Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver"

Transkript

1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr

2 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1

3 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik Banff Gunnar Eggert Jørgensen CUTA Center for Uddannelse, Teknologi og Arbejdsmarked Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Undervisningsministeriet 2004

4 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie som nr og under temaet udvikling af undervisnings- og ledelseskompetence Publikationen er et resultat af FoU-projekt nr / Forfattere: Poul-Erik Banff og Gunnar Eggert Jørgensen, CUTA Center for Uddannelse, Teknologi og Arbejdsmarked Redaktion og produktion: Werner Hedegaard Tegninger: Henrik Hansen Omslag: Grafisk Himmel Forsidefoto: Susanne Jørgensen 1. udgave, 1. oplag, juni 2004: stk. ISBN ISBN (WWW) ISSN Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie (Online) ISSN Internetadresse: pub.uvm.dk/2004/elevplanipraksis Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for erhvervsfaglige uddannelser Bestilles (UVM 7-362) hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Fax nr Tlf. nr eller hos boghandlere Grafisk tilrettelæggelse og repro: Malchow A/S, Ringsted Tryksag Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver. Trykt af Malchow A/S, Ringsted, som har licens til brug af svanemærket Printed in Denmark 2004

5 Forord Denne publikation har til formål at analysere og formidle gode erfaringer fra en række erhvervsskolers anvendelse af det pædagogisk/administrative webværktøj Elevplan i erhvervsuddannelserne. På baggrund af skolers konkrete erfaringer formulerer de to forfattere et sæt anbefalinger for at kvalificere den individuelle uddannelsesplanlægning og brugen af Elevplan inspirere til en mere varieret anvendelse af Elevplan i forbindelse med den individuelle uddannelsesplanlægning medvirke til at flere skoler får kendskab til Elevplan og de potentialer, systemet rummer identificere barrierer for anvendelsen af Elevplan, herunder barrierer i form af holdning til og viden om værktøjet inspirere til øget involvering af elever i planlægning og valg give input til den videre udvikling af Elevplan. Derudover analyseres og formidles erfaringerne fra en stor og en mindre virksomheds arbejde med og visioner om fremtidig uddannelsesplanlægning for at inspirere til og styrke samarbejdet mellem virksomheder og skoler i forbindelse med elevernes individuelle uddannelsesplanlægning. Og netop skole-virksomhedssamspillet har fået nye muligheder i forbindelse med den seneste version af Elevplan (januar 2004), hvor virksomheder fik adgang til at følge elevens uddannelsesforløb online. Publikationens målgruppe er skolernes ledelse og lærere herunder kontaktlærere og uddannelses- og erhvervsvejledere, uddannelsesansvarlige på elevernes praktiksteder (virksomhederne) m.fl. Det er ministeriets håb, at publikationens anbefalinger vil inspirere erhvervsskolerne til yderligere at styrke en systematisk og målrettet indsats for at implementere Elevplan. 5

6 Forord Publikationen er udarbejdet af to medarbejdere fra CUTA (Center for Uddannelse, Teknologi og Arbejdsmarked). Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen og udgivelsen af publikationen. Det skal bemærkes, at ansvaret for formuleringer og konklusioner i publikationen alene påhviler forfatterne. Finn Togo Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Område for de erhvervsfaglige uddannelser Maj

7 Indhold 5 Forord Indledning 12 Publikationens disponering Resumé 15 Karakteristisk for anvendelsen af Elevplan 15 Værktøj til administration 16 Behov for nye beslutninger 17 Forbedringsmuligheder på forskellige niveauer 17 Introduktion af Elevplan 18 Pædagogisk-didaktisk strategi for udbuddet 18 Beslutninger på det strategiske niveau 18 Elevplan og virksomhederne 19 Opfølgningsinitiativer Tanker bag Elevplan 21 Pædagogisk planlægningsværktøj 21 Elevplan 23 Kontaktlæreren Elevplan som værktøj for elever 25 Hovedfaser i elevernes vej gennem uddannelserne 25 Før skolestart 26 Personlig samtale før skolestart ved hovedoptag 26 Hvem sidder ved maskinen? 27 Ved skolestart 28 Undervejs i uddannelsen 28 Grundforløb 28 Tilmelding til læringsaktiviteter 29 Brug af scorekort 29 Revision af uddannelsesplan 7

8 Indhold 29 Hovedforløb 29 Eksempler fra praksis 29 Uafklarede elever med mange valgmuligheder 31 Elev om Elevplan (eksempel 1) 32 Elevplan som værktøj i læringsprocessen 32 Brugen af Mine projekter (eksempel 2) 33 De afklarede elever med valgmuligheder 35 Elever om Elevplan (eksempel 3) 35 Elevkommentarer til programmets brugerflade 36 Afklarede elever uden valgmuligheder 38 Elever om Elevplan (eksempel 4) 39 Temaer til diskussion Elevplan som værktøj for lærere 41 Den mangfoldige brug af Elevplan 41 Administration af elever 41 Kontaktlæreren 41 Evaluering af elevens arbejde 42 Skole- og lærerforudsætninger 42 Læreren som udbyder af læringsaktiviteter 43 Kontaktlærerens første møde med eleven 45 Kontaktlærerens arbejde med den afklarede og den uafklarede elev 46 Kontaktlærerens arbejde i forbindelse med elevens valg 47 Udbud eksempel fra Teknologi og kommunikation 49 Udbud af læringsaktiviteter i indgangen Fra jord til bord 51 Temaer til diskussion Elevplan i et ledelsesperspektiv 53 Centrale eller decentrale beslutninger 54 Koordineret igangsætning i grund- og hovedforløb 56 Tilgængelighed og uddannelse 57 Tilretningsarbejde 57 Opsamling 8

9 Indhold Elevplan i et arbejdsgiverperspektiv 59 Den mindre virksomhed før Elevplan 61 Den store virksomhed før Elevplan 63 Den mindre virksomheds forventninger til Elevplan 64 Den store virksomheds forventninger til Elevplan 66 Opsamling Afslutning og perspektivering 69 Elevplan set under forskellige synsvinkler 69 Karakteristisk for anvendelsen af Elevplan 69 Værktøj til administration 70 Behov for nye beslutninger 71 Barrierer for anvendelse af Elevplan 71 Den korteste vej til målet 72 Reelle valgmuligheder? 72 Fravær af viden om Elevplan og principperne bag 73 Tekniske begrænsninger 73 Virksomhedernes uddannelsesplanlægning og forventninger til Elevplan 74 Forbedringsmuligheder på forskellige niveauer 74 Iværksættelse af undervisning i brugen af Elevplan 75 Etablering af bedre rammer om elevens anvendelse af programmet 75 Introduktion af Elevplan 76 Pædagogisk-didaktisk strategi for udbuddet 76 Beslutninger på det strategiske niveau 76 Øget offentlighed om udbuddet af læringsaktiviteter 78 Elevplan og virksomhederne 78 Opfølgningsinitiativer 9

10 10

11 1 Indledning Elevplan har været anvendt på en række tekniske skoler siden Skolernes måde at implementere Elevplan på har været forskellig og har haft forskelligt ambitionsniveau med hensyn til implementeringens hastighed og omfang af anvendelse i henholdsvis grundforløb og hovedforløb. I publikationen beskrives otte skolers anvendelse af Elevplan med udgangspunkt i tre centrale situationer i uddannelsesforløbet: 1) Samtalen inden skolestart: udarbejdelse af uddannelsesplan i kladdeversion 2) Skolestart: udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesplan 3) Brugen af uddannelsesplan, uddannelsesbog, målpinde og scorekort undervejs i uddannelsen. Undersøgelsen har ikke haft til formål at evaluere erhvervsuddannelsesreformen fra 2000, men alene at opsamle og perspektivere de erfaringer, som skolerne har gjort med brugen af Elevplan. 1 Håbet er, at de anbefalinger og handlingsanvisninger, publikationen formulerer ud fra analysen af det indsamlede materiale fra skolerne, kan inspirere til, at man særligt på det strategiske plan på skolerne træffer en række beslutninger for det videre implementeringsarbejde. 1) Undersøgelsen er gennemført uafhængig af Evalueringsinstituttets evaluering (2003) af arbejdet med personlige uddannelsesplaner på erhvervsskoler. Vi har besøgt andre skoler end Evalueringsinstituttet og fokus har i vores erfaringsopsamling været på brugen af Elevplan herunder ved udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner. Selvom såvel empiri som fokus har været forskellig bemærkes det imidlertid, at konklusionerne i de to publikationer på alle afgørende punkter er overensstemmende. 11

12 Indledning Vi har i publikationen fokuseret på: Ledelsesstrategier, samt Kontaktlærernes, lærernes og elevernes kendskab til og anvendelse af Elevplan i forskellige indgange og uddannelser. Undersøgelsen baseres på interview med elever, kontaktlærere, lærere samt ledelsesrepræsentanter fra otte erhvervsskoler. Skolerne er udvalgt i dialog med Uddannelsesstyrelsen og en elevplankonsulent, idet der er udvalgt skoler, der i forskellig grad gør brug af Elevplan. Der er endvidere taget hensyn til geografisk placering og skolestørrelse (antal indgange og antal elever). De deltagende skoler er: CEU Kolding Den Jydske Haandværkerskole EUC Nordvestsjælland EUC Syd Industri- og Håndværkerskolen i Nykøbing Falster Odense Tekniske Skole Teknisk Skole Ishøj Aarhus tekniske Skole. Derudover er der gennemført interview med praktikansvarlige fra virksomhederne LEGO A/S, Billund og Ingemann Maskinfabrik A/S, Roskilde. Vi takker for den store interesse og det gode samarbejde, vi har mødt på skoler og i virksomheder. Der er gennemført skolebesøg i september Der er gennemført interview med arbejdsgivere i december I januar-marts 2004 er udarbejdet bilag vedrørende implementeringstiltag. Publikationens disponering Kapitel 2 er et resumé af undersøgelsens iagttagelser og anbefalinger. 12

13 Indledning I kapitel 3 præsenteres i kort form tankerne bag Elevplan, som et oplæg til publikationens præsentation af erfaringer med og perspektiver i brugen af Elevplan. Det bliver diskuteret, hvordan Elevplan er tænkt som et pædagogisk værktøj, der kan understøtte elever, lærere og kontaktlærere i den individuelle uddannelsesplanlægning. I kapitel 4 ser vi på anvendelsen af Elevplan ud fra en elevsynsvinkel. I kapitel 5 ser vi på Elevplan som værktøj for lærere og i kapitel 6 ses Elevplan ud fra en skoleledelsessynsvinkel. I kapitel 7 beskrives to virksomheders forskellige uddannelsesplanlægning, som den ser ud i dag. Derefter følger en vurdering af de perspektiver, der åbner sig i forbindelse med, at virksomhederne fremover tilbydes adgang til Elevplan. Endelig gives i kapitel 8 en samlet diskussion og perspektivering af erfaringerne med brugen af Elevplan. Kapitlet indeholder ligeledes publikationens anbefalinger med henblik på at kvalificere og udbrede anvendelsen af Elevplan på skolerne. 13

14 14

15 2 Resumé I publikationen beskrives, hvordan en række erhvervsskoler har introduceret og gør brug af Elevplan, samt hvilke behov der er for at udvikle denne anvendelse. Konklusioner og overvejelser bygger på samtaler og iagttagelser fra otte skolebesøg og besøg i to virksomheder. Iagttagelserne har vi samlet under fire forskellige synsvinkler. Vi har opsamlet elevers erfaringer med at bruge Elevplan, ligesom vi har opsamlet læreres erfaringer med at bruge Elevplan. Vi har desuden drøftet Elevplan med ledelsen, idet vi her har set Elevplan i et strategisk ledelsesperspektiv. Endelig har vi med udgangspunkt i besøg i to virksomheder beskrevet henholdsvis en stor og en mindre virksomheds tilgang til uddannelsesplanlægning og deres forventninger til Elevplan. I dette resumé opsummeres og beskrives hovediagttagelserne. Desuden gives en oversigt over publikationens anbefalinger. Karakteristisk for anvendelsen af Elevplan Værktøj til administration Elevplan bruges først og fremmest som et værktøj, der gør det muligt at løse opgaver inden for administration og formidling, som traditionelt har været løst af skolernes administration: skriftlig information om indhold af og tidspunkter for undervisningen, administration af tilmelding til undervisning, administration af elevdata herunder registrering af afsluttet undervisning, karakterer mv. Elevplan rummer pædagogiske og didaktiske potentialer i forhold til at realisere højere grad af individualitet og fleksibilitet i elevernes uddannelsesforløb, samt øget refleksion over læringsforløbene. Disse potentialer er kun i begrænset omfang realiseret i anvendelsen på skolerne. 15

16 Resumé Behov for nye beslutninger Baggrunden for dette forhold er blandt andet, at implementeringen af Elevplan typisk foregår decentralt. Beslutningen om at bruge Elevplan er truffet på centralt ledelsesniveau, men det er på indgangsniveau, at implementeringsbeslutningerne tages. Den konkrete anvendelse af Elevplan træffes der beslutning om lokalt i samspillet mellem lokale uddannelsesledere og involverede fag- og kontaktlærere. Implementeringsprocessen på skolerne er kommet til et punkt, hvor der nu er behov for på skoleniveau at diskutere og beslutte sig for, hvordan Elevplan skal anvendes. Der er brug for en diskussion, der lægger op til, at anvendelsen af Elevplan skal bindes op på strategiske målsætninger og på skolernes værdigrundlag. Som et led i dette arbejde skal der udarbejdes planer for implementering af Elevplan i hovedforløbene. Over for lærerne ved hovedforløbene er der behov for nogle praktiske incitamenter til at anvende Elevplan. Mange af lærerne ved hovedforløbene finder, at undervisningen i stor udstrækning er organiseret, som den plejer at være og tilsyneladende kører upåvirket af erhvervsuddannelsesreform I en sådan undervisning er der ikke noget synligt behov for at anvende Elevplan. Procedurerne for anvendelse af Elevplan er i høj grad bundet op på praktiske hensyn og tilpasset den enkelte afdelings traditioner for at tilrettelægge og beskrive undervisningen. Anvendelsen varierer derfor fra afdeling til afdeling afhængigt af den lokale uddannelsesleders og de lokale lærergruppers holdning til Elevplan og principperne bag erhvervsuddannelsesreform Skolerne har taget Elevplan i anvendelse, primært i grundforløbene, og er kommet til et trin i implementeringsarbejdet, hvor der er behov for på centralt niveau at styrke de pædagogiske og didaktiske overvejelser i skolernes anvendelse af Elevplan. 16

17 Resumé Forbedringsmuligheder på forskellige niveauer Vi har identificeret forbedringsmuligheder på forskellige niveauer i organisationen. I forhold til skolerne generelt kan gives en række anbefalinger. Introduktion af Elevplan Når skolerne meddeler eleverne, at de er optaget på en uddannelse, informeres om Elevplan og om login og adgangskode. Skolerne opfordrer eleverne til at sætte sig ind i Elevplan og påbegynde overvejelserne om udarbejdelse af en uddannelsesplan. Samtidig henvises til en webside med undervisningsmateriale om Elevplan, således at eleverne inden skolestart har mulighed for at sætte sig ind i, hvilke informationer der kan opnås gennem Elevplan, og ligeledes få en fornemmelse af, hvordan programmet kan bruges. Et centralt udviklet, webbaseret undervisningsmateriale vil også kunne fungere som hjælpefunktion i elevernes brug af Elevplan forud for og under uddannelsen. Inden skolestart gennemføres en første personlig samtale mellem elev og kontaktlærer, hvor eleven sammen med kontaktlæreren udarbejder uddannelsesplanen ved hjælp af Elevplan. I slutningen af samtalen godkender kontaktlæreren uddannelsesplanen, og eleven kan derefter tilmelde sig de relevante læringsaktiviteter. Allerede i denne samtale gøres det klart, hvordan skolen ønsker, at eleverne skal benytte Elevplan. Der lægges op til, at der i starten af elevens uddannelse vil være undervisning i brugen af Elevplan. Der lægges op til, at kontaktlærerens vejledning af eleverne gennemføres som egentlige vejledningsmøder én gang om ugen, men at der også løbende kan foregå vejledning integreret med undervisningen i værksted og undervisningslokaler. 17

18 Resumé Pædagogisk-didaktisk strategi for udbuddet Skolerne skal sikre et udbud af læringsaktiviteter, der giver mening og indhold i elevens individuelle og fleksible valg af rute til det opstillede mål. Udbuddet skal i form og indhold tage sigte på at skabe en kvalificeret valgsituation, som giver mening og indhold i forhold til princippet om individualitet og fleksibilitet i erhvervsuddannelserne. Der er brug for, at skolerne formulerer en strategi for udbuddet af læringsaktiviteter. Det er ikke nok, at skolen centralt beslutter, at Elevplan skal benyttes. Der skal også formuleres kvalitetskrav for anvendelsen af Elevplan, og der skal formuleres procedurer for, hvordan kvaliteten styres. Beslutninger på det strategiske niveau Der er brug for at skolernes centrale ledelse tager en række beslutninger, herunder at de opstiller kvalitetskrav til anvendelse af Elevplan opstiller tidsplan for en planlagt anvendelse af Elevplan, både i grund- og hovedforløb opstiller kvalitetskrav til beskrivelse af læringsaktiviteter fastsætter regler for vedligehold og opdatering af læringsaktiviteter iværksætter yderligere efteruddannelse af lærerne, som opfølgning på ovenstående punkter stiller krav om reelle valgmuligheder for eleverne i form af udbud af læringsaktiviteter, der giver flere veje til målet stiller krav om, at eleverne får reelle muligheder for at vælge forskellige undervisningsformer fastsætter standard for læreres og elevers adgang til netopkoblet computer sikrer tilfredsstillende svartider ved anvendelsen af Elevplan udarbejder opfølgningsprocedurer for de forskellige områder. Elevplan og virksomhederne Det er tydeligt, at såfremt Elevplan skal vinde udbredelse i mindre virksomheder, skal skolerne gøre en aktiv indsats her- 18

19 Resumé for. En grundlæggende forudsætning er naturligvis, at skolerne selv gør brug af Elevplan såvel i grundforløbet som i hovedforløbene. Det er afgørende, at man på skoleniveau tager beslutning om, hvordan Elevplan anvendes i forhold til arbejdsgiverne. Beskrivelser af læringsaktiviteter skal udformes, så de giver mening også for parterne uden for skolen elever, forældre, arbejdsgivere. Skolerne skal lægge op til standarder for, hvor Elevplan kan anvendes af elever i forbindelse med praktikpladssøgning. Skolerne skal lægge op til, at praktikvirksomhederne får synlige informationer om elevernes aktiviteter under skoleophold, bl.a. til forbedring af virksomhedens og elevens fælles forberedelse til og opfølgning på skoleophold. Opfølgningsinitiativer Realisering af de ovenfor skitserede forbedringsmuligheder forudsætter en løbende opfølgning på skolerne. I kort form drejer det sig om følgende nødvendige opfølgningsinitiativer: På skoleniveau skal formuleres forpligtende mål og værdier samt minimumskrav for indgangenes uddannelsesforløb og udbud af læringsaktiviteter. På indgangs- og familieniveau skal udbuddet af læringsaktiviteter løbende granskes med henblik på at vurdere, om det lever op til skolens målsætninger. Der skal for de enkelte indgange og i de enkelte familier igangsættes udviklingsarbejder med henblik på at skabe et bredere udbud og forbedrede valgmuligheder for eleverne. Udviklingsarbejdet skal omfatte udbuddenes indhold, niveau og form. Beskrivelserne af læringsaktiviteterne skal forbedres, så de giver elever og arbejdsgivere et bedre indblik i læringsaktiviteternes indhold og mål. Det skal samtidig sikres, at der kan ske en reel sortering af læringsaktiviteter. Den enkelte elev skal alene vælge mellem aktiviteter, som er relevante i forhold til hans/hendes uddannelsesplan og ikke stilles over 19

20 Resumé for skolens samlede udbud på tværs af indgange og adresser. I udviklingsarbejderne bør deltage faglærere, kontaktlærere, ledelsespersoner, elever og arbejdsgivere. Elevplan og reformtankegangen skal gøres til elementer i den obligatoriske undervisning. Der skal med andre ord afsættes tid i skemaet/den ordinære undervisning til egentlig undervisning i Elevplan. Brugen af Elevplan skal udbredes til virksomhederne ved, at skolerne giver et meget konkret og målrettet oplæg til, hvordan virksomhederne kan gøre brug af Elevplan, herunder hvilke typer af informationer skolerne vil formidle gennem Elevplan. Brugen af Elevplan i virksomhederne kan på sigt udvides kvalitativt. Det skal ske ved, at man i samarbejde med virksomheder gennemfører udviklingsprojekter, der har til formål at beskrive mål og delmål for praktikforløb. Praktikforløbene skal knyttes til praktiske arbejds- og læringsforløb, der beskrives som læringsaktiviteter. 20

21 3 Tanker bag Elevplan Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til elever, lærere og planlæggere på skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Elevplan skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over sin erhvervsuddannelse, og det skal give skolerne bedre muligheder for at virkeliggøre den seneste erhvervsuddannelsesreforms nøglebegreber: individualisering, fleksibilitet og elevens personlige uddannelsesplanlægning. Sådan præsenteres Elevplan i flere af de publikationer, som er skrevet om programmet. Pædagogisk planlægningsværktøj Erhvervsuddannelsesreform 2000 lægger op til, at den enkelte elev skal have større indflydelse på sin uddannelse end tidligere. Med udgangspunkt i en vurdering af egne forudsætninger og egne mål skal eleven vælge blandt udbuddet af uddannelser og undervisning og dermed sammenstykke sin egen uddannelse. Tidligere har didaktikken udelukkende været lærerens og skolens område. Læreren henholdsvis skolen har med udgangspunkt i viden om, hvordan man bedst lærer et givet fag, tilrettelagt undervisningen, som derefter er blevet fulgt af eleverne. Med reformen bliver eleven inddraget i planlægningen og kan vælge forskellige ruter mod det mål, som er givet af uddannelsesvalget. I den forstand får eleven en principielt ny rolle. Eleven skal løbende vælge mellem læringsaktiviteter og undervisning, der er defineret i forhold til fagets målpinde. For at kunne foretage disse valg har eleven brug for et egnet værktøj samt en kvalificeret sparring. Værktøjet er det webbaserede program Elevplan; sparringspartneren er kontaktlæreren. Elevplan Elevplan rummer en række faciliteter og funktioner, der spiller 21

22 Tanker bag Elevplan sammen med reformens intentioner om større fleksibilitet og højere grad af individualisering og differentiering i undervisning og uddannelse. Uddannelserne er beskrevet ved en række mål, der udtrykker den enkelte uddannelses sum af faglighed. Hvor uddannelsernes mål før reformen var knyttet til bestemte undervisningsfag, kan de nu også knyttes til læringsaktiviteter, som er udviklet og beskrevet lokalt. Eleverne når således uddannelsens mål ved at deltage i læringsaktiviteter, der hver især dækker dele af uddannelsernes mål. Forskellige læringsaktiviteter kan have forskellige mål. Forskellige læringsaktiviteter kan imidlertid også have samme mål. I princippet kan målene dermed nås på forskellige måder, afhængig af elevens forudsætninger og foretrukne læringsstil. Hvor uddannelsernes grundforløb tidligere havde samme længde for alle elever, er princippet nu, at grundforløbets længde kan variere fra 20 til 60 uger, afhængig af elevernes situation (i visse situationer endda fra 10 til 60 uger), herunder afhængig af hvor afklaret eleven er om sit uddannelsesvalg. Eleverne kan desuden starte deres uddannelse i løbet af skoleåret og behøver ikke som tidligere at vente til uddannelsernes hovedoptag i august eller januar. På de fleste tekniske skoler har man optag hver femte uge, på enkelte skoler ligefrem et egentlig løbende optag med fuldstændig fleksibelt, individuelt starttidspunkt. Fra elevens synsvinkel giver en sådan organisering af undervisningen et behov for at skaffe sig overblik på i hvert fald to måder: dels overblikket over det løbende udbud af undervisning med henblik på at kunne træffe kvalificerede valg, dels overblikket over allerede afsluttede undervisningsaktiviteter og opnåede mål. Det er disse overblik, Elevplan skal bidrage med. Elevplan rummer faciliteter og funktioner, der giver eleven mulighed for i samspil med sin kontaktlærer blandt andet 22

23 Tanker bag Elevplan at udforme og løbende ajourføre sin uddannelsesplan at skaffe sig information over udbudt undervisning at tilmelde sig udbudte læringsaktiviteter/undervisning på egen skole at føre logbog over undervisningsprocessen og uddannelsesforløbet at modtage og opbevare bedømmelser og godkendelser af gennemførte læringsaktiviteter/undervisning (scorekort). Denne beslutningsproces og administration af eget uddannelsesforløb gennemfører eleven i løbende dialog med sin kontaktlærer. Kontaktlæreren Kontaktlæreren er elevens personlige sparringspartner i forbindelse med valg af uddannelse og undervisning. Kontaktlæreren har et generelt overblik over skolens uddannelser og et særligt kendskab til uddannelserne og den udbudte undervisning inden for sin egen indgang. Kontaktlæreren rådgiver den enkelte elev om dennes valg og gør det ud fra et personligt kendskab til elevens forudsætninger og mål. Kontaktlæreren yder eleven rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af elevens uddannelsesplan og valg af relevante læringsaktiviteter. Et centralt redskab i denne proces er også for kontaktlæreren den dokumentation, som eleven udarbejder i Elevplan. I de følgende kapitler beskriver vi elevernes, lærernes og skolernes erfaringer med at bruge Elevplan. Endvidere beskriver vi en stor og en mindre virksomheds tilgang til uddannelsesplanlægning og deres forventninger til den fremtidige brug af Elevplan i virksomhederne. 23

24 24

25 4 Elevplan som værktøj for elever Hovedfaser i elevernes vej gennem uddannelserne I dette kapitel beskriver vi skolernes oplæg til eleverne om brugen af Elevplan ud fra samtaler med elever, lærere og ledelse på otte erhvervsskoler. Der gives eksempler på elevernes erfaringer med Elevplan med udgangspunkt i samtalerne med eleverne særskilt. Dernæst identificeres de temaer i beskrivelserne, som behøver yderligere opmærksomhed og diskussion på skolerne med henblik på at skabe et bedre grundlag for elevernes brug af Elevplan. Som det vil fremgå varierer praksis fra skole til skole. Den efterfølgende beskrivelse er struktureret i forhold til faser, som elevens indføring i uddannelsen principielt følger. Beskrivelsen vil opholde sig ved brugen af Elevplan før skolestart, brugen af Elevplan ved uddannelsens begyndelse samt brugen undervejs i uddannelsen. Før skolestart Skolernes tilrettelæggelse af information og introduktion før skolestart og i forbindelse med skolestart er forskellig. Mange skoler afholder informationsmøder, hvor interesserede elever sammen med deres forældre kan høre generelt om uddannelser og forhold på skolen med henblik på at afgøre, om det er noget for eleven at tage en uddannelse på skolen. På sådanne generelle informationsmøder vil eleverne normalt ikke få informationer specifikt om Elevplan. Elevernes første erfaringer med Elevplan vil ofte gøres i forbindelse med den første samtale mellem elev og kontaktlærer. På nogle skoler foregår samtalen forud for skolestart, på andre foregår den umiddelbart efter skolestart. På mange skoler varierer procedurerne desuden, afhængig af 25

26 Elevplan som værktøj for elever om eleven starter i forbindelse med hovedoptag eller i forbindelse med det løbende optag. Samtaler forud for skolestart tilbydes oftest elever, der starter i forbindelse med skolernes hovedoptag. Personlig samtale før skolestart ved hovedoptag Kontaktlæreren skriver til eleven og inviterer til en personlig samtale på skolen. I brevet fortæller kontaktlæreren eleven om Elevplan og giver oplysninger om webadresse, brugernavn og password samt opfordrer eleven til at gå ind i Elevplan og her orientere sig om uddannelsen. Samtalen med kontaktlæreren forud for skolestart har til formål at afklare elevens mål med uddannelsen samt forudsætningerne for at tage uddannelsen. I den forbindelse opretter elev og lærer i løbet af dialogen elevens uddannelsesplan, der bl.a. beskriver elevens mål med og forudsætninger for uddannelsen. Ved samtale forud for skolestart vil uddannelsesplanen undertiden have kladdestatus, dvs. en egentlig færdiggørelse og godkendelse af uddannelsesplanen venter, til eleven faktisk er startet på uddannelsen. I andre tilfælde vil kontaktlæreren godkende uddannelsesplanen i forbindelse med denne samtale, hvorefter eleven har mulighed for at tilmelde sig læringsaktiviteterne. Hvem sidder ved maskinen? I praksis former samtalerne sig forskelligt fra kontaktlærer til kontaktlærer: i nogle tilfælde sidder eleven ved tastaturet og udfylder felterne i dialog med læreren; i andre tilfælde er det læreren, som sidder ved tastaturet og udfylder på vegne af eleven. Det begrundes med, at læreren vurderer, at eleven ikke umiddelbart kan overskue programmets funktioner og faciliteter, at arbejdet med programmet derfor vil forstyrre koncentrationen om det, som samtalen egentlig handler om, nemlig mål med og forudsætninger for at deltage i uddannelsen. Begrundelsen kan også være, at det slet og ret går hurtigere, når læreren selv udfylder de forskellige felter i programmet, så man bedre kan holde samtalen inden for en ønsket tidsramme. 26

27 Elevplan som værktøj for elever Der er samtaler, hvor lærer og elev har hver sin computer: eleven udfylder uddannelsesplanen i Elevplan og gemmer oplysningerne, hvorefter læreren fra sin maskine godkender uddannelsesplanen, så eleven kan gå videre med tilmelding til de udbudte læringsaktiviteter. Endelig er der samtaler, hvor lærer og elev skiftes til at logge på samme computer for henholdsvis at udfylde og godkende uddannelsesplan samt tilmelde sig læringsaktiviteter. Ved skolestart Der gennemføres på mange skoler holdvise introduktionsforløb for eleverne, der inkluderer introduktion til skolens it-system, herunder Elevplan. Flere skoler udleverer i den forbindelse et materiale om Elevplan til eleverne. Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af den enkelte skole og kan variere i omfang og udformning. Det er ofte tekstbaseret og udleveres som udprintede ark med indklippede skærmbilleder fra Elevplan. Det indeholder en kortfattet beskrivelse af procedurer i forbindelse med oprettelse af uddannelsesplan tilmelding til undervisning brug af scorekort. På skoler, hvor der ikke er gennemført personlige samtaler før skolestart, gennemføres samtalerne i introperioden. De vil da forme sig som beskrevet i afsnittet ovenfor. Ved samtalen laves uddannelsesplan, som godkendes af læreren, hvorefter eleven tilmelder sig de aftalte læringsaktiviteter. Der er eksempler på skoler, som ikke gennemfører holdvise introduktioner, men hvor eleven alene møder Elevplan i forbindelse med den personlige samtale med kontaktlæreren efter skolestart. I flere tilfælde er der her tale om en kortfattet introduktion af værktøjet i forbindelse med udfyldelsen af uddannelsesplanen og tilmeldingen til undervisningen, hvorefter eleven opfordres til at gøre sig fortrolig med programmet gennem selvstudie. 27

28 Elevplan som værktøj for elever Den situation gør sig også gældende for elever, som starter på skolen i forbindelse med det løbende optag. Her vil præsentationen af Elevplan ligeledes ske i forbindelse med den personlige samtale mellem kontaktlærer og elev efter skolestart. Undervejs i uddannelsen Elevplan er generelt mest udbredt i grundforløbene, mens hovedforløbene på mange skoler endnu ikke gør brug af programmet. Som årsag nævnes, at undervisningen på en række hovedforløb er tilrettelagt, så eleverne følger fælles forløb, der levner meget begrænset plads til individualitet og fleksibilitet. Der er derfor ikke noget praktisk eller pædagogisk behov for at administrere elevernes uddannelsesforløb ved hjælp af Elevplan. Erfaringerne med at gøre brug af Elevplan undervejs i uddannelsesforløbet vedrører derfor primært grundforløb. Grundforløb I grundforløbene er Elevplan introduceret for alle elever jf. tidligere afsnit. Anvendelsen af Elevplan undervejs i grundforløbet varierer fra indgang til indgang og fra lærer til lærer. Den typiske anvendelse af Elevplan sker i forbindelse med: 1. Tilmelding til læringsaktiviteter. 2. Brug af scorekort. 3. Revision af uddannelsesplan, herunder notere aftaler om praktik. Der er kun ganske få eksempler på anvendelse af Elevplan uden for de situationer. Brug af f.eks. Mine projekter i Elevplan er således ikke særligt udbredt. Som begrundelse nævnes ofte, at en del elever og lærere er tilbageholdende med at bruge værktøjer, der er baseret på skriftlighed. Tilmelding til læringsaktiviteter Der er stor variation i udbuddet af læringsaktiviteter og dermed også i karakteren og kvaliteten af de valgmuligheder, som 28

29 Elevplan som værktøj for elever eleverne har. Der er tilsvarende stor forskel på, i hvilken udstrækning eleverne oplever at sidde i en egentlig valgsituation, eller modsat simpelthen tilmelder sig den aktivitet, som kontaktlæreren anbefaler. Der er desuden tilfælde, hvor tilmeldingen i praksis foretages af kontaktlæreren. Brug af scorekort Eleverne orienterer sig løbende i godkendelse hhv. bedømmelse af deres aktiviteter. Revision af uddannelsesplan Der er ikke mange eksempler på, at elever og kontaktlærere løbende tager stilling til elevernes uddannelsesplaner. En gængs revision er dog, at elevers oprettelse af praktikaftaler føjes til uddannelsesplanen. Ellers sker revisioner primært, hvis eleverne skifter uddannelse, eller hvis f.eks. sygdom ændrer varigheden af grundforløbet. Hvor ændret uddannelsesvalg indebærer skift til ny indgang, sker revisionen i samarbejde med den nye kontaktlærer, der er tilknyttet den uddannelse, som eleven flytter til. Hovedforløb Enkelte skoler og indgange benytter Elevplan i hovedforløb. Det vil oftest være tilfældet, hvor undervisning ved grundforløb og hovedforløb foregår integreret i åbne værksteder, og hvor det derfor er de samme lærere, som forestår undervisningen ved begge forløb. Eksempler fra praksis I afsnittene ovenfor har vi beskrevet variationerne i skolernes praksis i generel form. I det følgende giver vi fire eksempler på, hvordan brugen af Elevplan tilrettelægges af skolen og opleves af elever, som vi har talt med i forbindelse med skolebesøgene. Uafklarede elever med mange valgmuligheder Det første eksempel vedrører indgangen Fra jord til bord. På en af de besøgte skoler gennemføres samtalen mellem elev og kontaktlærer inden skolestart. Der er afsat en time til samtalen. 29

30 Elevplan som værktøj for elever Eleven får sit brugernavn og password til programmet og placeres ved tastaturet. Eleven laver i dialog med kontaktlæreren sin uddannelsesplan. Uddannelsesplanen godkendes, hvorefter eleven tilmeldes undervisningen. Konkret former brugen af Elevplan i forbindelse med samtalen sig på den måde, at eleven logger på og laver uddannelsesplanen. Eleven logger derefter af, så læreren kan logge på og godkende planen. Derefter logger eleven igen på og tilmeldes undervisningen her er det dog ofte læreren, som sidder ved tastaturet og effektuerer valgene for eleven. Begrundelsen er, at det ikke er helt let at overskue de udbudte læringsaktiviteter, idet udbuddet omfatter alle aktiviteter i alle skolens uddannelser og på geografisk adskilte afdelinger. En sikker og hurtig tilmelding kræver derfor et vist forhåndskendskab til måden, læringsaktiviteterne præsenteres på. Senere i uddannelsesforløbet er det ofte eleven, som tilmelder sig. Men ellers er eleven mest optaget af scorekortet og af at kunne se sine karakterer. Ved første samtale tales ikke meget om merit. Først senere i grundforløbet tales om elevens personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om merit eller om evt. behov for specialundervisning. Ud af ti elever er seks som regel afklarede om, hvad de vil være. De vil typisk planlægge et 20-ugers grundforløb. De resterende fire er modsat relativt uafklarede om, hvad de vil være. De vil ofte planlægge et længere forløb, hvor de stifter bekendtskab med forskellige erhverv. Gennemfører eleverne grundforløbet over 20 uger, vil der som regel ikke ske nogen revision eller ændring af uddannelsesplanen undervejs. Der sker oftest ændringer i planen, hvis varigheden ændrer sig. Det noteres dog i uddannelsesplanen, når/hvis eleven finder praktikplads. 30

31 Elevplan som værktøj for elever I denne indgang oplever eleverne, at de har temmelig mange valgmuligheder. Valgmulighederne kan præsentere sig som: Aktivitetscafé (områdefaglige målpinde, giver mulighed for at være i køkkenet hele tiden) Praktik Torvemarked Pift og pynt Kend dit håndværk Engelsk pas osv. Der kan være identiske målpinde knyttet til flere af disse aktiviteter, mens undervisningens form til gengæld kan være vidt forskellig. F.eks. kan undervisningen tilrettelægges, så eleverne stort set uafbrudt kan være i køkkenet. Elever, der ikke har afklaret deres valg af uddannelse, har rig mulighed for gennem grundforløbet at skaffe sig erfaringer fra forskellige erhverv: kok, tjener, slagter mv. Elev om Elevplan (eksempel 1) Elevens uddannelsesplan blev oprindelig oprettet i Elevplan over telefonen. Eleven ringede til skolen fra sin efterskole og talte med kontaktlæreren om sine overvejelser. Kontaktlæreren lavede derefter en uddannelsesplan for eleven i Elevplan. Eleven ved ikke præcis, hvad han vil være. Han har derfor planlagt at være i grundforløbet i uger, så han kan stifte bekendtskab med forskellige uddannelser. Han overvejer at blive enten kok eller slagter. Eleven har efterfølgende selv været ved tasterne i Elevplan. Han har fået instruktion i Elevplan af sin kontaktlærer. Han har selv tilmeldt sig undervisningen i 3. modul og har her foretaget sine valg ud fra et ønske om at få erfaring med uddannelsen som kok. 31

32 Elevplan som værktøj for elever Eleven har ikke talt så meget om uddannelsesplanen med kontaktlæreren, men taler derimod altid med kontaktlæreren om de konkrete valg af læringsaktiviteter. Sådanne samtaler foregår løbende i umiddelbar tilknytning til undervisningen. Eleven forbinder Elevplan med scorekort, tilmelding og merit. Det er, hvad jeg har set. Begreber som uddannelsesplan og fanebladet Mine projekter siger ham ikke rigtig noget. Eleven har merit i dansk, engelsk, fysik og matematik. Han har taget førstehjælp og skal have samfundsfag. Eleven opfatter programmet som nemt at gå til. Men det fylder ikke meget i hans verden. Han kunne fint klare sig uden. Elevplan som værktøj i læringsprocessen Eleverne på skolen i eksempel 2 bliver ikke inviteret til en personlig samtale med kontaktlæreren inden skolestart. De bliver inviteret til et stormøde, hvor de kollektivt får generelle informationer om skolen og uddannelsen. Den individuelle uddannelsesplanlægning starter ved skolestart. Først da kommer man ind på, hvad elevens kompetencer og merit betyder for uddannelsesplanens indhold og varighed. Elevens uddannelsesplan udarbejdes i et samarbejde mellem kontaktlærer og elev. Eleven lærer gradvis at bruge Elevplan. Introduktionen foregår i plenum, og derefter bliver eleverne sat til at bruge systemet. Introduktionen til Elevplan får nærmest karakter af et selvstudie. Elevplan er ikke på nuværende tidspunkt et obligatorisk element i undervisningen, men i lærergruppen diskuterer man, om det fremover skal være det. Brugen af Mine projekter (eksempel 2) Indgangen stiller krav til eleverne om at bruge Elevplan i forbindelse med den løbende undervisning. Bl.a. skal de i Mine projekter beskrive læringsprocessen i forbindelse med projekterne. 32

33 Elevplan som værktøj for elever Disse beskrivelser giver meget forskellige resultater. Et eksempel på en minimalistisk anvendelse er en elev, der skriver: Jeg har i dag haft teori i formiddag og i eftermiddags har jeg arbejdet med mit projekt. Et eksempel på en væsentligt anderledes anvendelse er en voksenlærling, der benytter Mine projekter til minutiøst at beskrive, hvad han arbejder med i projektet, hvilke materialer der er benyttet, tidsforbruget til de enkelte delopgaver og endelig en estimering af hvilket arbejde der mangler, og hvor lang tid det vil tage at gennemføre. Det sidstnævnte eksempel har næsten modelkarakter. Når eleven beskriver sit forløb på denne måde, vil læreren og senere også arbejdsgiveren kunne følge i detaljer, hvordan arbejdet i projektet skrider frem. Læreren vil derfor have en mulighed for at gribe ind og støtte eleven, hvis udviklingen går i en gal retning. Bedømmelsen af projektarbejdet vil desuden være kvalificeret af viden om elevens overvejelser undervejs. Det giver en bedre bedømmelse, end hvor man alene bedømmer det færdige resultat. For eleven medvirker beskrivelsen til at understøtte læringsprocessen og vurderingen af, hvilke læringselementer der er behov for at gå i dybden med. Ligesom ved udarbejdelse af uddannelsesplanen er kontaktlæreren aktiv i forbindelse med valg af læringsaktiviteter. I grundforløbet er antallet af valgmuligheder dog ret begrænset. De afklarede elever med valgmuligheder Det tredje eksempel vedrører en skole, hvor eleverne kommer fra hele Danmark, og hvor kostafdelingen er relativt stor. Her gennemføres normalt ikke en personlig samtale med eleven inden uddannelsesstart. I løbet af den første uge i grundforløbet gennemføres en firetimers introduktion til skolens it-system og til Elevplan. Parallelt hermed gennemføres en 33

34 Elevplan som værktøj for elever personlig samtale med eleven om dennes uddannelsesvalg og -plan. Det sker den første eller anden dag, eleverne er på skolen. I samtalen er det vigtigt for kontaktlæreren at få vished om, at eleverne har valgt skolen for at blive elektrikere. Hvis de i stedet ønsker at gå videre med andre uddannelser inden for retningen, f.eks. at blive svagstrømsteknikere, er grundforløbet efter lærerens mening ikke optimalt, hvorfor han råder eleverne til at følge grundforløb på en anden skole. Erfaringen er imidlertid, at eleverne er helt afklarede om, hvad de vil være, og at de ønsker en uddannelse, som er tilrettelagt målrettet på elektrikererhvervet. Det er sjældent, at kontaktlæreren møder elever, som ikke er afklarede i deres uddannelsesvalg. Kontaktlæreren overdriver ikke sin beskrivelse af elevens muligheder for at få merit. Selvfølgelig gør han opmærksom på, at eleverne har ret til at få merit, hvis de har gennemført uddannelse på samme eller højere niveau. I praksis er det dog lærerens vurdering, at eleverne har mere end godt af at få gentaget stoffet i f.eks. matematik i relation til elektrikeruddannelsen. Ofte er eleverne ved uddannelsesstart selv af den holdning, at de ikke vil have merit, da de er klar over, at de ikke har lært nok i tidligere uddannelse. Eleverne skifter undertiden mening undervejs i løbet af grundforløbet, måske fordi de erfarer, at de alligevel husker meget fra deres tidligere skolegang. Eleverne har mulighed for at vælge mellem forskellige projekter. Projekterne er typisk organiseret som moduler af fem ugers varighed. Fra skolens side anbefales bestemte projekter, men der er mulighed for at vælge andre. I udbuddet er også moduler, der har titlen Valgfrit projekt. Det betyder, at eleven selv kan komme med forslag om, hvad der skal foregå i undervisningen. Hvis materialerne til projektet er dyrere end materialerne i de øvrige projekter, betaler eleven selv differencen, ligesom eleven selv er ansvarlig for at få bestilt materialerne hjem. Ved valgfri projekter vurderer lærer og elev i fællesskab, hvilke målpinde der dækkes ind i projektet. 34

35 Elevplan som værktøj for elever En læringsaktivitet kan også have titlen Jeg vil være elektriker. Den omfatter en række forskellige læringsaktiviteter, som er nødvendige for at blive elektriker. Elever om Elevplan (eksempel 3) Forud for start af uddannelsen har eleverne tilbud om at komme til en informationsaften på skolen. Her hører de ikke noget om Elevplan. Første gang, de møder programmet, er i forbindelse med den første uge i grundforløbet. Allerede den første eller anden skoledag får de introduktion til skolens it-system og til Elevplan. Begrebet uddannelsesplan står ikke klart i de to elevers erindring. Det gør derimod spørgsmålet om valg af aktiviteter og om tilmelding hertil. Eleverne oplever det som positivt, at de har valgmuligheder i forhold til undervisningen. Det synes de også, de har haft i deres tidligere skolegang i folkeskolen (tilmelding til valgfag hver anden onsdag eftermiddag). I folkeskolen har eleverne desuden arbejdet med SkoleKom, og de opfatter Elevplan som et program, der ligner SkoleKom. Eleverne har senest tjekket deres scorekort for henholdsvis én og to uger siden. Eleverne har ikke noget imod, at deres mester kan følge med i uddannelsen ved at have adgang til Elevplan. Den ene elev tror, hans mester vil være interesseret det vil ligefrem være en rigtig god idé, for så kunne mester måske også planlægge opgaver lidt efter, hvad man har været igennem på skolen (elev). Den anden tror ikke, at hans mester er interesseret i at have adgang. Elevkommentarer til programmets brugerflade Eleverne har uopfordret en del kommentarer til programmet og dets brugerflade. De synes, der er tale om en dårlig bruger- 35

36 Elevplan som værktøj for elever flade. De formulerer, at det er godt, at man kan vælge sin egen undervisning, og det er positivt, at fagene/læringsaktiviteterne er beskrevet, og man kan se, hvad det handler om. Men de synes, at programmet er for dårligt. F.eks. er det svært at sortere i udbuddet, så man alene får præsenteret den relevante del af det; Så skal man sætte et lille kryds for at sortere efter lærer (elev). Den ene elev siger, at han flere gange har været ved at smide computeren væk. Elevplan er for indviklet. Han synes, at fagoversigten er uhyre indviklet: man skal vælge det rigtige niveau, det rigtige fag, den rigtige lærer, den rigtige skole. Vi møder ikke bare vores egen skoles tilbud, men tilbud fra flere skoler. Det er svært at få overblik (elev). Også sprogbrugen er svær, og den er ikke entydig. Der bruges lange, indviklede ord, nogle gange flere ord for samme ting. F.eks. tales der både om kontaktlærer, om udbudslærer og om tilbudslærer. Det skal her bemærkes, at den terminologi, som eleverne møder, er summen af skolens formuleringer (i beskrivelsen af skolen og læringsaktiviteterne) og de fortrykte formuleringer, som er fælles for alle brugere af Elevplan. I den udstrækning skolerne vælger at bruge andre formuleringer og begreber, end Elevplan gør brug af, opstår en sådan flimrende terminologi. Endelig opleves programmet som langsomt. Måske skyldes det, at eleverne primært har adgang til at bruge Elevplan på ældre maskiner på skolen, eller at skolens eksterne netforbindelse er overbelastet eller for langsom. Hvad enten grunden er den ene eller den anden, så oplever eleverne, at programmet er langsomt. Afklarede elever uden valgmuligheder På en af de besøgte skoler gennemføres inden uddannelsesstart en personlig samtale med elever, der tilmelder sig indgangen Bygge og anlæg. Her laves uddannelsesplanen, hvorefter den enkelte elev tilmelder sig undervisningen. Tilmeldingen til 36

37 Elevplan som værktøj for elever undervisningen baserer sig på, at kontaktlæreren i samtalen fortæller, hvad eleven skal tilmelde sig, hvis eleven vil være tømrer. Der bruges ikke meget tid på at introducere programmet for eleverne. Det er efter kontaktlærernes vurdering ikke nødvendigt. Samtidig er udsagnet dog, at hvis Elevplan skal udbredes mere til eleverne, så skal det skemalægges. For nuværende er Elevplan ikke en obligatorisk aktivitet i undervisningen. Der er afsat 10 minutter pr. elev pr. uge til samtale med kontaktlæreren. I praksis foregår disse samtaler typisk integreret med aktiviteter i undervisningen i værkstedet. Mellem 99 og 100 procent af eleverne ved, hvad de vil være, når de kommer til skolen. Hvis eleverne ved tilmeldingen ikke har oplyst et uddannelsesvalg, så er det typisk en fejl. De ved godt, hvad de vil være. De elever, som kontaktlæreren møder, vil nemlig være tømrere. Ud af 300 elever er der højt sat tre, der vælger om i forbindelse med uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen ændres ikke undervejs. Det sker alene i de ganske få tilfælde, hvor elever vælger om og skifter til en andet uddannelse. Når en elev finder en praktikplads, bliver det evt. skrevet ind i uddannelsesbogen. Ifølge kontaktlæreren ved Bygge og anlæg har Elevplan og den seneste reform af erhvervsuddannelserne ikke noget med hinanden at gøre. Elevplan har heller ikke noget med valgmuligheder at gøre. Efter kontaktlærerens mening er der ikke behov for at skabe en masse valgmuligheder. Eleverne er interesseret i, at skolen lægger en fornuftig plan. Eleverne foretrækker tryghed og er fuldstændig ligeglade med, om de skal lave det ene eller det andet projekt. Glem alt om produkterne det handler om arbejdsprocesser, værktøjer, materialer, og vi ved udmærket godt, hvordan de bedst lærer de ting at kende (lærer). 37

38 Elevplan som værktøj for elever Eleverne kombinerer ikke læringsaktiviteter fra obligatoriske og valgfri fag, og de har så at sige ingen valgmuligheder. De følger skolens plan for undervisningen. Elever om Elevplan (eksempel 4) Eleverne på Bygge og anlæg mødte Elevplan første gang i forbindelse med den personlige samtale med kontaktlæreren før uddannelsesstart. Her oprettede de deres uddannelsesplan i Elevplan og tilmeldte sig efterfølgende undervisningen ud fra lærerens anvisninger. Kontaktlæreren fortæller mig, hvad jeg skal vælge, hvis jeg vil være tømrer (elev). Når man har bestemt sig for, at man skal være tømrer, så er fagene givet (elev). I forbindelse med samtalen fik eleverne at vide, at de kunne få merit, hvis de allerede havde gennemført undervisning i fag på et niveau, der svarer til undervisningen på skolen. Den ene elev har således merit i matematik, som han har haft på E-niveau i 10. klasse. Eleverne oplever ikke, at de har valgmuligheder, når de skal tilmelde sig undervisningen. Hverken hvad angår indhold eller form for undervisningen. Eleverne har sidst tjekket Elevplan for én henholdsvis to uger siden, hvor de så status på deres scorekort. Det var bare sådan et rutinetjek (elev). Jeg var inde at tjekke min karakter for legehus-projektet (elev). De er pt. i gang med henholdsvis Værktøjskasse og Bindingsværkshus som projektarbejde. 38

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole

Elevplan som administrativt værktøj. Aalborg Handelsskole Elevplan som administrativt værktøj Administrative opgaver i elevplan opretter/vedligeholder læringsaktiviteter opretter/udbyder undervisningsforløb opretter lokale fag (f.eks. profilfag) opretter og vedligeholder

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen

EUD reformen og Elevplan. Skolebrev nr. 2 om nyheder i Elevplan som følge af EUD reformen EUD reformen og Elevplan Vedrørende: Nyheder i Elevplan april 2015 Skrevet af: Folmer Kjær Version: 1 Fordeling: Erhvervsskoler UNI C Aarhus Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere