Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

2 Indledning... 1 Baggrund... 1 Præsentation af studieafsnittet... 2 Patientgrundlaget... 2 Personale i studieafsnittet... 3 Målgruppen af studerende... 3 Studieafsnittes formål... 4 Tværfagligt samarbejde og læring... 5 Pædagogiske mål... 5 Vejledning i studieafsnittet... 6 Praktisk tilrettelæggelse... 7 Styregruppens overvejelser... 8 Evaluering og dokumentation... 9 Finansiering af drift af studieafsnit Afrapportering Litteraturliste og andet inspirationsmateriale Bilagsliste Hvis du har spørgsmål til projektbeskrivelse eller studieafsnit i praksis, er du velkommen til at kontakte Birgitte Mørk Kvist, uddannelsesansvarlig jordemoder, Hospitalsenhed Vest på eller tlf

3 1 Indledning Dette notat beskriver det arbejde, der ligger bag etableringen af et nyt tværfagligt obstetrisk studieafsnit i Gynækologisk-obstetrisk afdeling ved Hospitalsenhed Vest. Der indgår beskrivelse af processen, baggrunden for studieafsnittet og den konkrete udformning af afsnittet. Studieafsnittet etableres i svangre-barselsafsnittet på Regionshospitalet Herning og vil kontinuerligt kunne modtage studerende i kliniske moduler af deres uddannelse i henholdsvis 19 uger i efterårssemestret og 18 uger i forårssemestret. Der samarbejdes i afsnittet med to uddannelsesinstitutioner med professionsbacheloruddannelser: VIA, Holstebro om sygeplejestuderende, og UCN, Aalborg om jordemoderstuderende og med Aarhus Universitet, Det medicinske Fakultet om medicinstuderende. Baggrund Flere faktorer danner baggrund for studieafsnittets opståen. Det øgede optag på sygepleje-, jordemoder- og medicinstudiet i lighed med mange af landets øvrige studier betyder generelt, at flere studerende skal tilbydes læringsmuligheder i en klinisk praksis i afsnittene, hvor opgaverne i forhold til patienter kendetegnes ved en øget kompleksitet og ved et stigende antal accelererede patientforløb. Sideløbende hermed er der i medicinstudiet indført en ny studieordning 1 med øget fokus på at lære gennem hands-on undervisning og konkret deltagelse frem for gennem observation og katedralundervisning. Ligeledes vægtes lægens rolle som tværfaglig samarbejdspartner på kandidatdelen af den reviderede lægeuddannelse yderligere, hvilket ligger i tråd med det øgede fokus på tværfaglig samarbejdskompetence i professionsbacheloruddannelsernes teoretiske tværprofessionelle modul, indført med MVU-reformen 2008/2009. Med disse uddannelsesmæssige udfordringer vil et studieafsnit være et godt supplement til den nuværende uddannelsesaktivitet i afdelingen. Ideen om et studieafsnit i det obstetriske speciale er at kunne give de studerende mulighed for dels at arbejde med læring på tværs af faggrupper, og dels at kunne yde de studerende en mere målrettet vejledning for at skabe betingelser for bedst mulig læring og udbytte. Derved vil studieafsnittet være et godt tilbud til studerende i tråd med sygehusets overordnede strategi om Hospitalsenheden Vest som Danmarks bedste læringshospital. Det centrale element i Danmarks bedste læringshospital er netop, at forskellige faggrupper skal lære af hinanden for at skabe grundlag for et stærkere samarbejde og højere patientsikkerhed. Tværfaglighed og interprofessionalitet spiller en stor rolle i fremtidens sygehusvæsen og udgør et klart fokus for arbejdet i studieafsnittet. 1

4 2 Med baggrund i afrapporteringer fra forskellige studieafsnit i andre specialer 2 rundt om i landet og inspireret af studiebesøg i Tværfagligt studieafsnit i ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro, er mulighederne i forhold til opstart og drift af et studieafsnit undersøgt. I efteråret 2012 konkretiseres ideerne gennem nedsættelse af en styregruppe og en arbejdsgruppe, bestående af ledelsen i Obstetrisk afdeling samt afdelingssygeplejerske i svangre-barselsafsnittet, uddannelsesansvarlig jordemoder og klinisk vejleder på svangre-barselsafsnittet. Der bevilges i februar 2013 økonomisk støtte fra hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Vest til projektet, og studieafsnittet er en realitet. Arbejdet med konkret udformning i foråret/sommeren 2013 tager form, inspireret gennem kontakter og møder med repræsentanter fra hver af de deltagende uddannelser, gennem yderligere kontakt til tværfagligt studieafsnit i Holstebro og gennem talrige arbejdsmøder internt i styre- og arbejdsgruppe. Studieafsnittet åbner som den første i landet af sin slags inden for obstetrikken den 9. september 2013 for sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og medicinstuderende. Præsentation af studieafsnittet Studieafsnittet er placeret i svangre-barselsafsnittet i Herning og er dermed en del af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest (HEV). Svangre-barselsafsnittet har i alt 24 familiestuer. Studieafsnittet får plads til 4 barselsfamilier. Der er 4 sengestuer med plads til, at partner kan være indlagt, og en femte bufferstue. Afsnittet har eget kontor med arbejdsplads og IT faciliteter til hver enkelt studerende. Afsnittets konferencerum med projektor, white-board o.a. anvendes til den daglige konference, til undervisning, refleksions- og vejledningssamtaler samt til de studerendes pauser. Patientgrundlaget Patientgrundlaget i studieafsnittet er kvinder, der får lavet elektivt sectio mandag og onsdag. De indlægges umiddelbart efter sectioet i studieafsnittet med deres partner. Er der ikke tilstrækkelige familier, der får barn ved elektivt sectio, vil patienter med andre barselsdiagnoser blive indlagt. Af læringshensyn vil det primært være patienter, der har født ved akut sectio uden andre komplikationer, da de studerende kan opnå størst selvstændig handlekompetence i en patientgruppe, der ligner den, de kender. Sekundært kan også patienter med sphincter ruptur, patienter med post partum blødning o.a. indlægges i studieafsnittet. 2 Se litteraturliste for vores inspirationskilder

5 3 At flytte opvågningsfasen efter elektivt sectio fra opvågningsafsnittet til studieafsnittet har nødvendiggjort undervisning af personalet på svangre/barselsafsnit i at varetage denne opgave. Undervisningen er foregået på personalemøder og er afholdt af anæstesiologisk overlæge. Alle sygeplejersker og jordemødre på svangre/barselsafsnittet har dermed nu forudsætninger for at passe sectiopatienter i opvågningsfasen Personale i studieafsnittet Der er ansat fire vejledere, to sygeplejersker og to jordemødre, som står for den daglige vejledning, undervisning og drift i studieafsnittet. Alle fire vejledere har fuldført klinisk vejledermodul på sundhedsfaglig diplomuddannelse, og har således tilegnet sig kompetencer i vejledning dels gennem uddannelse og dels gennem en lang praksiserfaring i vejledningsopgaver med studerende indenfor specialet. Desuden uddannes vejledere i studieafsnittet til IPLS facilitatorer 3 med henblik på øgede kompetencer til at arbejde med interprofessionel læring og samarbejde. De fire vejledere varetager vejlederfunktionen overfor alle studerende i studieafsnittets åbningstid fra mandag til torsdag, som det fremgår af bilag 1 dagsplan for vejledere. Derudover vil de studerende møde uddannelsesansvarlige jordemødre, klinisk sygeplejevejleder og kliniske lektorer i afsnittet i forbindelse med vejledning, undervisning, supervision og evaluering. Personalet i studieafsnittet er: Inger Okkels (vejleder/sygeplejerske) Bodil Elkjær (vejleder/sygeplejerske) Rikke Block (vejleder/jordemoder) Inger Jensen (vejleder/jordemoder) Katrine Kibsgaard (jordemoder, og vikar for de faste vejledere) Birgitte Mørk Kvist (uddannelsesansvarlig jordemoder) Mona Berg Knudsen (klinisk sygeplejevejleder) Carsten Byrjalsen (administrerende overlæge og klinisk lektor) Richard Farlie (overlæge og klinisk lektor) Målgruppen af studerende Studieafsnittet er et tilbud til alle sygepleje-, jordemoder- og medicinstuderende som led i den undervisning, de studerende i forvejen modtager i svangre/barselsafsnittet, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hospitalsenhed Vest. 3 IPLS-facilitator: Forkortelsen står for InterProfessionelt Samarbejde og Læring. Uddannelsens formål er at uddanne personer, der kan faciliterer processer i samarbejdet mellem de forskellige professioner i sundhedsvæsnet med inddragelse af patienternes/borgernes perspektiv som fokusområde

6 4 I afsnittet vil der være følgende typer af studerende: Sygeplejestuderende på modul 6, som har fokus på ukomplicerede barselsforløb og sundhedspædagogiske opgaver Sygeplejestuderende på modul 11, som har fokus på akutte og komplekse plejeopgaver Jordemoderstuderende på modul 7, som har fokus på komplicerede barselsforløb Jordemoderstuderende på modul 11, som har fokus på præ-, per- og postoperativ pleje Medicinstuderende på kandidatdelen, 11. semester, som har fokus på familie og samfund. I konkret tilrettelæggelse af studietiden tilbydes 7.moduls jordemoderstuderende samt 6. og 11.moduls sygeplejestuderende et to ugers ophold i studieafsnittet med deltagelse 30 timer ugentligt. De studerende samarbejder her i et fast team på fire personer, hvor der sigtes mod en ligelig fordeling mellem sygeplejestuderende og jordemoderstuderende for at fremme det interprofessionelle læringsudbytte og samarbejde. I teamet indgår desuden en 11. moduls jordemoder studerende, som deltager på sectiodagene mandag og onsdag i de to uger, og to-fire medicinstuderende, der hver indgår i studieafsnittet i ophold af en uges varighed. Hvor antallet af medicinstuderende i studieafsnittet defineres ud fra et fra centralt hold forøget antal studerende med klinikplads i Gynækologisk/obstetrisk afdeling, forholder det sig anderledes med antallet af sygepleje- og jordemoderstuderende. Her kan pladserne i studieafsnittet ikke udfyldes med det hidtidige antal studerende i svangre-barsels afsnittet. Dette løses gennem at øge antallet af pladser til 6.moduls sygeplejestuderende med to pr. semester, gennem at tilbyde klinik for 11. modul sygeplejestuderende i svangre-barselsafsnittet og endelig gennem at tilbyde ophold i studieafsnit for 7.moduls jordemoderstuderende fra andre kliniske uddannelsessteder. Studieafsnittes formål Formålet med at oprette et studieafsnit på svangre/barselsafsnittet er at tilbyde alle sygepleje-, jordemoder- og medicinstuderende, der i deres uddannelse har kliniske perioder i Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, et supplement til de uddannelsestilbud, de allerede får her 4. Igennem aktiv deltagelse og under vejledning og opbakning fra erfarne vejledere er det hensigten, at de studerende får øget indblik i daglig drift i et hospitalsafsnit. Formålet er ligeledes at styrke de studerendes monofaglighed og derved ruste dem til fremad i deres uddannelse og som færdiguddannede at deltage i tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientens/borgerens behov og til at tage et personligt ansvar i dette samarbejde. Endelig er formålet at skabe et fagligt studiemiljø, hvor der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de kliniske vejledere udvikles og forskes inden for kliniske områder. 4 Desuden er deltagelse i studieafsnittet et tilbud til jordemoderstuderende på 7.modul på andre kliniske uddannelsessteder.

7 5 Tværfagligt samarbejde og læring Studieafsnittets arbejde tager udgangspunkt i, at tværfagligt samarbejde og læring sker, når to eller flere professioner samarbejder og lærer med, af og om hinanden for derved at forbedre det tværfaglige samarbejde og kvaliteten af pleje, behandling og rehabilitering med inddragelse af patientens her familiens - perspektiv. Pædagogiske mål Der er i studieafsnittet mulighed for, at de studerende kan udfolde kritisk refleksion, udforske idéer og generelt italesætte tanker, fordi rammerne lægger op til dette. Læringsmiljøet skal stimulere de studerende til selvstændig at søge, vurdere, analysere, evaluere, integrere og applicere informationer for at løse deres opgave. Læringsmål og læringsudbytte for studerende er fastlagt i studieordninger for de respektive uddannelser, og der arbejdes i studieafsnittet ud fra disse mål. Derudover arbejdes med, at den studerende når specifikke mål i et monofagligt, et tværfagligt, et fagprofessionelt og et personligt perspektiv: Monofaglige mål: Den studerende skal udvikle og forstå egen faglige rolle. Gennem vejledning øges det teoretiske indblik i egen praksis og evnen til at tale om og argumentere for egne faglige handlinger. Den studerende tilegner sig de faglige kompetencer på en kvalitetsforbedrende og udviklende måde ved aktivt at tage ansvar i opgaver omkring elektive sectio patienter med udgangspunkt i egen profession. Tværfaglige mål: Den studerende skal udvikle forståelse for andre faggruppers professionelle rolle. Gennem teamsamarbejdet og fælles tværfaglig refleksion øges indblik i og respekt for samarbejdspartneres arbejdsområder. Ved at træne det interprofessionelle samarbejde med inddragelse af patienten/familien skabes en bevidsthed om, hvad den enkelte monofagligt kan tilbyde i plejen, og hvor der er brug for samarbejde og koordinering med andre faggrupper. Samtidigt bliver den studerende bevidst om at udnytte synergieffekten i det tværfaglige samarbejde i planlægningen af gode patientforløb. Fagprofessionelle mål: Den studerende arbejder med kvalitet og dokumentation i behandling, pleje og rehabilitering, så der er overensstemmelse med god faglig standard. Den studerende anvender afsnittets metoder og redskaber i den kliniske kvalitetsudvikling Personlige mål: Den studerende indgår i teamsamarbejdet med ansvar for sin egen personlige rolle. Den studerende arbejder med at øge bevidstheden om egen indvirkning på samarbejdspartnere og patienter. Den

8 6 studerende udnytter læringsmulighederne i studieafsnittet og er ansvarlig overfor sin egen læring under hensyntagen til medstuderendes læring. Vejledning i studieafsnittet Som det tidligere er beskrevet, vil der i studieafsnittet være studerende fra forskellige uddannelser og på forskellige uddannelsesniveauer. At arbejde med studerende, der har dannet sig varierende grader af egen monofaglige kompetence, vil være en af vejledernes udfordringer. En anden udfordring udgøres af de studerendes varierende kendskab til det obstetriske speciale/barselsplejen og til afdelingen, idet nogle studerende i forvejen har deres kliniske studieforløb i svangre-barselsafsnittet, mens andre studerende kommer fra andre afdelinger eller fra andre sygehuse i regionen. Endelig indgår de studerende i teamet i forskellige perioder: de medicinstuderende i en uge, og de to andre faggrupper i to uger. Dette giver vejlederne i afsnittet en opgave med at rette vejledningen og de specifikke opgaver ind til den enkelte studerende, og et arbejde i at sikre alle studerende følelsen af at bidrage til teamets arbejde med egne monofaglige handlinger. Et væsentligt redskab bliver den bevidste kommunikation, hvor der arbejdes med at inddrage og tydeliggøre den enkelte professions bidrag og bidragets betydning. Vejlederne spiller her en meget væsentlig rolle i at skabe trygge rammer for de studerende, så de føler sig anerkendt og indbudt til at deltage. Der prioriteres tid til før-, under, og eftervejledning med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed fra den studerendes side i arbejdsopgaverne. I kraft af at studieafsnittet omfatter afgrænsede patient kategorier, vil den studerendes mulighed for at opnå stor selvstændighed i netop disse situationer øges gennem gentagelser i løbet af perioden. Vejledning i studieafsnittet fordeles mellem alle vejledere, og ved konkrete monofaglige arbejdsopgaver gives fagspecifik vejledning. Vejledningen vil veksle mellem situationer med individuel vejledning og situationer, hvor læring stimuleres i interaktion med medstuderende, f.eks. i refleksionsøvelser, konferencer og undervisningsseancer. For at være vejleder i afsnittet forudsættes derfor interesse i undervisning af studerende og uddannelse hertil, idet vejledningsopgaven som beskrevet er kompleks med vejledning og refleksionssamtaler med studerende fra alle faggrupper. Før-, under- og eftervejledning er essentiel og en tidskrævende opgave for vejlederne. At der opereres med en fast stab af vejledere har stor betydning for kvaliteten af den daglige vejledning. Den faglige vejledning og refleksionssamtalerne er tidskrævende og prioriteres, hvorfor der altovervejende arbejdes med en vejleder pr. studerende.

9 7 Praktisk tilrettelæggelse Studerende og vejledere er ansvarlige for plejen af op til fire mødre samt nyfødte og medindlagte partnere. Patienterne plejes på samme professionelle niveau og inden for samme tidsramme som i stamafsnittet. Studieafsnittet er åbent mandag til torsdag. Afsnittet bemandes fra kl på operationsdagene mandag og onsdag, og fra kl tirsdag og torsdag af studieafsnittets personale. Kl tirsdag og torsdag samt alle dage passes patienterne af personale fra svangre-barselsafsnittet. Patienter, der ikke er udskrevet torsdag kl. 20, overgår til personale fra svangre-barselsafsnittet. For at få overblik over antal patienter i studieafsnittet og sikre patientgrundlaget i studieafsnittet møder en vejleder hver mandag kl Allerede søndag vil den koordinerende sygeplejerske i svangre-barselsafsnittet ud fra det kendte antal elektive sectiopatienter mandag fylde evt. ledige pladser i studieafsnittet med patienter med acut sectio eller andre diagnoser, så der i videst muligt omfang er fire barselsfamilier indlagt. Studerende og vejledere fordeler mødetiderne således, at der er jævn bemanding i studieafsnittet. Dagsprogrammet ses som bilag 2. De jordemoder og sygeplejestuderende planlægger i samarbejde med de tilknyttede vejledere dagens arbejde omfattende: pleje og forberedelse af patienter til sectio, efterfølgende intensiv, postoperativ pleje af sectiopatienter direkte efter operationen, stuegang, dokumentation af plejen, tværfaglige refleksionssamtaler og tværfaglig teamkonference, klinisk undervisning, bedside-undervisning og vejledning. Den direkte patientpleje udføres af de studerende med en vejleder bag, oftest i forholdet en studerende til en vejleder. For de medicinstuderende gælder, at de så vidt muligt fungerer som lægen i afdelingen. De deltager evt. i operationen, skriver operationsbeskrivelse, varetager stuegang, skriver epikriser. De opøver herigennem kompetencer i kommunikation med patienter, i beslutningstagning, medicinordination, alm stuegangsarbejde m.m. Lægefaglig sparring og vejledning sker ved kontakt til de kliniske lektorer, der er tilknyttet studieafsnittet. De fire ugedage, hvor studieafsnittet er åbent, vil alle studerende og alle vejledere være i studieafsnittet i tidsrummet kl.13.00/ Her afholdes dagligt konference fælles for dagvagt og aftenvagt, hvor det vægtes, at den studerende ud fra sit professionelle perspektiv redegør for patientens status, hvilke opgaver der ses, hvorfor og hvordan de skal løses. Hermed øves i at anvende faglige termer og i at argumentere for og begrunde egne faglige handlinger overfor medstuderende og vejledere. Tidsrummet anvendes desuden til fælles undervisning, vidensdeling, refleksionssamtaler og på torsdage til den ugentlige afsluttende evaluering, hvor de studerende samles og evaluerer på samarbejdet i afsnittet og på det læringsmæssige udbytte af opholdet i studieafsnittet. Uddannelsesansvarlig jordemoder og klinisk vejleder fra svangre/barselsafsnit fungerer som ordstyrer i disse evalueringssamtaler.

10 8 De fire vejledere har fælles tid hver dag fra kl I dette tidsrum vil der være mulighed for fælles sparring i forhold til dels driften af studieafsnittet, dels arbejde med udgangspunkt i enkelte studerende (se evalueringsafsnit side 11). I perioder uden studerende modtager studieafsnittet patienter som vanligt. Styregruppens overvejelser I styregruppen er der gennem arbejdet med at oprette et studieafsnit set på de argumenter, der har været for og imod at skabe afsnittet. Her er set både på den indlagte families perspektiv og det organisatoriske/personalemæssige perspektiv. Indlæggelse i studieafsnittet kan give den indlagte familie, der har fået barn ved elektivt sectio, følgende fordele: Hurtig og direkte adgang til vejledning Sammenhængende forløb med færre flytninger mellem afdelinger og personale Mulighed for at opvågningsfasen varetages af personale med specialkompetence i forhold til amning, efterfødselsperioden, og det nyfødte barn Kontinuitet i omsorgspersonale gennem hele indlæggelsesperioden Fleksibilitet - eksempelvis kan børneundersøgelse foretages på barselsgangen af kendt personale Større mulighed for hurtig udskrivelse pga. intensiv pleje Bedre rammer i forhold til at fremme tilknytning mellem mor og barn Som ulemper og opmærksomhedspunkter har der specielt i fht de indlagte familier været opmærksomhed på: Der kan være familier, der grundlæggende tænker det som en faglig forringet kvalitet at være i et afsnit med mange studerende Der kan være øget tidsforbrug til de nødvendige faglige procedurer, og dermed øget tilstedeværelse af personale på stuerne, hvilket resulterer i mindre tid, hvor familierne kan være uforstyrret Familierne kan opleve, at de ser mere personale end i sædvanlige sengeafsnit For at undersøge, om styregruppens formodninger er reelle, indgår ovennævnte punkter i de evalueringer, vi beder familierne udfylde, inden de forlader studieafsnittet. I den patientinformation, der udleveres til familier, der skal have planlagt kejsersnit, beskrives studieafsnittet og arbejdsformen desuden med formuleringer, der ikke lægger op til en kontrast mellem studerendes deltagelse og høj faglig kvalitet. For organisationen / personalet har følgende fordele ved studieafsnittet været nævnt: Rum til og læringsmuligheder for større antal studerende Medicinstuderende vil kunne varetage dele af det lægefaglige arbejde i svangre/barselsafsnittet Et studieafsnit i afdelingen vil tiltrække flere studerende fra alle uddannelserne og give opmærksomhed på afsnittet udadtil

11 9 Sygeplejestuderende introduceres tidligt i deres uddannelsesforløb til præ- og postoperativ pleje samt generelt til accelererede patientforløb Det faste personale oplæres i postoperativ omsorg/opvågning Det faste personale på svangre-barsels afsnittet aflastes, når patienter med elektivt sectio plejes i studieafsnittet Undersøgelse af den nyfødte kan foretages på barselsgangen, derfor vil det oftere være muligt med kun en jordemoder til flere sectioer i træk Studieafsnittets størrelse, med få ansatte og korte kommandoveje, muliggør at implementering af pilotprojekter og andet forarbejde til forskning kan foregå hurtigt, nærmest fra uge til uge. Imidlertid har styregruppen også i forhold til organisation og personale været inde på ulemper og opmærksomhedspunkter. Specielt er der her tænkt på sammenhængen og kontakten mellem studieafsnit og stamafsnit. Fra afrapporteringer fra andre studieafsnit ses det, at der mellem studieafsnittet og stamafsnittet kan opstå samarbejdsproblemer qua studieafsnittets bedre personalenormering i fht antal indlagte. Et stort forarbejde er gjort for at forebygge sådanne følelser i at opstå, dels gennem information på personalemøder gennem foråret og sommeren 2013, dels gennem tanker om, hvordan vidensdelingen mellem studieafsnittet og svangre-barselsafsnittet kan foregå. Med baggrund i erfaringer fra studieafsnittet i ortopædkirurgisk afdeling i Holstebro er det således muliggjort, at alt personale i stamafsnittet kommer i praktik i studieafsnittet for at få en viden om, hvordan man arbejder i studieafsnittet. Praktikken planlægges skemamæssigt gennem efterår 2013 /forår I forhold til arbejdsbelastningen i stamafsnittet betones det endvidere, at studieafsnittet af læringshensyn altid skal køre med fyldte senge, hvilket for personalet i stamafsnittet kan ses som en aflastning. Evaluering og dokumentation Behovet for at evaluere vil i det nystartede studieafsnit være stort for at sikre løbende udvikling af kvaliteten i afsnittet. Evalueringerne vil derfor have dels et driftsmæssigt, dels et pædagogisk fokus. Evalueringer med driftsmæssig fokus, der inkluderer faktorer som gennemsnitlig liggetid og patienttilfredshed i studieafsnittet drives af udviklingsjordemoder, mens evalueringer med pædagogisk fokus foretages af vejlederteamet og uddannelsesansvarlig jordemoder og klinisk vejleder på svangre/barselsafsnit. Fælles for evalueringerne på begge områder er visionen om, at studieafsnittet bevares som dynamisk enhed, hvor en systematisk og veltilrettelagt erfaringsopsamling kan optimere kvaliteten af både patientbehandling og de studerendes læringsudbytte. Evalueringer med driftsmæssigt fokus: Studieafsnittets patientgruppe - kvinder, der får lavet planlagt kejsersnit, er en patientgruppe i afdelingen, som i forvejen tilkendegiver høj patienttilfredshed. Af Den Landsdækkende undersøgelse af

12 10 Patientoplevelser blandt fødende 2012 (LUP) 5 fremgår det, at kvinder, der får lavet planlagt kejsersnit generelt føler sig velinformerede om kejsersnittet både før og under indgrebet, og deres samledes oplevelse af opholdet i afdelingen i forbindelse med kejsersnittet evalueres god. Således svarer 96,5 %, at de i nogen eller i høj grad fik den information, de havde brug for forud for det planlagte kejsersnit. 92,9 % svarer, at de i nogen eller i høj grad fik den information under kejsersnittet, som de havde brug for, mens 96,4 % vurderer deres samlede oplevelse af opholdet efter kejsersnittet som god eller virkelig god. Det er dermed en patientgruppe, som i forvejen udtrykker stor tilfredshed med de givne tilbud ved Hospitalsenheden Vest. Med etableringen af det tværfaglige studieafsnit ændres patientforløbet grundlæggende for kvinder, der skal have foretaget planlagt kejsersnit. Det afføder en naturlig interesse i, hvorvidt og hvordan det afspejler sig i patienttilfredshedsheden. LUP fødende gennemføres årligt, hvorved der indhentes data, der kan sammenholdes med tidligere resultater. LUP undersøgelser begrænser sig imidlertid til at vedrøre patienters tilfredshed. Der sættes ofte lighedstegn mellem udtryk for patienttilfredshed med givne sundhedsydelser og kvaliteten af de samme ydelser. Denne sammenhæng er imidlertid ikke påvist, og patienter kan tænkes at fokusere på helt andre forhold og kendetegn for kvalitet end sundhedspersonale gør 6. Erfaringsvist kan patienttilfredsheden dermed være influeret af faktorer, der ikke udtrykker konkret tilfredshed med den faglige ydelse, men eksempelvis tilfredshed med forplejningen, ventetider osv. 7. I stedet for spørgsmål om tilfredshed, stilles der i studieafsnittet en serie af specifikke spørgsmål som vedrører den patientoplevede kvalitet og og spørgsmål om effekter for patienterne - inspireret af britiske PROM undersøgelser (Patient- Reported Outcome Measurements). Skemaet udformes som en Familie-tilfredshedsundersøgelse, som favner begge forældre. På baggrund af erfaringer fra andre tilfredsundersøgelser bygges undersøgelsen op omkring 4 hovedpunkter, så der specifikt spørges ind til udvalgte kerneydelser i patientbehandlingen, som alle har væsentlig betydning for parrenes oplevelser i og af afsnittet 8 : Kommunikation: Har I oplevet, at I har fået svar på de spørgsmål, I har haft?, Føler I, at I er blevet forberedt på kejsersnittet?, Fik I efter kejsersnittet information om operationens forløb?, Føler du/i jer velforberedte til den første tid hjemme efter kejsersnittet i forhold til forholdsregler som fx løft af barnet, smertelindring, blødning osv.? Koordination: Oplevede I, at aftenpersonalet var orienteret om udviklingen i jeres forløb?, Har I oplevet, at kejsersnit-forløbet var vel tilrettelagt?, Har personalets vejledning taget udgangspunkt i jeres situation? Kontinuitet: Har I oplevet sammenhæng mellem den information I på forhånd fik om kejsersnittet og hvordan selve kejsersnittet forløb?, Har I oplevet, at der var en rød tråd i personales vejledning? 5 Enheden for brugerundersøgelser, på vegne af regionerne 2012; LUP fødende, Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 6 Sundhedsstyrelsen 2012; Patientvurderinger af behandlingsforløb ved brystlidelser 7 BMJ (British Medical Journey), Vol. 309, dec. 1994; National survey of hospital patients 8 Sundhedsstyrelsen: Patientvurderinger af behandlingsforløb ved brystlidelser, bilag 1: Om begrebet patienttilfredshed, side 65

13 11 Parrets oplevelse af den faglige kvalitet i den udførte behandling: Det vurderes bl.a. som et kvalitetsparameter, at parret har mulighed for at være uforstyrret sammen med barnet. Netop i et studieafsnit antages det, at studerende og personale vil have højere grad af tilstedeværelse end i et traditionelt afsnit, da de faglige opgaver tager længere tid at få udført pga. manglende erfaring samt drøftelser mellem studerende og vejleder om opgavens udførelse. Det er væsentligt at parret oplever, at de samtidigt har mulighed og rammerne til at lære deres nyfødte barn at kende: Hvordan oplevede I jeres muligheder for at være uforstyrret sammen med barnet?, Var der personale til stede i det omfang, I havde brug for det? Derudover falder spørgsmålene primært i kategorierne: smertelindring, mobilisering, familiens første tid sammen og faderens rolle under indlæggelsen: Blev du støttet og bakket op af personalet til at mobiliseres/bevæge dig efter kejsersnittet?, Oplevede du, at personalet hjalp dig med at finde ud af, hvad du havde brug for af smertestillende?, Fik I under indlæggelsen information om mulig smertelindring, efter at I er kommet hjem?, Hvordan vurderer I faderens mulighed for at være en aktiv del af kejsersnit-forløbet?, Har du/i fået tilstrækkelig vejledning i, hvordan du/i lægge barnet til efter kejsersnit?. Endelig gives der parrene mulighed for at tilføje yderligere kommentarer med en opfordring til at svare på, hvordan vi kan gøre det bedre for kommende familier. Praktisk gennemførelse Spørgeskemaet (se bilag 3) udformes i en lyserød og en lyseblå udgave. Skemaet ligges som en velkomst ved siden af sengen, når parret ankommer i afsnittet. Dermed ved de, hvad de forventes at forholde sig til under og efter opholdet, frem for at de får det præsenteret i forbindelse med udskrivelsen. Parret informeres om, at vi beder dem udfylde skemaet, så de kan hjælpe os med at gøre det endnu bedre. De opfordres til at svare specifikt på opholdet i afsnittet. Parret opfordres til at udfylde skemaet, mens de er her. Evalueringen afleveres i postkasse, specifikt til formålet. Denne tømmes af udviklingsjordemoder, hvilket sikrer familiens anonymitet. Ønsker familien at besvare skemaet hjemme, udleveres frankeret svarkuvert adresseret direkte til udviklingsjordemoder. Besvarelserne samles løbende i en mappe og opgøres hvert kvartal, ligesom spørgsmålene revurderes hvert kvartal. På et senere tidspunkt kan det overvejes at gøre spørgeskemaet elektronisk i survey exact. Evalueringer med pædagogisk fokus: Disse evalueringer vil dreje sig om dels de studerendes udbytte af opholdet i studieafsnittet, dels om vejlederes erfaringsopsamlinger. De bliver gennemført og gemt som beskrevet herunder. Studerendes evalueringer af perioden: Første torsdag i en to ugers periode evaluerer de studerende sammen med en af evalueringspersonerne 9 udelukkende på teamsamarbejdet. Fokus er hermed på 9 Uddannelsesansvarlig jordemoder eller klinisk vejleder på svangre/barselsafsnit. Evalueringspersonens opgaver er, at der er en anerkendende tone i evalueringen, at alle studerende bliver hørt, og at tidsrammen overholdes.

14 12 samarbejdet og det at tage ansvar i afsnittet. Der afsættes 20 min. til denne evaluering. Udgangspunktet er spørgsmålet: Hvordan har vi løst opgaverne i denne uge, så afsnittet fungerede? De studerende forberedes onsdag på, at de skal tale sammen om dette spørgsmål torsdag., derved gives mulighed for at tænke på forhånd. Anden torsdag i perioden evalueres på det individuelle læringsudbytte af opholdet i studieafsnit. Den enkelte studerende får dagen før tre sedler (post-it) med hjem med henblik på at skriftliggøre: Hvad er det vigtigste, du har lært i perioden i studieafsnittet? Evalueringen, der er af 45 min. varighed foregår med alle involverede studerende samlet, dvs at både medicinstuderende, der deltog i teamet i første og anden uge deltager. Formen bliver et semistruktureret interview ledet af evalueringspersonen. Det umiddelbare formål med evalueringen er, at viden om andre studerendes erfaringer gøres fælles og dermed integreres i den enkeltes erfaringer fra opholdet i studieafsnittet. Samtidigt kan evalueringen være retningsgivende for planlægning af kommende perioder i studieafsnittet. o De studerendes evalueringer optages på video, der lægges i mappe med adgangskode på computer, hvorfra den kan aflyttes og anvendes som lydfil. Desuden skriftliggøres i stikordsform i notatarket torsdagsevalueringer med studerende, så der er mulighed for at søge i videomaterialet ud fra stikord. Det individuelle læringsudbytte, som den enkelte studerende har nedskrevet på sine tre sedler indsamles efterfølgende, så de også indgår i justeringer i afsnittet. o Ovennævnte evalueringsformer vil have formativt præg. En summativ evaluering af studerendes læringsudbytte er endnu ikke planlagt, men kan gennemføres ved anvendelse af spørgeskema udsendt til alle studerende, der har været gennem studieafsnittet i en defineret periode. Her kunne et hovedspørgsmål være, om og i givet fald på hvilken måde studieafsnittets tværfaglige opbygning har haft betydning for den studerende i hans/hendes videre uddannelse/arbejde. Dette punkt arbejdes der videre med i foråret 2014 mhp gennemførelse efteråret Vejlederes evalueringsformer: o Vejledernes interne evaluering i den fælles vejledertid hver dag skriftliggøres af tovholder i stikord på notatarket Dagens udfordring (bilag 4). Samtalerne danner baggrund for hurtige, løbende tilretninger i arbejdet med enkelte studerende. Samtalerne vil relatere sig til konkrete studerende og opgaver, involvere alle vejledere og sigte mod en fælles tilgang til den enkelte studerende. At nedskrive stikord sikrer, at eksemplariske elementer fra denne daglige sikring af fælles perspektiv kan indgå i den ugentlige evaluering med evalueringspersonerne, som beskrevet herunder. Emnerne kan dermed danne udgangspunkt for supervision. o Vejlederes og evalueringspersons ugentlige evaluering, hvor der ud fra ugens forløb og de studerendes evalueringer kan foretages justeringer af kommende arbejde. Denne ugentlige evaluering lægges torsdage efter de studerendes evaluering. Der tages udgangspunkt i notatarket Dagens udfordring. Når en to-ugers periode afsluttes, inddrages bl.a. det, der har været lærerigt og udbyttegivende i relation til specifikke studerende for at sikre, at gode pædagogiske tilgange videreudvikles i

15 13 fællesskab.. De ugentlige evalueringer skriftliggøres af tovholder for kommende periode i punktform, så det gøres muligt efterfølgende at følge processen i udviklingen af studieafsnittets pædagogiske tilgange. Opsamlingsmøder/dage afholdes sammen med evalueringspersonerne i perioder uden studerende med henblik på yderligere at sikre kvaliteten i studieafsnittet. Første opsamlingsmøde dog allerede i uge Alle evalueringer samles på computer i mapper under studieafsnit. Som det fremgår af ovenstående, tænkes alle dele af evalueringer anvendt som styringsredskab for beslutninger angående ændringer i driften og den pædagogiske tilrettelæggelse i studieafsnittet. Finansiering af drift af studieafsnit Etableringen og driften af studieafsnittet er ikke udgiftsneutral, hvilket kan ses af bilag 5. Antallet af sengepladser øges ikke alt i alt, men den intensiverede vejledning i studieafsnittet nødvendiggør en let øget normering her. Væsentligt for den endelige beslutning om at gennemføre ideen om studieafsnit er dog Hospitalsledelsens tilsagn om økonomisk støtte. Afrapportering Med studieafsnittets dynamiske opbygning med hyppige skift af studerende og dermed altid tilstedeværende mulighed for justeringer forudses det, at afsnittet ændrer sig løbende i forhold til udgangspunktet i august En beskrivelse af disse ændringer indeholdende både en sammenskrevet evaluering af de studerendes læringsudbytte og evaluering på det driftsmæssige plan angående patienttilfredshed udarbejdes i august 2014, ligesom der på dette tidspunkt vil foreligge en opgørelse over det første års økonomi i at drive studieafsnittet. Udarbejdet af klinisk vejleder sygeplejerske Mona Knudsen, udviklings- og kvalitetsjordemoder Henriette Svenstrup Jensen, afdelingssygeplejerske Bente Hansen, afdelingsledelse på Gynækologisk Obstetrisk afdeling Carsten Byrjalsen og Ann Fogsgaard og uddannelsesansvarlig jordemoder Birgitte Mørk Kvist. September 2013

16 14 Litteraturliste og andet inspirationsmateriale Oplæg af Flemming Bandholm Jakobsen fra Studieafsnit i Holstebro, september 2012 Inspirationsbesøg på studieafsnittet i Ortopædkirurgisk afsnit i Holstebro november 2012 og juni Bernild, Camilla, Poulsen, Bettina & Voigt, Jane (2012): Anbefalinger til fremtidens studieunit. Sygeplejersken s Grønhaug, Louise Muxoll (2009): Sygeplejestuderendes interaktionelle selvstændiggørelse i en studieenhed på godt og ondt, kandidatspeciale ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Holtzmann, Jette, Jette Hovedskov & Dorthe Jeppesen (2011): Interprofessionel læring skabt en anden tilgang til patienterne på Glostrup Hospital, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, september, 5, Jørgensen, Louise (2007): Tværfaglig studieunit. Læring på tværs i Learning Lab, Hvidovre Hospital, Evalueringsrapport fra Learning Lab, UUA, Hvidovre Hospital Larsen, Karin et al (2005): Studieunit. Anbefalinger og overvejelser vedrørende oprettelse og drift. Dokument udarbejdet af en gruppe kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige sygeplejersker og sygeplejelærere ansat i Århus Amt. Nielsen, Carsten, Anne-Marie Skovsgaard & Britta Stenholt (2005): Projekt Studieunit: et sammenlignende studie af sygeplejestuderendes læringsudbytte i klinisk undervisning i studieunit og i traditionelt studieforløb, projektrapport fra VIA? (Carsten Nielsen: sygeplejeskolen i Århus, Anne-Marie Skovsgaard: Skejby Sygehus, Britta Stenholt: Sygeplejeskolen i Silkeborg) Nielsen, Carsten, Anne-Marie Skovsgaard & Britta Stenholt (2005): Studieunit som mulighed? Klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen, Sygeplejeskolen i Århus Vestergaard, Erik, Birgitte Nørgaard og Eva Draborg (2011): Interprofessionel uddannelse og læring er vigtig, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, april, 3, ng_studieafsnittet.pdf Publikationer fra tværfaglig studieafsnit ved Hospitalsenheden Vest Jakobsen, F. Learning with, from and about each other: Outcomes from an interprofessional training unit. Jakobsen, F: Afrapportering studieafsnittet. Det tværfaglige prægraduate kliniske studieafsnit ved ortopædkirurgisk klinik Regionshospitalet Holstebro. Lokaliseret på:

17 15 ng_studieafsnittet.pdf Hansen, TB. Jacobsen, F. Medicinstuderendes ophold i tværfaglige kliniske uddannelsesenheder. Ugeskr Laeger, 2008 Oct 27: 170 (44) Jacobsen, F. Fink, AM. Marcussen, V. Larsen, K. Hansen, TB. Interprofessional undergraduate clinical learning: results from a three year project in a Danish Interprofessional Training Unit. J Interprof Care Jan;23(1):30-40 Hansen, T.B. Larsen, K. & Jacobsen, F. An Interprofessional Training Unit is cost-effective. Journal of Interprofessional Care, 2009 May; 23(3): Jacobsen, F. Lindqvist, S. A two-week stay in an Interprofessional Training Unit changes Students Attitudes to Health Professionals. Journal of Interprofessional Care, May; 23(3): Jakobsen, F.; Larsen,K.; Hansen,T.B. This is the closest I have come to being compared to a doctor: Views of medical students on clinical clerkship in an Interprofessional Training Unit. Medical teacher, 2010 September; 32(9): e293-e299) Jakobsen F, Hansen TB, Eika B. Knowing more about the other professions clarified my own profession. J Interprof Care Sep 7.

18 16 Bilagsliste Bilag 1: Dagsprogram for vejledere Bilag 2: Dagsprogram for studerende Bilag 3: Spørgeskema i obstetrisk studieafsnit Bilag 4: Dagens udfordring for vejledere Bilag 5: Budget for studieafsnit, Obstetrisk afsnit

19 Bilag 1: Dagsprogram for vejledere: Tid: Vejleder i dagvagt Vejledere i aftenvagt Mandag Tovholder prioriterer patienter til studieafsnittet ud fra de studerende i afsnittet Varetage vejledningsopgaver i fht de studerende og planlægningsopgaver 9.00 ca. Afholde kaffepause i stamafsnit efter aftale Varetage vejledningsopgaver i fht de studerende og planlægningsopgaver Afholde frokostpause i stamafsnit efter aftale mandag og onsdag Varetage vejledningsopgaver i fht de studerende og planlægningsopgaver Mødetid tirsdag og torsdag kl tirsdag og torsdag Alle dage Være ansvarlig for vidensdeling, undervisning eller refleksionssamtaler Afholde/deltage i konference Mødetid mandag og onsdag kl Afholde/deltage i konference Fælles vejledertid Fælles vejledertid Varetage vejledningsopgaver i fht de studerende og planlægningsopgaver Afholde spisepause i stamafsnit Varetage vejledningsopgaver og planlægningsopgaver Modtage rapport fra studerende Plejeopgaver og rapport til stamafsnit

20 18 Bilag 2: Dagsprogram for studerende: Tid Sygeplejerstuderende Jordemoderstuderende Medicinstuderende Fælles opgaver med fagspecifikt fokus og fagspecifikke opgaver ud fra respektive uddannelser Deltage i gynækologisk lægekonference. Deltage i obstetrisk lægekonference 9.00 ca. Kaffepause efter aftale Operation, stuegang på studieafsnit, Patientrelaterede opgaver stuelægearbejde Middagspause efter aftale Patientrelaterede opgaver Stuelægearbejde Undervisning og vidensdeling Tirsdag og torsdag Konference Alle dage Patientrelaterede opgaver Deltage i fagspecifik undervisning Patientrelaterede opgaver Pause til aftensmad efter aftale Patientrelaterede opgaver Forberede rapport fra studieafsnit til stamafsnit/vejleder i aftenvagt Give rapport til stamafsnit/vejleder i aftenvagt

21 19 Bilag 3: Spørgeskema om jeres oplevelser i forbindelse med det planlagte kejsersnit I Obstetrisk Studieafsnit vil vi meget gerne bruge jeres oplevelser og erfaringer fra jeres forløb til at gøre det endnu bedre for kommende familier. Vi håber derfor, at I vil hjælpe os med dette. Vi beder jer om at udfylde dette spørgeskema og rigtigt gerne mens I er herinde. Spørgsmålene går på jeres oplevelser, mens I er her i afsnittet. Jeres besvarelser er anonyme og får ingen betydning for jeres ophold i afsnittet I høj I I I ringe grad nogen mindre grad grad grad Har I oplevet at få svar på de spørgsmål, I har haft? Er I blevet forberedt tilstrækkeligt på kejsersnittet? Fik I efter kejsersnittet information om operationens forløb? Er I blevet forberedte på den første tid hjemme efter kejsersnittet i forhold til forholdsregler som fx løft af barnet, smertelindring, blødning osv.? Oplevede I, at aftenpersonalet var orienteret om udviklingen i jeres forløb? Har I oplevet, at kejsersnitsforløbet var vel tilrettelagt? Har personalets vejledning taget udgangspunkt i jeres situation? Har I oplevet sammenhæng mellem den information, I på forhånd fik om kejsersnittet, og hvordan selve kejsersnittet forløb? Har I oplevet, at der var en rød tråd i personalets vejledning? Har I andre kommentarer til jeres oplevelser i forbindelse med det planlagte kejsersnit? På forhånd tusind tak for jeres ulejlighed! I kan afleveres skemaet i postkassen på gangen. Med venlig hilsen Personalet i Obstetrisk Studieafsnit

22 20 Bilag 4: Dagens udfordring for vejledere: (nedskrives af tovholder, anvendes til at fastholde tankerne til opsamlende samtaler med evalueringsperson) DRIFTEN DE STUDERENDE Dato:

23 21 Bilag 5: Budget for Studieunit, obstetrisk afdeling Hospitalsenheden Vest (Herning) jan Åbningstider mandag og onsdag (operationsdage) , tirsdag og torsdag uger om året Daglig tværfaglig konference, undervisning, vejledning, sparring kl Studieunit opgaver patientgrupper: Elektive sectio + v. plads pt. m. kompliceret barsel,(sphincterrupter, stor blødning, urinretention, akut sectio mv, men ikke pt med præeklampsi mv.) sectiodage mandag og onsdag/ pleje og hjemsendelse tirsdag og torsdag - postoperativ observation, pleje og behandling (pt direkte i afd. efter sectio) det nyfødte barn, observation -ammeopstart -mobilisering mv -udskrivningssamtaler mulitipara -familiedannelse Studerende medicinstuderende, 11 semester sygeplejestuderende, modul 6 (evt 11 modul) jordemoderstuderende, modul 7 og 11 Budgetoversigt pr. uge pr. år forbrug af vejledere mandag og onsdage 2 vejledere dagvagt (sygepl + jordemoder) 2 dage á 8 timer pr person x 197, 51 kr vejledere aftenvagt (sygepl + jordemoder) 2 dage á 10,25 timer pr person (197, 51 kr dag indtil kl 17.00, 250 kr 17-23,25) Overlæge vejledning uden beregning 0 vejledere på operationsdagen forbrug af vejledere tirsdag og torsdage 2 vejledere dagvagt (sygepl. + jordemoder) 2 dage a`8 timer pr. person x 197, 51 kr vejledere aftenvagt (sygepl. + jordemoder) 2 dage a` 6,25 timer pr. person (197, 51 kr 13-17, 250 kr 17-19,15) overlæge vejledning uden beregning 0 vejledere på 2. dagen

24 22 Samlet udgift til drift (vejledere i studieunit) forbrug af afdelingens eget personale dagvagt sygepl. man -torsdag, jdm (sectiodag) man + onsdag, 6 dage a`8,25 time a`197,51 kr aftenvagt 4 dage klinisk vejleder sygepl. faglig(pga nye stud. i afd. kan klinisk vejleder ikke trækkes ud, ændret august 2013) 0 0 Samlet brug af afdelingens egne midler Øget udgifter (drift) i forbindelse med studieunit Opstart engangsbeløb 2 sygepl, 2 jdm på klinisk vejledermodul (uden beregning) 0,00 undervisning opvågning 2 dage a`7,4 time 4 vejledere + 2 uddannelsesansvarlige a`197, ,00 (uddannelsesansvarlige uden beregning) planlægning 3 dage a`7,4 time 4.385,00 (uddannelsesansvarlige og klinisk vejleder uden beregning) studiebesøg Holstebro 4 vejledere + 2 uddannelsesansvarlige 7,4 time a`197, ,00 (uddannelsesansvarlige uden beregning) undervisning før studieunit 4 vejledere 2 dage a`7,4 time a`197,51kr ,00 I alt ,00 Mulige indtægter i alt tilskud/starthjælp hospitalsledelsen?? Medu Århus? opvågning/anæstesiafdelingen *? 6 jdm stud. 6. modul, 6 jdm stud 11 modul fra regionens øvrige fødesteder i alt 12 stud. 4 uger a` 1.452,00 kr ,00 andet? *ifølge anæstesi er det ikke muligt at reducere i bemanding på opvågning, når sectiopt går uden om opvågning I alt ,00

25 23

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læringsudbytte og læringsmiljø Evaluering af Obstetrisk Studieafsnit, Hospitalsenhed Vest, Herning, januar 2015

Læringsudbytte og læringsmiljø Evaluering af Obstetrisk Studieafsnit, Hospitalsenhed Vest, Herning, januar 2015 Læringsudbytte og læringsmiljø Evaluering af Obstetrisk Studieafsnit, Hospitalsenhed Vest, Herning, januar 2015 Der sker en udvikling med en selv, og hvad man evner, fordi man får tildelt et ansvar, og

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Organisering af klinisk undervisning i studieunit i Hjertecentret

Organisering af klinisk undervisning i studieunit i Hjertecentret Organisering af klinisk undervisning i studieunit i Hjertecentret Sygeplejerskeuddannelsen fik i 2008 en ny national studieordning, som samlet set betyder: kortere klinikophold, øget krav om forskningsbaseret

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Det tværprofessionelle kontinuum

Det tværprofessionelle kontinuum Læring med, af og om hinanden fra et tværfagligt studieafsnit Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Regionshospitalet Holstebro Tværfagligt studieafsnit Studerende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Referat af møde i Uddannelsesgruppen (MVU), den 7. oktober 2009 kl. 9.00 12.00, Mødelokale 3, Administrationen, Regionshospitalet Holstebro.

Referat af møde i Uddannelsesgruppen (MVU), den 7. oktober 2009 kl. 9.00 12.00, Mødelokale 3, Administrationen, Regionshospitalet Holstebro. Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 hec@ringamt.dk www.rm.dk Dato 24-09-2009 Referat af møde i Uddannelsesgruppen (MVU), den 7.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere