Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000"

Transkript

1 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001

2

3 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001

4

5 Indhold Side 1. Formål med undersøgelsen Konklusioner Flaskehalse på det offentlige arbejdsmarked Flaskehalse på det private arbejdsmarked Rekrutteringskanaler på det offentlige og private arbejdsmarked Afhjælpning af flaskehalsproblemer på det offentlige og private arbejdsmarked Arbejdskraftbehov på det offentlige og private arbejdsmarked Flaskehalse på det offentlige og private IT-arbejdsmarked Flaskehalse og rekruttering i offentlige institutioner Offentlige institutioners mangel på arbejdskraft Offentlige institutioners mangel på arbejdskraft opgjort på antal personer Offentlige institutioners rekrutteringskanaler Offentlige institutioners vurdering af mulighederne for at afhjælpe flaskehalsproblemer Offentlige institutioners nuværende og fremtidige arbejdskraftbehov Opsummering Flaskehalse og rekruttering i private virksomheder Private virksomheders mangel på arbejdskraft Private virksomheders mangel på arbejdskraft opgjort på antal personer Private virksomheders rekrutteringskanaler Private virksomheders vurdering af mulighederne for at afhjælpe flaskehalsproblemer Private virksomheders nuværende og fremtidige arbejdskraftbehov Opsummering Flaskehalse på IT-arbejdsmarkedet Det offentlige arbejdsmarked Det private arbejdsmarked Opsummering... 35

6

7 1. Formål med undersøgelsen I denne rapport præsenteres resultaterne fra PLS RAMBØLLs undersøgelse af flaskehalsproblemer på det offentlige og private arbejdsmarked oktober/november Flaskehalse på arbejdsmarkedet indebærer, at private og offentlige virksomheder forgæves har søgt arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer. Konsekvensen af flaskehalse kan blive tab af produktion og lønpres. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen i efterspørgslen på arbejdskraft. Denne undersøgelse belyser flaskehalssituationen på det offentlige og det private arbejdsmarked, herunder hvilke typer arbejdskraft der efterspørges forgæves. Undersøgelsen skal ses som et redskab til at styrke og målrette arbejdsmarkedsindsatsen på centralt og regionalt niveau. Undersøgelsen er gennemført af PLS RAMBØLL Management for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Resultaterne er indhentet blandt et meget stort og repræsentativt udsnit af offentlige institutioner (1.981 gennemførte interview) og private virksomheder (3.926 gennemførte interview) 1. I 1999 omfattede en tilsvarende undersøgelsen godt interview i hver af de to kategorier. Årets undersøgelse er således en betydelig udvidelse sammenlignet med hidtidige undersøgelser. Udvidelsen er bl.a. foretaget med henblik på at kunne udskille flaskehalsproblemer i de forskellige regioner. Opdelingen i rapporten på henholdsvis det offentlige og det private arbejdsmarked skyldes, at de to arbejdsmarkeder er forskellige, f.eks. med hensyn til overenskomster, ansættelsesforhold, personalesammensætning og kvalifikationskrav. Hermed bliver også mangelsituationerne forskellige, ligesom også redskaberne til at imødekomme flaskehalsproblemer er forskellige. Samtlige resultater i rapporten er systematisk blevet analyseret for sammenhænge med branche/sektor, størrelse, landsdel, region og for de private virksomheder også eksportandel. Undersøgelsens resultater er endvidere systematisk blevet sammenholdt med resultaterne for 1999, hvor datamaterialet gør en sådan sammenligning mulig. Til rapporten findes et bilagsmateriale indeholdende en nærmere redegørelse for undersøgelsens metode, bortfald, spørgeskema samt det tabelmateriale, rapportens konklusioner baserer sig på. 1 Interviewene er for de private virksomheder gennemført i perioden 7. november til 1. december 2000 og for de offentlige institutioner i perioden 14. november til 8. december Spørgsmålene er formuleret således, at de private og offentlige virksomheder er blevet spurgt til deres rekrutteringssituation og -aktiviteter i perioden fra en måned før interviewtidspunktet og frem til dette (efterfølgende vil dette blive betegnet som undersøgelsesperioden ). Spørgsmålene om rekruttering angiver således et øjebliksbillede. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 1

8 2. Konklusioner Flaskehalsundersøgelsen 2000 viser, at omfanget af flaskehalsproblemerne på det offentlige arbejdsmarked generelt er aftaget sammenlignet med Således kan der i 2000 ikke generelt konstateres alvorlige flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked. Undersøgelsen viser imidlertid også, at der for nogle faggrupper stadig findes mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derimod er flaskehalssituationen på det private arbejdsmarked forværret for det faglærte område sammenlignet med undersøgelsen i Situationen er stort set uændret for arbejdskraftmanglen for højere uddannede og ufaglærte på det private arbejdsmarked. Samlet set viser undersøgelsen, at flaskehalssituationen for hele det danske arbejdsmarked ikke har ændret sig nævneværdigt siden Dette resultat understøttes af udviklingen på arbejdsmarkedet de seneste år, som har været præget af en svagt faldende ledighed samt en fortsat stigning i beskæftigelsen. Undersøgelsen viser dog, at der på enkelte områder er sket markante ændringer i flaskehalssituationen på både det offentlige og private arbejdsmarked, hvilket fremgår nedenfor Flaskehalse på det offentlige arbejdsmarked 10% af de offentlige institutioner, der indgår i undersøgelsen, har i undersøgelsesperioden haft flaskehalsproblemer, det vil sige forgæves søgt at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Dette er et fald sammenlignet med 1999, hvor andelen udgjorde 16% af samtlige offentlige institutioner. Knap halvdelen af de offentlige institutioner oplyser, at de i undersøgelsesperioden har efterspurgt arbejdskraft. Rekrutteringssituationen for disse institutioner fremgår af figur Figur 2.1.1: Rekrutteringssituationen for offentlige institutioner med behov for arbejdskraft inden for den seneste måned Har rekrutteret, men med besvær 22% Rrekrutteret uden besvær 50% Rekrutteret forgæves 20% På forhånd opgivet at rekruttere 8% Figur I figuren ses det, at 20% af de offentlige institutioner forgæves har rekrutteret arbejdskraft. Da figuren kun afspejler de institutioner, der har behov for arbejdskraft (nemlig ca. halvdelen af alle institutioner jf. teksten ovenfor figuren), svarer dette til, at 10% af samtlige institutioner har oplevet flaskehalsproblemer. N=863 2 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

9 Som det fremgår, har halvdelen af de offentlige institutioner, der har haft behov for arbejdskraft inden for de seneste måneder, rekrutteret denne uden besvær. Hver femte institution angiver at have ansat arbejdskraft inden for de seneste måneder med besvær, mens en tilsvarende andel forgæves har søgt at rekruttere arbejdskraft i perioden. Derudover har 8% af de offentlige institutioner på forhånd opgivet at rekruttere den ønskede arbejdskraft, til trods for at de mangler arbejdskraft. Undersøgelsen viser, at offentlige institutioner i undersøgelsesperioden forgæves har søgt at rekruttere ca personer. Omfanget af flaskehalsproblemer er dermed blevet reduceret i forhold til 1999, hvor arbejdskraftmanglen inden for den offentlige sektor blev anslået til omkring personer. Manglen på arbejdskraft fordeler sig på ca højere uddannede, ca. 700 faglærte og ca. 300 ufaglærte. Inden for sundhedsområdet er manglen på sygeplejersker faldet, mens manglen på læger er steget markant fra ca. 100 i 1999 til ca. 300 i Denne mangel findes fortrinsvis på Øerne. På børnepasningsområdet er manglen på arbejdskraft (fortrinsvis uddannede pædagoger) reduceret fra omkring personer i 1999 til ca. 800 i På folkeskoleområdet mangles omkring 500 lærere, hvilket er ca. 1/3-del mere end i Andre undersøgelser har peget på, at en stor andel af lærerne inden for de kommende5 10årviltrækkesigtilbagefraarbejdsmarkedet. Flaskehalsundersøgelsen antyder, at mangelsituationen på området kan blive mere udbredt de kommende år Flaskehalse på det private arbejdsmarked 9% af de private virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har i undersøgelsesperioden haft flaskehalsproblemer, det vil sige forgæves søgt at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Dette er stort set samme niveau som for de offentlige institutioner. Situationen på det private arbejdsmarked er ikke ændret markant fra 1999, hvor 8% af de private virksomheder angav, at de forgæves havde søgt efter arbejdskraft. Samlet angiver godt 1/3-del af de private virksomheder, at de i undersøgelsesperioden har efterspurgt arbejdskraft. Rekrutteringssituationen for disse virksomheder fremgår af figur Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 3

10 Figur 2.2.1: Rekrutteringssituationen for private virksomheder med behov for arbejdskraft inden for den seneste måned Har rekrutteret, men med besvær 27% Har rekrutteret uden besvær 39% Rekrutteret forgæves 19% På forhånd opgivet at rekruttere 15% Figur I figuren ses det, at 19% af de private virksomheder forgæves har rekrutteret arbejdskraft. Da figuren kun afspejler de virksomheder, der har behov for arbejdskraft (nemlig ca. hver tredje virksomhed, jf. teksten ovenfor figuren), svarer dette til at 9% af samtlige private virksomheder har oplevet flaskehalsproblemer. N=1.488 Som det fremgår, har 39% af de private virksomheder, der har haft behov for arbejdskraft, rekrutteret denne uden besvær. Ca. 1/4-del har ansat med besvær, ca. 1/5-del har forgæves forsøgt at rekruttere, og 15% har på forhånd opgivet at rekruttere den ønskede arbejdskraft, til trods for at de mangler arbejdskraft. Undersøgelsen viser, at de private virksomheder i undersøgelsesperioden i alt forgæves har forsøgt at rekruttere ca personer fordelt på forskellige brancher. Manglen på arbejdskraft er dermed steget med ca personer i 2000 sammenlignet med 1999, hvor undersøgelsen viste, at der manglede ca personer i private virksomheder. I 1998 blev manglen anslået til kun at være omkring personer. Denne stigning i arbejdskraftmangel dækker over, at flaskehalssituationen stort set er uændret for højere uddannede og ufaglærte, mens der er sket en markant stigning i manglen på faglært arbejdskraft. Virksomhederne mangler således ca højere uddannede, ca faglærte og knap ufaglærte. Undersøgelsen bekræfter således de senere års tendens til mangel på faglært arbejdskraft. Det fremgår af undersøgelsen, at manglen særligt er øget for faglærte inden for Bygge- og anlægsvirksomhed (mangler personer), Jern- og metalvirksomhed (mangler personer) samt inden for Engros- og detailhandel (mangler personer). Dette svarer til, at der mangler 4% af det samlede antal beskæftigede inden for Bygge- og anlægsvirksomhed og 1% af det samlede antal beskæftigede inden for Jern- og metalvirksomhed samt Engros- og detailhandel. 4 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

11 Særligt mangel på arbejdskraft inden for IT-branchen har haft arbejdsmarkedspolitisk bevågenhed de seneste år. Undersøgelsen bekræfter, at der er flaskehalsproblemer for visse fagområder inden for denne branche. Således er efterspørgslen efter højere uddannet arbejdskraft inden for IT-branchen høj, idet lidt over halvdelen af IT-virksomhederne i undersøgelsesperioden har haft behov for at ansætte nye medarbejdere. Op mod halvdelen af denne efterspørgsel har været forgæves. Virksomhederne mangler således ca højere uddannede IT-medarbejdere, svarende til 13% af det samlede antal beskæftigede på området. Langt den største mangel på IT-personale ses i Storkøbenhavns-regionen. Ser man på flaskehalsproblemer for højereuddannet personale i den private sektor, kan det konstateres, at ingeniørerne skiller sig ud. Således er det for dén faggruppe, der er sket den største stigning i manglen på arbejdskraft. Der mangles nu ca ingeniører, svarende til ca. 3% af det samlede antal beskæftigede ingeniører. Heraf mangles ca. 400 personer inden for forretningsservice. Blandt ufaglærte er manglen på specielt procesoperatører steget fra 1999 til 2000, og udgør nu ca. 850 personer, hvilket svarer til ca. 6% af det samlede antal beskæftigede procesoperatører. Over 90% af denne mangel er på Øerne Rekrutteringskanaler på det offentlige og private arbejdsmarked Af undersøgelsen fremgår det, at private virksomheder og offentlige institutioner generelt benytter en bred vifte af rekrutteringskanaler. Følgende hovedtendenser kan identificeres: Aviser angives stadig som den mest benyttede rekrutteringskanal både for offentlige institutioner og private virksomheder, men andelen som angiver at benytte Internettet i rekrutteringen er næsten fordoblet i løbet af det seneste år. Ca. 1/3-del af de offentlige institutioner og 1/4-del af de private virksomheder benytter således nu Internettet til rekruttering af arbejdskraft. Ca. 1/3-del af de offentlige institutioner og ca. 1/4-del af de private virksomheder, som har rekrutteret via Internettet, har anvendt AF s job- og CV-bank på nettet. Godt 1/4-del af de offentlige institutioner og private virksomheder, som har ansat medarbejdere i undersøgelsesperioden, har anvendt AF som led i rekrutteringen. Andelen ligger på linie med resultatet fra Af de lidt over 5% af offentlige institutioner og private virksomheder, som har valgt at inddrage AF mere aktivt i rekrutteringsforløbet (f.eks. jobrotation, jobtræning og efteruddannelse), vurderer over halvdelen, at AF enten har bidraget til en løsning af ar- Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 5

12 bejdskraftproblemet, eller at AF s medvirken på sigt vil bidrage til at løse rekrutteringsproblemerne Afhjælpning af flaskehalsproblemer på det offentlige og private arbejdsmarked Både offentlige institutioner og private virksomheder angiver, at det største problem i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere er ansøgernes manglende faglige kvalifikationer i forhold til de job, der rekrutteres til (angives af ca. halvdelen). Ansættelse af seniorer er - som sidste år den mulighed, flest offentlige institutioner og private virksomheder er parate til at anvende i tilfælde af rekrutteringsproblemer. Offentlige institutioner er også i høj grad parate til at foretage en bredere geografisk søgning. Private virksomheder er derimod i høj grad parate til at efteruddanne allerede ansatte samt anvende overarbejde for de allerede ansatte. I forhold til sidste år viser undersøgelsen følgende hovedtendenser: På det private område er der sket et mærkbart fald i virksomhedernes parathed til at løse flaskehalsproblemer via overarbejde for de allerede ansatte. Interessen for at ansætte personale, som mangler nogle af de ønskede kvalifikationer, er også faldet forholdsvis markant, særligt på det private område. I forhold til undersøgelsen for 1999 er offentlige institutioner og private virksomheder i højere grad parate til at ansætte flygtninge og indvandrere Arbejdskraftbehov på det offentlige og private arbejdsmarked Ligesom sidste år vurderer omkring halvdelen af de offentlige institutioner og private virksomheder, at rekrutteringssituationen er uforandret i forhold til for et år siden. En lidt større andel private virksomheder vurderer dog, at det i 2000 er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft, end det var tilfældet for et år siden. Ca. 1/3-del af de private virksomheder og 1/5-del af de offentlige institutioner vurderer, at de i det kommende år vil øge antallet af medarbejdere Flaskehalse på det offentlige og private IT-arbejdsmarked Undersøgelsen viser, at der ikke er nævneværdig mangel på IT-personale på det offentlige arbejdsmarked. På det private arbejdsmarked kan der konstateres en mangel på ar- 6 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

13 bejdskraft, specielt inden for selve IT-branchen. Således dokumenterer undersøgelsen, at der er en betydelig mangel på højtuddannet IT-personale så stor at den påvirker store dele af IT-branchen. Det vurderes, at IT-virksomhederne mangler ca højtuddannede personer, svarende til ca. 13% af det samlede antal beskæftigede højtuddannede i branchen. Manglen findes først og fremmest i Storkøbenhavns-regionen. Også virksomheder inden for Forretningsservice mangler højtuddannede IT-medarbejdere, mens virksomheder inden for Engros- og detailhandel i nogen grad mangler faglærte ITmedarbejdere. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 7

14 3. Flaskehalse og rekruttering i offentlige institutioner I dette kapitel præsenteres undersøgelsens resultater for offentlige institutioner Offentlige institutioners mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft fordelt på offentlige institutioner Som det fremgår af nedenstående figur 3.1.1, angiver 10% af samtlige offentlige institutioner, at de i undersøgelsesperioden forgæves har søgt at besætte én eller flere stillinger. Sammenlignet med 1999 er der sket et fald, idet der dengang var 16% af de adspurgte institutioner, der forgæves havde søgt efter arbejdskraft. Det er særligt store institutioner, amtslige institutioner 3 og institutioner på Øerne (specielt Storkøbenhavns-regionen), der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i Figur 3.1.1: Andelen af offentlige institutioner, som forgæves har søgt arbejdskraft i forhold til samtlige offentlige institutioner Total Højere uddannede Faglærte Ufaglærte % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Figur viser den samlede andel institutioner, som forgæves har søgt nye medarbejdere inden for den seneste måned, samt andelen som forgæves har søgt højere uddannede, faglærte og ufaglærte. Alle procenter er udregnet i forhold til det totale antal institutioner. N=1.981 Som det fremgår, forekommer faldet i institutionernes efterspørgsel primært for højere uddannet personale. Afdækkes rekrutteringssituationen for samtlige offentlige institutioner, der medvirker i undersøgelsen, fremgår det, at 4% af de offentlige institutioner på forhånd har opgivet at re- 2 Undersøgelsen omfatter ikke alle institutionstyper på det offentlige arbejdsmarked. Således er udvalgt 7 områder, hvor der erfaringsmæssigt eksisterer flaskehalsproblemer. Derfor indgår kun institutioner med én eller flere ansatte inden for følgende områder i undersøgelsen: Ældre-/hjemmepleje, børnehave/vuggestue/integreret inst., folkeskoler, VUC-skoler, handels-/ tekniske skoler, gymnasier/hf samt sygehuse. 3 Amtslige institutioner udgøres i denne undersøgelse af VUC-skoler, gymnasier/hf og sygehuse. 8 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

15 kruttere arbejdskraft alene på grund af en forventning om, at arbejdskraften ikke findes (5% i 1999). Problemet er størst på sygehusområdet og mere på Øerne end i Jylland. Undersøgelsen viser desuden, at 38% af de offentlige institutioner har ansat nye medarbejdere inden for den seneste måned, heraf er ca. 2/3-dele af rekrutteringerne sket uden besvær og 1/3-del med besvær. Hovedtendensen for de offentlige institutioner, der havde besvær med at rekruttere arbejdskraft, kan kort skitseres som: 60% af de offentlige institutioner har måttet nedjustere krav til faglige kvalifikationer. 58% angiver, at rekrutteringen har taget længere tid end forventet. 18% måtte nedjustere krav til de alment menneskelige kvalifikationer. 11% var nødsaget til at hæve lønnen. Det er interessant, at 11% af de offentlige institutioner angiver, at de har været nødsaget til at hæve lønnen, da det ikke er et redskab, offentlige institutioner har tradition for at benytte i en rekrutteringssituation. Næsten halvdelen af de offentlige institutioner, som har hævet lønnen for at tiltrække, arbejdskraft ligger i Storkøbenhavns-regionen. Derudover kan det konstateres, at det primært er højere uddannede inden for ældreområdet. Denne undersøgelse synes således at indikere, at indførelsen af Ny løn i 1998 i den offentlige sektor nu i en vis grad anvendes i de offentlige institutioners forsøg på at undgå flaskehalsproblemer. Mangel på arbejdskraft fordelt på personer Samlet tilkendegiver 44% af de offentlige institutioner, at de har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Nedenfor angives, hvordan det samlede behov for arbejdskraft fordeler sig på forskellige rekrutteringssituationer. Bemærk at nedenstående tal kun dækker over de offentlige institutioner, der i undersøgelsesperioden har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Tallene her er således ikke direkte sammenlignelige med de foregående tal, der beskriver rekrutterings- og flaskehalssituationen for samtlige offentlige institutioner. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 9

16 Figur 3.1.2: Rekrutteringssituationen for offentlige institutioner med behov for arbejdskraft inden for den seneste måned Har rekrutteret, men med besvær 22% Rrekrutteret uden besvær 50% Rekrutteret forgæves 20% På forhånd opgivet at rekruttere 8% Figur I figuren ses det, at 20% af de offentlige institutioner forgæves har rekrutteret arbejdskraft. Da figuren kun afspejler de institutioner, der har behov for arbejdskraft (nemlig ca. halvdelen af alle institutioner, jf. teksten ovenfor figuren), svarer dette til, at 10% af samtlige institutioner har oplevet flaskehalsproblemer. N=863 Som det ses af figur 3.1.2, har omkring halvdelen af institutionerne med arbejdskraftbehov i undersøgelsesperioden rekrutteret uden besvær. Ca. hver femte har haft rekrutteringsvanskeligheder, men har trods besvær ansat arbejdskraft. Lægges grupperne Forgæves søgt og På forhånd opgivet sammen, ses det, at godt 1/4-del af den samlede rekruttering har været ramt af egentlige flaskehalsproblemer. Nedenstående figur viser andelen af de offentlige institutioner, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft og andelen, der forgæves har søgt at rekruttere arbejdskraft. I de efterfølgende tabeller på de kommende sider vises herefter det antal personer, de offentlige institutioner mangler fordelt på uddannelsesgrupper og stillingstyper. Figur 3.1.3: Offentlige institutioners behov for og mangel på arbejdskraft opdelt på sektorer Ældre-/hjemmepleje Børnehave/vuggestue/ integreret inst. Folkeskole VUC-skoler Handelsskoler og tekniske skoler Gymnasier/HF Sygehuse Af figur fremgår, hvordan det samlede behov for arbejdskraft fordeler sig på forskellige sektorer samt hvordan andelen, som forgæves har søgt arbejdskraft, fordeler sig, ligeledes på sektorer. N= % 20% 40% 60% 80% Samlet efterspørgsel på arbejdskraft Har forgæves søgt 10 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

17 Som det fremgår af figur 3.1.3, har 83% af alle sygehuse efterspurgt personale inden for den seneste måned. Det er samtidig også sygehusene, som oftest forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft (49% af alle sygehuse). Som det fremgår af nedenstående tabel 3.2.a, er det dog ikke et stort antal personer, sygehusene mangler. I vurderingen af sygehusenes mangelsituation skal der tages højde for, at sygehusene generelt er større arbejdspladser, som ansætter mange forskellige personalegrupper, og alene af denne grund vil sygehusene oftere end de små og mindre funktionsopsplittede institutionstyper opleve en mangelsituation. De offentlige institutioner blev i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt manglen på arbejdskraft har fået dem til at opgive udfordringer eller nye initiativer. 35% af de institutioner, som i undersøgelsesperioden forgæves har søgt arbejdskraft, og 23% af de institutioner, som på forhånd har opgivet at rekruttere, angiver, at manglen har fået dem til at opgive udfordringer eller nye initiativer. En stor del af de adspurgte offentlige institutioner vurderer altså, at den forgæves søgning efter arbejdskraft har haft en negativ effekt på institutionen. Af nedenstående afsnit fremgår det, hvor mange personer der mangles på det offentlige arbejdsmarked. Som det ses, er der imidlertid ikke tale om en omfattende mangel, hvorfor egentlige flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked må vurderes til at være begrænsede Offentlige institutioners mangel på arbejdskraft opgjort på antal personer I nedenstående tabel 3.2.a fremgår de offentlige institutioners vurderinger af antal personer, der mangles, fordelt på uddannelsesgrupper. Tallene er beregnet for alle offentlige institutioner i landet ved at vægte antal institutioner og antal efterspurgte personer i undersøgelsen i forhold til det samlede antal offentlige institutioner og ansatte i landet (populationen). 4 4 Det skønnede antal er behæftet med nogen usikkerhed. Dette skyldes, at antallet af institutioner, der angiver at mangle arbejdskraft, er begrænset, hvilket gør en opregning til alle institutioner usikker. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 11

18 Tabel 3.2.a: Estimeret mangel opgjort i antal personer på sektorer (for hele populationen) Sektor Højere Faglærte Ufaglærte Mangel Ansatte uddannede total total* Ældre-/hjemmepleje Børnehave/vuggestue/int. inst Folkeskole VUC-skoler Handelsskoler og tekniske skoler Gymnasier/HF Sygehuse Ialt * Antallet af beskæftigede i populationen er beregnet på baggrund af det totale antal ansatte, som de interviewede institutioner har oplyst i forbindelse med undersøgelsen. Som det fremgår af tabel 3.2.a, er den totale mangel på arbejdskraft inden for de undersøgte sektorer af offentlige institutioner opgjort til i alt ca personer på landsplan, fordelt med ca højere uddannede, 700 faglærte og 300 ufaglærte. De ca. 250 ufaglærte personer, som mangles inden for daginstitutionsområdet, er primært pædagogmedhjælpere (ca. 170) og rengøringsassistenter (ca. 30). Manglen på pædagogmedhjælpere er relativt størst i Ribe og Ringkøbing-regionerne. Højere uddannede mangles primært inden for daginstitutionsområdet (pædagoger) og i folkeskoler (lærere). Faglærte mangles primært inden for ældre-/hjemmepleje. Ufaglærte mangles primært inden for daginstitutionsområdet (pædagogmedhjælpere). 5 Som det fremgår af tabel 3.2.b, er manglen på højere uddannede faldet fra ca personer i 1999 til ca personer i Opdelt på faggrupper mangler der følgende: Tabel 3.2.b: Estimeret mangel på højere uddannet personale opgjort i antal personer (for hele populationen) Faggruppe Mangel Stigning i Antal beskæftigede Mangel i % 2000 % ifht 99 i population* af beskæftigede Pædagoger % % Folkeskolelærere % % Læger % % Sygeplejersker 150 1% % IT-personale 10-52% % * Antal beskæftigede opgjort i januar 1999, oplysninger fundet via Danmarks Statistik (RAS). 5 Der er ikke mange faglærte inden for daginstitutionsområdet. De ca. 50 faglærte medarbejdere, som mangles inden for dette område, er f.eks. personale til at undervise, social- og sundhedsassistenter, håndværkere og gartnere. 12 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

19 Som det ses af tabellen, synes der ikke at være markante mangelproblemer for nogle af de højere uddannede faggrupper på det offentlige arbejdsmarked. Set i lyset af de senere års opmærksomhed på flaskehalsproblemer for IT-personale 6, er det bemærkelsesværdigt, at her heller ikke for denne faggrupper kan spores mangel på personale i den offentlige sektor. Tabel 3.2.b viser dog, at manglen på læger er steget markant fra 1999 til Således at der nu i offentlige institutioner mangles i alt 3% af den samlede arbejdsstyrke af læger. Manglen er størst på Øerne, idet 2/3-dele af manglen findes her. Manglen på faglært personale i den offentlige sektor er faldet fra ca. 900 personer i 1999 til ca personer i Som det fremgår af nedenstående tabel 3.2.c, er der heller ikke nævneværdig mangel på faglært arbejdskraft sammenholdt med det samlede antal beskæftigede på de enkelte områder. Tabel 3.2.c: Estimeret mangel på faglært personale opgjort i antal personer (for hele populationen) Faggruppe Mangel Stigning i Antal beskæftigede Mangel i % 2000 % ifht 99 i population* af beskæftigede Social- og sundhedsassistenter % *** 1% Social- og sundhedshjælpere 200 uoplyst *** 0% Undervisning 150-9% uoplyst / Køkkenassistenter 20-44% % Håndværkere 10 ** % * Antal beskæftigede opgjort i januar 1999, oplysninger fundet via Danmarks Statistik (RAS). ** Ingen mangel på personale i denne faggruppe i *** Antal baseret på oplysninger fra FOA. 6 IT-personale opfattes bredt som personer med IT-specifik viden og dækker i denne undersøgelse følgende uddannelses- og fagkategorier: Database-administratorer, Driftsassistenter, Driftsledere, Informatikassistenter, IT-systemanalytikere, ITsystemkonstruktører, IT-systemplanlæggere, Netværksadministratorer, Netværksspecialister, Planlæggere, Supervisorer, Systemadministratorer, Systemprogrammører, Systemspecialister, Dataloger, Datamatikere, Datanomer, Integratorer, Multimedieastronauter, Web-designere, Web-mastere, Web-programmører, ITassistenter, IT-brugerkonsulenter, Visualizere, IT-projektledere, Konsoloperatører, Maskinoperatører og Konsoloperatører. 7 I tabel 3.2.c er kun medtaget de faggrupper, hvor der mangles 10 eller flere personer. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 13

20 Ifølge nedenstående tabel 3.2.d er manglen på ufaglærte faldet fra ca. 500 personer i 1999 til ca personer i Således er der heller ikke for ufaglærte registreret en decideret mangelsituation for nogle af de undersøgte områder: Tabel 3.2.d: Estimeret mangel på ufaglært personale opgjort i antal personer (for hele populationen) Faggruppe Mangel Stigning i Antal beskæftigede Mangel i % 2000 % ifht 99 i population* af beskæftigede Pædagogmedhjælpere % *** 0% Rengøringsassistenter 50-54% % Hjemmehjælpere 20 ** % Køkken/kantineassistent/medhjælper 10 ** uoplyst / * Antal beskæftigede opgjort i januar 1999, oplysninger fundet via Danmarks Statistik (RAS). ** Ingen mangel på personale i denne faggruppe i *** Antal baseret på oplysninger fra PMF. Som det fremgår af ovenstående, er flaskehalssituationen på det offentlige arbejdsmarked generelt blevet forbedret i 2000 sammenlignet med 1999, idet manglen på arbejdskraft er faldet inden for stort set alle områder. Det samlede billede i 2000 er dermed, at der ikke kan konstateret alvorlige flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked. Undtaget er dog faggrupperne læger, folkeskolelærer og pædagoger, idet der stadig er mangel på disse i den offentlige sektor Offentlige institutioners rekrutteringskanaler De rekrutteringskanaler, de offentlige institutioner anvender, fremgår af tabel 3.3.a. I tabellen opdeles resultaterne på institutioner, som forgæves har søgt arbejdskraft, institutioner som har ansat medarbejdere med besvær og endelig institutioner, som har ansat medarbejdere uden besvær. Tabel 3.3.a: Udvalgte rekrutteringskanaler Type Annoncer Internet AF- AF- åbne Fagblade Kommuner Uformelle Andre i aviser formidling tilbud kanaler kanaler Forgæves forsøgt 58% 41% 23% 16% 44% 11% 31% 11% Har ansat, men med besvær 59% 28% 18% 21% 35% 10% 43% 12% Har ansat uden besvær 60% 25% 9% 10% 25% 8% 42% 6% Samlet (forgæves og ansat) 60% 29% 14% 14% 32% 8% 42% 10% N forgæves søgt = 201, N har ansat, men med besvær = 228, N har ansat, uden problemer = 512, N samlet = 831. * Tallene i tabellen summer ikke til 100%, fordi nogle institutioner har benyttet mere end én af kanalerne. ** Andre kanaler er blandt andet private konsulenter og kommuner. 8 I tabel 3.2.d er kun medtaget de faggrupper, hvor der mangles 10 eller flere personer. 14 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

21 Som det ses af tabellen, er annoncer i aviser stadig den mest benyttede rekrutteringskanal for de offentlige institutioner, idet 60% benytter denne kanal. Dette er imidlertid et ret stort fald sammenlignet med undersøgelsen i 1999, idet andelen her var oppe på 93% De store institutioner benytter oftere avisannoncer end de små institutioner. 9 Andelen af offentlige institutioner, der bruger Internettet som rekrutteringskanal, er derimod steget til 29%, hvor det kun var 14% af de offentlige institutioner, der brugte denne mulighed i Det er også her oftere de store institutioner end små institutioner, der benytter Internettet. Det kan undre, at hele 41% af de offentlige institutioner, som forgæves har søgt arbejdskraft, har benyttet Internettet som rekrutteringskanal. Det må dog formodes, at Internettet benyttes som redskab til at kunne omfatte en større målgruppe, når institutionerne har besvær med at rekruttere medarbejdere. Ligeledes fremgår det, at AF benyttes mere af offentlige institutioner, der forgæves har søgt arbejdskraft, og institutioner, der har ansat med besvær sammenlignet med institutioner, der har ansat uden besvær. Dette kan indikere, at de offentlige institutioner først forsøger at rekruttere via aviser og mere uformelle kanaler, mens AF først inddrages ved konstatering af problemsituationer. Hvilket understøttes af, at institutioner, som har søgt forgæves og institutioner, som har ansat med besvær generelt har brugt flere forskellige kanaler end institutioner, for hvem rekrutteringen lykkedes. Eller sagt med andre ord: Jo højere en offentlig institution når i problemhierarkiet for rekruttering, jo flere kanaler tages i anvendelse. 9 Ændringer i spørgsmålsformulering og spørgeskemaets design i forhold til undersøgelsen for 1999 betyder generelt, at andelen, som angiver at have benyttet de forskellige rekrutteringskanaler, påvirkes i nedadgående retning. Ændringerne findes dog ikke at kunne forklare det kraftige fald i andelen, som angiver at have brugt aviser, eller påvirke det generelle billede i øvrigt. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 15

22 Undersøgelsen for 2000 er udvidet i forhold til undersøgelsen i 1999, idet der denne gang også spørges til offentlige institutioners brug af Internettet. Resultaterne fremgår af nedenstående figur Figur 3.3.1: Fordeling af offentlige institutioners brug af Internettet i forbindelse med rekruttering Samlet forgæves søgt og har ansat AFs job- og CV-bank Andre jobbanker på Internettet Egen hjemmeside på Internettet Figur viser den relative fordeling mellem institutionernes brug af AF s job- og CVbank, andre jobbanker på Internettet og institutionernes egne hjemmesider. N=244 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Note: Tallene summerer til mere end 100, da institutionerne har kunnet angive flere svarmuligheder. Som det fremgår, har 29% af de offentlige institutioner, som har brugt Internettet, benyttet AF s job- og CV-bank på Internettet. 56% har benyttet andre jobbanker på Internettet og 38% har brugt egen hjemmeside. Små institutioner anvender i højere grad end store institutioner AF s job- og CV-bank. Omvendt benytter store institutioner oftere egne hjemmesider. De offentlige institutioner er også blevet spurgt, om de har inddraget AF i en mere aktiv rolle i rekrutteringsforløbet. 10 I den forbindelse har 7% af institutionerne, som forgæves søgte, inddraget AF mere aktivt. Af disse vurderer 8 ud af 10 institutioner, at samarbejdet med AF var en positiv oplevelse. Ligeledes vurderer 6 ud af 10 institutioner, at samarbejdet med AF på sigt vil bidrage til at løse problemet. For de institutioner, hvor rekrutteringen lykkedes, har 4% inddraget AF mere aktivt i processen. 10 F.eks. ansættelse i tilskudsjob, jobrotation, efteruddannelse, vikarløsninger, emnesøgning, udformning af jobannoncer. 16 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

23 3.4. Offentlige institutioners vurdering af mulighederne for at afhjælpe flaskehalsproblemer De offentlige institutioner, som i undersøgelsen har angivet, at de forgæves har søgt arbejdskraft eller på forhånd har opgivet at søge, er i dette års undersøgelse blevet bedt om at vurdere en række forholds betydning for deres problemer med at tiltrække arbejdskraft. Figur 3.4.1: Andel af offentlige institutioner med arbejdskraftmangel, som angiver følgende områder som årsag til, at arbejdskraften ikke kan tiltrækkes Ansøgerne har ikke levet op til vores krav til alment menneskelig kvalifikationer (f.eks. samarbejdsevne og fleksibilitet) Ansøgerne har ikke levet op til vores krav til faglige kvalifikationer Ansøgerne har ikke levet op til vores krav til relevant erhvervserfaring Institutionens arbejdstider gør det sværtattiltrækkederetteansøgere Institutionens lønniveau gør det svært at tiltrække de rette ansøgere Figur viser, hvilke årsager institutionerne angiver til, at de har haft problemer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. N=258 Vores geografiske placering gør det sværtattiltrækkederetteansøgere 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Som det fremgår af figur 3.4.1, angiver de offentlige institutioner primært ansøgernes manglende faglige kvalifikationer som begrundelse for, at de har haft problemer med at rekruttere arbejdskraft (40%). Specielt uddannelsesinstitutioner angiver denne begrundelse for rekrutteringsproblemerne. Derudover angiver hver tredje offentlige institution, at deres lønniveau er en årsag til rekrutteringsproblemer. Det drejer sig primært om institutioner på Øerne. Institutionens geografiske placering nævnes af mange i Jylland som et problem. Ligeledes nævner særligt institutioner inden for ældre-/hjemmeplejen ofte arbejdstider som et problem for at rekruttere arbejdskraft. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 17

24 Alle de offentlige institutionerne, der indgår i undersøgelsen, er blevet bedt om at angive, hvilke redskaber de vil være parate til at anvende i tilfælde af rekrutteringsproblemer. I nedenstående figur fremgår besvarelserne. Figur 3.4.2: Indeks* blandt samtlige offentlige institutioner for, i hvor høj grad man i tilfælde af rekrutteringsproblemer vil være parat til, at Ordne problemerne via overarbejde til de ansatte Ansætte seniorer (50+) Anvende efteruddannelse af allerede ansatte Ansætte arbejdskraft med manglende kvalifikationer Ansætte flygtninge/indvandrere Søge bredere geografisk Anvende internt jobskifte og omplacering Ansætte langtidsledige Figur viser, i hvor høj grad de offentlige institutioner vil medvirke til løsning af flaskehalsproblemer via en række indsatser og redskaber (indeksberegning). N=1.981 Ansætte handicappede Tilbyde højere løn * Note: Indekset er baseret på et gennemsnit af samtlige offentlige institutioners besvarelse på en fempunktsskala med yderpunkterne (1) Slet ikke og (5) I meget høj grad, hvor 1 svarer til 0 på figurens skala, og 5 svarer til 100. Som det fremgår af figuren, er der kun sket mindre forskydninger siden 1999 i institutionernes parathed til at anvende disse forskellige tiltag i forbindelse med rekrutteringsproblemer. Dette er ikke overraskende, idet flaskehalsproblemerne på det offentlige arbejdsmarked, som tidligere nævnt, ikke har ændret sig markant siden 1999 og endog er svagt faldende på de fleste områder. En bredere søgning geografisk og ansættelse af seniorer er - som sidste år - de offentlige institutioners foretrukne bud på en konkret indsats for at imødegå rekrutteringsproblemer (begge indeks 62). Særligt på sygehusene og inden for ældre-/hjemmeplejen er man parat til at ansætte seniorer ved rekrutteringsproblemer. Som sidste år kommer efteruddannelse af allerede ansatte (indeks 60) og ansættelse af flygtninge og indvandrere (indeks 59) ind på tredje- og fjerdepladsen over foretrukne løsninger på flaskehalsproblemer. Dog ses det for begge grupper, at de i højere grad ønsker at benytte disse sammenlignet med sidste år. Som for et år siden angiver færrest institutioner, at de er parate til at tilbyde højere løn for at tiltrække den efterspurgte arbejdskraft, idet kun 1/6-del angiver denne mulighed som aktuel i forbindelse med rekrutteringsproblemer. Dog synes der at være en stigende ten- 18 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

25 dens til at tilbyde højere løn ved rekrutteringsvanskeligheder. Dette kan indikere, at udbredelsen af Ny løn i den offentlige sektor så småt er ved at slå igennem. Derudover kan nævnes, at sammenlignes ovenstående med figur 3.4.1, hvor ca. 1/3-del af institutionerne netop angiver lønniveauet som årsagen til rekrutteringsproblemer, indikerer undersøgelsen endvidere, at offentlige virksomheder i højere grad bør udnytte mulighederne ved Ny løn, når de har rekrutteringsvanskeligheder Offentlige institutioners nuværende og fremtidige arbejdskraftbehov I forbindelse med de offentlige institutioners vurdering af rekrutteringssituationen i dag sammenholdt med situationen for et år siden, er der en klar overvægt af offentlige institutioner (over halvdelen), der mener at rekrutteringssituationen vil være den samme. Dog mener knap en 1/3-del, at det bliver sværere at rekruttere arbejdskraft i dag end for et år siden. Det er fortrinsvis store offentlige institutioner (amtslige institutioner og folkeskoler), der vurderer, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft. Sammenlignet med undersøgelsen i 1999 er der dog ikke sket de store ændringer. Vedrørende personaleudvidelse angiver 17% af de offentlige institutioner, at de vil øge antallet af medarbejdere i det kommende halve år (16% i 1999). Derforuden forventer 8% af de offentlige institutioner at ansætte flere elever/lærlinge i det kommende halve år, end institutionerne sædvanligvis har haft Opsummering Som det fremgår af dette kapitel 3, viser undersøgelsen, at der på det offentlige arbejdsmarked generelt ikke kan konstateres alvorlige flaskehalsproblemer. Manglen på arbejdskraft på det offentlige arbejdsmarked er derimod faldende, således mangler der i 2000 kun ca personer, hvorimod der i 1999 manglede ca personer. Manglen på arbejdskraft er mest markant blandt de højere uddannede (læger, folkeskolelærer og pædagoger), men der kan også spores en mindre mangel på faglært arbejdskraft. Undersøgelsen bekræfter således tidligere undersøgelsers konstatering af, at der mangler læger, ligesom manglen på folkeskolelærere er stigende. 11 Resultatet kan ikke sammenlignes direkte med sidste års resultat, da der er ændret væsentligt i spørgsmålsformuleringen. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 19

26 4. Flaskehalse og rekruttering i private virksomheder I dette kapitel præsenteres undersøgelsens resultater for private virksomheder Private virksomheders mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft fordelt på private virksomheder Som det fremgår af nedenstående figur 4.1.1, angiver 9% af samtlige private virksomheder, at de i undersøgelsesperioden forgæves har søgt at besætte én eller flere stillinger. Sammenlignet med 1999 er der ikke sket en markant ændring, idet der dengang var 8%, der forgæves havde søgt at rekruttere arbejdskraft. Det er særligt store virksomheder, virksomheder på Øerne og virksomheder inden for IT-branchen, der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Figur 4.1.1: Andelen af private virksomheder, som forgæves har søgt arbejdskraft i forhold til samtlige private virksomheder Total Højereuddannede Faglærte Ufaglærte Figur viser den samlede andel af virksomheder, som forgæves har søgt nye medarbejdere inden for den seneste måned samt andelen, som forgæves har søgt højere uddannede, faglærte og ufaglærte. Alle procenter er angivet i forhold til det totale antal virksomheder. N= % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Som det ses af figuren, er faglærte den eneste faggruppe, hvor der er sket en stigning i andelen af private virksomheder, der forgæves at søgt at rekruttere arbejdskraft i 2000 sammenlignet med Afdækkes rekrutteringssituationen for samtlige private virksomheder, der medvirker i undersøgelsen, fremgår det, at ligesom for de offentlige institutioner har 4% af de private 12 Undersøgelsen omfatter ikke alle brancher på det private arbejdsmarked. Således er der til undersøgelsen udvalgt 11 brancher, hvor der erfaringsmæssigt eksisterer flaskehalsproblemer. Derfor indgår kun virksomheder med én eller flere ansatte inden for følgende brancher i undersøgelsen: Træ- og møbelindustri, Jern- og metalindustri, Øvrig fremstillingsindustri, Bygge- og anlægsvirksomhed, Engros- og detailhandel, Hotel- og 20 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

27 virksomheder på forhånd undladt at rekruttere arbejdskraft alene på grund af en forventning om, at arbejdskraften ikke findes. Dette er et fald i forhold til 1999, hvor andelen, der havde opgivet at rekruttere arbejdskraft på trods af arbejdskraftmangel, var 9%. Det er overvejende private virksomheder på Øerne (og her primært i Frederiksborg-regionen), der på forhånd har opgivet at rekruttere arbejdskraft. Endvidere har mange private virksomheder inden for Bygge- og anlægsvirksomhed og virksomheder med en eksportandel over 50% af produktionen 13 i højere grad end andre på forhånd opgivet at rekruttere arbejdskraft. Det skal i øvrigt nævnes, at virksomheder, som har rekrutteret forgæves eller som har opgivet at søge på forhånd, forventer at ansætte flere voksenlærlinge i det kommende halve år end sædvanligt, sammenlignet med de resterende virksomheder. Undersøgelsen viser desuden, at 31% af de private virksomheder har ansat nye medarbejdere inden for den seneste måned. Heraf er ca. 60% af rekrutteringerne sket uden besvær og 40% med besvær. Hovedtendenserne for de private virksomheder, der havde besvær med at rekruttere arbejdskraft, kan kort skitseres som: 66% angav, at det havde taget længere tid end forventet. 48% måtte nedjustere krav til de faglige kvalifikationer. 39% af virksomhederne var nødsaget til at hæve lønnen. 19% måtte nedjustere krav til alment menneskelige kvalifikationer. Sammenlignet med det offentlige område er der væsentligt flere private virksomheder, der anvender lønstigning som redskab til at undgå rekrutteringsproblemer (39% af virksomheder, 11% af institutioner). Dette er ikke overraskende, idet de private virksomheder ofte har større frihed til at anvende dette redskab. De private virksomheder har primært været nødsaget til at hæve lønningerne for faglært arbejdskraft, mens de offentlige institutioner - som nævnt i kapitel 3 - primært anvendte redskabet for højere uddannede. Geografisk er lønstigningerne primært anvendt af private virksomheder i Storkøbenhavns-regionen. Engros- og detailhandel er den branche, hvor relativt flest virksomheder har anvendt redskabet. Det skal ligeledes fremhæves, at det kun er en relativt beskeden andel af ITvirksomhederne, som angiver, at de måtte hæve lønnen i forbindelse med rekrutteringsproblemer. restaurationsvirksomhed, Transport- og televirksomhed m.v., Bank-/finans- og forsikringsvirksomhed, ITvirksomhed, Forretningsservice samt Forlystelser og film. 13 Denne gruppe betegnes herefter som eksportvirksomheder. Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management 21

28 Mangel på arbejdskraft fordelt på personer Samlet angiver 38% af de private virksomheder, at de har haft behov for at rekruttere arbejdskraft i undersøgelsesperioden. Nedenfor angives, hvordan det samlede behov for arbejdskraft fordeler sig på forskellige rekrutteringssituationer. Bemærk at nedenstående tal kun dækker over de private virksomheder, der i undersøgelsesperioden har haft behov for at rekruttere arbejdskraft. Tallene her er således ikke direkte sammenlignelige med de foregående tal, der beskriver rekrutterings- og flaskehalssituationen for samtlige private virksomheder. Figur 4.1.2: Rekrutteringssituationen for private virksomheder med behov for arbejdskraft inden for den seneste måned Har rekrutteret, men med besvær 27% Har rekrutteret uden besvær 39% Rekrutteret forgæves 19% På forhånd opgivet at rekruttere 15% Figur I figuren ses det, at 19% af de private virksomheder forgæves har rekrutteret arbejdskraft. Da figuren kun afspejler de virksomheder, der har behov for arbejdskraft (nemlig ca. hver tredje virksomhed, jf. teksten ovenfor figuren), svarer dette til, at 9% af samtlige private virksomheder har oplevet flaskehalsproblemer. N=1.488 Som det ses af figur 4.1.2, har 39% af de private virksomheder med arbejdskraftbehov i undersøgelsesperioden rekrutteret uden besvær. Ca. 1/4-del har haft rekrutteringsvanskeligheder, men har trods besvær ansat arbejdskraft. Lægges grupperne Forgæves søgt og På forhånd opgivet sammen, ses det at ca. 1/3-del af den samlede rekruttering har været ramt af egentlige flaskehalsproblemer. For det offentlige arbejdsmarked er det kun ca. 1/4-del af de offentlige institutioner, der har haft decideret flaksehalsproblemer, jf. kapitel 3. Nedenstående figur viser andelen af private virksomheder, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft, samt andelen, der forgæves har rekrutteret arbejdskraft. I de efterfølgende tabeller på de kommende sider vises herefter det antal personer, virksomhederne mangler, fordelt på uddannelsesgrupper og stillingstyper. 22 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000, PLS RAMBØLL Management

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere