Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret"

Transkript

1 Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens overordnede vision er, at der skal udføres sundhedsvidenskabelig forskning i verdensklasse inden for prioriterede områder til gavn for den enkelte patient, sundhedsvæsenet og samfundet. Rigshospitalet indtager en central og aktiv placering i Region Hovedstaden med sundhedsvidenskabelig forskning i international topklasse og med forskning som fundament for kvalitet og fornyelse i behandling, pleje og øvrige sundhedsydelser. Dette forudsætter, at der findes udviklings- og forskningsstrategier rettet mod de fagområder, der relaterer sig til alle sundhedsydelser, der varetages på Rigshospitalet. De fleste sundhedsvidenskabelige forskningsspørgsmål kan med fordel belyses ud fra en tværfaglig og multidisciplinær tilgang. I Juliane Marie Centret arbejder vi, også gennem jordemoderfaglig forskning, målrettet på at medvirke til opnåelse af denne overordnede vision. Den jordemoderfaglige forskning Baggrund Der savnes solid evidens for en del af de beslutninger, der tages i det sundhedsfremmende, forebyggende og kliniske arbejde i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Det er derfor nødvendigt, at jordemødre ud fra et klinisk og teoretisk erfaringsgrundlag formulerer forskningsspørgsmål, skaber ny viden gennem forskning og omsætter denne til praksis. I Juliane Marie Centret (JMC) lægger vi vægt på, at forskning udgør en af centrets kerneydelser. Dette ligger helt i tråd med hospitalsplanen for Region Hovedstaden 2007, som understreger, at Rigshospitalet fortsat skal være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne.. I forlængelse af Region Hovedstadens forskningspolitik satses der i JMC fortsat på at sætte særligt fokus på forskningsmulighederne for sundhedsfagligt personale med professionsbacheloruddannelse (de mellemlange videregående sundhedsuddannelser) og de forskningsspørgsmål, der opstår i disse faggruppers virksomhed. Juliane Marie Centret har højt specialiserede obstetriske og neonatale funktioner på lands- og landsdelsniveau og varetager tillige opgaver vedr. ukomplicerede graviditeter, fødsler og barselforløb. Derudover har JMC uddannelsesforpligtelser på alle niveauer. Juliane Marie Centret er således også det ideelle sted for gennemførelse af jordemoderfaglig forskning. Et konkret tiltag til fremme af bl.a. jordemoderfaglig forskning har været etableringen af en tværfaglig forskningsenhed, nu kaldet Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og aktuelt placeret på Panum. 1

2 Vision Jordemoderfaglig forskning bidrager til fremme af reproduktiv sundhed. Dette sker ved bidrag til videnskabelig evidens, der er tilvejebragt gennem forskning af høj kvalitet. Forskningen medvirker til opfyldelse af formålet: At mor og far og barn får et, på alle måder, optimalt forløb i forbindelse med graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse. Kerneydelserne er fremme af sundhed samt forebyggelse og behandling af komplikationer og sygelige tilstande. Disse ydelser styrkes bl.a. gennem den jordemoderfaglige forskning. Den jordemoderfaglige forskning, der udgår fra JMC, kan måle sig med forskning, der udgår fra velestimerede internationalt og nationalt anerkendte forskningsinstitutioner, hvor der foregår forskning indenfor det reproduktive felt udført af jordemødre såvel som af andre sundhedsprofessionelle. Fokusområder Følgende områder er i fokus: Klinisk forskning, Anvendelse af forskning, Forskningsmiljøer og Forskerkarriereforløb For hvert enkelt fokusområde er der udarbejdet strategier, der ses nedenfor samt konkrete handleplaner, der findes som appendiks. Klinisk forskning Fagligt og metodisk Forskningsspørgsmål, der tager udgangspunkt i kliniske jordemoderfaglige problemstillinger prioriteres højt. Forskningsbaseret udvikling af organisatoriske og økonomiske rammer med betydning for klinisk praksis er ligeledes i fokus. Ved forskningsspørgsmål relateret til patologisk obstetrik prioriteres det at arbejde tværfagligt med andre sundhedsprofessionelle indenfor obstetrik, neonatologi og andre specialer. Der forsøges inddraget delstudier til belysning af forhold med betydning for den specifikke jordemoderfaglige praksis, relateret til den patologiske obstetriske problemstilling. Metoderne spænder over en bred vifte, der omfatter epidemiologisk tilgang med observationelle og kontrollerede studier, kliniske randomiserede kontrollerede interventionsstudier og studier baseret på kvalitative data, afhængig af de konkrete forskningsspørgsmål. Der etableres en database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder med udgangspunkt i JMCs optagegrundlag med henblik på at have en stærk lokal datakilde, som kan kobles med andre datakilder og registre. Kompetencer og netværk Forskningsprojekter gennemføres af personale med forskningskompetencer og med vejledning af forskere på ph.d. niveau eller derover. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilknyttes centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed og stiller deres kompetencer til rådighed for JMC s medarbejdere i forbindelse med vejledning og undervisning. Et professorat i jordemoderfag søges etableret og vil sammen med besøg af gæsteprofessorer og gæsteforskere samt ansættelse af forskere i delestillinger mellem forskning og kliniske funktioner styrke den kliniske forskning. Nationale og internationale forskningsnetværk i relation til klinisk forskning udbygges fortsat. Finansiering og publikation Eksterne midler til jordemoderfaglig forskning søges så vidt muligt under større sammenhængende, gerne tværfaglige, projekter og generelt øges indsatsen for at tiltrække eksterne midler til klinisk jordemoderfaglig forskning. Forskningsresultater søges publiceret i velestimerede internationale tidsskrifter. Resultater formidles tillige gennem foredrag og postere på internationale og nationale forskningskongresser såvel som i ikke-videnskabelige sammenhænge. Handleplaner for klinisk forskning, se Appendiks 2

3 Anvendelse af forskning, herunder synlighed Indsatsen med at indsamle, vurdere og systematisere viden styrkes, således at kliniske beslutningsprocesser i tiltagende grad kan baseres på videnskabelig evidens, og kliniske retningslinier udarbejdes i overensstemmelse hermed. Der ansættes udviklingsjordemødre med henblik på at styrke implementering af ny viden og fremme evidensbasering af jordemoderfaglige ydelser. Aktiviteter, der kan styrke jordemødres kompetencer til at søge, vurdere og anvende forskningsresultater i de kliniske beslutningsprocesser igangsættes. Faglige ledere og udviklingsjordemødre igangsætter og er centrale aktører i at formidle, integrere og anvende forskningsresultater i den kliniske praksis. Ph.d. stud. og post doc jordemødres viden og erfaring anvendes i denne proces. Forskningsresultater offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, og resultaternes betydning for klinisk jordemoderfaglig praksis søges formidlet efterfølgende i Tidsskrift for Jordemødre og på JMCs hjemmeside (under Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed samt Obstetrisk Klinik), samt ved interne og eksterne symposier. Handleplaner for anvendelse af forskning, herunder synlighed, se Appendiks Forskningsmiljøer I Obstetrisk Klinik Jordemoderfaglige forskningsaktiviteter er en synlig og integreret del af hverdagen i Obstetrisk Klinik og den enkelte jordemoder oplever, at der er et jordemoderfagligt forskningsmiljø i JMC. I forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Juliane Marie Centrets forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed udgør et stærkt centrum for jordemoderfaglig forskning i Danmark og bidrager til Rigshospitalets vision om fortsat at være landets forskningsspydspids blandt universitetshospitalerne. Et professorat i jordemoderfag og besøg /ophold af gæsteforskere bidrager til yderligere styrkelse af forskningsmiljøet i JMC. Miljøet i forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed er kendetegnet ved en åben og gensidig støttende samarbejdsform og jordemoderfaglige forskere samarbejder med forskende sygeplejersker, læger, folkesundhedsvidenskabs-kandidater og psykologer om såvel faglige spørgsmål som metodespørgsmål. Ph.d studerende jordemødre tilbydes arbejdsplads i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og indgår aktivt i enhedens forskningsmiljø (netværk, undervisning, mødeaktiviteter). Netværk Der er samarbejde med andre jordemoderfaglige forskningsnetværk nationalt såvel som internationalt, ligesom samarbejde med tværfaglige universitetsbaserede forskergrupper indenfor kvinde-barn forskning fortsat videreudvikles. Ph.d. studerende og post doc jordemødre søger tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen. Ph.d. stud og post doc jordemødre bidrager til et netværksbaseret forskningsmiljø ved at fungere som kontaktpersoner mellem JMC og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. JMC s Forskningsenhed Kvinders og Børns Sundhed indgår i forskningsleder-netværk på tværs af Rigshospitalets centre, regionalt, nationalt og internationalt. Handleplaner for forskningsmiljøer, se Appendiks 3

4 Forskerkarriereforløb Forskerkarriereforløb beskrives og tydeliggøres og er synlige i stillings-strukturen i JMC. Jordemødre med interesse for at opnå forskningskompetencer tilskyndes til at gennemføre cand.scient.san. uddannelsen eller MPH uddannelsen med henblik på at kunne indgå som aktive medarbejdere i forskningsgrupper og med henblik på at kunne optages som ph.d. studerende. Obstetrisk Kliniks kompetenceudviklingsprogram omfatter beskrivelse af forskellige kompetencetrin for jordemødre, der er interesseret i at videreuddanne sig til at varetage forskning. Handleplaner for forskerkarriereforløb, se Appendiks Vision, strategi og handleplaner for jordemoderfaglig forskning er beskrevet efter input fra ph.d. stud. og post doc jordemødre samt jordemoderledelsen i JMC og med inspiration fra dokumentet Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet, november 2010 og konkretisering af samme dokuments handleplaner for sygeplejeforskning i JMC, maj Juli 2011 HKj 4

5 Appendiks Handleplaner Klinisk forskning, handleplaner Fagligt og metodisk Forskningsområder, der vil være i fokus i perioden gennem de aktuelle ph.d. og post doc studier er flg.: Epidemiologiske studier: Medfødt hjertesygdom og graviditet, Vold/overgreb og angst for fødslen, Overgreb i sundhedsvæsenet og fødselsudfald, Reumatoid artrit, fødselsudfald og langtidsopfølgning af børn, Det spontane fødselsforløb og fødselsudfald, Psykosociale risikofaktorer for dystoci og sectio, Fysisk aktivitet og fødselsudfald, Postpartum vægtretention, Magnesium sulfat og neuroprotektion ved præmature fødsler, Akut kejsersnit hos lav-risiko førstegangsfødende Klinisk observationelle studier: Genekspression under graviditet hos kvinder med Reumatoid artrit Klinisk kontrollerede studier: Udvikling og test af af individuelt baserede partogrammer Kvalitative studier: Kvinders oplevelse af at blive udsat for overgreb i sundhedsvæsenet. Yderligere forskningsområder vil blive inkluderet i takt med at forskere kan rekrutteres hertil. Der etableres en forsknings-idébank i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed. Idébanken er til rådighed for specialestuderende og forskere, der ønsker inspiration til et projekt. Den planlagte database over en kohorte af gravide, fødende og barslende kvinder i i JMCs optageområde videreudvikles og tages i anvendelse i konkrete projekter. Kompetencer og netværk De ph.d. studerende jordemødre og post doc. er i JMC vejleder yngre forskere og underviser og vejleder på flere niveauer. Når de fungerer som vejledere på forskningsprojekter med ekstern finansiering, søges de aflønnet gennem fondsmidler til disse projekter. Specialestuderende jordemødre og andre faggrupper på MPH-uddannelsen, cand.scient.san. eller andre kandidatuddannelser tilbydes vejledning af de ph.d. studerende jordemødre og post doc er. Et professorat i jordemoderfag søges etableret umiddelbart og besøg/ophold af en eller flere gæsteforskere etableres fra Ph.d. stud. og post doc jordemødre arrangerer, også i tværfagligt regi, kurser og workshops i samarbejde med professor og gæsteforskere vedr. udarbejdelse af projektbeskrivelser, fondsansøgninger og artikler. Denne del kan udbydes på tværs i RH s centre. Der tilbydes tillige videnskabelig litteraturlæsning i grupper på forskellige niveauer. Ph.d. stud. og post doc jordemødre fungerer som kontaktpersoner og netværksskabere mellem JMC jordemødre og nationale og internationale forskere indenfor deres respektive forskningsområder. Finansiering og publikation Ansøgninger om fondsmidler kobles sammen til større sammenhængende ansøgninger, når det er muligt. Der vil i perioden blive søgt om én af Regionens større puljer af satsningsmidler. Efter publikation i internationale tidsskrifter undersøges muligheden for parallelpublikation i Tidsskrift for Jordemødre. Også andre, ikke-videnskabelige medier tilbydes efterfølgende publikation af resultater. På JMCs hjemmeside skal igangværende såvel som afsluttede projekter omtales. Når ph.d. stud og post doc jordemødre vejleder specialestuderende og andre under akademisk uddannelse, skal denne type vejledning så vidt muligt omfatte, at specialet omarbejdes til en artikel med henblik på publikation i internationalt tidsskrift. 5

6 Anvendelse af forskning, handleplaner Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed som konsulenter for Obstetrisk Klinik i spørgsmål vedr. tolkning og anvendelse af jordemoderfaglige, obstetriske og andre forskningsresultater. Det tilstræbes at der ansættes et antal udviklingsjordemødre med henblik på at jordemoderfaglig udvikling i klinikken indenfor hhv. graviditet, fødsel, barsel varetages systematisk. Ph.d. studerende og post doc jordemødre tilbyder i samarbejde med udviklingsjordemoder at etablere og lede grupper af jordemødre og/eller tværfaglige grupper i videnskabelig litteraturlæsning. Der tilbydes etablering af 2-3 grupper per år. Påbegyndes efteråret Der tilbydes kursusforløb efter Problem Based Learning-modellen til en gruppe jordemødre eller en tværfaglig gruppe, der ønsker at belyse en klinisk problemstilling ud fra videnskabelig litteratur. En ph.d. stud eller post doc jordemoder forestår kurset. Påbegyndes forår Ph.d. stud og post doc jordemødre er til rådighed med præsentation af egen forsknings kliniske anvendelse på personalemøder eller andre faglige arrangementer i Obstetrisk Klinik, i andre klinikker i JMC eller på centerniveau. Der afholdes hvert andet år et tværfagligt symposium, hvor planlagte, aktuelle og gennemførte forskningsprojekter udført af sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere o.a. præsenteres. Afholdes næste gang I JMC tages initiativ til gennemførelse af et landsdækkende forskningssymposium med præsentation af jordemoderfaglig forskning hvert tredje til fjerde år. Første gang i efteråret Forud for præsentationer på ovenstående symposier prøve-afholdes foredrag og posterpræsentationer i JMC s netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Forskningsmiljøer, handleplaner Forskningsmiljø i Obstetrisk Klinik Chefjordemoderen, udviklingsjordemødrene og forskningslederen aftaler én gang årligt konkrete handlingsplaner for at forskning bliver en synlig og integreret del af hverdagen for jordemødre I Obstetrisk Klinik. Første gang oktober Der etableres en fast plads på relevante opslagstavler til en rubrik: Aktuel jordemoderfaglig forskning, som de ph.d stud. jordemødre på skift er ansvarlig for at forsyne med aktuelle forsknings nyheder indenfor eget forskningsområde. Fornyelse af emner hver måned. Forskningsinteresserede og forskningsaktive jordemødre kan få vejledning til projektbeskrivelse, ansøgninger mv. af ph.d. studerende og post doc jordemødre. I introduktionsprogrammet for nyansatte jordemødre omtales Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, aktuelle ph.d. projekter og anden aktuel jordemoderfaglig forskning, samt netværket for forskningsinteresserede og forskningsaktive. Der etableres litteraturlæsningsgrupper, påbegyndes efteråret Forskningsmiljø i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Tværfaglige afdelings-forskningsmøder afholdes en gang om måneden med de enkelte forskeres fremlæggelse af egne projekter og diskussion af metodespørgsmål. Etableret netværk for forskningsinteresserede og forskningsaktive sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere videreføres. Møder afholdes hver 6 uge. I er der planlagt gennemgang af en videnskabelig artikel ved en ph.d. stud sygeplejerske eller jordemoder på programmet hver gang foruden et andet emne. Etableret netværk for ph.d. stud. sygeplejersker og jordemødre samt post doc jordemødre og en post doc folkesundhedsvidenskabskandidat videreføres med møder hver 6. uge. Ved besøg af gæsteforskere etableres kurser og workshops, der udbydes tværfagligt En årsrapport over forskningsaktiviteter blandt sygeplejersker, jordemødre o.a. udsendes hvert år i marts. Første udgivelse bliver en statusrapport med oversigt over aktiviteter i perioden januar 2007 juni Forskende jordemødre medinddrages sammen med forskende sygeplejersker ved fastlæggelse af strategi- og handleplaner for forskning i JMC. 6

7 Samarbejde med eksterne forskningsmiljøer Det etablerede samarbejde med Mor-Barn gruppen på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Afdeling for Socialmedicin videreudvikles. Der er aktuelt 5 konkrete samarbejdsprojekter mellem forskere i Mor-Barn-gruppen og forskere i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og flere konkrete samarbejdsprojekter søges etableret. Der afholdes fællesmøder mellem de to forskergrupper min. 2 gange årligt. Der søges kontakt med et spirende forskningsmiljø ved Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital og et etableret forskningsmiljø ved Århus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. For Epidemiologi med henblik på gensidig inspiration og evt. projektsamarbejde. Ph.d. stud. og post doc jordemødre søger i forbindelse med udlandsophold eller andre udenlandske forskningskontakter og nationale kontakter at brede disse kontakter ud til hele det jordemoderfaglige forskningsmiljø og Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, hvor dette er relevant. Gennem ansættelse som tutorer eller kliniske lektorer på cand.scient.san. studiet udbygges kontakt til universitære miljøer, også med henblik på rekruttering af potentielle forskerspirer. Forskerkarriere forløb, handleplaner Jordemødre, der ønsker at videreuddanne sig gennem cand.scient.san. eller MPH uddannelsen kan søge orlov evt. med løn til gennemførelse af dele af disse uddannelser. Der etableres, når muligt, tidsbegrænsede arbejdspladser i forskningsenheden for specialestuderende på cand.scient.san. eller MPH uddannelsen med henblik på evt. inspiration til et forskerkarriereforløb. Der etableres delestillinger som post doc forløb, finansieret mellem Obstetrisk klinik/centerledelsen og eksterne forskningsmidler, ligesom andre modeller for fastholdelse af jordemødre med en ph.d. grad afprøves. I overensstemmelse med kompetencekatalogets afsnit vedr. forskning, arbejdes der ved medarbejderudviklings-samtaler og karriereplaner med den enkelte jordemoders opnåelse af relevant kompetenceniveau. Niveau 1): medvirke som aktiv samarbejdspartner i forskningsgrupper Niveau 2): selvstændigt forestå etablering og gennemførelse af forskningsaktiviteter. Niveau 3): foruden niveau 2), undervise og vejlede yngre forskere. Niveau 4): foruden niveau 2) og 3), gennemføre et post doc forløb og efterfølgende vejlede andre i post doc forløb. Jordemødre, der ønsker at opnå erfaring med forskningsprocessen, men på det aktuelle tidspunkt ikke ønsker egentlig videreuddannelse, medinddrages i videst muligt omfang som føl under planlægning og gennemførelse af såvel jordemoderfaglige som lægefaglige og andre projekter, evt. gennem ansættelse som forskningsassistent. Ph.d.stud og post doc jordemødre medtænker mulighederne for tilknytning af forskningsinteresserede jordemødre til deres projekter, herunder at medtage post til aflønning af forskningsassistent ved budgetlægning. Forskningsinteresserede jordemødre kan i en periode følge i en forskers fodspor. Juli 2011 HKj 7

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011

Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 2008-2011 Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri 1. Oplæg til strategi og handleplan...2 Indledning... 2 Strategi for rekruttering og fastholdelse... 3 Handleplan,

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere