Er forening, rehabilitering og deltagelse for alle med sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose? Et tværgående udviklingsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er forening, rehabilitering og deltagelse for alle med sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose? Et tværgående udviklingsprojekt"

Transkript

1 Projektbeskrivelse, november Jens Spanfelt, Jes Rahbek og Jørgen Jeppesen Er forening, rehabilitering og deltagelse for alle med sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose? Et tværgående udviklingsprojekt Baggrund Et flertal af personer med sygdommen amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og deres familie melder sig ikke ind i Muskelsvindfonden (MSF) og gør ikke brug af RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds (RCFM) kursustilbud. Sådan har det været, siden foreningen og centret fra midten af 1990 erne begyndte at udforme medlemsaktiviteter og patientuddannelse til gruppen. En række tiltag har været forsøgt, men der er tilsyneladende helt særlige udfordringer i arbejdet med personer med ALS, måske fordi sygdommen i de fleste tilfælde indebærer en hverdag med store fysiske og mentale belastninger for alle involverede. Medlemsgrupperne i MSF består som regel af personer, der over en årrække har bevæget sig fra diagnosticering i hospitalsregi, råd og vejledning i RCFM, indmeldelse i MSF og derfra til at tage aktivt del i foreningslivet. Denne model passer ikke på de fleste personer med ALS, viser erfaringen. Der er en lille gruppe af iderige og engagerede personer med ALS og deres familie, som bl.a. arrangerer et årligt, velbesøgt møde om, hvordan man kan leve i hverdagen med sygdommen. Gengangere fra denne gruppe er også aktive i nordiske netværk og internationalt organisatorisk samarbejde. Men de udgør en minoritet. Parallelt hermed tager kun omkring 20 procent af RCFM s brugere med ALS imod invitation til at deltage i kurser, som de er visiteret til. Det er kurser, som især drejer sig om at informere om muligheder for at behandle følger af sygdommen og at give mulighed for at dele erfaringer med andre med ALS. Netop fordi ALS er så indgribende i alle sider af dagliglivet, må der set fra et rehabiliteringsfagligt og medlemsorganisatorisk perspektiv være et stort behov hos de fleste personer med sygdommen for at finde ud af, hvordan man fortsat kan være sammen med andre og deltage i det, man har lyst til. Hvorfor deltager så få i ALS kurser? En undersøgelse af deltagelsen på RCFMs kurser pegede på, at de, som deltog, faktisk var tilfredse med både indhold og form (Hovmand & Vægter, 2010). Begrundelserne for ikke at deltage var ikke entydige, selv om et lille flertal svarede, at de i forvejen havde tilstrækkelig viden om sygdommen og dens følger, og/eller fandt, at det var uoverskueligt at skulle være hjemmefra i tre dage. For samtidig mente et lille flertal, at de kunne bruge andre ALS patienters erfaringer. I RCFM konkluderede man forsigtigt, at undersøgelsen kunne tyde på, at kurserne i højere grad skulle imødekomme den enkelte families ønsker og behov, og man besluttede derfor at teste om en snæver visitation kombineret med individuel tilpasning af kurset ville resultere i en højere deltagelse. Testen omfattede to kurser. Det ene var målrettet mænd med spinale symptomer og deres ægtefæller med fokus på ernæring, respiration og hjælperordninger. Det

2 2 andet var målrettet yngre familier med børn og hjælperordning med fokus på børnenes reaktion ved forælders sygdom, samt hvorledes det påvirker familien altid at have hjælpere omkring sig; både patienten med ALS, ægtefællen og patientens hjælpere blev inviteret til dette kursus. Tolv af i alt 56 visiterede patienter valgte at deltage. 32 af de 44, der ikke deltog, besvarede et spørgeskema om begrundelser for deres fravalg. Igen var resultatet flertydigt, idet et stort flertal mente, at de havde tilstrækkelig viden om sygdommen og dens følger, men samtidig fandt et flertal, at emnerne for kurserne var relevante, og at man kunne drage nytte af andre ALS patienters erfaringer. Kun fem af de 32 respondenter syntes, at det ville være uoverskueligt at være hjemmefra i to dage. Og et flertal var ikke afskrækket over at skulle møde andre med sygdommen, ej heller følte de sig sat i bås som handicappede. Alligevel fravalgte 80 procent at deltage. Konklusionen i RCFM blev, at kurser, som de er tilrettelagt hidtil, må ses som et vigtigt supplement til den øvrige rehabiliteringsfaglige indsats for cirka hver femte patient. Om de øvrige patienter, som alle siger ja til hjemmebesøg og efterfølgende udarbejdelse af en rehabiliteringsplan, også har brug for noget andet og mere, er et væsentligt, men indtil videre ubesvaret spørgsmål. Identitet og sygdomserfaring Forskning viser, at en form for selvvalgt isolation i en periode kan være en velovervejet selvbeskyttende forsvarsstrategi for både ALS patienten og de pårørende (Locock & Brown, 2010). Samme forskning viser imidlertid også, at graden af involvering med omverdenen, herunder med andre med ALS, skifter over tid i forhold til udviklingen af sygdommen og de deraf følgende forandringer i ens behov, oplevelse af angst, mv. Når en person med ALS deler erfaringer med andre med sygdommen, hvad enten dette er ansigt til ansigt eller for eksempel på nettet, indgår denne udveksling i de involveredes arbejde med at skabe en identitet, der stemmer overens med sygdommens progression (Mazanderani, Locock & Powell, 2012). Det er et mentalt arbejde, som skaber indre spændinger. Til et vist stadium af sygdommen har patienten og familien som regel selv tilstrækkelig styrke til at håndtere udfordringerne. Støttet af specialister, herunder ALS rehabiliteringskonsulenterne i RCFM, fungerer tilværelsen efter omstændighederne rimeligt. Men når døgnplejen intensiveres, og kompenserende og lindrende tiltag fylder mere og mere i hverdagen, kompliceres tingene. Familien kan få vanskeligt ved at magte situationen, som yderligere kompliceres, når/hvis personen vælger at få respirator. Respirator forstærker behovet for professionel hjælp, herunder døgnbemandet hjælperordning i hjemmet. Forventninger til hvad der praktisk er muligt, hvad kommunen kan tilbyde i form af hjælp og hjælpemidler til aktiviteter, kan være vanskeligt at afstemme med personen og familien. Der opstår situationer, hvor det er uklart, hvem der kan, vil og skal påtage sig ansvaret i hjemmet. Det skaber forvirring, utryghed, frustration, angst og desperation hos hele familien og ikke sjældent også i hjælpergruppen.

3 3 De pårørende Forskning viser, at pårørende til ALS patienter er udsat for en ekstraordinær belastning, og at der er brug for at forstå konsekvenserne af denne belastning bedre og udvikle tilbud, der kan afhjælpe den (Oyebode, Smith & Morrison, O Brien, Whitehead, Jack & Mitchell, 2012). I de senere år er der i MSF etableret en del medlemsgrupper og netværk bestående af pårørende til personer med ALS. De vurderes at have stor betydning for de deltagende, og derved indirekte også for den syge ægtefælle, partner eller forælder. Grupperne fungerer som regel stabilt, fordi det overvejende er ressourcestærke personer, som er aktive på denne måde. Men igen er der tale om et mindretal, og vi ved ikke, om der er et betydeligt udækket behov hos en stor gruppe usynlige pårørende. Nogle pårørende fortsætter med at deltage i en gruppe længe efter, at ægtefællen er død. Det er en hjælp til at bearbejde tab. De efterladte pårørende er samtidig en vigtig støtte for de gruppefæller, der selv senere bliver en efterladt. Kommunikation Kommunikation er en særlig udfordring ved ALS. De fleste får stadigt sværere ved at udtrykke sig og fortælle andre, herunder de sundhedsprofessionelle, hvordan de har det (Locock, Mazanderani & Powell, 2012). Der er behov for at udvikle supplerende måder at lytte til og forstå, hvordan det er at leve med sygdommen. I fælles regi af MSF og RCFM er der gennemført et ph.d.-studie, som har undersøgt, hvordan journalistisk historiefortælling kan kommunikere oplevelsen af tilværelsen hos personen med ALS, samt hvordan denne historiefortælling tillige kan påvirke personens deltagelse i det familiære og sociale liv i øvrigt (Jeppesen, Gredal, Rahbek & Hansen, Jeppesen, 2013). Studiet viste, at historier også kan tydeliggøre eksistentielle erfaringer, som (vi) andre ikke forstår hos personen med ALS, men som synes at spille en væsentlig rolle for skabelse af identitet og mening i et hverdagsliv under konstant nynormalisering. Palliativ rehabilitering Der er indledt et samarbejde med fagfolk fra palliative teams og hospicer om at udvikle sammenhænge mellem rehabilitering og palliativ pleje (Oplæg fra dialogmøde, Jeppesen, Hovmand & With, 2012). ALS er en dødelig sygdom for langt de fleste, selv om et stigende antal forlænger livet med respirator, og enkelte har levet mere end 10 år (Dreyer, Lorenzen, Schou & Felding, 2013). Når man anvender respirator, bliver behovet for intensiv pleje større, og der opstår nye typer af problemstillinger. RCFM har foretaget en indledende undersøgelse af plejen i den sidste tid blandt et års afdøde personer med ALS (Gredal, Jakobsen & Hovmand, 2012). Undersøgelsen indikerer, at der generelt er for lidt opmærksomhed på at få udarbejdet en plejeplan for den sidste tid. Desuden tyder noget på, at mange dør uventet; ikke sådan at forstå at personen med ALS og/eller pårørende er uvidende om, at døden nærmer

4 4 sig, men den indtræffer pludseligt eller uplanlagt i løbet af så kort tid, at man ikke er forberedt. Mange, måske op mod 40 procent, dør bl.a. derfor et andet sted (oftest på et sygehus), end de selv og/eller de pårørende ville have ønsket. Mere fokus på den sidste tid samt på støtte til de efterladte, som skal komme sig efter et forløb, som tit har belastet deres helbred voldsomt, støttes af forskning, der peger på behovet for at forbedre og samordne sundheds-, social- og palliative tilbud (Whitehead, O Brien, Jack &, Mitchell, 2011). Demensproblematikken Nogle med ALS (ca. 10 procent) ændrer adfærd og personlighed som følge af en ALS specifik frontotemporal demens. Evnen til at leve sig ind i og tage hensyn til andre (empati) forringes, visse hæmninger forsvinder, og kapaciteten til at overskue og træffe beslutninger minimeres. Selverkendelsen og sygdomsindsigten svinder. Partneren og andre pårørende får sværere ved at genkende personen, og der kan let opstå frustrerende, pinagtige og kontroversielle sociale situationer for alle involverede. Ikke sjældent udtrykker pårørende over for RCFMs konsulenter i afmagt et hemmeligt ønske om, at gid det snart var slut. Der er påbegyndt overvejelser om, hvordan RCFM kan gøre mere for at hjælpe de familier, hvor personen med ALS udvikler frontotemporal demens. Der er i den forbindelse lavet indledende interviews med to ægtefæller. Generelt er det erfaringen hos både rehabiliterings- og medlemskonsulenter, at partnere og andre pårørende til demenspåvirkede ALS patienter oplever at stå alene med et menneske og i en situation, som er tiltagende uforståelig og fremmed. Et netværk med andre, der gennemlever noget tilsvarende, ville formentlig kunne være en støtte. Hjælpeordninger Ligesom pårørende er udsat for en stor belastning, oplever mange ansatte hjælpere, at jobbet er svært at klare. Det er opfattelsen i RCFM, at udskiftningen af hjælpere og problemer med arbejdsmiljø og samarbejde er forholdsmæssigt større i BPA-ordninger for ALS-patienter. RCFM yder i nogle tilfælde rådgivning og supervision til hjælperteams, men det er ofte først, når tingene er mere eller mindre brændt sammen. Der er behov for en tidligere superviserende indsats. En nærmere udforskning af en række hjælperproblematikker, set i såvel brugerens som hjælperens perspektiv, vil sandsynligvis kunne give viden og redskaber til at forebygge de værste tilfælde af kaotisk forløbende hjælpeordninger. En godt fungerende hjælpeordning er en afgørende forudsætning for at kunne deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

5 5 Den multidisciplinære tilgang ALS-rehabilitering er et samarbejde i processer, der involverer mange fagområder og specialer. Processerne forløber desuden ofte på tværs af kommunale og regionale organisationer og administrationer. RCFM spiller en vigtig rolle som formidler og vejviser, men også banebryder i dette komplekse system. ALSkonsulenterne underviser jævnligt lokale fagfolk i forløbet af sygdommen for at sikre en god og rettidig omsorg for den enkelte. På et mere overordnet plan arbejder RCFM på at tilpasse og udvikle nye måder at organisere rehabiliteringens mange delelementer, for eksempel i arbejdet med at styrke den palliative indsats. Der mangler imidlertid viden om, hvordan man på en tilstrækkelig relevant måde kan måle effekten af multidisciplinær ALS-rehabilitering (Momsen et al, Ng & Khan, 2009). Derfor ved vi forskningsmæssigt ikke nok om, hvordan dansk ALS-rehabilitering samlet set virker. Måske kan og bør RCFM bidrage til en metodeudvikling på dette område, for det er vurderingen, at det danske samfunds omsorg for personer med ALS er på højeste internationale niveau. Men det er ikke videnskabeligt godt nok dokumenteret. Problemstilling Vi mener, at man på baggrund af ovenstående kan konkludere, at et sygdomsforløb med ALS sætter andre og til en vis grad uudforskede betingelser for at kunne bruge en medlems- og interesseforening og rehabilitering som en samarbejdsproces, der lægger op til aktiv medvirken. Begreber som gruppebaseret støtte, selvhjælp, empowerment, og lignende, skal sandsynligvis genovervejes og reformuleres, hvis de skal give mening for flertallet af personer med ALS og deres familie. Hvad betyder deltagelse, når man har ALS? Kan netværk innoveres på en måde, så personer, der ikke kan eller vil mødes fysisk, og som heller ikke kan tale, alligevel kan kommunikere med andre og modvirke isolation og ensomhed, hvis det er de vil? Hvad er rehabilitering egentlig, når man har en dødelig sygdom? Der er brug for at forstå bedre, hvordan fænomener som foreningsdeltagelse/fravalg, ændret selvforståelse, pårørenderoller, kommunikationssvigt, intensivt plejebehov, hjælperkomplikationer og eventuelt tiltagende demens udfolder sig under gensidig påvirkning. Vi tror, at mulige løsninger på de disse udfordringer ligger i krydsfelter mellem forening og rehabiliteringscenter. Som enkeltorganisationer kan hverken MSF eller RCFM løse så sammensatte problemer. Det viser efterhånden mange års erfaring. Det er nødvendigt at tænke mere på tværs af fag, opgaver og organisation for at kunne afdække bagvedliggende årsager og afprøve nye måder at nå flere personer med ALS og deres familier. Gennem tværgående projekter må der trækkes på den store ALSekspertise, der jo findes i begge organisationer, men som oftest udfoldes i afgrænsede felter. Det er kort sagt nødvendigt at koble viden og erfaring fra medlemsorganisering, rehabilitering og forskning på nye,

6 6 skræddersyede måder. På den baggrund bør MSF og RCFM i fællesskab tilvejebringe en tilbundsgående undersøgelse af behov, ønsker og muligheder hos personer med ALS og deres familie for i højere grad at anvende medlemsforening og rehabiliteringscenter som ressourcer, der kan være med til at skabe en så god tilværelse som muligt. Problemstillingen kan formuleres i spørgsmålene: Har personer med ALS, der ikke er medlem af Muskelsvindfonden og/eller er inaktiv bruger af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, behov for innovative foreningstilbud og/eller en alternativ rehabiliteringsfaglig indsats? Hvordan kan sådanne tilbud og indsatser i givet fald tilrettelægges i et samspil mellem medlemsforening og rehabiliteringscenter? Hvilken værdi kan en øget rehabiliterings indsats fra Muskelsvindfondens og fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilføre personer med ALS, pårørende og offentlige instanser? Hvilke faglige ressourcer skal der være til stede for at ovenstående mål kan realiseres? Proces og metode Organisatorisk vil dette tværgående udviklingsprojekt kræve, at medarbejdere med kyndighed i ALS - medlemsorganisering, -rehabilitering og -forskning kan frigøres i et varierende omfang i projektperioden. Samtidig skal der være en gennemgående person, som binder de forskellige udviklingstiltag sammen. Vi forestiller os en model, hvor der ansættes en fuldtids projektkoordinator samt en vikar på fuld tid, som afløser den/ de ALS-konsulenter, der i et givet tidsrum er inde i udviklingsarbejdet. Projektkoordinator, ALSkyndige samt periodisk tilknyttede fagfolk (forskere, kommunikationsspecialister, m.fl.) udgør en kerneprojektgruppe. Projektkoordinator refererer i det daglige til lederen af MSFs medlemsafdeling og RCFMs cheflæge i fællesskab, som begge følger projektet tæt og i perioder også kan være egentlige projektmedarbejdere. Det skal overvejes om en bredere baggrundsgruppe med repræsentation af bl.a. personer med ALS og pårørende skal etableres.

7 7 Projektperioden er tre år. Den første del anvendes til litteraturstudie og en kortlægning af målgrupper på baggrund af spørgeundersøgelser, interview, mv. I anden del iværksættes et antal forsøgsprojekter affødt af de forudgående undersøgelser. I sidste del evalueres resultaterne og der tilrettelægges en plan for, hvilke nye permanente foreningstilbud og rehabiliteringsydelser, der skal organiseres. Alle delprojekter, inklusiv indledende litteraturstudie, spørgeundersøgelser og interview, skal protokolleres og formidles i relevante fagligt anerkendte sammenhænge. En skitse til stillingsannonce for projektkoordinatoren ligger som Bilag 1. Referencer Dreyer P, Lorenzen CK, Schou L, Felding M (2013). Survival in ALS with home mechanical ventilation noninvasively and invasively: A 15-year cohort study in west Denmark. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Early Online: 1-6. Gredal O, Jakobsen S, Hovmand B (2012). Preliminary evaluation of end-of-life care for patients suffering from Motor Neuron Disease in Denmark. Poster (P161), 23rd International Symposium on ALS/MND, 5-7 December, Chicago, USA. Hovmand B, Vægter M (2010). Quality assurance in the rehabilitation of ALS patients and their relatives tailoring and targeting group based seminars. Poster (CW 249), 21st International Symposium on ALS/MND, December 2010, Orlando, USA. 0progress%20and%20care%20practice%20(606)_2149.pdf

8 8 Jeppesen J, Hovmand B, With H (2012). Palliativ behandling og ALS rehabilitering. Faglige udfordringer og synspunkter. Resume af et dialogmøde. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Jeppesen J, Gredal O, Rahbek J, Hansen HP (2012). Journalistisk fortælling kan øge sundhedsprofessionel indsigt i rehabilitering. Ugeskr Laeger, 174: Jeppesen J (2013). Rehabilitering med historier. En socio-narratologisk undersøgelse af journalistisk fortælling som metode til at forstå patienten som medmenneske [Ph.D-afhandling]. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Locock L, Brown JB (2010). All in the same boat? Patient and carer attitudes to peer support and social comparison in Motor Neurone Disease (MND). Social Science & Medicine, 71: Locock L, Mazanderani F, Powell J (2012). Metaphoric language and the articulation of emotions by people affected by motor neurone disease. Chronic Illness, 8 (3): Mazanderani F, Locock L, Powell J (2012). Being differently the same: The mediation of identity tensions in the sharing of illness experiences. Social Science & Medicine, 74: Momsen A, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H (2012). Multidisciplinary team care in rehabilitation: An overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine, 44: Ng L, Khan F (2009). Multidisciplinary care for adults with amyotrophic lateral sclerosis or motor neuron disease. Cochrane database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: CD O Brien MR, Whitehead B, Jack BA, Mitchell D (2012). The need for support services for family carers of people with motor neurone disase (MND): views of current and former family caregivers. A qualitative study. Disability & Rehabilitation,34 (3): Oyebode JR, Smith H, Morrison K (2013). The personal experience of partners of individuals with motor neuron disease. Amyotrophic Lateral Sclerosis, January, Vol. 14, No. 1, Pages Oplæg fra dialogmøde (2012). Palliativ behandling og ALS rehabilitering. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Whitehead B, O Brien MR, Jack BA, Mitchell D (2011). Experiences of dying, death and bereavement in motor neurone disease: A qualitative study. Palliative Medicine, 26 (4):

9 9

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen Karen Marie Dalgaard PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Et inspirationshæfte. Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug

Et inspirationshæfte. Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Et inspirationshæfte Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Servicestyrelsen December 2007 Behandlingstilbud til børn og unge i familier med alkoholmisbrug Et inspirationshæfte

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere