HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010"

Transkript

1 HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar December 2010

2 Hver eneste cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S. Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december URL: Emneord: Forebyggelse og sundhedsfremme, evaluering, rygning, tobak, rygestop, kampagne. Sprog: Dansk med engelsk resume Kategori: Faglig rådgivning Grafisk tilrettelæggelse og tryk: COWI A/S Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: December 2010 Elektronisk ISBN: Trykt ISBN: Sundhedsstyrelsen og COWI A/S Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Publikationen citeres således: COWI A/S. Hver eneste cigaret skader dig - Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar København: Sundhedsstyrelsen; For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under udgivelser

3 Indholdsfortegnelse 1 Resume 4 2 English summary 7 3 Evaluering af kampagnen "Hver eneste cigaret skader dig" Sundhedsstyrelsens succeskriterier for kampagnen COWIs evaluering af kampagnen 11 4 Gennemslag i befolkningen Trackingundersøgelserne Rygevaneundersøgelsen marts/april Fokusgruppeinterview med rygere og ikke-rygere Konklusion vedrørende kampagnens gennemslag i befolkningen 19 5 Gennemslag i medierne Medieomtalens omfang, eksponering og temaer Ambivalens hos læserne Medieomtalen i løbet af kampagneperioden Medietyper og spredning i forhold til nationale versus lokale medier Regional spredning af kampagnens mediedækning Konklusion vedrørende kampagnens gennemslag i medierne 25 6 Kampagnen og kommunerne Aktiviteter i forbindelse med kampagnen Vurdering af kampagnens effekter i kommunen Kommunernes generelle holdning til kampagnen 28 og vurdering af kampagnesættet 6.4 Konklusion vedrørende kommunernes indsats 29 i forbindelse med kampagnen 7 Kampagnens betydning for brug af rygestoptilbud Henvendelser til STOP-Linien Besøg på Brug af apotekernes rygestoptilbud Salg af lægemidler mod nikotinafhængighed Rygestopforløb registreret i Rygestopbasen Konklusion vedrørende kampagnens betydning for 37 brug af rygestoptilbud 8 Gennemslag i forhold til befolkningens rygevaner Målet om andel af dagligrygere på højest 22 procent er opfyldt Målet om, at mindst 60 procent af rygerne har planer om rygestop, 41 er opfyldt 8.3 Målsætningen om, at mindst 40 procent af rygere har forsøgt sig 42 med rygestop inden for det seneste år, er ikke opfyldt 8.4 Målsætningen om, at mindst 3 procent af befolkningen er stoppet 44 med at ryge inden for det seneste år, er næsten opfyldt 8.5 Konklusion vedrørende gennemslag i forhold til befolkningens rygevaner 44 9 Har kampagnen været en succes? Samlet vurdering Opfyldelse af Sundhedsstyrelsens succeskriterier Litteraturliste 49 3 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

4 1 Resume I oktober januar 2010 gennemførte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen en national rygestopkampagne Hver eneste cigaret skader dig. Formålet med kampagnen var at bidrage til at begrænse andelen af dagligrygere i befolkningen og nedbringe sygelighed og dødelighed som følge af rygning. I kampagnen blev rygerne opfordret til at søge hjælp til rygestop hovedsagelig på den landsdækkede rådgivningstelefon STOP-Linien og Kampagnen var i dansk sammenhæng nyskabende i forhold til andre sundhedskampagner ved sin direkte form med billeder af organer - lunger, arterier, hjerne og øjne der er ødelagt som følge af rygning. Kampagnekonceptet er oprindelig udviklet i Australien. Den centrale del af kampagnen var seks forskellige TV-spots, der i forskellige versioner blev vist ca gange på seks forskellige landsdækkende TV-kanaler. Samlet vurdering af kampagnen Kampagnen må betegnes som særdeles succesfuld. Kampagnen har tydeligvis haft gennemslagskraft hos rygerne ved at blive bemærket af næsten alle og ved at udløse betydelige stigninger i efterspørgsel efter rådgivning og rygestoptilbud, ligesom kampagnen har stimuleret 10 procent af rygerne til at forsøge at holde op med at ryge. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at kampagnen ser ud til i særlig grad at have nået de unge, mænd og personer med kort uddannelse. Kampagnen rammer således en målgruppe, der kan være vanskelig at nå. Det medfører, at de helbredsmæssige gevinster vil være meget store - enten fordi rygeophøret finder sted i en ung alder, eller fordi det finder sted i en målgruppe, som har et stort forbrug. Ved i særlig grad at nå personer med kort uddannelse kan kampagnen medvirke til at mindske den sociale ulighed i sundhed. I fokusgruppeinterviews med rygere, i læserindlæg i medierne og i en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne blev der på flere måder givet udtryk for ambivalens i forhold til kampagnen. På den ene side opfatter man kampagnens indhold og budskaber som relevante. På den anden side stiller man sig skeptisk overfor kampagnens direkte form, fordi man mener, at den vil skræmme rygerne og få dem til at afvise kampagnen. Evalueringens hovedkonklusioner understøtter ikke det sidstnævnte synspunkt. I Danmark er sundhedskampagner med en så direkte form som Hver eneste cigaret skader dig usædvanlige. Lignende kampagner er gennemført i bl.a. Australien og Norge med tilsvarende positive resultater som i Danmark. Kampagnen har været nyskabende for den offentlige oplysningsindsats om sundhedsfremme, og den kan inspirere til nytænkning på andre områder inden for det forebyggende arbejde. Gennemslag i befolkningen Resultater fra trackingundersøgelser (seerundersøgelser mv.) og landsdækkende rygevaneundersøgelser viser, at kampagnen har haft et meget betydeligt gennemslag i befolkningen: 4 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

5 Kampagnen har været meget synlig - især blandt rygerne. Mindst 80 procent af rygerne har set eller hørt om kampagnen. Især de årige og personer med kort uddannelse har lagt mærke til kampagnen. Over halvdelen af rygerne oplevede kampagnen som relevant for dem. Ca. 40 procent af rygerne angiver, at kampagnen har givet dem ny viden om rygnings påvirkning af helbredet. Det gælder især viden om rygnings betydning for risikoen for øjensygdomme. Kampagnen har fået 40 procent af rygerne til at tænke over at stoppe med at ryge og over 10 procent af rygerne til at gøre et forsøg på at stoppe. Gennemslag i medierne Kampagnen har været omtalt 128 gange i medierne. Omtalen har langt overvejende været positiv på trods af nogle kritiske overskrifter i de nationale medier om, at kampagnen ville skræmme rygerne. Ca. halvdelen af indslagene var i lokale ugeaviser/ dagblade eller i regionale aviser. Den lokale presseomtale var typisk handlingsanvisende ved f.eks. at omtale lokale rygestoptilbud. Kampagnen og kommunerne Kommunernes indsats og vurdering af kampagnen er belyst ved en spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni - august 2010: Over 60 procent af kommunerne deltog aktivt i kampagnen. Kommunernes indsatser var rettet mod rygere i almindelighed, ansatte i kommunerne og patienter hos praktiserende læger. Indsatserne bestod typisk i forstærket markedsføring af kommunens rygestoptilbud. Knap 60 procent af kommunerne mener, at Sundhedsstyrelsen fremover også skal lave meget direkte rygestopkampagner, mens et stort mindretal på knap 40 procent svarer ved ikke, og under 5 procent svarer nej til flere kampagner af samme type. Det afspejler formentlig en vis ambivalens i forhold til kampagnens form. Kampagnens betydning for brug af rygestoptilbud Kampagnen har medført en øget søgning til forskellige former for hjælp til rygestop: Der var en mangedobling af henvendelser til den landsdækkende telefonrådgivning STOP-Linien i kampagneperioden, herunder henvendelser om rådgivning og andre henvendelser. Det gennemsnitlige antal rådgivningssamtaler pr. åbningsdag var 51 i kampagneugerne, hvor der var TV-spots, mod normalt 6-8 samtaler dagligt. Nytilgangen i henvendelser var især fra unge, mænd, storrygere og rygere fra andre regioner end Region Hovedstaden. Endvidere var andelen af dem, der henvendte sig til STOP-Linien for første gang, større end tidligere. Antallet af personer, der tog imod apotekernes rådgivningstilbud, tredobledes i kampagneperioden. Salg af lægemidler mod nikotinafhængighed lå generelt lavere i 2009 end i Der er dog en stigning i 4. kvartal, idet salget her ligger 7 procent højere end i 3. kvartal Den tilsvarende stigning i 4. kvartal 2008 var på 4 procent i forhold til 3. kvartal Der var en stigning på ca. 20 procent i indberetninger til Rygestopbasen om deltagere i rygestopforløb i perioden oktober april 2010 i forhold til den tilsvarende periode året før. 5 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

6 Halvdelen af kommunerne har registreret øget deltagelse i de lokale rygestoptilbud på mere end 25 procent. Gennemslag i forhold til befolkningens rygevaner Landsdækkende rygevaneundersøgelser i befolkningen viser, at nogle af kampagnens succeskriterier vedrørende ændringer i befolkningens rygevaner er opfyldt, men ikke alle: Målet om, at andelen af dagligrygere i foråret 2010 var højest 22 procent, er opfyldt (21 procent i marts/april 2010) Målet om, at andelen af rygere, der havde planer om at holde op med at ryge, var mindst 60 procent, er opfyldt (61 procent i marts/april 2010) Målet om, at mindst 40 procent af rygerne havde forsøgt sig med rygestop inden for det seneste år, er ikke opfyldt (30 procent i marts/april 2010) Målet om, at mindst 3 procent af befolkningen var stoppet med at ryge inden for det seneste år, er - næsten - opfyldt (2,8 procent i marts/april 2010). Det er ikke muligt at afgøre, i hvilket omfang disse ændringer i rygeadfærd ville være indtruffet, hvis der ikke havde været nogen kampagne. Det kan dog konkluderes, at sandsynligheden for at være dagligryger er faldet signifikant fra november/december 2008 til marts/april Faldet er mere markant for mænd end for kvinder. Desuden ses det største fald for de helt unge (15-19 år), ligesom der ses et større fald for personer med kort uddannelse sammenlignet med andre grupper. Resultaterne peger i retning af, at kampagnen kan have haft størst effekt i forhold til disse grupper. Samtidig viser analyser, at sandsynligheden for at have planer om rygestop, have forsøgt rygestop eller være stoppet med at ryge i marts/april 2010 er væsentlig større blandt rygere og tidligere rygere, som oplyser, at de kender til kampagnen. Resul ta t- erne indikerer, at kampagnen kan fremme motivationen for rygestop blandt rygere. Det er hermed sandsynliggjort, at kampagnen selvstændigt har bidraget til den positive udvikling mod færre rygere i Danmark. 6 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

7 English summary From October 2009 to January 2010, the Danish Ministry of Health and Disease Prevention ran a national anti-smoking campaign called every cigarette is doing you damage ( hver eneste cigaret skader dig ). The purpose of the campaign was to limit the num ber of daily smokers in the population and reduce ill health and mortality caused by smoking. The campaign encouraged smokers to seek help to stop smoking primarily at the nation-wide helpline service, the STOP-Linien, and In a Danish context, the campaign broke new ground by its directness, dis playing photos of organs lungs, arteries, brain and eyes damaged by smoking. The campaign builds on a concept originally developed in Australia. The key elements of the campaign were six different TV spots, which were shown approximately 5,000 times in different versions on six national TV channels. Overall evaluation of the campaign The campaign is considered highly successful. It is obvious that the campaign has had an impact on smokers. The campaign is known by almost all smokers, and it triggered an increase in the demand for counselling and cessation services. Moreover, the campaign induced 10 per cent of smokers to make a smoking quit attempt. Likewise, it is notable that the campaign seems to have reached out to especially young people, men and people with limited education. In this way, the campaign has reached a target group who is difficult to reach by other means. As a consequence, the health gains will be substantial either because smoking cessation occurs early in life or because it involves a target group with a particularly high consumption. By targeting people with limited education, the campaign may reduce social inequality in health. Focus group interviews, media contributions and a questionnaire survey conducted among Danish municipalities show a certain degree of ambivalence about the campaign. On the one hand, the contents and message of the campaign were found relevant. On the other hand, there was concern that the directness of the campaign would scare away smokers and cause them to reject the campaign. The main conclusions of this evaluation do not support the latter view. In Denmark, health campaigns building on a similar, direct approach as every cigarette is doing you damage are unusual. Similar campaigns have been conducted in e.g. Australia and Norway with the same positive results as in Denmark. The campaign has been innovative in terms of public information in the field of health pro motion, and it may trigger a rethink in other areas of preventive work. Impact on the population The findings of tracking surveys (viewer research etc.) and nationwide studies of smoking habits show that the campaign has had a significant impact on the population: The campaign has been very visible - especially among smokers. At least 80 per cent of smokers watched the campaign on TV or heard about it. Especially the year old age group and people with limited education have noticed the campaign. More than half of the smokers found the campaign personally relevant. 7 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

8 Approximately 40 per cent of smokers state that the campaign gave them new knowledge about the health impact of smoking. This especially applies to the impact of smoking on the risk of acquiring eye diseases. The campaign caused 40 per cent of smokers to consider quitting smoking and more than 10 per cent of smokers to make a quit attempt. Media coverage The campaign was mentioned 128 times in the media. Media coverage has largely been positive despite a number of critical headlines in national media claiming that the campaign would scare away smokers. Local or regional newspapers accounted for approximately 50 per cent of the coverage. Local press coverage was typically actiondirected and mentioned local smoking cessation programmes. The campaign and the municipalities The efforts of municipalities and their assessment of the campaign were analysed in a questionnaire survey conducted in the period from June to August 2010: More than 60 per cent of municipalities participated actively in the campaign. Municipal efforts were directed at smokers at large, municipal employees and patients of GPs. Efforts typically involved enhanced marketing of municipal cessation programmes. Almost 60 per cent of municipalities find that the National Board of Health should continue launching anti-smoking campaigns with a similar direct approach, while a large minority consisting of just below 40 per cent respond do not know, and less than five per cent say no to similar campaigns. The distribution of responses reflects some ambivalence towards the campaign approach. Impact of the campaign on the demand for cessation services The campaign has increased the demand for assistance to stop smoking: Inquiries to the nation-wide helpline service, STOP-Linien, multiplied during the period of the campaign, including inquiries about counselling and other types of inquiries. The average number of daily consultations was 51 during the weeks of the campaign where the TV spots were shown rising from six to eight daily consultations before the campaign. New inquiries primarily came from young people, men, heavy smokers and smokers residing outside the Capital Region of Denmark. Furthermore, the percentage of inquiries from smokers with no previous contact to the STOP-Linien was higher than before the campaign. The number of persons accepting counselling offered by pharmacies tripled during the campaign. In general, sales of drugs to fight nicotine addiction was lower in 2009 than in However, there was an increase in the fourth quarter of 2009, where the sales were 7 per cent higher than in the third quarter of The corresponding rise in the fourth quarter of 2008 compared to the third quarter of 2008 was 4 per cent. Reporting on people enrolled in cessation programmes to the quit smoking database rose by about 20 per cent in the period from October 2009 to April 2010 compared to the same period in 2008/2009. This corresponds to an additional intake of approximately 750 persons on cessation programmes. Half of the municipalities have reported an increase in the enrolment in cessation programmes of more than 25 per cent. 8 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

9 Impact on smoking habits in the population Nation-wide smoking habit surveys find that some but not all success criteria for changed smoking habits in the population have been met: The goal that the share of daily smokers should not exceed 22 per cent in the spring of 2010 has been reached (21 per cent in March/April 2010) The goal that the share of smokers planning to stop smoking should be at least 60 per cent has been reached (61 per cent in March/April 2010) The goal that at least 40 per cent of smokers had made a quit attempt over the past year was not attained (30 per cent in March/April 2010) The goal that at least three per cent of the population had stopped smoking over the past year was - almost - achieved (2.8 per cent in March/April 2010). It is impossible to assess whether some or all of these changes would have occurred in the absence of the campaign. Still, the conclusion is that the probability of being a daily smoker has been reduced significantly from November/December 2008 to March/April The decline is more pronounced for men than for women. The sharpest decline is found among young people (15-19 years). Equally, the decline is sharper for people with limited education compared with other population groups. The results indicate that the campaign might have had the most significant impact on these groups. At the same time, analyses found that the probability of considering quitting, having made a quit attempt or having stopped smoking in March/April 2010 was significantly higher among smokers and ex-smokers who state that they know the campaign. The findings indicate that the campaign may provide an incentive to quit smoking. Hereby, it has been rendered probable that the the campaign has contributed independently to the positive development towards fewer smokers in Denmark. 9 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

10 3 Evaluering af kampagnen Hver eneste cigaret skader dig Hvis man vil ryge, så ryger man. Alle rygere ved præcist, HVOR skadeligt det er, når de tænder en smøg Jeg er mere og mere irriteret over statens indblanding i privatlivet. Hvor stopper det?. Debatindlæg i Politiken 6. oktober 2009 Formål med kampagnen I oktober januar 2010 gennemførte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen en national rygestopkampagne Hver eneste cigaret skader dig. Formålet med kampagnen var at bidrage til at begrænse andelen af dagligrygere i befolkningen og nedbringe sygelighed og dødelighed som følge af rygning. I kampagnen blev rygerne opfordret til at søge hjælp til rygestop hovedsagelig på den landsdækkende rådgivningstelefon STOP-Linien og Tre faser Kampagnen blev gennemført i tre faser i uge 41-43, uge og ved nytår 2009/2010 (uge 53-1). Kampagnen blev gennemført i et tæt samarbejde med en række centrale og lokale aktører herunder kommuner, apoteker, sygdomsbekæmpende foreninger, KL og Danske Regioner. Indhold og form Kampagnen var i dansk sammenhæng nyskabende i forhold til andre sundhedskampagner ved sin direkte form med billeder af organer lunger, arterier, hjerne, øje der er ødelagt som følge af rygning. Kampagnekonceptet er oprindelig udviklet i Australien. Kampagnen rummede flere elementer. Den centrale del af kampagnen var seks forskellige TV-spots, der blev vist knap gange i kampagneperioden i reklameblokkene på TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Viasat, SBS TV og Discovery Channel. Hertil kom en hjemmeside, annoncer, outdoor bannerreklamer, postkort samt et kampagnesæt til kommuner og regioner. Kampagnesættet blev rekvireret af 80 kommuner. 3.1 Sundhedsstyrelsens succeskriterier for kampagnen Sundhedsstyrelsens succeskriterier for kampagnen kan opdeles i generelle kriterier vedrørende ændringer i befolkningens rygevaner og i specifikke kriterier, der vedrører kampagnens gennemslag i befolkningen. I nedenstående tabel er disse kriterier gengivet, og der er for hvert kriterium angivet den primære datakilde, som evalueringen bygger på. 10 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

11 Generelle succeskriterier for kampagnens effekt Primær datakilde Andel dagligrygere er højst 22 % Rygevaneundersøgelser * Andel af rygere, der har forsøgt rygestop inden for det seneste år, er mindst 40 % Andel af befolkningen over 15 år, der er stoppet med at ryge i 2009, er mindst 3 % Andel af rygere med planer om rygestop er mindst 60 % Specifikke succeskriterier for kampagnens gennemførelse og gennemslag STOP-Linien har mindst 40 samtaler Statistik og interviews fra STOP-Linien om dagen i kampagneperioden 80 % af alle kommuner har aktiviteter, Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner der støtter op om kampagnen Øget tilmelding til rygestopkurser hos kommuner og apoteker på 50 % i kampagneperioden Mindst 10 indslag om kampagnen i store medier 90 % af den primære målgruppe (rygere år) har set og registreret kampagnen 80 % af alle rygere og ikke-rygere oplever kampagnen som relevant 60 % af rygerne oplever at have fået ny viden 80 % af den primære målgruppe har overvejet, om de snart burde gøre et forsøg på at holde op med at ryge 80 % af den primære målgruppe har hørt om rådgivningstelefonen STOP-Linien 3.2 COWIs evaluering af kampagnen COWI har gennemført evalueringen for Sundhedsstyrelsen. Den bygger på ovennævnte datakilder. Resten af evalueringsrapporten er opbygget således: Spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner Data fra Danmarks Apotekerforening Data fra Rygestopbasen Opgørelse af medieperformance Trackingundersøgelser Rygevaneundersøgelser Fokusgruppeinterviews * I 2009 undersøgelsen er anvendt de vægtede data, således at undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, uddannelse og geografi. Kapitel 4 belyser kampagnens gennemslag i befolkningen i almindelighed og blandt rygere i særdeleshed. I kapitlet analyseres, hvem der har bemærket kampagnen og deres vurderinger af kampagnens indhold og form. Kapitel 5 handler om kampagnens gennemslag i medierne og indeholder en analyse af omfanget og indholdet af indslag i lokale og landsdækkende medier. Kapitel 6 belyser kommunernes deltagelse i kampagnen, herunder deres aktiviteter i forbindelse med kampagnen, vurdering af kampagnens effekter lokalt samt kommunernes generelle holdning til kampagnen og vurdering af kampagnesættet, som Sundhedsstyrelsen stillede til rådighed. Kapitel 7 beskriver kampagnens betydning for brug af en række forskellige rygestoptilbud, herunder henvendelser om rådgivning til STOP-Linien og apotekerne, salg af nikotinsubstitutionsprodukter samt udviklingen i antallet af deltagere i rygestopforløb, der er registreret i Rygestopbasen i forbindelse med kampagnen. 11 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

12 Kapitel 8 analyserer udviklingen i befolkningens rygevaner før og efter kampagnen. Der sættes fokus på andelen af dagligrygere, andelen af rygere, der har planer om at holde op med at ryge, andelen af rygere, der har forsøgt sig med rygestop, og andelen af rygere, der er stoppet med at ryge inden for det sidste år. Kapitel 9 indeholder en samlet vurdering af kampagnen og en sammenfatning af evalueringsresultaterne set i forhold til Sundhedsstyrelsens succeskriterier. 12 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

13 4 Gennemslag i befolkningen Dette kapitel belyser, i hvilket omfang kampagnen er blevet bemærket i befolkningen i almindelighed og blandt rygere i særdeleshed. Kapitlet bygger på tre datakilder: Trackingundersøgelser (seerundersøgelser mv.), hvor der via web-survey er gennemført en præmåling i uge (umiddelbart før kampagnestart), to mellemmålinger i henholdsvis uge 44 og 49 (umiddelbart efter 1. og 2. fase af kampagnen) og en postmåling i uge 3-4 (efter kampagnens afslutning). Målingerne er gennemført blandt den primære målgruppe (rygere i alderen år) og hele befolkningen. 1 Populationerne ved hver måling bestod af ca. 250 rygere og ca. 500 ikke-rygere. Målingerne er gennemført af Userneeds/Advice A/S for Sundhedsstyrelsen. Sammenligninger mellem målingerne forudsætter, at populationerne er sammenlignelige. Sundhedsstyrelsen har opstillet særskilte succeskriterier for kampagnens gennemslag, som kan måles via tracking, jf. tabel 4-1. Rygevaneundersøgelser i 2009 og 2010 er gennemført via web-survey af Userneeds for Sundhedsstyrelsen. Undersøgelserne er gennemført i november/december 2009 under kampagnen og i marts/april 2010 efter kampagnens afslutning blandt henholdsvis og danskere på 15 år og derover. I disse undersøgelser er der bl.a. spurgt til, om man har bemærket kampagnen. To fokusgruppeinterviews med henholdsvis rygere og ikke-rygere om viden og indstilling i forbindelse med rygning og rygestop samt kendskab til og syn på kampagnen. Interviewene blev gennemført i februar 2010 af Advice A/S for Sundhedsstyrelsen. Tabel 4-1 Et udvalg af Sundhedsstyrelsens succeskriterier, som kan måles via tracking 90 procent af den primære målgruppe (rygere i aldersgruppen år) har set og registreret kampagnen 80 procent af alle rygere og ikke-rygere oplever kampagnen som relevant 60 procent af alle rygere oplever at have fået ny viden 80 procent af den primære målgruppe har overvejet, om de snart burde gøre et forsøg på at holde op med at ryge 80 procent af den primære målgruppe har hørt om rådgivningstelefonen STOP-Linien 4.1 Trackingundersøgelserne Målingerne viser en markant øget andel af rygere, som efter kampagnen oplyser, at de inden for den sidste måned har set eller hørt noget i TV, radio, avis eller andet, der beskriver det skadelige ved rygning, og som opfordrer folk til at holde op med at ryge, jf. figur 4-1. Stigningen er signifikant. 2 Den tilsvarende stigning er mindre markant og ikke-signifikant for ikke-rygere. 1. Den sekundære målgruppe for kampagnen var alle rygere og rygeres pårørende i alderen år. 2. Vurderinger af statistisk signifikans er foretaget på 5 procents niveau. 13 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

14 Figur 4-1 Andel, som inden for den sidste måned har set eller hørt noget i TV, radio, avis eller andet, der beskriver det skadelige ved rygning, og som opfordrer folk til at holde op med at ryge, procent Kvinder Mænd Præmåling Postmåling Præmåling Postmåling Præmåling Postmåling Præmåling Postmåling Rygere Ikke-rygere Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S Mindst 80 procent af rygerne har set eller hørt om kampagnen, jf. figur 4-2. Andelen, som har set eller hørt om kampagnen, er højest for de årige ved alle tre målinger. Både tracking- og rygevaneundersøgelserne viser, at det største kendskab opnås midt i kampagneperioden. Figur 4-2 Andel rygere, som har set eller hørt om kampagnen Hver eneste cigaret skader dig fordelt på alder, procent år år år mellemmåling 2. mellemmåling Post måling Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S Målingerne under og efter kampagnen viser, at over halvdelen af rygerne oplever, at kampagnen er relevant for dem, jf. figur 4-3, hvilket er væsentlig over niveauet for ikke-rygerne. Forskellen mellem rygere og ikke-rygere er signifikant. 14 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

15 Figur 4-3 Andel, som synes, at kampagnen Hver eneste cigaret skader dig er relevant for dem selv, procent mellemmåling 2. mellemmåling Rygere Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Ikke-rygere Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Post måling Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S En lidt lavere andel svarende til halvdelen af rygerne synes rigtig godt eller godt om kampagnen, jf. figur 4-4. Den anden halvdel er i varierende grad negativ. Andelen, som synes rigtig godt eller godt om kampagnen, er noget højere blandt ikke-rygere. Forskellen mellem rygere og ikke-rygere er signifikant. Figur 4-4 Andel, som synes rigtig godt eller godt om kampagnen Hver eneste cigaret skader dig, procent mellemmåling 2. mellemmåling Rygere Rygere Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Ikke-rygere Ikke-rygere Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Post måling 1. mellemmåling 2. mellemmåling Post måling Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S Ca. 40 procent af rygerne oplyser ved postmålingen, at kampagnen i høj grad eller i nogen grad har givet dem ny viden om rygnings påvirkning af helbredet. Der ses samtidig en øget bevidsthed om forbindelsen mellem rygning og en række alvorlige sygdomme. Især er der en stigning i mændenes bevidsthed efter kampagnen, se figur 4-5. Kun stigningen - fra ca. 10 til 70 procent - vedrørende risikoen for alvorlige øjensygdomme er dog signifikant. 15 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

16 Figur 4-5 Andel af mandlige rygere, som mener, at rygning er væsentlig forbundet med udvalgte sygdomme, procent Alvorlige øjensygdomme Lungekræft Alvorlige lungesygdomme Præmåling Postmåling Blodpropper i hjerte og hjerne Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S Figur 4-6 viser en markant stigning i andelen af rygere, som har hørt om rådgivningstelefonen STOP-Linien efter kampagnen. Stigningen er signifikant. Stigningen er særlig markant for de årige. Figur 4-6 Andel af rygere, der har hørt om rådgivningstelefonen STOP-Linien fordelt på alder, procent år år Præmåling Postmåling år Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S Ca. 40 procent af rygerne angiver, at kampagnen har fået dem til at tænke over at stoppe med at ryge, jf. figur 4-7, og over 10 procent af rygerne oplyser ved postmålingen, at kampagnen har fået dem til at gøre et forsøg på at stoppe med at ryge. Da mange formentlig kan være lidt ambivalente i forhold til at svare, at de lader sig påvirke af kampagner, kan det tænkes, at den faktiske andel er højere. 16 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

17 Figur 4-7 Andel af rygere, som oplyser, at kampagnen Hver eneste cigaret skader dig har fået dem til at tænke over at stoppe med at ryge, procent mellemmåling 2. mellemmåling Post måling Kilde: Interviewundersøgelser om rygestop , Userneeds/Advice A/S 4.2 Rygevaneundersøgelsen marts/april 2010 I den landsdækkende rygevaneundersøgelse fra marts/april 2010 er der stillet dette spørgsmål: Har du hørt udtrykket Hver eneste cigaret skader dig? Undersøgelsen giver således mulighed for at belyse, i hvilket omfang befolkningen har bemærket kampagnen. Der er gennemført logistiske regressionsanalyser med det formål at belyse dette spørgsmål, herunder hvilken rolle rygevaner, køn, alder og uddannelse spiller herfor. Rygere har tre gange større sandsynlighed for at bemærke kampagnen Analysen viser en signifikant sammenhæng mellem at være dagligryger og sandsynligheden for at have bemærket kampagnen justeret for køn, alder og uddannelse, jf. tabel 4-2. Det estimerede odds ratio er 3,06 - det vil sige, at sandsynligheden for at have hørt om kampagnen er tre gange så stor for dagligrygere som for andre, der ikke ryger eller ikke ryger til daglig. Tabel 4-2 Sammenhæng mellem at være dagligryger og at have bemærket Hver eneste cigaret skader dig Dagligryger Estimeret OR P-værdi 95% CI Nej 1,00 Ja 3,06 <0,0001 2,534-3,704 N=5319 Note 1: Estimeret OR: Det estimerede odds ratio - her forholdet mellem sandsynligheden for at have bemærket kampagnen og sandsynligheden for ikke at have bemærket kampagnen. Odds ratio for ikke-dagligrygere anvendes som referenceværdi (=1). De Note unge 2: P-værdi: under Angiver 30 sandsynligheden år har hyppigere for at finde bemærket det estimerede kampagnen odds ratio, hvis den sande værdi af odds ratio er 1. Der er en signifikant sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at have Note 3: 95% CI (95 procents konfidens-/sikkerhedsinterval): Angiver det interval, hvor den sande bemærket kampagnen justeret for køn, uddannelse og rygestatus, hvor sandsynligheden værdi af odds ratio findes med 95 procents sandsynlighed. Kilde: Rygevaneundersøgelsen er størst for årige, og egne jf. beregninger. Tabel Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

18 De unge under 30 år har hyppigere bemærket kampagnen Der er en signifikant sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at have bemærket kampagnen justeret for køn, uddannelse og rygestatus, hvor sandsynligheden er størst for de årige, jf. tabel 4-3. Tabel 4-3 Sammenhæng mellem alder og om man har bemærket kampagnen Hver eneste cigaret skader dig Aldersgruppe Estimeret OR P-værdi 95% CI år 1, år 0,41 <0,0001 0,328-0,520 Over 50 år 0,38 <0,0001 0,299-0,470 N=5319 Note: Estimeret OR: Det estimerede odds ratio - her forholdet mellem sandsynligheden for at have bemærket kampagnen og sandsynligheden for ikke at have bemærket kampagnen. Odds ratio for årige anvendes som referenceværdi (=1). Kilde: Rygevaneundersøgelsen 2010 og egne beregninger. De højtuddannede har i mindre grad bemærket kampagnen Analyserne viser desuden en signifikant lavere sandsynlighed for at have hørt om kampagnen blandt personer med en videregående uddannelse sammenlignet med personer med grunduddannelse som højest fuldførte uddannelse justeret for køn, alder og rygestatus, jf. tabel 4-4. Tabel 4-4 Sammenhæng mellem uddannelse og om man har bemærket kampagnen Hver eneste cigaret skader dig Højest fuldførte Estimeret OR P-værdi 95% CI uddannelse Grunduddannelse 1,00 Gymnasial uddannelse 0,90 0,5070 0,670-1,214 Erhvervsuddannelse 0,86 0,6954 0,719-1,021 Videregående 0,65 0,0001 0,541-0,782 uddannelse Andet 0,81 0,8152 0,589-1,120 N=5319 Note: Estimeret OR: Det estimerede odds ratio - her forholdet mellem sandsynligheden for at have bemærket kampagnen og sandsynligheden for ikke at have bemærket kampagnen. Odds ratio for personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse anvendes som referenceværdi (=1). Kilde: Rygevaneundersøgelsen 2010 og egne beregninger. Ingen forskelle mellem mænd og kvinder Analyserne viser derimod ikke signifikant forskel på sandsynligheden for at have hørt om kampagnen afhængig af køn. 4.3 Fokusgruppeinterview med rygere og ikke-rygere Der er gennemført fokusgruppeinterview den 4. og 8. februar 2010 med henholdsvis rygere og ikke-rygere om viden og indstilling i forbindelse med rygning og rygestop samt kendskab til og syn på kampagnen. 18 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

19 Rygergruppen bestod af syv deltagere i alderen år. Deltagerne havde røget i 5-30 år. Ikke-rygergruppen bestod af ti deltagere i alderen år. Alle deltagere var pårørende til en ryger (ven eller familie). Der var tre eks-rygere i gruppen. Konklusionerne fra fokusgruppeinterviewene er ifølge rapport udarbejdet af Advice A/S for Sundhedsstyrelsen: Budskab Budskabet om rygningens skadelige virkninger og muligheden for rådgivning via STOP-Linien og står klart for deltagerne i begge grupper. Flere i begge grupper synes dog, at budskabet overdøves af de voldsomme billeder. Det medfører risiko for, at rygerne står af, inden budskabet synker ind. Henvendelsesform TV-spottenes voldsomhed møder stor kritik fra rygerne, som lukker af over for dem. De foretrækker de mere neutrale og rådgivningsfokuserede dele af kampagnen som pjece, hjemmeside og splitspot - et tilbud og en opfordring frem for en skræmmende og løftet pegefinger. Flere ikke-rygere finder det nødvendigt med voldsomme billeder for at vise, hvor skadeligt rygning er. Der efterspørges i begge grupper en mere menneskelig vinkel på problemstillingen, som rygerne kan relatere til. Relevans Det opfattes generelt som meget relevant at oplyse om det farlige ved rygning, men i begge grupper efterspørger deltagerne mere fokus på fordelene ved at holde op. Effekt Mange rygere siger, at kampagnen går hen over hovedet på dem, fordi den er så voldsom. De har åbenlyst ikke lyst til at blive konfronteret med skadevirkningerne af rygning. Enkelte mindes dog om, at de gerne vil holde op. Ikke-rygerne pointerer, at kampagner som denne skal kombineres med andre tilgange, f.eks. forbud og påvirkning fra netværk, for at virke. Ambivalens På den ene side giver rygerne udtryk for, at de ikke føler sig motiverede til at holde op med at ryge efter at have set kampagnen. Kampagnen skaber en modreaktion hos dem, og de blokerer for budskabet, fordi de efterhånden har fået at vide så mange gange, at rygning er usundt. Selvom de oplever en trodsreaktion, tilkendegiver enkelte dog, at kampagnen er en påmindelse om, at de burde stoppe. Der nævnes samtidig, at kampagnen muligvis kan have stor forebyggende relevans i forhold til helt unge, der får mindre lyst til at begynde med at ryge af at se de voldsomme billeder af skadede organer. Jo ældre rygerne er, desto mere afvisende virker de i forhold til at overveje et rygestop. 4.4 Konklusion vedrørende kampagnens gennemslag i befolkningen Resultaterne fra tracking- og rygevaneundersøgelser viser samstemmende, at kampagnen har haft et meget betydeligt gennemslag, selvom målet ikke helt er nået i forhold 19 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

20 til de opstillede succeskriterier, jf. tabel 4-1: Kampagnen har været meget synlig - især blandt rygerne. Mindst 80 procent af rygerne har set eller hørt om kampagnen. Sandsynligheden for at have hørt om kampagnen er tre gange større blandt dagligrygere sammenlignet med andre. Især de årige og personer med lav uddannelse lægger mærke til kampagnen. Over halvdelen af rygerne oplever kampagnen som relevant for dem. Halvdelen af rygerne synes godt om kampagnen. Ca. 40 procent af rygerne oplever, at kampagnen giver dem ny viden om rygnings påvirkning af helbredet. Især er der en stigning i mændenes bevidsthed om forbindelsen mellem rygning og alvorlige sygdomme, herunder i helt særlig grad øjensygdomme. Desuden ses en markant stigning i andelen af rygere, som har hørt om STOP-Linien. Stigningen er særlig markant for de årige. Kampagnen får 40 procent af rygerne til at tænke over at stoppe med at ryge, og over 10 procent af rygerne oplyser, at kampagnen har fået dem til at forsøge at stoppe. I fokusgruppeinterviewene blev der givet udtryk for, at mange rygere vil afvise kampagnen på grund af den direkte form. Denne vurdering bliver ikke bekræftet af de kvantitative resultater og er vel netop udtryk for mange rygeres ambivalens i forhold til kampagnen. 20 Hver cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober januar 2010

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rygestop uden brug af hjælp

Rygestop uden brug af hjælp Rygestop uden brug af hjælp Sund By Netværkets tobaksgruppe, 25. marts 205 Stine Schou Mikkelsen (smik@si-folkesundhed.dk), Peter Dalum, Lise Skov-Ettrup, Janne Tolstrup Centret er støttet af TrygFonden

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 I ugerne 43 og 44 2015 gennemfører Sundhedsstyrelsen 2. kampagneperiode af Hjælp til rygestop kampagnen. Hjælp til rygestop

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 I 2015 og 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen Hjælp til rygestop - kampagnen, hvor alle landets kommuner har mulighed for at sætte rygestop

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kampagne. Rygning. Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k

Kampagne. Rygning. Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k Kampagne Rygning Isabel Odder & Jeanette Bengtsen, 3.5k Indholdsfortegnelse Case... 3 Hvad er formålet med kommunikationsindsatsen?... 4 Foreløbigt valg af medie... 4 Foreløbig tidsplan... 4 Case Vores

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere