2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. 2.2 Udarbejdelse af sygeplejerske profiler 2.3 Sammenlægning af sygeplejeteamet 2.4 Synliggørelse af sygeplejen 3.0 Afslutning

2 Forord Sygeplejeteamet i Middelfart Kommune har udarbejdet Udviklingsplan for år Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde på tværs af de 2 arbejdspladser i hhv. Skovgade og Kongshøjcentret med repræsentation fra dag- aften- og natpersonale fra begge steder. Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for perioden tager sit naturlige afsæt i den tidligere udarbejdede udviklingsplan for perioden I den forløbende perioden er der sket forandringer både i det lovmæssige grundlag, som sygeplejeteamet arbejder under her tænkes på implementering af Sundhedsaftalerne samt i den organisation, som teamet er en del af. Også inden for egne rækker er der sket forandringer i form af en halvering af sygeplejeteamets nattevagts bemanding, samt en reduktion af de faggrupper der er ansat i sygeplejeteamet, således at der i dag er ansat sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og ikke længere social og sundhedsassistenter. Forandringer vil i høj grad også komme til at præge udviklingsplanen for den kommende periode, idet sygeplejen fra foråret 2012 sammenlægges til en enhed med en forventning om en gevinst i form af højnet kvalitet af sygeplejen og endnu større faglighed., til gavn for borgere og tværfaglige samarbejdspartere. Denne proces er der allerede taget fat på idet aftenvagten pr. ¼-2011 blev således at alle aftensygeplejersker i dag har base på Kongshøjcenteret lige som nattevagten. Middelfart Kommunes værdigrundlag og de 3 overordnede politikker vedrørende ældre, sundhed og handicap- og psykiatri danner grundlag for den udvikling, vi ønsker i Sygeplejeteamet og er inddraget, da der udøves sygepleje indenfor alle 3 områder. Vores udviklingsplan har for perioden to overordnede fokusområder, nemlig forandring og udvikling.

3 Udviklingsplanen er et vigtigt samarbejds- og ledelsesværktøj og vil være styrende for de kommende initiativer indenfor de faglige såvel som de personalemæssige aktiviteter, der vil præge den kommende tid.

4 1.0 Indledning Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for år er blevet til i forbindelse med en arbejdsdag og udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen tager sit afsæt i Middelfarts kommunes fælles mål og værdier, samt i de politikker som er udarbejdet inden for de områder, som sygeplejen har berøring med. Udviklingsplanen skal ses som et dagligt værktøj, der sikre at vi hele tiden ved, hvor vi skal hen og ad hvilke stier vi skal gå 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet i Middelfart kommune består af 39 sygeplejersker og 2 social og sundhedshjælpere. Geografisk er sygeplejeteamet fordelt på to grupper, som er placeret henholdsvis på Kongshøj centeret og i Skovgade. Der er d. 24/ truffet beslutning om at sygeplejeteamet sammenlægges til en stor gruppe med fælles base på Kongshøj centeret. Sammenlægningen forventes at ske 1/ Det er sygeplejeteamets målsætning til enhver tid at yde en professionel sygepleje, som tager udgangspunkt i den enkeltes borgers eller dennes pårørendes behov, samt at yde støtte og vejledning til kommunens øvrige plejepersonale. Sygeplejen ydes fra to sygeplejeklinikker, som er placeret på plejecenteret i Skovgade og på Egebo plejecenter. Her har man mulighed for at komme efter henvisning fra læge eller sygeplejerske. Sygeplejen ydes naturligvis også til borgere som ikke har mulighed for at komme i sygeplejeklinikken. Da vi i sygeplejeteamet lægger vægt på at yde sygepleje af en høj faglig kvalitet har vi specialistsygeplejersker på 4 af vores kerneområder nemlig sår området, diabetes, palliation og psykiatri. På alle plejecentre i Middelfart kommune er der i dag en fast sygeplejerske tilknyttet. Dette er startet op i 2009 i erkendelse af at mange af kommunens

5 mest svækkede borgere bor på plejecentre og det er vigtigt at der til dem er en tættere opfølgning af en sygeplejerske. På Middelfart kommunes aflastningspladser har vi mulighed for at tilbyde midlertidig ophold til borgere, hvor der er opstået en øget kompleksitet i deres helbreds situation. Her er sygeplejeteamet tæt tilknyttet og medvirker, sammen med det øvrige plejepersonale, til at genoprette stabilitet, yde omsorg og pleje til borgere og dennes pårørende Et af sygeplejeteamets væsentlige opgaver er uddannelse af sundhedspersonale inden for hele Middelfart kommune og ikke mindst uddannelse af nye sygeplejersker, hvor vi medvirker til uddannelsen af ca. 20 studerende om året. Den sygepleje som sygeplejeteamet yder spænder over diagnoser, til alle aldersgrupper, og betyder at vi indgår i mange relationer både med borgere, pårørende samt samarbejdspartere inden for egen kommune men også med sygehusafdelinger, praktiserende læger, skadestuer, vagtlæger, Falck og politi for blot at nævne nogle få. Herudover varetager sygeplejeteamet en ikke uvæsentlig mængde administrative opgaver af betydning for kommunikationen og opgavevaretagelsen for hele ældreområdet. Sygeplejeteamet spiller ligeledes altid en aktiv rolle i uforudsete og akutte situationer, hvor sygeplejen især i vagtsituationer har en styrende og koordinerende funktion i f.eks. situationer hvor beredskabsplanen træder i kraft. Vi er i funktion alle årets dage, alle døgnets timer. 1.2 Budgetramme Sygeplejeteamets årlige budget er på kr.

6 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Første fokusområde for udviklingsplanen 2009 til 2011 omhandlede specialistfunktioner inden for sygeplejen. Her var vores mål at Alle i teamet skal have tilbudt undervisning og opdatering af deres viden indenfor de valgte specialistfunktioner; diabetes, palliation sår pleje, samt de studerende skal opleve god vejledning og sammenhæng i deres praktikforløb. Vi har i perioden afviklet undervisningsforløb af 2 til 3 dages varighed i palliation og psykiatri, samt en temadag omhandlende diabetes. Der har tillige været afholdt en eftermiddag hvor produkterne indenfor sår området blev gennemgået specielt møntet på sygeplejersker og assistenter og der planlægges med en hel temadag i sår pleje i november Herudover har der været sat enkelte tiltag i værk i forhold til en individuel vurdering af opgraderingsbehovet, hvilket har betydet at enkelte har været på undervisningsdage på sår ambulatoriet. Vi mener at det opsatte mål for fokusområdet er opfyldt. Vi mener dog at der bør arbejdes videre men implementeringen af specialistområderne således at der sker en større videns deling til hele sygeplejeteamet, derfor har vi valgt at overføre fokusområdet i en tilrettet form til udviklingsplanen for Andet fokusområde omhandlede opdatering og vedligeholdelse af kompetencer hos plejepersonalet. Målet var I løbet af 2009 at få koblet en fast sygeplejerske på alle plejecentre en dag pr. uge, samt at få etableret undervisning og videreuddannelse til sygeplejerskerne og i løbet af 2010 at få genoptaget undervisning til basispersonalet. Der er lykkedes at få etableret mulighed for at en sygeplejerske i dag er fast tilknyttet til alle kommunens plejecentre. Processen kom til at tage lidt længere tid en forventet. I dag møder den faste sygeplejerske ind på centrene sammen det øvrige plejepersonale og deltager i plejen, hvor hun tilser borgere, har kontakt med pårørende, praktiserende læge og indgår i de situationer som skønnes komplekse eller hvor sygeplejersken kan bidrage med viden eller kompetencer. Der er generel enighed fra både plejen på centrene og fra sygeplejen at denne mulighed har skabet ro og tryghed blandt plejepersonalet idet de ved at der kommen en sygeplejerske, som de kender. Det er naturligvis et område, der kan og skal videreudvikles i de kommende år i tæt samarbejde mellem sygeplejen og ledelsen på de enkelte plejecentre.

7 Sygeplejen har indgået et tæt samarbejde med ældreområdets uddannelseskoordinator i tilrettelæggelse og planlægning af de undervisnings tiltag som plejen har brug for. Dette for at sikre et så højt fagligt niveau og så ensartet en undervisning og vejledning som mulig. De har også været etableret enkelte undervisnings seancer men i plejen har der ikke været tidsmæssigt overskud til at passe undervisning fra sygeplejen ind i en travl hverdag. Muligheden vil til alle tider være tilsted idet det er en sygeplejens opgaver at medvirke til kompetencer vedligeholdelse og udbygges hos plejepersonalet. Tredje fokusområde omhandler arbejdsmiljøet i sygeplejeteamet, hvor målet var at nedbringe sygefraværet med 50 % og at medarbejderne udtrykker og viser arbejdsglæde og trivsel. Sygefraværet har over de sidste år været støt faldende. Fra at ligge på over 10% ved starten af året 2009 og frem til nu hvor sygefraværet for 1 kvartal lå på 4.3% Der har været arbejdet målrettet med at sikre sygeplejeteamets trivsel i form af arbejdsmiljøcertificering men også i form af de mange APV skemaer og registreringer af arbejdsskader og nærved hændelser som har medvirket til at de aktuelle eller truende arbejdsmiljømæssige trusler i nogle tilfælde har kunnet afværges eller i det mindste er blevet behandlet hensigtsmæssigst, hvis skaden er sket. Der er netop i maj 2011 afviklet trivsels undersøgelse for hele sygeplejeteamet med en meget flot besvarelsesprocent på 89 %. Resultatet er endnu under bearbejdelse men inden for flere områder peger besvarelserne i retning af en høj grad af arbejdsglæde og trivsel. Fjerde fokusområde handler om reduktion af udgifter på vikarbudgettet. Målet var på kort sigt i 2010 at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 50 % i forhold til 2008 og på langt sigt at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 2/3 del af udgifterne i Målet er nået i form af en nedbringelse af udgifterne til vikarbureau, idet beløbet har været faldende således at der i 2010 er brugt kr. imod 1,5 mil kr. i 2008.

8 Da der fortsat vil være brug for afløsning ved sygdom udover hvad teamet selv kan dække er faldet i udbetaling til vikarbureauer delvist modsvaret af udbetalinger til FEA vagter og ekstra vagter. Dette ligger dog helt i tråd med det ønske sygeplejeteamet har både set fra medarbejder som fra ledelsens side at der tilstræbes kontinuitet og en høj faglighed hvilket opnås bedst ved brug af sygeplejeteamets eget personale. Lige ledes øges arbejdsglæden når man ikke hele tiden skal introducere og oplære vikarer. Der er dog et stærkt fokus på at ekstra vagter eller FEA vagter altid er efter medarbejdernes eget ønske og aldrig må have et omfang der kan være truende for fysisk eller mental sundhed hos den enkelte. Det sidste fokusområde omhandler synliggørelsen af sygeplejen. Målet var at kendskab til sygeplejen skal udbredes og udvikles - vores aktiviteter skal synliggøres. Målet var at antallet af besøgende på Sygeplejeteamets hjemmeside er stigende frem til Vi har i forbindelse med flere ansættelses samtaler hørt ansøgere rose sygeplejeteamets hjemmeside for at være informativ og give svar på mange af de spørgsmål man sidder med i forhold til sygelejen i Middelfart kommune. Dette siger os noget om at siden bliver set og brugt. Herudover har området omkring synliggørelse af sygeplejen ikke rigtig været i fokus, hvorfor målet ikke er nået. Vi mener dog stadig at det er et vigtigt emne og vil gerne synliggøre og informere om hvad sygeplejen har at tilbyde. Derfor overføres fokusområdet til udviklingsplanen for

9 2.0 Fokusområder 2.1 Fokus område 1: Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Sygeplejeteamet har gennem mange år haft ressource /nøglepersoner inden for forskellige områder af sygeplejen. I har vi valgt at højne kvaliteten indenfor diabetes, palliativ/terminal sygepleje, sår pleje, klinisk vejledning og til dels indenfor psykiatri. Vi har i dag 4 højt specialiseret områder men har også oplevet hvor svært det er at sikre videns deling og implementering af den viden, som specialisterne sidder inde med. Vi ønsker at synliggøre specialist sygeplejerskerne og inddrage dem i de komplekse opgaver og forløb så tidligt som muligt. Formål: Brugerne oplever høj professionalisme og sammenhæng i de sygeplejeydelser de modtager af kommunen. Alle i sygeplejeteamet skal være opdateret i deres viden indenfor specialistfunktionerne. Mål: At mere end 75% af alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtaler 2012 tilkendegiver øget faglig viden på specialistområdet inden for sygeplejen. Indsats: Afholdelse af sygeplejefaglige møder hver 6 uge Teamleder har til opgave forud for de sygplejefaglige møder at planlægge oplæg til møderne sammen med specialist sygeplejerskerne eller andre, der f.eks. efter tilbagevenden fra kurser og uddannelse kan bidrage med faglig viden. Alle er forpligtede til at komme med fagligt relevante emner til de sygeplejefaglige møder. Alle i sygeplejeteamet skal gøre brug af specialist sygeplejerskerne i form af henvendelser personligt på mail eller telefon.

10 Specialist sygeplejerskerne skal sikre at den viden de sidder inde med kommer ud og er tilgængelig hos alle i teamet. Specialist sygeplejerskerne opretter en mappe på sygeplejedrev eller en fysisk mappe på hvert kontor hvor nyhedsbreve og andre informationer gemmes så de er tilgængelig på alle tider i alle vagter Der etableret refleksions møder i begge grupper. For Skovgade foreslås tirsdag i ulige uger og for Kongshøj en gang om måneden. Annette Honoré udarbejder et oplæg som præsenteres på det sidste personalemøde inden sommerferien Evaluering: Mere en 75 % af alle i sygeplejeteamet skal i forbindelse m ed mus samtalen 2012 udtrykke øget kendskab til specialist områderne Tovholdere: Teamleder for sygeplejen, Anette Honoré`, Anita Mikkelsen

11 2.2 Fokusområde 2: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler Baggrunden for at sætte arbejdet med sygeplejeprofiler i gang, skal findes i et udtalt behov hos borgere, samarbejdspartnere, ledere og sygeplejerskerne for selv at få defineret sygeplejen i Middelfart kommune. Behovet er opstået i forbindelse med introduktion til nye sygeplejersker, stillingtagen til opgaver der kommer fra sygehuse og praktiserende læger og udviklingstiltag. I alle situationer har der været usikkerhed omkring hvordan serviceniveauet i sygeplejen er. Formål: At sikre faglig kvalitet i de udførte sygepleje ydelser så borgerne oplever sammenhæng og kontinuitet, samt at målrette kompetenceudvikling efter at sygeplejeteamet altid er opdateret på de opgaver vi leverer. Mål: at alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtalerne i 2013 tilkendegiver højnet faglighed. Indsats: Processen er sat i gang på personalemøde i januar Beskrivelse af de sygeplejefaglige ydelser udarbejdes september oktober 2011 Udarbejdelse af sygeplejefaglige retningslinjer november-december 2011 Præsentation af arbejdet februar 2012 Udarbejdelse af den resterende del af sygeplejerskeprofilen foråret 2012 Godkendelse på sygepleje-med juni 2012 Sygeplejeprofilerne præsenteres for det politiske system Evaluering: Se mål Tovholder: Teamleder samt styregruppen for sygeplejerskeprofiler.

12 2.3 Fokusområde 3: Sammenlægning af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet har siden kommunesammenlægningen været organiseret i to afdelinger på henholdsvis Kongshøj centeret og på plejecenteret i Skovgade. Dette har været en udmærket løsning i mange henseender men i forhold til samarbejde, ressource deling og ikke mindst videns deling og videns udvikling har det været en stor hæmsko. Det er derfor besluttet d, 24/ at hele sygeplejeteamet i starten af foråret 2012 skal sammenlægges til en stor gruppe med base på Kongshøj centeret, da denne placering er midt i Middelfart kommune. En sådan proces vil naturligvis præge sygeplejeteamets udvikling i lang tid og det er vigtigt at processen medvirker til at skabe udvikling. Formålet: At borgere, tværfaglige samarbejdspartere og ikke mindst sygeplejeteamet selv oplever processen som en god og konstruktiv proces, der skaber, øget fleksibilitet, øget faglig kvalitet og ressource udnyttelse. Formålet er tillige at skabe en fælles kultur og sikre større arbejdsglæde og tryghed i udførelse af jobbet. Mål: At alle i sygeplejeteamet oplever en stigende arbejdsglæde og trivsel i løbet af 2012 og 2013 Indsats: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler, der vil sikre fælles faglige holdninger Udarbejdelse af en døgnrytmeplan for hele teamet i alle vagter Fastholde fælles møder Alle bidrager med en positiv holdning Være tro imod de fælles beslutninger, der træffes Møde hinandens forskelligheder med respekt Brug af ekstern konsulent til forandringsprocessen Teambuilding januar 2012

13 Evaluering: Som måleinstrument på trivslen i sygeplejeteamet laves intern trivselsundersøgelse hver 3. måned med start ved sammenlægningen 2/ Tovholder. Hele udviklingsgruppen: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger

14 2.4 Fokus område 4: Synliggørelse af sygeplejen. Sygeplejefaget udvikler sig i en rivende fart. Den profil som hjemmesygeplejersken havde for blot nogle få år siden dækker slet ikke den højt specialiserede sygeplejerske, der i dag yder sygepleje til borgerne i kommunen. Vi vil gerne synliggøre sygeplejen ikke mindst i forhold til de borgere, der skal have sygepleje leveret. Formål: At udvikle og udbrede kendskabet til sygeplejen i hele Middelfart kommune hos borgere, tværfaglige samarbejdspartnere og politikere, samt være med til at præge den sygeplejefaglige udvikling inden for området. Mål: Kendskabet til sygeplejen skal udbredes og udvikles. Vores aktiviteter skal synliggøres. Målet er at antallet af besøg på sygeplejerskernes hjemmeside er stigende frem til 2011 Indsats: Udarbejdelse af pjece, som beskriver sygeplejeteamet og de sygeplejeydelser, vi kan levere Udarbejdelse af visitkort, mødekort m.m. som udbreder kendskabet til sygeplejen Udbygge og vedligeholde sygeplejens hjemmeside Udarbejdelse af nyhedsbrev interne i kommunen, samt til sygeplejens samarbejdspartnere f.eks. praktiserende læger mfl. Aktiv brug af pressen til formidling af information om tiltag og muligheder i sygeplejen. Det nedsættes en gruppe, bestående af teamleder for sygeplejen og medarbejdere med interesse for pr af sygeplejen Evaluering At pjecer m.v. bliver udarbejdet. At antallet af besøgende stiger henover perioden Tovholder: Teamleder for sygeplejen og pr-gruppe

15 3.0 Afslutning Processen med at lave en udviklingsplanen for sygeplejen har været præget af arbejdsglæde og lyst til at være med til at forme sygeplejen. Ideerne har været mange og visionerne høje, men en grad af professionalisme har fået os til, at bevare begge ben på jorden. Udviklingen af sygeplejen ligger os stærkt på sinde. Vi har med udviklingsplanen ønsket at være med til at præge borgeres, politikeres og samarbejdspartneres syn på sygeplejen. Vi har gennem processen søgt at skabe ejerskab til udviklingsplanen i hele sygeplejeteamet, og er os fuldt bevidste, at der nu forestår et arbejde med, at få planen integreret i hele teamet. Dette arbejde lykkedes ikke i tilstrækkelig høj grad med udviklingsplanen for , selv om vi mener at langt de fleste mål er opfyldt. Vi vil tilstræbe at dette lykkes denne gang ved at udviklingsgruppen har forpligtiget sig til ikke alene at udarbejde udviklingsplan men også medvirke til at føre den ud i livet. De forandringer der sker overalt i øjeblikket såvel nationalt, som lokalt vil utvivlsomt præge sygeplejeteamet. Det er vores klare overbevisning at vi ved at være forberedt på de mekanismer, som enhver forandringsproces sætter i gang kan sikre en proces der giver en positiv gevinst og sikre en fortsat høj sygeplejefaglig indsats. Processen med udarbejdelse af udviklingsplanen for sygepleje teamet har om noget været præget af evnen til at se muligheder, vilje til at nå et fælles mål, og lyst til at udvikle det fag som vi alle brænder for. Udviklingsplanen er udarbejdet på vegne af sygeplejeteamet af: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger, Teamleder Helle Winther.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere