Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer 4 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Overblik over samtlige særlige udfordringer for Om den lokalt udpegede udfordring (4) 8 3. Den borgerrettede indsats 9 4. Den virksomhedsrettede indsats De budgetmæssige rammer Tillæg og bilag Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg 2: Bevilling til ekstra jobkonsulenter til indvandrere Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer 21 Henvisninger til yderligere materiale 21 2

3 Indledning Jobcenter Sorø skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i Der er for første gang tale om en ren kommunal beskæftigelsesplan, da indsatsen til og med juli 2009 som bekendt har været forankret i et fælles kommunalt / statsligt system. Fra og med august 2009 er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre et rent kommunalt anliggende, om end staten via beskæftigelsesregionernes overvågning og en ganske vidtgående central styring og regulering sætter forholdsvis snævre grænser for jobcentrenes opgaveløsning. I tillæg til den betydelige omlægning af beskæftigelsessystemet gælder, at landets jobcentre for 2010 må skrive beskæftigelsesplan og tilrettelægge indsatsen på baggrund af markant forringede konjunkturer, hvor der står stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling. Uanset de nye vilkår vil Jobcenter Sorø bestræbe sig på også fremover at gøre sig bemærket med en effektiv og udviklende indsats til gavn for den enkelte borger såvel som for arbejdsmarkedet og skatteyderne i bredere forstand. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. Jobcenter Sorø forventer i 2010 at servicere over borgere og ca virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder, og udgør dermed afsættet for en fortsat effektiv indsats. Sorø den Anne Hagstrøm Jobcenterchef 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed betegnes med begrebet arbejdskraftreserven, der dermed udtrykker, hvor stor en del af ledigheden, der rækker udover de korte, forbigående ledighedsperioder, der ofte ses i forbindelse med arbejdstageres skifte fra et job til et andet. I december 2008 henregnedes i alt 35,7 % af de ledige i Sorø til arbejdskraftreserven (25,2 % af de forsikrede ledige og 52,7 % af de ikke-forsikrede). Opgjort i marts 2009 er arbejdskraftreserven faldet til i alt 32,4 % (24,6 % af de forsikrede ledige og 48,3 % af de ikke-forsikrede). Dette er imidlertid ikke nogen god nyhed, da de bagvedliggende tal indikerer, at faldet skyldes en statistisk udtynding i form af mange ny ledige. Således er det samlede antal ledige i den her betragtede tremånedersperiode steget fra 585 til Dette implicerer, at arbejdskraft- 1 Alle tal er fra jobindsats.dk 4

5 reserven kan stige væsentligt i den kommende tid i takt med, at de mange nye ledige passerer tremåneders grænsen og dermed statistisk inkluderes i arbejdskraftreserven. Tilvæksten udgøres i høj grad af yngre mænd fra konjunkturfølsomme private erhverv indenfor fx byggeri/håndværk, industri/fremstilling og transport. Det er særdeles vanskeligt at forudsige præcist hvor meget arbejdskraftreserven kan forventes at stige i den kommende tid. Det afhænger til dels af jobcentrets indsats, men det afhænger også endda i betydelig grad - af konjunkturudviklingen internationalt, nationalt og lokalt. Jobcenter Sorø vurderer på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at der i målfastlæggelsen tages afsæt i de af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdede prognoser for udviklingen i arbejdskraftreserven, da jobcentret næppe på det foreliggende grundlag kan udarbejde mere retvisende prognoser. Prognosetallenes udmøntning som måltal indebærer i sig selv, at målets ambitionsniveau er ganske højt. Således gælder for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, at prognosens forventede niveau for arbejdskraftreserven ved udgangen af 2009 efter alt at dømme nås allerede i første halvår Målsætningen for kontanthjælpsmodtagerne er ikke helt så presset i afsættet, idet udviklingen her foreløbigt ikke er nær så markant negativ, som tilfældet er for de forsikrede. Der henvises til udfordring 1 nedenfor. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Jobcenter Sorø har opnået rigtigt gode resultater på dette indsatsområde. Fra har området haft jobcentrets særlige opmærksomhed, og resultatet er en udvikling i antallet af sygedagpengesager over 26 uger, der skiller sig markant og positivt ud ved sammenligning med andre jobcentre. Når der fx i forbindelse med resultatrevisionen foretages opgørelse på samtlige kommunens sygedagpengesager (inklusive de mange start/stop-sager, der aldrig når til opfølgning i jobcentret) fremstår Sorøs tal som på det jævne. Det er særdeles vanskeligt for jobcentret at rokke ved dette overordnede billede, da de bemeldte start/stop-sager, er så betydelige i antal, at det i høj grad skygger for resultaterne der hvor jobcentret kan gøre en forskel. Karakteristisk er nemlig, at jobcentret er afskåret fra at indvirke på flowet ind i sygedagpengesystemet, men at en effektiv indsats i jobcentret derimod potentielt kan præges flowet ud af sygedagpengesystemet ganske betydeligt. Når fokus derfor sættes på den delmængde af sygedagpengesagerne, der rent faktisk kommer til opfølgning i jobcentret, så skiller Jobcenter Sorøs resultater på området sig endog meget markant ud fra de øvrige jobcentres: Konkret udgør andelen af sygedagpengesager, der overstiger 26 uger 21 % i Jobcenter Sorø mod 37 % i hele landet og 36 % i Østdanmark. I den klynge (klynge 3) af sammenlignelige jobcentre i Østdanmark, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland benchmarker Jobcenter Sorø med, skiller Jobcenter Sorøs resultat sig dermed klart ud i toppen. Næstbedst er Jobcenter Fredensborg, hvor den tilsvarende andel er 27 %. 2 Tilsvarende markant er Jobcentre Sorøs resultater, når der fokuseres på de helt lange sygedagpengesager (over 52 uger). Disse sager udgør 4 % af samtlige aktuelle forløb i Sorø. Det sammenlignelige tal for 2 Tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2008 for jobcentergruppe 3, s. 8. 5

6 Østdanmark og for hele landet (sammenfald) er 17 %. Andelen for det næstbedste jobcenter i klyngen (igen Jobcenter Fredensborg) er 8 %, eller dobbelt op i forhold til Jobcenter Sorø. Endelig befinder Jobcenter Sorø sig også helt i top, når der sættes fokus på gennemsnitlige sagsvarighed. Med 8,9 uger i gennemsnit placerer Jobcenter Sorø sig også her markant under gennemsnittet for Østdanmark (10,6 uger) og landet (10,7 uger), samt et hestehoved eller to foran det næstbedste jobcenter (her: Jobcenter Stevns), hvis gennemsnitlige varighed er 9,2 uger. Jobcenter Sorø har gennem flere år fastholdt et ambitionsniveau for antallet af længerevarende sager, der så vidt det er jobcentret bekendt, ikke ses tilsvarende i noget andet jobcenter, og jobcentret planlægger en betydelig videreudvikling af sin indsats på området i forbindelse med den sygedagpengereform, der gennemføres i 2009/2010. Men det er nødvendigt at påpege, at jobcentrets meget lave udgangspunkt sætter sine begrænsninger i forhold til omfanget af det yderligere fald, der kan opnås. Jobcenter Sorø finder det derfor ikke troværdigt at opstille resultatmål om yderligere nedbringelse af sagstal og sagslængder, men gør det i stedet til sin meget ambitiøse målsætning at fastholde sine bemærkelsesværdige resultater på området. Det bemærkes dog også, at sagstallene i Jobcenter Sorø på det seneste har udvikling sig ugunstigt, så de vedligeholdelsesmål, der opstilles til udfordring 2 nedenfor i realiteten indebærer en nedbringelse: For sager mellem 26 og 52 uger har Jobcenter Sorø det langsigtede måltal 90 svarende til 3 sager per borgere i kommunen. Aktuel status er, at der er 111 sager i dette interval. 3 For sager over 52 uger har Jobcenter Sorø det langsigtede måltal 30 svarende til 1 sag per borgere i kommunen. Aktuel status er, at der er 32 sager over 52 uger. 4 Der henvises til udfordring 2 nedenfor. Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt Ministerens udmeldte mål 3 om begrænsning af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Antallet af ledige under 30 år har for målgrupperne under ét udviklet sig særdeles negativt i tremånedersperioden fra december 2008 til april 2009, hvor antallet af unge fuldtidsledige er steget fra 196 til 227 (opgjort som bruttoledige, dvs. inklusive aktiverede). Der ses især en dramatisk stigning blandt de unge forsikrede (fra i den betragtede periode), mens den negative udviklingen blandt de ikke-forsikrede er relativt mindre dramatisk (fra 136 til 142 i perioden). 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands kvartalsrapport Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark for 1. kvartal 2009 bestyrker indtrykket af, at Jobcenter Sorø har en væsentlig udfordring på ungeområdet. Af rapporten fremgår således, at kun 6 af Østdanmarks 44 jobcentre har oplevet en større tilvækst i antallet af unge (18 29 år) ydelsesmodtagere i perioden marts 2008 til marts Resultatoversigt for Jobcenter Sorø, april 2009 (marts-tal). Fra jobindsats.dk 4 Resultatoversigt for Jobcenter Sorø, april 2009 (marts-tal). Fra jobindsats.dk 5 Alle tal er fra jobindsats.dk (Ministermålene) 6

7 Omvendt ser udviklingen umiddelbart ikke helt så dyster ud, som en af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdet prognose for udviklingen i perioden december 2008 til december 2010 forudskikker. I prognosen anslås antallet af unge fuldtidsledige (her: opgjort som bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede) at ville stige fra udgangspunktet på 196 i december 2008 over 281 i december 2009 og til 345 i december Det faktiske antal unge ledige udgjorde i april 2009 i alt 227 fuldtidspersoner, og der synes at kunne spores en vis stabilisering i 2. kvartal 2009, hvorfor det ikke kan udelukkes, at udviklingen følger et mere positivt spor, end det der tegnes af ovennævnte prognose. Jobcenter Sorø har alligevel valgt at orientere sig efter beskæftigelsesregionens prognose ved fastlæggelsen af resultatmål på området, da jobcentret som argumenteret i forbindelse med udfordringen omkring arbejdskraftreserven ovenfor næppe er i en position til at udarbejde en mere nøjagtig prognose selv. Jobcentret vil dog følge udviklingen nøje i den kommende tid med henblik på om nødvendigt at revurdere målsætningen, så der sikres et relevant højt ambitionsniveau. Jobcenter Sorø har allerede ultimo 2008 i samarbejde med LBR i Sorø Kommune - iværksat en særlig indsats overfor målgruppen af yngre ledige og vil også fremover arbejde intensivt med målgruppen for at forebygge en ulykkelig situation med ungeledighed, der udvikler sig langvarigt. Herunder vil Jobcenter Sorø have betydeligt fokus at skabe afgang til det ordinære uddannelsessystem samt på relevant og rettidig aktivering (herunder såkaldt straksaktivering hhv. hurtigt i gang indsats) for den gruppe, der ikke umiddelbart kan udsluses til arbejde eller uddannelse. Der henvises til udfordring 3 nedenfor. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Udfordringerne på ministermålsområderne er beskrevet i kapitel 1 ovenfor og behandles igen i kapitel 3 om den borgerrettede indsats nedenfor, hvor der opstilles konkrete mål og strategier m.v. for hver udfordring. Derfor beskrives udfordringerne på ministermålsområderne ikke yderligere i dette kapitel. I dette kapitel beskrives i stedet den særlige udfordring for Jobcenter Sorø i 2010, der sammen med ministermålene sætter fokus for jobcentrets arbejde i det kommende år. Når der kun udpeges én særlig lokal udfordring, er det først og fremmest fordi Jobcenter Sorø med stor målrettethed og stort held og effekt har sat ind overfor sine tidligere ømme tæer, hvortil især fleksjob/ledighedsydelsesområdet kan henregnes. 7 Hertil skal lægges, at Jobcenter Sorø er et mindre jobcenter, der realistisk ikke kan løbe på fuld kraft i alle retninger, og som derfor må lægge kursen efter, hvor udfordringerne er størst. Konkret betyder dette, at især ministermålsområderne vil være i centrum for jobcentrets indsats i Beskæftigelsesregionens prognose er fremsendt til Jobcenter Sorø i forbindelse med processen om denne beskæftigelsesplan for I april 2009 havde Jobcenter Sorø 38 fuldtidsmodtagere af ledighedsydelse svarende til en reduktion på 26 % i forhold til samme måned året før. Af i alt 50 berørte, havde kun 20 modtager ydelsen i mere end 13 uger, - en nedgang på 35 % i forhold til året før. I den tilsvarende periode ses en væsentlig tilvækst i antallet af borgere på ledighedsydelse i den klynge af jobcentre, som jobcentre Sorø sammenlignes med. Tal fra Jobindsats.dk (Resultatoversigt for Jobcenter Sorø april 2009). 7

8 Da ministermålene i sig selv udgør tre særlige udfordringer for jobcentret, nummereres den af jobcentret identificerede særlige udfordring som nr. 4. Dermed sikres entydighed om, hvilke udfordringer, der henvises til, når der i kapitel 3 4 nedenfor opstilles strategier / indsatser og resultatmål for hver af de i alt 4 udfordringer for jobcentret i Overblik over samtlige særlige udfordringer for 2010 Udfordring 1, jf. ministerens 1. indsatsområde og mål: Arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i arbejdskraftreserven for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Udfordring 2, jf. ministerens 2. indsatsområde og mål: Sygedagpenge (længerevarende forløb) Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på de lange sygedagpengeforløb (over 26 uger). Jobcentrets udfordring er at fastholde det lave antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Udfordring 3, jf. ministerens 3. indsatsområde og mål: Unge på midlertidige forsørgelsesydelser Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i antallet af unge modtagere af såvel a-dagpenge som kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelse. Udfordring 4 (lokalt udpeget): Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Jobcentrets udfordring er at ændre på dette. 2.2 Om den lokalt udpegede udfordring (4) Udfordringerne 1 3, som knytter sig til ministerens udmeldte mål, kommenteres som nævnt ovenfor ikke yderligere i dette kapitel, men tages under ny behandling i kapitel 3-4, hvor der opstilles strategier, indsatser og resultatmål for samtlige 4 udfordringer. Derimod er det på sin plads at knytte nogle kommentarer til den særlige udfordring 4 (uddannelsesgabet), der er udpeget lokalt. 8

9 Udfordring 4: Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Udfordringen er at ændre på dette. Det er karakteristisk, at der trods den stigende ledighed fortsat er en del ledige jobs. Det skyldes for en stor del, at der er utilstrækkelig overensstemmelse mellem virksomhedernes krav til arbejdskraften og de lediges faktiske kvalifikationer. Samtidig er erfaringen fra tidligere samfundsøkonomiske tilbageslag, at størstedelen af de jobs, der nedlægges ikke genopstår, selv om konjunkturerne vender. I stedet opstår der nye jobs i andre sektorer og brancher. Det er derfor væsentligt, at jobcentret med brug af opkvalificeringstiltag sætter ind på at gøre de ledige klar til fremtidens jobs. Ikke mindst idet vi i de kommende år i tiltagende grad vil opleve, at en faldende og for en stor del faglært - arbejdsstyrke skal erstattes af personer, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet pga. få ressourcer og utilstrækkelige kvalifikationer. Situationen kræver, at jobcentret sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere bidrager til opkvalificering af gruppen af ufaglærte ledige. 54 % af de ledige i Sorø er uden uddannelse, mens det samme kun gælder for 23 % af de beskæftigede. 8 Jobcentret kan i et vist omfang løfte med på opkvalificeringsopgaven, og da vil det ske ved brug af uddannelsespålæg målrettet de unge ledige, voksenlærlingeaftaler samt partnerskaber med private virksomheder. Endelig kan der være en målgruppe, for hvem målrettet revalidering, er det, der skal til. I tilknytning til opkvalificeringsopgaven har jobcentret en udfordring i forhold til i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. - at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der endnu kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. I kapitlerne 3 og 4 er beskrevet hvilke strategi/indsatser og målsætninger, der tegner indsatsen, når jobcentret går i clinch med udfordringerne i Det understreges, at Jobcenter Sorø i tillæg til arbejdet med at leve op til de fremhævede udfordringer vægter at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 3. Den borgerrettede indsats Alle ledige, der henvender sig i jobcentret, skal mødes med en indsats, der har et klart og entydigt fokus på beskæftigelse. I flest mulige tilfælde sigtes på helt ordinær beskæftigelse og på, at de ledige vendes i døren. De, der har brug for det, hjælpes i job eller uddannelse med en målrettet indsats. 8 Kilde: Mploy s beregninger for LBR i Sorø Kommune, april

10 For ledige kontant- og starthjælpsmodtagere, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate (match 1-3), igangsættes en hurtig erhvervsrettet indsats primært rettet mod job, men eventuel også mod uddannelse på ordinære vilkår. Straksaktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere indgår som et centralt redskab i jobcentrets bestræbelser på hurtigt at bringe ledige kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. Derudover vil jobcentret typisk henvise de ledige til virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser samt når det gælder unge og ufaglærte - til uddannelsesforløb. Det er vigtigt at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige for derved at forebygge, at de aktuelle dårlige konjunkturer sætter frø til langvarige strukturelle ledighedsproblemer. Det er i Jobcenter Sorøs første tid lykkedes at igangsætte en meget markant udvikling i forhold til øget rettidighed og øget aktiveringsgrad, og dette er en udvikling, jobcentret vægter at videreføre. Borgere med særlige behov vejledes om deres særlige muligheder. Fx vejledes personer med funktionsnedsættelser om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. I det følgende beskrives, hvilke målsætninger og strategier/indsatser, der sætter retningen for Jobcenter Sorøs arbejde med hver enkelt af de beskrevne særlige udfordringer i RESULTATMÅL Udfordring 1: Arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i arbejdskraftreserven for både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. Antallet af a-dagpengemodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 184 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 37 %) sammenlignet med april Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 170 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 42 %) sammenlignet med april Antallet af ledige totalt, der indgår i arbejdskraftreserven begrænses således til maksimalt 354 i december Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet kan forekomme noget optimistisk i lyset af, at antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven allerede i april 2009 er ved at nå det af beskæftigelsesregionen prognosticerede niveau for december (april 2009: 134; prognosetal for december 2009: 139). Det kan derfor vise sig nødvendigt at revidere resultatmålet. 10 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet forekommer umiddelbart realistisk (med forbehold for nye overraskelser i konjunkturudviklingen). April 2009: 120; prognosetal for december 2009: 149). 10

11 STRATEGI/INDSATS Generelt skærpet fokus på matchgrupperne 1 3 Herunder månedligt udtræk af arbejdskraftreserven samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige) Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Der anvendes Hurtigt I Gang indsats for forsikrede ledige Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Indsats overfor ledige, der tilmeldes med forudgående offentlig forsørgelse Jobcentret samarbejder med a-kasserne om problemstillinger hos de ledige, der især ved forudgående sygeforløb kan have glæde af en tidlig indsats ved tilbagevenden til arbejdsløshedsdagpenge, herunder anvendes rundbordssamtaler m.v. SUND IGEN Med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsætter metodeudviklingsprojektet SUND IGEN indtil 2. kvartal Projektet tilsigter en hurtig socialmedicinsk afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe, hvor lange eller drypvise sygemeldinger udgør en barriere for den beskæftigelsesfremmende indsats. RESULTATMÅL Udfordring 2: Sygedagpenge (længerevarende forløb) Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på de lange sygedagpengeforløb (over 26 uger). Jobcentrets udfordring er at fastholde det lave antal sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger udgør maksimalt 90 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 3 længerevarende sager per 1000 indbyggere Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør maksimalt 30 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 1 langvarig sag per 1000 indbyggere Resultatmålene for denne udfordring skal ses i lyset af, at Jobcenter Sorø i har opnået omfattende reduktioner i antallet af (især) længerevarende sygedagpengeforløb. Jobcentret kan derfor ikke opstille realistiske målsætninger om yderligere nedbringelse, men sætter sig i stedet det særdeles ambitiøse mål at holde niveauet. I øvrigt henvises til beskrivelsen af udfordringen i kapitel 1. 11

12 over 26 uger. STRATEGI/INDSATS Forebyggelse Med støtte fra LBR gennemføres til og med 2010 et forsøg med en egentlig borger- og virksomhedsrettet forebyggelsesindsats på sygefraværsområdet, der har til formål at bremse det stigende pres på sygedagpengeområdet. Kernen i forsøget er, at en sygeplejerske yder konkret, individuel rådgivning til borgere, der læner sig op ad en sygemelding (eller til arbejdsgivere med stort sygefravær). Rekrutteringen sker gennem annoncering, ugentlig åben rådgivning samt ved, at de praktiserende læger henviser til ordningen frem for at sygemelde umiddelbart SUND IGEN Med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsætter metodeudviklingsprojektet SUND IGEN frem til juni Projektet tilsigter en hurtig socialmedicinsk afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe, hvor lange eller drypvise sygemeldinger udgør en barriere for den beskæftigelsesfremmende indsats. Projektet indebærer desuden en tidlig sundhedsfaglig intervention i de tilfælde, hvor det vurderes relevant, herunder i sager med stress eller depression eller diffuse somatiske symptomer Fokus på effektiv og korrekt sagsbehandling Der tilstræbes generelt en hurtig, målrettet og effektiv sagsbehandling, der sker differentieret efter risikoprofil. Tilsvarende er der fokus på, at alle afgørelser træffes korrekt samt på fuld ledelsesmæssig opbakning til de medarbejdere, der sidder med de vanskelige afgørelser Delvis genoptagelse af arbejdet Jobcenter Sorø vil også i 2010 lægge vægt på at fremme delvis genoptagelse af arbejde i de situationer, hvor det er realistisk Nye tilbudstyper Den nye sygedagpengelov, der giver rum for en mere aktiv indsats på området skal udnyttes til at fremme, at den enkeltes arbejdsevne vedligeholdes under sygdomsforløbet. Jobcenter Sorø vil etablere helt nye tilbudstyper til denne brug, og vil i den forbindelse lægge vægt på at inddrage den fornødne sundhedsfaglige ekspertise og på respekt for de sygemeldtes begrænsninger og skånebehov. Jobcenter Sorø forventer her at bygge videre på de nyttige pilotprojektserfaringer med inddragelse af sundhedsfaglige ekspertise, som jobcentret genne de seneste år har gjort sig med hjælp fra LBR-midler og statslige puljemidler, jf. pindene om forebyggelse og Sund Igen ovenfor. RESULTATMÅL 12

13 Udfordring 3: Unge på midlertidige forsørgelsesydelser Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i antallet af unge modtagere af såvel a-dagpenge som kontanthjælps-, starthjælpsog introduktionsydelse. Antallet af unge under 30 år, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse begrænses til maksimalt 345 bruttoledige fuldtidspersoner ved udgangen af STRATEGI/INDSATS Generelt skærpet fokus på matchgrupperne 1 3 Herunder månedligt udtræk af arbejdskraftreserven samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige) Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Der anvendes Hurtigt I Gang indsats for forsikrede ledige Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Generelt øget fokus på målgruppen, der behøver uddannelse / opkvalificering I samarbejde med LBR gennemføres frem til november 2010 et forsøgsprojekt, der skal afdække perspektiverne i en intensiveret ikke mindst uddannelsesrelateret indsats for de årige ledige uanset forsikringsstatus Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes Jobcenter Sorø vil herunder benytte sig af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg, jf. velfærdsforligslovgivningen. Opkvalificering og vejledning rettet mod mangelområder Jobcentret vil i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. De unge ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. 12 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 13

14 sml. også udfordringerne 1 og 4. RESULTATMÅL Udfordring 4: Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af unge ikke-forsikrede ledige under 30 år, der afsluttes til ordinær uddannelse øges til mindst 63 i 2010 svarende til en stigning på 50 % i forhold til STRATEGI/INDSATS Revalidering, virksomhedsrevalidering, voksenlærlingeordningen og korterevarende kurser Jobcenter Sorø vil i 2010 øge opmærksomheden på relevant og målrettet brug af uddannelsestilbuddene, hvor det sker med perspektiv for varig arbejdsmarkedstilknytning Samarbejde om opkvalificering Jobcenter Sorø ser a-kasserne og de faglige organisationer som væsentlige samarbejdspartnere i forhold til ambitionen om at mindske uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige. 4. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Sorøs virksomhedsrettede indsats skal medvirke til: o At løse virksomhedernes arbejdskraftbehov hurtigt og effektivt i det omfang, arbejdsmarkedet ikke selv skaber matchet. Processen for rekruttering af arbejdskraft til virksomheder vil afhænge af virksomhedernes ønsker og behov. Jobcentret tilbyder at støtte virksomheder i selv at annoncere efter den ønskede arbejdskraft på jobnet.dk og medvirker til at lægge stillingsopslag på jobnet.dk. Jobcentret sikrer endvidere en effektiv formidling af arbejdskraft gennem udsøgning og henvisning af ar- 13 Et tilsvarende mål for forsikrede ledige ville være ønskeligt, men er så vidt det er jobcentret bekendt pt. ikke dataunderstøttet. 14

15 bejdssøgende ved behov, når virksomhederne indsender stillingsopslag til jobcentret o At sikre fastholdelse og opkvalificering af de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation. o At fremme en effektiv flaskehalsforebyggende indsats også i samarbejde med nabojobcentrene. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der præges af stor og udækket efterspørgsel efter arbejdskraft, og hvortil til der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Tilsvarende vil jobcentret også i 2010 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere o At indsamle informationer om virksomhedernes aktuelle og fremtidige arbejdskraftbehov o At virksomhedskontakten koordineres mellem aktørerne på tværs af jobcentre, således at virksomhederne på et større arbejdsmarked i og udenfor hjemkommunen oplever en sammenhængende og professionel offentlig beskæftigelsesindsats STRATEGI/INDSATS Indgåelse af partnerskabsaftaler, samarbejdsaftaler eller aftaler om rotationsprojekter Jobcenter Sorø vurderer løbende, om det tjener sagen at søge mere formelle samarbejder med udvalgte virksomheder Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet aftales mentoruddannelse og mentortilskud til virksomheden, hvor det vurderes relevant Samarbejde med andre jobcentre m.v. Samarbejdet med andre mindre jobcentre og øvrige relevante partnere udvikles, herunder i forbindelse med afviklingen af konkrete arrangementer og opgaver. Der samarbejdes med LBR om dette. EURES EURES skal sikre den europæiske beskæftigelsesstrategi samt styrke det indre marked. Centrale opgaver er jobformidling på tværs af landegrænserne og vejledning om job og uddannelse i udlandet samt information om arbejds- og levevilkår i de enkelte lande. Jobcenter Sorø vil sikre, at virksomhederne tilbydes at annoncere i hele EU via EURES hjemmeside, samt at de får mulighed for at søge i den europæiske CV database Handicapkompenserende ordninger Tidligere undersøgelser har vist, at virksomhederne generelt har et meget dårligt kendskab til de handicapkompenserende ordninger. I både fastholdelses- og indslusningssituationer vil alle parter kunne have glæde af, at virksomhedernes kendskab til ordningerne forbedres. Jobcenter Sorø vil derfor arbejde på 15

16 at udbrede kendskabet til ordningerne, som bør indgå naturligt i de redskaber, der i forvejen arbejdes med i fastholdelse og indslusning af borgere på arbejdsmarkdet. For LBR s plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer henvises til tillæg Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen kan overlade udførelsen af beskæftigelsesindsatsens opgaver, herunder visse myndighedsopgaver til andre aktører men ikke det endelige ansvar. Kommunerne har i modsætning til de hidtidige statslige myndigheder i jobcentrene - ikke tradition for, at kontaktforløbet lægges ud til andre aktører. Det skyldes blandt andet kommunernes kontrolopgaver i relation til ydelse m.v., samt at mange kommuner samarbejder med mindre lokale leverandører, der ofte udmærker sig ved at de kender det lokale arbejdsmarked rigtig godt og derfor skaber gode resultater, men som ikke nødvendigvis har den it-infrastruktur (herunder adgang til Arbejdsmarkedsportalen), som vil være et krav i forbindelse med fuld opgaveudlægning. Dette betyder, at der reelt foregår et betydeligt samarbejde mellem kommunen i jobcentret og eksterne aktører om konkrete aktiveringsindsatser m.v., der efter traditionel statslig definition ikke har form af andre aktørforløb, men hvor eksterne aktører ikke desto mindre er leverandører af helt centrale beskæftigelsesrelaterede serviceydelser for ledige og sygemeldte m.v.. I det nye énstrengede system skal de hidtidige statslige og kommunale forskelligheder (også) i brugen af anden aktør overvindes. Fremadrettet vil Jobcenter Sorø derfor nøje overveje mulighederne for at medudlægge kontaktforløb og tilhørende myndighedsopgaver i takt med, at der indgås nye aftaler med andre aktører i relation til ikke-forsikrede ledige. Lovgivningen om kommunaliseringen af den hidtidige statslige del af jobcentret samt sygedagpengereformen (begge 2009) rummer tilsammen markant nye muligheder for at indtænke andre aktører. Jobcenter Sorø vil derfor - i dialog med kommunalbestyrelsen nøje afdække mulighederne og vurdere, hvordan strategien for anden aktør inddragelse skal se ud fremover. Disse perspektiver er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende beskæftigelsesplan for 2010 så nye, at de ikke slår igennem i den resterende del af dette kapitel. I 2010 kan det derfor komme til ændringer i Jobcenter Sorøs praksis omkring inddragelse af andre aktører, som rækker videre, end hvad der umiddelbart favnes af det følgende. Måltal for inddragelsen af andre aktører i 2010 Jobcenter Sorø udlagde i 2008 i alt 28 af forsikrede ledige til andre aktører (her: efter den statslige definition) i 2007 svarende til 2,7 %. For 2010 fastlægges måltallet til 2,5 %. Dette afspejler, at der står usikkerhed om, i hvilket omfang det er realistisk, at andre end forsikrede ledige udlægges med kontakt- 16

17 forløb (jf. beskrivelsen ovenfor). Det er med andre ord sådan, at et ganske omfattende bestående samarbejde med andre aktører ikke er indregnet i det beregnede måltal, da kontaktforløbet ikke er udlagt. Det sidste forhindrer imidlertid ikke de pågældende samarbejdspartnere i at yde et væsentligt bidrag til, at jobcentret overholder sine målsætninger. Tabellen nedenfor skitserer, hvilke målgrupper, der samarbejdes om. Det bemærkes, at tabellen ikke er udtømmende. Målgruppe Jobcentret vil 14 Forsikrede ledige Udlægge samtlige ledige der omfattes af rammeudbud (LVU ere) Løbende vurdere udlæggelse af de målgrupper, der omfattes af serviceudbuddene Ledige fleksjobvisiterede / modtagere af ledighedsydelse Henvise alle ledige fleksjobvisiterede til andre aktører efter 12 måneders ledighed, og allerede efter 6 måneder for de, der ønsker det Ikke-forsikrede ledige (arbejdsmarkedsparate, dvs. match 1 3) Udlægge samtlige ledige der omfattes af rammeudbud (LVU ere) 15 Løbende vurdere udlæggelse af de målgrupper, der omfattes af serviceudbuddene Inddrage andre aktører i 80 % af alle straksaktiveringsforløb for nyledige ikke forsikrede (match 1 3) Inddrage andre aktører i forbindelse med gentagne tilbud (i relevant omfang) Sygedagpengemodtagere Overveje inddragelse af andre aktører i forbindelse med tilbud målrettet sygedagpengemodtagere 14 Kommunens samarbejde med andre aktører er, jf. bemærkningerne ovenfor, ikke omfattet af den statslige definition af forløb hos andre aktører og indgår derfor ikke i beregningen af det fælles måltal. 15 Det hører til sjældenhederne, at der indfinder sig en ikke-forsikret LVU er blandt kunderne i jobcentret. 17

18 Jobcentret vil derudover inddrage andre aktører i relevant omfang i forbindelse med afklaringsforløb, fx for modtagere af sygedagpenge eller personer, der skal arbejdsprøves henholdsvis genvurderes i relation til fleksjobordningen). Som kriterier i relevansvurderingen indgår blandt andet: o Er der et særligt behov for en specialiseret indsats? o Er der andre aktører, som har særlige kompetencer i forhold til en indsats for bestemte grupper af ledige? o Er der mulighed for at nå nye delarbejdsmarkeder, og/eller få kontakt med en større bredde af virksomheder? o Vil øget konkurrenceudsættelse tjene sagen? o Er der konkrete lovgivningsmæssig krav om inddragelse af andre aktører? Jobcentret har følgende sigtelinjer i samarbejdet med andre aktører: o reel valgmulighed for den enkelte ledige o opfølgning på kvaliteten, fokus på jobeffekt og synlighed om resultaterne o resultatorienteret betalingsmodel (75 %) o understøttelse af andre aktørers specialisering o perspektiver for andre aktørers løsning af myndighedsopgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal afdækkes og udnyttes Udvælgelsen af aktører foregår på baggrund af de tilbud som aktøren har indgivet. Der vægtes aktørens pris, aktørens volumen og jobcentrets tillid til at aktøren kan opretholde en høj kvalitativ standard. I udvælgelsen spiller desuden ind hvor godt aktøren vurderes at kunne operere i lokalområdet. Underordnet de politiske målsætninger har jobcentret en intern strategi for udviklingen af et godt aktørsamarbejde. Vi arbejder for at samarbejdet med aktøren: o tager et positivt udgangspunkt, er tillidsfuldt og giver kollegaskab med aktørens medarbejdere o ses i lyset af naborelationer til nærliggende jobcentre således at såvel volumenhensyn som hensynet til den enkelte lediges valgmulighed optimeres. Jobcenter Sorø har sammen med jobcentrene i Ringsted og Faxe indgået fælles delaftaler på LVUområdet, holder fælles møder herom og sikrer sammen tilsynet med andre aktører. Desuden samarbejdes der om fælles delaftaler vedrørende Hurtig I Gang samt jobsøgningskurser. Ledige med kvalifikationer indenfor flaskehalsområder og ledige der er ufaglærte udlægges ikke til andre aktører. 6. De budgetmæssige rammer 18

19 Den aktive beskæftigelsesindsats 2010 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2009 Budget 2010 mio. kr. * mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto samt ) 24,8 24,2 Antal helårspersoner Enhedspris Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 15,7 23,3 Antal helårspersoner Enhedspris Revalidering (inkl. forrevalidering) (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) 59,8 55,7 Antal helårspersoner Enhedspris Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 56,6 58,3 Antal helårspersoner Enhedspris Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) 6 7 Antal helårspersoner Enhedspris Flaskehalsproblemer Indtægter (tilskud fra staten) (konto ) 2 0 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) i Enhedspris Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (gruppering ) i Antal helårspersoner 120 Enhedspris Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (50 pct. inden for et rådighedsbeløb) Driftsudgifter (konto , gruppering ) 0,0 5,0 Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere (75 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Seks-ugers selvvalgt uddannelse (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering 015) 2,0 Antal helårspersoner 20 Enhedspris Jobrotation (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige (tilskud) 19 Indtægter (tilskud fra staten) (konto , gruppering 020) 0,0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0,0

20 7. Tillæg og bilag 7.1 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2010 Antallet af a-dagpengemodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 184 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 37 %) sammenlignet med april Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 170 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 42 %) sammenlignet med april Antallet af ledige totalt, der indgår i arbejdskraftreserven begrænses således til maksimalt 354 i december Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger udgør maksimalt 90 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 3 længerevarende sager per 1000 indbyggere Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør maksimalt 30 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 1 langvarig sag per 1000 indbyggere 18 Antallet af unge under 30 år, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse begrænses til maksimalt 345 bruttoledige fuldtidspersoner ved udgangen af Antallet af unge ikke-forsikrede ledige under 30 år, der afsluttes til ordinær uddannelse øges til mindst 63 i 2010 svarende til en stigning på 50 % i forhold til Tillæg 2: Bevilling til ekstra jobkonsulenter til indvandrere Tillægget har ikke relevans for Jobcenter Sorø, der ikke omfattes af ordningen. 16 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet kan forekomme noget optimistisk i lyset af, at antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven allerede i april 2009 er ved at nå det af beskæftigelsesregionen prognosticerede niveau for december (april 2009: 134; prognosetal for december 2009: 139). Det kan derfor vise sig nødvendigt at revidere resultatmålet. 17 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet forekommer umiddelbart realistisk (med forbehold for nye overraskelser i konjunkturudviklingen). April 2009: 120; prognosetal for december 2009: 149). 18 Resultatmålene for denne udfordring skal ses i lyset af, at Jobcenter Sorø i har opnået omfattende reduktioner i antallet af (især) længerevarende sygedagpengeforløb. Jobcentret kan derfor ikke opstille realistiske målsætninger om yderligere nedbringelse, men sætter sig i stedet det særdeles ambitiøse mål at holde niveauet. I øvrigt henvises til beskrivelsen af udfordringen i kapitel Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 20 Et tilsvarende mål for forsikrede ledige ville være ønskeligt, men er så vidt det er jobcentret bekendt pt. ikke dataunderstøttet. 20

21 7.3 Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Planen indsættes senest i forbindelse med offentliggørelsen, januar Henvisninger til yderligere materiale Der er offentlig adgang til portalen der drives af Beskæftigelsesministeriet. Portalen stiller en lang række data til rådighed med det formål at sikre åbenhed om resultaterne af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland overvåger beskæftigelsesindsatsen og udarbejder løbende analyser, nøgletalssammenligninger, inspirationsmateriale til jobcentrene m.v.. Materialet kan findes på webadressen Blandt materialet fra beskæftigelsesregionen kan foruden resultatopfølgningsmaterialerne fremhæves en grundigere statistisk belysning af arbejdsmarkedet i Sorø, se Jobcenter Sorø og dets beskæftigelsesindsats er politisk forankret i Økonomiudvalget i Sorø Kommune. Udvalgets dagsordener, referater m.v. kan findes på under menupunktet Politik og demokrati. 21

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere