[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole"

Transkript

1 [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole

2 [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1

3 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen... 4 Niveau 2 DEMO-camp... 5 Niveau 3 DEMO-Rådet... 6 Facilitering... 6 Bilag 1 - Budget for DEMO-projektet

4 Baggrund Valgretskommissionen understreger i betænkningen fra 2011, at demokrati ikke kun er en styreform, men en livsform, og at det er nødvendigt og vigtigt at fremtidssikre demokratiet for kommende genrationer. Det er derfor centralt at demokratiet ikke blot ses som noget der udspiller sig på en national arena i København, men at inddragelsen af borgerne sker lokalt. Samtidig er det vigtigt, at der fokuseres på at gøre demokratiet nærværende for de kommende generationer af deltagende borgere vi skal have fat i de unge, og involveret dem i nærdemokratiet. I betænkningen opstiller Valgretskommissionen 28 forslag til tiltag for at udvikle nye modeller til inddragelse af unge i nærdemokratiet, og på baggrund af en række af disse vil Syddjurs Kommune igangsætte et fælles demokratiprojekt DEMO-projektet - som i tæt samspil mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og Syddjurs Ungdomsskole skal skabe grobund for den videre udvikling af nærdemokratiet i Syddjurs Kommune, men også være afprøvningen af en ny model som kan afprøves i andre kommuner. I de følgende afsnit beskrives dels formålet med DEMO-projektet, gennemførelsen af projektet, og endelig evalueringen af projektet, som vil vise hvorvidt modellen har haft den ønskede effekt. Projektets budget er vedlagt som bilag. Formål Syddjurs Kommune ønsker med DEMO-projektet at fremme de unges interesse for demokrati, lokalpolitik, ungeinvolvering samt det aktive medborgerskab. Hvis kommunens unge skal engageres i lokalpolitik, skal de have indflydelse på eget fritids- og ungdomsliv. De skal på banen som aktive medspillere, og ses som eksperter på eget liv. Idéer, udvikling, initiativ og handling skal komme fra de unge selv. Det kræver, at der gives plads og ressourcer samt mulighed for indflydelse på egen læring. Processen i DEMO-projektet skal være med til at klæde de unge på til et langt liv i et demokratisk samfund, hvor der tages hensyn til, og gives plads til forskellighed. Med udgangspunkt i Valgretskommissionens 28 forslag, vil Syddjurs Kommune med DEMO-projektet sætte fokus på følgende af disse tiltag: Punkt 8: Udvikling af nye modeller til inddragelse af unge i kommunerne Punkt 10: Elevråd på alle uddannelses institutioner Punkt 11: Nye former for inddragelse af elevrådene Punkt 12: Fælles elevråd i kommunerne Punkt 15: Styrkelse af skolernes demokrati undervisning Punkt 21: Optimering af projekt Frivillig. DEMO-projektet lægger op til at tro på, at en fælles indsats og et tæt samarbejde mellem Syddjurs kommunes uddannelsesinstitutioner kan fremme lysten blandt de unge til at deltage mere aktivt i de fritids- og skoletilbud, de dagligt bevæger sig i. DEMO projektet vil således give kommunens unge i alderen år mulighed for direkte indflydelse på eget fritids- og ungdomsliv. 3

5 Vi ser derfor DEMO-projektet som en mulighed for at give de unge en stemme og opnå reel indflydelse i Syddjurs Kommune. Alle involverede parter i projektet vil få udbytte af projektet. Unge vil opleve at blive taget alvorligt og vil derfor involvere sig mere i eget liv. Politikerne vil opleve unge, der deltager aktivt og tager politisk ejerskab, og dermed bliver en medspiller i den videre udvikling i Syddjurs Kommune. Fælleskommunal læring Udover det umiddelbare formål at skabe øget involvering af de unge i nærdemokratiet er målet med DEMO-projektet at afprøve konkrete metoder for inddragelsen af de unge. Der sigtes mod at udvikle en metode, som uden videre vil kunne overføres til andre kommuner. Evalueringen af projektet udføres af Det Nationale Institut for kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA), hvilket vil sikre forskningsmæssige valide data ift. evalueringen af metoden, og dermed effekten af projektet. På baggrund af evalueringen vil der blive fremsat anbefalinger til, hvordan modellen med fordel kan videreføres i Syddjurs Kommune og øvrige interesserede kommuner. Beskrivelse af evalueringen er vedlagt som bilag. Projektdesign DEMO-projektet er et 4 årigt projekt, hvor 7., 8., 9. og 10. klasserne, ungdomsuddannelserne, Heltidsundervisningen og Produktionsskolen dels sætter fokus på demokrati, og dels gennemfører en tilpasset demokratisk proces med udpegning af kandidater og valg til DEMO-Rådet. Projektet vil bestå af 3 projektniveauer. Niveau 1 [DEMO] ugen Drømmen er, at alle folkeskoler, ungdomsuddannelser, Heltidsundervisningen samt Produktionsskolen i Syddjurs Kommune i efteråret 2013 for første gang i Syddjurs Kommunes historie afholder en fælles temauge på samme tidspunkt. Temaugen skal handle om demokrati og vigtigheden heraf. Det er de enkelte lærerkollegier på de respektive skoler- og ungdomsuddannelser, der varetager undervisningen i DEMO-ugen, og DEMO-ugen vil således blive planlagt af skolernes lærere selv. For at sikre ensartetheden vil der blive undervist efter et fælles materialesæt. I løbet af DEMO-ugen vil Ungdomsskolen i samarbejde med skolerne og ungdomsuddannelserne i Syddjurs Kommune faciliterer en DEMO-dag på de enkelte skoler. Denne dag skal de unge arbejde målrettet med mulighederne for direkte indflydelse på udbuddet af lokale fritidsaktiviteter og andre forhold som påvirker deres dagligdag i lokalområdet. På DEMO-dagen kan der f.eks. arbejdes med udarbejdelse af et idekatalog, med ønsker fra hver enkelt skoles unge med bud på hvad foreningslivet, ungdomsskolen og andre aktører på fritidsområdet kan tilbyde distriktets unge det kommende år. Der udarbejdes konkrete bud der efter temaugens afslutning kan omsættes direkte til praksis. Der arbejdes interaktive workshops. Det er også på DEMO-dagen at de unge skal præsenteres for DEMO-campen (Niveau 2) og DEMO-Rådet (Niveau 3) og der skal vælges 2 repræsentanter fra hver klasse ( 7. til sidste årgang på div. ungdomsuddannelser, Heltidsundervisning og Produktionsskole i Syddjurs Kommune) som skal deltage på DEMO-ugen. 4

6 Dagen er et samarbejde mellem de enkelte skoler og ungdomsskolen. Årgangslærere og ungdomsskole udarbejder sammen fælles forståelse og et program for dagens indhold. Ungdomsskolen og årgangslærere afholder forberedelsesmøde, hvor dagens program bliver fastlagt og planlagt. Dagen kan opdeles i moduler alt efter klassestørrelser og -spor. Roterende ideudvikling omkring lokale indsatsområder Den roterende idé udvikling giver mulighed for at høre de unges meninger omkring lokale spørgsmål, der vedrører de unge. Det er skolens opgave i samarbejde med de unge at finde emner eller tiltag i lokalområdet, hvor man gerne vil høre de unges mening. Det kunne være emner som: Sundhed på skolen, motion, brug af grønne områder, byfornyelse, fritidslivet, elevrådet, ønsker til kommende fag og aktiviteter i ungdomsskolen m.v. De unge får så mulighed for at ytre deres mening, og komme med konkrete handlingsforslag til de emner, der bliver bragt på banen. Alle unge bliver hørt i alle emner ved at rotere mellem hvert emne. Der kan behandles 5-10 emner alt efter hvor mange elever, der deltager. Der er også mulighed for at inddrage lokale borgere, iværksættere, foreninger og erhvervsdrivende eller politikere, som gerne vil høre de unges mening om ideer om projekter, som man er i gang med i lokalområdet. Ungdomsskolen kan tilbyde at styre processen på DEMO-dagen, men det er fortsat lærerne, som byder ind med relevante emner fra DEMO- ugen, og fungerer som tovholder gennem arbejdet med de forskellige emner ved bordene. DEMO-dagen vil herefter blive gennemført som en årlig tilbagevendende begivenhed i efteråret. Niveau 2 [DEMO] camp Som opstart for DEMO-projektet afholdes i efteråret 2013 en DEMO-camp, som er et 5 dages internat på Fuglsøcentret med fokus på demokrati og medindflydelse. Demo-campens mål er at skabe et kommunalt DEMO-Råd blandt de valgte ambassadører for ungeindflydelse som alle skoler og ungdomsuddannelser i Syddjurs Kommune har valgt i DEMO-ugen. DEMO-campens deltagere består således af 2 elevrepræsentanter fra alle klasser fra 7. kl. og op til sidste årgang på de forskellige ungdomsuddannelser, Heltidsundervisning og Produktionsskole i Syddjurs Kommune. Samlet vil campen bestå af ca. 200 unge. De overordnede temaer, som vil blive diskuteret på DEMO-campen er fritids- og ungdomsliv, ungeindflydelse, lokalpolitik, frivillighed og aktivt medborgerskab i Syddjurs Kommune. De unge skal i de 5 dage DEMO-campen varer arbejde i workshops ud fra forskellige metoder, der fremmer den demokratiske deltagelse. Under hele campen afholdes en blanding af aktive workshops, teambuilding, relevante og provokerende oplæg af lokale og nationale politikere, kendte meningsdannere og andre oplægsholdere. De unge skal have mulighed for at møde politikerne, stille dem skarpe spørgsmål og diskutere udvalgte relevante emner. Det forventes at et bredt udvalg af lokale politikere fra opstillede partier stiller op til debat og diskussion. Dette skal være medvirkende til at få de unge til at diskutere og reflektere over eget fritids- og ungdomsliv, demokratiske rettigheder og muligheder for indflydelse. Et andet centralt aspekt er, at der gennem DEMO-campen skabes en samhørighed blandt de unge på tværs af kommunen, og at der opstår mulighed for netværk de unge imellem. 5

7 DEMO-campen skal være ungt, nytænkende, spændende, dragende og tage udgangspunkt i de uformelle læringsprocesser. Kommunens unge skal selv være med i planlægningsprocessen, eksempelvis gennem den fælles DEMO-uge, og dermed være med til at udtænke tanker om, hvordan demokrati kan blive interessant. Niveau 3 [DEMO] Rådet Som et produkt af DEMO-campen etableres et DEMO-Råd i Syddjurs Kommune. DEMO-Rådet vil bestå af 12 unge på tværs af de 4 ungdomsskole-distrikter, og Rådets opgave er at være i løbende dialog med kommunalbestyrelse og andre aktører på fritidsområdet i spørgsmål, der vedrører unge. (Dvs. aktiviteter, projekter, og idéudvikling af kommunens fritidsområde generelt). DEMO-Rådet skal også kunne diskutere konkrete politiske oplæg der vedrører unge direkte med Byrådet. Medlemmerne kan derudover indkaldes som panel, og bruges af lokalpolitikkerne til sparring i spørgsmål, der vedrører unge i Syddjurs Kommune. De unge der skal sidde i Rådet skal vælges ved en stor anlagt valghandling til sidst i DEMOcampen. Dermed er de 12 repræsentanter til DEMO-Rådet blevet valgt på baggrund af deres aktive deltagelse, holdninger og engagement under DEMO-campen, og ikke på baggrund af, hvor i Syddjurs Kommune de kommer fra. Der vil således foregå en løbende valgkamp gennem campens 5 dage. Repræsentanter til DEMO-Rådet vælges for 2 år ad gangen. DEMO-Rådet vil få en pulje til rådighed, som vil bruges til projekter DEMO-Rådet selv sætter i gang, eller uddeles til projekter, ansøgt af unge fra Syddjurs Kommune. For at skabe noget drivkraft skal DEMO-Rådet årligt stå for et arrangement for unge i Syddjurs Kommune. Arrangementet skal være med til at sætte fokus på demokrati og medborgerskab. Emnerne kan være: Temaaften med oplægsholdere, Ungehøring, Støttekoncert m.v. Arrangementerne skal primært bæres oppe af frivillighedsprincippet, hvor de unges engagement er de bærende kræfter. DEMO-Rådet skal inspireres til at tænke nyt og anderledes, og det kan ske ved inspirationsture i indog udland. Her kan man også blive boostet med nye ideer, man kan tage med hjem og udvikle videre på i egen kommune. Her tænkes bl.a. projekter inden for EU programmet Youth in Action, som giver mulighed for at samarbejde med unge fra andre lande. Facilitering DEMO-Rådet vil som nævnt bestå af 12 medlemmer valgt på DEMO-campen, og det er hensigten at Rådet skal være drevet af de unges eget engagement. Rådet vil bestå af unge i aldersgruppen 14 til 20 år, og med meget lidt organisationserfaring. Det vil derfor være nødvendigt at understøtte Rådet, med eksempelvis koordinering og planlægning af det årlige arrangement. Der ansættes derfor en tovholder/facilitator, som i den 4-årige projektperiode skal understøtte og hjælpe DEMO-Rådet. 6

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere