Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2011/12"

Transkript

1 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli december 2011) for regnskabsåret 2011/12. Delårsrapporten er ikke revideret. Periodens bruttoomsætning blev DKK 11,1 mio. (DKK 15,4 mio. for 2010/11) med et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 0,2 mio. (DKK 2,8 mio. for 2010/11). Halvårets resultat af den primære drift er næsten DKK 2 mio. bedre end det af bestyrelsen godkendte budget. For regnskabsåret 2011/12 forventes stadig som tidligere udmeldt en bruttoomsætning i området DKK mio. samt et positivt resultat på EBIT niveau. Ordreindgangen inden for rumfart har over de sidste tre måneder har været på DKK 18.1 mio., og inden for bilindustrien er der hentet mindre tillægsordrer. Om Rovsing Rovsing leverer produkter, systemer og software til rumfartsindustrien og yder inden for udvikling af sikkerhedskritisk software konsulentbistand til automobilindustrien. Konsulentydelserne vedrører metoder, procedurer og værktøjer for udvikling af sikkerhedskritisk software samt assistance i udvikling af software i overensstemmelse med Functional Safety standarden ISO Selskabets kunder er store globale spillere inden for rumfarts- og automobilindustrien. Selskabets vækststrategi omfatter salg af standardprodukter til den globale rumfartsindustri samt stærkt øget salg af konsulentydelser til automobilindustrien, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer. Yderligere oplysninger Søren A. Rasmussen, adm. direktør Telefon (+45) Rovsing A/S Dyregårdsvej 2 P.O. Box 30 DK-2740 Skovlunde Tlf. (+45) Fax (+45) CVR

2 Side 2 af 10 1.halvår 1.halvår Helår (DKK 1.000) 2011/ / /11 Resultatopgørelse Brutto omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver Ialt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver ialt Pengestrømme Pengestrømme for driftsaktiviteter Pengestrømme for investeringsaktiviteter Pengestrømme for finansieringsaktiviteter Ændring af likvide beholdninger Nøgletal EBITDA-margin % 3,7 20,6 4,40 EBIT-margin % 2,2 19,4 3,30 Egenkapitalforrentning, % Resultat pr. Aktie á 1 kr. (EPS) -0,02 0,15 0,01 Cashflow pr. Aktie á 1 kr (CFPS) 0,02 0,13 0,05 Antal aktier, gennemsnitlig udestående (1.000) Antal aktier, ultimo (1.000) De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010.

3 Side 3 af 10 Finansiel udvikling I 1. halvår af 2011/12 blev bruttoomsætningen DKK 11,1 mio. (DKK 15,4 mio.for 2010/11), mens resultatet af primær drift (EBIT) blev DKK 0,2 mio. (DKK 2,8 mio.for 2010/11). Selskabets egenkapital udgjorde DKK -10,7 mio. pr. 31. december Selskabets to store aktionærer har givet tilsagn om ved en senere kapitaludvidelse at konvertere DKK 15,6 mio., som er stillet som garantier overfor selskabets bankforbindelse, til ny aktiekapital i selskabet. Markedsudvikling Rovsing har fortsat sine aktiviteter inden for forretningsområderne Space og Transportation, og selskabet har i form af en børsmeddelelse og en web-cast offentliggjort sine femårs målsætninger inden for disse forretningsområder. Space Selskabet har fortsat udviklingen af en række nye genanvendelige standardprodukter til det globale rumfartsmarked. Disse ligger inden for området Power Supply SCOE systemer, der anvendes til test af satellitters strømforsyningssystemer. Den første leverance baseret på disse nye produkter har fundet sted til test af Sentinel-1 satellitten. Ved udgangen af kalenderåret 2012 forventes det sidste produkt i den samlede serie af nye produkter færdigt til salg. Hermed afsluttes et produktudviklingsprogram til et pænt tocifret millionbeløb. De nye standardprodukter udgør hovedhjørnestenen i Rovsings globale vækstplaner inden for rumfartsindustrien. Rovsings leverance til test af Sentinel-1 satellitten, som i høj grad er baseret på Rovsings nye standard produkter

4 Side 4 af 10 Femårs målsætninger inden for rumfart: Rovsings mål for femårsperioden er en væsentlig omsætningsvækst inden for rumfart resulterende i en årlig omsætning niveauet 100 mio. kr. ultimo perioden Målet er, at bruttofortjenesten for rumfartsaktiviteter over perioden stiger til over 40 %: Produktsalget forventes at bidrage med en væsentligt højere bruttofortjeneste Bruttofortjeneste ved Power SCOE test systemsalg forventes at være lavere men over 40 % Samlet er målet en EBIT margin på rumaktiviteterne i niveauet 20 % ved udgangen af perioden Transportation Rovsing har over de sidste tre år skabt sig et godt navn inden for den tyske bilindustri, og referencerne omfatter så betydningsfulde spillere som BMW, Volkswagen, TRW, Delphi Diesel Systems, HELLA, Knorr-Bremse og Valeo. Vore leverancer omfatter konsulentydelser inden for udvikling af kritisk software samt rådgivning inden for metoder, procedurer og værktøjer for udvikling af kritisk software. Dermed har selskabet opfyldt den første del af sin strategi inden for dette markedssegment. Rovsings forretningsplan inden for den tyske bilindustri er udarbejdet med rådgivning fra erfarne tidligere topledere fra den tyske automobilindustri, som er tilknyttet selskabet. Der er stor mangel på ingeniører inden for den tyske bilindustri. I dag er der en mangel på ca ingeniører. Specielt er markedet for udvikling og kvalitetssikring af kritisk software i bilindustrien i overensstemmelse med den nye Functional Safety standard i voldsom vækst, og her har Rovsing en unik baggrund på grund af vore mangeårige erfaringer fra rumfartsindustrien. Rovsing har i samarbejde med et førende rekrutteringsfirma lanceret et nyt rekrutteringskoncept, som bl. a. omfatter hjemmesiden Femårs målsætninger inden for bilindustrien: Målet er en væsentlig stigning i omsætningen over femårsperioden. Der forventes kun break-even i 2011/12, 2012/13 og 2013/14 grundet finansiering af: o Rekrutterings- og træningsprogrammer o Etablering at tysk salgs- og supportstyrke o Etablering af tysk datterselskab Ekspansionen vil i disse tre år blive begrænset til et niveau, hvor den er selvfinansierende. For årene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 er målet en stigende bruttofortjeneste sluttende med en EBIT margin i det tyske datterselskab af størrelsesordenen 20%.

5 Side 5 af 10 Resultatopgørelse Nettoomsætning Selskabets nettoomsætning blev i 1. halvår 2011/12 DKK 8,2, mio. mod DKK 14,5 mio. i 1. halvår 2010/11. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev i 1. halvår 2011/12 på DKK 7,3 mio. mod DKK 12,9 mio. i 1. halvår 2010/11. Omkostninger Koncernens omkostninger til salg, ledelse og administration samt andre driftsudgifter udgjorde i 1. halvår 2011/12 DKK 7,0 mio. mod DKK 10,0 mio. i 1. halvår 2010/11 svarende til et fald på 30 %. Faldet er realiseret primært gennem personalebesparelser. EBIT Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår 2011/12 på DKK 0,2 mio. mod 2,8 mio. i 1. halvår 2010/11. EBIT-marginen blev på 2,2 % mod 19,4% i samme periode i 2010/11. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde 1. halvår 2011/12 en omkostning på DKK 0,4 mio. mod DKK 0,2 mio. i 1. halvår 2010/11. Skat Selskabet har valgt ikke at udgiftsføre skat ved aflæggelse af nærværende delårsrapport. Ved aflæggelsen af årsrapport 2011/12 vil dette forhold blive revurderet. Periodens resultat Nettoresultatet for 1. halvår 2011/12 udgjorde minus DKK 0,2 mio. mod DKK 2,6 mio. i 1. halvår 2010/11. Balancen Ved udgangen af 1. halvår 2011/12 udgjorde balancen DKK 23,8 mio., hvilket er en stigning på DKK 2,4 mio. i forhold til udgangen af 2010/11. Aktiver De langfristede aktiver er steget fra DKK 15,6 mio. pr. 1. juli 2011 til DKK 18,1 mio. pr. 31. december Der er i perioden foretaget aktivering af udviklingsomkostninger for i alt DKK 2,5 mio. De kortfristede aktiver er uændret DKK 5,7 mio. pr. 31. december 2011 set i forhold til 1. juli Passiver Egenkapital pr. 31. december 2011 udgør DKK -10,7 mio. mod DKK -9,6 mio. pr. 30. juni 2011.

6 Side 6 af 10 Selskabets langfristede gældsforpligtigelser udgøres af lån fra selskabets to største aktionærer på DKK 15,6 mio. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 3,6 mio. i 1. halvår 2011/12 mod DKK 2,3 mio. i 1. halvår 2010/11. Forventninger til 2011/12 For regnskabsåret 2011/12 forventes en omsætning i området DKK mio. Der forventes et positivt driftsresultat på EBIT niveau.

7 Side 7 af 10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt Rovsing koncernens delårsrapport for perioden 1. juli december Delårsrapporten, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om måling og indregning i IFRS som godkendt af EU samt øvrige danske krav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Skovlunde, den 20. februar 2012 Direktion Søren A. Rasmussen (administrerende direktør) Bestyrelse Christian Hvidt (formand) Søren A. Rasmussen Heinz Pfannschmidt

8 Side 8 af 10 Resultatopgørelse 1.halvår 1.halvår Helår DKK (1.000) 2011/ / /11 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Resultat før skat Skat Periodens resultat

9 Side 9 af 10 Balance 1.halvår 1.halvår Helår (DKK 1.000) 2011/ / /11 Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender Igangværende arbejder for fremmed Regning Periodiseret salg Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdning Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Udvikling i egenkapital Overført (DKK 1.000) Aktiekaptial resultat I alt Saldo 1. juli Aktiebaseret aflønning Resultat Saldo pr. 31. december Saldo 1. juli Aktiebasseret aflønning Resultat Saldo pr. 31. december

10 Side 10 af 10 Pengestrømsopgørelse 1. halvår 1. halvår Helår (DKK 1.000) 2011/ / /11 Pengestrømme for driftsaktivitet Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Hensatte forpligtelser Driftens likviditestsvirkning før Ændring i arbejdskapital Tilgodehavender/iganværende arbejder Kortfristet gæld Ændring i arbejdskaptial Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat Finansielle poster Skat Pengestrømme for driftsaktivitet i alt Pengestrømme for investeringsaktivitet Investering i im- og materielle anlægsaktiver Deposita Pengestrømme for investeringsaktivitet i alt Pengestrømme for finansieringsaktivitet Banklån Ansvarlig lånekaptial - - Kapitaludvidelse og gældskonvertering - - Pengestrømme for finansieringsaktivitet i alt Ændring likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

Delårsrapport 1. halvår 2007/08

Delårsrapport 1. halvår 2007/08 22. februar 2007 Meddelelse nr. 39 Delårsrapport 1. halvår 2007/08 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2007 31. december 2007) for regnskabsåret 2007/08.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10 Rovsing A/S Årsrapport 2009/10 1 Profil Rovsing leverer systemer, softwareløsninger og tilknyttede services primært til den europæiske rumfartsindustri samt til transportindustrien (automobil- og jernbaneindustrien).

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder MEDDELELSE NR. 94 26. februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli - 31. december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere