Indholdsfortegnelse. Side 2 af 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 2 af 87"

Transkript

1 Udarbejdet af: Anne Felthaus Hauge & Nina Kunst Foldby Studie nr.: & Klasse: SV2010D 7. semester, modul 14 UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Vejleder: Margit Schmykker Januar 2014 Antal anslag:71744 Må ikke udlånes Bachelorprojekt i udvikling af sygeplejen Hvilke strategier kan sygeplejersken arbejde med i første fase af hjerterehabiliteringen, for at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage? Opgaven er udtryk for den studerendes egne synspunkter, der ikke nødvendigvis deles af uddannelsesinstitutionen. Side 1 af 87

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Problemindkredsning Prævalens, incidens og genindlæggelser AMI sygdom, symptomer og behandling Udviklingen af rehabilitering i Danmark Kvalitet for rehabilitering i Danmark Hjerterehabilitering Sygeplejerskens rolle i et hjerterehabiliteringsforløb Patientens rolle i et hjerterehabiliteringsforløb Sammenfatning Problemformulering Begrebsafklaring Første fase i et hjerterehabiliteringsforløb Motivation Hjerterehabilitering Metode Formål med opgaven Videnskabelig tilgang Vores forforståelse Metodevalg Etiske overvejelser Om metodevalg Om problemformulering Litteratursøgningsstrategi Usystematisk litteratursøgning til problemindkredsningen Søgeprotokol til systematisk litteratursøgning Informationskilder CINAHL PubMed Bibliotek.dk Inklusionskriterier Side 2 af 87

3 5.6 Søgestrategi til det analytiske og undersøgende afsnit Usystematisk søgning Den systematiske bloksøgning CINAHL Søgeord Søgestrategi og fund Konklusion på søgningen PubMed Søgeord Søgestrategier og fund Konklusion på søgningen Bibliotek.dk Beskrivelse af fremgangsmåde i analysen Empiri og teori - beskrivelse og begrundelse Empiri Teori Joyce Travelbee Mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen Formål Begreber Definitioner Sammenhæng og struktur Antagelser Begrundelse for valg af teorien Stephen Rollnick og William R. Miller Den Motiverende Samtale.. 30 Formål Begreber Definitioner Struktur og sammenhæng Antagelser Begrundelse for valg af teorien Undersøgelse Analyse Diskussion af empiri, teori og metode Side 3 af 87

4 Empiri Teori Metode Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Side 4 af 87

5 1 Resumé Hensigten med opgaven er på baggrund af allerede eksisterende viden at undersøge, hvordan sygeplejen kan udvikleles, således at sygeplejersken formår at medtænke strategier, som kan hjælpe til at motivere de kvindelige patienter til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb. Dermed bliver sygeplejersken bedre rustet til at handle hensigtsmæssigt, så de kvindelige patienters deltagelsesprocent øges, og re-infarkt og genindlæggelser forebygges. Da vi påbegyndte opgaveskrivningen, forelå der ingen nationale retningslinjer for hjerterehabilitering, og vi havde derfor til hensigt med vores opgave at påpege vigtigheden af sådanne retningslinjer fremfor blot en standard. Udgivelsen af National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering i oktober 2013 viser, at Sundhedsstyrelsen har indset problematikken, og det er glædeligt, at der blev handlet i overensstemmelse dermed. Dette gav opgaven et andet omdrejningspunkt, idet fokus nu blev rettet mod, hvilke strategier sygeplejersken kan bruge i første fase af hjerterehabiliteringen til at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage. For at kunne besvare vores problemformulering har vi lavet et litteraturreview med en hermeneutisk tilgang. Vi har brugt fire relevante artikler, som er analyseret med inspiration fra Merethe Bjerrums tematiske analysemetode. Empirien er efterfølgende analyseret med teori af Joyce Travelbee og Stephen Rollnick og William R. Miller. Konklusionen herpå er, at der i det danske sundhedsvæsen er en mangel på ansvarsfordeling i forhold til udskrivelsesprocessen, og dermed er det lidt tilfældigt, om sygeplejersken formår at motivere og tilbyde kvinder, som har haft et AMI, til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb. (1500 anslag) Side 5 af 87

6 2 Indledning Denne opgave handler om, hvilke strategier sygeplejersken kan anvende til at motivere kvinder, som har haft et akut myokardie infarkt (AMI), og dermed øge sandsynligheden for, at de deltager i et hjerterehabiliteringsforløb. Derudover berøres vigtigheden af at identificere og eliminere eventuelle barrierer, der afholder kvinder fra at deltage. Denne problemstilling finder vi særdeles relevant, da hjerte-karsygdomme er den næst hyppigste dødsårsag i Danmark, og hjertepatienter årligt koster det danske samfund syv milliarder kroner (Hjerteforeningen 2013, s. 1-3). Samtidig genindlægges hvert år cirka patienter med hjertekarsygdomme (Hjerteforeningen 2010, s. 7). En rapport viser, at et hjerterehabiliteringsforløb nedsætter risikoen for re-infarkt med 20 %, og gennem et sådant forløb har patienterne større chance for at vende tilbage til erhvervslivet og en øget livskvalitet (Hjerteforeningen 2004, s. 18, 21). Vores interesse for emnet er opstået løbende gennem litteraturlæsning og opgaveskrivning under uddannelsen. Derudover er vi i klinisk praksis stødt på hjertepatienter med iskæmiske hjertesygdomme til trods for, at vi ikke har haft faglig kontakt med en hjertemedicinsk afdeling. Herudover har skiftende regeringer i en lang årrække haft fokus på rehabilitering af hjertepatienter - dog uden klare retningslinjer for et hjerterehabiliteringsforløb. 3 Problemindkredsning I de følgende afsnit vil vi indkredse problemområder, som kan lede os frem til den endelige problemformulering. Dette gøres ved at identificere problemområder i forhold til: prævalensen og incidens af iskæmiske hjertesygdomme, genindlæggelser, AMI sygdom, symptomer og behandling, udvikling af rehabilitering i Danmark, samt hvad et hjerterehabiliteringsforløb indebærer. 3.1 Prævalens, incidens og genindlæggelser Det skønnes, at cirka mennesker lever med hjerte-karsygdomme. Årligt indlægges mere end voksne danskere med hjerte-karsygdomme, og af denne patientgruppe står cirka for genindlæggelser pr. år (Hjerteforeningen 2010, s. 7-15). Heraf døde i 2011 cirka 400 flere kvinder end mænd Side 6 af 87

7 (Hjerteforeningen 2013, s. 1). Under hjerte-karsygdomme hører iskæmisk hjertesygdom, hvor AMI er en af de hyppigste diagnoser (Dansk Sundhedsinstitut 2011, s. 7). Af de årlige indlæggelser, er cirka patienter med AMI (Patientsikkert Sygehus 2012, s. 2). Den største dødelighed efter et år forekommer blandt kvinder (Klinisk Epidemiologisk Afdeling 2008, s ). Årligt koster hjertepatienter det danske samfund syv milliarder kroner (Hjerteforeningen 2013, s. 1-3). Internationale studier viser, at et hjerterehabiliteringsforløb nedsætter risikoen for genindlæggelse med 20 % og er økonomisk omkostningsfrit, set i forhold til genindlæggelser (Hjerteforeningen 2004, s. 44). Samfundet og sundhedsvæsnet har samlet set færre omkostninger ved patienter, der deltager i et hjerterehabiliteringsforløb, sammenlignet med de patienter der udelukkende følger en sædvanlig efterbehandling bestående af kontrolbesøg hos egen praktiserende læge (Sundhedsstyrelsen 2006, s. 42). En rapport viser endvidere, at et hjerterehabiliteringsforløb, hvor der blandt andet er lagt vægt på den fysiske træning, øger sandsynligheden for, at patienten kan vende tilbage til erhvervslivet og få en øget livskvalitet. Samme rapport angiver, at total mortalitet nedsættes med 27 % og kardial mortalitet med 31 % i forbindelse med deltagelse i et hjerterehabiliteringsforløb (Hjerteforeningen 2004, s ). Dette er en stor gevinst ikke blot for samfundet, men også for den enkelte patient. Man skal dog hele tiden have for øje, at hvis der laves et generelt fuldt hjerterehabiliteringsprogram til alle patienter, vil det blive dyrere end forventet, og ikke alle patienter vil få samme effekt af forløbet, da mennesker har forskelige behov (Sundhedsstyrelsen 2006, s. 44). Som belyst, er AMI en af de hyppigste diagnoser inden for hjerte-karsygdomme. Vi vil derfor fremadrettet koncentrere os om AMI-patienter og vil i det følgende afsnit belyse, hvad et AMI er, symptomer herpå og de behandlingsforløb, der tilbydes. 3.2 AMI sygdom, symptomer og behandling AMI er en hjertesygdom, som ofte opstår på grund af arteriosklerose. Arteriesklerosen kan medføre en meget lille blodgennemstrømning til myokardiet, hvorved der er en øget risiko for, at blodet koagulerer, og at der dannes en trombe, eller at en emboli kan sætte sig fast. Hvis der sker en hel eller delvis tillukning af Side 7 af 87

8 arterien, vil der opstå akut iskæmi. Omfanget af skaden på myokardiet beror helt på infarktets lokalitet: om blodforsyningen er standset i en af koronararterierne, eller i en af de små sidegrene. Jo tættere på koronararterien infarktet opstår, jo større skade kan den forårsage. Den del af myokardiet, der bliver udsat for længerevarende iskæmi, vil dø. Den del af myokardiet, hvor der er opstået myokardienekrose, vil over tid blive erstattet af bindevæv. Bindevæv leder impulser langsommere end de oprindelige myokardieceller, og der vil her opstå ubalance i muskulaturen, hvilket kan give forstyrrelser i udbredelsen af impulser og dermed hjerterytmen (Nielsen 2010, s. 29). Symptomerne ved et AMI kan være diffuse, og der kan være forskel på symptomerne hos mænd og kvinder. Typisk vil der hos begge køn ses åndenød, smerter der stråler mod venstre arm og op i halsen, kvalme og generel sygdomsfølelse (Wyller 2011, s ). Kvinder kan dog opleve symptomerne på en særlig måde, og til tider opstår de længe inden selve infarktet indtræder, hvilket skal tages alvorligt af både kvinderne og behandlingssystemet (Hjerteforeningen 2008, s. 1-5). Kvinder rammes gennemsnitlig 8-10 år senere end mænd, oftest efter overgangsalderen. Dette kan skyldes, at østrogen beskytter mod hjerte-karsygdomme (Hjerteforeningen 2013, s. 3). Efter et AMI lever mange patienter med alvorlige fysiske, psykiske og sociale mén. Disse elementer er i dag genstand for større og større opmærksomhed med det formål at identificere og eliminere dem (Hjerteforeningen 2010, s. 7-8) jf. National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering. Det ses i en rapport fra Region Sjælland, at depression som følge af hjerte-karsygdomme øger mortaliteten, samtidig med at den kan være en hindring for at deltage i hjerterehabiliteringsforløb. Samme rapport viser endvidere, at det er kvinder, der oftest udvikler depression som følge af hjerte-karsygdomme (Region Sjælland 2013, s. 6-7). I dag arbejder man under det accelererede patientforløb, hvor patienten udskrives efter mindre end fem dage. For 50 år siden havde patienten minimum to ugers sengeleje under et fire ugers hospitalsophold (Hjerteforeningen 2004, s. 27,13). Det accelererede patientforløb handler om at øge og forbedre behandlingen og forkorte indlæggelsestiden efter en operation. Dette stiller krav til tværfaglighed og til kvaliteten af informationsoverdragelsen mellem patient og Side 8 af 87

9 professionel (Sekretariatet for ministerudvalget 2007, s.1-3). Under de accelererede patientforløb er kontaktsygeplejeskeordningen blevet et centralt begreb. Denne ordning skal blandt andet sikre koordination af ydelser under indlæggelsen, samt give information til patient og pårørende (IKAS 2013, s 104), og herudover er det kontaktsygeplejerskens opgave at planlægge udskrivelsen, samt det videre plejeforløb så hensigtsmæssigt som muligt (Sygehus Lillebælt 2011 A, s. 3). På baggrund af de accelererede patientforløb ses vigtigheden af, at hjerterehabilitering er en del af behandlingen. Vi vil derfor i det følgende afsnit kort redegøre for udviklingen af rehabilitering i Danmark. 3.3 Udviklingen af rehabilitering i Danmark I Danmark har interessen for rehabilitering været begrænset indtil omkring årtusindskiftet (Brandt 2008, s. 50), og først med Hvidbogens definition af rehabilitering i 2004 er der kommet en fælles tværfaglig forståelse af begrebet (MarselisborgCentret 2004, s. 4). Inden definitionen af rehabilitering havde de tidligere regeringer udgivet flere sundhedspolitiske strategier, den seneste i 2002 Sund Hele Livet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002, s. 5). Denne havde fokus på de store folkesygdomme, behovet for patientrådgivning, -støtte og -rehabilitering, herunder tilbuddet om et integreret individuelt tilrettelagt hjerterehabiliteringsforløb (Hjerteforeningen 2004, s.8-11). Både regeringens strategier og Hvidbogen er inspireret af World Health Organization s (WHO) definition af rehabiliteringsbegrebet: Forbedre patienternes funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en personlig tilfredsstillende rolle i samfundet. (Hjerteforeningen 2004, s. 13) I en rapport angående rehabilitering af hjertepatienter, som foreligger fra Hjerteforeningen, anbefales det på baggrund af evidensbaseret viden, at der på syge- Side 9 af 87

10 husene, hvor hjertepatienter behandles, udarbejdes instrukser for systematisk vurdering af behovet for gennemførelse af hjerterehabilitering, for den enkelte patient. Rehabiliteringen skal altid betragtes som en del af behandlingen (Hjerteforeningen 2004, s. 7-16). Først i efteråret 2013 kom National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering. Retningslinjen skal sikre, at patienter efter diagnosticeringen bliver tilbudt en evidensbaseret rehabilitering, som er sammensat efter individuelle behov (Sundhedsstyrelsen 2013, s.6) Kvalitet for rehabilitering i Danmark For at kunne sikre kvaliteten i det danske sundhedsvæsen arbejdes der efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er en del af den nationale strategi. DDKM har til formål at: fremme kvaliteten af patientforløb, fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet og synliggøre kvaliteten (IKAS 2013, s. 8). For at kunne opfylde dette formål foreligger der standarder inden for hvert sit område, således at fagpersonalet kan sikre kvaliteten. Ud fra disse standarder udarbejdes de kliniske retningslinjer, som er relevante for hver enkelt afdeling, hvorved der er mulighed for at højne kvaliteten, men ikke minimere den (ibid. s. 8-11). Standarden for rehabiliteringen lyder således: Patientens behov for rehabilitering vurderes, og ved behov tilbydes en indsats (ibid. s. 155). Formålet med standarden er, at: Patienter med behov for rehabilitering identificeres og tilbydes en relevant og velkoordineret indsats, og at patienter kender og er inddraget i udarbejdelsen af planen for rehabiliteringsforløbet (ibid. s.155). Formålet med rehabiliteringsstandarden vil som regel kunne opfyldes i forbindelse med udskrivelsesplanlægningen, da det er her, planen for det videre forløb lægges. Efter udskrivelsen er det svært at få fat i patienten igen og motivere vedkommende til et hjerterehabiliteringsforløb. I det følgende afsnit vil vi belyse, hvad et hjerterehabiliteringsforløb indebærer, og hvilke roller henholdsvis sygeplejersken og patienten har i forløbet. Side 10 af 87

11 3.4 Hjerterehabilitering Hjerterehabiliteringsforløbet er et samlet velkoordineret forløb, som indeholder syv forskellige delelementer: fysisk træning, patientuddannelse, psykosocial indsats, opsporing af angst og depression, kostintervention, rygestopintervention og arbejdsfastholdelse (Sundhedsstyrelsen 2013, s. 6-7). Forløbet tilrettelægges individuelt, så det tilpasses patientens ressourcer, behov og forhold til de enkelte delelementer. Patientens informerede samtykke går selvfølgelig forud for hele hjerterehabiliteringsforløbet, fordi samtykket skaber en forudsætning for aktiv deltagelse (Hjerteforeningen 2004, s. 8). På baggrund af WHO s definition af rehabiliteringsbegrebet har European Society of Cardiology inddelt hjerterehabiliteringsforløbet i tre faser: Den første fase, som er den akutte fase, starter allerede ved indlæggelsen. Her gives informationer med henblik på sygdomsforståelse og forebyggelse af reinfarkt, dog i det omfang som patienten er klar til. Det er som regel i denne fase, at motivationen for at undgå tilbagefald er størst, og det samme gælder motivationen for at deltage i de rehabiliterende tilbud (Hjerteforeningen, 2004 s ). I klinisk praksis på Sygehus Lillebælt (SLB), Vejle Hjertemedicinsk Afdeling, følger personalet de interne kliniske retningslinjer omhandlende Forløbsbeskrivelsen for Hjerterehabilitering. Denne går i første fase ud på, at sygeplejersken og lægen har ansvar for og forpligtigelse til at tilbyde og motivere hver enkelt patient til et hjerterehabiliteringsforløb. Når en patient takker ja til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb, skal læge, sygeplejerske og patient i forbindelse med udskrivelsessamtalen i fællesskab udarbejde en rehabiliteringsplan med realistiske mål (Sygehus Lillebælt 2011 A, s. 4). Anden fase skal reelt set påbegyndes højst 1-2 uger efter indlæggelsen. Fasen varer fra uger til måneder, indtil patienten er i stand til at varetage hverdagens gøremål (Hjerteforeningen, 2004 s ). Anden fase består ifølge de kliniske retningslinjer for SLB Vejle af en indledende samtale, hvor relevante informationer gives, samt forskellige målinger foretages. Efterfølgende vil der være en cykeltest, et undervisningsforløb over fire gange, hvor hver gang har sit tema, individuelle samtaler, samt forskellige tilbud om for eksempel rygestop, fysisk træning og diætvejledning. Disse tilbud gives efter individuelle behov. Sidst i Side 11 af 87

12 forløbet afsluttes rehabiliteringens anden fase med en afsluttende samtale i rehabiliteringsambulatoriet med en af rehabiliteringssygeplejerskerne med henblik på status og videre forløb. Hvis ikke patienten møder op til den afsluttende samtale, bliver patienten ikke afsluttet, men derimod kontaktet telefonisk af den koordinerende sygeplejerske (Sygehus Lillebælt 2011 A, s. 4-8). Tredje fase, den sene opfølgningsfase, foregår i samarbejde med praktiserende læge og har fokus på opfølgning af medicinsk behandling og på, hvorvidt livsstilsændringerne vedligeholdes (Hjerteforeningen, 2004 s ). Der er dog barrierer, som afholder kvinder, som har haft et AMI, fra at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb. Disse barrierer er vigtige at identificere allerede i første fase af hjerterehabiliteringsforløbet, så der er mulighed for at motivere kvinderne til at deltage og dermed eliminere barriererne på sigt. En brugerundersøgelse viser, at kun 42 % af kvinder med hjerte-karsygdomme får tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvoraf kun 29 % deltager (Hjerteforeningen 2010, s. 12). En undersøgelse viser følgende grunde til at hjerterehabiliteringsforløb fravælges: Fysiske barrierer: manglende transportmuligheder, transporttid, økonomiske omkostninger, fravær fra arbejde og familie. For kvinderne er det specielt fraværet fra familien, som har stor betydning (Sundhedsstyrelsen 2013, s 10). Personlige barrierer: manglende forståelse af sygdommen og formålet med rehabiliteringen, forlegenhed ved holdtræning og angst for at blive opfattet som gammel og syg (ibid. s. 10). En anden personlig barriere, som opleves af en del kvinder er, at de føler sig forladte og frustrerede mellem infarktets opståen, indlæggelsen og rehabiliteringsforløbet (Hagerup 2012, s ). For at få patienterne til at gennemføre et hjerterehabiliteringsforløbet kan der ifølge National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering bruges: den motiverende samtale, handlingsplaner, løbende monitorering og feedback, eventuelt dannelse af grupper fordelt på køn, sprog og social differentiering, samt et hjerterehabilitering tilbud, som ligger ud over almindelig arbejdstid (Sundhedsstyrelsen 2013, s. 13). Vores fokus vil fremadrettet være på den første fase, da det er vigtigt, at hjerterehabiliteringsforløbet påbegyndes hurtigst muligt. Det er som beskrevet i første fase sygeplejerskens største opgave at motivere patienten til at deltage i hjerte- Side 12 af 87

13 rehabiliteringsforløbet. Motivation er særlig vigtig i udskrivelsessamtalen. Derfor vil vi i næste afsnit belyse sygeplejerskens rolle i hjerterehabiliteringsforløbet Sygeplejerskens rolle i et hjerterehabiliteringsforløb Et hjerterehabiliteringsforløb vil ofte være et tværfagligt samarbejde, hvor flere forskellige aktører er involveret i patientens forløb. Rehabiliteringsprocessen vil ofte være bygget op om det, Arne Orvik kalder for præstekravemodellen, hvor patienten er den centrale aktør i forløbet. Denne form for tværfaglighed læner sig meget op ad tanken omkring den interdisciplinære samarbejdsform, hvor hver enkelt profession bidrager med det, som er relevant. Det vil sige, at hver enkelt profession ikke nødvendigvis bidrager med lige meget (Orvik 2004, s ). Sygeplejersken vil ofte have en rolle som tovholder: at stå for koordinationen, samt at videreføre og motivere til, at de andre aktørers træningsindsatser udføres i hverdagslivet (Hollænder 2008, s ). Som sygeplejersker arbejder vi i Danmark ud fra det Sygeplejeetiske Råds retningslinjer, som siger, at sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje til mennesker, der har behov for en sådan. Sygepleje omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende opgaver, som er behandlende, rehabiliterende og lindrende plejeopgaver. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med lovgivningen, menneskerettigheder og ICN s etiske kodeks (Sygeplejeetisk Råd 2004, s. 2). I praksis skal der, ifølge DDKM, foretages en udskrivelsessamtale i samarbejde med patienten, hvor vigtige informationer gives og fremtidige tiltag, som for eksempel hjerterehabiliteringsforløb, planlægges (IKAS 2013, s. 165). Det kan ikke verificeres, hvorvidt der foreligger udarbejdede kliniske retningslinjer i regionerne for, hvilke elementer en udskrivelsessamtale skal indeholde, hvorfor personalet på den enkelte afdeling eller det enkelte sygehus selv skal fastlægge disse. Udskrivelsessamtalen bør blandt andet være en del af den første fase af hjerterehabiliteringen i og med, at første fase foregår fra indlæggelse til udskrivelse. Heri ligger blandt andre begreber som motivation, sygdomsforståelse og planlægning af videre forløb. Side 13 af 87

14 3.4.2 Patientens rolle i et hjerterehabiliteringsforløb Det at være patient rummer mindst fire områder: patientens perspektiv, patientrollen, patientens kulturelle kontekst og offerrollen (Graubæk 2009, s ). Deltagelse er et nøgleprincip, når der arbejdes med sundhedsfremme, og patientens involvering er afgørende for at opnå et effektivt resultat af rehabiliteringen (Simovska 2012, s. 86). Alt efter hvilken rolle patienten indtager, er det med til at fastlægge kursen for sygeplejerskens handlemåder. 3.5 Sammenfatning Jf. oplysningerne i problemindkredsningen er det oftest kvinderne, som dør af hjerte-karsygdom, og ligeledes er det kvinderne, som har den højeste dødelighed et år efter infarktet. Samtidig er det kvinderne, som har den laveste deltagelsesprocent i hjerterehabilitering. Derfor synes vi, at det er en væsentlig problemstilling at undersøge, særligt med fokus på hvordan sygeplejersken i udskrivelsesprocessen kan motivere kvinderne til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb. For at sygeplejersken kan motivere kvinderne, er det vigtigt at sætte ind allerede i hjerterehabiliterings første fase. Her skal sygeplejersken også kunne identificere eventuelle barrierer med henblik på senere eliminering, så disse ikke bliver en hindring for deltagelse. National Klinisk Retningslinje for Hjerterehabilitering, oktober 2013, lægger vægt på, hvilke metoder sygeplejersken kan anvende for at motivere patienter til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb. 4 Problemformulering Gennem vores problemindkredsning er vi kommet frem til følgende problemformulering, som er relevant at undersøge for at kunne udvikle enkelte elementer i sygeplejen: Hvilke strategier kan sygeplejersken arbejde med i første fase af hjerterehabiliteringen for at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage? Side 14 af 87

15 4.1 Begrebsafklaring Første fase i et hjerterehabiliteringsforløb Her henvises til side 9, hvor første fase står defineret Motivation Motivation defineres som parathed til handling, hvor graden af motivation udtrykker sandsynligheden for, at en bestemt handling bliver gennemført (Mabeck 2008, s. 31). At motivere vil sige: at hjælpe patienten til at finde sin egen indre motivation for en given forandring og at understøtte og styrke patientens iboende incitamenter hertil (Rollnick 2009, s. 7) Hjerterehabilitering Rehabilitering af hjertepatienter har som formål at forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af en invaliditet og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en personligt tilfredsstillende rolle i samfundet. (Sundhedsstyrelsen 2013, s. 8) 5 Metode 5.1 Formål med opgaven Formålet med denne opgave er at få viden og indsigt i allerede eksisterende forskning, som kan være med til at belyse problemstillingen med kvinders lave deltagelse i hjerterehabiliteringsforløb og dermed være med til at finde ud af, hvordan sygeplejersken kan motivere kvinderne til at deltage i hjerterehabiliteringstilbud. Dette med henblik på at forebygge de komplikationer, som kan forekomme, og som er nævnt i problemindkredsningen. På baggrund af den viden er hensigten også at udvikle sygeplejen, så sygeplejersken formår at medtænke strategier, som kan hjælpe til at motivere de kvindelige patienter, og dermed bliver sygeplejersken bedre rustet til at handle hensigtsmæssigt, således at deltagelsesprocenten øges og re-infarkt og genindlæggelser forebygges. Side 15 af 87

16 5.2 Videnskabelig tilgang Hensigten med dette litteraturreview er at få viden og indsigt i allerede eksisterende materiale, og i opgaven benyttes den hermeneutiske tilgang, det vil sige analyse og fortolkning. Vores opgave stiller med hermeneutisk tilgang spørgsmål til teksterne, idet vi ønsker at opnå og videreformidle forståelse af teksterne. Hermeneutik betyder læren om forståelse. Forståelsen skal man ofte hente gennem forforståelsen, da det er herigennem, vi skaber ny viden og den er derfor et af de vigtigste begreber vi har, når vi taler om at opnå en fælles forståelse. Forforståelse er, som ordet selv siger, den forståelse der går forud for forståelsen (Birkler 2010, s ). Hans-Georg Gadamer beskriver forforståelsen som en fordom. Fordomme skal ikke ses som et negativt begreb, men snarere ses som vores forventninger og formeninger. Ud fra de fordomme vi opbygger, vil vi skabe en horisont (en forståelseshorisont), som alt vil blive fortolket ud fra og dermed skabe en forståelse af den verden eller situation, som omgiver os. Denne horisont vil til enhver tid kunne udvides gennem blandt andet oplevelser og læring og er dermed et vigtigt begreb for grundlaget og måden, man er menneske på (ibid. s ). For at man på baggrund af forståelseshorisonten kan skabe ny forståelse, kan et af hermeneutikkens redskaber bruges, nemlig Den Hermeneutiske Cirkel. Den Hermeneutiske Cirkel skal forstås cirkulært. Det vil sige at skabe en ny forståelse på baggrund af det, man allerede har forstået. Grundtanken i dette redskab er, at man skal skabe et forhold mellem helhedsforståelsen og delforståelsen, da delforståelsen kun kan forstås, hvis man har en helhed at inddrage den i og samtidig kan helheden kun skabes, hvis man har delelementer at skabe den af (ibid. s. 98) Vores forforståelse Ved at bruge hermeneutikken fortolker man teksterne ud fra sin egen forforståelse, og dermed vil der aldrig være et endegyldigt svar på analysen af en tekst, da den vil forandres i takt med, at vores forforståelse ændres (Frederiksen 2011, s ). Side 16 af 87

17 Vores forforståelse er til dels kommet fra den praksiserfaring vi har haft, både som studerende og gennem studiejobs. Her foruden har vi gennem privatlivet erfaring med kvinder, som har haft et AMI, hvor der har været manglende information om hjerterehabilitering, og information om det videre forløb blev afleveret som pjecer. Vi har begge gennem sportsskader oplevet, hvad det vil sige at blive begrænset i udfoldelsen af vores daglige liv, hvilket er med til at give en forforståelse for, hvordan det er at have en form for funktionsnedsættelse. Vores forforståelse af problemstillingen er, at sygeplejersken ikke formår at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage i et hjerterehabiliteringsforløb, da der ikke foreligger klare retningslinjer om, hvem der skal tilbydes et hjerterehabiliteringsforløb og hvilke elementer, der bør være i en udskrivelsessamtale med kvinder, som har haft et AMI. I vores arbejde med teksterne er det vigtigt, at vi formår at sætte vores forståelseshorisont i spil og dermed være åbne over for ny viden (Birkler 2011, s ). Vi vælger denne form for videnskab, da den kan være med til at skabe en bevidsthed omkring den virkelighed, vi lever i og være med til at fremhæve den manglende forståelse for sammenhængen mellem sygeplejerskens evne til at motivere og patientens deltagelse i hjerterehabilitering. 5.3 Metodevalg Vi har i opgaven valgt at bruge et systematisk litteraturreview som metode til at kunne svare på vores problemformulering. Et systematisk litteraturreview er en metode, hvor man systematisk indsamler allerede eksisterende data, hvorefter man vurderer, hvorvidt empirien kan bruges til at besvare vores problemformulering. Et systematisk litteraturreview består af to analysefaser. Den ene vurderer materialets relevans på baggrund af den systematiske litteratursøgning, hvor litteraturen er udvalgt og bearbejdet i overensstemmelsen med problemformuleringen. I denne første analysefase vurderes materialets validitet på baggrund af VAKS-guiden (se bilag 1-4). I den anden analysefase stilles der spørgsmål til teksterne for at få svar på problemformuleringens spørgsmål (Frederiksen 2011, s ), her med inspiration fra Merethe Bjerrums tematiske analysemetode. Side 17 af 87

18 Formålet generelt med at lave et litteraturreview er at samle, kortlægge og skabe overblik over allerede eksisterende viden (ibid. s. 47) og for vores opgave specifikt at opnå større viden om, hvordan sygeplejersken gør og hvilken betydningen det har at motivere kvindelige patienter for et hjerterehabiliteringsforløb, - en viden, som sygeplejersken kan bruge i praksis. 5.4 Etiske overvejelser Om metodevalg Vi har valgt at lave et systematisk litteraturreview, da der foreligger undersøgelser og litteratur, som kan hjælpe os til at belyse problemområderne og til at svare på vores problemformulering. Vores valg af et systematisk litteraturreview er begrundet i, at det ikke er god etik at gøre andres arbejde efter, da det bruger menneskers tid og ressourcer unødigt (Glasdam 2011, s. 30). Om problemformulering Derudover synes vi, at vores problemstilling er relevant, fordi sygeplejersken har etiske forpligtigelser over for både sin profession - i form af de sygeplejeetiske retningslinjer, over for patienten - ved at man blandt andet skal være medvirkende til at beskytte og bevare liv, men også over for samfundet - hvor man blandt andet skal være i stand til at orientere sig om udviklingen inden for sit område (Birkler 2011, s ). 5.5 Litteratursøgningsstrategi I afsnittet om litteratursøgningsstrategi gennemgås kort den usystematiske litteratursøgning, som er anvendt i problemindkredsningen, hvorefter søgeprotokol til den systematiske litteratursøgning præsenteres Usystematisk litteratursøgning til problemindkredsningen For at blive inspireret inden for det valgte område har vi udført bevidst tilfældige søgninger på google.dk, scholar.google.dk og bibliotek.dk (Hørmann 2011, s. 37 om bevidst tilfældig søgning). Her har vi brugt søgeord og sætninger som for eksempel: rehabilitering, hjerterehabilitering, barrierer, AMI, kvinder, retningslinjer for hjerterehabilitering, forløbsprogrammer, strategier, motivation, hjerte- Side 18 af 87

19 patienter, udskrivelse, udskrivelsesplanlægning, sygeplejerskens rolle i et hjerterehabiliteringsforløb og statistik over hjerte-karsygdomme. Her har formålet været at finde litteratur, som kunne lede os på sporet af forskellige problemstillinger inden for rehabilitering af hjertepatienter, samt at finde begreber til den systematiske søgning af videnskabelige artikler, som kan bruges som evidens for opgavens troværdighed. Ved hjælp af den fundne litteratur gennem bevidst tilfældig søgestrategi er vi kommet frem til vores problemformulering og har samtidig fundet nøgleord, som vi kan anvende videre i den systematiske søgestrategi Søgeprotokol til systematisk litteratursøgning Vi har søgt på to internationale sundhedsvidenskabelige databaser: CINAHL og PubMed. Her foruden søgte vi på bibliotek.dk for at indhente dansk litteratur på området Informationskilder CINAHL CINAHL er en database, som indeholder kvalitativ forskning, tidsskrifter og artikler inden for det sygeplejefaglige felt, hvilket retfærdiggør brugen af deres materiale. Der er cirka 3000 tidsskrifter, som bliver bedømt af et panel, der godkender dem, inden de lægges op. Alle artikler bliver peer-reviewed og godkendt, inden de er tilgængelige i databasen. Dette betyder, at litteraturen, man finder på CINAHL, er pålidelig. I CINAHL s søgedatabase er der mulighed for at søge med emneord i CINAHL Headings (Hørmann 2011, s ). Dette er et emneordssystem, hvor man via Headings kontrollerer sin søgning og gør søgningen mere specifik. PubMed PubMed er en medicinsk database, men dækker også områder som for eksempel sygeplejen. PubMed får deres materiale fra verdens største og første database MEDLINE og indeholder cirka 5500 tidsskrifter. For at artikler kan optages af PubMed skal de opfylde retningslinjerne om etik og moral, og de skal være peerreviewed. I PubMed er det muligt at søge med emneord i MeSH-systemet, som fungerer ligesom Headings i CINAHL (Hørmann 2011, s ). Side 19 af 87

20 Bibliotek.dk Bibliotek.dk er en fælles national database, hvor man kan finde alt fra pixibøger til ph.d.-afhandlinger. Dette gør også, at man ikke kan garantere for kvaliteten af materialet, så man skal selv have for øje at sortere i de artikler, man finder (Hørmann 2011, s ) Inklusionskriterier Kriterier for vores søgning: o Artikler, som omhandler, hvilke strategier sygeplejersken kan anvende til at motivere kvinder, som har haft AMI. o Artikler, som kan belyse vigtigheden af indsatsen i hjerterehabiliteringens første fase. o Artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk. o Artikler, der er peer-reviewed. Derudover har vi fravalgt udgivelsesår, samt abstract available som kriterier, på baggrund af en vurdering om, at brugbare erfaringer også findes blandt ældre artikler, og at ikke alle artikler er sat op på databaserne med abstract. Herudover overvejede vi at medtage inklusionskriterier på som alder og køn, men endte med at fravælge disse, da vi indtil flere gange oplevede, at disse kriterier ikke altid var opgivet på artiklerne, og at vi derfor gik glip af relevant empiri. 5.6 Søgestrategi til det analytiske og undersøgende afsnit I det kommende afsnit beskrives, hvordan vi gennem usystematisk søgning og systematisk bloksøgning er kommet frem til de inkluderede artikler Usystematisk søgning Vi henviser til den usystematiske søgestrategi i afsnittet med overskriften Litteratursøgning til problemindkredsningen. I denne søgning fandt vi én relevant artikel, Discharge planning: communication, education and patient participation, som vi vil anvende i analysen. Denne artikel skal bruges til at belyse Side 20 af 87

21 sygeplejerskens rolle i udskrivelsessamtalen (som ligger i første fase af hjerterehabiliteringsforløbet) Den systematiske bloksøgning Vi har som forberedelse til vores systematiske søgning brugt bloksøgningen, da den via sine tre bokse kan hjælpe os til at bruge søgeord, som favner hele vores problemstilling (Buus 2008, s. 6). Afsnittet om den systematiske bloksøgning er bygget op således, at boksene viser vores fokus, hvorefter de anvendte søgeord og kombinationer er beskrevet under søgningerne i de følgende afsnit, henholdsvis CINAHL, PubMed og bibliotek.dk. Boks 1 Boks 2 Boks 3 Konteksten: Hjerterehabilitering, første fase Persongruppe: Sygeplejersken Fænomenet: Strategier Figur 1 Oversigt over bloksøgning Databaserne bruger ikke de samme begreber til de kontrollerede emneord, hvorfor begreberne til hver enkelt boks vil være forskellige i hver database. Opgaven har til formål at belyse, hvordan sygeplejersken i første fase af hjerterehabiliteringen kan motivere kvinder, som har haft et AMI, hvorfor vi har lavet en systematisk søgning på begreber knyttet til bloksøgningen CINAHL Søgeord Vi startede med at oversætte centrale begreber i CINAHL s kontrollerede emneord (CINAHL Headings-MH). Derudover kunne vi indsnævre søgningen ved at klikke på major concept (MM). Boks 1 Hjerterehabilitering, første fase: rehabilitation, Cardiac (MM) Boks 2 Sygeplejersken: Nursing (fritekst) OR nurs* (fritekst) Side 21 af 87

22 Boks 3 Strategier: motivation (MH) OR Motivational interviewing (MM) Søgestrategi og fund Vi startede med at kombinere de 3 bokse med AND = 8 hits heraf 1 relevant, men ikke inkluderet. For at gøre søgningen bredere søgte vi på boks 1 = 2569 hits. Herefter kombinerede vi boks 1 AND boks 2 = 377 hits, men da dette gav et for bredt spektrum af artikler, ændrede vi kombinationen og søgte på vores vigtigste begreber se næste søgning. Vi kombinerede boks 1 AND boks 3 = 61 hits. For at indsnævre søgningen yderligere satte vi inklusionskriterierne på søgningen med boks 1 og boks 3 = 46 hits. 23 af artiklerne var relevante efter gennemlæsning af overskrifterne. Herefter læste vi abstract og fandt 12 relevante. Efter gennemlæsning af disse 12 artiklerne var to artikler tilbage, som kunne inkluderes: Cardiac rehabilitation: motivation and commitment og A Behavior Change Intervention for Women in Cardiac Rehabilitation. Konklusion på søgningen Relevant viden omhandlende vores problematik er sparsom, og det har været umuligt at fremskaffe tre artikler, som vi vurderede til at være måske relevante PubMed Søgeord Vi startede med at oversætte centrale begreber i PubMed s kontrollerede emneords system (MeHS) Boks 1 Hjerterehabilitering, første fase: rehabilitation(mesh) Boks 2 Sygeplejersken: Nurses (MeSH) Boks 3 Strategier: motivational interviewing (fritekst) Søgestrategier og fund Vi startede med at kombinere de 3 bokse med AND = 3 hits, ingen relevante. Vi kombinerede boks 1 AND boks 3 = 91 hits. Ingen relevante, da vi manglede sygeplejerskens perspektiv. Vi kombinerede herefter boks 2 AND boks 3 = 30 hits. For at indsnævre yderligere satte vi inklusionskriterier på, hvorefter der stadig var 30 hits. Efter læsning af overskrifter fandt vi tre relevante, og efter gennem- Side 22 af 87

23 læsning af abstract fandt vi en relevant. Herefter gennemlæste og inkluderede artiklen, Primary healthcare nurses experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Konklusion på søgningen PubMed er en mere lægevidenskabelig database og måske derfor har der ikke været så mange relevante artikler som i søgningen på CINAHL Bibliotek.dk Vi har søgt under fanebladet artikler og har i fritekstsøgefeltet søgt med søgeordet hjerterehabilitering. Herudover blev medtaget inklusionskriterier som sprog (dansk, engelsk, norsk og svensk) = 11 hits. Efter læsning af overskrifter fandt vi fire relevante. Efter gennemlæsning af artiklerne var en relevant, Patientens fortælling er sygeplejerskens ledetråd. Hjertesyge kvinder fravælger hjerterehabilitering. Denne artikel er ikke forskningsbaseret og har en lav kvalitetsscore, men den belyser problemstillingerne omhandlende kvinders fravalg af deltagelse i hjerterehabilitering samt de barrierer, som afholder kvinderne i Danmark fra at deltage. Figur 2 Flowdiagram af in- og ekskluderede artikler Side 23 af 87

24 5.7 Beskrivelse af fremgangsmåde i analysen Vores fremgangsmåde er inspireret af Merete Bjerrums teori om tematisk analyse, hvor analyseteknikken indebærer fem niveauer. Med de inkluderede artikler gennemgås disse niveauer (se bilag 5-8): Første niveau er forståelsesniveauet, hvor vi læser artiklerne igennem for at danne os en helhedsforståelse. Fokus vil her være på artiklernes problematikker, hensigt og budskab. Denne proces vil være grundlag for analysearbejdet. Andet niveau er spørgeniveauet, hvor der udledes informationer fra artiklerne, som kan være behjælpelige med at svare på problemformuleringen. Derefter starter spørge- og kodeprocessen. I spørgeprocessen stilles der åbne og nysgerrige spørgsmål til artiklerne, - såkaldte forskningsspørgsmål. Vores forskningsspørgsmål lyder således: Hvilke strategier kan sygeplejersken arbejde med i første fase af hjerterehabiliteringen for at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage og hvordan kan sygeplejersken identificere kvindernes barrierer, og hvordan bearbejdes disse. Disse spørgsmål stilles med det formål at hjælpe læseren til at være loyal og skeptisk over for artiklens hensigt. Kodeprocessen er en grovsortering af begreber. Her identificeres vigtige passager om de relevante begreber i artiklen, disse markeres og meningsuddraget noteres. Disse to processer sker sideløbende og indgår i et forløb, hvor vi udtager de vigtigste budskaber af artiklerne, og dermed skabes en ny syntese af artiklernes budskab og følgende vores empiri (Bjerrum 2005, s ). Tredje niveau er synteseniveauet, hvor det foregående trin bliver systematiseret, analyseret og gennemskrevet, så der kommer en mere generel syntese af artiklerne (ibid. s ). Fjerde niveau er valideringsniveauet, der har til opgave at sikre, at vores synteser af artiklerne er valide og ikke er fordrejet utilsigtet af vores analyse (ibid. s. 102). Femte niveau er et teoriniveau, hvor man reflekterer. Dette niveau er med til at skabe en mening af de analyserede synteser og skabe tematikker på tværs af kategorierne. (ibid. s ). Side 24 af 87

25 6 Empiri og teori - beskrivelse og begrundelse I de følgende to afsnit beskrives og begrundes empirien og teorien. Vi har valgt at lave et skema over empirien, som giver et overblik over de fire inkluderede artikler, og her foruden vil teoretikere som Joyce Travelbee, Stephen Rollnick og William R. Miller blive præsenteret. Problemformulering Forskningsspørgsmål Kategorier Begreber Tematikker i udskrivelsesplanlægningen, hjerterehabiliteringens første fase Hvilke strategier kan sygeplejersken arbejde med i første fase af hjerterehabilite ringen for at motivere kvinder, som har haft et AMI til at deltage? Hvilke stategier kan sygeplejersken arbejde med i første fase af hjerterehabilite ringen for at motivere kvinder, som har haft et AMI, til at deltage? Hvordan kan sygeplejersken identificere kvindernes barrierer, og hvordan hun bearbejdesr disse. Sygeplejerskens rolle i første fase af rehabiliteringen Kvinder, som har haft et AMI Strategier Motivation Barrierer Den Motiverende Samtale (DMS) Relation Barrierer Figur 3 Analyseredskab Empiri Til besvarelse af problemformuleringen har vi valgt fire relevante artikler: A Behavior Change Intervention for Women in Caridac Rehablitation og Cardiac rehabilitation: motivation and commitment. Disse to har vi valgt, da vi mener at de kan belyse, hvilke strategier sygeplejersken kan bruge for at motivere kvinder, som har haft et AMI. Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health promotion practice, som er valgt til at bevise evidensen for strategiernes brug i praksis. Discharge planning: communiation, education and patient participation, der belyser vigtigheden af udskrivelsessamtalen, som er et af de vigtigste elementer i første fase af hjerterehabiliteringen. Side 25 af 87

26 Forfatter, land, tidskrift og publikationsår Titel Studiets formål Design Dataindsamling og analyse metode Deltager(e) Resultater Theresa M. Beckie, PhD, RN og FAHA, fra USA. Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 21, No. 2, 2006 A Behavior Change Intervention for Women in Caridac Rehablitation At beskrive teoretisk baseret adfærdsændringsinterventioner, som er designet specielt til kvinder. Randomiseret kontrolleret forsøg over 12 uger med kvinder, der er henvist til hjerterehabilitering Forfatteren benytter The Transtheoretical Model som datainsamlingsmetode. Data indsamles ved 0, 3 og 9 måneder. De analyseres normativt ved at sammenligne de nuværende resultater med de tidligere. Kvinder, der er henvist til hjerterehabilitering. Der er et øget behov for at identificere effektive strategier, som kan være med til at forbedre den indre motivation hos kvinder, da de er i størst risiko for at dø af hjertekarsygdomme. Der mangler yderligere videnskabelig evidens for, at kønsspecifik hjerterehabilitering har effekt. Shelley Sage, Lead Nurse fra England. British Journal of Cardiac Nursing, Vol. 8, No. 5, 2013 Cardiac rehabilitation: motivation and commitment Formålet er at finde ud af, på hvilke måder man engagerer folk, som vil have gavn af et rehabiliteringsprogram, og derudover hvordan man opretholder engagementet, så de får maksimalt udbytte af rehabiliteringen. Litteraturreview Empirisk materiale vedrørende problemstillingen. Hjertepatienter generelt. Meget fokus på kønsspecifikke hjerterehabilitering Det er vigtigt at minimere sygelighed hos kronikere, der lever med hjertesygdom. Side 26 af 87

27 Forfatter, land, tidskrift og publikationsår Elisabth Brobeck MSc, RN, PhD Student, Håkan Bergh, MD, PhD, senior lecturer, Sigrid Odencrants PhD, RN, senior lecturer og Cathrine Hildingh, PhD, Professor fra Sverige. Journal of Clinical Nursing 20, Titel Studiets formål Design Dataindsamling og analyse metode Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health promotion practice Formålet med studiet var at beskrive sygeplejerskers erfaringer med motivationssamtalen i primærsektorens. Kvalitative interviews Data er indsamlet igennem kvalitative interviews. Der var fire startsspørgsmål, og opfølgende spørgsmål var lavet på baggrund af interviews. Hvert interview tog minutter og blev transskriberet ordret. Deltager(e) 20 kvindelige sygeplejersker, som til dagligt arbejder med livsstilsændringer hos patienter, og som bruger motivationssamtalen som metode. Resultater Temaet var DMS som et værdigfuldt redskab for at arbejde sundhedsfremmende. Herunder hørte 5 kategorier, som hver især har nogle underkategorier. Krævende, med professionel erfaring, træning, interesse, respekt og forståelse og tid som underkategorier. Berigelse, med stimulering, udvikling og effektivitet som underkategorier. Anvendelighed, med kan bruges på mange forskellige måder og fleksibilitet som underkategorier. Bevidsthed, som afklaring af sygeplejerskens rolle og af forandringsstrategier som underkategorier. Plejeforhold har tillid, gensidighed og tolerance som underkategori. Disse kategorier beskriver sygeplejerskens erfaringer med DMS som metode i forhold til sundhedsfremme. Side 27 af 87

28 Forfatter, land, tidskrift og publikationsår Titel Studiets formål Design Dataindsamling og analyse metode Deltager(e) Resultater Aine Carroii Staff Nurse & Maura Dowiin Dr., lecturer, fra Irland. British Journal of Nursing, Vol. 16, No. 14, 2007 Discharge planning: communiation, education and patient participation Formålet med denne undersøgelse var at identificere de vigtigste elementer i praksis i forhold til at varetage udskrivelsesplanlægn ing Litteraturreview Forfatterne har søgt i CINAHL, MEDLINE og Science Direct and Blackwell Synergy. De brugte følgende søgeord: discharge planning, hospital, patient, nurse, case manager. Søgningen grav 222 relevante hits, og forfatterne inkluderede artikler fra 6 lande. Taiwan 2005: kvalitativ undersøgelse, Australien 2005: kvalitativ eksplorativ tilgang, Sverige 2003: kvalitativ casestudie, Danmark: aktionsforskning, USA: kvalitativt etnografisk design, Storbritannien: sonderende undersøgelse og kvalitativt casestudie. For at kunne gennemføre en tilfredsstillende udskrivelsessamtale skal der foreligge en ramme, så sygeplejersken ved, hvad hun skal arbejde ud fra. Side 28 af 87

29 6.1.2 Teori De to teorier bliver præsenteret efter gennemarbejdelse af Chinn og Kramers analytiske proces for beskrivelse og kritisk refleksion af empirisk teori (Chinn 2004, s ) Joyce Travelbee Mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen Formål Travelbee har udarbejdet sin sygeplejeteori, da hun mente at umenneskeliggørelse har præget samfundet og sygeplejen. Formålet med sygeplejeteorien er at hjælpe den syge til at overkomme og udholde sygdom og lidelse. Travelbee så sygdom og lidelse som personlig erfaring, hvor hun ønskede, at den syge skulle finde meningen med livssituationen, hvilket er vigtigt for at kunne udvikle sig. Travelbee beskæftigede sig med sygeplejens mellemmenneskelige aspekter. Hun mente, at for at kunne forstå hvad sygepleje er, må man have en forståelse for, hvad der foregår mellem sygeplejerske og patient, da dette har konsekvenser for begge parters oplevelse af sygeplejen (Kirkevold 2012, s. 122). Travelbees teori er snæver, idet den kun henvender sig til syge personer, og det er kun i menneske-til-menneske-forholdet (MTMF), at hendes teori arbejder (ibid. s ). Begreber De vigtigste begreber i Travelbees teori er mennesket som individ, lidelse, mening, MTMF og kommunikation. Travelbees teori siger, at hvert enkelt individ er uerstatteligt, hvorfor det er vigtigt at tilpasse sygeplejen til hvert enkelt menneske hvilket også er fremhævet som et vigtigt aspekt i vores empiri (Kirkevold 2012, s. 123). Begreberne er en del af hendes samlede teori. Begreberne har adskilte betydninger, men bruges i kombination med hinanden. Foruden begreberne har Travelbee fem faser: det indledende møde, tydeliggørelse af personlige identiteter, empati, sympati og gensidig forståelse. Disse munder ud i MTMF og dermed etablering af relation og tillid (ibid. s. 126). Definitioner Begreberne er defineret i hendes teori, hvorfor de er eksplicitte. Hvert enkelt begreb skal bruges til at forstå helheden i tankegangen i hendes teori. Side 29 af 87

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Hvorfor er det så svært..

Hvorfor er det så svært.. Opgaveløser: Lene K. Nielsen Lene R. Buchvardt Hold: Sept. 07 Opgavetype: Bachelorprojekt Studieenhed: 7. Studieenhed Måned og år: Januar 2011 Vejleder: Gitte Rohde Hvorfor er det så svært.. Denne opgave

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje - Relationens betydning for medicinsk adherence hos patienter med skizofreni Udarbejdet af: Thomsen & Pihl Schou Klausen Hold September 07 11. januar 2011 Vejleder: Anne

Læs mere

Det accelererede patientforløb

Det accelererede patientforløb Bachelorprojekt i sygepleje Christina Dahlgård Andersen (167828) Sarah Roger Hoppe (151521) Emilie Manniche Baltzer (149702) Antal tegn i alt inkl. mellemrum: 79.910 Christina Dahlgård Andersen: 26.464

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Sanne Toft Kristiansen Studienr.: 20080684 Modul nr.: Modul 1 Måned og år: Januar 2009 Vejleder: Bente Høy Typeenheder: 35.993 Sundhedsfremme som strategi i

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet

Bachelorprojekt Modul 14. Når alt drejer sig om hjertet Bachelorprojekt Modul 14 Når alt drejer sig om hjertet Picture source: Pixabay.com Antal anslag: 71.999 Afleveret: 02. Juni 2015 Sygeplejerskeuddannelsen - Professionshøjskolen Metropol, Vejleder: Karen

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje Kan den pædiatriske sygeplejerske bruge musik fra MusiCure som et redskab til at øge

Læs mere

Stigmatisering i sygeplejen

Stigmatisering i sygeplejen Opgaveskrivere: Katrine Hegelund, Sarah Nygaard Jensen og Anna Madsen Klingenberg Holdnummer: SSS10 Modul: 14 Opgaves art: Ekstern teoretisk prøve - Bachelorprojekt Afleveringsmåned/år: 01/2014 Samlet

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning Afgangsprojekt på sundhedsfaglig diplom, sundhedsformidling og klinisk uddannelse Af Jane Østergård Lundbæk UC Lillebælt, December 2014 Hold 462 Vejleder: Anni Johansen Anslag: 59.914 Søgeord: forventningssamtale,

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

For travl til omsorg?

For travl til omsorg? University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejestuderende Studienr. Sygeplejestuderende Studienr. Hold Modul Antal tegn: Vejleder: Dato for aflevering: Nadia Lykke Pedersen ss11s005 Katja

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere