2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. 2.2 Udarbejdelse af sygeplejerske profiler 2.3 Sammenlægning af sygeplejeteamet 2.4 Synliggørelse af sygeplejen 3.0 Afslutning

2 Forord Sygeplejeteamet i Middelfart Kommune har udarbejdet Udviklingsplan for år Udarbejdelsen af planen er sket i et samarbejde på tværs af de 2 arbejdspladser i hhv. Skovgade og Kongshøjcentret med repræsentation fra dag- aften- og natpersonale fra begge steder. Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for perioden tager sit naturlige afsæt i den tidligere udarbejdede udviklingsplan for perioden I den forløbende perioden er der sket forandringer både i det lovmæssige grundlag, som sygeplejeteamet arbejder under her tænkes på implementering af Sundhedsaftalerne samt i den organisation, som teamet er en del af. Også inden for egne rækker er der sket forandringer i form af en halvering af sygeplejeteamets nattevagts bemanding, samt en reduktion af de faggrupper der er ansat i sygeplejeteamet, således at der i dag er ansat sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og ikke længere social og sundhedsassistenter. Forandringer vil i høj grad også komme til at præge udviklingsplanen for den kommende periode, idet sygeplejen fra foråret 2012 sammenlægges til en enhed med en forventning om en gevinst i form af højnet kvalitet af sygeplejen og endnu større faglighed., til gavn for borgere og tværfaglige samarbejdspartere. Denne proces er der allerede taget fat på idet aftenvagten pr. ¼-2011 blev således at alle aftensygeplejersker i dag har base på Kongshøjcenteret lige som nattevagten. Middelfart Kommunes værdigrundlag og de 3 overordnede politikker vedrørende ældre, sundhed og handicap- og psykiatri danner grundlag for den udvikling, vi ønsker i Sygeplejeteamet og er inddraget, da der udøves sygepleje indenfor alle 3 områder. Vores udviklingsplan har for perioden to overordnede fokusområder, nemlig forandring og udvikling.

3 Udviklingsplanen er et vigtigt samarbejds- og ledelsesværktøj og vil være styrende for de kommende initiativer indenfor de faglige såvel som de personalemæssige aktiviteter, der vil præge den kommende tid.

4 1.0 Indledning Udviklingsplanen for sygeplejeteamet for år er blevet til i forbindelse med en arbejdsdag og udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen tager sit afsæt i Middelfarts kommunes fælles mål og værdier, samt i de politikker som er udarbejdet inden for de områder, som sygeplejen har berøring med. Udviklingsplanen skal ses som et dagligt værktøj, der sikre at vi hele tiden ved, hvor vi skal hen og ad hvilke stier vi skal gå 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet i Middelfart kommune består af 39 sygeplejersker og 2 social og sundhedshjælpere. Geografisk er sygeplejeteamet fordelt på to grupper, som er placeret henholdsvis på Kongshøj centeret og i Skovgade. Der er d. 24/ truffet beslutning om at sygeplejeteamet sammenlægges til en stor gruppe med fælles base på Kongshøj centeret. Sammenlægningen forventes at ske 1/ Det er sygeplejeteamets målsætning til enhver tid at yde en professionel sygepleje, som tager udgangspunkt i den enkeltes borgers eller dennes pårørendes behov, samt at yde støtte og vejledning til kommunens øvrige plejepersonale. Sygeplejen ydes fra to sygeplejeklinikker, som er placeret på plejecenteret i Skovgade og på Egebo plejecenter. Her har man mulighed for at komme efter henvisning fra læge eller sygeplejerske. Sygeplejen ydes naturligvis også til borgere som ikke har mulighed for at komme i sygeplejeklinikken. Da vi i sygeplejeteamet lægger vægt på at yde sygepleje af en høj faglig kvalitet har vi specialistsygeplejersker på 4 af vores kerneområder nemlig sår området, diabetes, palliation og psykiatri. På alle plejecentre i Middelfart kommune er der i dag en fast sygeplejerske tilknyttet. Dette er startet op i 2009 i erkendelse af at mange af kommunens

5 mest svækkede borgere bor på plejecentre og det er vigtigt at der til dem er en tættere opfølgning af en sygeplejerske. På Middelfart kommunes aflastningspladser har vi mulighed for at tilbyde midlertidig ophold til borgere, hvor der er opstået en øget kompleksitet i deres helbreds situation. Her er sygeplejeteamet tæt tilknyttet og medvirker, sammen med det øvrige plejepersonale, til at genoprette stabilitet, yde omsorg og pleje til borgere og dennes pårørende Et af sygeplejeteamets væsentlige opgaver er uddannelse af sundhedspersonale inden for hele Middelfart kommune og ikke mindst uddannelse af nye sygeplejersker, hvor vi medvirker til uddannelsen af ca. 20 studerende om året. Den sygepleje som sygeplejeteamet yder spænder over diagnoser, til alle aldersgrupper, og betyder at vi indgår i mange relationer både med borgere, pårørende samt samarbejdspartere inden for egen kommune men også med sygehusafdelinger, praktiserende læger, skadestuer, vagtlæger, Falck og politi for blot at nævne nogle få. Herudover varetager sygeplejeteamet en ikke uvæsentlig mængde administrative opgaver af betydning for kommunikationen og opgavevaretagelsen for hele ældreområdet. Sygeplejeteamet spiller ligeledes altid en aktiv rolle i uforudsete og akutte situationer, hvor sygeplejen især i vagtsituationer har en styrende og koordinerende funktion i f.eks. situationer hvor beredskabsplanen træder i kraft. Vi er i funktion alle årets dage, alle døgnets timer. 1.2 Budgetramme Sygeplejeteamets årlige budget er på kr.

6 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for Første fokusområde for udviklingsplanen 2009 til 2011 omhandlede specialistfunktioner inden for sygeplejen. Her var vores mål at Alle i teamet skal have tilbudt undervisning og opdatering af deres viden indenfor de valgte specialistfunktioner; diabetes, palliation sår pleje, samt de studerende skal opleve god vejledning og sammenhæng i deres praktikforløb. Vi har i perioden afviklet undervisningsforløb af 2 til 3 dages varighed i palliation og psykiatri, samt en temadag omhandlende diabetes. Der har tillige været afholdt en eftermiddag hvor produkterne indenfor sår området blev gennemgået specielt møntet på sygeplejersker og assistenter og der planlægges med en hel temadag i sår pleje i november Herudover har der været sat enkelte tiltag i værk i forhold til en individuel vurdering af opgraderingsbehovet, hvilket har betydet at enkelte har været på undervisningsdage på sår ambulatoriet. Vi mener at det opsatte mål for fokusområdet er opfyldt. Vi mener dog at der bør arbejdes videre men implementeringen af specialistområderne således at der sker en større videns deling til hele sygeplejeteamet, derfor har vi valgt at overføre fokusområdet i en tilrettet form til udviklingsplanen for Andet fokusområde omhandlede opdatering og vedligeholdelse af kompetencer hos plejepersonalet. Målet var I løbet af 2009 at få koblet en fast sygeplejerske på alle plejecentre en dag pr. uge, samt at få etableret undervisning og videreuddannelse til sygeplejerskerne og i løbet af 2010 at få genoptaget undervisning til basispersonalet. Der er lykkedes at få etableret mulighed for at en sygeplejerske i dag er fast tilknyttet til alle kommunens plejecentre. Processen kom til at tage lidt længere tid en forventet. I dag møder den faste sygeplejerske ind på centrene sammen det øvrige plejepersonale og deltager i plejen, hvor hun tilser borgere, har kontakt med pårørende, praktiserende læge og indgår i de situationer som skønnes komplekse eller hvor sygeplejersken kan bidrage med viden eller kompetencer. Der er generel enighed fra både plejen på centrene og fra sygeplejen at denne mulighed har skabet ro og tryghed blandt plejepersonalet idet de ved at der kommen en sygeplejerske, som de kender. Det er naturligvis et område, der kan og skal videreudvikles i de kommende år i tæt samarbejde mellem sygeplejen og ledelsen på de enkelte plejecentre.

7 Sygeplejen har indgået et tæt samarbejde med ældreområdets uddannelseskoordinator i tilrettelæggelse og planlægning af de undervisnings tiltag som plejen har brug for. Dette for at sikre et så højt fagligt niveau og så ensartet en undervisning og vejledning som mulig. De har også været etableret enkelte undervisnings seancer men i plejen har der ikke været tidsmæssigt overskud til at passe undervisning fra sygeplejen ind i en travl hverdag. Muligheden vil til alle tider være tilsted idet det er en sygeplejens opgaver at medvirke til kompetencer vedligeholdelse og udbygges hos plejepersonalet. Tredje fokusområde omhandler arbejdsmiljøet i sygeplejeteamet, hvor målet var at nedbringe sygefraværet med 50 % og at medarbejderne udtrykker og viser arbejdsglæde og trivsel. Sygefraværet har over de sidste år været støt faldende. Fra at ligge på over 10% ved starten af året 2009 og frem til nu hvor sygefraværet for 1 kvartal lå på 4.3% Der har været arbejdet målrettet med at sikre sygeplejeteamets trivsel i form af arbejdsmiljøcertificering men også i form af de mange APV skemaer og registreringer af arbejdsskader og nærved hændelser som har medvirket til at de aktuelle eller truende arbejdsmiljømæssige trusler i nogle tilfælde har kunnet afværges eller i det mindste er blevet behandlet hensigtsmæssigst, hvis skaden er sket. Der er netop i maj 2011 afviklet trivsels undersøgelse for hele sygeplejeteamet med en meget flot besvarelsesprocent på 89 %. Resultatet er endnu under bearbejdelse men inden for flere områder peger besvarelserne i retning af en høj grad af arbejdsglæde og trivsel. Fjerde fokusområde handler om reduktion af udgifter på vikarbudgettet. Målet var på kort sigt i 2010 at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 50 % i forhold til 2008 og på langt sigt at nedbringe udgifterne på vikarbudgettet med 2/3 del af udgifterne i Målet er nået i form af en nedbringelse af udgifterne til vikarbureau, idet beløbet har været faldende således at der i 2010 er brugt kr. imod 1,5 mil kr. i 2008.

8 Da der fortsat vil være brug for afløsning ved sygdom udover hvad teamet selv kan dække er faldet i udbetaling til vikarbureauer delvist modsvaret af udbetalinger til FEA vagter og ekstra vagter. Dette ligger dog helt i tråd med det ønske sygeplejeteamet har både set fra medarbejder som fra ledelsens side at der tilstræbes kontinuitet og en høj faglighed hvilket opnås bedst ved brug af sygeplejeteamets eget personale. Lige ledes øges arbejdsglæden når man ikke hele tiden skal introducere og oplære vikarer. Der er dog et stærkt fokus på at ekstra vagter eller FEA vagter altid er efter medarbejdernes eget ønske og aldrig må have et omfang der kan være truende for fysisk eller mental sundhed hos den enkelte. Det sidste fokusområde omhandler synliggørelsen af sygeplejen. Målet var at kendskab til sygeplejen skal udbredes og udvikles - vores aktiviteter skal synliggøres. Målet var at antallet af besøgende på Sygeplejeteamets hjemmeside er stigende frem til Vi har i forbindelse med flere ansættelses samtaler hørt ansøgere rose sygeplejeteamets hjemmeside for at være informativ og give svar på mange af de spørgsmål man sidder med i forhold til sygelejen i Middelfart kommune. Dette siger os noget om at siden bliver set og brugt. Herudover har området omkring synliggørelse af sygeplejen ikke rigtig været i fokus, hvorfor målet ikke er nået. Vi mener dog stadig at det er et vigtigt emne og vil gerne synliggøre og informere om hvad sygeplejen har at tilbyde. Derfor overføres fokusområdet til udviklingsplanen for

9 2.0 Fokusområder 2.1 Fokus område 1: Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Sygeplejeteamet har gennem mange år haft ressource /nøglepersoner inden for forskellige områder af sygeplejen. I har vi valgt at højne kvaliteten indenfor diabetes, palliativ/terminal sygepleje, sår pleje, klinisk vejledning og til dels indenfor psykiatri. Vi har i dag 4 højt specialiseret områder men har også oplevet hvor svært det er at sikre videns deling og implementering af den viden, som specialisterne sidder inde med. Vi ønsker at synliggøre specialist sygeplejerskerne og inddrage dem i de komplekse opgaver og forløb så tidligt som muligt. Formål: Brugerne oplever høj professionalisme og sammenhæng i de sygeplejeydelser de modtager af kommunen. Alle i sygeplejeteamet skal være opdateret i deres viden indenfor specialistfunktionerne. Mål: At mere end 75% af alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtaler 2012 tilkendegiver øget faglig viden på specialistområdet inden for sygeplejen. Indsats: Afholdelse af sygeplejefaglige møder hver 6 uge Teamleder har til opgave forud for de sygplejefaglige møder at planlægge oplæg til møderne sammen med specialist sygeplejerskerne eller andre, der f.eks. efter tilbagevenden fra kurser og uddannelse kan bidrage med faglig viden. Alle er forpligtede til at komme med fagligt relevante emner til de sygeplejefaglige møder. Alle i sygeplejeteamet skal gøre brug af specialist sygeplejerskerne i form af henvendelser personligt på mail eller telefon.

10 Specialist sygeplejerskerne skal sikre at den viden de sidder inde med kommer ud og er tilgængelig hos alle i teamet. Specialist sygeplejerskerne opretter en mappe på sygeplejedrev eller en fysisk mappe på hvert kontor hvor nyhedsbreve og andre informationer gemmes så de er tilgængelig på alle tider i alle vagter Der etableret refleksions møder i begge grupper. For Skovgade foreslås tirsdag i ulige uger og for Kongshøj en gang om måneden. Annette Honoré udarbejder et oplæg som præsenteres på det sidste personalemøde inden sommerferien Evaluering: Mere en 75 % af alle i sygeplejeteamet skal i forbindelse m ed mus samtalen 2012 udtrykke øget kendskab til specialist områderne Tovholdere: Teamleder for sygeplejen, Anette Honoré`, Anita Mikkelsen

11 2.2 Fokusområde 2: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler Baggrunden for at sætte arbejdet med sygeplejeprofiler i gang, skal findes i et udtalt behov hos borgere, samarbejdspartnere, ledere og sygeplejerskerne for selv at få defineret sygeplejen i Middelfart kommune. Behovet er opstået i forbindelse med introduktion til nye sygeplejersker, stillingtagen til opgaver der kommer fra sygehuse og praktiserende læger og udviklingstiltag. I alle situationer har der været usikkerhed omkring hvordan serviceniveauet i sygeplejen er. Formål: At sikre faglig kvalitet i de udførte sygepleje ydelser så borgerne oplever sammenhæng og kontinuitet, samt at målrette kompetenceudvikling efter at sygeplejeteamet altid er opdateret på de opgaver vi leverer. Mål: at alle i sygeplejeteamet i forbindelse med mus samtalerne i 2013 tilkendegiver højnet faglighed. Indsats: Processen er sat i gang på personalemøde i januar Beskrivelse af de sygeplejefaglige ydelser udarbejdes september oktober 2011 Udarbejdelse af sygeplejefaglige retningslinjer november-december 2011 Præsentation af arbejdet februar 2012 Udarbejdelse af den resterende del af sygeplejerskeprofilen foråret 2012 Godkendelse på sygepleje-med juni 2012 Sygeplejeprofilerne præsenteres for det politiske system Evaluering: Se mål Tovholder: Teamleder samt styregruppen for sygeplejerskeprofiler.

12 2.3 Fokusområde 3: Sammenlægning af sygeplejeteamet Sygeplejeteamet har siden kommunesammenlægningen været organiseret i to afdelinger på henholdsvis Kongshøj centeret og på plejecenteret i Skovgade. Dette har været en udmærket løsning i mange henseender men i forhold til samarbejde, ressource deling og ikke mindst videns deling og videns udvikling har det været en stor hæmsko. Det er derfor besluttet d, 24/ at hele sygeplejeteamet i starten af foråret 2012 skal sammenlægges til en stor gruppe med base på Kongshøj centeret, da denne placering er midt i Middelfart kommune. En sådan proces vil naturligvis præge sygeplejeteamets udvikling i lang tid og det er vigtigt at processen medvirker til at skabe udvikling. Formålet: At borgere, tværfaglige samarbejdspartere og ikke mindst sygeplejeteamet selv oplever processen som en god og konstruktiv proces, der skaber, øget fleksibilitet, øget faglig kvalitet og ressource udnyttelse. Formålet er tillige at skabe en fælles kultur og sikre større arbejdsglæde og tryghed i udførelse af jobbet. Mål: At alle i sygeplejeteamet oplever en stigende arbejdsglæde og trivsel i løbet af 2012 og 2013 Indsats: Udarbejdelse af sygeplejerske profiler, der vil sikre fælles faglige holdninger Udarbejdelse af en døgnrytmeplan for hele teamet i alle vagter Fastholde fælles møder Alle bidrager med en positiv holdning Være tro imod de fælles beslutninger, der træffes Møde hinandens forskelligheder med respekt Brug af ekstern konsulent til forandringsprocessen Teambuilding januar 2012

13 Evaluering: Som måleinstrument på trivslen i sygeplejeteamet laves intern trivselsundersøgelse hver 3. måned med start ved sammenlægningen 2/ Tovholder. Hele udviklingsgruppen: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger

14 2.4 Fokus område 4: Synliggørelse af sygeplejen. Sygeplejefaget udvikler sig i en rivende fart. Den profil som hjemmesygeplejersken havde for blot nogle få år siden dækker slet ikke den højt specialiserede sygeplejerske, der i dag yder sygepleje til borgerne i kommunen. Vi vil gerne synliggøre sygeplejen ikke mindst i forhold til de borgere, der skal have sygepleje leveret. Formål: At udvikle og udbrede kendskabet til sygeplejen i hele Middelfart kommune hos borgere, tværfaglige samarbejdspartnere og politikere, samt være med til at præge den sygeplejefaglige udvikling inden for området. Mål: Kendskabet til sygeplejen skal udbredes og udvikles. Vores aktiviteter skal synliggøres. Målet er at antallet af besøg på sygeplejerskernes hjemmeside er stigende frem til 2011 Indsats: Udarbejdelse af pjece, som beskriver sygeplejeteamet og de sygeplejeydelser, vi kan levere Udarbejdelse af visitkort, mødekort m.m. som udbreder kendskabet til sygeplejen Udbygge og vedligeholde sygeplejens hjemmeside Udarbejdelse af nyhedsbrev interne i kommunen, samt til sygeplejens samarbejdspartnere f.eks. praktiserende læger mfl. Aktiv brug af pressen til formidling af information om tiltag og muligheder i sygeplejen. Det nedsættes en gruppe, bestående af teamleder for sygeplejen og medarbejdere med interesse for pr af sygeplejen Evaluering At pjecer m.v. bliver udarbejdet. At antallet af besøgende stiger henover perioden Tovholder: Teamleder for sygeplejen og pr-gruppe

15 3.0 Afslutning Processen med at lave en udviklingsplanen for sygeplejen har været præget af arbejdsglæde og lyst til at være med til at forme sygeplejen. Ideerne har været mange og visionerne høje, men en grad af professionalisme har fået os til, at bevare begge ben på jorden. Udviklingen af sygeplejen ligger os stærkt på sinde. Vi har med udviklingsplanen ønsket at være med til at præge borgeres, politikeres og samarbejdspartneres syn på sygeplejen. Vi har gennem processen søgt at skabe ejerskab til udviklingsplanen i hele sygeplejeteamet, og er os fuldt bevidste, at der nu forestår et arbejde med, at få planen integreret i hele teamet. Dette arbejde lykkedes ikke i tilstrækkelig høj grad med udviklingsplanen for , selv om vi mener at langt de fleste mål er opfyldt. Vi vil tilstræbe at dette lykkes denne gang ved at udviklingsgruppen har forpligtiget sig til ikke alene at udarbejde udviklingsplan men også medvirke til at føre den ud i livet. De forandringer der sker overalt i øjeblikket såvel nationalt, som lokalt vil utvivlsomt præge sygeplejeteamet. Det er vores klare overbevisning at vi ved at være forberedt på de mekanismer, som enhver forandringsproces sætter i gang kan sikre en proces der giver en positiv gevinst og sikre en fortsat høj sygeplejefaglig indsats. Processen med udarbejdelse af udviklingsplanen for sygepleje teamet har om noget været præget af evnen til at se muligheder, vilje til at nå et fælles mål, og lyst til at udvikle det fag som vi alle brænder for. Udviklingsplanen er udarbejdet på vegne af sygeplejeteamet af: Lene Madsen, Anette Honoré, Inge Jerlev, Anita Mikkelsen, Marianne Larsen og Dorthe Brøgger, Teamleder Helle Winther.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune

Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune Jobprofil Afdelingssygeplejerske Plejecenter Lundehaven, Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekruttering af en ny afdelingssygeplejerske

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 7. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske

Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Hjemmeplejen - Vi ser på det hele menneske Velkommen Her i folderen kan du læse om Ringsted Kommunes Hjemmeplejes mange forskellige tilbud både hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af Tina Jensen, Lene Storgaard og Bo Smith er Konsultation Sygeplejerskerne har den koordinerende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag.

Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. Hallo chef Jeg kommer ikke på arbejde i dag. OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus er et af Danmarks fire universitetshospitaler. OUH er det største og mest specialiserede hospital i Region

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere