Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Bilag 1

2 Indhold 1 Indledning generelt for de udbudte opgaver Fokus på sikker og stabil drift Delaftaler Tilkøbsydelser (option) Mål for rekrutteringsopgaven Formål Resultatmål for delaftale kvalitetsmål Opgavebeskrivelse Delaftale Valg af metode til screening af kandidater Rekrutteringsprocessen Fase 1 tiltrækning og registrering af kandidater Fase 2 screening af kandidater Fase 3 endelig udvælgelse og ansættelse af nye medarbejdere Tilkøbsydelser tilkøbsydelse 1: assistance til endelig udvælgelse af nye medarbejdere (fase 3) Tilkøbsydelse 2: mulighed for anvendelse af leverandørens egen CV-database Målgrupper Kunderådgivere: Sektionschefer Jobfunktioner og kompetencekrav Kunderådgivere Sektionschef Samarbejdet mellem ATP og leverandør Samarbejde inden opstart Samarbejde i gennemførelsesfasen Anvendelse af ATP s rekrutteringssystem Samarbejde i forbindelse med tilkøbsydelser Tilkøbsydelse Tilkøbsydelse Kvalitetssikring Delaftale

3 10 Evaluering

4 1 Indledning generelt for de udbudte opgaver I efteråret 2012 etableres den nye myndighed Udbetaling Danmark, som overtager en række opgaver fra kommunerne på sagsområderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse. ATP leverer teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark og bliver også arbejdsgiver for de medarbejdere, som er beskæftiget med opgaverne. Visionen med Udbetaling Danmark er at skabe enkel, sammenhængende og effektiv borgerservice gennem selvbetjening, digitalisering og regelforenkling. Ved opstart af Udbetaling Danmark ansætter ATP medarbejdere fra kommunerne efter Lov omvirksomhedsoverdragelse. Omfattet af virksomhedsoverdragelse er de medarbejdere, som ved overdragelsen arbejder med de omfattede sagsområder. ATP arbejder for at sikre, at flest mulige medarbejdere overflyttes fra kommunerne. Men en ukendt andel af de omfattede medarbejdere forventes at sige nej til at blive overført, og ATP har derfor behov for også at rekruttere nye kunderådgivere og ledere til opgaverne i Udbetaling Danmark. Det er en væsentlig forudsætning for etablering af Udbetaling Danmark, at der kan indhentes betydelige rationaliseringsgevinster ved at samle administrationen af de omfattede ydelser, og det er målet, at Udbetaling Danmark kan spare kommunerne for 300 millioner kroner årligt. For at realisere de forventede besparelser skal antallet af medarbejdere reduceres med ca. en tredjedel over de første ca. 2 år. En del af de nyansatte medarbejdere vil derfor kun blive tilbudt tidsbegrænset ansættelse i Udbetaling Danmark. Yderligere information om Udbetaling Danmark findes på Udbetaling Danmarks hjemmeside Udbetaling Danmark etableres i fem centre i henholdsvis Hillerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn. Udbetaling Danmark etableres gradvist fra oktober 2012 til februar Der skal rekrutteres medarbejdere til fire de centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg. Rekrutteringen sker i 3 bølger til alle fire centre. Det anslås, at det samlede behov for nyrekrutterede medarbejdere er ca. 469 kunderådgivere og 21 sektionschefer. ATP ønsker assistance til udførelse af rekrutteringsopgaven. Den valgte tilbudsgiver, herefter leverandør, skal udføre screening af relevante kandidater og eventuelt andre opgaver i forbindelse med rekrutteringsopgaven. 1.1 Fokus på sikker og stabil drift Målsætningen for ATP er at opnå sikker og stabil drift af Udbetaling Danmark. I planlægningen af Udbetaling Danmark er inddraget erfaringer fra lignende etableringsprojekter. Væsentlige risici og ulemper i tilsvarende projekter har blandt andet været nye og derfor fejlbehæftede it-systemer blev kørt ind samtidig med en radikal omlægning af organisation og arbejdsgange 4

5 for få kompetente medarbejdere med kendskab til fagområder og systemer på overgangstidspunktet. Dette skyldtes blandt andet, at mange af de medarbejdere, der havde arbejdet med opgaverne op til overgangen, valgte ikke at følge med over i den nye organisation. Med udgangspunkt i disse erfaringer undlader Udbetaling Danmark at indføre nye it-systemer på overgangstidspunktet (dog undtaget området for barselsdagpenge). I etableringen af Udbetaling Danmark anerkendes risikoen ved ikke at have tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere til rådighed på overgangstidspunktet, og der er et stort fokus på at minimere denne risiko. Samlet set er projektet derfor primært tilrettelagt som et HR-projekt frem for et it-projekt. 2 Delaftaler Rekrutteringsopgaven udbydes som to delaftaler: Delaftale 1: assistance til rekruttering af kunderådgivere Delaftale 2: assistance til rekruttering af sektionschefer For begge delaftaler gælder, at de dækker fire af de fem Udbetaling Danmark-centre og alle tre rekrutteringsbølger. Se tillige bilag 3: opgavens omfang og tidsplan. 3 Tilkøbsydelser (option) Udover de ydelser, som er hører under de to delaftaler, ønsker ATP mulighed for at tilkøbe særskilte ydelser i forbindelse med rekrutteringsopgaven. Tilkøbsydelser er en option, som ATP kan vælge at benytte afhængigt af behov. ATP ønsker mulighed for 2 tilkøbsydelser: Tilkøbsydelse 1: Assistance til endelig udvælgelse af nye medarbejdere (fase 3). I det omfang der er behov for det, ønsker ATP mulighed for at tilkøbe assistance til afholdelse af 2. runde samtaler til endelig udvælgelse af nye medarbejdere. ATP vil udføre projektledelse mv. i forbindelse med 2. runde samtaler. Tilkøbsydelse 2: mulighed for anvendelse af leverandørens egen CV-database, hvis leverandøren kan tilbyde dette (fase 1). I det tilfælde, at leverandøren råder over en CVdatabase, som væsentligt kan forbedre mulighederne for at finde egnede kandidater til de ledige stillinger, ønskes en beskrivelse af, hvordan denne kan bidrage til en forbedret udførelse af rekrutteringsopgaven. Hvis tilbudsgiver råder over en CV-database, skal tilbudsgiver beskrive denne så udførligt som muligt, herunder angive for eksempel antallet af aktive kandidater, kandidaternes branchetilhørsforhold, beskæftigelsesstatus og anciennitet i databasen, samt beskrive mulighederne for en målrettet søgning af kandidater ud fra de kriterier, som gælder for de to typer stillinger, som er omfattet af udbuddet. Det er ikke en forudsætning for tildeling, at tilkøbsydelse 2 kan tilbydes. 5

6 4 Mål for rekrutteringsopgaven Dette afsnit beskriver både rekrutteringsopgavens overordnede formål og de specifikke resultat- og kvalitetsmål for udførelse af rekrutteringsopgaven. 4.1 Formål Formålet med rekrutteringsopgaven er at understøtte målet om sikker og stabil drift for Udbetaling Danmark i opstart- og indkøringsfasen. Rekrutteringsopgaven skal sikre, at tilstrækkelige og tilstrækkeligt kompetente medarbejdere er klar til at løfte arbejdsopgaverne i Udbetaling Danmark, når den nye organisation successivt går i luften fra 1. oktober Rekrutteringen af nye medarbejdere skal desuden understøtte ATP s HR og rekrutteringsstrategi, hvor nøgleordene er troværdig, konkurrencedygtig, nyskabende og arbejdsglæde. Læs mere om ATP som arbejdsplads i folderen Mere end bare et job (bilag 8). 4.2 Resultatmål for delaftale 1+2 Resultatmål for opgaven er de angivne antal screenede kandidater og det angivne antal nye medarbejdere. De samlede resultatmål er angivet i skemaet nedenfor. Der henvises i øvrigt til bilag 5A og 5B De angivne antal medarbejdere er omtrentlige og kan blive justeret inden opstart af Udbetaling Danmark Tabel: Anslået resultatmål for screening af kunderådgivere og sektionschefer Mindstemål for antal registrerede kandidater (HR- Manager) Antal ubesatte stillinger Resultatmål for screeningproces (fase 2) Kunderådgivere Sektionschefer kvalitetsmål For delaftale 1+2 gælder, at leverandøren skal levere et antal egnede kandidater til de ledige stillinger. Tre faktorer er afgørende kvalitetsmål for leverandørens assistance i forbindelse med delaftale 1+2 og afgørende for, om kandidater kan betragtes som egnede: Det er afgørende, at de kandidater, som leverandøren sender videre til endelig udvælgelse af ATP, har tilstrækkeligt høje faglige og almene forudsætninger. Kandidaterne skal have det rette mind set, som gør at de nemt kan tilpasse sig organisationen ATP og de produktionskrav mv. som knytter sig til jobbet. Nye medarbejdere skal gennemføre et omfattende og krævende uddannelsesprogram. Det er afgørende at de nye medarbejdere har tilstrækkelige evner og motivation for at kunne 6

7 gennemføre det planlagte uddannelsesprogram og til at de kan tilegne sig ny viden og kompetencer i det nødvendige omfang. Kvalitetsmål for rekrutteringsopgaven lægger sig tæt op ad jobprofiler og kompetencekrav til stillingerne som kunderådgiver og sektionschef, idet leverandøren skal sikre sig, at kandidater som tages i betragtning til ansættelse i ATP opfylder de beskrevne kvalifikations- og kompetencekrav. Se afsnit 7 nedenfor samt bilag 2A og 2B. 5 Opgavebeskrivelse Den samlede beskrivelse af opgavens omfang og overordnet tidsplan findes i bilag 3 Opgavens omfang og tidsplan. 5.1 Delaftale 1+2 Leverandøren skal foretage screening af samtlige kandidater til de omfattede stillinger og udpege de bedst egnede til endelig udvælgelse. Den endelige udvælgelse af nye medarbejdere foretages af ATP, eventuelt med assistance fra leverandøren (tilkøbsydelse 1) ATP s rekrutteringssystem HR-Manager er omdrejningspunkt for udførelse af opgaven. Leverandøren skal indhente oplysninger i HR-Manager om interesserede kandidater til de ledige stillinger, og leverandøren kan kontakte relevante kandidater med henblik på screening, aftaler med kandidaten mv. Opfølgning, registrering og kvalitetsstyring af processen finder ligeledes sted med udgangspunkt i HR-Manager. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt med egnede kandidater til rådighed i CV-databasen i ATP s rekrutteringssystem, kan ATP vælge at inddrage kandidater fra en eventuel CV-database, som leverandøren råder over (tilkøbsydelse 2). Det er ikke et krav, at leverandøren kan tilbyde tilkøbsydelse Valg af metode til screening af kandidater Leverandøren skal indgående beskrive den metode, som tænkes anvendt ved screening af kandidater. Den valgte metode for screening indgår i den endelige vurdering og valg af leverandør. Der lægges vægt på, at leverandøren påtænker at anvende en systematisk metode for screening og udvælgelse. Leverandørens beskrivelse af metode skal indeholde en udførlig redegørelse for processen, den anvendte metode og de bagvedliggende overvejelser og begrundelser for valg af metode. Beskrivelsen skal omfatte alle elementer i processen, dvs. inklusive aktiviteter som for eksempel samtaler, tests, assessment-aktiviteter mv. men også registreringer, opfølgning, briefing og debriefing af medarbejdere osv. Screeningprocessen kan eventuelt bestå af flere dele eller led, hvor en indledende del for eksempel kan være simpel screening på baggrund af enkelte data, mens senere led kan bestå af en mere grundig individuel vurdering. 7

8 Ved evaluering af indgivne tilbud vil der blive lagt vægt på, at valg af metode er velbegrundet og at den tilgodeser målsætninger for rekrutteringsopgaven og de beskrevne mål og værdier for ATP s HR- og rekrutteringsstrategi, herunder mål for mangfoldighed mv. (se bilag 7 og 8). Det betyder blandt andet, at metoder for screening der direkte eller indirekte modarbejder ATP s strategi og målsætninger vil blive vurderet mindre fordelagtigt Rekrutteringsprocessen Rekrutteringsprocessen opdeles i 3 faser, som er nærmere beskrevet nedenfor: Fase 1 tiltrækning og registrering af kandidater ATP gør en aktiv indsats i offentligheden for at øge opmærksomheden på behovet for nye medarbejdere til opgaverne i Udbetaling Danmark og for at udbrede kendskabet til ATP som en attraktiv arbejdsplads. Desuden vil ATP aktivt annoncere de ledige stillinger til Udbetaling Danmark-opgaverne forud for rekrutteringsprocessen. Målet med fase 1 er at tiltrække flest muligt interesserede kandidater med de rette kompetencer, og at disse søger job ved at lade sig registrere i ATP s emnebank. ATP anvender et online rekrutteringssystem, HR-Manager, til håndtering af kandidater, cvoplysninger, svarbreve mv. Systemet omfatter hele rekrutteringsprocessen fra kandidatens registrering af oplysninger til ansættelse. I forbindelse med rekruttering til Udbetaling Danmark-opgaven får leverandøren adgang til den del af ATP s rekrutteringssystem som vedrører Udbetaling Danmark. Rekrutteringssystemet kan med fordel anvendes til at håndtere breve til kandidater, aftaler, rapportering mv. Rekrutteringssystemet kan i nogen grad tilpasses særlige ønsker, f.eks. med hensyn til screeningsspørgsmål. Hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt for håndtering af rekrutteringsopgaven, og hvis leverandøren tilbyder denne ydelse, kan ATP vælge at benytte sin option på tilkøbsydelse 2: anvendelse af leverandørens egen CV-database i forbindelse med søgning af kandidater. Eventuel aktivering af option på tilkøbsydelse 2 kan finde sted under udførelse af rekrutteringsopgaven efter nærmere aftale med leverandøren Fase 2 screening af kandidater I fase 2 foretager leverandøren screening af kandidater, som har ladet sig registrere i ATP s rekrutteringssystem HR-Manager og evt. i egen CV-database (se ovenfor). Screening af kandidater skal ske med udgangspunkt i de i bilag 2A og 2B beskrevne kompetencekrav og jobprofiler. Leverandøren har mulighed for efter eget valg at tilrettelægge en passende metode for udvælgelse af egnede kandidater. Den valgte metode for udvælgelse skal beskrives i leverandørens tilbud, og den valgte metode indgår i den endelige vurdering og valg af leverandør. 8

9 De bedst egnede kandidater til den pågældende stilling udvælges til fase 3. Det er målet, at der udvælges et antal kandidater til fase 3 som svarer til henholdsvis 1,5 gange (kunderådgivere, delaftale 1) og 3 gange (sektionschefer, delaftale 2) antallet af ubesatte stillinger Fase 3 endelig udvælgelse og ansættelse af nye medarbejdere I fase 3 foretager ATP den endelige udvælgelse og ansættelse af nye medarbejdere efter en individuel samtale med de udvalgte kandidater. Den endelige udvælgelse af medarbejdere vil blive udført af ledere i de nye Udbetaling Danmarkcentre med assistance fra ATP s HR-afdeling. Hvis der er behov for det, kan ATP i fase 3 vælge at benytte Tilkøbsydelse 1, assistance til afholdelse af 2. runde samtaler. Leverandøren skal være indstillet på at levere konsulentydelser i tilstrækkeligt omfang, sådan at 2. runde samtaler og endelig udvælgelse af kandidater kan finde sted i god tid inden ansættelsesdatoen. ATP s anvendelse af Tilkøbsydelse 1 og omfanget af den ønskede assistance til 2. runde samtaler vil blive varslet i god tid og senest 30 dage før. fase 1 fase 2 fase 3 annoncering registrering af kandidater (HR-Manager) option for tilkøbsydelse 2: anvendelse af leverandørens CV-database screening af kandidater endelig udvælgelse option for tilkøbsydelse 1: assistance til 2. runde samtaler 5.2 Tilkøbsydelser tilkøbsydelse 1: assistance til endelig udvælgelse af nye medarbejdere (fase 3) I det omfang der er behov for det, ønsker ATP mulighed for at tilkøbe assistance til afholdelse af 2. runde samtaler med henblik på den endelige udvælgelse af nye medarbejdere. 2. runde samtaler har en normal varighed af ca. 60 minutter. Hertil kommer forberedelse og evaluering ca. 15 min. Projektledelse mv. varetages af ATP. Leverandøren skal udelukkende stille konsulentydelser til rådighed for denne opgave. 9

10 Det er meget væsentligt, at de af leverandøren udpegede medarbejdere, som er beskæftiget med tilkøbsydelse 2, har høje kompetencer og erfaring med afholdelse af ansættelsessamtaler. For afholdelse af 2. rundesamtaler for kandidater til chefstillinger gælder, at leverandørens medarbejdere skal have høje kompetencer og erfaring med lederrekruttering. Dette gælder også, hvis leverandøren benytter underleverandører til denne opgave Tilkøbsydelse 2: mulighed for anvendelse af leverandørens egen CV-database I det tilfælde, at leverandøren råder over en CV-database, som væsentligt kan forbedre mulighederne for at finde egnede kandidater til de ledige stillinger, ønsker ATP mulighed for, at leverandøren kan anvende egen CV-database til screening af kandidater. Ved udvælgelse af kandidater til 2. samtalerunde (fase 3) gælder de samme kvalitetskrav vedr. kandidaternes kompetencer mv. som ved screening af kandidater under delaftale Målgrupper 6.1 Kunderådgivere: Målgruppen for ledige stillinger som kunderådgiver kan defineres forholdsvist bredt, idet mange forskellige typer af baggrund kan kvalificere til jobbet. Den typiske kandidat vil dog formentlig have kontorbaggrund eller lignende, gerne suppleret med erfaringer med kunderådgivning og sagsbehandling. Beslægtede brancher er for eksempel bank- eller forsikringsbranchen, og kandidater med baggrund som bank- eller forsikringsrådgiver eller lignende er oplagte kandidater. Egnede kandidater kan dog også have anden uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. For eksempel kan kandidater med andre mellemlange videregående uddannelser, f.eks. sygeplejersker eller lærere, være helt oplagte kandidater. De afgørende kriterier er høje almene kompetencer og det rette mind set. Se afsnit 7 nedenfor og bilag 2A for en nærmere beskrivelse af jobprofil og kompetencekrav til kunderådgivere. 6.2 Sektionschefer Målgruppen for rekruttering til stillinger som sektionschef er primært erfarne ledere med personaleansvar. Egnende kandidater har typisk solid erfaring med ledelse inden for serviceorienterede erhverv og/eller offentlig service. Relevante kandidater har høje ledelsesfaglige kompetencer og har fokus på at forfølge ambitiøse driftmål og opnå mulige rationaliseringsgevinster. Se afsnit 7 nedenfor og bilag 2B for en nærmere beskrivelse af kompetencekrav og stillingsbetegnelse for sektionschefer. 10

11 7 Jobfunktioner og kompetencekrav De nye Udbetaling Danmark-centre er organiseret i afdelinger med udgangspunkt i de omfattede ydelsesområder. Hver afdeling består af et antal sektioner, som varierer efter fordeling af opgaver og medarbejdere. Hver afdeling er desuden opdelt i front- og back-funktioner. Front-funktioner håndterer hovedsaligt borgerhenvendelser og foretager sagsbehandling, som det typiske tager kortere tid at udføre, mens back-funktioner typisk håndterer kontakt til kommunerne og foretager sagsbehandlingsopgaver, som er mere komplicerede og typisk tager længere tid at udføre. Nyrekrutterede kunderådgivere vil primært blive ansat i front-funktioner. De ubesatte lederstillinger er til både front- og back-funktioner. Da formålet med etablering af Udbetaling Danmark er at opnå rationaliseringsgevinster, vil en del af de nyansatte kunderådgivere blive tilbudt tidsbegrænset ansættelse på ½-2 år. Se i øvrigt bilag 7 for en beskrivelse af ATP s rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark. 7.1 Kunderådgivere Kunderådgivere er den største medarbejdergruppe i Udbetaling Danmark. Kunderådgiverens jobfunktion er besvarelse af henvendelser fra borgere og sagsbehandling inden for ydelsesområderne. Borgere kan henvende sig til Udbetaling Danmark på telefon eller mail. Borgerbetjening kan for eksempel omfatte besvarelse af spørgsmål vedr. udbetalte ydelser, hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema eller lignende. En væsentlig andel af borgerhenvendelser vil formentlig komme fra borgere, som er uvant med anvendelse af digitale medier. Sagsbehandling omfatter behandling af ansøgninger i forbindelse med opstart af ydelser, indtastning af oplysninger om f.eks. indkomst eller skatteoplysninger mv. Der skelnes mellem lettere sagsbehandling, som kan gennemføres forholdsvist hurtigt og som vedrører mange ensartede sager og tungere sagsbehandling, som tager længere tid og som vedrører forholdsvist få sager. Lettere sagsbehandling fordrer kun relativt kortvarig oplæring og uddannelse i lovgivning og systemkendskab, mens tungere sagsbehandling kræver mere dybtgående kendskab og erfaring inden for lovgivning og retningslinier. Tungere sagsbehandling vil hovedsaligt blive varetaget af Figur 1 grundlæggende færdigheder for kandidater til kunderådgiver 11

12 erfarne kunderådgivere, som virksomhedsoverdrages fra kommunerne, mens nyrekrutterede kunderådgivere som udgangspunkt vil få opgaver med lettere sagsbehandling. Kompetencekravet for kunderådgivere svarer nogenlunde til almene grundlæggende kompetencer inden for kontorområdet. Der lægges vægt på gode kompetencer inden for kundebetjening og formidling og gode almene færdigheder i skriftlighed og talforståelse. Skemaet ovenfor viser en oversigt over funktioner og færdighedskrav i jobbet. Udover kontorfaglige kompetencer efterspørger ATP også stærke personlige kompetencer. Personlige kompetencer kan vanskeligt defineres entydigt, men omfatter bl.a. evner til at samarbejde og kommunikere samt vilje til personlig og faglig udvikling. Før og under udførelse af jobbet lægger ATP stor vægt på, at der sker en yderligere uddybning af færdigheds- og kompetencekrav til egnede kandidater, og at der sker en grundig briefing af de medarbejdere, som er involveret i opgaven. Dette sker under regelmæssige opstart- og opfølgningsmøder, som beskrevet i Se desuden bilag 2A for en nærmere beskrivelse af kompetenceprofil for kunderådgivere. 7.2 Sektionschef Sektionschefer er Udbetaling Danmark-centerets tredje ledelsesniveau. Sektionschefen varetager daglig ledelse og den operative planlægning, styring og opfølgning på sektionens opgaver. Sektionschefen indgår i et større ledelsesteam og har reference til afdelingschefen for det pågældende sagsområde. Sektionschefen har ansvar for at nå de fastsatte driftsmål og skal sikre en stabil og effektiv drift gennem en effektiv planlægning. Sektionschefen skal desuden motivere, engagere, udvikle og coache medarbejderne for at skabe gode resultater gennem teamet og i koordination med andre enheder. Endelig skal sektionschefen kunne rette fokus på digitalisering og udmøntning af ATP s kanalstrategi. Sektionschefen har ansvar for sektionens budget og normeringsramme, indstillingsret i forbindelse med ansættelse og afskedigelse og ansvar for kompetenceudvikling mv. For sektionschefen er der fokus på personaleledelse. Sektionschefen skal kunne skabe en god holdånd på tværs af kulturer og kunne motivere og Figur 2: Organisering af Udbetaling Danmark-centre 12

13 engagere medarbejdere til at opnå fremragende resultater. Desuden er der fokus på, at sektionschefen kan skabe resultater med hensyn til optimering af drift og omkostninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. Se endvidere jobprofil og stillingsbeskrivelse af sektionschef i bilag 2B 8 Samarbejdet mellem ATP og leverandør ATP ønsker et tæt samarbejde og dialog med leverandøren både før og under udførelse af rekrutteringsopgaven. Samarbejdet skal sikre, at leverandøren har en korrekt og tydelig opfattelse af ATP s ønsker og behov til de nye medarbejderes kompetencer mv. og at screening af kandidater sker på et korrekt og hensigtsmæssigt grundlag med udgangspunkt i de fastsatte mål og kvalitetskrav for rekrutteringsopgaven (se afsnit 4 ovenfor samt Udbudsbetingelser afsnit 5.6). 8.1 Samarbejde inden opstart Efter tildeling af opgaven igangsættes en dialog mellem ATP og leverandøren, hvor der sker en yderligere uddybning mv. af jobprofil og kompetencekrav, som knytter sig til den pågældende delaftale. Leverandøren forpligter sig til at afsætte tilstrækkelige ressourcer for de medarbejdere, som vil være beskæftiget med opgaven, til deltagelse i dette samarbejde. Inden opstart skal leverandøren ud fra ATP s opgavebeskrivelse udarbejde en detaljeret tids- og bemandingsplan for opgaveløsningen. Bemandingsplanen skal tage højde for de tre rekrutteringsbølger og tilpasses rekrutteringsbehovet for de enkelte centerbyer. 8.2 Samarbejde i gennemførelsesfasen ATP og leverandøren udpeger hver en person, som varetager det daglige samarbejde om opgaven. Leverandøren skal være indstillet på et løbende samarbejde og dialog med ATP i gennemførelsesfasen. Samarbejdet vil finde sted ved regelmæssige planlagte opfølgnings- og evalueringsmøder mellem ATP og leverandøren og dennes medarbejdere, som er beskæftiget med opgaven, og ved en løbende dialog og opfølgning, for eksempel pr. telefon, mail eller ved møder med relevante medarbejdere hos leverandøren. Det vigtigt, at leverandøren er indstillet på en fleksibel og løbende kontakt. Desuden skal leverandøren være indstillet på at dele oplysninger om screeningsprocessen med ATP. Det gælder oplysninger om kandidater og frasorterede ansøgere, leverandørens notater med videre. Ved anvendelse af ATP s rekrutteringssystem HR-Manager vil disse oplysninger være synlige for ATP. På baggrund af den løbende opfølgning i gennemførelsesfasen kan ATP have ønsker om justering af den anvendte metode, instrukser til leverandørens medarbejdere med videre. Leverandøren skal være indstillet på at imødekomme ATP s ønsker om mindre justeringer i undervejs gennemførelsesfasen. 13

14 8.3 Anvendelse af ATP s rekrutteringssystem Samarbejdet mellem leverandør og ATP omfatter ATP s online rekrutteringssystem HR-Manager. For udførelse af opgaven vil leverandøren få adgang til den del af HR-Manager, der vedrører rekruttering til Udbetaling Danmark. Adgangen til HR-Manager omfatter: Oplysninger om kandidater, dvs. kontaktinformation, adresser mv. CV-oplysninger f.eks. arbejdserfaring, uddannelse mv. som kandidaten har oplyst Relevante dokumenter mv. som kandidaten har uploaded, f.eks. eksamenspapirer mv. Udsendelse af svarbreve mv. Håndtering af aftaler om samtaler mv. Mulighed for sortering, markering og søgninger i puljen af kandidater HR-Manager kan desuden i et vist omfang tilpasses leverandørens ønsker og behov, det kan f.eks. være udarbejdelse af særlige screeningsspørgsmål, som er relevante for udførelse af rekrutteringsopgaven. 8.4 Samarbejde i forbindelse med tilkøbsydelser Anvendelse af ATP s option på tilkøbsydelse 1 og 2 sker efter behov og efter nærmere aftale med leverandøren Tilkøbsydelse 1 ATP s anvendelse af tilkøbsydelse 1 kan finde sted på ethvert tidspunkt under gennemførelse af rekrutteringsopgaven. ATP skal i god tid og senest en måned før meddele, om tilkøbsydelse 1 ønskes anvendt. Leverandøren skal være indstillet på at deltage i forberedelsesmøder og briefing af medarbejdere før og under gennemførelse af 2. runde samtaler Tilkøbsydelse 2 ATP s anvendelse af tilkøbsydelse 2 kan finde sted på ethvert tidspunkt under gennemførelse af rekrutteringsopgaven. ATP skal i god tid og senest en måned før meddele, om tilkøbsydelse 2 ønskes anvendt. Leverandøren planlægger i dialog med ATP, hvordan egen CV-database tages i anvendelse. 9 Kvalitetssikring Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som er beskæftiget med rekrutteringsopgaven har tilstrækkeligt høje kompetencer og er tilstrækkeligt instrueret i opgavens udførelse. Leverandøren 14

15 skal gennem omhyggelig planlægning, instrukser til medarbejdere og løbende opfølgning sikre, at ATP s resultat- og kvalitetskrav bliver opfyldt. Leverandørens kvalitetsstyring skal beskrives i indgivne tilbud og vil indgå i den samlede evaluering og tildeling af opgaven. 9.1 Delaftale 1+2 Leverandøren skal foretage en systematisk individuel vurdering af kandidater ud fra tydelige kriterier med udgangspunkt i ATP s beskrivelse af jobprofil og kompetencekrav som beskrevet ovenfor og i bilag 2A og 2B og på den baggrund foretage en systematisk registrering af resultatet af den individuelle vurdering og årsagen til, at kandidaten enten afvises eller går videre i rekrutteringsprocessen. Se tillige dokument 2 Udbudsbetingelser afsnit ATP ønsker at kunne få indsigt i screeningsprocessen undervejs i forløbet. ATP skal således kunne følge med i processen og skal kunne få detaljeret indblik i kriterier for sortering af kandidater undervejs. 10 Evaluering Der foretages løbende evaluering undervejs i gennemførelsesfasen. Efter gennemførelse af hver af de 3 rekrutteringsbølger foretages desuden en mere systematisk evaluering med henblik på at opsamle erfaring og foretage mindre justeringer af samarbejde, opgaveløsning mv. 15

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 4 2 Ordregiver... 4 3 Baggrund for udbuddet... 4 4 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK. 5. september 2008 1

INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK. 5. september 2008 1 INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK 5. september 2008 1 INNOMATE HR Samlet webbaseret løsning til strategisk og kontinuerligt HR-arbejde i hele organisationen Portfolio/CV MUS og

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere