Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen."

Transkript

1 Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling samt gynækologisk/obstetrisk ambulatorium. Klinik kirurgi har en klinikledelse bestående af én klinikchef med det overordnede ansvar og to viceklinikchefer med ansvar for henholdsvis patientforløb og HR. Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle I afsnittet er der ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og sekretærer. Endvidere samarbejdes der tæt med klinisk-biokemisk afdeling, operations afdeling, anæstesiologisk afdeling, fælles akut modtagelse, billeddiagnostisk afdeling, fysioterapi, socialrådgivere, palliativ team, ergoterapi, service afdeling, sårsygeplejerske og hygiejnesygeplejersker. Tværsektorielt samarbejdes der med primær sundhedssektor herunder hjemmepleje og sundhedspleje, samt med den kommunale socialforvaltning. Patientkategorier/borgerkategorier Afdelingen modtager indkaldte og akutte patienter med gynækologiske lidelser til medicinsk eller kirurgisk behandling. Desuden kvinder i terminalstadiet. Kvinder med problemer i graviditeten, fødende kvinder, barselkvinder med ukomplicerede og komplicerede forløb, samt nyfødte børn. Endvidere modtages spædbørn fra neonatal afdeling, til videre behandling og pleje. I ambulatoriet modtages bl.a. Gravide kvinder til forebyggende misdannelsesscanning, kvinder til inkontinens udredning, samt kvinder henvist af praktiserende læge til udredning for gynækologiske sygdomme, samt til forundersøgelse forud for gynækologiske operationer. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger At yde sygepleje til kvinder med akutte og kroniske gynækologiske sygdomme. At yde sygepleje til kvinder med komplikationer i graviditeten. At yde helhedssygepleje til kritisk syge og terminale patienter. At yde sygepleje til kvinder i krise, herunder kvinder der er ved at abortere og kvinder der får at vide, at de har en kræftsygdom. At yde sygepleje præ- og post- operativ. At yde sygepleje til barselpatienter samt nyfødte børn. Specielt med fokus på amning og spædbarnspleje. At samarbejde med pårørende til afdelingens patienter. Side 1 af 7

2 At yde sygepleje til sårbare familier. At modtage og yde sygepleje til familier og deres nyfødte børn, som har været indlagt på neonatal afdeling, pga. præmaturitet eller sygdom. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Fokusområder i afdeling D til udvikling af kompetencer i modul 12. Modulet er et klinisk modul rettet mod udvikling af selvstændig professionsidentitet i hele sygeplejerskens virksomhedsområde. Den studerende skal udføre og formidle sygepleje, med særlig fokus på at lede og udvikle sygepleje. Den studerende skal være bevidst om fokusområderne i Modul 11, øve sig i disse kompetencer og udbygge kompetencerne med fokusområderne i Modul 12. Sygeplejefaget: - Udvikle selvstændighed i forhold til at planlægge, udøve, lede og evaluere sygepleje og sikre sammenhængende patientforløb til udvalgte obstetriske patienter. - Få indblik i sygeplejerskens funktion i svangerambulatoriet. Her fokuseres primært på foster diagnostik, tilrettelæggelse af svangeromsorg, kliniske problemstillinger i graviditeten og forundersøgelse inden patienten indlægges i stationær afdeling til fx elektiv sectio. - Planlægning af den totale sygepleje hos en gruppe barselspatienter. - Anvende sygeplejeprocessen samt PRI dokumenter, som metode i udøvelsen af sygeplejen og sammen med det øvrige personale aktivt deltage i evaluering og udvikling af generelle barselsforløb. Endvidere deltage i faglige diskussioner og bidrage med faglig viden. - Tilegne sig viden om love angående patientsikkerhed og indberetning af utilsigtede hændelser og være bevidst om patientsikkerhed i udøvelsen af sygeplejen. F.eks. Tjeklister, identifikationsarmbånd, sygehushygiejne, personlig hygiejne, steril teknik, kontrol ved medicingivning, handle faglig relevant på observationer, blodprøvesvar og undersøgelsesresultater samt sørge for korrekt dokumentation. - Være bevidst om at samarbejde med barselskvinden og faderen, eller anden navngiven person, i udøvelsen af sygeplejen. - Støtte og vejlede i forhold til mestring af de psykologiske, fysiologiske og sociale omvæltninger som forældrerollen kræver. - Beherske gældende dokumentationspraksis i afd. D. Anvende dokumentationen som evalueringsredskab og justering af sygeplejen. - Beherske relevante administrative procedurer som f.eks. bestilling af blodprøver, undersøgelser, lægetilsyn fra andre afd., kontakter til sundhedsplejen. Udfyldelse og anvendelse af plan for arbejdstilrettelæggelse til næste dag og deltagelse i morgenkonference. - Være faglig bevidst, opmærksomt ajourføre sig med ny viden og kritisk tage stilling til den udførte sygepleje. Evaluere og vurdere såvel egen som andres sygepleje. - I samarbejde med sine gruppemedlemmer yde en sygepleje, der imødekommer barselspatientens/ familiens individuelle behov og som tilgodeser patientens krav og ressourcer. Side 2 af 7

3 - Aktivt argumentere for egne fagligt funderede synspunkter, være bekendt med kvalitets og udviklingsarbejde som sker i afdelingen, og være bevidst om de muligheder og evt. barrierer, der knytter sig til disse (modstand mod forandring). - Aktivt deltage i implementering af nye tiltag i afdelingen ud fra resultater fra udviklings og forskningsarbejde. F.eks. Den danske Kvalitetsmodel og principper fra Spædbarnsvenlig sygehus. - Selvstændigt inddrage og anvende sygeplejefagets metoder f.eks. sygeplejeprocessen i tilrettelæggelsen af plejen, kontinuerligt medvirke til udvikling af sygeplejen i afdelingen. - Anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder, f.eks. rekvirering af relevante oplysninger fra andre sygehuse og behandlingsafsnit. - Analysere data ud fra forskellige teoretiske perspektiver, f.eks. egenomsorgskapacitet, omsorgsteorier, sammenhæng mellem krop og sjæl, liv stil sygdomme, syn på sundhed og sygdom, sundhedsfremme. - Være opmærksom på brugen af de teoretiske videnskabsretninger i praksis. Naturvidenskaben, humanismen, samfundsvidenskab, sociale sammenhænge og kultur. - Anvende såvel nationale standarder f.eks. Regeringens sundhedspolitik samt lokale procedurer, f.eks. sygehushygiejne. Sundhedsinformatik: - Selvstændigt søge, sortere og vurdere praksis-udviklings-og forskningsbaseret viden med relevans for det obstetriske område. Organisation og ledelse, herunder sundhedsøkonomi: - Selvstændigt lede sygeplejen for en gruppe patienter. - Selvstændigt tilrettelægge og uddelegere sygeplejen for en personalegruppe under hensyntagen til gruppemedlemmernes kvalifikationer og baggrund. - Aktivt tage del i undervisning af studerende i afdelingen samt medvirke til udvikling af afdeling D som et godt uddannelsessted. - Udvise ansvarlighed i forhold til udnyttelse af ressourcer/økonomi (normering, brug af hjælpemidler) - Have kendskab til organisationens opbygning. Ledelse i praksis fra gulvniveau, afdelingsledelse, sygehusledelse/struktur, region, politisk. - Medarbejder organisationer. Typiske patientforløb/borgerforløb At yde sygepleje til kvinder med akutte og kroniske gynækologiske sygdomme. At yde sygepleje til kvinder med komplikationer i graviditeten. At yde helhedssygepleje til kritisk syge og terminale patienter. At yde sygepleje til kvinder i krise, herunder kvinder der er ved at abortere og kvinder der får at vide, at de har en kræftsygdom. At yde sygepleje til forundersøgelse forud for operation, præ- og post- operativ. At yde sygepleje til barselpatienter samt nyfødte børn. Specielt med fokus på amning og spædbarnspleje. At samarbejde med pårørende til afdelingens patienter. Side 3 af 7

4 At yde sygepleje til sårbare familier i barselsperioden. At modtage og yde sygepleje til familier og deres nyfødte børn, som har været indlagt på neonatal afdeling pga. præmaturitet eller sygdom. Metoder i klinisk praksis På sygehus Thy-Mors arbejdes der ud fra Den Danske Kvalitetsmodel. Der er overordnet udarbejdet strategi for kvalitetssikring og udvikling og der er lavet målrettede retningslinjer og instrukser for afsnittet. Dette er samlet i PRI systemet. Herfra er der udarbejdet kliniske metoder til registrering og vurdering af fx vitale værdier ved hjælp af TOKS og smerter ved hjælp af VAS score. Desuden er der på sygehus Thy-Mors udarbejdet fælles strategi for udvikling af sygeplejen. Strategien er grundlaget for de initiativer og handlinger som kontinuerlig foregår i afdeling D. Der er i afdeling D udarbejdet Værdiord som danner grundlag for udførelse af sygeplejen ud fra de Sygeplejeetiske Retningslinjer. Sygeplejeprocessen anvendes i udførelsen af sygeplejen og sygeplejestuderende undervises i sygepleje ud fra Virginia Hendersons 14 punkter. Didaktiske metoder i form af mundtlig og skriftlig patient vejledninger, ud fra patientens behov og forudsætninger. Dokumentation af patient forløb foregår elektronisk. Patientsikkerhed ud fra principper i Patient Sikker Sygehus og registrering af utilsigtede hændelser. Informationssøgning knyttet til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Implementering og udvikling af Den Danske Kvalitetsmodel. Implementering og udvikling af KRAM. Videreudvikling af EPJ.. Kvalitetssikring af oplæring til nyt personale. Aktuelt er der nedsat grupper som arbejder med: Den specielle sygepleje til sårbare familier. Den specielle sygepleje til palliative patienter. Den specielle sygepleje tilknyttet amme etablering, ud fra principperne fra Spædbarnsvenlig sygehus. Side 4 af 7

5 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Der er to kliniske vejledere i D. De har det overordnede ansvar for planlægning og koordinering. De studerende følges ofte med en klinisk vejleder. Den kliniske vejleder kan planlægge, at den studerende deltager i plejen/ er observerende i forhold til plejen sammen med en af afsnittets øvrige sygeplejersker. I forhold til modul 12, som er af 10 ugers varighed, udsendes studieplan for de første 4 uger ca. 14 dage før studiestart. Den studerende deltager i sygeplejeopgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle studieplan og dokumenterer denne studieaktivitet i studiebogen/eportfolio. Den studerende deltager i planlagte og fastlagte studieaktiviteter: - Seminar/ fællesrefleksion, ledet af uddannelsesansvarlige samt klinisk vejleder. - Fastlagt studieaktivitet, som retter sig mod udviklings aspekter i sygeplejens virksomhedsområde. Modulet afsluttes med intern klinisk prøve. Som udgangspunkt målretter klinisk undervisning sig de kompetencer, der skal opnås i det aktuelle modul. Gensidige forventninger drøftes med klinisk vejleder til planlægningsmøde i den første uge i klinikken. Den studerende vejledes i brug af individuel klinisk studieplan, studiebog/e-portfolio, til selvstudie og informationssøgning - Den studerende følger en sygeplejerske, ud fra mesterlære tanken, og der reflekteres i praksisfællesskabet. - Før-, under- og eftervejledning i relation til sygeplejehandlinger.. - Klinisk undervisning med oplæg fra den studerende, med emner som er aftalt på forhånd. Disse emner tager så vidt muligt udgangspunkt i patientsituationer og forsøges koblet med det teoretiske i forhold til det niveau, den studerende befinder sig på. Ugentlige vejlednings- og evalueringssamtaler mellem den kliniske vejleder og den studerende med ajourføring af den individuelle kliniske studieplan i eportfolio. Forventninger til den studerende Vi for venter at den studerende: Er studieaktiv jf. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser. - Tager ansvar for egen uddannelse og læring. - Har sat sig ind i modul beskrivelsen og general klinisk studieplan. - Anvender og ajourføre eportfolio, herunder uddannelsesmæssig præsentation, individuel klinisk studieplan og ugeplaner. - Overholder aftaler og møder velforberedt diverse vejlednings samtaler og studieaktiviteter. - Deltager aktivt i sygeplejen. Side 5 af 7

6 - Udviser initiativ ved behov for vejledning. - Er nysgerrig, opsøgende, kritisk, analyserende og reflekterende. - Reflekterer mundtligt og skriftligt ifh. til den udførte sygepleje - Læser litteratur opgivet af det kliniske undervisningssted. - Finder, opgiver og formidler viden fra selvvalgt litteratur. - Repeterer relevant litteratur fra de foregående moduler. - Er ansvarlig for at få evalueret sygeplejehandlinger og lærings mål. - Der vil være både dag og aften vagter. - Du forventes selv 1-2 gange ugentligt, at udarbejde en skriftlig refleksion og få respons på denne af klinisk vejleder. - Der afholdes evalueringssamtaler, af praktikforløbet, hvor den studerende medbringer print af evalueringsskema. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er en sygeplejerske, som er ansat timer/uge og har et afmålt antal timer /uge til at varetage sin funktion, der evt. udføres i samarbejde med en anden klinisk vejleder. Den kliniske vejleder er organisatorisk placeret i det konkrete afsnit og refererer som sådan til afdelingssygeplejersken, mens der vedrørende uddannelsesmæssige forhold refereres til uddannelseskoordinatoren. Sygeplejersken har formel kompetence svarende til - klinisk kompetenceniveau 1 - for somatikken - diplomuddannelsesmodulet for kliniske vejledere, 9 ECTS- point Den kliniske vejleder har kendskab til det kliniske områdes organisering og indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen. Den kliniske vejleders funktionsområder er: - konkret planlægning af den kliniske undervisning til afsnittets studerende - varetagelse af klinisk undervisning i afsnittet, herunder medinddragelse af kolleger/ uddelegering af undervisende opgaver. - varetagelse af evalueringer til/ af de studerende som angivet i studieordningen, herunder planlægnings-, uge- og evalueringssamtaler - at bidrage til at holde kolleger informeret om den kliniske undervisning - varetagelse af administrative opgaver i forhold til den enkelte studerende i afsnittet: introduktionsbreve fraværsregistreringer, ajourføring af litteraturlister m.m. -Deltage i planlagte og fastlagte studieaktiviteter. Den kliniske vejleder samarbejder med og får vejledning af uddannelseskoordinatoren, ligesom der samarbejdes med de øvrige kliniske vejledere og sygeplejeskolen. Side 6 af 7

7 Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af opgivet litteratur fra det kliniske undervisnings sted og den studerendes selvvalgte litteratur. Det samlede pensum er på sider per. ECTS point, svarende til sider. Pensum består af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Pensum opgivet af det kliniske undervisningssted er på sider. Den studerende opgiver selvvalgt pensum svarende til sider. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Pensum knyttet til klinisk undervisning fremgår af litteraturlisten, som det kliniske undervisningssted sender til den studerende sammen med velkomstbrevet. Selvvalgt pensum indskrives fortløbende i eportfolio og færdiggøres senest en uge før intern klinisk prøve. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At den studerende er studieaktiv og arbejder ud fra studieordningen og modulbeskrivelsen. At den studerende, tager medansvar for egen uddannelse og udfærdige de skriftlige opgaver som er planlagt. Overholder de aftaler, der er indgået med hensyn til fremmøde. Er bekendt med og arbejder ud fra afdelingens retningslinjer i samarbejde med det øvrige personale. Udarbejdet af: Linda Eriksen og Anne Kirk, kliniske vejledere og Jette Levisen, afsnitsleder afsnit D. Marts 2013 Godkendt af: Marts 2013 Side 7 af 7

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Præparation, Operations-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere