Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet Overarbejdskultur Panodil-afleveringer (større sygenærvær)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet Overarbejdskultur Panodil-afleveringer (større sygenærvær)"

Transkript

1 2007 Skrumpende budgetter til drift og udvikling Strukturreformer Konkurrenceudsættelse Tidsregistrering Rapporteringssystemer og kontrol Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet Overarbejdskultur Panodil-afleveringer (større sygenærvær) 1

2 Hovedtræk Problematisk Ledelsesstil Tidspres Utryghed Ubalance mellem familieliv og arbejdsliv Den menneskelige faktor 2

3 En effektiv stresspolitik Den effektive stresspolitikretningslinjer. Fra politik til aktivt anvendt værktøj i dagligdagen. Hvilken rolle spiller topledelsen. HRafdelingen, afdelingslederen og de enkelte medarbejdere? 3

4 Selve organisationsniveauet En stress-ansvarlig organisation. skaber betingelserne for at de tre øvrige niveauers stress-ansvarlighed kan fungere. medvirker til at skabe den fornødne tryghed som en effektiv stresspolitik forudsætter, herunder afsætter RESSOURCER. støtter ledelsens forsøg på at stabilisere stressansvarlige holdninger og kultur på arbejdspladsen. En organisations bestyrelse og administrerende direktør, der siger ét og gør noget andet selv, sender uklare signaler. betragter og accepterer stress som en vedvarende udfordring. sørger for, at alle i ledelsen har forstået og accepteret betydningen af en stress-indsats. støtter lederne i deres ledelsesansvar gennem relevant uddannelse, information og klarhed evaluerer lederne på deres evne til at skabe trivsel udviser socialt ansvar er konservativ med hensyn til økonomisk styring fokuserer på medarbejdernes ve og vel frem for størst mulig afkast skaber balance mellem krav og ressourcer betragter medarbejdere som en ressource og ikke som en udgift rationaliserer efter ovenstående principper 4

5 Årsag til stress???? Omstændighed Individ 100% 50% 100% 5

6 Arbejdsproces til målsætning og implementering af en stresspolitik At indføre en oplevelse af nødvendighed: Hvilke stressfaktorer påvirker? Hvilke potentielle kriser er der? Hvad betyder det for den enkelte og dermed for virksomheden? Hvilke væsentlige muligheder er der for at arbejde med stressniveauet? Hvad ønsker man at opnå med en stresspolitik? En følelse af nødvendighed - handling: Analyse af det psykiske arbejdsmiljø AMI-skema, CFS-skema, APV måling med fokus på: Højt sygefravær Stor fejlprocent og lavere produktion Stor medarbejdergennemstrømning Brok/ sladder/ mobning 6

7 Stresspolitik fortsat Styrende arbejdsgruppe: Det er vigtigt at etablere en arbejdsgruppe med tilstrækkelig indflydelse til at få en stresspolitik implementeret. Etablering af en styregruppe - handling: Hensigtsmæssig sammensætning af en styregruppe er som regel en gruppe bestående af én fra den øverste ledelse, medarbejderrepræsentanter, mellemlederrepræsentanter, SR og TR, heraf bør én i gruppen være stressvejleder! Gruppen skal have kompetence til at sætte processer i værk Gruppen må ligeledes fungere som rollemodeller for den adfærd, der skal til for at realisere en stresspolitik i hverdagen, både over for medarbejdere og ledelse. (HR, afdelingsledelse og direktion) 7

8 Stresspolitik fortsat Vision og strategi: Visionen skal være en afklaring af, hvad man forventer af en stresspolitik. Strategien skal være måden, man ønsker at realisere den på, og hvilke midler, der kan anvendes. Etablering af vision og strategi handling: Styregruppen skal på første møde tage stilling til det overordnede mål og en handlingsplan med delmål, deadlines, ansvarspersoner. Gruppen skal på de efterfølgende møder følge processen og sikre muligheder for, at arbejdet kan forløbe hensigtsmæssigt. En hensigtsmæssig strategi kan være, at processen forløber ved delprocesser rundt i organisationen, eksempelvis medarbejdergrupper/ teams/afdelinger og ledergruppen/mellemledergruppen/ledernetværket som afdækker stressorer, forventninger og behov, som meldes tilbage til styregruppen. 8

9 Stresspolitik fortsat Formidling: Hvordan formidles stresspolitikken? Midlerne skal skabe mening ved at fremhæve visionen og værdierne ved en stresspolitik Formidling handling: Vision og strategi udmeldes til alle i organisationen, evt. på en temadag. Det kan formidles skriftligt, men fælles information med mulighed for at spørge og uddybe er vigtig i Formidlingsprocessen. 9

10 Stresspolitik fortsat Forhindringer: Alle forhindringer må diskuteres og vendes til muligheder eller fjernes. For at skabe handling på bred basis skal der måske ændres systemer eller strukturer. Der skal arbejdes med risikovillighed hos den enkelte. Ideer, aktiviteter og handlinger skal være medvirkende til at kunne fjerne hindringer for stresshåndteringen og fastholde nødvendigheden. Forhindringer handling: Forandringer fra det bestående kan være en forhindring i sig selv. Det er nødvendigt, at der i arbejdsgrupperne gives tilbagemelding på stressorer, ønsker og behov så præcist og realistisk som muligt. Redskab til dette kan være intern diskussion af grundvilkår, samt vilkår som hhv. ledelse, gruppe og individ kan arbejde med. Grundvilkårene kan evt. udstikkes fra ledelsen før arbejdet påbegyndes! Desuden kan skema næste side Bliv klar over dine stressorer i hverdagen være relevant at tage udgangspunkt i. 10

11 Bliv klar over dine stressorer i hverdagen: Krav: Der er kvantitative krav, og der er kvalitative krav. De kvantitative krav handler om ressourcer som tid og mængde i forhold til krav. De kvalitative handler om kvalitet og sværhedsgrad; her spiller egne ambitioner og kompetencer ind. 1:Mener du de krav du møder i hverdagen (både kvalitative og kvantitative) giver dig problemer? Hvis ja, hvilke krav og hvordan skaber de problemer? Kan du gøre noget for at ændre på de krav der stilles til dig? Indflydelse: Det er afgørende for egen trivsel, at man føler en reel indflydelse på egen hverdag. 2: Har du indflydelse på din egen hverdag eller har andre taget beslutningen for dig? Hvis ja, hvor mangler du indflydelse, og hvordan kan du få det? Forudsigelighed: - er et spørgsmål om at modtage relevante informationer på relevante tidspunkter. 3: Kender du mål, retning og planer for den nærmeste fremtid? Hvis nej, hvordan kan du komme til at få de relevante oplysninger? Mening: - er den benzin der driver os, det er motivation til handling. 4: Hvad giver mening for dig? Indeholder dagligdagen de værdier, der betyder noget for dig? Hvis nej, hvad kan du gøre for at få mening i dit dagligliv? Støtte: - og givende relationer er vigtige elementer i den gode dagligdag. 5: I hvor høj grad føler du, at der er støtte i din dagligdag? Hvad kan du gøre, for at få det du har brug for? Hvad giver du andre? Belønning: Der bør være balance mellem indsats og belønning. Føler man ikke, at man får den belønning man fortjener, eller at man ikke bliver behandlet af andre, som man selv har behandlet dem (gensidighed), kan det opleves som uretfærdigt eller krænkende. I arbejdslivet kan indsatsen belønnes i form af løn, opmærksomhed og ros. I privatlivet kan det være at få noget til gengæld for den støtte man har givet ud, f.eks. i form af støtte, når man selv har brug for det. 6: Er der balance mellem indsats og belønning i dit liv? Får du den anerkendelse og støtte, som du synes du fortjener? Hvis ikke, hvad vil du så gøre for at få anerkendelse og støtte? 11

12 Stresspolitik fortsat Kortsigtede gevinster: Det skal gøres synligt, at en stresspolitik er indført. Det gøres blandt andet gennem synlige præstationsforbedringer, faldende sygefravær, større arbejdsglæde og mindre gennemstrømning af medarbejdere. Det er vigtigt at indføre procedurer, der informerer om og synliggør sejre som resultat af processen dagligt eller ofte! Kortsigtede gevinster - handling: Det er vigtigt, at der så hurtigt som muligt er synlige forandringer i dagligdagen! Styregruppen skal derfor behandle de indkomne data fra hhv. afdelingerne og ledelsesgruppen. Der skal uddrages og udmeldes nødvendige ændringer for at etablere eller vedligeholde det gode arbejdsmiljø som forebyggende imod stress eksempelvis fælles regler for information, kommunikation, samarbejde i virksomheden, sociale arrangementer, procedurer til afklaring af uenigheder, procedurer til varetagelse af pressede medarbejdere og evt. behandlingstilbud 12

13 Stresspolitik fortsat Konsolidering af resultater: Øget troværdighed og tillid skabes gennem ændring af procedurer eller strukturer, der ikke harmonerer med en stresspolitik. Opstramning af processen kan ske gennem projekter, der fastholder opmærksomheden på implementeringen af en stresspolitik. Konsolidering af resultater - handling: Styregruppen har ansvar for at sikre, at der arbejdes videre på afdelings-/ gruppeniveau og på lederniveau. Der kan i processen udarbejdes handleplaner for den enkelte leder og/eller afdeling, med fokusmål, der er kendte og har deadlines Styregruppen har ligeledes ansvar for at sikre, at der på organisationsniveau arbejdes på at sikre medarbejdernes trivsel gennem forebyggelse og/eller procedurer til opsamling af pressede medarbejdere. 13

14 Stresspolitik fortsat Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen og dermed organisationen: Man fremhæver forbindelserne mellem en stresspolitik og bedre resultater, både målt på produktion, trivsel og jobtilfredshed. Man udvikler midler til at sikre kontinuitet og stadig bedring af det psykiske arbejdsmiljø med stresspolitikken som redskab. Forankring af nye arbejdsmåder handling: Det er hensigtsmæssigt at evaluere processen mellem ½ og 1 år efter iværksættelsen af nye procedurer. Det er hensigtsmæssigt løbende at udvikle ledergruppen med fokus på Lederkompetencer. Det er hensigtsmæssigt at etablere en HR eller vejledergruppe, hvis opgave det er at følge medarbejdertrivslen i dagligdagen. Det er hensigtsmæssigt at have procedurer til årlig dialog på gruppe-/ afdelingsplan om gruppens samarbejde og trivsel med udgangspunkt i at bevare arbejdsgruppefokus. 14

15 Grupperefleksion Hvor kan I være medspillere i stresshåndtering på arbejdspladsen? Hvilke muligheder har I p.t.? Hvad kan udvikles? Hvilke redskaber mangler I? 15

16 Lederen Hvad gør jeg hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen? Hvilke tegn skal jeg være opmærksom på? Hvad gør jeg, hvis en medarbejder er blevet sygemeldt med stress? 16

17 Lederen Hvilken kontakt bør jeg have med medarbejderen i sygedomsperioden? Hvornår skal HRA.afdelingne involveres? Hvad er HR-konsulentens rolle til stress hos medarbejderen? 17

18 Lederen Hvad gør eg i forhold tilresten af medarbejdergruppen? Er der andre stressede? Hvad gør jeg for at undgå stress, når medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet? Hvordan involveres og informeres medarbejderens kolleger? 18

19 Lederen Hvordan fjernes det som stresser? 19

20 Virksomheder som har lavt sygefravær, og medarbejdere der giver udtryk for at de trives er kendetegnet ved at have ledere der: værdsatte mennesker frem for produkter gav afkald på styring og kontrol organiserede læring skabte forudsætninger for menneskeligt fællesskab 20

21 I det forebyggende arbejde skal lederen tage medansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø gennem det at skabe klarhed om roller og ansvar give medarbejderne feedback sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information være klar i forventningerne til medarbejderne ift produktion, ansvar, samarbejde sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte, som for alle coache medarbejderne til at kunne varetage arbejdsopgaverne selvstændigt prioritere opgaverne i tvivlstilfælde fylde magten ud, når det er nødvendigt, det vil sige skabe tryghed gennem autencitet vise medarbejderne sammenhænge i organisationen, ved at sikre, at information om organisationens overordnede mål og krav, samt produktionsveje står klar for alle medarbejdere være lyttende og handlende ift medarbejderproblematikker beskytte og kæmpe for medarbejdernes muligheder for at passe deres kerneydelser skabe ro om arbejdet 21

22 Det kræver at: lederen til stadighed arbejder på at have de fornødne følelsesmæssige og sociale kompetencer holder sig i balance og er selv uden stress holder fokus på personaleledelse, frem for kun driftledelse 22

23 Hvad gør lederen hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen? Det er lederens ansvar at tage hånd om en medarbejder så snart der udvises tegn på stress Det er lederens ansvar at tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med henvendelsen Hvad gør lederen hvis en medarbejder er blevet sygemeldt med stress? Det er lederens ansvar, at sikre tid til, at medarbejderen får ro i sygefraværsperioden At orienterer den sygemeldte om, at HR kontakter At opfordrer medarbejderen til at tage kontakt til egen læge At gøre opmærksom på og opfordre til at kontakte FHC eller andet psykologtilbud At orientere HR konsulenten med det samme medarbejderen sygemeldes At have kontakt med medarbejderen igennem hele sygeforløbet enten gennem HR eller selv, afhængigt af forholdet og de interne aftaler At tage initiativ til en dialog om hvad stresskilden/kilderne er - når medarbejderen er klar til at tale om det 23

24 Hvad gør HR konsulenten? Tager kontakt med den sygemeldte medarbejder efter, at medarbejderen har talt med nærmeste leder. HR eller leder vil efterfølgende holde løbende kontakt til medarbejderen under sygefraværet Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen? Skaber sig et overblik over om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen Kontakter HR, som sparring i forhold til at afdække om resten af gruppen også er stresset. 24

25 Hvad gør lederen når en medarbejder skal vende tilbage efter en sygemelding p.g.a. stress? Det er lederens ansvar at: de udløsende stressorer er fjernet fra medarbejderens arbejde have en tæt dialog med medarbejderen om reaktioner på tilbagekomsten sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen 25

26 Hvad gør lederen når medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet? Der aftales et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, hvor HR konsulenten også deltager. Der er 4 formål med mødet: at identificere stresskilden/kilderne at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen at aftale hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid at aftale hvordan kollegaer involveres og hvad de informeres om 26

27 Lederen skal skabe omstændigheder, hvor trivsel er mulig. Klar (men fleksibel) rolle- og ansvarsfordeling Kontinuerlig og direkte feedback fra ledelse (og kolleger) Trygge fysiske og psykiske rammer Rammer der kan skabe tryghed for den enkelte Aktiv konfliktløsning Balance mellem stabilitet og udvikling i organisationen Passende grad af forudsigelighed og sikkerhed om fremtiden Samvær og tillid kollegerne imellem Passende arbejdsmængde At arbejdet er meningsfuldt At man føler sig værdsat Perioder uden forstyrelser 27

28 Høj grad af selvstændighed og indflydelse over sit arbejde Passende forhold mellem visioner og virkelighed Muligheder for at opleve succes Accept og åbenhed omkring følelser andre problematiske forhold Synlig og engageret ledelse Åbenhed og direkte information Muligheder for personlig/faglig udvikling Præcis, effektiv og klar kommunikation Løbende identifikation af stressorer hos dig eller i organisationen Klare strategier for håndtering af ovenstående opgaver 28

29 2: Leder-niveauet En stress-ansvarlig ledelse. skaber betingelserne for at der kan udvikles stress-ansvarlighed på individ og arbejdsgruppe niveau. medvirker til at skabe den fornødne tryghed, som en effektiv stresspolitik forudsætter. påvirker holdninger og kultur på arbejdspladsen, bl.a ved at gå foran m.h.t. stresshåndtering. En leder der siger ét og gør noget andet selv, sender uklare signaler. sender signaler til topchefer, som er vigtige for forståelsen af stressniveauet og de afgørende faktorer betragter og accepterer stress som en vedvarende udfordring. sørger for, at alle i ledelsen har forstået og accepteret betydningen af en stress-indsats. engagerer sig personligt i personalet, møder, udvalg m.v. 29

30 5 R-ord: rammer, retning, regler, roller og relationer De organisatoriske rammer og vilkår skal være kendt af alle! Hvilke arbejdsopgaver er der? Hvilke beføjelser er der? Hvilke økonomiske rammer er der? Hvilke sammenhænge samarbejdes der i? Er krav og forventninger til den enkelte kendt? Andet? 30

31 5 R-ord: rammer, retning, regler, roller og relationer Hvad er organisationens overordnede vision? Hvilke mål er der for arbejdet? Hvilke resultater forventes for hvem, af hvem og hvorfor? 31

32 5 R-ord: rammer, retning, regler, roller og relationer Hvilke grund-/og spilleregler er der for samarbejdet? (både det interne og det eksterne) Hvordan ser informationsvejene ud? Er der eller skal der være - deadlines for procedurer? Hvordan fordres bedst muligt samarbejde hvilke regler og aftaler skal til? Hvordan ser den optimale arbejdsgang og arbejdsfordeling ud? Hvordan realiseres dette ud fra de givne rammer og retning? 32

33 5 R-ord: rammer, retning, regler, roller og relationer Hvordan ser den aktuelle rollefordeling ud? Skal der omfordeles eller samarbejdes på nye måder? Skal der andre personer med nye kompetencer til? Hvordan er kompetencefordelingen i forhold til opgaver? Kan der samarbejdes på andre/nye måder? Er hver enkelt klar over egen rolle og bliver den anerkendt? 33

34 5 R-ord: rammer, retning, regler, roller og relationer Kan arbejdsglæden optimeres gennem de indbyrdes relationer? Hvilken form for kommunikation ønskes? Er der intern brok-/ sladder-/ chikane-kultur? Hvilke støtteformer ønskes på arbejdspladsen? Hvilke samarbejdsformer ønskes? Hvordan realiseres dette? 34

35 Rammebetingelserne har Grundvilkår som der ikke eller kun svært kan ændres ved Vilkår som kun kan ændres på organisationsplan Vilkår som kun kan ændres gennem ledelsens indsats Vilkår der kun ændres gennem gruppens samlede indsats Vilkår der kun ændres gennem den individuelle indsats 35

36 De aftaler der virker Start med at snakke om det positive, der er opnået. Når vi kan se, at vi har kunnet ændre på noget, er det nemmere at slås med de svære, tungere ting. Hvad virker af det, vi har aftalt? Hvorfor virker det? Hvad kan vi gøre for at holde fast i den positive udvikling på det område? Hvad kan gruppen gøre, ledelsen? Hvad kan den enkelte (du) gøre, for at fastholde den gode udvikling? 36

37 De aftaler der ikke virker Hvad er de gode grunde til at de nye aftaler ikke virker? Er der interessemodsætninger? Aftaler eller rutiner, der kolliderer med hinanden? Flere ting, der skal nås på en gang? Er det fordi det er svært at finde ud af de nye aftaler? Er det en dårlig aftale, der skal ændres? Hvis der ikke er gode grunde, hvad er det så? Uansvarlighed? Modstand? Glemsomhed? Eller er det fordi ansvaret ikke er 110% fordelt? Hvem har ansvaret for det næste skridt i processen? Hvem har bolden? Hvem skulle sørge for hvad? Så det væsentlige er at finde årsagerne for at lære af dem. 37

38 Områder at være opmærksom på i Proces afklaring Få klare aftaler. Hvem er tovholder i forhold til de forskellige tiltag? Hvem har bolden? Få truffet beslutninger, hvis det er muligt. Hvis opgave er det at sikre, at der træffes beslutninger, når snakken begynder at gå i ring (tovholderen)? Næste møde: Start med evaluering af beslutningerne fra sidst. Prioritering af arbejdspunkter. 38

39 Evaluering af tovholderen: Det er en læringsproces at blive en god tovholder Hvad synes gruppen, tovholderen gjorde godt? Hvad vil gruppen gerne have mere af fra tovholderen? Ikke kritik, men positive ønsker. Husk at det kræver respekt, når mennesker tager et ansvar. Vigtige ting at være opmærksomme på: Fælles læring, ejerskab, fokus i processen. 39

40 Grupperefleksion: Hvilke erfaringer har I med problematikker i det psykiske arbejdsmiljø i gruppesammenhæng?..samt med håndtering af dette (såvel hensigtsmæssig som uhensigtsmæssig håndtering)? Fremlæg nogle cases fra dagligdagen fra samarbejdet i gruppe-/afdelings-/ teamsammenhænge. Hvilken indflydelse kan I få på samarbejdsstrukturen som stressvejleder i Jeres virksomheder? Kunne I bruge procesbeskrivelsen som blev gennemgået? Kan du /I se gevinster ved denne metode hjemme i organisationerne? Kan I se Jer selv lede en sådan proces? 40

41 Medarbejdergruppen Hvad gør vi, hvis en kollega er stresset i dagligdagen? Hvad kan vi gøre hvis en kollega bliver sygemeldt med stress? Hvordan kan vi hjælpe, når en kollega skal vende tilbage efter en sygemelding p.g.a stress? Hvordan kan vi eliminere kilderne til stress i hverdagen? 41

42 Arbejdsgruppe-niveauet En stress-ansvarlig arbejdsgruppe. Støtter hinanden m.h.t. at benytte de muligheder for stresshåndtering som arbejdspladsen stiller til rådighed. Deler erfaringer internt om stresskilder og deres håndtering. Er opmærksomme på hinanden, og kan genkende kollegers symptomer på stress. Blander sig når stress ser ud til at kunne blive et problem hos en kollega. Tager individuelle hensyn Tager konstruktivt udgangspunkt i arbejdsopgaven og de muligheder der er 42

43 Hvordan påvirker en stresset gruppe sit arbejdsmiljø? De fleste ønsker at være en del af en arbejdsgruppe, hvor arbejdsopgaven er i fokus, og personlig forholdemåde er sekundær. Den individuelle trivsel i gruppen er ikke underordnet, men der vil være en balance mellem opgaveorientering og personlig følelsesorientering. Ved stress opstår grundantagelsesgrupper: Kamp-flugt gruppen Afhængighedsgruppen Pardannelsesgruppen 43

44 Stress adfærd Irriteret på andre Kan ikke træffe beslutninger Ingen humor Undertrykt vrede Kan ikke afslutte noget, før man går videre til det næste Brok 44

45 Stress adfærd forsat Mangel på koncentration Magter ikke noget Græder for ingen ting Træt Ugidelig Har svært ved at tage sig sammen 45

46 Irritabilitet: Signaler er indikerer at der kan være et dårligt psykisk arbejdsmiljø Snappen efter hinanden. Vrede. Råben. Kynisme. Bitterhed. Lede. Mimik. Depressiv adfærd: Gråd. Røde øjne. Skyhed. Overdreven toilet gang. Stof afhængighed: Alkohol. Kaffe. Cigaretter. Mad. Slik. Chikane: Fravær: Vold. Trusler om vold. Sexchikane. Forfølgelse. Sygemelding. Afbud til officielle og uofficielle (f.eks. Frokost) møder Overdreven toiletgang. Mange pauser. Pludselig inkompetence: Klodsethed. Glemsomhed.Tilbageholdenhed. Langsomhed. Udskydelser. Nervøsitet: Rystende hænder. Flakkende blik. Hivende åndedræt. Tics. Udbrændthed: Depression. Træthed. Ugidelighed. Tomhed. Dødhed. 46

47 I det forebyggende arbejde, skal medarbejdergruppen tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at: skabe klarhed om roller og ansvar i dialog med hinanden og nærmeste leder give hinanden feedback til sikring af trivsel i dagligdagen arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)? være klar i forventningerne til hinanden ift produktion, ansvar, samarbejde være klar i forventninger til hinanden mht intern kommunikation og intern tone sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte, som for alle i gruppen skabe klarhed over handleansvar i konkrete sager skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik udfærdige præcise handlereferater ved alle møder 47

48 Det kræver at: medarbejderne til stadighed er deres fælles ansvar bevidst, som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø holder sig i balance og uden stress holder fokus på arbejdsgruppens trivsel 48

49 Hvad gør medarbejdergruppen hvis en kollega er stresset i dagligdagen? Det er gruppens ansvar at forsøge at tale med den stressramte om problematikken at kontakte nærmeste leder Hvad gør medarbejdergruppen hvis en kollega er blevet sygemeldt med stress? Det er gruppens ansvar, at give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, dvs ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det at være samarbejdsvillige ift ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den stressramte og for alle i fremtiden Hvad gør medarbejdergruppen når en kollega skal vende tilbage efter en sygemelding p.g.a. stress? Det er gruppens ansvar at: være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer 49

50 Den enkelte Hvad gør medarbejderen hvis han oplever stress i dagligdagen? Hvordan og hvornår bør medarbejderen sige til og fra? Hvem hendvender medarbejderen sig til, hvis han oplever stress hos sig selv eller en kollega? Hvad skal medarbejderen vide,hvis han er sygemeldt med stress? Hvordan er kontakten til arbejdspladsen i sygeperioden? Hvor stor indflydelse har 50

51 Stress Åsa Sundin, Karolinska Objektiv formåen Objektive krav Oplevet formåen Oplevede krav kognitiv vurdering ubalance = stress stressreaktion Oplevelse fysiologi adfærd (tanker følelser) (kropslige reaktioner) (ydre reaktion) 51

52 Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet Begrebet risikofaktor indebærer således, at der ikke er en entydig/monokausal sammenhæng mellem årsag (psykosocial påvirkning) og virkning (helbredsforringelse). Sammenhængen er multikausal og modificeres af en række forhold. Hvorvidt påvirkninger i arbejdssituationen øger risikoen for helbredsforringelse afhænger af, hvordan personen håndterer påvirkningssituationen. 52

53 R B Søvn Motion Venner STRESSKOLLAPS Ca 1 år 2u. 6mdr. 1 2 ÅR Omsorg Behandling Rehabliltering 53

54 Effekten af stress - + Summen - af belastninger Mestrings strategier + Den menneskelige faktor (, (Personlighed,temperament, forventninger, behov, opvækst) = Effekten af stress 54

Retningslinjer for stresshåndtering

Retningslinjer for stresshåndtering Retningslinjer for stresshåndtering Målet med disse retningslinjer er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet. De

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

STRESSPOLITIK I RED BARNET

STRESSPOLITIK I RED BARNET STRESSPOLITIK I RED BARNET Indledning For at understøtte Red Barnets overordnede ønske om at fremme ledernes og medarbejdernes trivsel er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig stresspolitik

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system.

Spørgsmålene herunder vises kun for at du kan læse spørgsmålene inden de er aktive i spørgeskemaet via SafetyNet det web-baserede APV-system. Psykisk arbejdsmiljø og Trivsel: Dette Dokument viser udelukkende spørgsmål til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel samt de generelle spørgsmål om sygefravær og udviklingssamtaler. (Ikke

Læs mere

Perspektiver på travlhed og stress

Perspektiver på travlhed og stress Perspektiver på travlhed og stress Stress hvad taler vi om? Der eksisterer ikke en officiel definition af stress. Stress er ikke en selvstændig anerkendt diagnose i de officielle diagnosesystemer (ICD,

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Center for Stress. Jeanett Bonnichsen Tlf: Linnesgade København K Tlf:

Center for Stress. Jeanett Bonnichsen Tlf: Linnesgade København K Tlf: Jeanett Bonnichsen jeb@cfs.dk Tlf: 2622 0065 Linnesgade 25 1361 København K Tlf: 3314 4020 1 Hvordan sikrer vi trivsel i dagligdagen og forebygger stress ved at samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø?

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0%

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0% Februar April Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Meget enig 16 32,0% 86,0% 24 42,9% 94,6% Enig 27 54,0% 29 51,8% Hverken eller 6 12,0% 2 3,6% Uenig 1 2,0% 1 1,8% Min arbejdssituation

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Vejledning i forebyggelse og håndtering af stress

Vejledning i forebyggelse og håndtering af stress Vejledning i forebyggelse og håndtering af stress Skanderborg Kommune arbejder målrettet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og trivsel i tråd med personalepolitikkens strategispor

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær

Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær Billund 29. mar. 17 Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær Jan Lorentzen Fagleder psykisk arbejdsmiljø På vej til arbejde! Efter arbejde! Der er mange myter om fravær!

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Indhold Hvorfor arbejde med psykisk arbejdsmiljø? 3 Kom godt fra start med det psykisk arbejdsmiljø 4 Virksomhedens tre diamanter 5 Virksomhedens seks guldkorn 6 Sæt klare mål 8 Hvad

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Fra kortlægning til handling Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Program 1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det

Læs mere

Når ledelse er bedst. Thomas Milsted. Generalsekretær www.stressfonden.dk millsted@stressfonden.dk Tlf: 3141 8376. Thomas Milsted. www.stressfonden.

Når ledelse er bedst. Thomas Milsted. Generalsekretær www.stressfonden.dk millsted@stressfonden.dk Tlf: 3141 8376. Thomas Milsted. www.stressfonden. Når ledelse er bedst Thomas Milsted Generalsekretær www.stressfonden.dk millsted@stressfonden.dk Tlf: 3141 8376 Hvordan anskuer lederen stress? Samfundsmæssig/ organisatorisk forandring Konfrontér kravene

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Forebyggelse & håndtering

Forebyggelse & håndtering Forebyggelse & håndtering Thomas Bartels, VFAs rejsehold 1. oktober 2015 Systematisk og struktureret tilgang til arbejdet Find ud af hvad I vil gøre og hvordan Bliv enige om mål og fremgangsmåde Forstå

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Psykisk APV 2018 Side 1 af 17

Psykisk APV 2018 Side 1 af 17 PSYKISK APV 2018 Totalrapport Svarprocent: 87% beelser: 3.022 INDLEDNING Kære MED-udvalg I september måned gennemførte alle arbejdspladser i Varde Kommune APV- og Trivselsundersøgelsen 2018. Denne rapport

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

WORKSHOP 1 SÅDAN SKABER VI ET ENESTÅENDE ARBEJDSMILJØ OG KNÆKKER STRESSKURVEN PÅ VEJEN

WORKSHOP 1 SÅDAN SKABER VI ET ENESTÅENDE ARBEJDSMILJØ OG KNÆKKER STRESSKURVEN PÅ VEJEN WORKSHOP 1 SÅDAN SKABER VI ET ENESTÅENDE ARBEJDSMILJØ OG KNÆKKER STRESSKURVEN PÅ VEJEN V/ MIKKEL HAVELUND, COO, ADVICE SLIDE / Sådan skaber vi bæredygtig performance i Advice 3 Du kender os måske fra adfærdskampagner,

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø Stress og psykisk arbejdsmiljø - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og stress? Juliane Marie Neiiendam Formand for Ansattes Råd i IDA Definitioner Psykisk arbejdsmiljø arbejdets

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Stresshåndtering. Den 8. februar 2017

Stresshåndtering. Den 8. februar 2017 Stresshåndtering Den 8. februar 2017 Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard 8. Februar 2018 Årsager bag stress 15,6 % af arbejdsstyrken føler sig ofte stressede Jobbet er den hyppigste årsag til stress

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Marianne Maria Larsen

Marianne Maria Larsen Marianne Maria Larsen Fra: Katrine Lisberg Sendt: 1. august 2016 13:31 Til: Niels Jørgen Rasmussen Emne: God omgangstone Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Hej Niels Jørgen Hermed mit bud

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

APV: Det psykiske arbejdsmiljø

APV: Det psykiske arbejdsmiljø 1 TEMA: Arbejdsmængde Tidspres, modsatrettede krav, håndtering af følelsesmæssige krav, kvalitet mm. 2 TEMA: Interne relationer Samarbejde, støtte fra leder og kolleger, faglige uenigheder, omgangstone,

Læs mere

Stress Når vilkår vælter trivsel. Ved Malene Friis Andersen Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog

Stress Når vilkår vælter trivsel. Ved Malene Friis Andersen Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog Stress Når vilkår vælter trivsel Ved Ph.d., cand.psych.aut., post.doc på NFA og selvstændig organisationspsykolog De næste to timer. Sådan ca. Stressreaktionen i det moderne arbejdsliv Processen fra trivsel

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S Som lærere og børnehaveklasseledere (fremover samlet lærerne) bruger vi en væsentlig del af vores tid og vores liv på arbejdet. Arbejdet bør derfor være sundt, udviklende og motiverende. Det giver

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere