Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen"

Transkript

1 Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1

2 Virksomhedsplan 2013/ Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej Virum Tlf.: Mailadresse: Hjemmeside: 1.2 Institutionstype Mariehønen er en privat skovbørnehave i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som privat institution har bestyrelsen i samarbejde med leder det daglige ansvar for institutionens samlede drift. 1.3 Åbningstid Mariehønen har en samlet ugentlig åbningstid på 46,5 timer. Lukkedage fastsættes af lederen og bestyrelsen og antal følger reglerne for kommunen. 1.4 Normering Mariehønen er normeret til et årligt gennemsnit på 27 børn, som så opdeles i 2 gå-grupper. 1.5 Bestyrelse Mariehønens ledelse består af en bestyrelse og lederen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af børnehaven. Den daglige ledelse og institutionens drift forestås af lederen. Alle forældre er velkomne til at komme med forslag til bestyrelsesmødernes dagsorden. Der holdes minimum 4-6 møder om året, samt efter behov. Referat af bestyrelsesmøderne sendes ud, når det er godkendt af bestyrelsen. 1.6 Økonomi for Mariehønen v. 27 børn Forventede indtægter (i kr.): Driftstilskuddet: ,00 Administrationsbidrag: ,00 Bygningstilskud: ,00 Forældrebetaling: ,00 Total: ,00 Forventede udgifter (ca. tal i kr.): Løn: ,00 Husleje: ,00 Diverse: ,00 Total: ,00 2

3 2. Målsætninger og værdigrundlag 2.1 Mariehønens målsætning er: - at skabe glæde ved og indsigt i naturens rytme og kredsløb - at støtte og styrke det enkelte barns trivsel og hele udvikling (selvfølelse) - at skabe rammer for den gode leg, hvor gensidighed og ligeværd er i fokus (samhørighedsfølelse) - at føre en bred, kreativ dialog med udgangspunkt i barnets idéer, ønsker og behov - at stimulere kreativitet og livslyst (motivation) - at styrke barnets koncentration og skabe rammer for fordybelse 2.2 Værdigrundlag Vores værdigrundlag er at fungere som og være en skovbørnehave, hvor børnene har god plads, får frisk luft og masser af lys, udsættes for mindre støj og dermed stress. Vi har den erfaring, at det giver bedre motorik, styrker koncentrationen, giver færre konflikter samt lærer børnene at være hensynsfulde. 3. Principper for det pædagogiske arbejde 3.1 I Mariehønen prioriteres: Det enkelte barn: - at respektere og drage omsorg for barnets muligheder og positive udvikling - at styrke og støtte barnets selvfølelse og samhørighedsfølelse - at skabe tryghed og værdighed - at have og give plads til alle barnets følelsesmodi De voksne ser og lytter til det enkelte barn de er nærværende, viser empati og møder barnet, hvor det er i sin udvikling - på det fysiske, det intellektuelle og det følelsesmæssige område. Anerkender barnet, som den det er. Støtter, hvor det er svært. Laver eventuelt individuelle handleplaner. Det sociale: - at lære børnene almen dannelse og hensynsfuld social omgang med mennesker og dyr Vi lærer børnene, at der er forskellige udfoldelsesmuligheder i forskellige arenaer. F.eks. hjem contra institution og på legeplads contra på tur i trafikken. Vi har fokus på, at børnene får erfaring med egne og andres grænser. At kende og lære disse og at respektere dem i gruppen. Vi lærer børnene at sige til og fra på værdig vis - og hjælper børnene med at lære indbyrdes konfliktløsning. Rum og rytme: - at vores hus og omgivelser afspejler børnenes behov for leg, kreativitet og udvikling - at bruge naturen som lærings- og leverum Vi er ude de fleste dage - året rundt, da vi er overbeviste om, at det at være i naturen styrker børnene på alle måder og er til stor gavn for dem. Vi tilrettelæger dagens rytme, så den giver mening og udfordring til børnene. Legen: 3

4 - at leg har stor betydning for børns udvikling - at det er vigtigt, at der er rum for forskellige slags lege - at børnene får mulighed for at lege i perioder uden at blive afbrudt Leg danner udgangspunkt for børns nysgerrighed, oplevelser, erfaringer og identitetsdannelse. Det er centralt, at de voksne er i stand til at give børnene følgeskab gennem følgende 3 positioner: at gå foran, stå ved siden og bag barnet i dets udforskning af verden. 4. Indsatsområder I maj 2013 blev det meldt ud, at det kommunalt fastsatte indsatsområde er: 1 - Danmarks bedste læringsmiljø. Vores egne indsatsområder er: 2 - Konceptudarbejdelse og forankring II 3 - Udviklingsprojekt Pædagogisk iagttagelse og fortælling Det kommunalt fastsatte indsatsområde, Danmarks bedste læringsmiljø, falder fint i tråd med den proces, der er i gang i børnehaven. Efter en relativ stor medarbejderudskiftning siden 2012 er der fortsat belæg for at have fokus på teambuilding, udvikling af pædagogikken og sikring af en fælles forståelse for børnehavens koncept som skovbørnehave og for ens fælles indsigt i og udmøntning af det pædagogiske arbejde med læreplanens 6 udviklingsområder. 1) Danmarks bedste læringsmiljø Børn i børnehave er ikke i institution udelukkende for at lære. De tilbringer ofte op mod halvdelen af deres vågne tid i institutionen. Derfor er kravet til institutionen, at den kan give mulighed for et levet børneliv, hvor de både kan lære og lære at være. Vi tager afsæt i psykodynamisk udviklingsteori med inspiration fra især den engelske børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott og Daniel Stern (psykoanalytiker og spædbørnsforsker). Liv og læring om at skabe rammer for et godt og udviklende børneliv I den gode nok familie kan barnet kræve det umulige og udholde ikke at få det! I den gode nok børnehave kan barnet lære at kræve det mulige og få det! Vi kan selvsagt ikke leve og lære på børnenes vegne, men vi kan sørge for, at rammerne / vilkårene for deres liv og læring er gode nok. Vi voksne er ansvarlige for røgen i bageriet for den følelsesmæssige klangbund vore børn vokser op i. Winnicott sagde: There is no such thing as a baby! altid et barn og en anden! Han fortsætter: når barnet ser moderen (omsorgspersonen) i øjnene, ser det sig selv. Dette betyder, at vi voksnes nærvær og spejling af barnet og dets motiver er afgørende for barnets udvikling. Børn i 0-6årsalderen lærer primært gennem sansning, kropslig aktivitet og de følelsesmæssige erfaringer, de får i samspillet med andre mennesker. Og det, de lærer, er vigtigt for al fremtidig læring. Gennem sanseerfaringer og kropslig aktivitet får barnet struktur på omverden. Hvad der er foran, bagpå, op, ned, indeni, udenpå, rum og tid, hvad der er mig og hvad der er dig. Gennem erfaringer med følelseskommunikation med andre skabes grundlaget for dets motivationsstruktur (= barnets tilgang til verden). Fra 3års alderen går udviklingen fra erfaring til forestilling. Barnet oplever nu ikke blot i her og nu øjeblikke, men er i stand til at gøre sig forestillinger om egne og andres handlinger. Så selv om tænkningen stadig er konkret, tager barnet større og større skridt mod abstrakt tænkning. Sprogudviklingen støtter denne proces (symboliseringsevnen). 4

5 Følelsesmæssig afstemning: Barnet skal mødes i sit: Velbehag / glæde / iver / interesse Barnet skal hjælpes gennem sin: Frygt / jalousi / bedrøvelse / vrede / skamfølelse / afsky og væmmelse / misundelse Barnet skal støttes i sin: Forbavselse / overraskelse Målet med denne afstemning af barnets indre er, at barnet får mulighed for at lære sine egne følelser at kende og selv blive i stand til at regulere disse hensigtsmæssigt. Her er nærvær og afgrænsning centrale begreber. Den voksne skal både være tæt på og på afstand, så barnet ikke oversvømmes af den voksne, for at selvreguleringen kan lykkes. Hjælp børnene med strategier til selv at løse problemer/konflikter. 2) Konceptudarbejdelse og forankring II Dette indsatsområde startede i efteråret 2012, hvor fokus var på etablering af organisationen med ny ledelsesstruktur og efterfølgende en samlet pædagogisk strategi. Den pædagogiske strategi indeholdt et udviklingsprojekt i medarbejdergruppen om begrebet selvfølelse. I 2013 blev denne udvidet til følgende to delforløb: 1) Selvfølelse og samhørighedsfølelse (at forstå sig selv og andre) Ligesom der er en dualitet i begreberne liv og læring og i børnenes arbejde med at integrere deres sociale og følelsesmæssige arbejdspladser hjem og institution, er der en dualitet i at blive sig og at høre til blandt andre. Børn skal mestre mange typer relation. Vi kalder dem: Jegstyrke (selvværd, selvtillid, selvfølelse) Jeg / du (tætte venskabsrelationer) Jeg / os (i en lille gruppe) Jeg / vi (i det store fællesskab) To af de store drenge er mødt tidligt i børnehave. De har startet en leg sammen. Senere møder en tredje dreng, som plejer at lege sammen med de to. Han forsøger i flere omgange at få en plads i legen, men de to drenge vil ikke lade ham bestemme og fortæller med ord og krop, at de ikke vil give efter. Den tredje drengs forsøg strækker sig over flere timer, men det lykkes ikke, og han bryder til sidst sammen hos en voksen og siger, han har ondt i benene. Den voksne trøster og siger efter noget tid: Jeg har set, at du gerne vil være sammen med dine to venner, men at de i dag helst vil lege selv. Hvad tror du, du kan finde på resten af dagen? Pædagogens distante nærvær gør hende i stand til at værne om de to drenges jeg / du øvelse. I andre sammenhænge ville det være fint at guide den tredje dreng ind i legen, så en jeg / os øvelse kan etableres. 2) Rutiner, strukturer og aktiviteter Dagligdagen er bygget op af 3 elementer: rutiner, strukturer, aktiviteter. De voksnes opgave er at give disse mening og betydning for børnene og deres levede liv i institutionen (børnemiljøet). Vi skal sørge for, at de indeholder sociale kvaliteter gennem: 1- opmærksomhed mod børnegruppen som helhed (ikke blot aktivitetens gennemførelse) 2- samspillet mellem alle involverede 3- overgange mellem den aktuelle aktivitet og barnets næste gøremål Dette kræver evnen til hos pædagogen at udvikle følsomhed for den enkelte og gruppen. På 4 medarbejdermøder vil vi diskutere og analysere dagligdagens opbygning ud fra et børneperspektiv (morgen, formiddag, middag, eftermiddag). 5

6 3) Udviklingsprojekt Pædagogisk iagttagelse og fortælling Dette 3. indsatsområde er et udviklingsprojekt, som dels skal samle op på de to øvrige indsatsområder, og dels skal skærpe vores evne til at se barnets liv og udvikling i institutionen. En hjørnesten i pædagogisk udviklingsarbejde er konkrete iagttagelser og refleksion og formidling af disse. Et skærpet blik på børnenes liv og deres relationer til hinanden og de voksne giver os mulighed for at kigge vores arbejde efter i sømmene. Formålet er at styrke: 1) Udvikling af kendskab til det enkelte barn 2) Udtalelser om børn med særlige behov 3) Forældresamarbejde 4) Pædagogisk refleksion og udvikling Udviklingsprojektet er tænkt som en løbende proces og vil blive implementeret på de pædagogiske dage i efteråret Evaluering Bestyrelsen og lederen evaluerer normalt virksomhedsplanen hvert år - senest på sidste bestyrelsesmøde i året. I 2013 evalueres virksomhedsplanen først i foråret 2014, da flere af indsatsområderne først sættes i værk sent i Evalueringen vil centrere sig om to parametre: 1 er vi som samlet medarbejdergruppe blevet fortrolig med begrebet følelsesmæssig afstemning i arbejdet med børnene? 2 er kvaliteten af vores iagttagelser og refleksioner af børnenes udvikling blevet mere præcis og anvendelig i samarbejdet med forældrene? 6

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup. Slangerup den 8. september 2014 Til Frederikssund kommune Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere