Referat Lederrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Lederrådsmøde"

Transkript

1 Referat Lederrådsmøde Mødedato: Tirsdag den 11. januar 2011 Starttidspunkt: kl Sluttidspunkt: kl Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen Anne Mygind Kirsten Hillman Torben Schuster Kim Koldby Nicolai Paulsen Ellen Grøn Lene Rausner (referent) Fraværende: Erik Platz Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 14.december Akkreditering 4. Økonomi 5. Netværksaftaler 6. Digitale kompetencer, EVUs kvalitetskrav 7. Personale 8. Nordfyn 9. EVU Side 1 af 12

2 10. Diplom ugers selvvalgt uddannelse 12. Frameldingsprocedure 13. Andet 14. Meddelelser 15. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse Punkt 5 og 9 slås sammen. 2. Godkendelse af referat fra 14. december 2010 Godkendt 3. Akkreditering v/anne Mygind, Kim Koldby og Ulla Kellermann (20min.) Bilag 3.1 Vejledning i akkreditering af eksisterende diplomuddannelser Side 2 af 12

3 Det indstilles til i relation til akkrediteringsmateriale: Vi mangler en cv-database over eksterne undervisere skal vi bede dem lægge deres data i kompetencedatabasen? Skal vi udvikle et kortfattet materiale om EVUs vejledningstilbud til alle studerende? Iværksætte udvikling af evaluerings- og dokumentationsmateriale for EVUs studievejledning Arbejdsopgaver vedr. akkreditering af EVU ligger hos indsatsområde Kvalitet : Samle et kvalitetsdokument som beskriver hvad vi gør, og som kan lægges ved vores akkrediteringsansøgninger. CV på eksterne undervisere/konsulenter lægges i EVUs kompetencedatabase, brug af fælles skabelon. 4. Økonomi v/jørgen Hansen, Else Ottosen og Lars B. Nielsen Indledningsvis en kort orientering om: Regnskab/budget Drøftelse af timeregistrering/forbrug og køb/salg. Projekter, i forhold til trækningsretten skal der oprettes SISnr på. Eksterne projekter skal fremadrettet oprettes via blanketter som ligger på fronter fra U&V. Hvert indsatsområde får kun et nr. og alle udgifter/indtægter vil ligge der. Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal se på hvordan timeregistrering kan foregå, så det bliver ens i samtlige afdelinger. Regnskab/budget er udsat til næste lederrådsmøde i februar. Arbejdsgruppe for timeregistrering: Kim Koldby, Kirsten Hillman, Yvonne Christensen, en sekretær fra Socialfaglig afd. og en sekretær fra Ledelsesakademiet. Nicolai og Torben melder en person ind hver til Else Ottosen senest den 13. januar Side 3 af 12

4 Alle IDV kurser er belagt med moms pr. 1. januar Er man i tvivl om man har kurser som er momspligtigt skal man tale med Else om det. Else, Lars og Jørgen afholder møde med personer fra direktionen vedr. moms. og efterfølgende indkaldes afdelingslederne til orienteringsmøde ved Else, Lars og Jørgen. 5. Netværk partnerskaber Den 14. januar er der møde med Center for socialt frivilligt arbejde Deltagere: Jørgen Hansen, Nicolai Paulsen, Anne Mygind og Ulla Viskum Hvad kan - skal vi samarbejde om: - Konferencer - Kursustilbud - Projekter -??? Ny kommune: Middelfart Kommune - Specialpædagogik Ny partnerskabskommune Drøftelse af hvilken kommune der kunne være attraktiv for EVU Hvilke spørgsmål giver oversigten over aktiviteter i kommunerne/regionen. hvad skal EVU leve af i fremtiden vi skal ikke kun leve af den klassiske del, men også have nyt ind. Vi skal arbejde mere sammen med CFU omkring efter- og videreuddannelse. Vi skal være mere involverende i UVs projekter samt at vi skal have UV til at indgå mere hos os. Følgende deltager på mødet med Centre for socialt frivilligt arbejde: Jørgen Hansen, Nicolai Paulsen, Anne Mygind og Ulla Viskum. Drøftelsen vedr. ny partnerskabskommune udmøntes i 2-3kommuner mhb. på senere valg Side 4 af 12

5 Afdelingslederne peger på Svendborg Kommune som ny partner. 6. Digitale kompetencer, EVUs kvalitetskrav v/ellen Grøn Ellen Grøn sidder i den centrale arbejdsgruppe vedr. digitalekompetencer? - Orientering v. Ellen Grøn Jf. sidste afdelingsmøde har der været afholdt et møde med IT afdelingen. Følgende blev aftalt: 1. IT afdelingen v. Linda udarbejder en rapport der beskriver EVU s medarbejderes IT kompetencer 2. Hvilke kursusforløb skal igangsættes? - TeamShare - Fronter - E-learning 3. Hvem og hvor mange 4. Økonomi der kan søges midler centralt På mødet med Christian Wang blev der også drøftet ACTO Analyse af medarbejderes IT kompetencer udføres af IT-afdelingen IT kompetencerne skal ses i relation til e-learning/blended learning, teamshare/fronter m.m. Ansøger centrale midler (der er afsat 1 mio. kr.) IT afd. v/linda H. Nielsen laver en undersøgelse for EVUs medarbejders kompetencer(det gælder samtlige fastansatte EVU medarbejdere), den udmøntes i en strategi. Side 5 af 12

6 7. Personale Fremstilling Ansættelse af AC-er med løntilskud Spørgsmål til drøftelse: - Alder, har vi evt. kriterier - Er der et særligt område vedkommende skal hjælpe os med - Sund - Social - Udbud - Folkeskolen - Hvem skal vedkommende referere til? - formel reference til Jørgen Hansen? - tilknyttet udviklingskonsulent? - Fysisk placering - Rep. til ansættelsesudvalg Jørgen Hansen har udvalgt 3 oplyses på mødet. Administration af DUE? Rokeringer mellem afdelingerne Nye medarbejderes: - Fysisk placering - Arbejdsopgaver Nyansættelser Personale generelt Drøftelse af timebank 1. Afdelinger hvor der er flere medarbejdere med timer over 100, hvad gør vi med dem? Side 6 af 12

7 2. og hvordan gør vi i fremtiden med plustid. Jvf. lokalaftalen er der nogle muligheder frem til 2013, efter 2013 er det 50 timer. Ansættelsesudvalg: EVU Chef, TR for EVU, en afdelingsleder, en udviklingskonsulent Der indkaldes to personer til samtale EVU har en fælles økonomi og derfor fælles ansættelse af medarbejdere. Nyansættelser: pr. 1. februar overgår vi til ny organisation, dvs. nyansættelser skal op på lederrådsmøder. Lisbeth Pedersen tilknyttes pædagogfaglig afdeling. Drøftes nærmer med Jørgen Hansen. Der nedsættes en taskforce bestående af konsulenter som kan rykke ud og som har et fagligt miljø indbyrdes. Der vil være fri trækningsret på konsulenter som får tillagt ekstra timer/ressourcer i afdelingerne. Jørgen, Anne og Lene laver oplæg som rundsendes til lederrådet. Der vil blive påført antal timer som hver afdeling får bevilget. AC er tilknyttes Lisbeth Pedersen (mentor) og Jørgen Hansen. AC er med løntilskud som indkaldes: nr. 1, 3 og 9. Ansættelsesudvalg: Jørgen Hansen, Lene Iversholt, Kirsten Hillman, Bente Falk Nielsen. (ansøgninger sendes til Kirsten og Bente) Administration af DUE er drøftet samt administration generelt. Udarbejdelse af en beskrivelse, som fortæller hvilke standard af serviceniveau EVU ønsker i forhold til studiesekretariaterne. Det inddrages i SCKK projektet. I forhold til optimering af EVU, kigger EVU på genbrugsprocenterne. Jørgen udarbejder forslag til næste lederrådsmøde i februar. Vi kigger totalt på EVU og ikke separat i administrationen, og det laves på baggrund af regnskabstal for Rokering af medarbejder i EVU under drøftelse. Personale generelt: Tina Danielsen er købt af UV. Tina kan ikke længere varetage superbrugerfunktion på Teamshare og RKV (modtage ansøgninger som skal fordeles til udvalget og udfærdige beviser) Teamshare superbruger funktion: Maj-Britt Lau RKV: Marianne Tolstrup, Tina Danielsen laver administrativ procedure til overlevering til Aase Jørgensen. Side 7 af 12

8 Timebank: Der skal ligge en plan for hver af de medarbejdere der har over 100 timer inden udgangen af februar Aftale om plustid skal fremover indgås mellem medarbejder og afdelingsleder. Max plustid er 42 timer og er aftalen først indgået kan der ikke ændres på den i den pågældende periode. Aftale samt skabelon til brug for aftale mellem afdelingsleder og medarbejder er efterfølgende udsendt til lederrådet. Jørgen Hansen forventer ikke der er mange som gør brug af aftalen. 8. Nordfyn Se bilag 8.1 (Passus fra Erik Larsen indføjet i skrivelsen: indholdet skal stemme overens med det Nordfyns kommune ønsker.) Drøftelse af hvem der skal være ansvarlig for udviklingen af kurserne Drøftelse af hvem der skal være ansvarlige for inspirationsdagene Valg af ansvarlig og arbejdsgruppe til udvikling af uddannelsesforløb Valg af ansvarlig og arbejdsgruppe til udvikling inspirationsdagene Ansvarlig og arbejdsgruppe til udvikling af uddannelsesforløb og inspirationsdage er indsatsområdet inklusion ved Lisbeth Pedersen, Kirsten Hillman og Ellen Grøn. Side 8 af 12

9 9. EVU Orientering mhb. på justeringer/korrektioner sprogligt i, EVU , udkast. Bilag 9.1 EVU (organisation), udkast. Bilag 9.2 Drøftelse og kvalificering af: - Lederråd, udkast. Bilag Koordinationsudvalg, udkast. Bilag Udviklingskonsulenterne, udkast. Bilag 9.5 Indstilling: Udsat til næste møde 10. Diplom v/anne Mygind Eksamensreglement SVU regler - nye regler - optagelse af studerende Prisfastsættelse Drøftelse af ECTS point i forhold til 6 ugers/7 ugers kurser Indstilling: Side 9 af 12

10 Udarbejdelse af et fælles eksamensreglement Udarbejdelse af fælles procedure ved SVU Fælles eksamensreglement udarbejdes af Anne og Kim. Der er enighed om, at der ikke optages nye ansøgere (her er tale om evt. massiv søgning) før nye SVU regler træder i kraft. Afventer prisfastsættelse fra Allan Kjær. 9 ECTS point = 6 ugers kursus og 10 ECTS point = 6,3 ugers kursus. Anne og Jørgen undersøger det nærmere og udsender mail hurtigst muligt. Mail er efterfølgende udsendt fra Anne den 11. januar uges selvvalgt uddannelse - Folder Se bilag 11.1 Folder udsendes hurtigst muligt via Socialfaglig afdeling. Kurser som skal med i folder sendes til Anne senest den 12. januar. Side 10 af 12

11 12. Frameldingsprocedure Se bilag 12.1, mailudveksling omkring framelding Indstilling om en fælles praksis på området. Udsat til næste møde. 13. Andet - 2 dags seminar den 17.og 18. marts, for afdelingsledere, Anne Mygind og de 3 udviklingskonsulenter deltager. Dag 1: Strategisk samarbejde bliver følgende inviteret til at deltage: U&V(Susanne Tellerup og Lena Venborg), CFU (Jens Kjær og Anne Grethe Toksvig), 5 studierektorer på GU (Keld Vorup, Lars Lynge, Søren Pedersen, Ulla Mulbjerg og Alice Rasmussen), klyngekoordinatorer? Dag 2: EVU internt. Interne konsulenter deltager over middag. Max. 3 konsulenter pr. afdeling, hvem skal deltage? - Titler - Drøfte orientering til fællesdag den 19. januar her deltager Aksel Bendsen med introduktion til UC Viden. Navne på de interne konsulenter som skal deltage i seminariet den 18. marts. Lene udsender mail til afdelingslederne ang. deltagelse af interne konsulenter i seminariet den 18. marts. Side 11 af 12

12 14. Meddelelser LSU: Mærkedag. Bilag 14.1 Administration SCKK Ændring af finansiering af lærerlangtidslån. Bilag 14.2 Brev til Ærø Kommune. Bilag Ærø Kommune giver besked den 20. januar om de er interesseret. LSU, bilag omkring mærkedage, Ellen Grøn oplever det er en forringelse af personaleplejen. 15. Evt. Afdelingslederne skak i forhold til Indsatsområder med udviklingskonsulenter starte dem op senest ultimo februar. Orientering om møde med UC Syddanmark. Orientering om Velfærdens Innovationsdag Side 12 af 12

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015

Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt. Fra første skridt til Vision 2015 Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt Fra første skridt til Vision 2015 Indhold Forord... 3 Koordinering og udvikling af studievejledning i UC Lillebælt...

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 9. december 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale 08 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere