SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport"

Transkript

1 SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne En undersøgelsesrapport

2 Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne Udgivet af RLTN og Dansk Socialrådgiverforening RLTN Sekretariatet Danske Regioner Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19 B 1003 København K. For yderligere oplysninger Chefrådgiver Jesper Tørslev-Thomsen, Konsulent Elisabeth Huus Pedersen, Studentermedhjælp Esben Hallundbæk Hansen, Tegning Bob Katzenelson 2

3 Indhold 1. Baggrund Metode Opsummering af resultaterne Hvem er målgruppen... 9 Målgruppe og fordeling... 9 Ansættelsesområder Ansættelsesområder fordelt på regioner Primær arbejdsfunktion Hvem får supervision Fordelt på regioner Fordelt på ansættelsesområder Fordelt på arbejdsfunktioner Supervisionens relevans, mål og effekt Supervisionens relevans Mål med supervisionen Mål med supervisionen på de enkelte ansættelsesområder Effekter af supervisionen Effekter af supervisionen på de enkelte ansættelsesområder Tilfredshed med supervisionen Tilfredshed med supervisionen på de enkelte ansættelsesområder Hvordan gives supervision Gruppesupervision eller individuel supervision Supervisor Supervisionens omfang Supervisionens hyppighed Socialrådgiverledernes vurdering Forbedringsmuligheder for supervision Hvor der ikke gives supervision Årsager til at der efter medarbejdernes opfattelse ikke gives supervision Utilfredshed med at der ikke er supervision Udfordringer med at indføre supervision Den gode supervision

4 1. Baggrund Dansk Socialrådgiverforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har ved OK-11 aftalt et projekt om supervision som udviklingsværktøj for socialrådgivere ansat i regionerne. Formålet med projektet er at inspirere til at fremme supervision af god kvalitet for socialrådgivere på de regionale arbejdspladser med henblik på at understøtte faglig udvikling og kompetenceudvikling. I forbindelse med projektet er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af socialrådgivere og socialrådgiverledere ansat på RLTN-området om deres erfaringer med og ønsker til anvendelsen af supervision som udviklingsværktøj. Denne rapport gennemgår resultaterne fra undersøgelsen. På kan man downloade projektets øvrige materialer. Det har titlen Supervision som udviklingsværktøj, og består af en række artikler om socialrådgiveres supervision samt et redskab med gode spørgsmål, der kan tages udgangspunkt i, hvis man overvejer at indføre supervision på arbejdspladsen. 4

5 2. Metode Undersøgelsen er gennemført i januar-februar 2013 ved hjælp af det internetbaserede spørgeskemaværktøj Enalyzer. DS har pr. januar 2013 registreret 623 medlemmer på området, heraf 45 ledere. 1 Spørgeskemaet er sendt ud til cirka en tredjedel af medlemmerne, dvs. 217 socialrådgivere, samt cirka halvdelen af lederne, dvs. 23 ledere. Socialrådgiverne er udvalgt med henblik på at få så stor en repræsentativitet som muligt. Dvs. at der ved udvælgelsen er taget hensyn til at invitere deltagere fra alle fem regioner, alle seks ansættelsesområder og fra de meget forskellige typer arbejdspladser i hvert ansættelsesområde. Formålet har været at få respondenter fra alle typer arbejdspladser under RLTN s område. Der er en svarprocent på 60 procent svarende til 130 respondenter. 9 respondenter er ledere og 121 er medarbejdere. Såvel ledere som medarbejdere indgår som udgangspunkt i hele undersøgelsen. Det fremgår i indledningen til hvert afsnit, hvem der indgår. Svarprocenter i tabellerne er beregnet for det enkelte spørgsmål. Det antal respondenter der lægger til grund for beregningen afhænger således af hvor mange, der har besvaret spørgsmålet. Eksempelvis er der et spørgsmål om, hvor respondenten arbejder. 130 personer besvarer spørgsmålet. 42 af disse personer arbejder i Region Hovedstaden. Derfor vil 32 procent arbejde i Region Hovedstaden (42/130). I et andet spørgsmål har 79 personer besvaret et spørgsmål angående tilfredshed med supervisionen. Her er 28 procent tilfredse (22/79). For hvert spørgsmål er det nøje beskrevet, hvordan beregningerne er foretaget. Når man læser rapporten, skal man være opmærksom på, at antallet af respondenter i nogle af tabellerne er meget små, og at procentsatserne tilsvarende kan blive meget høje, og at vi derfor har valgt at bruge både procentsatser og antal respondenter i formidlingen. 26 respondenter har kommentarer til undersøgelsen. Der er desuden 67 respondenter (52 procent af alle respondenter), der siger ja til at blive kontaktet vedrørende uddybning af deres svar. 1 DS organisationsprocent for socialrådgivere ansat på RLTN s område er 91 procent i januar Kilde: KRL og Dansk Socialrådgiverforenings medlemsregister. 5

6 3. Opsummering af resultaterne Medmindre andet er anført, indgår såvel ledere som medarbejdere i dette afsnit. Relevans, tilfredshed og udbredelse 112 medarbejdere (93 procent) vurderer, at supervision er relevant for deres arbejde. 8 ledere (100 procent) vurderer, at supervision er relevant for deres medarbejdere. 72 medarbejdere (60 procent) får supervision. 65 procent af socialrådgiverne og socialrådgiverlederne (51 personer) er meget tilfredse eller tilfredse med supervisionen. Det er kun 10 procent (8 personer), der er utilfredse eller meget utilfredse. De utilfredse socialrådgivere udgør en lille andel inden for de enkelte ansættelsesområder, dvs. uanset om de er ansat på f.eks. somatisk sygehus eller i øvrig psykiatri. 40 procent af medarbejdere (49 personer) får ikke supervision, og heraf er 76 procent af medarbejderne (37 personer) utilfredse eller meget utilfredse med, at der ikke gives supervision på arbejdspladsen. Supervision er mest udbredt i Region Nordjylland, hvor 79 procent får supervision (11 personer), og i Region Syddanmark hvor det er 73 procent (19 personer), og mindst udbredt i Region Sjælland hvor det er 47 procent (8 personer), der får supervision. Supervision er mest udbredt for socialrådgivere ansat på ansættelsesområdet Øvrig psykiatri hvor 85 procent får supervision (23 personer), som bl.a. dækker Distriktspsykiatri og Opsøgende psykiatri. Lederne har ikke kunnet besvare dette spørgsmål. I undersøgelsen er der spurgt til hvilke funktioner, socialrådgiverne har på arbejdspladsen. Der er visse funktioner, der i højere grad får supervision. Det drejer sig om 88 procent af de socialrådgivere, der har behandlende funktioner (35 personer), 64 procent af de som har konsulentfunktioner (14 personer) og 55 procent af de som har rådgivende funktioner (49 personer). Det er desuden de tre funktioner, som er de mest almindelige funktioner for socialrådgiverne i undersøgelsen. Lederne har ikke kunnet besvare dette spørgsmål. Mål og effekt 77 procent (61 personer) svarer, at målene med supervisionen er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og 70 procent (55 personer) mener, at målene er at styrke og udvikle arbejdet med patienten/borgeren. Dernæst anfører 27 procent (21 personer) at målet er at styrke og udvikle medarbejdergruppens fælles målrettede arbejdsindsats. 6

7 78 procent (62 personer) mener i forhold til supervisionens effekt, at supervisionen især resulterer i mulighed for fordybelse og refleksion. 71 procent (56 personer) svarer, at man får ideer til nye løsninger på vanskelige problemer. 25 procent (20 personer) svarer, at supervisionen giver øget kompetenceudvikling. Organisering Hovedparten af socialrådgivernes supervision foregår som tværfaglig gruppesupervision, mens 9 procent (7 personer) får individuel supervision. To tredjedele (54 personer) får supervision af en supervisor, der kommer udefra (ekstern supervisor), og en tredjedel (26 personer) får supervision hos en intern supervisor. Tilfredsheden er størst blandt de, som har eksterne supervisorer. Her er 70 procent (38 personer) meget tilfredse eller tilfredse med supervisionen. 52 procent (13 personer) af de som får intern supervision er tilfredse eller meget tilfredse med supervisionen. 61 procent anfører, at supervisor er psykolog (48 personer). 23 procent anfører, at supervisor har anden uddannelsesbaggrund (18 personer) og 14 procent anfører at supervisor er socialrådgiver (11 personer). For 56 procent af respondenterne (44 personer) varer et møde med supervisor to timer. 23 procent (18 personer) får supervision i 3 timer eller mere og 22 procent (17 personer) får supervision i 1 time. Tilfredsheden med supervisionen stiger, jo længere tid supervisionsmødet varer. 43 procent får supervision hver måned (34 personer). 20 procent (16 personer) får supervision hver anden måned. 18 procent får supervision hver anden eller hver tredje uge (14 personer). Der er stor tilfredshed blandt de, der får supervision månedligt, hvor 62 procent er tilfredse eller meget tilfredse (21 personer). Dernæst er der stor tilfredshed blandt de der får supervision hver anden måned, idet 57 procent er tilfredse eller meget tilfredse (9 personer). Derudover er der en opsamlingskategori, hvor 77 procent anfører, at de er tilfredse (20 personer). Mange af disse får supervision hver anden eller tredje uge. Hvad kan øge kvaliteten og effekten af supervisionen 38 procent svarer, at supervisionen i dag har høj kvalitet og god effekt, hvorfor der ikke er grund til ændringer (30 personer). 25 procent mener, at der bør være mere supervision (20 personer). 20 procent foreslår, at målet med supervisionen bliver mere klart (16 personer), og 19 procent vurderer, at supervisionen bør organiseres på en anden måde (15 personer). 7

8 Ingen supervision Blandt de 40 procent af socialrådgiverne (49 personer), der ikke får supervision, kender over en fjerdedel (13 personer) ikke årsagen til, at der ikke gives supervision på arbejdspladsen. 16 procent (8 personer) anfører, at der ikke er råd til det. Den gode supervision I undersøgelsen beskriver socialrådgiverne, hvad der kendetegner den gode supervision. Af tekstsvarene fremgår, at følgende elementer er vigtige: tryghed i gruppen, supervisor skal være kompetent, der skal anvendes en god supervisionsmetode, gruppen skal være deltagende, og man skal opleve et klart resultat, f.eks. at en problemstilling er sat på plads og at man ser klare handlemuligheder. 8

9 4. Hvem er målgruppen Dette afsnit behandler målgruppen og dens fordeling på ansættelsesområder, regioner og primære arbejdsfunktioner. Både socialrådgivere og socialrådgiverledere har besvaret spørgsmålene, der gennemgås her. Målgruppe og fordeling Der er godt 600 socialrådgivere ansat i regionerne på en DS-RLTN overenskomst. Heraf er der knap 50 socialrådgivere ansat som ledere. Oplysningerne stammer fra Dansk Socialrådgiverforenings medlemssystem. Cirka en tredjedel af alle socialrådgivere og cirka halvdelen af alle socialrådgiverledere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Fordelingen af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen afspejler nogenlunde den faktiske fordeling af ansatte socialrådgivere i de 5 regioner. Det fremgår f.eks. at 32 procent af respondenterne i undersøgelsen er ansat i Region Hovedstaden, og at 37 procent af alle regionsansatte socialrådgivere er ansat i Region Hovedstaden, jf. tal fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). 1. I hvilken region er du ansat? Antal respondenter (%) Antal respondenter Antal medarbejdere KRL (%) Antal medarbejdere KRL Region Hovedstaden 32% 42 37% 249 Region Sjælland 16% 21 12% 79 Region Syddanmark 22% 29 22% 153 Region Midtjylland 19% 25 19% 131 Region Nordjylland 11% 14 10% 70 I alt 100% % 682 Anm.: KRL betyder, at tal stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor pr. januar Note: Antal respondenter der har besvaret dette spørgsmål er 131. Det faktiske antal respondenter i resten af undersøgelsen er

10 Ansættelsesområder Der er i forbindelse med undersøgelsen defineret 18 forskellige typer arbejdsområder. De er kategoriseret i 5 ansættelsesområder. Procentfordelingen af antal af respondenter er anført herunder. En tredjedel af deltagerne i undersøgelsen er ansat i Sygehuse psykiatri, dvs. på psykiatriske centre for voksne eller børn og unge. De udgør således det største ansættelsesområde. 2. Hvor er du ansat? Antal Procent A. Sygehuse - somatik - 16 procent, 21 personer Somatisk sygehus voksne 10 8% Somatisk sygehus børn og unge 6 5% Hospice eller palliativ enhed 5 4% B. Sygehuse psykiatri - 31 procent, 40 personer Psykiatrisk center voksne 27 21% Psykiatrisk center børn og unge 13 10% C. Øvrig psykiatri - 21 procent, 27 personer Distriktspsykiatri 14 11% 5 4% 8 6% Opsøgende psykiatri Retspsykiatri D. Sociale og behandlende institutioner - 22 procent, 28 personer Døgninstitution - voksne Døgninstitution børn og unge Misbrugscenter Krisecenter Traume- eller rehabiliteringscenter for Forsorgsinstitution for hjemløse Center/behandlingshjem for borgere med E. Udvikling og administration - 3 procent, 4 personer Forebyggelse, udvikling og administration Arbejdsmedicinsk klinik F. Andet - 8 procent, 10 personer Andet, anfør området her Antal respondenter i alt 6 5% 13 10% 2 2% 1 1% 2 2% 3 2% 1 1% 3 2% 1 1% 10 8% % 10

11 Ansættelsesområder fordelt på regioner I Region Hovedstaden er næsten halvdelen af socialrådgiverne og socialrådgiverlederne ansat i Psykiatrisk center (41 procent). I Region Sjælland er hovedparten af respondenterne ansat enten på Sociale og behandlende institutioner (34 procent) eller i Psykiatrisk center (33 procent). I Region Syddanmark er de fleste ansat i Psykiatrisk center (32 procent) eller Øvrig psykiatri (29 procent). I Region Midtjylland fordeler respondenterne sig forholdsvis jævnt over Øvrig psykiatri (24 procent), Somatisk sygehus (20 procent), Sociale og behandlende institutioner (20 procent), Psykiatrisk center (16 procent), og Andet (16 procent). I Region Nordjylland er der en forholdsvis ligelig fordeling over samtlige ansættelsesområder. 3. Hvor er du ansat? Krydset med: I hvilken region er du ansat? Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Region Region Region Antal/procent (%-kolonne) Midtjylland Antal respondenter i alt Region Nordjylland 17% 10% 19% 20% 14% 17% Somatisk sygehus % 33% 32% 16% 21% 31% Psykiatrisk center % 20% 29% 24% 14% 21% Øvrig psykiatri % 34% 19% 20% 21% 23% Sociale og behandlende institutioner % 0% 4% 4% 14% 3% Udvikling og administration % 5% 0% 16% 14% 8% Andet Antal respondenter i alt

12 Primær arbejdsfunktion I forbindelse med undersøgelsen blev der udarbejdet spørgsmål til hvilke funktioner, som socialrådgivere og socialrådgiverledere kan have på arbejdspladsen: rådgiver, behandler, osv. Ingen socialrådgiverledere har dog besvaret spørgsmålet. Der er 130 respondenter på spørgsmålet. Langt hovedparten af dem har rådgiverfunktioner (70 procent). En del har også behandlerfunktioner (31 procent). Respondenterne har haft mulighed for at sætte kryds ved flere forskellige arbejdsfunktioner, og det er især rådgiverfunktioner og behandlerfunktioner der varetages af mange af de samme respondenter. 4. Hvad er din primære arbejdsfunktion: (sæt max to krydser) Antal / Procent (%- kolonne) Rådgiver Behandler Pædagogisk Koordinator Konsulent Procentandel af svarene 70% 31% 3% 15% 18% Antal krydser i alt Antal / Procent (%- kolonne) Formidler Underviser Supervisor Leder Andet, skriv hvilket Procentandel af svarene 6% 2% 1% 6% 4% Antal krydser i alt

13 5. Hvem får supervision I dette afsnit undersøges hvem der får supervision, dels på baggrund af en regionsopdeling, dels med udgangspunkt i en fordeling på ansættelsesområder. Lederrespondenterne har ikke fået stillet de spørgsmål, der behandles i dette afsnit, og de indgår derfor ikke i tabellerne. Fordelt på regioner 60 procent af socialrådgiverne får supervision (72 personer). 40 procent får ikke supervision (49 personer). Supervision er mest udbredt i Region Nordjylland (79 procent) og i Region Syddanmark (73 procent). I Region Midtjylland og Region Hovedstaden er der henholdsvis 57 og 51 procent, der får supervision. I Region Sjælland er det 47 procent, som får supervision. 5. Får du supervision for tiden? Krydset med: I hvilken region er du ansat? Region Antal / Procent (%-kolonne) Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 51% 47% 73% 57% 79% Ja % 53% 27% 43% 21% Nej Antal respondenter i alt Fordelt på ansættelsesområder Supervision er mest udbredt på området Øvrig psykiatri, hvor 85 procent får supervision. På de øvrige ansættelsesområder er det godt halvdelen, der får supervision. På området Udvikling og administration er der kun få socialrådgivere, og her er det kun en enkelt person i der får supervision. 6. Hvor er du ansat? Krydset med: Får du supervision for tiden? Får Får ikke Ansættelsesområde og supervision supervision supervision 50% 50% Sygehuse somatik % 42% Sygehuse psykiatri % 15% Øvrig psykiatri % 52% Sociale og behandlende institutioner % 75% Udvikling og administration % 44% Andet

14 Fordelt på arbejdsfunktioner Det er især socialrådgivere, der har behandlende funktioner (88 procent), konsulentfunktioner (64 procent) og rådgivende funktioner (55 procent), der får supervision. Det er samtidig også de tre funktioner, som er de mest almindelige funktioner. Der er 121 respondenter. 7. Får du supervision for tiden? Krydset med: Hvad er din primære arbejdsfunktion: (sæt max to krydser) Antal / Procent (%- kolonne) Rådgiver Behandler Pædagogisk Koordinator Konsulent 55% 88% 50% 39% 64% Ja % 13% 50% 61% 36% Nej Antal krydser i alt Antal / Procent (%- kolonne) Formidler Underviser Supervisor Andet, skriv hvilket 38% 0% 0% Ja % 100% 100% Nej Antal krydser i alt % 3 25%

15 6. Supervisionens relevans, mål og effekt I dette afsnit gennemgås resultaterne om supervisionens relevans, mål og effekt. I forlængelse heraf præsenteres tilfredshed med supervisionen. Supervisionens relevans 112 medarbejdere (93 procent) svarer, at supervision er relevant for deres arbejde. 8 ledere (100 procent) vurderer, at supervision er relevant for deres medarbejdere. 1 leder har ikke besvaret spørgsmålet. De følgende afsnit om mål og effekt baserer sig på svar fra 71 socialrådgivere, som får supervision, samt de 8 ledere, i alt 79 respondenter. Mål med supervisionen Respondenterne i undersøgelsen har haft mulighed for at svare på, hvilke mål der er med supervisionen. Langt hovedparten svarer, at målene med supervisionen er dels at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer (77 procent af respondenterne), dels at styrke og udvikle arbejdet med patienten/borgeren (70 procent af respondenterne). Dernæst fremhæves målet om at styrke og udvikle medarbejdergruppens fælles målrettede arbejdsindsats (27 procent respondenterne). I tabel 8 angives procentandelen af det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Den enkelte respondent har til gengæld kunne sætte flere kryds i spørgeskemaet, og derfor summer procenterne ikke op til 100. I alt har 79 respondenter svaret på spørgsmålet. 8. Hvilke(t) mål er der med supervisionen? Sæt max. 3 krydser Procent Antal krydser i alt Fokus på at styrke og udvikle medarbejderens kompetencer 77% 61 Fokus på at styrke og udvikle arbejdet med patienten/borgeren 70% 55 Fokus på at styrke og udvikle medarbejdergruppens fælles målrettede arbejdsindsats 27% 21 Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med kolleger og ledere 14% 11 Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med samarbejdspartnere 9% 7 Fokus på at styrker og udvikle håndtering af arbejdsvilkår/arbejdsmiljø 16% 13 Der er intet fastlagt mål med supervisionen 10% 8 Ved ikke 3% 2 Andet, skriv hvilket 8% 6 Antal krydser i alt

16 Mål med supervisionen på de enkelte ansættelsesområder På de somatiske sygehuse er især fokus på målsætningerne om at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer (91 procent) og om at styrke og udvikle arbejdet med patienten/borgeren (82 procent). Der lægges mindre vægt på at styrke og udvikle samarbejdet med samarbejdspartnere (9 procent) og håndtering af arbejdsvilkår/arbejdsmiljø (9 procent). På de psykiatriske centre er fokus særligt på at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer (67 procent) og at udvikle arbejdet med patienten/borgeren (63 procent). Der er f.eks. mindre fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med kolleger og ledere (4 procent). I den øvrige psykiatri er især fokus på målsætningerne om at styrke og udvikle arbejdet med patienten/borgeren (82 procent) og om at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer (77 procent). Derimod lægges f.eks. mindre vægt på målsætningen om at styrke og udvikle samarbejdet med samarbejdspartnere (5 procent). På de sociale og behandlende institutioner er fokus hovedsageligt på at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer (81 procent), at styrke og udvikle samarbejdet med patienten/borgeren (50 procent) og at styrke og udvikle medarbejdergruppens fælles målrettede arbejdsindsats (44 procent). Der er f.eks. mindre fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med samarbejdspartnere (13 procent). Der er kun få respondenter, som arbejder med udvikling og administration og på Andet område. De svarer, at der især er fokus på at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og at styrke og udvikle samarbejdet med patienten/borgeren. 9. Hvilke(t) mål er der med supervisionen? Sæt max. 3 krydser Krydset med: Hvor er du ansat? Sociale og behandlende institutioner Udvikling og administra- Somat isk Psykiatrisk Øvrig Antal / Procent (%-kolonne) sygehus center psykiatri tion Andet Fokus på at styrke og udvikle medarbejderens 91% 67% 77% 81% 100% 80% kompetencer Fokus på at styrke og udvikle arbejdet med 82% 63% 82% 50% 100% 80% patienten/borgeren Fokus på at styrke og udvikle medarbejdergruppens 27% 29% 14% 44% 0% 20% fælles målrettede arbejdsindsats Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med 36% 4% 9% 19% 100% 0% kolleger og ledere Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med 9% 8% 5% 13% 0% 20% samarbejdspartnere Fokus på at styrke og udvikle håndtering af 9% 17% 18% 25% 0% 0% arbejdsvilkår/arbejdsmiljø % 8% 14% 13% 0% 20% Der er intet fastlagt mål med supervisionen % 4% 5% 0% 0% 0% Ved ikke % 13% 5% 6% 0% 0% Andet, skriv hvilket Antal respondenter i alt

17 Effekter af supervisionen Respondenterne i undersøgelsen vurderer desuden hvilken effekt supervisionen har. Hovedparten mener, at supervisionen især resulterer i mulighed for fordybelse og refleksion (78 procent). Næsten tre fjerdedele svarer, at man får ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (71 procent). En fjerdedel svarer, at supervisionen giver øget kompetenceudvikling (25 procent). Relativt mange nævner imidlertid, at det har været for lidt med kun tre svarmuligheder. Rent statistisk kan man ikke foretage direkte sammenligninger mellem de to spørgsmål om mål for supervisionen og resultat af supervisionen, da spørgsmålene er formuleret forskelligt, og fordi der er et forskelligt antal svarmuligheder under de to spørgsmål. I tabel 10 ses procentandelen af det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Den enkelte respondent har kunnet sætte flere kryds i spørgeskemaet, og derfor summer procenterne ikke op til 100. I alt har 79 respondenter besvaret på spørgsmålet. 10. Hvad vurderer du, at supervisionen især resulterer i? Sæt max 3 krydser Antal Procent krydser i alt Mulighed for fordybelse og refleksion 78% 62 Ny viden 13% 10 Øget Kompetenceudvikling 25% 20 Ideer til nye løsninger på vanskelige problemer 71% 56 Mere tilfredse patienter/borgere 3% 2 Enighed om værdier, mål og metoder i forhold til patienten/borgeren 5% 4 Godt samarbejde om arbejdsopgaverne 19% 15 Letter samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere 5% 4 Forbedrer det psykiske arbejdsmiljø 23% 18 Mere energi 14% 11 Forebygger sygefravær 1% 1 Fastholder medarbejderne på arbejdspladsen 1% 1 Intet brugbart 3% 2 Andet, skriv hvilket 1% 1 Antal krydser i alt

18 Effekter af supervisionen på de enkelte ansættelsesområder Respondenterne på de somatiske sygehuse vurderer, at supervisionen særligt resulterer i mulighed for fordybelse og refleksion (82 procent), ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (45 procent) og forbedrer det psykiske arbejdsmiljø (36 procent). På de psykiatriske centre fremhæves ligeledes mulighed for fordybelse og refleksion (75 procent) og ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (75 procent). 21 procent vurderer desuden, at supervisonen resulteterer i øget kompetanceudvikling og forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. I den øvrige psykiatri fremhæves, at supervisonen resulterer i mulighed for fordybelse og refleksion (86 procent), ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (68 procent) og øget kompetenceudvikling (36 procent). På de sociale og behandlende institutioner fremhæves ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (81 procent) og fordybelse og refleksion (63 procent). 31 procent fremhæver, at supervisonen forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. Kun én respondent er ansat i udvikling og administration. Den pågældende fremhæver, at supervisionen resulterer i mulighed for fordybelse og refleksion, ideer til nye løsninger på vanskelige problemer og at den forbedrer det psykiske arbejdsmiljø. 5 respondenter er ansat på en anden arbejdsplads end de nævnte. Her fremhæves også, at supervisionen resulterer i mulighed fordybelse og refleksion (100 procent) og ideer til nye løsninger på vanskelige problemer (80 procent). I tabel 11 angives også procentandelen af det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Den enkelte respondent har til gengæld kunne sætte flere kryds i spørgeskemaet, og derfor summer procenterne ikke op til respondenter har besvaret spørgsmålet. 18

19 11. Hvad vurderer du, at supervisionen især resulterer i? Sæt max 3 krydser Krydset med: Hvor er du ansat? Antal / Procent (%-kolonne) Somat isk sygehus Psykiatrisk center Sociale og behandlende Øvrig psykiatri institutioner Udvikling og administration Andet 82% 75% 86% 63% 100% 100% Mulighed for fordybelse og refleksion % 8% 23% 0% 0% 20% Ny viden % 21% 36% 19% 0% 20% Øget Kompetenceudvikling Ideer til nye løsninger på vanskelige 45% 75% 68% 81% 100% 80% problemer % 8% 0% 0% 0% 0% Mere tilfredse patienter/borgere Enighed om værdier, mål og metoder i 9% 8% 0% 6% 0% 0% forhold til patienten/borgeren Godt samarbejde om 18% 17% 18% 25% 0% 20% arbejdsopgaverne Letter samarbejdet med eksterne 0% 4% 0% 13% 0% 20% samarbejdspartnere % 21% 14% 31% 100% 0% Forbedrer det psykiske arbejdsmiljø % 13% 18% 6% 0% 20% Mere energi % 0% 5% 0% 0% 0% Forebygger sygefravær Fastholder medarbejderne på 0% 4% 0% 0% 0% 0% arbejdspladsen % 0% 5% 0% 0% 0% Intet brugbart % 0% 0% 6% 0% 0% Andet, skriv hvilket Antal respondenter i alt

20 Tilfredshed med supervisionen Respondenterne er spurgt til tilfredshed med supervisionen. 65 procent er tilfredse eller meget tilfredse med supervisionen. Kun 10 procent er utilfredse eller meget utilfredse. 25 procent svarer OK. 12. Hvor tilfreds er du med supervisionen på din arbejdsplads? Antal respondenter Procent i alt Meget tilfreds 37% 29 Tilfreds 28% 22 OK 25% 20 Utilfreds 9% 7 Meget utilfreds 1% 1 Antal respondenter i alt 100% 79 Tilfredshed med supervisionen på de enkelte ansættelsesområder Tilfredsheden med supervisionen er størst blandt respondenter, der arbejder på sociale og behandlende organisationer, hvor 56 procent er meget tilfredse med supervisionen. I den øvrige psykiatri er 41 procent meget tilfredse. Der er generelt set en stor tilfredshed. De utilfredse respondenter fylder meget lidt inden for de respektive ansættelsesområder. Der er dog relativt store grupper, der kun svarer OK til spørgsmålet om tilfredshed. F.eks. svarer 33 procent af respondenterne på psykiatrisk center OK. 13. Hvor tilfreds er du med supervisionen på din arbejdsplads? Krydset med: Hvor er du ansat? Sociale og Udvikling og Antal Antal / Procent (%- Somatisk Psykiatrisk Øvrig behandlende administration responden- kolonne) sygehus center psykiatri institutioner Andet ter i alt 36% 21% 41% 56% 0% 40% 37% Meget tilfreds % 33% 27% 13% 100% 40% 28% Tilfreds % 33% 23% 25% 0% 0% 25% OK % 13% 9% 0% 0% 20% 9% Utilfreds % 0% 0% 6% 0% 0% 1% Meget utilfreds Antal respondenter i alt

21 7. Hvordan gives supervision Dette afsnit beskriver hvordan supervisionen er tilrettelagt, supervisors baggrund samt supervisionens omfang og hyppighed. Både socialrådgivere (71-72 personer afhængigt af spørgsmålet) og socialrådgiverledere (8 personer) har besvaret de spørgsmål, der vedrører dette afsnit. Gruppesupervision eller individuel supervision 9 procent af de respondenter, der får supervision får individuel supervision, mens 91 procent får gruppesupervision. 21 procent af de som får gruppesupervision får det sammen med andre socialrådgivere. 77 procent får gruppesupervision sammen med andre faggrupper. Dvs. at hovedparten af supervisionen foregår som tværfaglig gruppesupervision. Supervisor 68 procent får supervision hos en ekstern supervisor, dvs. hos en person, som ikke er en del af arbejdspladsen. 32 procent får supervision hos en intern supervisor (som er en del af arbejdspladsen). Der er herunder flere muligheder, idet 58 procent af disse får supervision fra en medarbejder fra en anden afdeling på arbejdspladsen. 31 procent får intern supervision arrangeret som kollegial supervision, hvor en eller flere kolleger står for at gennemføre supervisionen. En enkelt respondent anfører, at supervision gives af lederen. 61 procent svarer at supervisor er psykolog, og 14 procent svarer, at supervisor er en socialrådgiver. 23 procent svarer Andet, og af tekstsvarene fremgår, at der kan være tale om præst, psykiater, sygeplejerske, antropolog, sociolog og ergoterapeut. Der er størst tilfredshed med supervision med eksterne supervisorer. Her svarer 70 procent, at de er meget tilfredse eller tilfredse med supervisionen. 52 procent af dem som får intern supervision er tilfredse med supervisionen, mens 40 procent svarer OK. 21

22 14. Hvor tilfreds er du med supervisionen på din arbejdsplads? Krydset med: Hvem står for at gennemføre supervisionen? Antal / Procent (%- Intern supervisor (fra min Ekstern supervisor (som Antal ikke er en del af respondenter kolonne) arbejdsplads) arbejdspladsen) i alt 20% 44% 36% Meget tilfreds % 26% 29% Tilfreds % 19% 25% OK % 9% 9% Utilfreds % 2% 1% Meget utilfreds Antal respondenter i alt Blandt socialrådgiverne på de somatiske sygehuse har 55 procent en intern supervisor. På de øvrige ansættelsesområder er der hovedsageligt tale om en ekstern supervisor. 15. Hvem står for at gennemføre supervisionen? Krydset med: Hvor er du ansat? Sociale og Udvikling Antal Somat isk Psykiatrisk Øvrig behandlen og administration responden- Antal / Procent (%-kolonne) sygehus center psykiatri de Andet ter i alt Intern supervisor (fra min 55% 33% 39% 6% 0% 40% 33% arbejdsplads) Ekstern supervisor (som ikke 45% 67% 61% 94% 100% 60% 68% er en del af arbejdspladsen) Antal respondenter i alt Supervisionens omfang For over halvdelen (56 procent) af respondenterne varer et møde med supervisor to timer. 22 procent får en times supervision, mens 23 procent får 3 timer eller mere. Der ser ud til at være en sammenhæng mellem varigheden af supervisionen og tilfredsheden med supervisionen. Jo længere tid supervisionen varer, desto større er tilfredsheden. 16. Hvor tilfreds er du med supervisionen på din arbejdsplads? Krydset med: Hvor længe varer supervisionen (ét møde med supervisor)? Antal Antal / Procent (%- kolonne) 1 time 2 timer 3 timer Mere end 3 t imer respondenter i alt 18% 32% 67% 67% 37% Meget tilfreds % 32% 8% 17% 28% Tilfreds % 25% 17% 17% 25% OK % 11% 8% 0% 9% Utilfreds % 0% 0% 0% 1% Meget utilfreds Antal respondenter i alt

23 Supervisionens hyppighed 43 procent får supervision hver måned, og 20 procent hver anden måned. En lille gruppe på 4 procent får supervision hver uge. En tredjedel svarer Andet, hvilket er en høj andel af respondenterne. Når man ser nærmere på denne gruppes tekstsvar, fremgår det, at over halvdelen af dem får supervision hver anden eller hver tredje uge, hvilket kan beregnes til cirka 18 procent. 17. Hvor ofte ydes der supervision? Antal respondenter Procent i alt Hver uge 4% 3 Hver måned 43% 34 Hver anden måned 20% 16 Hvert halve år 0% 0 Hvert år 0% 0 Andet, anfør hyppighed: 33% 26 Antal respondenter i alt 100% 79 Det ser ud til, at tilfredsheden med supervisionen er størst blandt de socialrådgivere, der får supervision hver anden eller tredje uge. Årsagen er, at 77 procent i Andet-svarkategorien er meget tilfredse eller tilfredse med supervisionen. I denne kategori får over halvdelen af respondenterne supervision hver anden eller tredje uge. Derefter er tilfredsheden størst blandt de socialrådgivere, der får supervision månedligt (62 procent), og dernæst blandt dem der får supervision hver anden måned (57 procent). 18. Hvor tilfreds er du med supervisionen på din arbejdsplads? Krydset med: Hvor ofte ydes der supervision? Antal Antal / Procent (%- Hver anden Hvert halve Andet, anfør respondenter kolonne) Hver uge Hver måned måned år Hvert år hyppighed: i alt 33% 44% 44% 0% 0% 23% 37% Meget tilfreds % 18% 13% 0% 0% 54% 28% Tilfreds % 24% 38% 0% 0% 15% 25% OK % 15% 0% 0% 0% 8% 9% Utilfreds % 0% 6% 0% 0% 0% 1% Meget utilfreds Antal respondenter i alt

24 8. Socialrådgiverledernes vurdering 7 procent af besvarelserne kommer fra ledere. Der er tale om 9 respondenter. Dog er der en af lederrespondenterne, der ikke har besvaret en del af spørgsmålene i undersøgelsen. Fire ledere er fra Region Sjælland, to er fra Region Midtjylland, to er fra Region Syddanmark og en er fra Region Hovedstaden. Seks ledere er ansat på sociale og behandlende institutioner, to ledere er ansat på sygehuse psykiatri, og en på sygehuse somatik. Fem ledere har lederansvar for 1-10 medarbejdere, og de øvrige fire er ledere for medarbejdere. De fleste har lederansvar for mellem 1 og 10 socialrådgivere. Alle lederne svarer ja til, at deres medarbejdere får supervision for tiden. Lederne vurderer, at supervision er relevant for deres medarbejdere. Hovedparten har helt eller delvist kompetence til at indføre, stoppe eller ændre på supervisionen for deres medarbejdere. En enkelt af lederne deltager i supervisionen sammen med medarbejderne. Resten gør ikke. To af lederne svarer ja til, at de selv superviserer deres medarbejdere, og det fremgår af deres øvrige svar, at de deltager i kollegial supervision sammen med medarbejderne. Flere af lederne får selv supervision på deres ledelsesopgaver. En af dem uddyber det således: - Går ud fra at det er det samme som mine medarbejderes. Et rum hvor man på anden måde kan vende hverdagens udfordringer, og blive udfordret i sine vanlige mønstre. En anden skriver: Det kvalificerer min faglighed og medvirker til at jeg bliver en bedre leder. Lederne peger på de samme målsætninger og effekter af supervisionen, som medarbejderne peger på. Tilfredsheden med supervisionen er ligeledes udbredt. På spørgsmålet om hvad der især vil kunne øge kvaliteten og effekten af supervisionen på arbejdspladsen, svarer lederne først og fremmest, at supervisionen i dag har høj kvalitet og god effekt, så der derfor ikke er grund til at ændre på noget. 24

25 9. Forbedringsmuligheder for supervision Dette afsnittet handler om forbedringsmuligheder for supervisionen med fokus på, hvad der især vil kunne øge kvaliteten og effekten af supervisionen på arbejdspladsen. Både socialrådgivere og socialrådgiverledere har besvaret de spørgsmål, der behandles i dette afsnit. Forbedringsmuligheder På spørgsmålet om hvad der især vil kunne øge kvaliteten og effekten af supervisionen på arbejdspladsen, svarer 38 procent af respondenterne, at supervisionen i dag har høj kvalitet og god effekt, så der derfor ikke er grund til at ændre på noget. 25 procent mener dog, at der bør gives mere supervision. 20 procent foreslår, at målet med supervisionen bliver mere tydeligt, og 19 procent peger på, at supervisionen bør organiseres på en anden måde. Tabel 19 angiver procentsatsen procentandelen af det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. Den enkelte respondent har kunnet sætte flere kryds i spørgeskemaet, og derfor summer procenterne ikke op til 100. I alt har 79 respondenter besvaret spørgsmålet. 19. Hvad vil især kunne øge kvaliteten og effekten af supervisionen på din arbejdsplads? (sæt max 3 krydser) Antal krydser i Procent alt At supervisionen organiseres på en anden måde 19% 15 At der gives mere supervision 25% 20 At målet med supervisionen bliver mere tydeligt 20% 16 At supervisionsmetoden ændres 11% 9 At supervisor har bedre kompetencer 11% 9 At supervision kobles tydeligere til efteruddannelse 13% 10 At supervision kobles tydeligere til ledelsens og arbejdspladsens målsætninger 10% 8 Supervisionen har i dag høj kvalitet og god effekt, der er ingen grund til at ændre noget 38% 30 Andet, skriv hvilket 9% 7 Antal krydser i alt

26 Respondenterne uddyber deres svar på meget forskellig måde. En del er godt tilfredse, med den supervision de får nu, og beskriver dette. F.eks. følgende: Vi er lige startet på en ny slags supervision baseret på terapi. Dette efter alle medarbejdere har været på et længere kursus indenfor området. Sammenhængen mellem teori og praksis bliver tydeliggjort, vores proces understøttet, og vi får både selv glæde af tilgangen ift. sparring på vores arbejde med patienterne, men får også holdt vores nye viden ved lige, og får hjælp til implementering. Supervisor er vores tidligere underviser og meget dygtig. Respondenterne har forskellige konkrete forslag til hvordan supervisionen kan forbedres: Supervisionen skal foregå med en passende hyppighed, lige som supervisionen bør prioriteres og ikke aflyses på grund af tidspres med arbejdsopgaver. Supervisionsgruppen må ikke være alt for stor, og det skal være de samme personer, der deltager i supervisionsgruppen fra gang til gang. Hvis der er tale om tværfaglig gruppesupervision skal den tilrettelægges, sådan at alle faggrupper får et udbytte. Individuel supervision kan være relevant. Supervisor skal være kvalificeret. Supervisor skal enten være ekstern eller komme fra en anden afdeling. Supervisionen må gerne dække både sagen og socialrådgiverens egne reaktioner. 26

27 10. Hvor der ikke gives supervision I dette afsnit fokuseres på årsager til, at der ikke gives supervision, hvorvidt der er utilfredshed med, at der ikke er supervision samt udfordringer med at indføre supervision. Socialrådgivere og socialrådgiverledere har haft mulighed for at besvare spørgsmål, der er knyttet til dette afsnit. Der er dog ingen ledere som har anført, at der ikke ydes supervision. Årsager til at der efter medarbejdernes opfattelse ikke gives supervision De socialrådgivere der ikke får supervision, er spurgt til årsagerne til, at der efter deres opfattelse ikke gives supervision på arbejdspladsen. Over en fjerdedel kender ikke årsagen. 16 procent anfører, at der ikke er råd til det. Desuden har mange angivet et tekstsvar. Her findes en bred vifte af forskellige årsager, hvoraf nævnes: arbejder i en alenefunktion; er koordinator og ønsker ikke at deltage sammen med medarbejderne; kolleger er ikke interesseret; der er kun supervision i tilknytning til sengeafsnit men socialrådgiverne er tilknyttet mange afsnit og hører ikke til; den hidtidige supervisor har ikke indsigt i arbejdsområdet. I tabel 20 angiver procentsatsen andelen af det samlede antal respondenter, der har sat kryds ved en svarkategori. Den enkelte respondent har kunnet sætte flere kryds i spørgeskemaet, hvorfor procenterne ikke summer op til 100. I alt har 49 respondenter besvaret spørgsmålet. 20. Hvad er årsagen til at der ikke gives supervision? (sæt evt. flere krydser) Antal krydser i Procent alt Supervision er ikke relevant for arbejdets udførelse 10% 5 Der er ikke råd til at arrangere supervision 16% 8 Der er ikke tid til at gennemføre supervision 8% 4 Medarbejderne er ikke interesseret i at få supervision 0% 0 Ledelsen er ikke interesseret i at tilbyde supervision 10% 5 Der er planer om at indføre supervision 8% 4 Ved ikke 27% 13 Andet? Skriv hvilken 39% 19 Antal krydser i alt 118% 58 27

28 Utilfredshed med at der ikke er supervision De 40 procent af respondenterne der ikke får supervision er spurgt til, hvor tilfredse de er med dette. 76 procent af disse svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse med, at der ikke gives supervision på arbejdspladsen. 6 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med, at der ikke er supervision på arbejdspladsen. 21. Hvor tilfreds er du med at der ikke gives supervision på din arbejdsplads? Antal respondenter Procent i alt Meget tilfreds 4% 2 Tilfreds 2% 1 OK 18% 9 Utilfreds 49% 24 Meget utilfreds 27% 13 Antal respondenter i alt 100% 49 Udfordringer med at indføre supervision De respondenter der ikke får supervision, bliver spurgt til hvilke udfordringer, der kan være med at indføre supervision på arbejdspladsen. Det fremgår af tekstsvarene i undersøgelsen, at problemer med manglende tid og manglende økonomi ser ud til at være de typiske udfordringer. Desuden er der et tema om problemer eller uenighed om organiseringen af supervision. Nogle ønsker sig ekstern supervisor fremfor en intern supervisor. Andre peger på udfordringen med at supervision i tværfaglige grupper kan være svært at få til at fungere. Atter andre peger på, at socialrådgiverne er ansat under forskellige ledere, og at det gør det vanskeligt at få et fælles supervisionstilbud. Enkelte mener ikke, at supervision er relevant for deres arbejde, eller at trygheden ikke er til stede i medarbejdergruppen. Nogle svarer, at ledelsen ikke er interesseret i at tilbyde supervision, da de ikke kan se at det er et relevant behov. 28

29 11. Den gode supervision Dette afsnit handler om hvad der kendetegner den gode supervision, vurderet på baggrund af respondenternes tekstsvar. Både socialrådgivere og socialrådgiverledere har besvaret de spørgsmål, der relaterer sig til dette afsnit. Hvad kendetegner den gode supervision Der er givet 66 tekstsvar. De kan kategoriseres i 5 områder: Tryghed, supervisor, metoden, deltagerne og resultatet. Herunder gengives et typisk eksempel indenfor hvert af disse områder: Tryghed Først og fremmest tryghed og tillid i den gruppe hvor jeg får supervision, således at jeg ikke er bekymret for at tage problemstillinger op. En supervisor der er professionel og faglig kompetent i sin tilgang under supervisionen og som formår at passe godt på den enkelte undervejs i forløbet. At jeg føler at jeg har fået ideer og løsningsforslag til det jeg kom med og redskaber jeg kan bruge videre frem i processen. Supervisor God supervision kendetegnes ved at supervisor styrer processen sådan at der ikke bliver for meget "løs" snak. Supervisor skal sørge for at det reflekterende team bliver bragt på bane. Jeg syntes at en supervision er god når jeg går derfra enten med en aha-følelse eller er blevet bekræftet i nogle af de antagelser jeg måske allerede havde. Dejligt hvis jeg har fået nogle ideer til hvordan en vanskelig situation kan gribes an eller til hvordan jeg kan tænke om hvorfor patienten gør og siger som vedkommende gør. Metoden Stabilitet, tillid til supervisor, kompetent supervisor, åbenhed og følelsen af at have lyst til at kaste sig over den svære opgave når den har været oppe på supervision. OG at kollegerne respekterer supervisionen og ikke synes det er noget hokuspokus. Deltagerne At der er mulighed for fordybelse og refleksion. At der er rum for at beskrive vanskelige problemstillinger i hverdagen i et trygt forum. At høre ens kollegaers synspunkter og støtte. At gå fra supervisionen med en følelse af at det her er planen fremadrettet eller at have fået sat en problemstilling på plads i ens eget psykiske univers, så den ikke fremadrettet plager en. 29

30 Resultatet Tydelig ramme og målrettethed. Mulighed for proces og refleksion. Udvikling af færdigheder og kompetencer, en bevægelse til nærmeste udviklingszone. Få øje på barrierer i terapien som hæmmer udvikling i behandlingsforløbet. Opnå ny viden og handle muligheder som kommer patienterne til gavn. Kvalitetssikring i.f.t metode og teori. 30

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 November 2011 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2011

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter Rapporteringsmåned: Maj 2004 Kunde: Det Personalepolitiske Forum Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September 2011 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere