2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. 2.2 Udarbejdelse af sygeplejerske profiler 2.3 Sammenlægning af sygeplejeteamet 2.4 Synliggørelse af sygeplejen 3.0 Afslutning

2 Forord Sygeplejeteamet i Middelfart Kommune har udarbejdet Udviklingsplan for år Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde på tværs af de 2 arbejdspladser i hhv. Skovgade og Kongshøjcentret med repræsentation fra dag- aften- og natpersonale fra begge steder. Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for perioden tager sit naturlige afsæt i den tidligere udarbejdede udviklingsplan for perioden I den forløbende perioden er der sket forandringer både i det lovmæssige grundlag, som sygeplejeteamet arbejder under her tænkes på implementering af Sundhedsaftalerne samt i den organisation, som teamet er en del af. Også inden for egne rækker er der sket forandringer i form af en halvering af sygeplejeteamets nattevagts bemanding, samt en reduktion af de faggrupper der er ansat i sygeplejeteamet, således at der i dag er ansat sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og ikke længere social og sundhedsassistenter. Forandringer vil i høj grad også komme til at præge udviklingsplanen for den kommende periode, idet sygeplejen fra foråret 2012 sammenlægges til en enhed med en forventning om en gevinst i form af højnet kvalitet af sygeplejen og endnu større faglighed., til gavn for borgere og tværfaglige samarbejdspartere. Denne proces er der allerede taget fat på idet aftenvagten pr. ¼-2011 blev således at alle aftensygeplejersker i dag har base på Kongshøjcenteret lige som nattevagten. Middelfart Kommunes værdigrundlag og de 3 overordnede politikker vedrørende ældre, sundhed og handicap- og psykiatri danner grundlag for den udvikling, vi ønsker i Sygeplejeteamet og er inddraget, da der udøves sygepleje indenfor alle 3 områder. Vores udviklingsplan har for perioden to overordnede fokusområder, nemlig forandring og udvikling.

3 Udviklingsplanen er et vigtigt samarbejds- og ledelsesværktøj og vil være styrende for de kommende initiativer indenfor de faglige såvel som de personalemæssige aktiviteter, der vil præge den kommende tid.

4 1.0 Indledning Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for år er blevet til i forbindelse med en arbejdsdag og udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen tager sit afsæt i Middelfarts kommunes fælles mål og værdier, samt i de politikker som er udarbejdet inden for de områder, som sygeplejen har berøring med. Udviklingsplanen skal ses som et dagligt værktøj, der sikre at vi hele tiden ved, hvor vi skal hen og ad hvilke stier vi skal gå 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet i Middelfart kommune består af 39 sygeplejersker og 2 social og sundhedshjælpere. Geografisk er sygeplejeteamet fordelt på to grupper, som er placeret henholdsvis på Kongshøj centeret og i Skovgade. Der er d. 24/ truffet beslutning om at sygeplejeteamet sammenlægges til en stor gruppe med fælles base på Kongshøj centeret. Sammenlægningen forventes at ske 1/ Det er sygeplejeteamets målsætning til enhver tid at yde en professionel sygepleje, som tager udgangspunkt i den enkeltes borgers eller dennes pårørendes behov, samt at yde støtte og vejledning til kommunens øvrige plejepersonale. Sygeplejen ydes fra to sygeplejeklinikker, som er placeret på plejecenteret i Skovgade og på Egebo plejecenter. Her har man mulighed for at komme efter henvisning fra læge eller sygeplejerske. Sygeplejen ydes naturligvis også til borgere som ikke har mulighed for at komme i sygeplejeklinikken. Da vi i sygeplejeteamet lægger vægt på at yde sygepleje af en høj faglig kvalitet har vi specialistsygeplejersker på 4 af vores kerneområder nemlig sår området, diabetes, palliation og psykiatri. På alle plejecentre i Middelfart kommune er der i dag en fast sygeplejerske tilknyttet. Dette er startet op i 2009 i erkendelse af at mange af kommunens

5 mest svækkede borgere bor på plejecentre og det er vigtigt at der til dem er en tættere opfølgning af en sygeplejerske. På Middelfart kommunes aflastningspladser har vi mulighed for at tilbyde midlertidig ophold til borgere, hvor der er opstået en øget kompleksitet i deres helbreds situation. Her er sygeplejeteamet tæt tilknyttet og medvirker, sammen med det øvrige plejepersonale, til at genoprette stabilitet, yde omsorg og pleje til borgere og dennes pårørende Et af sygeplejeteamets væsentlige opgaver er uddannelse af sundhedspersonale inden for hele Middelfart kommune og ikke mindst uddannelse af nye sygeplejersker, hvor vi medvirker til uddannelsen af ca. 20 studerende om året. Den sygepleje som sygeplejeteamet yder spænder over diagnoser, til alle aldersgrupper, og betyder at vi indgår i mange relationer både med borgere, pårørende samt samarbejdspartere inden for egen kommune men også med sygehusafdelinger, praktiserende læger, skadestuer, vagtlæger, Falck og politi for blot at nævne nogle få. Herudover varetager sygeplejeteamet en ikke uvæsentlig mængde administrative opgaver af betydning for kommunikationen og opgavevaretagelsen for hele ældreområdet. Sygeplejeteamet spiller ligeledes altid en aktiv rolle i uforudsete og akutte situationer, hvor sygeplejen især i vagtsituationer har en styrende og koordinerende funktion i f.eks. situationer hvor beredskabsplanen træder i kraft. Vi er i funktion alle årets dage, alle døgnets timer. 1.2 Budgetramme Sygeplejeteamets årlige budget er på kr.

6 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Første fokusområde for udviklingsplanen 2009 til 2011 omhandlede specialistfunktioner inden for sygeplejen. Her var vores mål at Alle i teamet skal have tilbudt undervisning og opdatering af deres viden indenfor de valgte specialistfunktioner; diabetes, palliation sår pleje, samt de studerende skal opleve god vejledning og sammenhæng i deres praktikforløb. Vi har i perioden afviklet undervisningsforløb af 2 til 3 dages varighed i palliation og psykiatri, samt en temadag omhandlende diabetes. Der har tillige været afholdt en eftermiddag hvor produkterne indenfor sår området blev gennemgået specielt møntet på sygeplejersker og assistenter og der planlægges med en hel temadag i sår pleje i november Herudover har der været sat enkelte tiltag i værk i forhold til en individuel vurdering af opgraderingsbehovet, hvilket har betydet at enkelte har været på undervisningsdage på sår ambulatoriet. Vi mener at det opsatte mål for fokusområdet er opfyldt. Vi mener dog at der bør arbejdes videre men implementeringen af specialistområderne således at der sker en større videns deling til hele sygeplejeteamet, derfor har vi valgt at overføre fokusområdet i en tilrettet form til udviklingsplanen for Andet fokusområde omhandlede opdatering og vedligeholdelse af kompetencer hos plejepersonalet. Målet var I løbet af 2009 at få koblet en fast sygeplejerske på alle plejecentre en dag pr. uge, samt at få etableret undervisning og videreuddannelse til sygeplejerskerne og i løbet af 2010 at få genoptaget undervisning til basispersonalet. Der er lykkedes at få etableret mulighed for at en sygeplejerske i dag er fast tilknyttet til alle kommunens plejecentre. Processen kom til at tage lidt længere tid en forventet. I dag møder den faste sygeplejerske ind på centrene sammen det øvrige plejepersonale og deltager i plejen, hvor hun tilser borgere, har kontakt med pårørende, praktiserende læge og indgår i de situationer som skønnes komplekse eller hvor sygeplejersken kan bidrage med viden eller kompetencer. Der er generel enighed fra både plejen på centrene og fra sygeplejen at denne mulighed har skabet ro og tryghed blandt plejepersonalet idet de ved at der kommen en sygeplejerske, som de kender. Det er naturligvis et område, der kan og skal videreudvikles i de kommende år i tæt samarbejde mellem sygeplejen og ledelsen på de enkelte plejecentre.

7 Sygeplejen har indgået et tæt samarbejde med ældreområdets uddannelseskoordinator i tilrettelæggelse og planlægning af de undervisnings tiltag som plejen har brug for. Dette for at sikre et så højt fagligt niveau og så ensartet en undervisning og vejledning som mulig. De har også været etableret enkelte undervisnings seancer men i plejen har der ikke været tidsmæssigt overskud til at passe undervisning fra sygeplejen ind i en travl hverdag. Muligheden vil til alle tider være tilsted idet det er en sygeplejens opgaver at medvirke til kompetencer vedligeholdelse og udbygges hos plejepersonalet. Tredje fokusområde omhandler arbejdsmiljøet i sygeplejeteamet, hvor målet var at nedbringe sygefraværet med 50 % og at medarbejderne udtrykker og viser arbejdsglæde og trivsel. Sygefraværet har over de sidste år været støt faldende. Fra at ligge på over 10% ved starten af året 2009 og frem til nu hvor sygefraværet for 1 kvartal lå på 4.3% Der har været arbejdet målrettet med at sikre sygeplejeteamets trivsel i form af arbejdsmiljøcertificering men også i form af de mange APV skemaer og registreringer af arbejdsskader og nærved hændelser som har medvirket til at de aktuelle eller truende arbejdsmiljømæssige trusler i nogle tilfælde har kunnet afværges eller i det mindste er blevet behandlet hensigtsmæssigst, hvis skaden er sket. Der er netop i maj 2011 afviklet trivsels undersøgelse for hele sygeplejeteamet med en meget flot besvarelsesprocent på 89 %. Resultatet er endnu under bearbejdelse men inden for flere områder peger besvarelserne i retning af en høj grad af arbejdsglæde og trivsel. Fjerde fokusområde handler om reduktion af udgifter på vikarbudgettet. Målet var på kort sigt i 2010 at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 50 % i forhold til 2008 og på langt sigt at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 2/3 del af udgifterne i Målet er nået i form af en nedbringelse af udgifterne til vikarbureau, idet beløbet har været faldende således at der i 2010 er brugt kr. imod 1,5 mil kr. i 2008.

8 Da der fortsat vil være brug for afløsning ved sygdom udover hvad teamet selv kan dække er faldet i udbetaling til vikarbureauer delvist modsvaret af udbetalinger til FEA vagter og ekstra vagter. Dette ligger dog helt i tråd med det ønske sygeplejeteamet har både set fra medarbejder som fra ledelsens side at der tilstræbes kontinuitet og en høj faglighed hvilket opnås bedst ved brug af sygeplejeteamets eget personale. Lige ledes øges arbejdsglæden når man ikke hele tiden skal introducere og oplære vikarer. Der er dog et stærkt fokus på at ekstra vagter eller FEA vagter altid er efter medarbejdernes eget ønske og aldrig må have et omfang der kan være truende for fysisk eller mental sundhed hos den enkelte. Det sidste fokusområde omhandler synliggørelsen af sygeplejen. Målet var at kendskab til sygeplejen skal udbredes og udvikles - vores aktiviteter skal synliggøres. Målet var at antallet af besøgende på Sygeplejeteamets hjemmeside er stigende frem til Vi har i forbindelse med flere ansættelses samtaler hørt ansøgere rose sygeplejeteamets hjemmeside for at være informativ og give svar på mange af de spørgsmål man sidder med i forhold til sygelejen i Middelfart kommune. Dette siger os noget om at siden bliver set og brugt. Herudover har området omkring synliggørelse af sygeplejen ikke rigtig været i fokus, hvorfor målet ikke er nået. Vi mener dog stadig at det er et vigtigt emne og vil gerne synliggøre og informere om hvad sygeplejen har at tilbyde. Derfor overføres fokusområdet til udviklingsplanen for

9 2.0 Fokusområder 2.1 Fokus område 1: Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Sygeplejeteamet har gennem mange år haft ressource /nøglepersoner inden for forskellige områder af sygeplejen. I har vi valgt at højne kvaliteten indenfor diabetes, palliativ/terminal sygepleje, sår pleje, klinisk vejledning og til dels indenfor psykiatri. Vi har i dag 4 højt specialiseret områder men har også oplevet hvor svært det er at sikre videns deling og implementering af den viden, som specialisterne sidder inde med. Vi ønsker at synliggøre specialist sygeplejerskerne og inddrage dem i de komplekse opgaver og forløb så tidligt som muligt. Formål: Brugerne oplever høj professionalisme og sammenhæng i de sygeplejeydelser de modtager af kommunen. Alle i sygeplejeteamet skal være opdateret i deres viden indenfor specialistfunktionerne. Mål: At mere end 75% af alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtaler 2012 tilkendegiver øget faglig viden på specialistområdet inden for sygeplejen. Indsats: Afholdelse af sygeplejefaglige møder hver 6 uge Teamleder har til opgave forud for de sygplejefaglige møder at planlægge oplæg til møderne sammen med specialist sygeplejerskerne eller andre, der f.eks. efter tilbagevenden fra kurser og uddannelse kan bidrage med faglig viden. Alle er forpligtede til at komme med fagligt relevante emner til de sygeplejefaglige møder. Alle i sygeplejeteamet skal gøre brug af specialist sygeplejerskerne i form af henvendelser personligt på mail eller telefon.

10 Specialist sygeplejerskerne skal sikre at den viden de sidder inde med kommer ud og er tilgængelig hos alle i teamet. Specialist sygeplejerskerne opretter en mappe på sygeplejedrev eller en fysisk mappe på hvert kontor hvor nyhedsbreve og andre informationer gemmes så de er tilgængelig på alle tider i alle vagter Der etableret refleksions møder i begge grupper. For Skovgade foreslås tirsdag i ulige uger og for Kongshøj en gang om måneden. Annette Honoré udarbejder et oplæg som præsenteres på det sidste personalemøde inden sommerferien Evaluering: Mere en 75 % af alle i sygeplejeteamet skal i forbindelse m ed mus samtalen 2012 udtrykke øget kendskab til specialist områderne Tovholdere: Teamleder for sygeplejen, Anette Honoré`, Anita Mikkelsen

11 2.2 Fokusområde 2: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler Baggrunden for at sætte arbejdet med sygeplejeprofiler i gang, skal findes i et udtalt behov hos borgere, samarbejdspartnere, ledere og sygeplejerskerne for selv at få defineret sygeplejen i Middelfart kommune. Behovet er opstået i forbindelse med introduktion til nye sygeplejersker, stillingtagen til opgaver der kommer fra sygehuse og praktiserende læger og udviklingstiltag. I alle situationer har der været usikkerhed omkring hvordan serviceniveauet i sygeplejen er. Formål: At sikre faglig kvalitet i de udførte sygepleje ydelser så borgerne oplever sammenhæng og kontinuitet, samt at målrette kompetenceudvikling efter at sygeplejeteamet altid er opdateret på de opgaver vi leverer. Mål: at alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtalerne i 2013 tilkendegiver højnet faglighed. Indsats: Processen er sat i gang på personalemøde i januar Beskrivelse af de sygeplejefaglige ydelser udarbejdes september oktober 2011 Udarbejdelse af sygeplejefaglige retningslinjer november-december 2011 Præsentation af arbejdet februar 2012 Udarbejdelse af den resterende del af sygeplejerskeprofilen foråret 2012 Godkendelse på sygepleje-med juni 2012 Sygeplejeprofilerne præsenteres for det politiske system Evaluering: Se mål Tovholder: Teamleder samt styregruppen for sygeplejerskeprofiler.

12 2.3 Fokusområde 3: Sammenlægning af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet har siden kommunesammenlægningen været organiseret i to afdelinger på henholdsvis Kongshøj centeret og på plejecenteret i Skovgade. Dette har været en udmærket løsning i mange henseender men i forhold til samarbejde, ressource deling og ikke mindst videns deling og videns udvikling har det været en stor hæmsko. Det er derfor besluttet d, 24/ at hele sygeplejeteamet i starten af foråret 2012 skal sammenlægges til en stor gruppe med base på Kongshøj centeret, da denne placering er midt i Middelfart kommune. En sådan proces vil naturligvis præge sygeplejeteamets udvikling i lang tid og det er vigtigt at processen medvirker til at skabe udvikling. Formålet: At borgere, tværfaglige samarbejdspartere og ikke mindst sygeplejeteamet selv oplever processen som en god og konstruktiv proces, der skaber, øget fleksibilitet, øget faglig kvalitet og ressource udnyttelse. Formålet er tillige at skabe en fælles kultur og sikre større arbejdsglæde og tryghed i udførelse af jobbet. Mål: At alle i sygeplejeteamet oplever en stigende arbejdsglæde og trivsel i løbet af 2012 og 2013 Indsats: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler, der vil sikre fælles faglige holdninger Udarbejdelse af en døgnrytmeplan for hele teamet i alle vagter Fastholde fælles møder Alle bidrager med en positiv holdning Være tro imod de fælles beslutninger, der træffes Møde hinandens forskelligheder med respekt Brug af ekstern konsulent til forandringsprocessen Teambuilding januar 2012

13 Evaluering: Som måleinstrument på trivslen i sygeplejeteamet laves intern trivselsundersøgelse hver 3. måned med start ved sammenlægningen 2/ Tovholder. Hele udviklingsgruppen: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger

14 2.4 Fokus område 4: Synliggørelse af sygeplejen. Sygeplejefaget udvikler sig i en rivende fart. Den profil som hjemmesygeplejersken havde for blot nogle få år siden dækker slet ikke den højt specialiserede sygeplejerske, der i dag yder sygepleje til borgerne i kommunen. Vi vil gerne synliggøre sygeplejen ikke mindst i forhold til de borgere, der skal have sygepleje leveret. Formål: At udvikle og udbrede kendskabet til sygeplejen i hele Middelfart kommune hos borgere, tværfaglige samarbejdspartnere og politikere, samt være med til at præge den sygeplejefaglige udvikling inden for området. Mål: Kendskabet til sygeplejen skal udbredes og udvikles. Vores aktiviteter skal synliggøres. Målet er at antallet af besøg på sygeplejerskernes hjemmeside er stigende frem til 2011 Indsats: Udarbejdelse af pjece, som beskriver sygeplejeteamet og de sygeplejeydelser, vi kan levere Udarbejdelse af visitkort, mødekort m.m. som udbreder kendskabet til sygeplejen Udbygge og vedligeholde sygeplejens hjemmeside Udarbejdelse af nyhedsbrev interne i kommunen, samt til sygeplejens samarbejdspartnere f.eks. praktiserende læger mfl. Aktiv brug af pressen til formidling af information om tiltag og muligheder i sygeplejen. Det nedsættes en gruppe, bestående af teamleder for sygeplejen og medarbejdere med interesse for pr af sygeplejen Evaluering At pjecer m.v. bliver udarbejdet. At antallet af besøgende stiger henover perioden Tovholder: Teamleder for sygeplejen og pr-gruppe

15 3.0 Afslutning Processen med at lave en udviklingsplanen for sygeplejen har været præget af arbejdsglæde og lyst til at være med til at forme sygeplejen. Ideerne har været mange og visionerne høje, men en grad af professionalisme har fået os til, at bevare begge ben på jorden. Udviklingen af sygeplejen ligger os stærkt på sinde. Vi har med udviklingsplanen ønsket at være med til at præge borgeres, politikeres og samarbejdspartneres syn på sygeplejen. Vi har gennem processen søgt at skabe ejerskab til udviklingsplanen i hele sygeplejeteamet, og er os fuldt bevidste, at der nu forestår et arbejde med, at få planen integreret i hele teamet. Dette arbejde lykkedes ikke i tilstrækkelig høj grad med udviklingsplanen for , selv om vi mener at langt de fleste mål er opfyldt. Vi vil tilstræbe at dette lykkes denne gang ved at udviklingsgruppen har forpligtiget sig til ikke alene at udarbejde udviklingsplan men også medvirke til at føre den ud i livet. De forandringer der sker overalt i øjeblikket såvel nationalt, som lokalt vil utvivlsomt præge sygeplejeteamet. Det er vores klare overbevisning at vi ved at være forberedt på de mekanismer, som enhver forandringsproces sætter i gang kan sikre en proces der giver en positiv gevinst og sikre en fortsat høj sygeplejefaglig indsats. Processen med udarbejdelse af udviklingsplanen for sygepleje teamet har om noget været præget af evnen til at se muligheder, vilje til at nå et fælles mål, og lyst til at udvikle det fag som vi alle brænder for. Udviklingsplanen er udarbejdet på vegne af sygeplejeteamet af: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger, Teamleder Helle Winther.

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for den ambulante behandling

Kvalitetsbeskrivelse for den ambulante behandling for den ambulante behandling Center Center for Misbrugsbehandling og Pleje Rådhuspladsen 77 2.sal 1550 København V www.cfmp.kk.dk Tina Wills Antal tilbud i centeret; 13 Alkoholenhederne Specialinstitutionen

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere