Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet"

Transkript

1 Dato Sagsnr Sagsbeh jim Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet: Udbud Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf Fax Dir.tlf Side 3 (4.afsnit): Der står, at den mest fordelagtige placering skal vurderes i forhold til anlægsøkonomi og den fremtidige drift. Kan bygherre bekræfte, at der maksimalt skal vurderes to tracéer? Der skal maksimalt vurderes tre tracéer. De 2 der er beskrevet i bilag 3 og et evt. bedre forslag fra rådgiver. Holbæk Spildevand udbyder rådgivningsydelsen for nedlæggelse af 4 renseanlæg, inkl. slammineraliseringsanlæg i henhold til miljøtilladelse, samt de afskærende ledninger til Tysinge Renseanlæg. Vi anmoder om, at bygherren fremsender miljøtilladelserne for de 4 rensningsanlæg, i det, der kan være særlige krav som rådgiver ska tage højde for, i forhold til nedlæggelsen. Miljøtilladelserne til Ugerløse og Store Merløse er vedlagt i bilag 6. I vores arkiver findes der ikke miljøtilladelser til Undløse og Østrup renseanlæg. Afsnit 2.5 Tildelingskriterium Kan vi forvente, at tildeling af point på pris alene bliver på grundlag Sum af alle ydelser i Tilbudsliste eller bliver der vurderet på delsummer Sum for pos. 1 og sum for pos 2? Er der mulighed for at tildelingsmodeller bliver oplyst, således at der på forhånd er åbenhed omkring, hvorledes bygherren vurderer tilbuddene? Tilbudspris: Hvilken model bruges til pointgivningen fastsættes der en targetpris som er udgangspunktet? Oplyses ikke. Vil bygherre også foretage en vurdering af om den afgivne pris er gennemarbejdet og realistisk (på samme måde som bygherre vil vurdere beskrivelsen)? Oplyses ikke. Kompetencer/CV er: Skal kompetencer fremgå andre steder end i CV erne, eller menes der udelukkende CV er? Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN Holbæk Vand A/S CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 8

2 I CV erne skal det fremgå tydeligt hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har, derfor er kompetencerne en del af CV erne. Beskrivelse af projektets gennemførelse: Hvad er vigtigt for bygherre organisation (skal PL også være fagteknisk udførende?), processen, tidsplan mv.? Oplyses ikke. 2.6 Krav til tilbuddets indhold og udformning Stiller bygherren krav til rådgiverens betingelser om eventuel økonomisk ansvarsbegrænsning? Ja, 2 gange honorar 2.7 Aflevering af tilbud. Er det en fejl at de bydende ikke har adgang til at overvære åbning af tilbuddene. Iflg. Tilbudsloven må de bydende være til stede og blive bekendt med tilbudssum og forbehold? Ifølge Tilbudslovens afsnit II er der ikke noget krav om, at de bydende skal have mulighed for at overvære åbning af tilbuddene og blive bekendt med tilbudssum og forbehold. I henhold til vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II kapitel 5.4 afsnit 1: Ordregiver skal i annoncen angive, hvortil ansøgningen/tilbud skal sendes. Dette behøver ikke være ordregivers egen adresse. Kapitel 5.4 afsnit 2: Den angivne adresse behøver ikke være en fysisk adresse. Ordregiver kan således stille krav om, at ansøgningen/tilbuddene indsendes elektronisk. Tilbuddene til dette udbud kan sendes elektronisk, med posten og afleveres personligt på adressen Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse 1.1 Forundersøgelser Hvad defineres under mv. ved ansøgning om myndighedstilladelser? Der skal søges om tilladelse hos vandløbsmyndigheden de steder trykledningen krydser åbne vandløb. Hvis trykledningen krydser fredede fortidsminder eller beskyttede engarealer, skal der søges om tilladelse til det. Ligeledes skal Holbæk Museum kontaktes, for at få en vurdering af de forundersøgelser der skal ske i det kommende ledningstracé. 2 / 8

3 Er der iværksat forhandling om myndighedskrav for udledning til recipienterne efter at renseanlæggene er nedlagt? Er der mulighed for at sammenholde vandmængder fra Sambaberegninger med nogle indløbsmålinger på renseanlæggene? Der er ikke indløbsmålinger til nogen af renseanlæggene, men der er udløbsmålinger til Undløse, Ugerløse og Store Merløse renseanlæg. Gennemgang af bygherres materiale om eksisterende og fremtidige kloakforhold. Det er ikke med vor viden muligt at pris-sætte den ydelse kan vi indkredse det ved at angive f.eks. at det er ud fra bygherrens plantegninger og topografiske afgrænsninger (som bygherren oplyser) at rådgiver gennemgår de nuværende kloakforhold? Bygherre leverer alle nødvendige oplysninger om de eksisterende forhold digitalt. Vi kan ikke vurdere de fremtidige kloakforhold, hvor forekommer det? Måske kunne denne tilføjelse udgå? De fremtidige kloakforhold fremkommer at den gældende spildevandsplan. Beregning af forventede vandmængder kan vi ikke benytte spildevandsplanens tal? Spildevandsplanens tal skal vurderes i forhold til Sambaberegningen. Er evt.. effektuering i afsnit 1.13 en supplerende ydelse? En evt. effektuering afregnes på regning, Hvordan skal rådgiver berigtige skel skal der rekvireres landinspektør og ske afsætning af alle skel der indgår i entrepriseområdet? Der skal rekvireres landinspektør til afsætning af skel i entrepriseområdet ved det kommende ledningstracé. Bygherre betaler for landinspektøren. Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser: Kan bygherre bekræfte at geoteknik og miljøundersøgelser er bygherreleverance og at rådgiver udelukkende står for rekvireringen via underhåndsbud hos to leverandører? Miljø og geotekniske undersøgelser er bygherreleverance og rådgiver står udelukkende for rekvireringen via underhåndsbud hos to leverandører. Vurdering af behov for miljøtekniske undersøgelser dette problem er aktuelt afhængigt af hvordan arealerne skal anvendes fremover. Har Holbæk Forsyning nogen idé om, hvad der er gangbart som anvendelse.? Nej, men håber på gode idéer fra rådgiver. 1.2 Projektforslag/skitseprojekt Hvor ofte skal der være projektmøde? Et sted i materialet står der hver uge (hovedtidsplanen i bilag 1) mens der et sted står 14. dag (pkt.1.2 i bilag 1)? Der skal inden aflevering af projektforslag/skitseprojekt d. 30. juni 2014 afholdes et møde ca. hver 14. dag med et loft på 5 møder. Er projektering i afsnit 1.2 en overskrift? Hvis nej, ønskes ydelsen præciseret. I afsnit 1.2 afsnit 2 slettes projektering. 3 / 8

4 Det skal i selve projektet vurderes om der opstår svovlbrinteproblemer og hvis ja, skal rådgiver projektere tiltag til bekæmpelse. Skal tid til projektering indgå i tilbuddet og hvis ja, hvor meget skal afsættes på denne post som måske kommer i brug? Der skal sættet tid af til beregningen og vurderingen af svovlbrinteproblematikken. Hvis der skal projekteres tiltag til bekæmpelsen af svovlbrinte bliver det på regning. Hvilket indhold af opløst COD fra hver by skal der regnes med ved vurdering af svovlbrintedannelse i trykledningerne. Til beregningen af svovlbrintedannelsen er det opholdstiderne i trykledningen der skal beregnes. Skal pumpeudbuddet være et funktionsudbud? Hvem udsender det? Til hvor mange (i bilag 3 står der tre leverandører)? Tildelingskriterie? Licitation? Kontrahering? Hvornår ønskes kontrahering med pumpeleverandør? Det ønskes en mere uddybende beskrivelse af, hvad rådgiver skal give pris på. Der skal udarbejdes et funktionsudbud til 3 pumpeleverandører til levering af pumper, pumpesumpe, ventilbrønde og brønde til flowmålere. Tildelingskriterie: Økonomisk mest fordelagtigt. Licitation november Kontrahering med pumpeleverandør i løbet af december Er det korrekt at detaljeret pumpeudbud skal udarbejdes, før der foreligger et godkendt hovedprojekt for trykledningerne? Ja Hvad forstås ved bassiner? De sparebassiner el. lignende der i fremtiden skal bruges på de regnvandsbetingede overløb. Hvad er grundlaget for beregning af bassinkapacitet? Bassinkapaciteten skal i forhold til de nye ansøgninger til udledningstilladelser have beregnet den rigtige kapacitet. Hvis hele oplandet til pumpestationen er færdigsepareret, skal det vurderes, om der stadig skal være en buffer til indsivning el. lign. under kraftige regnvandssituationer. Vurdering og beregning af den nuværende kapacitet og fysisk tilstand af de nuværende bassiner. Vi kunne ønske en besigtigelse af anlæggene, hvor man kan gøre iagttagelser. Den fysiske tilstand kan man næppe vurdere medmindre bassiner og brønde er tømt for vand. Hvilke tegninger findes der over anlæggene? Disse ønskes til rådighed for prissætningen. Da tegningsmaterialet er mangelfuldt bliver det ikke lagt som bilag til udbudsmaterialet. 4 / 8

5 Beregning af nuværende bassinkapacitet samt vurdering af fysiske forhold. Hvis kapaciteten er for lille, skal dr projekteres en udvidelse og hvis den fysiske tilstand er ringe skal der projekteres renovering af bassiner. Kan bygherre bekræfte, at hvis kapaciteten ikke er til stede og hvis den fysiske tilstand ikke er acceptabel, så foregår projekteringen af større bassiner og renoveringstiltag i regning? Alternativt ønskes en tidsmæssig ramme oplyst. Det kan bekræftes, at hvis kapaciteten ikke er til stede og hvis den fysiske tilstand ikke er acceptabel, så foregår projekteringen af større bassiner og renoveringstiltag i regning. Hvilke af anlæggene har et slammineraliseringsanlæg? Hvor store arealer beslaglægger disse, og hvor gamle er anlæggene? Se bilag 6 miljøtilladelser til slammineraliseringsanlæggene til Store Merløse og Ugerløse renseanlæg. Der findes i vores arkiver ikke miljøtilladelser til Undløse og Østrup renseanlæg. Der er ikke tale om detailkloakering. Hvad omfatter opgaven brøndnummerering og oprettelse af midlertidigt DanDas? Er det korrekt forstået at der skal oprettes en midlertidig database med projekterede knudepunkter? Alle nye brønde, ventilbrønde og pumpesumpe skal nummereres efter Holbæk Spildevands nummersystem og oprettes i en midlertidig DanDasdatabase. 1.3 Detailprojekt og udbudsmateriale Hvor mange møder skal der indregnes i denne fase? Der skal i detailprojekteringsfasen afholdes et passende antal møde med et loft på 6 møder. Der omtales alene udbud af bygge & anlægsentreprise og pumpeentreprise. Hvor tænker bygherren, at el & SRO-entreprisen skal indarbejdes eller skal der udføres et udbud mere for el & SRO.? Der skal ikke udføres et udbud til el og SRO. Et evt. udbud vil blive lavet af bygherre. Hvem sørger for elforsyning til nye hovedpumpestationer? Bygherre. 1.4 Prisindhentning og kontrakt Der skrives min. 4 entreprenører. Hvor mange udbudsmaterialer skal indgå i tilbuddet (i bilag 3 står der 5-6 entreprenører)? Der skal udarbejdes 6 udbudsmaterialer. Kan bygherre bekræfte, at kriteriet for anlægsentreprisen er billigste pris? Ja 5 / 8

6 Digitalt projekt Definer undervejs. Hvor tit skal der sendes pdf-filer til forsyningen og hvad specifikt ønskes fremsendt? I projektforslag/skitseprojekt forløbet skal der tilsendes pdf-filer 2 gange over plantegninger, længdeprofiler og snittegninger til trykledninger, pumpestationer og rensningsanlæg. Tegningerne skal vise fremdriften i processen. I detailprojekteringsfasen skal der ligeledes sendes det samme 2 gange, samt 1 sæt pdf-filer med udbudsmaterialet til gennemgang 2 uger inden udsendelsen af udbudsmaterialet. Hovedtidsplan: Hvornår er deadline for ekspropriationsmaterialet? Ledningstracé skal være fastlagt d. 30. juni Fra den dato begynder landinspektøren at udarbejde ekspropriationsmaterialet til projektet. Udlæg Vil bygherre overveje af hensyn til ligebehandlingsprincippet mellem de bydende at betale udlæg til transport, opholdsudgifter samt tidsforbrug til kørsel. Generelt: Hvem står for projektledelsen, økonomiopfølgning og statusrapportering? Det er bygherre der står for projektledelsen, økonomiopfølgning og statusrapportering når anlægsprojektet går i gang. Rådgiver står for statusrapportering til bygherre under projekteringsfasen. Generelt: I forbindelse med indregning af kørselsudgifter og transporttid ønskes oplyst, hvor projekteringsmøder mv. afholdes? Projekteringsmøder skal afholdes hos bygherre Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Bilag 2 Tilbudsliste Pos 1 Projektering Skal Sum for pos. 1 betragtes som en anslået pris efter skønnede timer eller som en fast pris? Sum for pos. 1 betragtes som en fast pris for den samlede rådgivningsydelse. Hvordan afregnes honoraret? Er det i forhold til de faste priser pos.1 i tilbudslisten (i alt kolonnen) eller er det efter medgået tid med loft? Honoraret afregnes i forhold til de faste priser pos. 1 (i alt kolonnen) Der ønskes præciseret, hvilke pumpestationer for henholdsvis Ledningsforslag 1 og Ledningsforslag 2 der skal medtages i tilbuddet. Dispositionsforslaget bilag 3 er vedlagt udbudsmaterialet til en hjælp for de bydende til at få et hurtigt indblik i opgavens omfang. Om det er ledningsforslag 1, 2 eller en hel anden løsning der skal projekteres, er en del af denne opgave at få vurderet og klarlagt. Derfor ved vi endnu ikke, hvor mange pumper og pumpestationere der skal med i et kommende pumpeudbud. Bliver der af Holbæk Spildevand A/S udlevereret en hydraulisk model til den valgte rådgiver? 6 / 8

7 I forbindelse med evaluering af indkomne tilbud tæller prisen 50%. Kan der siges noget om pointsystemet? Bliver laveste pris for eksempel tildelt 10 point, mens en pris på for eksempel DKK i forhold til laveste pris tildeles 0 point? Oplyses ikke. Vi går ud fra at eventuelle geotekniske undersøgelser entreres direkte af Holbæk Spildevand A/S, dette ligesom med landinspektør? Ja. I indledningen Rådgiveraftalens omfang står at der skal udarbejdes en beregning af forventede vandmængder. I dispositionsforslag er angivet vandmængder som fremgår af spildevandsplanen og en Samba beregning udført i Skal der laves en SAMBA eller MIKE URBAN beregning, og på hvilket grundlag. Skal der udarbejdes nye tal for PE belastning, industrier etc.? Fremlægger bygherre nye grundlæggende data og i givet fald hvilke? Der skal ikke laves en ny SAMBA eller MIKE URBAN beregning, men status til kloak-oplandene til renseanlæggene skal vurderes i forhold til de beregninger der er udført i Det skal vurderes, om Holbæk Spildevand A/S er nået så lagt med separatkloakeringerne, som modellen forudsætter. Kan Ugerløse forudsættes at være fuldt separatkloakeret, og et bassin dermed overflødigt? Ja, Ugerløse forventes at være fuldt separatkloakeret med udgangen af Om et bassin så er unødvendigt, er en af de opgaver, der skal vurderes af kommende rådgiver. I Kirke Eskilstrup er et problem opland KE03 blevet separatkloakeret i 2011; kapacitetsproblem i den sydlige del af Kirke Eskilstrup skulle derved være løst. Om denne separatkloakering har løst problemet, skal vurderes af kommende rådgiver. Dispositionsplan p 6: Pumpestationer bestykkes iht pumpemanual type A Kan vi finde den et sted i udbudsmaterialet? Nej Der vedlægges bilag 7 vejledning for pumpestationer (før kaldet pumpemanual.) Hvem udfører bygherrens forpligtelse til arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.? Det er rådgiver der skal udføre arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen og bygherren der står for arbejdskoordineringen i udførelsesfasen. 7 / 8

8 Er det en fejl når der i dispositionsforslaget under løsningforslag 1 står, at spildevandet fra St. Merløse forventes at skulle pumpes til en ny tilslutningsbrønd ved Have Borupvej nord vest for Tysingevej? Ja, der skal stå ved Have Borupvej nord og vest for Tysingevej. 8 / 8

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET... 3 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv Kommenteret materialesamling Teknik og Administration Nr. 8 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Materialesamlingen

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere