Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til resurse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til resurse?"

Transkript

1 Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til resurse? -En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

2 Forord Denne publikation er blevet til på baggrund af et arbejdsseminar, som blev afholdt af Dansk Videnscenter for Ordblindhed den 2. og 3. december Ved arbejdsseminaret blev 14 særlige videnshavere inviteret til at dele og udvikle viden om de specifikke vejledningsbehov i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed. Seminaret bestod dels af vidensdeling på tværs af institutioner og sektorer og dels af vidensdeling på baggrund af aktuelle rapporter, projekter og forskningsbidrag. Deltagerne ved seminaret formulerede løbende en række skriftlige produkter, som videnscenterets konsulenter efterfølgende har taget udgangspunkt i, og for dette arbejde skal alle have en stor tak! Indholdet er dog alene Videnscenterets ansvar. Titlen på publikationen er formuleret af studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange, som selv er ordblind. Under en samtale på arbejdsseminaret fortalte Jakob Lange, hvordan han af og til må forholde sig helt eksplicit til sit handicap og spørge sig for, også selvom han sidder i et tog blandt fremmede mennesker. Virum, januar Martin Hauerberg Olsen og Mia Finnemann Schultz Dansk Videnscenter for Ordblindhed Kongevejen 256 DK-2830 Virum

3 Indhold Indledning... 4 Baggrund... 5 Initiativer i forlængelse af målsætningen... 5 EVA s anbefalinger, Capacents sammenfatning, AKF-rapport, Hvordan klarer unge med ordblindhed folkeskolens afgangsprøve?... 7 Hvad kendetegner kvalitet i vejledningen af unge med ordblindhed?... 7 Specialfaglig viden om ordblindhed... 8 Hvad er ordblindhed?... 9 Skolegang for børn og unge med ordblindhed Vejledning på basis af et relevant netværk En helhedsorienteret vejledning Rettidighed Hvilke krav stilles til unge med ordblindhed i uddannelse? Hvilke behov for støtte har unge med ordblindhed? Når ordblindhed ikke er hele historien Hvad kan Dansk Videnscenter for Ordblindhed bidrage med? Litteratur... 18

4 Indledning Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er et kritisk tidspunkt for unge med ordblindhed, og i mange tilfælde oplever den unge, at toget er kørt allerede i folkeskolen. Dette efterlader en gruppe unge med uudnyttede resurser tilbage på perronen. I bedste fald tager de det næste tog. Men mange unge med ordblindhed indleder en usikker kurs, præget af frafald, skift og perioder med ledighed. I forlængelse af regeringens mange initiativer og ambitiøse målsætning om, at 95% unge gennemfører en ungdomsuddannelse, er det en klar udfordring at få flere unge med ordblindhed med på toget, ind i vognen, og sikre, at de kan fuldføre rejsen ved hjælp af kvalificeret vejledning. Vejledning har været under lup i en længere række af nyligt publicerede rapporter. Danmarks Evalueringsinstituts, EVA, rapport (2007) giver et godt udgangspunkt for de overordnede linier i et kvalificeret vejledningsarbejde. Capacents rapport (2009) leverer væsentlige statistiske informationer vedrørende unge med handicap og i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, mens en rapport fra Anvendt Kommunal Forskning (2009), AKF, har analyseret en række kriterier for en vellykket overgang til ungdomsuddannelse for unge, der har gået på specialskole. Nærværende publikation søger at sammensmelte rapporternes anbefalinger og resultater med den erfaring og viden, som Videnscenteret indsamlede ved et arbejdsseminar december En af forudsætningerne for vellykket vejledning er handicapspecifik viden (EVA, 2007; Capacent, 2009). Ordblindhed er en velkendt og relativt velbeskrevet funktionsnedsættelse, og forekomsten af mennesker med svær ordblindhed er mellem 2-5%. Det vil sige, at der til stadighed er unge med ordblindhed i vejledningssystemet svarende til 1-2 unge pr. afgangsklasse. Viden om vejledning af unge med ordblindhed er derfor en opgave, der kræver en kontinuerlig forankring i Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, på det enkelte UU center og på den enkelte skole. Dansk Videnscenter for Ordblindhed ønsker at bidrage med den relevante handicapspecifikke viden om vejledning af unge med ordblindhed i denne publikation. Hermed er det vores håb at kunne støtte UU centrene i prioriteringen af vejledningsindsatsen og forhåbentlig medvirke til større åbenhed på skolerne, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, således at det skjulte handicap ikke omsluttes af myter uden hold i virkelighedens fakta. Publikationen kan desværre ikke råde bod på de huller i den konkrete bevillingspraksis, som unge med ordblindhed meget ofte møder. Den praksis er i høj grad politisk fastlagt. Men det er vores håb, at publikationen kan bidrage til en velargumenteret debat på et dokumenteret grundlag. Og en sådan debat kan forhåbentlig ændre ved de forhold, som medvirker til ufleksibel adgang til uddannelse for alle. 4

5 Baggrund Det er et indsatsområde for regeringen og undervisningsministeriet at 95% af en årgang skal videre på en ungdomsuddannelse (www.uvm.dk -> indsatsområder). Målsætningen hænger nøje sammen med FN s handicapkonvention, som blev ratificeret af Danmark i august 2009, og som stadfæster, at unge med særlige behov har ret til lige muligheder for uddannelse (jf. En vigtig forudsætning for at nå målet er en styrket vejledningsindsats. Det nationale mål for vejledning er, at den i særlig grad skal målrettes unge med særlige behov for vejledning (her specifikt: unge med ordblindhed) om valg af uddannelse og erhverv. Desuden skal vejledning bidrage til, at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt (jf. ændring af lov om vejledning, 544 af 17/06/2009). Initiativer i forlængelse af målsætningen Der er i den seneste tid udgivet en lang række publikationer om vejledning af unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsen. Disse publikationer skal blandt andet danne grundlag for, at kvaliteten af nye tiltag rettet mod unge med særlige behov løftes. Vellykket overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og her specifikt som følge af ordblindhed, er i høj grad forbundet med kompetent vejledning. Senest er sammenhængen dokumenteret i Capacents (2009) netop offentliggjorte undersøgelse Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med handicap. Men også Danmarks Evalueringsinstitut (2007), EVA, fremhævede prioritering af vejledningsindsatsen som væsentlig, især på baggrund af en række anbefalinger, som sigtede mod at styrke implementeringen af intentionerne i vejledningsreformen. En forskningsrapport fra AKF (Mehlbye, 2009) har ligeledes fremhævet vejledning og kontinuitet som centrale faktorer for et vellykket uddannelsesforløb efter folkeskolen. EVA s anbefalinger, 2007 På baggrund af en evaluering af landets UU centre samles EVA s konklusioner i følgende fem anbefalinger: Etablér et system til systematisk og ensartet dataoverførsel. Definér gruppen af unge med særlige behov for vejledning. Fokusér og differentiér vejledningen. Skab klarere roller i netværket omkring den unge med vejledningsbehov. Opsaml viden om, hvad der virker. 5

6 I mange af landets UU centre arbejdes der intenst med at udvikle og implementere gode procedurer og god praksis for vejledning af unge med særligt behov. Capacents sammenfatning, 2009 Capacents analyse af faktorer, der virker fremmende for den unges påbegyndelse af en ungdomsuddannelse, opsummeres i følgende punkter (s. 12): Positive forventninger, krav og opmuntring. Handicapspecifik viden og specialpædagogisk vejledning. Der er indikationer på, at eksisterende hjælpemidler skal suppleres med specialpædagogisk bistand og handicapspecifik viden. Grundskolen forekommer at være den skæbneafgørende periode. Samlet set er det nødvendigt med systematik og god kommunikation mellem UU centrene og institutionerne herunder også privat-, efter-, og specialskoler. Et netværk omkring den unge skal smidiggøre overførsel af viden om den unges handlemuligheder og handicappets betydning for den unge. AKF-rapport, 2009 Undersøgelsen Specialundervisningens effekt elevernes uddannelsesforløb efter folkeskolen (Mehlbye, 2009) samler en række centrale kriterier for, at den unge med særlige behov kan finde en plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Kriterierne bygger på analyser af de vellykkede historier: Den unges læseniveau er på et elementært praktisk niveau. Den unge er fuld af gå-på-mod og tillid til sig selv. Den unge har fuld støtte fra forældrenes side. Den unge modtager kontinuerlig vejledning og støtte fra den samme person i to-tre år efter folkeskolen. Den unge kommer i praktik et sted, hvor mester/arbejdsgiver yder fuld opbakning til den unge. De kvalitative analyser har mange sammenfald med de kvantitative resultater i Capacents (2009) undersøgelse. En vellykket overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse starter på et tidligt tidspunkt i folkeskolen. Overgangen fordrer ikke blot en helhedsorienteret vejledningsindsats, men også i særlig grad kontinuitet og vedholdenhed. De to undersøgelser fremhæver således begge en væsentlig udfordring forbundet med at være i kontakt med de unge, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse straks efter grundskolen. 6

7 Hvordan klarer unge med ordblindhed folkeskolens afgangsprøve? En vellykket gennemførsel af folkeskolens afgangsprøve (FSA) ser ud til at have en stærk sammenhæng med den unges påbegyndelse af en ungdomsuddannelse (Capacent, 2009). De unge med handicap, der påbegynder en ungdomsuddannelse, skiller sig således allerede ud i grundskolen som en meget motiveret og målrettet gruppe. Sammenhængene siger ikke noget om, hvorfor disse unge er særligt resursestærke på trods af deres handicap. Der er sandsynligvis tale om et samspil med ydre faktorer som en tidlig vejledningsindsats og en særligt tilrettelagt pædagogisk praksis i grundskolen. En god sammenhæng mellem skolehverdagen og vejledningen tydeliggør forventninger og krav til den unge, og den unge får bedre mulighed for at afklare sine uddannelsesdrømme set i forhold til faglige og personlige kompetencer. Men det er også denne sammenhæng i praksis, der skal klæde den unge på til at bestå FSA. Bestået folkeskolens afgangsprøve (FSA) uden prøvemangler: 55% af unge fra årgang 1990 med handicap 83% af unge fra årgang 1990 uden handicap (Capacent, 2009) Unge, der benytter hjælpemidler, har en lavere gennemførselsgrad ved FSA end unge, der ikke bruger hjælpemidler (Capacent, 2009, s. 88). Derfor er hjælpemidler en helt konkret indikator for en væsentlig del af målgruppen for den særlige vejledningsindsats. Capacent fandt indikationer på, at de eksisterende hjælpemidler skal suppleres med specialpædagogisk bistand og handicapspecifik viden herunder fokus på vejledning, sandsynligvis fordi hjælpemidler tildeles de unge, der har det største behov. Mange steder arbejder man med pædagogiske inklusionsprocesser, der omfatter udpræget brug af it i den almene undervisning. I disse tilfælde skal UU vejlederen indhente oplysninger om den unges konkrete brug af it på den afgivende skole Hvad kendetegner kvalitet i vejledningen af unge med ordblindhed? Kvalitet i vejledningen af unge med ordblindhed starter først og fremmest med kvalitet i undervisningen af børn med ordblindhed i grundskolen. Herunder hører også tidlig identifikation af disse børn baseret på eksisterende, faglig viden om ordblindhed. Med en tidlig identifikation følger også mulighed for tidlig pædagogisk intervention. 7

8 Vi har spurgt en række erfarne fagfolk om, hvad der kendetegner kvalitet i vejledningen af unge med ordblindhed fra grundskole til ungdomsuddannelse (se forord). Herunder beskrives i særlig grad parametrene: specialfaglig viden, helhedsorienteret vejledning, relevante netværk og rettidighed. Specialfaglig viden om ordblindhed Kvalitet i vejledningen omfatter specialfaglig viden. Viden om konsekvenserne af ordblindhed er særdeles vigtig. Ordblindhed kan i handicapfaglige sammenhænge virke som et mildt handicap, dels fordi det er en specifik indlæringsvanskelighed og dels fordi, der er mulighed for at tilpasse det omgivende samfunds skriftsproglige krav på en række punkter men langt fra alle. Bestået folkeskolens afgangsprøve og herefter påbegyndt en ungdomsuddannelse: 56% af unge med handicap 60% af unge med tale-, sprog- og læsehandicap 51 % af unge med ordblindhed (Capacent, 2009) Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at ordblindhed er en omfattende funktionsnedsættelse, der for de fleste personer har vidtrækkende og vedvarende konsekvenser. Bl.a. påbegynder færre unge med ordblindhed en ungdomsuddannelse i forhold til gennemsnittet for alle unge med handicap og i særdeleshed i forhold til andre tale-, sprog- og læsehandicap (Capacent, 2009). 8

9 Hvad er ordblindhed? Ordblindhed er en mere eller mindre heldig hverdagsbetegnelse for dysleksi. Internationale grupper af forskere vurderer løbende ny viden om ordblindhed, og det har bl.a. resulteret i følgende, internationalt anerkendte definition. Definitionen angiver, at handicappets kerne er en afgrænset indlæringsvanskelighed, mens det, med tiden, kan have vidtfavnende og graverende følgevirkninger. Dette vil i høj grad være tilfældet for den unge med ordblindhed, som også bringer en skolehistorie og et livsforløb med sig ind i vejledningssituationen. Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed som er af neurobiologisk oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og/eller automatiseret ordgenkendelse og ved stave- og afkodningsvanskeligheder. Disse vanskeligheder skyldes problemer med fonologisk forarbejdning. Vanskelighederne er ofte uventede set i forhold til andre kognitive - og indlæringsmæssige færdigheder. Sekundære konsekvenser kan være problemer med læseforståelse og nedsat læseerfaring, som kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden. (Lyon m.fl., 2003, Oversættelse Dansk Videnscenter for Ordblindhed) 9

10 Konsekvenserne af ordblindhed kan variere i et omfang, som spænder fra det næsten ubemærkede til store vanskeligheder, breder sig ud over skriftsproglige sammenhænge. Unge med ordblindhed er på hårdt arbejde hver eneste dag, fordi læsning er kilden til mange kompetencer, som er nødvendige i det danske uddannelsessystem, fx. et varieret sprog, tilegnelse af fagtermer, at indhente og forholde sig til viden selvstændigt, at læse skemaer, tabeller og diagrammer. Ordblindhed er en barriere for videnstilegnelse gennem tekst. Men denne barriere må ikke forveksles med lav intelligens! Selv i tilfælde, hvor den unge med ordblindhed har adgang til digitaliserede tekster, er der udfordringer i form af bearbejdning af det læste, læseforståelse og et øget tidsforbrug forbundet med at scanne tekster ind eller rekvirere teksterne i digitalt format. Ordblindhed kan afgrænses og diagnosticeres i skoleregi. Jo tidligere desto bedre. Har den unge ingen afklaring på årsagen til sine læsevanskeligheder, kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, læsevejlederen på uddannelsesinstitutionen eller VoksenUddannelsesCenteret (VUC) henvise til - eller udføre en test for ordblindhed. Men jo længere tid der går, inden årsagerne til læsevanskelighederne bliver kortlagt, desto sværere er det at nå til en klar konklusion. Skolegang for børn og unge med ordblindhed Den specialfaglige viden om ordblindhed omfatter også indsigt i, hvordan almene grundskoler tilrettelægger undervisningen for unge med ordblindhed, især vilkårene for enkeltintegrerede unge med ordblindhed og skoler med inkluderende praksis, fx udpræget brug af it i almenundervisningen. Den unges støttebehov er ikke nødvendigvis tydeligt gennem fx en visiteret it-rygsæk eller en klar diagnose. Den tydeligste indikator på den unges behov og arbejdsform er oplysning om, at FSA planlægges gennemført på særlige prøvevilkår, det vil sige med brug af hjælpemidler og ekstra tid. Dette kan også afspejle, om hjælpemidlerne har været integreret i den daglige undervisning. Unge med ordblindhed kan have gode forudsætninger for at udnytte deres hjælpemidler og arbejde meget selvstændigt. Disse unge fremhæver dog i interviews og konferenceindlæg (Ordblinde og it, 2009), at de er meget afhængige af særlige forhold som gode vejledere, læsepædagogisk bistand og et enormt forbrug af tid. Handicappet forsvinder som sådan ikke, og derfor eksisterer der ofte en risiko ved blot at tage udgangspunkt i den unges faglige standpunkt. Standpunktet kan være et udtryk for kompensationsgraden, som ofte også er et resultat af et bagvedliggende, enormt resurseforbrug. Ved en overgang til et nyt uddannelsesniveau, vil kravene til den unges skriftsproglige færdigheder ændre sig. Det vil skubbe til den balance, den unge med ordblindhed har brugt mange resurser på at opretholde i det afgivende system. Overgangen til ungdomsuddannelserne skal i høj grad præges af at være på forkant med de særlige behov, især når det gælder ansøgnings- og bevillingsfrister for fx it-støtte. 10

11 Men det er også yderst væsentligt at være opmærksom på balancen mellem den unges skriftsproglige kompetencer og de krav, uddannelsen stiller. Uanset hvordan den unge med ordblindhed klarer sig i forhold til det skriftsproglige, har det store personlige konsekvenser at nå til klarhed over årsagen til vanskelighederne. Psykologisk forskning konkluderer, at det er en fordel at kunne benævne sine vanskeligheder ved rette navn, blandt andet for at kunne skærme et generelt selvbillede for de specifikke indlæringsvanskeligheder (Ingesson, 2007). Unge med ordblindhed oplever i signifikant højere grad end andre, at der stilles meget høje krav til deres arbejdsindsats i skolen (Murberg & Bru, 2004). Ordblindhed kan meningsfuldt afdækkes i slutningen af 2. klasse, mens der kan observeres veldokumenterede risikotegn langt tidligere. En tidlig afgrænsning af ordblindhed giver mulighed for at indlede en afklarende og personlighedsudviklende proces, som senere hen kan være en væsentlig forudsætning for den unge, som står over for et uddannelsesvalg. Vejledning på basis af et relevant netværk Et relevant netværk i forhold til vejledningen af den unge med ordblindhed bør omfatte mindst én lærer fra afgivende skole eller specialskole. Der kan også være andre relevante personer i et netværk, som kan sikre en systematisk overlevering af oplysninger vedrørende den unge med ordblindheds behov, ambitioner, forventninger og forudsætninger, fx: Speciallærer fra afgivende skole. Repræsentant fra afgivende skoles ledelse. Vejleder fra afgivende skole (især privatskoler og efterskoler). Vejleder fra hjemkommunes UU. Forældre. Nær person/rollemodel. Repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i hjemkommunen. Repræsentant fra modtagende skoles ledelse. Gennemførselsvejleder fra modtagende skole. Mentor fra modtagende skole. Coach fra modtagende skole. Netværkets vigtigste opgave er at fastsætte centrale ansvarsområder og meget gerne i et enstrenget forløb. Erfarne fagfolk (se forord) nævner værdien af at mødes fysisk med den unge og det relevante netværk for at afklare aftaler. Møderne skal beskrives vedrørende frekvens, indhold og deltagere, fx af UU centeret. En beskrevet procedure sikrer systematik i overleveringen af informationer og dermed i overgangen fra afgivende til modtagende part. En lærer med indgående kendskab til den unge fungerer som brobygger, sådan at vigtig viden om den unge bliver overleveret. UU vejlederen fungerer som tovholder. Som ekstra tovholder kan også indgå en nær person, rollemodel eller mentor, idet kontinuitet er en meget væsentlig fremmende faktor for succes (fx Mehlbye, 2009). 11

12 Hvis den unge med ordblindhed har et ønske om at starte på en frisk ved overgangen til en ny uddannelse, bør man overveje, hvad det er, der skal til, for at den unge kan starte på en frisk. Ordblindheden bliver ikke mildere af, at man skjuler det (jf. fx Mehlbye, 2009; Ordblinde og it, 2009), men det er nødvendigt med en tryg kontakt mellem den unge, en vejleder og en mentor, så den unge kan give udtryk for, hvad det er, der opleves som stigmatiserende og hvornår. Vejlederen og netværket må i denne situation være meget opmærksomme på en empatisk tilgang til den unge med ordblindhed og vise forståelse for handicappets vidtgående omfang. I et videre perspektiv kan ordblindheden være en stor usikkerhed på arbejdsmarkedet, hvor en del voksne med ordblindhed skjuler deres særlige behov for ikke at komme i søgelyset i fyringsrunder og rationaliseringer. Den unge med ordblindhed må rustes til at kende sine behov og rettigheder i et arbejdsliv tidligt i uddannelsesforløbet og gerne før en usikkerhed antager en reel trussel. En helhedsorienteret vejledning En helhedsorienteret vejledning forudsætter, at der er den fornødne tid, og at vejlederne er veluddannede og opdaterede. Aktuel viden om muligheder og rettigheder i uddannelsessystemet skal medvirke til, at flest mulige døre er åbne for unge med ordblindhed. Den aktuelle viden indhentes bl.a. gennem vejledernes løbende opdatering, gennem samarbejde med netværk og sagsbehandlere i socialforvaltningen og på Dansk Videnscenter for Ordblindheds hjemmeside. En sejlivet myte om unge med ordblindhed er, at uddannelse og senere erhverv skal være inden for håndværksfagene. Ofte bærer den unge selv myten med sig fra et tidligt tidspunkt i deres skolegang eller fra hjemmet og har derfor en opfattelse af, at den eneste mulighed for uddannelse er at lære et håndværk. Virkeligheden er imidlertid ikke så enstrenget, hverken for unge med ordblindhed eller for andre unge. Men det er særligt vigtigt, at UU vejlederne er opmærksomme på denne sejlivede myte for at komme i en ærlig dialog med den unge med ordblindhed for at kende den unges resurser, motivation og målsætninger for uddannelse. Den helhedsorienterede vejledning har forståelse for det element af mønsterbrud, som i mange tilfælde vil være en realitet for den unge med ordblindhed (jf. fx Gaard mfl., 2009). Unge med ordblindhed kan også tage en boglig uddannelse. En helhedsorienteret vejledning har blik for, hvordan ungdomsuddannelserne er organiseret, og hvilke krav det nye uddannelsesforløb stiller til den unge. Unge med ordblindhed har i mange tilfælde brug for en tilvænning til en ustruktureret skoleform uden skema og faste hold, og for mange er det uoverskuelige læringsmiljø en væsentlig årsag til frafald. Dette kan forberedes gennem afgivende grundskoles opmærksomhed på den unges uddannelsesønsker og -valg. Denne opmærksomhed omfatter blandt andet en vejledning og oplæring i, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse fx gennem brobygningsprojekt 12

13 mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det er umiddelbart paradoksalt, at det typiske uddannelsesvalg for unge med ordblindhed er erhvervsskolerne (Capacent, 2009), men at disse i meget høj grad er præget af skift mellem skoleophold, praktik, meritoverførsler og deraf følgende utydelige strukturer, hold og skemaer. Når den unge påbegynder en ungdomsuddannelse, peger erfarne gennemførselsvejledere på, at en tydelig og nærværende vejledning på den enkelte uddannelsesinstitution er helt nødvendig for at fastholde den unge med ordblindhed. Det kan konkret være i form af åben vejledning og en direkte og nem kontakt til vejlederen via sms, studiestøtte og læsepædagogisk støtte. De unge selv (3F, 2009) har også flere gode idéer til, hvordan erhvervsskolerne kan mindske frafald idéer som givetvis også er relevante for andre skoletyper. De unge nævner, at teambuilding og styrkelse af de sociale relationer mellem erhvervsskoleeleverne kan bidrage til at mindske frafald. Jensen m.fl. (2009) understreger samme faktorer i anbefalingerne til Den gode Erhvervsskole. Det bliver en skoleopgave, fordi etableringen og vedligeholdelsen af gode sociale netværk skal forankres i selve læringsmiljøet, det vil sige i undervisning og gruppearbejder på uddannelsesinstitutionen og ikke alene i fritidsaktiviteter og fredagsbar efter skoletid. Rettidighed Rettidighed i vejledningen af unge med ordblindhed handler i høj grad om en tidlig, indledende afklaring vedrørende potentialer, lyst og ambitioner. Denne afklaring skal senest påbegyndes i udskolingen i samarbejde med UU, forældre, evt. andre rollemodeller og skolens fagpersoner. Mange unge med ordblindhed møder uddannelsessystemet i en grad af mønsterbrud og har behov for en dialog, hvor forventninger og ønsker foldes ud i en realistisk ramme. Rammen skal sikre den unges succesfulde overgang til ungdomsuddannelsen, og herunder er det en naturlig opgave for UU vejlederen at være på forkant med ansøgningsfrister og viften af muligheder for støtteforanstaltninger både centrale, fx sps-ordningen, og lokalt forankrede på den enkelte uddannelsesinstitution, fx særligt strukturerede forløb, mulighed for mentor- og coach-ordninger, særlige vejledningstilbud med mere. Mehlbye (2009) fulgte 128 unge, der tidligere modtog specialundervisning i specialklasser og på specialskoler i 2-3 år efter deres afgang fra folkeskolen. Ud af de 128 unge var der dog kun en mindre del, i alt seks unge, der var diagnosticeret med dysleksi, mens langt størstedelen var visiteret til specialtilbud på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder. En beskrevet case i rapporten angår en af de unge med ordblindhed, mens læsevanskeligheder generelt har en meget central position i den samlede konklusion. Ifølge Mehlbyes (2009) analyse er det afgørende, at de unge kommer godt i gang med et velplanlagt forløb umiddelbart efter afgang fra folkeskolen (eller efterskolen). Forløbet skal præges af kontinuitet og tæt opfølgning af fx en vejleder, kurator eller forælder. Desværre er succeshistorierne i mindretal. Det typiske for- 13

14 løb efter endt folkeskole eller efterskole er præget af perioder med ledighed og brudte aftaler. De unge har masser af gå-på-mod, hver gang de starter på et nyt tilbud. Men Mehlbye (2009) konkluderer, at der samlet set ikke tegnes optimistiske perspektiver i forhold til de unges fremtidige fastholdelse på arbejdsmarkedet. I rapporten understøttes perspektivet af, at tre år efter afgang fra folkeskolen stiger procentdelen af unge, der ikke laver noget, fra 3 % til 17 %. Hvilke krav stilles til unge med ordblindhed i uddannelse? Unge med ordblindhed, som formulerer sig omkring forudsætningerne for at kunne gennemføre en uddannelse i interviews og ved konferenceindlæg (Ordblinde og it, 2009), nævner selv følgende punkter: Det kræver meget mere tid! Det kræver en god læsepædagog og individuel læsepædagogisk indsats! Det kræver en individuelt tilpasset it-løsning! Det kræver opbakning fra familie og venner! Det kræver stædighed! De første tre punkter kan et veludviklet og fleksibelt specialpædagogisk system tage hånd om. Et godt eksempel, der desværre ikke dækker alle ungdomsuddannelser, er SU styrelsens sps-ordning. Hvis den unge søger optagelse på en uddannelse, der er underlagt sektoransvaret, er det langt mere forskelligt, hvilken støtte der tildeles. Her kan det ofte være nødvendigt med en hel del kreativitet for at få den nødvendige støtte tildelt, og derfor har Dansk Videnscenter for Ordblindhed indledt et projektsamarbejde, som gennem udvikling af blandt andet en vidensportal i hjemmesideformat skal synliggøre mulighederne for unge og voksne med ordblindhed (forventet afsluttet ultimo 2010). De to sidste punkter er bundet op på personlige egenskaber og socialt netværk. For få år siden var det mest oplagte valg for unge med ordblindhed at få et job og tjene penge umiddelbart efter endt grundskole. Dette mønster er ikke længere anbefalelsesværdigt, idet langt de fleste muligheder for efteruddannelse, fleksibilitet og karriereudvikling afhænger af mindst en gennemført ungdomsuddannelse. Derfor kan det være nødvendigt med en særlig vejledning, som adresserer værdien af en ungdomsuddannelse på langt sigt i forhold til at tage et job umiddelbart efter grundskolen. Mange unge med ordblindhed er til en vis grad mønsterbrydere. 14

15 Behovet for et særligt fokus på dette punkt i vejledningen af unge med ordblindhed kan også begrundes i Capacents undersøgelse (2009), hvor det fremgår, at forældre generelt spiller en fremtrædende rolle i forhold til unges valg af uddannelse. Nogle unge med ordblindhed har forældre eller måske onkler og tanter, der selv er ordblinde og har erfaringer fra skoletiden, som er præget af den nævnte filosofi om, at det bedste valg for unge med ordblindhed er at få et job frem for uddannelse. Unge, der ønsker at starte på en ungdomsuddannelse, er således ofte til en grad mønsterbrydere, og i vejledningsøjemed giver det god mening at orientere sig i anbefalingerne vedrørende muligheder for mønsterbrud (jf. Gaard mfl., 2009). Hvilke behov for støtte har unge med ordblindhed? De unges behov for særlig støtte til gennemførsel af en ungdomsuddannelse er naturligvis individuelle, men kan sammenfattes i følgende punkter: Støtte til skriftsproglige opgaver, fx oplæsnings- og talegenkendelsesprogrammer og sekretærhjælp. Støtte til studiestrategier, fx at læse fagtekster, notatteknik, studierelevante genrer. Støtte og undervisning i de basale læse- og skrivefærdigheder, ordblindeundervisning og eventuelt undervisning i fremmedsprog. Støtte til at strukturere studiet, fx overblik i vekslen mellem praktik og skoleophold, at overholde afleveringsfrister, at planlægge dage/uger/semestre/eksamener. Støtte til at holde motivationen oppe og eventuelt indsigt i personlig udvikling. Støtte til at kompensere for et ekstremt højt tidsforbrug, som forhindrer mange unge med ordblindhed i at tage et fritidsjob. I en helhedsorienteret vejledningssituation bør man have øje for, i hvor høj grad de relevante uddannelser tilpasser sig den unge med ordblindheds særlige behov. Uddannelsesinstitutionen har mulighed for at tilpasse sig ved at skabe mere struktur for de unge, som har særlige behov herfor, ved at tilbyde særlig vejledning, særlige studiestøttetilbud og særlige initiativer vedrørende it, fx mulighed for at bruge og låne it-udstyr på skolen, mens man venter på bevilling eller reparation. Støttebehovet for unge med ordblindhed kan omfatte meget mere end it. Et samarbejde med afgivende grundskole, som giver oplysninger om den pædagogiske indsats, der har vist sig hensigtsmæssig for den unge, kan kvalificere denne del af overgangen til ungdomsuddannelsen. 15

16 Når ordblindhed ikke er hele historien Ordblindhed kan optræde isoleret, men også i sammenhæng med andre handicap eller sociale forhold, som kræver særlig støtte eller opmærksomhed i vejledningssituationen. Undervisningstilbudet Veje Videre udspringer af et projekt, der har indsamlet konkrete erfaringer og metoder med en gruppe af unge på almen voksenuddannelse (AVU), som havde meget sammensatte behov. Resultaterne af projektet viste meget overbevisende, at en hensynstagende undervisning, ordblindeundervisning, en væsentlig kompensation ved hjælp af it og et særligt fokus på tæt og personlig vejledning gav de unge en ny mulighed for at erhverve sig FSA i dansk, matematik og engelsk og hermed et væsentligt afsæt for at indgå i et uddannelsesforløb. Specialinstitutioner på grundskoleniveau, fx ordblindeefterskoler, kender i høj grad også til unge med meget sammensatte behov. Vejledningsindsatsen og et velfungerende netværk til videregivelse af de relevante informationer er helt central i de komplekse sager. Når den unge bor på en specialefterskole langt fra hjemmet, er der en særlig udfordring forbundet med den tætte og kontinuerlige vejledning. Ofte føler afgivende specialinstitution, at den sender de unge hjem i et tomrum, samtidig med at specialinstitutionerne har en tendens til at lukke sig om sig selv. Det kan være den geografiske beliggenhed, der besværliggør det praktiske omkring brobygningsforløb og praktikophold, og som også er grunden til, at skolerne ansætter egne vejledere. Begge dele er væsentlige barrierer i en helhedsorienteret og kontinuerlig vejledning. Her er et udviklingsbehov mellem specialefterskolerne, højskolerne og UU centrene. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er også relevant for unge med ordblindhed. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU eller USB forløb, den 2-årige erhvervsgrunduddannelse, EGU, eller Ny Mesterlære kan være en mulighed for unge med ordblindhed, der også har andre særlige behov. I mange tilfælde vil det give god mening at vægte nytteværdien af en specifik ordblindeundervisning implementeret i uddannelsesforløb for unge med sammensatte behov. De ovenstående institutioner og projekter peger alle på, at en samordnet indsats har god effekt, hvilket således gælder for både afgivende og modtagende uddannelsestilbud (jf. fx Jensen mfl., 2009). 16

17 Hvad kan Dansk Videnscenter for Ordblindhed bidrage med? Dansk Videnscenter for Ordblindhed er et nationalt videnscenter på handicapområdet. På forespørgsel kan videnscenteret arbejde på at indhente handicapspecifik viden til fagfolk. På videnscenterets hjemmeside, kan man fx orientere sig om støttemuligheder til de forskellige uddannelsestyper og niveauer. Og i et projektsamarbejde udvikler Videnscenteret i løbet af 2010 en hjemmeside, der synliggør de eksisterende muligheder for støtte i form af kompenserende ordninger og hjælpemidler til unge og voksne med ordblindhed eller læse- og stavevanskeligheder. I forbindelse med projektet Veje Videre er der udarbejdet et metodekatalog for vejledere, som kan hentes fra VUC Hvidovre-Amagers hjemmeside, eller Dansk Videnscenter for Ordblindheds hjemmeside, 17

18 Litteratur 3F (2009): Idékatalog fra konferencen: Unge om frafald Capacent (2009): Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med handicap unge_med_handicap.ashx Danmarks Evalueringsinstitut (2007): Vejledning om valg af uddannelse og erhverv FNs handicapkonvention (ratificeret i august 2009): Elbro, Carsten (2007): Læsevanskeligheder. Gyldendal Gaard, Jóannes E. m.fl. (2009): Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse. FBE, Forum for Business Education M%F8sterbrydere%20web%20.pdf 18

19 Ingesson, G. (2007): Growing Up with Dyslexia:Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors. Department of Psychology: University of Lund Jensen, Torben Pilegård m.fl (2009): Unges frafald på erhvervsskolerne. Hvad gør de gode skoler? Anvendt KommunalForskning: AKF forlag Lyon, G.R., Shaywitz, S. & Shaywitz, B. (2003). A definition of Dyslexia. Annals of Dyslexia, vol. 53, p Mehlbye, Jill (2009): Specialundervisningens effekt elevernes uddannelsesforløb efter folkeskolen. Anvendt KommunalForskning: AKF Forlag Murberg, T & E. Bru (2004): School-Related Stress and Psychosomatic Symptoms among Norwegian Adolescents. School Psychology International, Vol. 25, No. 3, Ordblinde og it (2009): Konferenceindslag ved Eva Dahlgaard, Emil Strøh og Helene Jürgensen. Mundtlig kommunikation 19

20 Om Dansk Videnscenter for Ordblindhed Dansk Videnscenter for Ordblindhed (DVO) indsamler, bearbejder og formidler viden om ordblindhed. Vi er en landsdækkende, selvejende institution under Indenrigs- og Socialministeriet. DVO er en del af vidensfunktionen i VISO. Vi henvender os til fagpersoner på tværs af området, giver generel information om ordblindhed til offentligheden, pårørende og ordblinde. Læs mere:

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst. Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst. Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle. Del 2 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra projektet Ungdomsuddannelse til alle Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV. Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen ALLE UNGE VIL GERNE HAVE ET GODT LIV Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Juni 2013 2013 Alle unge vil gerne have et godt liv Analyse af unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Kolofon Titel: Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Copyright

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere