Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer 4 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Overblik over samtlige særlige udfordringer for Om den lokalt udpegede udfordring (4) 8 3. Den borgerrettede indsats 9 4. Den virksomhedsrettede indsats De budgetmæssige rammer Tillæg og bilag Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg 2: Bevilling til ekstra jobkonsulenter til indvandrere Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer 21 Henvisninger til yderligere materiale 21 2

3 Indledning Jobcenter Sorø skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i Der er for første gang tale om en ren kommunal beskæftigelsesplan, da indsatsen til og med juli 2009 som bekendt har været forankret i et fælles kommunalt / statsligt system. Fra og med august 2009 er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre et rent kommunalt anliggende, om end staten via beskæftigelsesregionernes overvågning og en ganske vidtgående central styring og regulering sætter forholdsvis snævre grænser for jobcentrenes opgaveløsning. I tillæg til den betydelige omlægning af beskæftigelsessystemet gælder, at landets jobcentre for 2010 må skrive beskæftigelsesplan og tilrettelægge indsatsen på baggrund af markant forringede konjunkturer, hvor der står stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling. Uanset de nye vilkår vil Jobcenter Sorø bestræbe sig på også fremover at gøre sig bemærket med en effektiv og udviklende indsats til gavn for den enkelte borger såvel som for arbejdsmarkedet og skatteyderne i bredere forstand. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. Jobcenter Sorø forventer i 2010 at servicere over borgere og ca virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder, og udgør dermed afsættet for en fortsat effektiv indsats. Sorø den Anne Hagstrøm Jobcenterchef 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed betegnes med begrebet arbejdskraftreserven, der dermed udtrykker, hvor stor en del af ledigheden, der rækker udover de korte, forbigående ledighedsperioder, der ofte ses i forbindelse med arbejdstageres skifte fra et job til et andet. I december 2008 henregnedes i alt 35,7 % af de ledige i Sorø til arbejdskraftreserven (25,2 % af de forsikrede ledige og 52,7 % af de ikke-forsikrede). Opgjort i marts 2009 er arbejdskraftreserven faldet til i alt 32,4 % (24,6 % af de forsikrede ledige og 48,3 % af de ikke-forsikrede). Dette er imidlertid ikke nogen god nyhed, da de bagvedliggende tal indikerer, at faldet skyldes en statistisk udtynding i form af mange ny ledige. Således er det samlede antal ledige i den her betragtede tremånedersperiode steget fra 585 til Dette implicerer, at arbejdskraft- 1 Alle tal er fra jobindsats.dk 4

5 reserven kan stige væsentligt i den kommende tid i takt med, at de mange nye ledige passerer tremåneders grænsen og dermed statistisk inkluderes i arbejdskraftreserven. Tilvæksten udgøres i høj grad af yngre mænd fra konjunkturfølsomme private erhverv indenfor fx byggeri/håndværk, industri/fremstilling og transport. Det er særdeles vanskeligt at forudsige præcist hvor meget arbejdskraftreserven kan forventes at stige i den kommende tid. Det afhænger til dels af jobcentrets indsats, men det afhænger også endda i betydelig grad - af konjunkturudviklingen internationalt, nationalt og lokalt. Jobcenter Sorø vurderer på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at der i målfastlæggelsen tages afsæt i de af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdede prognoser for udviklingen i arbejdskraftreserven, da jobcentret næppe på det foreliggende grundlag kan udarbejde mere retvisende prognoser. Prognosetallenes udmøntning som måltal indebærer i sig selv, at målets ambitionsniveau er ganske højt. Således gælder for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, at prognosens forventede niveau for arbejdskraftreserven ved udgangen af 2009 efter alt at dømme nås allerede i første halvår Målsætningen for kontanthjælpsmodtagerne er ikke helt så presset i afsættet, idet udviklingen her foreløbigt ikke er nær så markant negativ, som tilfældet er for de forsikrede. Der henvises til udfordring 1 nedenfor. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Jobcenter Sorø har opnået rigtigt gode resultater på dette indsatsområde. Fra har området haft jobcentrets særlige opmærksomhed, og resultatet er en udvikling i antallet af sygedagpengesager over 26 uger, der skiller sig markant og positivt ud ved sammenligning med andre jobcentre. Når der fx i forbindelse med resultatrevisionen foretages opgørelse på samtlige kommunens sygedagpengesager (inklusive de mange start/stop-sager, der aldrig når til opfølgning i jobcentret) fremstår Sorøs tal som på det jævne. Det er særdeles vanskeligt for jobcentret at rokke ved dette overordnede billede, da de bemeldte start/stop-sager, er så betydelige i antal, at det i høj grad skygger for resultaterne der hvor jobcentret kan gøre en forskel. Karakteristisk er nemlig, at jobcentret er afskåret fra at indvirke på flowet ind i sygedagpengesystemet, men at en effektiv indsats i jobcentret derimod potentielt kan præges flowet ud af sygedagpengesystemet ganske betydeligt. Når fokus derfor sættes på den delmængde af sygedagpengesagerne, der rent faktisk kommer til opfølgning i jobcentret, så skiller Jobcenter Sorøs resultater på området sig endog meget markant ud fra de øvrige jobcentres: Konkret udgør andelen af sygedagpengesager, der overstiger 26 uger 21 % i Jobcenter Sorø mod 37 % i hele landet og 36 % i Østdanmark. I den klynge (klynge 3) af sammenlignelige jobcentre i Østdanmark, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland benchmarker Jobcenter Sorø med, skiller Jobcenter Sorøs resultat sig dermed klart ud i toppen. Næstbedst er Jobcenter Fredensborg, hvor den tilsvarende andel er 27 %. 2 Tilsvarende markant er Jobcentre Sorøs resultater, når der fokuseres på de helt lange sygedagpengesager (over 52 uger). Disse sager udgør 4 % af samtlige aktuelle forløb i Sorø. Det sammenlignelige tal for 2 Tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2008 for jobcentergruppe 3, s. 8. 5

6 Østdanmark og for hele landet (sammenfald) er 17 %. Andelen for det næstbedste jobcenter i klyngen (igen Jobcenter Fredensborg) er 8 %, eller dobbelt op i forhold til Jobcenter Sorø. Endelig befinder Jobcenter Sorø sig også helt i top, når der sættes fokus på gennemsnitlige sagsvarighed. Med 8,9 uger i gennemsnit placerer Jobcenter Sorø sig også her markant under gennemsnittet for Østdanmark (10,6 uger) og landet (10,7 uger), samt et hestehoved eller to foran det næstbedste jobcenter (her: Jobcenter Stevns), hvis gennemsnitlige varighed er 9,2 uger. Jobcenter Sorø har gennem flere år fastholdt et ambitionsniveau for antallet af længerevarende sager, der så vidt det er jobcentret bekendt, ikke ses tilsvarende i noget andet jobcenter, og jobcentret planlægger en betydelig videreudvikling af sin indsats på området i forbindelse med den sygedagpengereform, der gennemføres i 2009/2010. Men det er nødvendigt at påpege, at jobcentrets meget lave udgangspunkt sætter sine begrænsninger i forhold til omfanget af det yderligere fald, der kan opnås. Jobcenter Sorø finder det derfor ikke troværdigt at opstille resultatmål om yderligere nedbringelse af sagstal og sagslængder, men gør det i stedet til sin meget ambitiøse målsætning at fastholde sine bemærkelsesværdige resultater på området. Det bemærkes dog også, at sagstallene i Jobcenter Sorø på det seneste har udvikling sig ugunstigt, så de vedligeholdelsesmål, der opstilles til udfordring 2 nedenfor i realiteten indebærer en nedbringelse: For sager mellem 26 og 52 uger har Jobcenter Sorø det langsigtede måltal 90 svarende til 3 sager per borgere i kommunen. Aktuel status er, at der er 111 sager i dette interval. 3 For sager over 52 uger har Jobcenter Sorø det langsigtede måltal 30 svarende til 1 sag per borgere i kommunen. Aktuel status er, at der er 32 sager over 52 uger. 4 Der henvises til udfordring 2 nedenfor. Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt Ministerens udmeldte mål 3 om begrænsning af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Antallet af ledige under 30 år har for målgrupperne under ét udviklet sig særdeles negativt i tremånedersperioden fra december 2008 til april 2009, hvor antallet af unge fuldtidsledige er steget fra 196 til 227 (opgjort som bruttoledige, dvs. inklusive aktiverede). Der ses især en dramatisk stigning blandt de unge forsikrede (fra i den betragtede periode), mens den negative udviklingen blandt de ikke-forsikrede er relativt mindre dramatisk (fra 136 til 142 i perioden). 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands kvartalsrapport Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark for 1. kvartal 2009 bestyrker indtrykket af, at Jobcenter Sorø har en væsentlig udfordring på ungeområdet. Af rapporten fremgår således, at kun 6 af Østdanmarks 44 jobcentre har oplevet en større tilvækst i antallet af unge (18 29 år) ydelsesmodtagere i perioden marts 2008 til marts Resultatoversigt for Jobcenter Sorø, april 2009 (marts-tal). Fra jobindsats.dk 4 Resultatoversigt for Jobcenter Sorø, april 2009 (marts-tal). Fra jobindsats.dk 5 Alle tal er fra jobindsats.dk (Ministermålene) 6

7 Omvendt ser udviklingen umiddelbart ikke helt så dyster ud, som en af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland udarbejdet prognose for udviklingen i perioden december 2008 til december 2010 forudskikker. I prognosen anslås antallet af unge fuldtidsledige (her: opgjort som bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede) at ville stige fra udgangspunktet på 196 i december 2008 over 281 i december 2009 og til 345 i december Det faktiske antal unge ledige udgjorde i april 2009 i alt 227 fuldtidspersoner, og der synes at kunne spores en vis stabilisering i 2. kvartal 2009, hvorfor det ikke kan udelukkes, at udviklingen følger et mere positivt spor, end det der tegnes af ovennævnte prognose. Jobcenter Sorø har alligevel valgt at orientere sig efter beskæftigelsesregionens prognose ved fastlæggelsen af resultatmål på området, da jobcentret som argumenteret i forbindelse med udfordringen omkring arbejdskraftreserven ovenfor næppe er i en position til at udarbejde en mere nøjagtig prognose selv. Jobcentret vil dog følge udviklingen nøje i den kommende tid med henblik på om nødvendigt at revurdere målsætningen, så der sikres et relevant højt ambitionsniveau. Jobcenter Sorø har allerede ultimo 2008 i samarbejde med LBR i Sorø Kommune - iværksat en særlig indsats overfor målgruppen af yngre ledige og vil også fremover arbejde intensivt med målgruppen for at forebygge en ulykkelig situation med ungeledighed, der udvikler sig langvarigt. Herunder vil Jobcenter Sorø have betydeligt fokus at skabe afgang til det ordinære uddannelsessystem samt på relevant og rettidig aktivering (herunder såkaldt straksaktivering hhv. hurtigt i gang indsats) for den gruppe, der ikke umiddelbart kan udsluses til arbejde eller uddannelse. Der henvises til udfordring 3 nedenfor. 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Udfordringerne på ministermålsområderne er beskrevet i kapitel 1 ovenfor og behandles igen i kapitel 3 om den borgerrettede indsats nedenfor, hvor der opstilles konkrete mål og strategier m.v. for hver udfordring. Derfor beskrives udfordringerne på ministermålsområderne ikke yderligere i dette kapitel. I dette kapitel beskrives i stedet den særlige udfordring for Jobcenter Sorø i 2010, der sammen med ministermålene sætter fokus for jobcentrets arbejde i det kommende år. Når der kun udpeges én særlig lokal udfordring, er det først og fremmest fordi Jobcenter Sorø med stor målrettethed og stort held og effekt har sat ind overfor sine tidligere ømme tæer, hvortil især fleksjob/ledighedsydelsesområdet kan henregnes. 7 Hertil skal lægges, at Jobcenter Sorø er et mindre jobcenter, der realistisk ikke kan løbe på fuld kraft i alle retninger, og som derfor må lægge kursen efter, hvor udfordringerne er størst. Konkret betyder dette, at især ministermålsområderne vil være i centrum for jobcentrets indsats i Beskæftigelsesregionens prognose er fremsendt til Jobcenter Sorø i forbindelse med processen om denne beskæftigelsesplan for I april 2009 havde Jobcenter Sorø 38 fuldtidsmodtagere af ledighedsydelse svarende til en reduktion på 26 % i forhold til samme måned året før. Af i alt 50 berørte, havde kun 20 modtager ydelsen i mere end 13 uger, - en nedgang på 35 % i forhold til året før. I den tilsvarende periode ses en væsentlig tilvækst i antallet af borgere på ledighedsydelse i den klynge af jobcentre, som jobcentre Sorø sammenlignes med. Tal fra Jobindsats.dk (Resultatoversigt for Jobcenter Sorø april 2009). 7

8 Da ministermålene i sig selv udgør tre særlige udfordringer for jobcentret, nummereres den af jobcentret identificerede særlige udfordring som nr. 4. Dermed sikres entydighed om, hvilke udfordringer, der henvises til, når der i kapitel 3 4 nedenfor opstilles strategier / indsatser og resultatmål for hver af de i alt 4 udfordringer for jobcentret i Overblik over samtlige særlige udfordringer for 2010 Udfordring 1, jf. ministerens 1. indsatsområde og mål: Arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i arbejdskraftreserven for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Udfordring 2, jf. ministerens 2. indsatsområde og mål: Sygedagpenge (længerevarende forløb) Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på de lange sygedagpengeforløb (over 26 uger). Jobcentrets udfordring er at fastholde det lave antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Udfordring 3, jf. ministerens 3. indsatsområde og mål: Unge på midlertidige forsørgelsesydelser Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i antallet af unge modtagere af såvel a-dagpenge som kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelse. Udfordring 4 (lokalt udpeget): Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Jobcentrets udfordring er at ændre på dette. 2.2 Om den lokalt udpegede udfordring (4) Udfordringerne 1 3, som knytter sig til ministerens udmeldte mål, kommenteres som nævnt ovenfor ikke yderligere i dette kapitel, men tages under ny behandling i kapitel 3-4, hvor der opstilles strategier, indsatser og resultatmål for samtlige 4 udfordringer. Derimod er det på sin plads at knytte nogle kommentarer til den særlige udfordring 4 (uddannelsesgabet), der er udpeget lokalt. 8

9 Udfordring 4: Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Udfordringen er at ændre på dette. Det er karakteristisk, at der trods den stigende ledighed fortsat er en del ledige jobs. Det skyldes for en stor del, at der er utilstrækkelig overensstemmelse mellem virksomhedernes krav til arbejdskraften og de lediges faktiske kvalifikationer. Samtidig er erfaringen fra tidligere samfundsøkonomiske tilbageslag, at størstedelen af de jobs, der nedlægges ikke genopstår, selv om konjunkturerne vender. I stedet opstår der nye jobs i andre sektorer og brancher. Det er derfor væsentligt, at jobcentret med brug af opkvalificeringstiltag sætter ind på at gøre de ledige klar til fremtidens jobs. Ikke mindst idet vi i de kommende år i tiltagende grad vil opleve, at en faldende og for en stor del faglært - arbejdsstyrke skal erstattes af personer, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet pga. få ressourcer og utilstrækkelige kvalifikationer. Situationen kræver, at jobcentret sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere bidrager til opkvalificering af gruppen af ufaglærte ledige. 54 % af de ledige i Sorø er uden uddannelse, mens det samme kun gælder for 23 % af de beskæftigede. 8 Jobcentret kan i et vist omfang løfte med på opkvalificeringsopgaven, og da vil det ske ved brug af uddannelsespålæg målrettet de unge ledige, voksenlærlingeaftaler samt partnerskaber med private virksomheder. Endelig kan der være en målgruppe, for hvem målrettet revalidering, er det, der skal til. I tilknytning til opkvalificeringsopgaven har jobcentret en udfordring i forhold til i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. - at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der endnu kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. I kapitlerne 3 og 4 er beskrevet hvilke strategi/indsatser og målsætninger, der tegner indsatsen, når jobcentret går i clinch med udfordringerne i Det understreges, at Jobcenter Sorø i tillæg til arbejdet med at leve op til de fremhævede udfordringer vægter at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 3. Den borgerrettede indsats Alle ledige, der henvender sig i jobcentret, skal mødes med en indsats, der har et klart og entydigt fokus på beskæftigelse. I flest mulige tilfælde sigtes på helt ordinær beskæftigelse og på, at de ledige vendes i døren. De, der har brug for det, hjælpes i job eller uddannelse med en målrettet indsats. 8 Kilde: Mploy s beregninger for LBR i Sorø Kommune, april

10 For ledige kontant- og starthjælpsmodtagere, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate (match 1-3), igangsættes en hurtig erhvervsrettet indsats primært rettet mod job, men eventuel også mod uddannelse på ordinære vilkår. Straksaktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere indgår som et centralt redskab i jobcentrets bestræbelser på hurtigt at bringe ledige kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. Derudover vil jobcentret typisk henvise de ledige til virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser samt når det gælder unge og ufaglærte - til uddannelsesforløb. Det er vigtigt at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige for derved at forebygge, at de aktuelle dårlige konjunkturer sætter frø til langvarige strukturelle ledighedsproblemer. Det er i Jobcenter Sorøs første tid lykkedes at igangsætte en meget markant udvikling i forhold til øget rettidighed og øget aktiveringsgrad, og dette er en udvikling, jobcentret vægter at videreføre. Borgere med særlige behov vejledes om deres særlige muligheder. Fx vejledes personer med funktionsnedsættelser om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. I det følgende beskrives, hvilke målsætninger og strategier/indsatser, der sætter retningen for Jobcenter Sorøs arbejde med hver enkelt af de beskrevne særlige udfordringer i RESULTATMÅL Udfordring 1: Arbejdskraftreserven Ministeren sætter med sit mål 1 fokus på, at arbejdskraftreserven begrænses mest muligt. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i arbejdskraftreserven for både forsikrede og ikkeforsikrede ledige. Antallet af a-dagpengemodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 184 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 37 %) sammenlignet med april Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 170 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 42 %) sammenlignet med april Antallet af ledige totalt, der indgår i arbejdskraftreserven begrænses således til maksimalt 354 i december Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet kan forekomme noget optimistisk i lyset af, at antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven allerede i april 2009 er ved at nå det af beskæftigelsesregionen prognosticerede niveau for december (april 2009: 134; prognosetal for december 2009: 139). Det kan derfor vise sig nødvendigt at revidere resultatmålet. 10 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet forekommer umiddelbart realistisk (med forbehold for nye overraskelser i konjunkturudviklingen). April 2009: 120; prognosetal for december 2009: 149). 10

11 STRATEGI/INDSATS Generelt skærpet fokus på matchgrupperne 1 3 Herunder månedligt udtræk af arbejdskraftreserven samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige) Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Der anvendes Hurtigt I Gang indsats for forsikrede ledige Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Indsats overfor ledige, der tilmeldes med forudgående offentlig forsørgelse Jobcentret samarbejder med a-kasserne om problemstillinger hos de ledige, der især ved forudgående sygeforløb kan have glæde af en tidlig indsats ved tilbagevenden til arbejdsløshedsdagpenge, herunder anvendes rundbordssamtaler m.v. SUND IGEN Med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsætter metodeudviklingsprojektet SUND IGEN indtil 2. kvartal Projektet tilsigter en hurtig socialmedicinsk afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe, hvor lange eller drypvise sygemeldinger udgør en barriere for den beskæftigelsesfremmende indsats. RESULTATMÅL Udfordring 2: Sygedagpenge (længerevarende forløb) Ministeren sætter med sit mål 2 fokus på de lange sygedagpengeforløb (over 26 uger). Jobcentrets udfordring er at fastholde det lave antal sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger udgør maksimalt 90 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 3 længerevarende sager per 1000 indbyggere Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør maksimalt 30 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 1 langvarig sag per 1000 indbyggere Resultatmålene for denne udfordring skal ses i lyset af, at Jobcenter Sorø i har opnået omfattende reduktioner i antallet af (især) længerevarende sygedagpengeforløb. Jobcentret kan derfor ikke opstille realistiske målsætninger om yderligere nedbringelse, men sætter sig i stedet det særdeles ambitiøse mål at holde niveauet. I øvrigt henvises til beskrivelsen af udfordringen i kapitel 1. 11

12 over 26 uger. STRATEGI/INDSATS Forebyggelse Med støtte fra LBR gennemføres til og med 2010 et forsøg med en egentlig borger- og virksomhedsrettet forebyggelsesindsats på sygefraværsområdet, der har til formål at bremse det stigende pres på sygedagpengeområdet. Kernen i forsøget er, at en sygeplejerske yder konkret, individuel rådgivning til borgere, der læner sig op ad en sygemelding (eller til arbejdsgivere med stort sygefravær). Rekrutteringen sker gennem annoncering, ugentlig åben rådgivning samt ved, at de praktiserende læger henviser til ordningen frem for at sygemelde umiddelbart SUND IGEN Med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortsætter metodeudviklingsprojektet SUND IGEN frem til juni Projektet tilsigter en hurtig socialmedicinsk afklaring af alle sygemeldte samt ledige uanset målgruppe, hvor lange eller drypvise sygemeldinger udgør en barriere for den beskæftigelsesfremmende indsats. Projektet indebærer desuden en tidlig sundhedsfaglig intervention i de tilfælde, hvor det vurderes relevant, herunder i sager med stress eller depression eller diffuse somatiske symptomer Fokus på effektiv og korrekt sagsbehandling Der tilstræbes generelt en hurtig, målrettet og effektiv sagsbehandling, der sker differentieret efter risikoprofil. Tilsvarende er der fokus på, at alle afgørelser træffes korrekt samt på fuld ledelsesmæssig opbakning til de medarbejdere, der sidder med de vanskelige afgørelser Delvis genoptagelse af arbejdet Jobcenter Sorø vil også i 2010 lægge vægt på at fremme delvis genoptagelse af arbejde i de situationer, hvor det er realistisk Nye tilbudstyper Den nye sygedagpengelov, der giver rum for en mere aktiv indsats på området skal udnyttes til at fremme, at den enkeltes arbejdsevne vedligeholdes under sygdomsforløbet. Jobcenter Sorø vil etablere helt nye tilbudstyper til denne brug, og vil i den forbindelse lægge vægt på at inddrage den fornødne sundhedsfaglige ekspertise og på respekt for de sygemeldtes begrænsninger og skånebehov. Jobcenter Sorø forventer her at bygge videre på de nyttige pilotprojektserfaringer med inddragelse af sundhedsfaglige ekspertise, som jobcentret genne de seneste år har gjort sig med hjælp fra LBR-midler og statslige puljemidler, jf. pindene om forebyggelse og Sund Igen ovenfor. RESULTATMÅL 12

13 Udfordring 3: Unge på midlertidige forsørgelsesydelser Ministeren sætter med sit mål 3 fokus på unge under 30 på offentlige forsørgelsesydelser. Jobcentrets udfordring er at dæmme op for stigninger i antallet af unge modtagere af såvel a-dagpenge som kontanthjælps-, starthjælpsog introduktionsydelse. Antallet af unge under 30 år, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse begrænses til maksimalt 345 bruttoledige fuldtidspersoner ved udgangen af STRATEGI/INDSATS Generelt skærpet fokus på matchgrupperne 1 3 Herunder månedligt udtræk af arbejdskraftreserven samt skærpet vurdering af rådigheden hhv. samarbejde med a-kasserne herom (forsikrede ledige) Straksaktivering Jobcentret gør konsekvent brug af såkaldt straksaktivering som middel til at bryde fødekæden til længerevarende ledighed blandt arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Straksaktiveringen har fokus på jobsøgning og ansporing til ordinær uddannelse og er udstrakt resultatorienteret. Der anvendes Hurtigt I Gang indsats for forsikrede ledige Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter Sorø har generelt fokus på at øge såvel rettigheden som aktiveringsgraden. Konkret er der især fokus på rettigheden for ikke-forsikrede ledige, og på aktiveringsgraden for de forsikrede. Generelt øget fokus på målgruppen, der behøver uddannelse / opkvalificering I samarbejde med LBR gennemføres frem til november 2010 et forsøgsprojekt, der skal afdække perspektiverne i en intensiveret ikke mindst uddannelsesrelateret indsats for de årige ledige uanset forsikringsstatus Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes Jobcenter Sorø vil herunder benytte sig af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg, jf. velfærdsforligslovgivningen. Opkvalificering og vejledning rettet mod mangelområder Jobcentret vil i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. De unge ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. 12 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 13

14 sml. også udfordringerne 1 og 4. RESULTATMÅL Udfordring 4: Uddannelsesgabet Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne, og der er et betydeligt gab mellem kvalifikationerne hos de beskæftigede på den ene side, og hos de ledige på den anden. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af unge ikke-forsikrede ledige under 30 år, der afsluttes til ordinær uddannelse øges til mindst 63 i 2010 svarende til en stigning på 50 % i forhold til STRATEGI/INDSATS Revalidering, virksomhedsrevalidering, voksenlærlingeordningen og korterevarende kurser Jobcenter Sorø vil i 2010 øge opmærksomheden på relevant og målrettet brug af uddannelsestilbuddene, hvor det sker med perspektiv for varig arbejdsmarkedstilknytning Samarbejde om opkvalificering Jobcenter Sorø ser a-kasserne og de faglige organisationer som væsentlige samarbejdspartnere i forhold til ambitionen om at mindske uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige. 4. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Sorøs virksomhedsrettede indsats skal medvirke til: o At løse virksomhedernes arbejdskraftbehov hurtigt og effektivt i det omfang, arbejdsmarkedet ikke selv skaber matchet. Processen for rekruttering af arbejdskraft til virksomheder vil afhænge af virksomhedernes ønsker og behov. Jobcentret tilbyder at støtte virksomheder i selv at annoncere efter den ønskede arbejdskraft på jobnet.dk og medvirker til at lægge stillingsopslag på jobnet.dk. Jobcentret sikrer endvidere en effektiv formidling af arbejdskraft gennem udsøgning og henvisning af ar- 13 Et tilsvarende mål for forsikrede ledige ville være ønskeligt, men er så vidt det er jobcentret bekendt pt. ikke dataunderstøttet. 14

15 bejdssøgende ved behov, når virksomhederne indsender stillingsopslag til jobcentret o At sikre fastholdelse og opkvalificering af de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation. o At fremme en effektiv flaskehalsforebyggende indsats også i samarbejde med nabojobcentrene. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der præges af stor og udækket efterspørgsel efter arbejdskraft, og hvortil til der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Tilsvarende vil jobcentret også i 2010 have fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere o At indsamle informationer om virksomhedernes aktuelle og fremtidige arbejdskraftbehov o At virksomhedskontakten koordineres mellem aktørerne på tværs af jobcentre, således at virksomhederne på et større arbejdsmarked i og udenfor hjemkommunen oplever en sammenhængende og professionel offentlig beskæftigelsesindsats STRATEGI/INDSATS Indgåelse af partnerskabsaftaler, samarbejdsaftaler eller aftaler om rotationsprojekter Jobcenter Sorø vurderer løbende, om det tjener sagen at søge mere formelle samarbejder med udvalgte virksomheder Mentor Som et led i at styrke den lediges oplæring i jobbet aftales mentoruddannelse og mentortilskud til virksomheden, hvor det vurderes relevant Samarbejde med andre jobcentre m.v. Samarbejdet med andre mindre jobcentre og øvrige relevante partnere udvikles, herunder i forbindelse med afviklingen af konkrete arrangementer og opgaver. Der samarbejdes med LBR om dette. EURES EURES skal sikre den europæiske beskæftigelsesstrategi samt styrke det indre marked. Centrale opgaver er jobformidling på tværs af landegrænserne og vejledning om job og uddannelse i udlandet samt information om arbejds- og levevilkår i de enkelte lande. Jobcenter Sorø vil sikre, at virksomhederne tilbydes at annoncere i hele EU via EURES hjemmeside, samt at de får mulighed for at søge i den europæiske CV database Handicapkompenserende ordninger Tidligere undersøgelser har vist, at virksomhederne generelt har et meget dårligt kendskab til de handicapkompenserende ordninger. I både fastholdelses- og indslusningssituationer vil alle parter kunne have glæde af, at virksomhedernes kendskab til ordningerne forbedres. Jobcenter Sorø vil derfor arbejde på 15

16 at udbrede kendskabet til ordningerne, som bør indgå naturligt i de redskaber, der i forvejen arbejdes med i fastholdelse og indslusning af borgere på arbejdsmarkdet. For LBR s plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer henvises til tillæg Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen kan overlade udførelsen af beskæftigelsesindsatsens opgaver, herunder visse myndighedsopgaver til andre aktører men ikke det endelige ansvar. Kommunerne har i modsætning til de hidtidige statslige myndigheder i jobcentrene - ikke tradition for, at kontaktforløbet lægges ud til andre aktører. Det skyldes blandt andet kommunernes kontrolopgaver i relation til ydelse m.v., samt at mange kommuner samarbejder med mindre lokale leverandører, der ofte udmærker sig ved at de kender det lokale arbejdsmarked rigtig godt og derfor skaber gode resultater, men som ikke nødvendigvis har den it-infrastruktur (herunder adgang til Arbejdsmarkedsportalen), som vil være et krav i forbindelse med fuld opgaveudlægning. Dette betyder, at der reelt foregår et betydeligt samarbejde mellem kommunen i jobcentret og eksterne aktører om konkrete aktiveringsindsatser m.v., der efter traditionel statslig definition ikke har form af andre aktørforløb, men hvor eksterne aktører ikke desto mindre er leverandører af helt centrale beskæftigelsesrelaterede serviceydelser for ledige og sygemeldte m.v.. I det nye énstrengede system skal de hidtidige statslige og kommunale forskelligheder (også) i brugen af anden aktør overvindes. Fremadrettet vil Jobcenter Sorø derfor nøje overveje mulighederne for at medudlægge kontaktforløb og tilhørende myndighedsopgaver i takt med, at der indgås nye aftaler med andre aktører i relation til ikke-forsikrede ledige. Lovgivningen om kommunaliseringen af den hidtidige statslige del af jobcentret samt sygedagpengereformen (begge 2009) rummer tilsammen markant nye muligheder for at indtænke andre aktører. Jobcenter Sorø vil derfor - i dialog med kommunalbestyrelsen nøje afdække mulighederne og vurdere, hvordan strategien for anden aktør inddragelse skal se ud fremover. Disse perspektiver er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende beskæftigelsesplan for 2010 så nye, at de ikke slår igennem i den resterende del af dette kapitel. I 2010 kan det derfor komme til ændringer i Jobcenter Sorøs praksis omkring inddragelse af andre aktører, som rækker videre, end hvad der umiddelbart favnes af det følgende. Måltal for inddragelsen af andre aktører i 2010 Jobcenter Sorø udlagde i 2008 i alt 28 af forsikrede ledige til andre aktører (her: efter den statslige definition) i 2007 svarende til 2,7 %. For 2010 fastlægges måltallet til 2,5 %. Dette afspejler, at der står usikkerhed om, i hvilket omfang det er realistisk, at andre end forsikrede ledige udlægges med kontakt- 16

17 forløb (jf. beskrivelsen ovenfor). Det er med andre ord sådan, at et ganske omfattende bestående samarbejde med andre aktører ikke er indregnet i det beregnede måltal, da kontaktforløbet ikke er udlagt. Det sidste forhindrer imidlertid ikke de pågældende samarbejdspartnere i at yde et væsentligt bidrag til, at jobcentret overholder sine målsætninger. Tabellen nedenfor skitserer, hvilke målgrupper, der samarbejdes om. Det bemærkes, at tabellen ikke er udtømmende. Målgruppe Jobcentret vil 14 Forsikrede ledige Udlægge samtlige ledige der omfattes af rammeudbud (LVU ere) Løbende vurdere udlæggelse af de målgrupper, der omfattes af serviceudbuddene Ledige fleksjobvisiterede / modtagere af ledighedsydelse Henvise alle ledige fleksjobvisiterede til andre aktører efter 12 måneders ledighed, og allerede efter 6 måneder for de, der ønsker det Ikke-forsikrede ledige (arbejdsmarkedsparate, dvs. match 1 3) Udlægge samtlige ledige der omfattes af rammeudbud (LVU ere) 15 Løbende vurdere udlæggelse af de målgrupper, der omfattes af serviceudbuddene Inddrage andre aktører i 80 % af alle straksaktiveringsforløb for nyledige ikke forsikrede (match 1 3) Inddrage andre aktører i forbindelse med gentagne tilbud (i relevant omfang) Sygedagpengemodtagere Overveje inddragelse af andre aktører i forbindelse med tilbud målrettet sygedagpengemodtagere 14 Kommunens samarbejde med andre aktører er, jf. bemærkningerne ovenfor, ikke omfattet af den statslige definition af forløb hos andre aktører og indgår derfor ikke i beregningen af det fælles måltal. 15 Det hører til sjældenhederne, at der indfinder sig en ikke-forsikret LVU er blandt kunderne i jobcentret. 17

18 Jobcentret vil derudover inddrage andre aktører i relevant omfang i forbindelse med afklaringsforløb, fx for modtagere af sygedagpenge eller personer, der skal arbejdsprøves henholdsvis genvurderes i relation til fleksjobordningen). Som kriterier i relevansvurderingen indgår blandt andet: o Er der et særligt behov for en specialiseret indsats? o Er der andre aktører, som har særlige kompetencer i forhold til en indsats for bestemte grupper af ledige? o Er der mulighed for at nå nye delarbejdsmarkeder, og/eller få kontakt med en større bredde af virksomheder? o Vil øget konkurrenceudsættelse tjene sagen? o Er der konkrete lovgivningsmæssig krav om inddragelse af andre aktører? Jobcentret har følgende sigtelinjer i samarbejdet med andre aktører: o reel valgmulighed for den enkelte ledige o opfølgning på kvaliteten, fokus på jobeffekt og synlighed om resultaterne o resultatorienteret betalingsmodel (75 %) o understøttelse af andre aktørers specialisering o perspektiver for andre aktørers løsning af myndighedsopgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal afdækkes og udnyttes Udvælgelsen af aktører foregår på baggrund af de tilbud som aktøren har indgivet. Der vægtes aktørens pris, aktørens volumen og jobcentrets tillid til at aktøren kan opretholde en høj kvalitativ standard. I udvælgelsen spiller desuden ind hvor godt aktøren vurderes at kunne operere i lokalområdet. Underordnet de politiske målsætninger har jobcentret en intern strategi for udviklingen af et godt aktørsamarbejde. Vi arbejder for at samarbejdet med aktøren: o tager et positivt udgangspunkt, er tillidsfuldt og giver kollegaskab med aktørens medarbejdere o ses i lyset af naborelationer til nærliggende jobcentre således at såvel volumenhensyn som hensynet til den enkelte lediges valgmulighed optimeres. Jobcenter Sorø har sammen med jobcentrene i Ringsted og Faxe indgået fælles delaftaler på LVUområdet, holder fælles møder herom og sikrer sammen tilsynet med andre aktører. Desuden samarbejdes der om fælles delaftaler vedrørende Hurtig I Gang samt jobsøgningskurser. Ledige med kvalifikationer indenfor flaskehalsområder og ledige der er ufaglærte udlægges ikke til andre aktører. 6. De budgetmæssige rammer 18

19 Den aktive beskæftigelsesindsats 2010 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2009 Budget 2010 mio. kr. * mio. kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto samt ) 24,8 24,2 Antal helårspersoner Enhedspris Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 15,7 23,3 Antal helårspersoner Enhedspris Revalidering (inkl. forrevalidering) (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) 59,8 55,7 Antal helårspersoner Enhedspris Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 56,6 58,3 Antal helårspersoner Enhedspris Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) 6 7 Antal helårspersoner Enhedspris Flaskehalsproblemer Indtægter (tilskud fra staten) (konto ) 2 0 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) i Enhedspris Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (gruppering ) i Antal helårspersoner 120 Enhedspris Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (50 pct. inden for et rådighedsbeløb) Driftsudgifter (konto , gruppering ) 0,0 5,0 Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere (75 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Seks-ugers selvvalgt uddannelse (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering 015) 2,0 Antal helårspersoner 20 Enhedspris Jobrotation (100 pct. refusion) Udgifter (konto , gruppering ) 0,0 0,0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige (tilskud) 19 Indtægter (tilskud fra staten) (konto , gruppering 020) 0,0 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0,0

20 7. Tillæg og bilag 7.1 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2010 Antallet af a-dagpengemodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 184 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 37 %) sammenlignet med april Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven, begrænses til maksimalt 170 i december 2010 svarende til en stigning på 50 personer (og 42 %) sammenlignet med april Antallet af ledige totalt, der indgår i arbejdskraftreserven begrænses således til maksimalt 354 i december Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger udgør maksimalt 90 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 3 længerevarende sager per 1000 indbyggere Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør maksimalt 30 på ethvert givet tidspunkt i 2010 svarende til 1 langvarig sag per 1000 indbyggere 18 Antallet af unge under 30 år, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse begrænses til maksimalt 345 bruttoledige fuldtidspersoner ved udgangen af Antallet af unge ikke-forsikrede ledige under 30 år, der afsluttes til ordinær uddannelse øges til mindst 63 i 2010 svarende til en stigning på 50 % i forhold til Tillæg 2: Bevilling til ekstra jobkonsulenter til indvandrere Tillægget har ikke relevans for Jobcenter Sorø, der ikke omfattes af ordningen. 16 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet kan forekomme noget optimistisk i lyset af, at antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven allerede i april 2009 er ved at nå det af beskæftigelsesregionen prognosticerede niveau for december (april 2009: 134; prognosetal for december 2009: 139). Det kan derfor vise sig nødvendigt at revidere resultatmålet. 17 Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Måltallet forekommer umiddelbart realistisk (med forbehold for nye overraskelser i konjunkturudviklingen). April 2009: 120; prognosetal for december 2009: 149). 18 Resultatmålene for denne udfordring skal ses i lyset af, at Jobcenter Sorø i har opnået omfattende reduktioner i antallet af (især) længerevarende sygedagpengeforløb. Jobcentret kan derfor ikke opstille realistiske målsætninger om yderligere nedbringelse, men sætter sig i stedet det særdeles ambitiøse mål at holde niveauet. I øvrigt henvises til beskrivelsen af udfordringen i kapitel Målet baserer sig på en prognose fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 20 Et tilsvarende mål for forsikrede ledige ville være ønskeligt, men er så vidt det er jobcentret bekendt pt. ikke dataunderstøttet. 20

21 7.3 Tillæg 3: LBR s plan for særlige, lokale virksomhedsrettede initiativer Planen indsættes senest i forbindelse med offentliggørelsen, januar Henvisninger til yderligere materiale Der er offentlig adgang til portalen der drives af Beskæftigelsesministeriet. Portalen stiller en lang række data til rådighed med det formål at sikre åbenhed om resultaterne af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland overvåger beskæftigelsesindsatsen og udarbejder løbende analyser, nøgletalssammenligninger, inspirationsmateriale til jobcentrene m.v.. Materialet kan findes på webadressen Blandt materialet fra beskæftigelsesregionen kan foruden resultatopfølgningsmaterialerne fremhæves en grundigere statistisk belysning af arbejdsmarkedet i Sorø, se Jobcenter Sorø og dets beskæftigelsesindsats er politisk forankret i Økonomiudvalget i Sorø Kommune. Udvalgets dagsordener, referater m.v. kan findes på under menupunktet Politik og demokrati. 21

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere