Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning"

Transkript

1 Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig kontakt til den ansvarlige i den virksomhed, som jobsøgeren kunne tænke sig at arbejde i. Selvom projektet på området specielt tager sigte på at vejlede og assistere de ufaglærte jobsøgende i alderen mellem 30 og 35 år, så er vejledningen udformet, så den også vil kunne anvendes af andre jobsøgere, idet mange af overvejelserne og handlingerne vil være ens for alle typer af jobsøgere. Hvor det er muligt at fremhæve de ufaglærte jobsøgendes særlige indfaldsvinkler til at skaffe sig den personlige kontakt, som kan føre frem til et arbejde, vil dette blive gjort. Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Med udgangspunkt i projektets virksomhedsdatabase udvælger jobsøgeren de ti til femten virksomheder, der er mest interessante for den pågældende. Det sker med udgangspunkt i jobsøgerens såvel mere formelle som uformelle kompetencer, samt ud fra en vurdering af virksomhedens vækstpotentiale. Virksomheder i vækst vil i højere grad end virksomheder i tilbagegang overveje alle muligheder for at tilføre virksomheden supplerende kompetencer på alle dens funktionsområder, dvs. indkøb, lager, produktion, markedsføring og salg samt personaleudvikling, administration og økonomi. En virksomhed i vækst er kendetegnet ved, at den har fremgang i omsætningen og i fortjenesten. Og derfor tager søgningen i projektets database udgangspunkt i at give jobsøgeren mulighed for at finde netop de vækstvirksomheder, som kan være relevante for den pågældende. Når det er sagt, så skal det dog også tilføjes, at selvom en virksomhed ikke umiddelbart er i vækst vist gennem øget omsætning og/eller indtjening, så kan den godt være i udvikling. Virksomheder, som ellers er økonomisk stærke, vil i et stagnerende marked naturligvis gøre alt for at kæmpe sig ud af stagnationen og i denne fase satse meget på produkteller ydelsesudviklingen. Disse virksomheder vil dog næppe efterspørge mere traditionelle ufaglærte, men i højere grad efterspørge personer, som gennem deres formelle og uformelle kompetencer, deres erfaringer og deres personlige færdigheder vil kunne bidrage til udviklingen og dermed til, at virksomheden igen kan bevæge sig fremad. Men det betyder også, at en mere utraditionel ufaglært med særlige uformelle kompetencer og erfaringer, og som via sine personlige egenskaber formår at gøre disse kompetencer og erfaringer brugbare for virksomheden, vil kunne have en chance for et job i virksomheden. Denne type af virksomheder vil ikke kunne registreres i nogen database og jobsøgeren må derfor for at finde frem til dem holde øje med, hvad der sker i de forskellige brancher og i de forskellige virksomheder i jobsøgerens geografisk interesseområde. Informationsindsamlingen her vil naturligt foregå gennem læsningen af aviser især lokalaviserne og blade og gennem samtaler med personer, der direkte eller indirekte er knyttet til virksomheden og som jobsøgeren har mulighed for at møde evt. gennem sin deltagelse i lokale aktiviteter. Virksomhedens størrelse vil have indflydelse på, i hvilket omfang virksomheden vil søge nye medarbejdere. Efterspørgslen efter nye medarbejdere vil jo meget naturligt være større i den stor virksomhed i vækst, end den vil være i den mindre virksomhed i vækst. Og projektets virksomhedsdatabase sorterer derfor virksomhederne således, at de mest interessante det vil sige, at de mest vækstorienterede virksomheder står øverst. Når de interessante virksomheder er fundet gennem brug af databasen og ved at se og lytte sig til, hvad der sker i jobsøgerens geografiske område, er det jobsøgerens opgave - eventuelt i samarbejde med en vejleder at få skabt en personlig kontakt med den ansvarlige for et af virksomhedens funktionsområder.

2 Og det er i kontakten med den funktionsansvarlige, at jobsøgeren skal have illustreret sine såvel formelle som uformelle kvalifikationer samt få vist sine personlige færdigheder. Formålet er således at få påpeget de værdier, som en ansættelse af jobsøgeren, vil have for virksomheden. Alle tiltag i den uopfordrede ansøgning har som mål at skaffe jobsøgeren en personlig kontakt til den person eller de personer i virksomheden, som har kompetencen til at sikre jobsøgeren et job. For det er alene gennem den personlige kontakt, at virksomheden kan finde ud af, om jobsøgeren kan bruges i virksomheden, og jobsøgeren kan finde ud af, om han eller hun vil kunne fungere i jobbet. Jobsøgeren har ikke nødvendigvis altid inden kontakten med virksomheden mulighed for at skaffe sig et fuldt kvalificeret kendskab til virksomhedens behov for kompetencer også fordi virksomheder i vækst ikke altid på alle områder afhængig af funktionsområder - selv har gjort sig helt klart, hvilke kompetencer, der kan være relevante for virksomheden. I funktionsområder med helt klart definerede og mere standardiserede arbejdsopgaver vil virksomheden løbende have et godt og grundigt kendskab til behovet for arbejdsindsatser, idet arbejdsindsatsen her er direkte afhængig af virksomhedens ordreindgang indenfor virksomhedens produkt- og ydelsesområder. Og for en ufaglært vil det da også være på disse områder være det mest oplagte at søge beskæftigelse indenfor og jobområderne vil her typisk være i produktionen, på lageret og i distributionen og til en vis grad i administrationen. Men det er kun de umiddelbart oplagte muligheder også for de ufaglærte kan der være mange andre muligheder, som hverken virksomhederne eller de selv måske indledningsvis tænker på. For er arbejdsopgaverne knap så definerbare på hele eller store dele af den arbejdsindsats, som virksomheden kunne tænkes at ville supplere sig med, så vil virksomhederne i udgangspunktet være mere søgende og åbne overfor de muligheder, som dukker op. Uanset, hvilke typer af job, virksomhederne ønsker besat, vil det ske med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige virksomhedskultur. Kort beskrevet er virksomhedskulturen den måde, som virksomheden agerer på internt og eksternt. Og derfor vil der udover jobsøgerens mere formelle og uformelle kompetencer tillige være nogle mere personorienterede egenskaber hos jobsøgeren, som virksomheden kan tænkes at lægge større eller mindre vægt på. I mere standardiserede job vil der især blive lagt vægt på jobsøgerens evne til at møde præcis, og til at arbejde hurtigt med et minimum af fejl, ligesom der i nogle job herudover vil blive lagt vægt på jobsøgerens evne for at indgå i noget varierende arbejdstider og i skiftende processer og med et minimum af sygedage. Men supplerende er det også vigtigt, at jobsøgeren viser en evne til gennem sin personlige adfærd at indgå i den eksisterende arbejdsstyrke og til at supplere denne med fremdrift. I knap så standardiserede job er det naturligvis en lige så klar forudsætning, at de formelle faglige kvalifikationer og erhvervede kompetencer er i orden, og at de i forhold til de tilsvarende uddannelser ligger på et fornuftigt niveau. Men også evnen til at udvikle og supplere de basisfaglige kvalifikationer vil være afgørende. Det vil det, fordi virksomheden vil have et behov for at føle, at der med jobsøgeren og under skyldig hensyntagen til virksomhedens eksisterende virksomhedskultur kan skabes nye perspektiver i virksomhedens ageren internt og eksternt at jobsøgeren kan bidrage til virksomhedens differentiering fra dens konkurrenter. Jobbet, der skal etableres kontakt omkring Indledningsvis er det afgørende, at en jobsøger gør sig nogle forestillinger om, hvilke typer af job, den pågældende kan bestride, ligesom jobsøgeren må gøre sig nogle forestillinger om, hvilke typer af virksomheder, funktionsområder og typer af produkter og ydelser, som jobsøgeren vil kunne fungere i og med. Det må ske ud fra en realistisk vurdering af jobsøgerens både formelle og uformelle kvalifikationer og kompetencer og i denne sammenhæng tidligere beskæftigelser og tidligere aktiviteter i såvel fritiden som i familien.

3 Derfor må en jobsøger, inden den uopfordrede jobsøgning går i gang, og virksomheden kontaktes, gøre sig nogle kvalificerede overvejelser omkring egne såvel formelle som uformelle kompetencer og personlige færdigheder og i denne sammenhæng nogle overvejelser omkring, hvilke brancher, typer af virksomheder og i hvilke jobområder, jobsøgeren mener, at han eller hun vil kunne gøre sig gældende. Det vil med fordel kunne foregå i samarbejde med en vejleder, der gennem spørgsmål og kommentarer vil kunne medvirke til at sikre, at overvejelserne forbliver realistiske, men som også vil kunne bidrage med at brede jobsøgerens kompetencer og personlige færdigheder ud til et bredere spekter af jobmuligheder. Inden jobsøgeren kontakter en bestemt virksomhed skal han eller hun gøre sig nogle helt klare overvejelser over, hvorfor jobsøgeren kan tænke sig at arbejde i netop den virksomhed, som kontaktes. At kontakte en virksomhed bare for så at sige at få et job, vil være dømt til at mislykkes kontaktpersonen i virksomheden vil hurtig fornemme, at jobsøgeren ikke rigtig interesserer sig for virksomheden, men bare vil have et eller andet mere eller mindre tilfældigt job, Jobsøgeren vil mangle den begejstring i samtalen, der gør, at kontaktpersonen straks fornemmer, at jobsøgeren ikke er reelt interesseret i netop denne virksomhed og også virksomheder og deres kontaktpersoner vil gerne føle sig som specielt udvalgte. I mange typer af job vil en formel faglig kvalifikation være helt afgørende for bestridelsen af jobbet, medens andre job vil kunne bestrides i kraft af jobsøgerens tillærte kompetencer og personlige færdigheder og jobsøgerens adfærd iøvrigt. Jobsøgeren må evt. i samarbejde med vejlederen - evne at brede sine formelle og uformelle kompetencer ud over alle jobtyper, og må være opmærksom på, at hans eller hendes både formelle og uformelle kompetencer kan have grænseflader til en lang række typer af job, som måske ikke umiddelbart vil virke oplagte for jobsøgeren, men som jobsøgeren i kraft af sin viden og erfaring vil kunne bevæge sig ind på enten gennem supplerende uddannelser, der gennemføres før jobsøgningen sættes i værk, eller som erhverves gennem supplerende uddannelser i selve jobbet. Alle virksomheder med dens produkter og ydelser er forskellige også selvom de til forveksling kan ligne så mange andre og andet men forskellige er de specielt, hvis de trods hård konkurrence fra konkurrenterne og samfundsudviklingen generelt formår at være i front. Og for jobsøgeren gælder det om at gøre sig nogle forestillinger om, hvilke konkurrenceparametre, virksomheden, som jobsøgeren ønsker at være beskæftiget i, formår at anvende bedre end andre virksomheder for det er på disse områder, jobsøgeren gennem sine formelle og uformelle kompetencer og personlige adfærd, kan gøre en yderligere forskel for virksomhederne. Konkurrenceparametrene er ikke kun prisen og kvaliteten af produkterne eller ydelserne, men også det ekstra i kundekontakten eller i samarbejdet internt i virksomheden, der er knap så definerbart, men som gør, at virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne i hele deres måde at agere på. Om jobsøgeren ønsker at være ansat i en virksomhed, som er meget stor, stor, mellemstor, små, mindre eller meget lille er mere en følelsessag for jobsøgeren. Alt andet lige vil der være en tilbøjelighed til, at meget store og store virksomheder lægger mere vægt på formelle kvalifikationer og i langt de fleste funktioner har udviklet standardiserede arbejdsrutiner og formelle kompetencehierarkier. Små og mindre virksomheder vil derimod på andre områder end lige netop deres faglige ståsteder, være tilbøjelige til at lægge mindre vægt på specifikke formelle kvalifikationer, vil generelt have udviklet knap så standardiserede arbejdsrutiner og vil afhængig af funktionsområde have et knap så formaliseret kompetencehierarki. Men også i disse virksomheder vil der dog samtidig ikke vil være nogen tvivl om, hvem der i den sidste ende træffer afgørelsen i det daglige, nemlig ledelsen, og det er i mange af disse virksomheder ejeren eller ejerne. Vejen frem mod den personlige kontakt Jobsøgeren kan forsøge at skaffe sig kendskab til virksomheden gennem virksomhedens hjemmeside samt gennem dens profilannoncer, brochurer, produkt- og ydelsesblade og lignende og i det omfang, det er muligt, via en snak med

4 medarbejdere i virksomheden men naturligvis også ved at følge med i erhvervsudviklingen i jobsøgerens geografiske område gennem læsning af aviser og lokalblade og ved gennem lokale aktiviteter at skaffe sig kontakter til medarbejdere og andre kendere af virksomheden. Det er vigtigt, at jobsøgeren allerede indledningsvis er klar over, at han eller hun ikke egenhændigt ud fra virksomhedens skrevne materiale og avisartikler og endda heller ikke ud fra evt. samtaler med enkelte medarbejdere fra virksomheden eller blot kendere af virksomheden vil have nogen mulighed for at få klarlagt den samlede sum af virksomhedens konkurrenceparametre og hermed behovet for supplerende arbejdskraft. For en kontaktperson i en virksomhed er der ikke noget mere irriterende end en jobsøger, der mener at kende virksomheden bedre end kontaktpersonen jobsøgeren kan skaffe sig et indledende overblik over virksomheden og dens ageren internt og eksternt, men detailkendskabet får jobsøgeren alene ved at stille spørgsmål til kontaktpersonen og langt de fleste kontaktpersoner vil få en god følelse overfor for jobsøgeren, når jobsøgeren formår at spørge ind til virksomheden og viser interesse for dens gøren og laden. Og det gælder også selvom virksomhedens behov retter sig mod ufaglært arbejdskraft, men hvor også de personlige egenskaber og jobsøgerens ageren i øvrigt ikke vil have en uvæsentlig betydning. Derfor er det personlige møde så vigtigt. Virksomheden skal have mulighed for at finde ud af, om jobsøgeren har det, der skal til og jobsøgeren skal ved det personlige fremmøde og gennem samtalen med virksomhedens ansvarlige for jobområdet og jobsøgerens spørgsmål og svar til denne sørge for at få illustreret, at jobsøgeren har netop det, virksomheden har brug for eller det, som virksomheden først med jobsøgeren bliver klar over, at den har brug for. Ikke alle job kan søges uopfordret Det er ikke alle virksomheder og funktionsområder, som det vil være relevant at søge job i uopfordret. Mange af de største og de store virksomheder har udviklet så tætte administrative procedurer i forbindelse med besættelsen af nye job, at det for en jobsøger uden særlige kompetencer kan være endog meget svært at få skabt en personlig kontakt til den eller de relevante ansvarlige i virksomheden eller i funktionen, som kan tage stilling til jobsøgerens muligheder for at blive beskæftiget i virksomheden eller i funktionen. Når disse virksomheder søger medarbejdere vil det foregå gennem jobannoncer, som også jobsøgeren selvfølgelig har mulighed for at reagere på. Men jobsøgeren må så indstille sig på at være med i feltet af andre jobsøgere og muligheden for at komme i betragtning til en personlig samtale med den ansvarlige ligger her alene i jobsøgerens evne til at skrive et cv, der til fulde matcher den annoncerede jobprofil, og som samtidig rummer det ekstra plus, som virksomheden også leder efter. Der hvor den uopfordrede ansøgning især har relevans er i forhold til de mellemstore, de mindre og de helt små virksomheder, som ikke har etableret egentlige større personaleadministrative funktioner, og hvor der vil være mulighed for en hurtig kontakt mellem virksomhedens ledelse - evt. funktionsledelse - og jobsøgeren. Det skal så tilføjes, at de største og de store virksomheder godt kan have datterselskaber eller afdelinger, som har mulighed for at operere så selvstændigt uafhængig af moderselskabet eller hovedkontoret, at disse virksomheder vil falde ind under den samme kategori, og som der derfor kan være fornuft i uopfordret at søge job i. Derfor kan der være megen fornuft i for en ufaglært at henvende sig direkte til produktionschefen, til lagerchefen, til kørselschefen eller til logistikchefen også i disse enheder og også fordi mange ufaglærte job ikke besættes gennem stillingsannoncer, men i højere grad besættes gennem etablering af en personlig kontakt. Men også for den jobsøger, som formår at udrede sine formelle og uformelle kompetencer og personlige færdigheder, så de rummer helt særlige kvalifikationer, og som herigennem kan medvirke til at skabe nye vinkler i virksomhedens behov for arbejdskraft, vil der være muligheder selv i de største og store virksomheder. De mellemstore, de mindre og de helt små virksomheders overlevelse står og falder med, at virksomhederne hele tiden udvikler deres konkurrenceparametre de vil sjældent operere i et mere monopoliseret marked og de er derfor tvunget til konstant at være meget opmærksomme på, om der i deres omgivelser skulle findes jobsøgere, som vil kunne tilføje

5 virksomheden såvel formelle som uformelle kvalifikationer og personlige egenskaber, som kan udvikle virksomhedens basisområde eller supplerende områder og på en sådan måde, at der gennem jobsøgerne kan udvikles yderligere og hurtigt virkende konkurrencefordele. Processen i den uopfordrede jobsøgning Hele ideen med den uopfordrede jobsøgning er at få skabt muligheden for en personlig kontakt og derfor vil den første henvendelse til virksomheden altid være via en telefon. Du må aldrig møde op på en virksomhed uden at have ringet og aftalt en tid først det vil virke forstyrrende og vise manglende respekt for virksomheden og for de ansvarliges tid og arbejde. I den første telefonkontakt skal du via omstillingen, sekretæren i virksomheden eller via den medarbejder, der tager telefonen, prøve at skaffe dig navnet på den funktionsansvarlige, som det vil være mest relevant for dig at kontakte. Og du må sørge for at være helt sikker på navnet og den pågældendes stilling i firmaet, før der stilles videre eller, før der ringes næste gang, fordi personen ved den første opringning ikke var til stede eller var optaget. Inden telefonkontakten må du have gjort sig nogle helt klare forestillinger om, hvilken type af job, som du gerne vil have i virksomheden og du må derfor forinden have forsøgt at skaffe dig så megen viden om virksomheden, som det overhovedet er muligt at skaffe uden at have kontaktet virksomheden direkte med henblik på et job. Mangler du materiale og baggrundsviden om virksomheden, kan du ringe til virksomheden for at bede dem om at tilsende noget materiale, men denne henvendelse bør så foregå uden, at du tilkendegiver, at du er interesseret i et job i virksomheden. Inden jobsøgningskontakten må du også have gjort dig nogle forestillinger, hvilke kvalifikationer og personlige egenskaber og færdigheder, som du mener, at du vil kunne bidrage til netop denne virksomhed med. Og vær sikker på, hvorfor du ønsker et job i netop denne virksomhed. Spørg ind til virksomheden og dens ageren med udgangspunkt i noget positivt, du har hørt eller læst det viser interesse, og alle virksomheder er interesseret i engagerede medarbejdere formår du ikke at vise engagement, så har virksomheden ingen speciel interesse i at fortsætte samtalen med dig. Men husk, at du i telefonen, når du første gang får fat i den ansvarlige, som du ønsker at aftale et møde med, alene må vise den pågældende, at du er interesseret i et job i virksomheden - din opgave i den første telefoniske kontakt er at skaffe dig et personligt møde med den funktionsansvarlige og du skal derfor alene i den første telefonkontakt koncentrere dig om at gøre virksomhedens kontaktperson interesseret i at møde dig. Og forbered dig så på at få en del indvendinger, hvor kontaktpersonen gør det klart, at han eller hun af forskellige årsager ikke er interesseret i at møde dig det er kontaktpersonens første og naturlige reaktion med mindre han eller hun netop lige står og mangler sådan en som dig. Men husk, at indvendinger også bruges til at teste jobsøgerens interesse og ivrighed og ikke mindst at teste jobsøgerens robusthed. Derfor skal indvendinger ikke nødvendigvis tages som noget negativt, men i højere grad tages som en opfordring til jobsøgeren om få illustreret overfor virksomhedens kontaktperson, hvorfor han eller hun netop bør give sig tid til at tage en personlig snak med dig. Ender den første telefonkontakt med, at kontaktpersonen beder dig om at sende en skriftlig ansøgning kan det være et tegn på, at du er rykket ned i køen, men det meget vel også være et udtryk for, at kontaktpersonen ønsker noget skriftligt materiale, som kan vises til andre for at få opbakning i virksomheden til at afholde et møde med dig så betragt det ikke som et afslag, men som en udfordring. Husk at vise din ivrighed ved at følge den skriftlige ansøgning op med et efterfølgende telefonopkald, hvori du igen forsøger at sælge et møde i virksomheden virksomhederne er glade for jobsøgere, som viser initiativ og gåpåmod. Når mødet er arrangeret, så er det knald eller fald for dig.

6 For det er i dette møde og i den nu personlige kontakt, at du i en dialog med den ansvarlige omkring virksomhedens behov kan få illustreret, hvordan virksomhedens behov matcher med dine formelle og uformelle kvalifikationer og med dine personlige egenskaber og færdigheder. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage over i mødet du skal lade den ansvarlige fortælle skal lytte intensivt og så gennem supplerende spørgsmål om virksomhedens gøren og laden forsøge at få dine kvalifikationer og personlige egenskaber og færdigheder placeret rigtigt i forhold til den ansvarliges fortælling om virksomhedens udgangspunkt og dens fremtidige opgaver. Og så skulle der så være basis for at finde ud af, om du er noget for virksomheden, og om virksomheden er noget for dig. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, må du i gang med det næste salg til den næste virksomhed ingen har nogensinde solgt noget uden at få en masse afslag. Men den, der holder ved, får solgt noget før eller siden.. særligt hvis jobsøgeren hele tiden er opmærksom på, at der kan være behov for at udvikle hans eller hendes formelle og uformelle kvalifikationer og måske behov for at udvikle dine forventninger, så de højere grad kommer til at matche med de tilbagemeldinger, som du modtager i samtalerne med virksomhederne. En genvej til det personlige møde er naturligvis, hvis du kender en medarbejder i virksomheden, der er rimelig tæt på den pågældende områdeansvarlige eller som kender nogen, der kender nogen, og som kan hjælpe dig med at skaffe den personlige kontakt en sådan døråbner til den personlige kontakt er den absolut bedste. Men husk, at forudsætningen for, at nogen vil hjælpe dig er, at de tror på dig i et job i virksomheden, og det gør de kun, hvis du har gjort dit hjemmearbejde og kan overbevise dem om, at du vil kunne tilføre virksomheden nogle supplerende arbejdsmæssige kvalifikationer, og hvis de vil få anerkendelse for at introducere dig og så hjælper de dig kun, hvis de er tilsvarende overbeviste om, at du ikke vil udgøre nogen alvorlig konkurrence til deres eget job

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000

På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000 JOBSØGNINGSGUIDE På vej mod nyt job........................ 3 Afklaring............................... 4 Curriculum Vitae CV..................... 7 Jobansøgningen......................... 17 Uopfordrede

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere