Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret"

Transkript

1 Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens overordnede vision er, at der skal udføres sundhedsvidenskabelig forskning i verdensklasse inden for prioriterede områder til gavn for den enkelte patient, sundhedsvæsenet og samfundet. Rigshospitalet indtager en central og aktiv placering i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig forskning i international topklasse og med forskning som fundament for kvalitet og fornyelse i behandling, pleje og øvrige sundhedsydelser. Dette forudsætter, at der findes udviklings- og forskningsstrategier rettet mod de fagområder, der relaterer sig til alle sundhedsydelser, der varetages på Rigshospitalet. De fleste sundhedsvidenskabelige forskningsspørgsmål kan med fordel belyses ud fra en tværfaglig og multidisciplinær tilgang. I Juliane Marie Centret arbejder vi, også gennem jordemoderfaglig forskning, målrettet på at medvirke til opnåelse af denne overordnede vision. Den jordemoderfaglige forskning Baggrund Der savnes solid evidens for en del af de beslutninger, der tages i det sundhedsfremmende, forebyggende og kliniske arbejde i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Det er derfor nødvendigt, at jordemødre ud fra et klinisk og teoretisk erfaringsgrundlag formulerer forskningsspørgsmål, skaber ny viden gennem forskning og omsætter denne til praksis. I Juliane Marie Centret (JMC) lægger vi vægt på, at forskning udgør en af centrets kerneydelser. Dette ligger helt i tråd med hospitalsplanen for Region Hovedstaden 2007, som understreger, at Rigshospitalet fortsat skal være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne.. I forlængelse af Region Hovedstadens forskningspolitik satses der i JMC fortsat på at sætte særligt fokus på forskningsmulighederne for sundhedsfagligt personale med professionsbacheloruddannelse (de mellemlange videregående sundhedsuddannelser) og de forskningsspørgsmål, der opstår i disse faggruppers virksomhed. Juliane Marie Centret har højt specialiserede obstetriske og neonatale funktioner på lands- og landsdelsniveau og varetager tillige opgaver vedr. ukomplicerede graviditeter, fødsler og barselforløb. Derudover har JMC uddannelsesforpligtelser på alle niveauer. Juliane Marie Centret er således også det ideelle sted for gennemførelse af jordemoderfaglig forskning. Et konkret tiltag til fremme af bl.a. jordemoderfaglig forskning har været etableringen af en tværfaglig forskningsenhed, nu kaldet Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og aktuelt placeret på Panum. 1

2 Vision Jordemoderfaglig forskning bidrager til fremme af reproduktiv sundhed. Dette sker ved bidrag til videnskabelig evidens, der er tilvejebragt gennem forskning af høj kvalitet. Forskningen medvirker til opfyldelse af formålet: At mor og far og barn får et, på alle måder, optimalt forløb i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Kerneydelserne er fremme af sundhed samt forebyggelse og behandling af komplikationer og sygelige tilstande. Disse ydelser styrkes bl.a. gennem den jordemoderfaglige forskning. Den jordemoderfaglige forskning, der udgår fra JMC, kan måle sig med forskning, der udgår fra velestimerede internationalt og nationalt anerkendte forskningsinstitutioner, hvor der foregår forskning indenfor det reproduktive felt udført af jordemødre såvel som af andre sundhedsprofessionelle. Fokusområder Følgende områder er i fokus: Klinisk forskning, Anvendelse af forskning, Forskningsmiljøer og Forskerkarriereforløb For hvert enkelt fokusområde er der udarbejdet strategier, der ses nedenfor samt konkrete handleplaner, der findes som appendiks. Klinisk forskning Fagligt og metodisk Forskningsspørgsmål, der tager udgangspunkt i kliniske jordemoderfaglige problemstillinger prioriteres højt. Forskningsbaseret udvikling af organisatoriske og økonomiske rammer med betydning for klinisk praksis er ligeledes i fokus. Ved forskningsspørgsmål relateret til patologisk obstetrik prioriteres det at arbejde tværfagligt med andre sundhedsprofessionelle indenfor obstetrik, neonatologi og andre specialer. Der forsøges inddraget delstudier til belysning af forhold med betydning for den specifikke jordemoderfaglige praksis, relateret til den patologiske obstetriske problemstilling. Metoderne spænder over en bred vifte, der omfatter epidemiologisk tilgang med observationelle og kontrollerede studier, kliniske randomiserede kontrollerede interventionsstudier og studier baseret på kvalitative data, afhængig af de konkrete forskningsspørgsmål. Der etableres en database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder med udgangspunkt i JMCs optagegrundlag med henblik på at have en stærk lokal datakilde, som kan kobles med andre datakilder og registre. Kompetencer og netværk Forskningsprojekter gennemføres af personale med forskningskompetencer og med vejledning af forskere på ph.d. niveau eller derover. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilknyttes centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed og stiller deres kompetencer til rådighed for JMC s medarbejdere i forbindelse med vejledning og undervisning. Et professorat i jordemoderfag søges etableret og vil sammen med besøg af gæsteprofessorer og gæsteforskere samt ansættelse af forskere i delestillinger mellem forskning og kliniske funktioner styrke den kliniske forskning. Nationale og internationale forskningsnetværk i relation til klinisk forskning udbygges fortsat. Finansiering og publikation Eksterne midler til jordemoderfaglig forskning søges så vidt muligt under større sammenhængende, gerne tværfaglige, projekter og generelt øges indsatsen for at tiltrække eksterne midler til klinisk jordemoderfaglig forskning. Forskningsresultater søges publiceret i velestimerede internationale tidsskrifter. Resultater formidles tillige gennem foredrag og postere på internationale og nationale forskningskongresser såvel som i ikke-videnskabelige sammenhænge. Handleplaner for klinisk forskning, se Appendiks 2

3 Anvendelse af forskning, herunder synlighed Indsatsen med at indsamle, vurdere og systematisere viden styrkes, således at kliniske beslutningsprocesser i tiltagende grad kan baseres på videnskabelig evidens, og kliniske retningslinier udarbejdes i overensstemmelse hermed. Der ansættes udviklingsjordemødre med henblik på at styrke implementering af ny viden og fremme evidensbasering af jordemoderfaglige ydelser. Aktiviteter, der kan styrke jordemødres kompetencer til at søge, vurdere og anvende forskningsresultater i de kliniske beslutningsprocesser igangsættes. Faglige ledere og udviklingsjordemødre igangsætter og er centrale aktører i at formidle, integrere og anvende forskningsresultater i den kliniske praksis. Ph.d. stud. og post doc jordemødres viden og erfaring anvendes i denne proces. Forskningsresultater offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, og resultaternes betydning for klinisk jordemoderfaglig praksis søges formidlet efterfølgende i Tidsskrift for Jordemødre og på JMCs hjemmeside (under Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed samt Obstetrisk Klinik), samt ved interne og eksterne symposier. Handleplaner for anvendelse af forskning, herunder synlighed, se Appendiks Forskningsmiljøer I Obstetrisk Klinik Jordemoderfaglige forskningsaktiviteter er en synlig og integreret del af hverdagen i Obstetrisk Klinik og den enkelte jordemoder oplever, at der er et jordemoderfagligt forskningsmiljø i JMC. I forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Juliane Marie Centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed udgør et stærkt centrum for jordemoderfaglig forskning i Danmark og bidrager til Rigshospitalets vision om fortsat at være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne. Et professorat i jordemoderfag og besøg /ophold af gæsteforskere bidrager til yderligere styrkelse af forskningsmiljøet i JMC. Miljøet i forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed er kendetegnet ved en åben og gensidig støttende samarbejdsform og jordemoderfaglige forskere samarbejder med forskende sygeplejersker, læger, folkesundhedsvidenskabs-kandidater og psykologer om såvel faglige spørgsmål som metodespørgsmål. Ph.d studerende jordemødre tilbydes arbejdsplads i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og indgår aktivt i enhedens forskningsmiljø (netværk, undervisning, mødeaktiviteter). Netværk Der er samarbejde med andre jordemoderfaglige forskningsnetværk nationalt såvel som internationalt, ligesom samarbejde med tværfaglige universitetsbaserede forskergrupper indenfor kvinde-barn forskning fortsat videreudvikles. Ph.d. studerende og post doc jordemødre søger tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen. Ph.d. stud og post doc jordemødre bidrager til et netværksbaseret forskningsmiljø ved at fungere som kontaktpersoner mellem JMC og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. JMC s Forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed indgår i forskningsleder-netværk på tværs af Rigshospitalets centre, regionalt, nationalt og internationalt. Handleplaner for forskningsmiljøer, se Appendiks 3

4 Forskerkarriereforløb Forskerkarriereforløb beskrives og tydeliggøres og er synlige i stillings-strukturen i JMC. Jordemødre med interesse for at opnå forskningskompetencer tilskyndes til at gennemføre cand.scient.san. uddannelsen eller MPH uddannelsen med henblik på at kunne indgå som aktive medarbejdere i forskningsgrupper og med henblik på at kunne optages som ph.d. studerende. Obstetrisk Kliniks kompetenceudviklingsprogram omfatter beskrivelse af forskellige kompetencetrin for jordemødre, der er interesseret i at videreuddanne sig til at varetage forskning. Handleplaner for forskerkarriereforløb, se Appendiks Vision, strategi og handleplaner for jordemoderfaglig forskning er beskrevet efter input fra ph.d. stud. og post doc jordemødre samt jordemoderledelsen i JMC og med inspiration fra dokumentet Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet, november 2010 og konkretisering af samme dokuments handleplaner for sygeplejeforskning i JMC, maj Juli 2011 HKj 4

5 Appendiks Handleplaner Klinisk forskning, handleplaner Fagligt og metodisk Forskningsområder, der vil være i fokus i perioden gennem de aktuelle ph.d. og post doc studier er flg.: Epidemiologiske studier: Medfødt hjertesygdom og graviditet, Vold/overgreb og angst for fødslen, Overgreb i sundhedsvæsenet og fødselsudfald, Reumatoid artrit, fødselsudfald og langtidsopfølgning af børn, Det spontane fødselsforløb og fødselsudfald, Psykosociale risikofaktorer for dystoci og sectio, Fysisk aktivitet og fødselsudfald, Postpartum vægtretention, Magnesium sulfat og neuroprotektion ved præmature fødsler, Akut kejsersnit hos lav-risiko førstegangsfødende Klinisk observationelle studier: Genekspression under graviditet hos kvinder med Reumatoid artrit Klinisk kontrollerede studier: Udvikling og test af af individuelt baserede partogrammer Kvalitative studier: Kvinders oplevelse af at blive udsat for overgreb i sundhedsvæsenet. Yderligere forskningsområder vil blive inkluderet i takt med at forskere kan rekrutteres hertil. Der etableres en forsknings-idébank i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed. Idébanken er til rådighed for specialestuderende og forskere, der ønsker inspiration til et projekt. Den planlagte database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder i i JMCs optageområde videreudvikles og tages i anvendelse i konkrete projekter. Kompetencer og netværk De ph.d. studerende jordemødre og post doc. er i JMC vejleder yngre forskere og underviser og vejleder på flere niveauer. Når de fungerer som vejledere på forskningsprojekter med ekstern finansiering, søges de aflønnet gennem fondsmidler til disse projekter. Specialestuderende jordemødre og andre faggrupper på MPH-uddannelsen, cand.scient.san. eller andre kandidatuddannelser tilbydes vejledning af de ph.d. studerende jordemødre og post doc er. Et professorat i jordemoderfag søges etableret umiddelbart og besøg/ophold af en eller flere gæsteforskere etableres fra Ph.d. stud. og post doc jordemødre arrangerer, også i tværfagligt regi, kurser og workshops i samarbejde med professor og gæsteforskere vedr. udarbejdelse af projektbeskrivelser, fondsansøgninger og artikler. Denne del kan udbydes på tværs i RH s centre. Der tilbydes tillige videnskabelig litteraturlæsning i grupper på forskellige niveauer. Ph.d. stud. og post doc jordemødre fungerer som kontaktpersoner og netværksskabere mellem JMC jordemødre og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. Finansiering og publikation Ansøgninger om fondsmidler kobles sammen til større sammenhængende ansøgninger, når det er muligt. Der vil i perioden blive søgt om én af Regionens større puljer af satsningsmidler. Efter publikation i internationale tidsskrifter undersøges muligheden for parallelpublikation i Tidsskrift for Jordemødre. Også andre, ikke-videnskabelige medier tilbydes efterfølgende publikation af resultater. På JMCs hjemmeside skal igangværende såvel som afsluttede projekter omtales. Når ph.d. stud og post doc jordemødre vejleder specialestuderende og andre under akademisk uddannelse, skal denne type vejledning så vidt muligt omfatte, at specialet omarbejdes til en artikel med henblik på publikation i internationalt tidsskrift. 5

6 Anvendelse af forskning, handleplaner Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed som konsulenter for Obstetrisk Klinik i spørgsmål vedr. tolkning og anvendelse af jordemoderfaglige, obstetriske og andre forskningsresultater. Det tilstræbes at der ansættes et antal udviklingsjordemødre med henblik på at jordemoderfaglig udvikling i klinikken indenfor hhv. graviditet, fødsel, barsel varetages systematisk. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilbyder i samarbejde med udviklingsjordemoder at etablere og lede grupper af jordemødre og/eller tværfaglige grupper i videnskabelig litteraturlæsning. Der tilbydes etablering af 2-3 grupper per år. Påbegyndes efteråret Der tilbydes kursusforløb efter Problem Based Learning-modellen til en gruppe jordemødre eller en tværfaglig gruppe, der ønsker at belyse en klinisk problemstilling ud fra videnskabelig litteratur. En ph.d. stud eller post doc jordemoder forestår kurset. Påbegyndes forår Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed med præsentation af egen forsknings kliniske anvendelse på personalemøder eller andre faglige arrangementer i Obstetrisk Klinik, i andre klinikker i JMC eller på centerniveau. Der afholdes hvert andet år et tværfagligt symposium, hvor planlagte, aktuelle og gennemførte forskningsprojekter udført af sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere o.a. præsenteres. Afholdes næste gang I JMC tages initiativ til gennemførelse af et landsdækkende forskningssymposium med præsentation af jordemoderfaglig forskning hvert tredje til fjerde år. Første gang i efteråret Forud for præsentationer på ovenstående symposier prøve-afholdes foredrag og posterpræsentationer i JMC s netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Forskningsmiljøer, handleplaner Forskningsmiljø i Obstetrisk Klinik Chefjordemoderen, udviklingsjordemødrene og forskningslederen aftaler én gang årligt konkrete handlingsplaner for at forskning bliver en synlig og integreret del af hverdagen for jordemødre I Obstetrisk Klinik. Første gang oktober Der etableres en fast plads på relevante opslagstavler til en rubrik: Aktuel jordemoderfaglig forskning, som de ph.d stud. jordemødre på skift er ansvarlig for at forsyne med aktuelle forsknings nyheder indenfor eget forskningsområde. Fornyelse af emner hver måned. Forskningsinteresserede og forskningsaktive jordemødre kan få vejledning til projektbeskrivelse, ansøgninger mv. af ph.d. studerende og post doc jordemødre. I introduktionsprogrammet for nyansatte jordemødre omtales Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, aktuelle ph.d. projekter og anden aktuel jordemoderfaglig forskning, samt netværket for forskningsinteresserede og forskningsaktive. Der etableres litteraturlæsningsgrupper, påbegyndes efteråret Forskningsmiljø i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Tværfaglige afdelings-forskningsmøder afholdes en gang om måneden med de enkelte forskeres fremlæggelse af egne projekter og diskussion af metodespørgsmål. Etableret netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere videreføres. Møder afholdes hver 6 uge. I er der planlagt gennemgang af en videnskabelig artikel ved en ph.d. stud sygeplejerske eller jordemoder på programmet hver gang foruden et andet emne. Etableret netværk for ph.d. stud. sygeplejersker og jordemødre samt post doc jordemødre og en post doc folkesundhedsvidenskabskandidat videreføres med møder hver 6. uge. Ved besøg af gæsteforskere etableres kurser og workshops, der udbydes tværfagligt En årsrapport over forskningsaktiviteter blandt sygeplejersker, jordemødre o.a. udsendes hvert år i marts. Første udgivelse bliver en statusrapport med oversigt over aktiviteter i perioden januar 2007 juni Forskende jordemødre medinddrages sammen med forskende sygeplejersker ved fastlæggelse af strategi- og handleplaner for forskning i JMC. 6

7 Samarbejde med eksterne forskningsmiljøer Det etablerede samarbejde med Mor-Barn gruppen på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Afdeling for Socialmedicin videreudvikles. Der er aktuelt 5 konkrete samarbejdsprojekter mellem forskere i Mor-Barn-gruppen og forskere i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og flere konkrete samarbejdsprojekter søges etableret. Der afholdes fællesmøder mellem de to forskergrupper min. 2 gange årligt. Der søges kontakt med et spirende forskningsmiljø ved Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital og et etableret forskningsmiljø ved Århus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. For Epidemiologi med henblik på gensidig inspiration og evt. projektsamarbejde. Ph.d. stud. og post doc jordemødre søger i forbindelse med udlandsophold eller andre udenlandske forskningskontakter og nationale kontakter at brede disse kontakter ud til hele det jordemoderfaglige forskningsmiljø og Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, hvor dette er relevant. Gennem ansættelse som tutorer eller kliniske lektorer på cand.scient.san. studiet udbygges kontakt til universitære miljøer, også med henblik på rekruttering af potentielle forskerspirer. Forskerkarriere forløb, handleplaner Jordemødre, der ønsker at videreuddanne sig gennem cand.scient.san. eller MPH uddannelsen kan søge orlov evt. med løn til gennemførelse af dele af disse uddannelser. Der etableres, når muligt, tidsbegrænsede arbejdspladser i forskningsenheden for specialestuderende på cand.scient.san. eller MPH uddannelsen med henblik på evt. inspiration til et forskerkarriereforløb. Der etableres delestillinger som post doc forløb, finansieret mellem Obstetrisk klinik/centerledelsen og eksterne forskningsmidler, ligesom andre modeller for fastholdelse af jordemødre med en ph.d. grad afprøves. I overensstemmelse med kompetencekatalogets afsnit vedr. forskning, arbejdes der ved medarbejderudviklings-samtaler og karriereplaner med den enkelte jordemoders opnåelse af relevant kompetenceniveau. Niveau 1): medvirke som aktiv samarbejdspartner i forskningsgrupper Niveau 2): selvstændigt forestå etablering og gennemførelse af forskningsaktiviteter. Niveau 3): foruden niveau 2), undervise og vejlede yngre forskere. Niveau 4): foruden niveau 2) og 3), gennemføre et post doc forløb og efterfølgende vejlede andre i post doc forløb. Jordemødre, der ønsker at opnå erfaring med forskningsprocessen, men på det aktuelle tidspunkt ikke ønsker egentlig videreuddannelse, medinddrages i videst muligt omfang som føl under planlægning og gennemførelse af såvel jordemoderfaglige som lægefaglige og andre projekter, evt. gennem ansættelse som forskningsassistent. Ph.d.stud og post doc jordemødre medtænker mulighederne for tilknytning af forskningsinteresserede jordemødre til deres projekter, herunder at medtage post til aflønning af forskningsassistent ved budgetlægning. Forskningsinteresserede jordemødre kan i en periode følge i en forskers fodspor. Juli 2011 HKj 7

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord

Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin. Region Nord maj 2008 Forskningstræningskursus på specialeuddannelsen i almen medicin T Region Nord I videreuddannelsen til speciallæge indgår et forskningstræningsmodul. I dette dokument redegøres for baggrunden for

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere