Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret"

Transkript

1 Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens overordnede vision er, at der skal udføres sundhedsvidenskabelig forskning i verdensklasse inden for prioriterede områder til gavn for den enkelte patient, sundhedsvæsenet og samfundet. Rigshospitalet indtager en central og aktiv placering i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig forskning i international topklasse og med forskning som fundament for kvalitet og fornyelse i behandling, pleje og øvrige sundhedsydelser. Dette forudsætter, at der findes udviklings- og forskningsstrategier rettet mod de fagområder, der relaterer sig til alle sundhedsydelser, der varetages på Rigshospitalet. De fleste sundhedsvidenskabelige forskningsspørgsmål kan med fordel belyses ud fra en tværfaglig og multidisciplinær tilgang. I Juliane Marie Centret arbejder vi, også gennem jordemoderfaglig forskning, målrettet på at medvirke til opnåelse af denne overordnede vision. Den jordemoderfaglige forskning Baggrund Der savnes solid evidens for en del af de beslutninger, der tages i det sundhedsfremmende, forebyggende og kliniske arbejde i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Det er derfor nødvendigt, at jordemødre ud fra et klinisk og teoretisk erfaringsgrundlag formulerer forskningsspørgsmål, skaber ny viden gennem forskning og omsætter denne til praksis. I Juliane Marie Centret (JMC) lægger vi vægt på, at forskning udgør en af centrets kerneydelser. Dette ligger helt i tråd med hospitalsplanen for Region Hovedstaden 2007, som understreger, at Rigshospitalet fortsat skal være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne.. I forlængelse af Region Hovedstadens forskningspolitik satses der i JMC fortsat på at sætte særligt fokus på forskningsmulighederne for sundhedsfagligt personale med professionsbacheloruddannelse (de mellemlange videregående sundhedsuddannelser) og de forskningsspørgsmål, der opstår i disse faggruppers virksomhed. Juliane Marie Centret har højt specialiserede obstetriske og neonatale funktioner på lands- og landsdelsniveau og varetager tillige opgaver vedr. ukomplicerede graviditeter, fødsler og barselforløb. Derudover har JMC uddannelsesforpligtelser på alle niveauer. Juliane Marie Centret er således også det ideelle sted for gennemførelse af jordemoderfaglig forskning. Et konkret tiltag til fremme af bl.a. jordemoderfaglig forskning har været etableringen af en tværfaglig forskningsenhed, nu kaldet Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og aktuelt placeret på Panum. 1

2 Vision Jordemoderfaglig forskning bidrager til fremme af reproduktiv sundhed. Dette sker ved bidrag til videnskabelig evidens, der er tilvejebragt gennem forskning af høj kvalitet. Forskningen medvirker til opfyldelse af formålet: At mor og far og barn får et, på alle måder, optimalt forløb i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Kerneydelserne er fremme af sundhed samt forebyggelse og behandling af komplikationer og sygelige tilstande. Disse ydelser styrkes bl.a. gennem den jordemoderfaglige forskning. Den jordemoderfaglige forskning, der udgår fra JMC, kan måle sig med forskning, der udgår fra velestimerede internationalt og nationalt anerkendte forskningsinstitutioner, hvor der foregår forskning indenfor det reproduktive felt udført af jordemødre såvel som af andre sundhedsprofessionelle. Fokusområder Følgende områder er i fokus: Klinisk forskning, Anvendelse af forskning, Forskningsmiljøer og Forskerkarriereforløb For hvert enkelt fokusområde er der udarbejdet strategier, der ses nedenfor samt konkrete handleplaner, der findes som appendiks. Klinisk forskning Fagligt og metodisk Forskningsspørgsmål, der tager udgangspunkt i kliniske jordemoderfaglige problemstillinger prioriteres højt. Forskningsbaseret udvikling af organisatoriske og økonomiske rammer med betydning for klinisk praksis er ligeledes i fokus. Ved forskningsspørgsmål relateret til patologisk obstetrik prioriteres det at arbejde tværfagligt med andre sundhedsprofessionelle indenfor obstetrik, neonatologi og andre specialer. Der forsøges inddraget delstudier til belysning af forhold med betydning for den specifikke jordemoderfaglige praksis, relateret til den patologiske obstetriske problemstilling. Metoderne spænder over en bred vifte, der omfatter epidemiologisk tilgang med observationelle og kontrollerede studier, kliniske randomiserede kontrollerede interventionsstudier og studier baseret på kvalitative data, afhængig af de konkrete forskningsspørgsmål. Der etableres en database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder med udgangspunkt i JMCs optagegrundlag med henblik på at have en stærk lokal datakilde, som kan kobles med andre datakilder og registre. Kompetencer og netværk Forskningsprojekter gennemføres af personale med forskningskompetencer og med vejledning af forskere på ph.d. niveau eller derover. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilknyttes centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed og stiller deres kompetencer til rådighed for JMC s medarbejdere i forbindelse med vejledning og undervisning. Et professorat i jordemoderfag søges etableret og vil sammen med besøg af gæsteprofessorer og gæsteforskere samt ansættelse af forskere i delestillinger mellem forskning og kliniske funktioner styrke den kliniske forskning. Nationale og internationale forskningsnetværk i relation til klinisk forskning udbygges fortsat. Finansiering og publikation Eksterne midler til jordemoderfaglig forskning søges så vidt muligt under større sammenhængende, gerne tværfaglige, projekter og generelt øges indsatsen for at tiltrække eksterne midler til klinisk jordemoderfaglig forskning. Forskningsresultater søges publiceret i velestimerede internationale tidsskrifter. Resultater formidles tillige gennem foredrag og postere på internationale og nationale forskningskongresser såvel som i ikke-videnskabelige sammenhænge. Handleplaner for klinisk forskning, se Appendiks 2

3 Anvendelse af forskning, herunder synlighed Indsatsen med at indsamle, vurdere og systematisere viden styrkes, således at kliniske beslutningsprocesser i tiltagende grad kan baseres på videnskabelig evidens, og kliniske retningslinier udarbejdes i overensstemmelse hermed. Der ansættes udviklingsjordemødre med henblik på at styrke implementering af ny viden og fremme evidensbasering af jordemoderfaglige ydelser. Aktiviteter, der kan styrke jordemødres kompetencer til at søge, vurdere og anvende forskningsresultater i de kliniske beslutningsprocesser igangsættes. Faglige ledere og udviklingsjordemødre igangsætter og er centrale aktører i at formidle, integrere og anvende forskningsresultater i den kliniske praksis. Ph.d. stud. og post doc jordemødres viden og erfaring anvendes i denne proces. Forskningsresultater offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, og resultaternes betydning for klinisk jordemoderfaglig praksis søges formidlet efterfølgende i Tidsskrift for Jordemødre og på JMCs hjemmeside (under Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed samt Obstetrisk Klinik), samt ved interne og eksterne symposier. Handleplaner for anvendelse af forskning, herunder synlighed, se Appendiks Forskningsmiljøer I Obstetrisk Klinik Jordemoderfaglige forskningsaktiviteter er en synlig og integreret del af hverdagen i Obstetrisk Klinik og den enkelte jordemoder oplever, at der er et jordemoderfagligt forskningsmiljø i JMC. I forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Juliane Marie Centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed udgør et stærkt centrum for jordemoderfaglig forskning i Danmark og bidrager til Rigshospitalets vision om fortsat at være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne. Et professorat i jordemoderfag og besøg /ophold af gæsteforskere bidrager til yderligere styrkelse af forskningsmiljøet i JMC. Miljøet i forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed er kendetegnet ved en åben og gensidig støttende samarbejdsform og jordemoderfaglige forskere samarbejder med forskende sygeplejersker, læger, folkesundhedsvidenskabs-kandidater og psykologer om såvel faglige spørgsmål som metodespørgsmål. Ph.d studerende jordemødre tilbydes arbejdsplads i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og indgår aktivt i enhedens forskningsmiljø (netværk, undervisning, mødeaktiviteter). Netværk Der er samarbejde med andre jordemoderfaglige forskningsnetværk nationalt såvel som internationalt, ligesom samarbejde med tværfaglige universitetsbaserede forskergrupper indenfor kvinde-barn forskning fortsat videreudvikles. Ph.d. studerende og post doc jordemødre søger tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen. Ph.d. stud og post doc jordemødre bidrager til et netværksbaseret forskningsmiljø ved at fungere som kontaktpersoner mellem JMC og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. JMC s Forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed indgår i forskningsleder-netværk på tværs af Rigshospitalets centre, regionalt, nationalt og internationalt. Handleplaner for forskningsmiljøer, se Appendiks 3

4 Forskerkarriereforløb Forskerkarriereforløb beskrives og tydeliggøres og er synlige i stillings-strukturen i JMC. Jordemødre med interesse for at opnå forskningskompetencer tilskyndes til at gennemføre cand.scient.san. uddannelsen eller MPH uddannelsen med henblik på at kunne indgå som aktive medarbejdere i forskningsgrupper og med henblik på at kunne optages som ph.d. studerende. Obstetrisk Kliniks kompetenceudviklingsprogram omfatter beskrivelse af forskellige kompetencetrin for jordemødre, der er interesseret i at videreuddanne sig til at varetage forskning. Handleplaner for forskerkarriereforløb, se Appendiks Vision, strategi og handleplaner for jordemoderfaglig forskning er beskrevet efter input fra ph.d. stud. og post doc jordemødre samt jordemoderledelsen i JMC og med inspiration fra dokumentet Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet, november 2010 og konkretisering af samme dokuments handleplaner for sygeplejeforskning i JMC, maj Juli 2011 HKj 4

5 Appendiks Handleplaner Klinisk forskning, handleplaner Fagligt og metodisk Forskningsområder, der vil være i fokus i perioden gennem de aktuelle ph.d. og post doc studier er flg.: Epidemiologiske studier: Medfødt hjertesygdom og graviditet, Vold/overgreb og angst for fødslen, Overgreb i sundhedsvæsenet og fødselsudfald, Reumatoid artrit, fødselsudfald og langtidsopfølgning af børn, Det spontane fødselsforløb og fødselsudfald, Psykosociale risikofaktorer for dystoci og sectio, Fysisk aktivitet og fødselsudfald, Postpartum vægtretention, Magnesium sulfat og neuroprotektion ved præmature fødsler, Akut kejsersnit hos lav-risiko førstegangsfødende Klinisk observationelle studier: Genekspression under graviditet hos kvinder med Reumatoid artrit Klinisk kontrollerede studier: Udvikling og test af af individuelt baserede partogrammer Kvalitative studier: Kvinders oplevelse af at blive udsat for overgreb i sundhedsvæsenet. Yderligere forskningsområder vil blive inkluderet i takt med at forskere kan rekrutteres hertil. Der etableres en forsknings-idébank i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed. Idébanken er til rådighed for specialestuderende og forskere, der ønsker inspiration til et projekt. Den planlagte database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder i i JMCs optageområde videreudvikles og tages i anvendelse i konkrete projekter. Kompetencer og netværk De ph.d. studerende jordemødre og post doc. er i JMC vejleder yngre forskere og underviser og vejleder på flere niveauer. Når de fungerer som vejledere på forskningsprojekter med ekstern finansiering, søges de aflønnet gennem fondsmidler til disse projekter. Specialestuderende jordemødre og andre faggrupper på MPH-uddannelsen, cand.scient.san. eller andre kandidatuddannelser tilbydes vejledning af de ph.d. studerende jordemødre og post doc er. Et professorat i jordemoderfag søges etableret umiddelbart og besøg/ophold af en eller flere gæsteforskere etableres fra Ph.d. stud. og post doc jordemødre arrangerer, også i tværfagligt regi, kurser og workshops i samarbejde med professor og gæsteforskere vedr. udarbejdelse af projektbeskrivelser, fondsansøgninger og artikler. Denne del kan udbydes på tværs i RH s centre. Der tilbydes tillige videnskabelig litteraturlæsning i grupper på forskellige niveauer. Ph.d. stud. og post doc jordemødre fungerer som kontaktpersoner og netværksskabere mellem JMC jordemødre og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. Finansiering og publikation Ansøgninger om fondsmidler kobles sammen til større sammenhængende ansøgninger, når det er muligt. Der vil i perioden blive søgt om én af Regionens større puljer af satsningsmidler. Efter publikation i internationale tidsskrifter undersøges muligheden for parallelpublikation i Tidsskrift for Jordemødre. Også andre, ikke-videnskabelige medier tilbydes efterfølgende publikation af resultater. På JMCs hjemmeside skal igangværende såvel som afsluttede projekter omtales. Når ph.d. stud og post doc jordemødre vejleder specialestuderende og andre under akademisk uddannelse, skal denne type vejledning så vidt muligt omfatte, at specialet omarbejdes til en artikel med henblik på publikation i internationalt tidsskrift. 5

6 Anvendelse af forskning, handleplaner Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed som konsulenter for Obstetrisk Klinik i spørgsmål vedr. tolkning og anvendelse af jordemoderfaglige, obstetriske og andre forskningsresultater. Det tilstræbes at der ansættes et antal udviklingsjordemødre med henblik på at jordemoderfaglig udvikling i klinikken indenfor hhv. graviditet, fødsel, barsel varetages systematisk. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilbyder i samarbejde med udviklingsjordemoder at etablere og lede grupper af jordemødre og/eller tværfaglige grupper i videnskabelig litteraturlæsning. Der tilbydes etablering af 2-3 grupper per år. Påbegyndes efteråret Der tilbydes kursusforløb efter Problem Based Learning-modellen til en gruppe jordemødre eller en tværfaglig gruppe, der ønsker at belyse en klinisk problemstilling ud fra videnskabelig litteratur. En ph.d. stud eller post doc jordemoder forestår kurset. Påbegyndes forår Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed med præsentation af egen forsknings kliniske anvendelse på personalemøder eller andre faglige arrangementer i Obstetrisk Klinik, i andre klinikker i JMC eller på centerniveau. Der afholdes hvert andet år et tværfagligt symposium, hvor planlagte, aktuelle og gennemførte forskningsprojekter udført af sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere o.a. præsenteres. Afholdes næste gang I JMC tages initiativ til gennemførelse af et landsdækkende forskningssymposium med præsentation af jordemoderfaglig forskning hvert tredje til fjerde år. Første gang i efteråret Forud for præsentationer på ovenstående symposier prøve-afholdes foredrag og posterpræsentationer i JMC s netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Forskningsmiljøer, handleplaner Forskningsmiljø i Obstetrisk Klinik Chefjordemoderen, udviklingsjordemødrene og forskningslederen aftaler én gang årligt konkrete handlingsplaner for at forskning bliver en synlig og integreret del af hverdagen for jordemødre I Obstetrisk Klinik. Første gang oktober Der etableres en fast plads på relevante opslagstavler til en rubrik: Aktuel jordemoderfaglig forskning, som de ph.d stud. jordemødre på skift er ansvarlig for at forsyne med aktuelle forsknings nyheder indenfor eget forskningsområde. Fornyelse af emner hver måned. Forskningsinteresserede og forskningsaktive jordemødre kan få vejledning til projektbeskrivelse, ansøgninger mv. af ph.d. studerende og post doc jordemødre. I introduktionsprogrammet for nyansatte jordemødre omtales Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, aktuelle ph.d. projekter og anden aktuel jordemoderfaglig forskning, samt netværket for forskningsinteresserede og forskningsaktive. Der etableres litteraturlæsningsgrupper, påbegyndes efteråret Forskningsmiljø i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Tværfaglige afdelings-forskningsmøder afholdes en gang om måneden med de enkelte forskeres fremlæggelse af egne projekter og diskussion af metodespørgsmål. Etableret netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere videreføres. Møder afholdes hver 6 uge. I er der planlagt gennemgang af en videnskabelig artikel ved en ph.d. stud sygeplejerske eller jordemoder på programmet hver gang foruden et andet emne. Etableret netværk for ph.d. stud. sygeplejersker og jordemødre samt post doc jordemødre og en post doc folkesundhedsvidenskabskandidat videreføres med møder hver 6. uge. Ved besøg af gæsteforskere etableres kurser og workshops, der udbydes tværfagligt En årsrapport over forskningsaktiviteter blandt sygeplejersker, jordemødre o.a. udsendes hvert år i marts. Første udgivelse bliver en statusrapport med oversigt over aktiviteter i perioden januar 2007 juni Forskende jordemødre medinddrages sammen med forskende sygeplejersker ved fastlæggelse af strategi- og handleplaner for forskning i JMC. 6

7 Samarbejde med eksterne forskningsmiljøer Det etablerede samarbejde med Mor-Barn gruppen på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Afdeling for Socialmedicin videreudvikles. Der er aktuelt 5 konkrete samarbejdsprojekter mellem forskere i Mor-Barn-gruppen og forskere i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og flere konkrete samarbejdsprojekter søges etableret. Der afholdes fællesmøder mellem de to forskergrupper min. 2 gange årligt. Der søges kontakt med et spirende forskningsmiljø ved Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital og et etableret forskningsmiljø ved Århus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. For Epidemiologi med henblik på gensidig inspiration og evt. projektsamarbejde. Ph.d. stud. og post doc jordemødre søger i forbindelse med udlandsophold eller andre udenlandske forskningskontakter og nationale kontakter at brede disse kontakter ud til hele det jordemoderfaglige forskningsmiljø og Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, hvor dette er relevant. Gennem ansættelse som tutorer eller kliniske lektorer på cand.scient.san. studiet udbygges kontakt til universitære miljøer, også med henblik på rekruttering af potentielle forskerspirer. Forskerkarriere forløb, handleplaner Jordemødre, der ønsker at videreuddanne sig gennem cand.scient.san. eller MPH uddannelsen kan søge orlov evt. med løn til gennemførelse af dele af disse uddannelser. Der etableres, når muligt, tidsbegrænsede arbejdspladser i forskningsenheden for specialestuderende på cand.scient.san. eller MPH uddannelsen med henblik på evt. inspiration til et forskerkarriereforløb. Der etableres delestillinger som post doc forløb, finansieret mellem Obstetrisk klinik/centerledelsen og eksterne forskningsmidler, ligesom andre modeller for fastholdelse af jordemødre med en ph.d. grad afprøves. I overensstemmelse med kompetencekatalogets afsnit vedr. forskning, arbejdes der ved medarbejderudviklings-samtaler og karriereplaner med den enkelte jordemoders opnåelse af relevant kompetenceniveau. Niveau 1): medvirke som aktiv samarbejdspartner i forskningsgrupper Niveau 2): selvstændigt forestå etablering og gennemførelse af forskningsaktiviteter. Niveau 3): foruden niveau 2), undervise og vejlede yngre forskere. Niveau 4): foruden niveau 2) og 3), gennemføre et post doc forløb og efterfølgende vejlede andre i post doc forløb. Jordemødre, der ønsker at opnå erfaring med forskningsprocessen, men på det aktuelle tidspunkt ikke ønsker egentlig videreuddannelse, medinddrages i videst muligt omfang som føl under planlægning og gennemførelse af såvel jordemoderfaglige som lægefaglige og andre projekter, evt. gennem ansættelse som forskningsassistent. Ph.d.stud og post doc jordemødre medtænker mulighederne for tilknytning af forskningsinteresserede jordemødre til deres projekter, herunder at medtage post til aflønning af forskningsassistent ved budgetlægning. Forskningsinteresserede jordemødre kan i en periode følge i en forskers fodspor. Juli 2011 HKj 7

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Aktuelle journal clubs pr

Aktuelle journal clubs pr Aktuelle journal clubs pr. 17.01.13 Journal club, Fertilitetsklinikken Etableret hvornår December 2012 Bioanalytiker Helle Bendtsen Hver 6-8 uge kl. 14:00-15:30 Hvor mange deltagere og er det de samme

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH

Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder i RegionH Dato 9. februar 2011, Initialer JUFO, revideret 03.10.13 (TRLA) Rammeaftale vedrørende forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling mellem Institut for Sygepleje Metropol og forskningsenheder

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE

AARHUS UNIVERSITET. jordemod- optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE au AARHUS UNIVERSITET jordemod- høringsmaterialervidenskab. optometri HEALTH KANDIDATUDDANNELSER RETTET MOD SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORER HØRINGSMATERIALE 2 KANDIDATUDDANNELSE I OPTOMETRI OG KANDIDATUDDANNELSE

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked Mission Jordemødre sikrer sunde familier Borgernes sundhedstilstand starter med graviditeten, og derfor kan jordemødre spille en langt

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere