Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning"

Transkript

1 Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig kontakt til den ansvarlige i den virksomhed, som jobsøgeren kunne tænke sig at arbejde i. Selvom projektet på området specielt tager sigte på at vejlede og assistere de ufaglærte jobsøgende i alderen mellem 30 og 35 år, så er vejledningen udformet, så den også vil kunne anvendes af andre jobsøgere, idet mange af overvejelserne og handlingerne vil være ens for alle typer af jobsøgere. Hvor det er muligt at fremhæve de ufaglærte jobsøgendes særlige indfaldsvinkler til at skaffe sig den personlige kontakt, som kan føre frem til et arbejde, vil dette blive gjort. Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Med udgangspunkt i projektets virksomhedsdatabase udvælger jobsøgeren de ti til femten virksomheder, der er mest interessante for den pågældende. Det sker med udgangspunkt i jobsøgerens såvel mere formelle som uformelle kompetencer, samt ud fra en vurdering af virksomhedens vækstpotentiale. Virksomheder i vækst vil i højere grad end virksomheder i tilbagegang overveje alle muligheder for at tilføre virksomheden supplerende kompetencer på alle dens funktionsområder, dvs. indkøb, lager, produktion, markedsføring og salg samt personaleudvikling, administration og økonomi. En virksomhed i vækst er kendetegnet ved, at den har fremgang i omsætningen og i fortjenesten. Og derfor tager søgningen i projektets database udgangspunkt i at give jobsøgeren mulighed for at finde netop de vækstvirksomheder, som kan være relevante for den pågældende. Når det er sagt, så skal det dog også tilføjes, at selvom en virksomhed ikke umiddelbart er i vækst vist gennem øget omsætning og/eller indtjening, så kan den godt være i udvikling. Virksomheder, som ellers er økonomisk stærke, vil i et stagnerende marked naturligvis gøre alt for at kæmpe sig ud af stagnationen og i denne fase satse meget på produkteller ydelsesudviklingen. Disse virksomheder vil dog næppe efterspørge mere traditionelle ufaglærte, men i højere grad efterspørge personer, som gennem deres formelle og uformelle kompetencer, deres erfaringer og deres personlige færdigheder vil kunne bidrage til udviklingen og dermed til, at virksomheden igen kan bevæge sig fremad. Men det betyder også, at en mere utraditionel ufaglært med særlige uformelle kompetencer og erfaringer, og som via sine personlige egenskaber formår at gøre disse kompetencer og erfaringer brugbare for virksomheden, vil kunne have en chance for et job i virksomheden. Denne type af virksomheder vil ikke kunne registreres i nogen database og jobsøgeren må derfor for at finde frem til dem holde øje med, hvad der sker i de forskellige brancher og i de forskellige virksomheder i jobsøgerens geografisk interesseområde. Informationsindsamlingen her vil naturligt foregå gennem læsningen af aviser især lokalaviserne og blade og gennem samtaler med personer, der direkte eller indirekte er knyttet til virksomheden og som jobsøgeren har mulighed for at møde evt. gennem sin deltagelse i lokale aktiviteter. Virksomhedens størrelse vil have indflydelse på, i hvilket omfang virksomheden vil søge nye medarbejdere. Efterspørgslen efter nye medarbejdere vil jo meget naturligt være større i den stor virksomhed i vækst, end den vil være i den mindre virksomhed i vækst. Og projektets virksomhedsdatabase sorterer derfor virksomhederne således, at de mest interessante det vil sige, at de mest vækstorienterede virksomheder står øverst. Når de interessante virksomheder er fundet gennem brug af databasen og ved at se og lytte sig til, hvad der sker i jobsøgerens geografiske område, er det jobsøgerens opgave - eventuelt i samarbejde med en vejleder at få skabt en personlig kontakt med den ansvarlige for et af virksomhedens funktionsområder.

2 Og det er i kontakten med den funktionsansvarlige, at jobsøgeren skal have illustreret sine såvel formelle som uformelle kvalifikationer samt få vist sine personlige færdigheder. Formålet er således at få påpeget de værdier, som en ansættelse af jobsøgeren, vil have for virksomheden. Alle tiltag i den uopfordrede ansøgning har som mål at skaffe jobsøgeren en personlig kontakt til den person eller de personer i virksomheden, som har kompetencen til at sikre jobsøgeren et job. For det er alene gennem den personlige kontakt, at virksomheden kan finde ud af, om jobsøgeren kan bruges i virksomheden, og jobsøgeren kan finde ud af, om han eller hun vil kunne fungere i jobbet. Jobsøgeren har ikke nødvendigvis altid inden kontakten med virksomheden mulighed for at skaffe sig et fuldt kvalificeret kendskab til virksomhedens behov for kompetencer også fordi virksomheder i vækst ikke altid på alle områder afhængig af funktionsområder - selv har gjort sig helt klart, hvilke kompetencer, der kan være relevante for virksomheden. I funktionsområder med helt klart definerede og mere standardiserede arbejdsopgaver vil virksomheden løbende have et godt og grundigt kendskab til behovet for arbejdsindsatser, idet arbejdsindsatsen her er direkte afhængig af virksomhedens ordreindgang indenfor virksomhedens produkt- og ydelsesområder. Og for en ufaglært vil det da også være på disse områder være det mest oplagte at søge beskæftigelse indenfor og jobområderne vil her typisk være i produktionen, på lageret og i distributionen og til en vis grad i administrationen. Men det er kun de umiddelbart oplagte muligheder også for de ufaglærte kan der være mange andre muligheder, som hverken virksomhederne eller de selv måske indledningsvis tænker på. For er arbejdsopgaverne knap så definerbare på hele eller store dele af den arbejdsindsats, som virksomheden kunne tænkes at ville supplere sig med, så vil virksomhederne i udgangspunktet være mere søgende og åbne overfor de muligheder, som dukker op. Uanset, hvilke typer af job, virksomhederne ønsker besat, vil det ske med udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige virksomhedskultur. Kort beskrevet er virksomhedskulturen den måde, som virksomheden agerer på internt og eksternt. Og derfor vil der udover jobsøgerens mere formelle og uformelle kompetencer tillige være nogle mere personorienterede egenskaber hos jobsøgeren, som virksomheden kan tænkes at lægge større eller mindre vægt på. I mere standardiserede job vil der især blive lagt vægt på jobsøgerens evne til at møde præcis, og til at arbejde hurtigt med et minimum af fejl, ligesom der i nogle job herudover vil blive lagt vægt på jobsøgerens evne for at indgå i noget varierende arbejdstider og i skiftende processer og med et minimum af sygedage. Men supplerende er det også vigtigt, at jobsøgeren viser en evne til gennem sin personlige adfærd at indgå i den eksisterende arbejdsstyrke og til at supplere denne med fremdrift. I knap så standardiserede job er det naturligvis en lige så klar forudsætning, at de formelle faglige kvalifikationer og erhvervede kompetencer er i orden, og at de i forhold til de tilsvarende uddannelser ligger på et fornuftigt niveau. Men også evnen til at udvikle og supplere de basisfaglige kvalifikationer vil være afgørende. Det vil det, fordi virksomheden vil have et behov for at føle, at der med jobsøgeren og under skyldig hensyntagen til virksomhedens eksisterende virksomhedskultur kan skabes nye perspektiver i virksomhedens ageren internt og eksternt at jobsøgeren kan bidrage til virksomhedens differentiering fra dens konkurrenter. Jobbet, der skal etableres kontakt omkring Indledningsvis er det afgørende, at en jobsøger gør sig nogle forestillinger om, hvilke typer af job, den pågældende kan bestride, ligesom jobsøgeren må gøre sig nogle forestillinger om, hvilke typer af virksomheder, funktionsområder og typer af produkter og ydelser, som jobsøgeren vil kunne fungere i og med. Det må ske ud fra en realistisk vurdering af jobsøgerens både formelle og uformelle kvalifikationer og kompetencer og i denne sammenhæng tidligere beskæftigelser og tidligere aktiviteter i såvel fritiden som i familien.

3 Derfor må en jobsøger, inden den uopfordrede jobsøgning går i gang, og virksomheden kontaktes, gøre sig nogle kvalificerede overvejelser omkring egne såvel formelle som uformelle kompetencer og personlige færdigheder og i denne sammenhæng nogle overvejelser omkring, hvilke brancher, typer af virksomheder og i hvilke jobområder, jobsøgeren mener, at han eller hun vil kunne gøre sig gældende. Det vil med fordel kunne foregå i samarbejde med en vejleder, der gennem spørgsmål og kommentarer vil kunne medvirke til at sikre, at overvejelserne forbliver realistiske, men som også vil kunne bidrage med at brede jobsøgerens kompetencer og personlige færdigheder ud til et bredere spekter af jobmuligheder. Inden jobsøgeren kontakter en bestemt virksomhed skal han eller hun gøre sig nogle helt klare overvejelser over, hvorfor jobsøgeren kan tænke sig at arbejde i netop den virksomhed, som kontaktes. At kontakte en virksomhed bare for så at sige at få et job, vil være dømt til at mislykkes kontaktpersonen i virksomheden vil hurtig fornemme, at jobsøgeren ikke rigtig interesserer sig for virksomheden, men bare vil have et eller andet mere eller mindre tilfældigt job, Jobsøgeren vil mangle den begejstring i samtalen, der gør, at kontaktpersonen straks fornemmer, at jobsøgeren ikke er reelt interesseret i netop denne virksomhed og også virksomheder og deres kontaktpersoner vil gerne føle sig som specielt udvalgte. I mange typer af job vil en formel faglig kvalifikation være helt afgørende for bestridelsen af jobbet, medens andre job vil kunne bestrides i kraft af jobsøgerens tillærte kompetencer og personlige færdigheder og jobsøgerens adfærd iøvrigt. Jobsøgeren må evt. i samarbejde med vejlederen - evne at brede sine formelle og uformelle kompetencer ud over alle jobtyper, og må være opmærksom på, at hans eller hendes både formelle og uformelle kompetencer kan have grænseflader til en lang række typer af job, som måske ikke umiddelbart vil virke oplagte for jobsøgeren, men som jobsøgeren i kraft af sin viden og erfaring vil kunne bevæge sig ind på enten gennem supplerende uddannelser, der gennemføres før jobsøgningen sættes i værk, eller som erhverves gennem supplerende uddannelser i selve jobbet. Alle virksomheder med dens produkter og ydelser er forskellige også selvom de til forveksling kan ligne så mange andre og andet men forskellige er de specielt, hvis de trods hård konkurrence fra konkurrenterne og samfundsudviklingen generelt formår at være i front. Og for jobsøgeren gælder det om at gøre sig nogle forestillinger om, hvilke konkurrenceparametre, virksomheden, som jobsøgeren ønsker at være beskæftiget i, formår at anvende bedre end andre virksomheder for det er på disse områder, jobsøgeren gennem sine formelle og uformelle kompetencer og personlige adfærd, kan gøre en yderligere forskel for virksomhederne. Konkurrenceparametrene er ikke kun prisen og kvaliteten af produkterne eller ydelserne, men også det ekstra i kundekontakten eller i samarbejdet internt i virksomheden, der er knap så definerbart, men som gør, at virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne i hele deres måde at agere på. Om jobsøgeren ønsker at være ansat i en virksomhed, som er meget stor, stor, mellemstor, små, mindre eller meget lille er mere en følelsessag for jobsøgeren. Alt andet lige vil der være en tilbøjelighed til, at meget store og store virksomheder lægger mere vægt på formelle kvalifikationer og i langt de fleste funktioner har udviklet standardiserede arbejdsrutiner og formelle kompetencehierarkier. Små og mindre virksomheder vil derimod på andre områder end lige netop deres faglige ståsteder, være tilbøjelige til at lægge mindre vægt på specifikke formelle kvalifikationer, vil generelt have udviklet knap så standardiserede arbejdsrutiner og vil afhængig af funktionsområde have et knap så formaliseret kompetencehierarki. Men også i disse virksomheder vil der dog samtidig ikke vil være nogen tvivl om, hvem der i den sidste ende træffer afgørelsen i det daglige, nemlig ledelsen, og det er i mange af disse virksomheder ejeren eller ejerne. Vejen frem mod den personlige kontakt Jobsøgeren kan forsøge at skaffe sig kendskab til virksomheden gennem virksomhedens hjemmeside samt gennem dens profilannoncer, brochurer, produkt- og ydelsesblade og lignende og i det omfang, det er muligt, via en snak med

4 medarbejdere i virksomheden men naturligvis også ved at følge med i erhvervsudviklingen i jobsøgerens geografiske område gennem læsning af aviser og lokalblade og ved gennem lokale aktiviteter at skaffe sig kontakter til medarbejdere og andre kendere af virksomheden. Det er vigtigt, at jobsøgeren allerede indledningsvis er klar over, at han eller hun ikke egenhændigt ud fra virksomhedens skrevne materiale og avisartikler og endda heller ikke ud fra evt. samtaler med enkelte medarbejdere fra virksomheden eller blot kendere af virksomheden vil have nogen mulighed for at få klarlagt den samlede sum af virksomhedens konkurrenceparametre og hermed behovet for supplerende arbejdskraft. For en kontaktperson i en virksomhed er der ikke noget mere irriterende end en jobsøger, der mener at kende virksomheden bedre end kontaktpersonen jobsøgeren kan skaffe sig et indledende overblik over virksomheden og dens ageren internt og eksternt, men detailkendskabet får jobsøgeren alene ved at stille spørgsmål til kontaktpersonen og langt de fleste kontaktpersoner vil få en god følelse overfor for jobsøgeren, når jobsøgeren formår at spørge ind til virksomheden og viser interesse for dens gøren og laden. Og det gælder også selvom virksomhedens behov retter sig mod ufaglært arbejdskraft, men hvor også de personlige egenskaber og jobsøgerens ageren i øvrigt ikke vil have en uvæsentlig betydning. Derfor er det personlige møde så vigtigt. Virksomheden skal have mulighed for at finde ud af, om jobsøgeren har det, der skal til og jobsøgeren skal ved det personlige fremmøde og gennem samtalen med virksomhedens ansvarlige for jobområdet og jobsøgerens spørgsmål og svar til denne sørge for at få illustreret, at jobsøgeren har netop det, virksomheden har brug for eller det, som virksomheden først med jobsøgeren bliver klar over, at den har brug for. Ikke alle job kan søges uopfordret Det er ikke alle virksomheder og funktionsområder, som det vil være relevant at søge job i uopfordret. Mange af de største og de store virksomheder har udviklet så tætte administrative procedurer i forbindelse med besættelsen af nye job, at det for en jobsøger uden særlige kompetencer kan være endog meget svært at få skabt en personlig kontakt til den eller de relevante ansvarlige i virksomheden eller i funktionen, som kan tage stilling til jobsøgerens muligheder for at blive beskæftiget i virksomheden eller i funktionen. Når disse virksomheder søger medarbejdere vil det foregå gennem jobannoncer, som også jobsøgeren selvfølgelig har mulighed for at reagere på. Men jobsøgeren må så indstille sig på at være med i feltet af andre jobsøgere og muligheden for at komme i betragtning til en personlig samtale med den ansvarlige ligger her alene i jobsøgerens evne til at skrive et cv, der til fulde matcher den annoncerede jobprofil, og som samtidig rummer det ekstra plus, som virksomheden også leder efter. Der hvor den uopfordrede ansøgning især har relevans er i forhold til de mellemstore, de mindre og de helt små virksomheder, som ikke har etableret egentlige større personaleadministrative funktioner, og hvor der vil være mulighed for en hurtig kontakt mellem virksomhedens ledelse - evt. funktionsledelse - og jobsøgeren. Det skal så tilføjes, at de største og de store virksomheder godt kan have datterselskaber eller afdelinger, som har mulighed for at operere så selvstændigt uafhængig af moderselskabet eller hovedkontoret, at disse virksomheder vil falde ind under den samme kategori, og som der derfor kan være fornuft i uopfordret at søge job i. Derfor kan der være megen fornuft i for en ufaglært at henvende sig direkte til produktionschefen, til lagerchefen, til kørselschefen eller til logistikchefen også i disse enheder og også fordi mange ufaglærte job ikke besættes gennem stillingsannoncer, men i højere grad besættes gennem etablering af en personlig kontakt. Men også for den jobsøger, som formår at udrede sine formelle og uformelle kompetencer og personlige færdigheder, så de rummer helt særlige kvalifikationer, og som herigennem kan medvirke til at skabe nye vinkler i virksomhedens behov for arbejdskraft, vil der være muligheder selv i de største og store virksomheder. De mellemstore, de mindre og de helt små virksomheders overlevelse står og falder med, at virksomhederne hele tiden udvikler deres konkurrenceparametre de vil sjældent operere i et mere monopoliseret marked og de er derfor tvunget til konstant at være meget opmærksomme på, om der i deres omgivelser skulle findes jobsøgere, som vil kunne tilføje

5 virksomheden såvel formelle som uformelle kvalifikationer og personlige egenskaber, som kan udvikle virksomhedens basisområde eller supplerende områder og på en sådan måde, at der gennem jobsøgerne kan udvikles yderligere og hurtigt virkende konkurrencefordele. Processen i den uopfordrede jobsøgning Hele ideen med den uopfordrede jobsøgning er at få skabt muligheden for en personlig kontakt og derfor vil den første henvendelse til virksomheden altid være via en telefon. Du må aldrig møde op på en virksomhed uden at have ringet og aftalt en tid først det vil virke forstyrrende og vise manglende respekt for virksomheden og for de ansvarliges tid og arbejde. I den første telefonkontakt skal du via omstillingen, sekretæren i virksomheden eller via den medarbejder, der tager telefonen, prøve at skaffe dig navnet på den funktionsansvarlige, som det vil være mest relevant for dig at kontakte. Og du må sørge for at være helt sikker på navnet og den pågældendes stilling i firmaet, før der stilles videre eller, før der ringes næste gang, fordi personen ved den første opringning ikke var til stede eller var optaget. Inden telefonkontakten må du have gjort sig nogle helt klare forestillinger om, hvilken type af job, som du gerne vil have i virksomheden og du må derfor forinden have forsøgt at skaffe dig så megen viden om virksomheden, som det overhovedet er muligt at skaffe uden at have kontaktet virksomheden direkte med henblik på et job. Mangler du materiale og baggrundsviden om virksomheden, kan du ringe til virksomheden for at bede dem om at tilsende noget materiale, men denne henvendelse bør så foregå uden, at du tilkendegiver, at du er interesseret i et job i virksomheden. Inden jobsøgningskontakten må du også have gjort dig nogle forestillinger, hvilke kvalifikationer og personlige egenskaber og færdigheder, som du mener, at du vil kunne bidrage til netop denne virksomhed med. Og vær sikker på, hvorfor du ønsker et job i netop denne virksomhed. Spørg ind til virksomheden og dens ageren med udgangspunkt i noget positivt, du har hørt eller læst det viser interesse, og alle virksomheder er interesseret i engagerede medarbejdere formår du ikke at vise engagement, så har virksomheden ingen speciel interesse i at fortsætte samtalen med dig. Men husk, at du i telefonen, når du første gang får fat i den ansvarlige, som du ønsker at aftale et møde med, alene må vise den pågældende, at du er interesseret i et job i virksomheden - din opgave i den første telefoniske kontakt er at skaffe dig et personligt møde med den funktionsansvarlige og du skal derfor alene i den første telefonkontakt koncentrere dig om at gøre virksomhedens kontaktperson interesseret i at møde dig. Og forbered dig så på at få en del indvendinger, hvor kontaktpersonen gør det klart, at han eller hun af forskellige årsager ikke er interesseret i at møde dig det er kontaktpersonens første og naturlige reaktion med mindre han eller hun netop lige står og mangler sådan en som dig. Men husk, at indvendinger også bruges til at teste jobsøgerens interesse og ivrighed og ikke mindst at teste jobsøgerens robusthed. Derfor skal indvendinger ikke nødvendigvis tages som noget negativt, men i højere grad tages som en opfordring til jobsøgeren om få illustreret overfor virksomhedens kontaktperson, hvorfor han eller hun netop bør give sig tid til at tage en personlig snak med dig. Ender den første telefonkontakt med, at kontaktpersonen beder dig om at sende en skriftlig ansøgning kan det være et tegn på, at du er rykket ned i køen, men det meget vel også være et udtryk for, at kontaktpersonen ønsker noget skriftligt materiale, som kan vises til andre for at få opbakning i virksomheden til at afholde et møde med dig så betragt det ikke som et afslag, men som en udfordring. Husk at vise din ivrighed ved at følge den skriftlige ansøgning op med et efterfølgende telefonopkald, hvori du igen forsøger at sælge et møde i virksomheden virksomhederne er glade for jobsøgere, som viser initiativ og gåpåmod. Når mødet er arrangeret, så er det knald eller fald for dig.

6 For det er i dette møde og i den nu personlige kontakt, at du i en dialog med den ansvarlige omkring virksomhedens behov kan få illustreret, hvordan virksomhedens behov matcher med dine formelle og uformelle kvalifikationer og med dine personlige egenskaber og færdigheder. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage over i mødet du skal lade den ansvarlige fortælle skal lytte intensivt og så gennem supplerende spørgsmål om virksomhedens gøren og laden forsøge at få dine kvalifikationer og personlige egenskaber og færdigheder placeret rigtigt i forhold til den ansvarliges fortælling om virksomhedens udgangspunkt og dens fremtidige opgaver. Og så skulle der så være basis for at finde ud af, om du er noget for virksomheden, og om virksomheden er noget for dig. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, må du i gang med det næste salg til den næste virksomhed ingen har nogensinde solgt noget uden at få en masse afslag. Men den, der holder ved, får solgt noget før eller siden.. særligt hvis jobsøgeren hele tiden er opmærksom på, at der kan være behov for at udvikle hans eller hendes formelle og uformelle kvalifikationer og måske behov for at udvikle dine forventninger, så de højere grad kommer til at matche med de tilbagemeldinger, som du modtager i samtalerne med virksomhederne. En genvej til det personlige møde er naturligvis, hvis du kender en medarbejder i virksomheden, der er rimelig tæt på den pågældende områdeansvarlige eller som kender nogen, der kender nogen, og som kan hjælpe dig med at skaffe den personlige kontakt en sådan døråbner til den personlige kontakt er den absolut bedste. Men husk, at forudsætningen for, at nogen vil hjælpe dig er, at de tror på dig i et job i virksomheden, og det gør de kun, hvis du har gjort dit hjemmearbejde og kan overbevise dem om, at du vil kunne tilføre virksomheden nogle supplerende arbejdsmæssige kvalifikationer, og hvis de vil få anerkendelse for at introducere dig og så hjælper de dig kun, hvis de er tilsvarende overbeviste om, at du ikke vil udgøre nogen alvorlig konkurrence til deres eget job

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP SØG UOPFORDRET Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP Tag på workshop og få tips til at søge job uopfordret. danskmetal.dk/booking INDHOLD 4 SØG UOPFORDRET 5 DET SKAL DU UNDERSØGE

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Jobsamtalen. Baggrund

Jobsamtalen. Baggrund Jobsamtalen AS3 2 Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i en ansættelsesproces for både dig og virksomheden. Det er her, I ser hinanden an og begge parter vurderer, om en ansættelse er en mulighed. AS3

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Undervisningsforløb søg lærepladsen

Undervisningsforløb søg lærepladsen Undervisningsforløb søg lærepladsen Sammenhæng: Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod Ansøgningen

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Dagens program. Siden sidst Dataliste/CV EFU fra tanke til tekst Ansøgningen Efterspørgsel og udbud af arbejdskraft Arbejdsmarkedsbalancen

Dagens program. Siden sidst Dataliste/CV EFU fra tanke til tekst Ansøgningen Efterspørgsel og udbud af arbejdskraft Arbejdsmarkedsbalancen Dagens program Siden sidst Dataliste/CV EFU fra tanke til tekst Ansøgningen Efterspørgsel og udbud af arbejdskraft Arbejdsmarkedsbalancen VERDENSMESTER Vi har alle, noget som vi er verdensmestre til! Det

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen.

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Her kan du hurtigt og nemt: Søge job på Danmarks største jobdatabase. Joblogge direkte fra din jobsøgning med direkte udveksling med jobnets Joblog Oprette

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Få succes med højtuddannede. Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder

Få succes med højtuddannede. Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Få succes med højtuddannede Ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Forord Denne folder er skrevet til små og mellemstore virksomheder, der skal ansætte deres første højtuddannede

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning 1. Tjek dit Jobmål mht. Jobtype Arbejdsopgaver Geografi 2. Find interessante virksomheder via: Krak Navne, Numre og Erhverv (NNE) Købmandstandens

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

SKRIV DIG I JOB. Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv.

SKRIV DIG I JOB. Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv. SKRIV DIG I JOB Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv. SKRIV DIG I JOB I denne folder får du konkrete tips til at skrive jobansøgning og cv. Du får også viden om, hvad du skal gøre, før du sætter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ARBEJDSTID 10 ANSØGNINGSMETODE 11 ANSØGNINGSDATO

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen

Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen Handelsskolen Sjælland Syd Juni 2008 Udarbejdet af Peer Johannsen, Susanne Simonsen og Carina Larsen Indledning Handelsskolen Sjælland

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt

Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt Vejen til de bedste kandidater Lær at bruge Jobindex CV-database effektivt Indholdsfortegnelse Din direkte linje til kandidaterne... 3 5 gode grunde... 4 Husk... 5 Sådan kommer du i gang... 6 Søg løs...

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal FOA: Jobsøgning FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal på www.foa.dk Hvad kan du bruge FOA Job til? FOA Job er et tilbud til dig, der søger nyt

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere