HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 189/2013 (2. afdeling) Roche Innovation Center Copenhagen A/S (tidligere Santaris Pharma A/S) (advokat Lise Høy Falsner) mod A (advokat Henrik Mansfeldt Witt) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 5. juli I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt og Lars Apostoli. Påstande mv. Appellanten, Roche Innovation Center Copenhagen A/S, har påstået frifindelse. Indstævnte, A, har nedlagt påstand om, at Roche Innovation Center Copenhagen A/S til hende skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Efter Sø- og Handelsrettens dom i sagen har Roche Innovation Center Copenhagen A/S betalt kr. til A svarende til hendes krav på løn i opsigelsesperioden, idet selskabet har anerkendt, at retten til at bortvise hende er fortabt som følge af passivitet. Påstandsbeløbet svarer til otte måneders løn à kr. og er sammensat af As krav på godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingslovens 9, jf. 16, godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 b og godtgørelse for tort, jf. erstatningsansvarslovens 26.

2 - 2 - Anbringender Roche Innovation Center Copenhagen A/S (RICC) har anført, at A ikke har krav på godtgørelse hverken efter reglerne i ligebehandlingslovens 16, funktionærlovens 2 b eller erstatningsansvarslovens 26 og har til støtte herfor navnlig anført følgende: Godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16 forudsætter, at A blev afskediget i strid med ligebehandlingslovens 9 om forbud mod afskedigelse på grund af barsel mv. Hun var på barsel, da afskedigelsen fandt sted, og det påhviler derfor RICC at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i hendes barsel. Denne bevisbyrde har RICC løftet. Som det fremgår af forklaringerne og de fremlagte dokumenter, var virksomhedens eksistens truet i efteråret 2008, og drastiske nedskæringer i virksomhedens udgiftsniveau var nødvendige for at sikre dens overlevelse. Det var derfor påkrævet at gennemføre en afskedigelsesrunde med opsigelse af ca. 40 % af medarbejderne. Virksomhedens strategi blev ændret, således at man holdt fokus på sine kerneområder og skar alle øvrige aktiviteter bort. RICC fulgte reglerne i varslingsloven i forbindelse med den kollektive afskedigelse. Udvælgelsen af de medarbejdere, der bedst kunne undværes og derfor skulle afskediges, foregik efter strengt saglige kriterier under hensyn til virksomhedens nye strategi og til medarbejdernes faglige kvalifikationer. Det svækkede ikke As muligheder for at undgå afskedigelse, at hun var på barsel tværtimod forøgede dette forhold bestræbelserne på at undgå afskedigelse af netop hende, fordi hun dermed hørte til den gruppe af medarbejdere, som virksomheden i særlig grad ønskede at tage hensyn til. As arbejde og ph.d.-projekt var ikke omfattet af de aktiviteter, som virksomheden havde fokus på efter omlægningen af strategien. Efter afskedigelsen af hende er der således heller ingen andre, der har været beskæftiget med udvikling af RNA-micromimics, som var hendes område. I forskningsafdelingen skulle der afskediges 25 medarbejdere som led i strategiomlægningen og afskedigelsesrunden, heraf fem ud af 13 i MicroRNA-gruppen, som Sakari Kauppinen var leder af. Det er dokumenteret, at de tilbageværende ansatte i afdelingen alle havde bedre faglige kvalifikationer end A med henblik på de arbejdsopgaver, der var i fokus efter strategiomlægningen. Det gælder også for C, der i modsætning til A havde en ph.d.-grad og tillige var en nøgleperson vedrørende en opfindelse, som RICC havde søgt patent på. Muligheden

3 - 3 - for omplacering af A blev overvejet, men det var ikke muligt at afværge afskedigelsen af hende på den måde. Det følger ikke af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver er forpligtet til at afskedige en person, der fagligt er bedre kvalificeret til løsning af de tilbageværende opgaver i virksomheden, for at undgå afskedigelse af en medarbejder på barsel. Sø- og Handelsrettens formodning om, at der for RICC næsten ikke var nogen udgifter forbundet med ansættelsen af A, fordi hun var erhvervs-ph.d., er forkert. Det fremgår også af Troels Kochs forklaring. Der var heller ikke mulighed for ændring af hendes ph.d.-projekt med henblik på tilpasning til de arbejdsområder, der var i fokus efter strategiændringen i RICC. Godtgørelse efter funktionærlovens 2 b er udelukket, selv om RICC nu under ankesagen har erkendt, at selskabet har fortabt retten til at bortvise A på grund af passivitet. Dette ændrer ikke på, at A i væsentlig grad havde misligholdt sine forpligtelser, og at der derfor var sagligt grundlag for at bortvise hende. Der er tale om grove overtrædelser af loyalitetsforpligtelsen ved videregivelse af fortrolige oplysninger til samleveren B, der drev konkurrerende virksomhed, og ved illoyal omtale af ledelsen i RICC. Dette fremgår af hendes mailkorrespondance med B. Under alle omstændigheder er godtgørelse efter funktionærlovens 2 b udelukket, da bortvisningen skete på et tidspunkt, hvor A allerede var opsagt med en saglig begrundelse. Godtgørelse for tort, jf. erstatningsansvarslovens 26, er der heller ikke grundlag for. RICC har hverken overtrådt straffelovens 263 om brud på brevhemmeligheden eller reglerne i persondataloven i forbindelse med gennemgangen af As mailkonto. Der foreligger derfor ikke en retsstridig krænkelse, som kan begrunde godtgørelse for tort. Gennemgangen af mails var sagligt begrundet som følge af mistanken om, at forretningshemmeligheder var givet videre til den konkurrerende virksomhed, som blev drevet af As samlever B. Fremgangsmåden ved gennemgangen af mailkorrespondancen kan heller ikke give anledning til kritik. Det fremgår direkte af ansættelsesaftalen, at al korrespondance, der afvikles gennem selskabets system, tilhører selskabet, og at selskabet derfor også kan gøre sig bekendt med

4 - 4 - indholdet. I ansættelsesaftalens punkt 5.3 findes en anvisning på, hvordan medarbejderen kan markere eventuel privat kommunikation i meddelelsesfeltet, og ingen del af As mailkorrespondance var markeret på denne måde. Hertil kommer, at der var tale om en målrettet gennemgang af mails alene med henblik på at undersøge, om der var blevet videregivet fortrolige oplysninger, og at gennemgangen blev foretaget af en snæver kreds af medarbejdere, som havde underskrevet en fortrolighedserklæring. RICC har således sikret sig, at hensynet til beskyttelse af As interesser blev tilgodeset i videst muligt omfang. A har modtaget kopi af materialet, og den efterfølgende ophævelse af tavshedspligten i henhold til fortrolighedserklæringen, som de berørte medarbejdere havde underskrevet, er alene sket, for at de kan besvare spørgsmål i forbindelse med retssagen. A har til støtte for sine godtgørelseskrav navnlig anført følgende: Kravet om godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16 er begrundet med, at RICC ikke har afkræftet formodningen for, at afskedigelsen af hende helt eller delvist skyldtes hendes barsel og dermed var i strid med ligebehandlingslovens 9. Når RICC hævder, at hendes barsel var uden betydningen for beslutningen om at afskedige hende, påhviler bevisbyrden RICC, jf. 16, stk. 4, og denne bevisbyrde har selskabet ikke løftet. Efter beslutningen den 30. oktober 2008 om reduktion af medarbejderstaben med 40 % gik der kun en uge, inden RICC den 6. november opsagde A, og der blev ikke inden afskedigelsen gennemført nogen samtale med hende. Sakari Kauppinen fik kun et døgn til at udpege de fem medarbejdere, som han bedst kunne undvære, og hans indstilling blev fulgt. Det blev derfor reelt ikke undersøgt, om det kunne lade sig gøre at omplacere hende med henblik på at undgå en afskedigelse. Det er også bemærkelsesværdigt, at af de 25 medarbejdere, der blev afskediget i forskningsafdelingen, var de fem enten gravide eller på barsel, og virksomheden har efterfølgende genansat den ene og truffet aftale om godtgørelse med to af de andre. A var kvalificeret til at løse arbejdsopgaver i RICC også efter omlægningen af virksomhedens strategi. Hun havde længere anciennitet end flere af de tilbageværende, herunder C, der ikke havde bedre forudsætninger end hende for at arbejde med de opgaver, der nu var i fokus.

5 - 5 - At As ph.d.-projekt angik et andet område, var ikke noget reelt problem, eftersom der kunne foretages en tilpasning af projektet efter behov. Netop fordi A var erhvervs-ph.d., var virksomhedens besparelse ved at afskedige hende ubetydelig. Det modsiger en antagelse om, at et ønske om størst mulig omkostningsreduktion var afgørende for valget af medarbejdere, der skulle afskediges. As løn var på kr. om måneden, og en godtgørelse på kr. svarer således til 8 måneders løn, hvilket er passende, da hun på fratrædelsestidspunktet ville have været ansat i 1 år og 11 måneder og fik afbrudt sin ph.d. som følge af afskedigelsen. Hvis godtgørelsen for overtrædelse af ligebehandlingsloven skal være mindre, vil der inden for rammen af påstandsbeløbet være plads til godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2 b og/eller erstatningsansvarslovens 26. Godtgørelse efter funktionærlovens 2 b må være konsekvensen af den uberettigede bortvisning af hende. Under ankesagen har RICC nu erkendt, at bortvisningen var uberettiget som følge af passivitet, men selskabet fastholder, at betingelserne for bortvisning ellers var opfyldt. Det var de imidlertid ikke. A har ikke overtrådt sin loyalitetsforpligtelse over for RICC hverken ved at afsløre forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger over for en konkurrent eller på anden måde. Skønserklæringerne og syns- og skønsmændenes forklaringer for Sø- og Handelsretten viste, at Bs ansøgning om patent på opfindelsen af blockmir ikke var baseret på oplysninger fra RICC. RICC havde slet ikke viden, som var relevant for ham og hans virksomhed. Det var lige omvendt, idet han havde viden og patentrettigheder, som RICC ønskede at tilegne sig, hvilket også var formålet med retssagen mod ham og hans selskaber. RICC tabte disse retssager ved Sø- og Handelsrettens dom af 5. juli 2013 og ankede ikke dommen i forhold til disse parter. Mailkorrespondancen mellem A og B er formuleret ud fra en forudsætning om, at der er tale om privat korrespondance om hverdagsoplevelser samt personlige og faglige frustrationer mv. mellem personer, der lever i et fast samlivsforhold, og at indholdet derfor ikke går videre til andre. Det svarer til en privat samtale mellem ægtefæller, og der kan derfor ikke stilles krav om samme forsigtighed ved formuleringen, som hvis adressaten var en fremmed. Det er helt naturligt, at korrespondancen også omfatter faglige forhold, bl.a. fordi begge arbejder med det

6 - 6 - samme fagområde, men ingen af de faglige oplysninger har karakter af forretningshemmeligheder. A har aldrig lagt skjul på sit forhold til B, og hun har oplyst om hans arbejde, herunder om hans opfindelse af blockmir. Hun har således forklaret om blockmir i mødet den 29. november 2007, hvor hun også præsenterede de foreløbige resultater af sin egen forskning i RNAmicromimics. Bs patentansøgninger vedrørende blockmir og hans aktiviteter i selskabet X- firma ApS, der tilhørte ham, var derfor kendt af RICC allerede i Det fremgår endvidere af korrespondancen mellem ham og RICCs forskningschef Troels Koch fra december 2007 og januar 2008, at B ønskede at indlede et samarbejde om udnyttelse af teknologien med RICC. På Keystone-konferencen i foråret 2008 deltog såvel B som flere af As kolleger fra RICC. De deltog også i fælles middag og udvekslede synspunkter om de faglige temaer. Derfor er det svært at forstå, når RICC nu anser det for et problem, at A har omtalt faglige forhold i sin private mailkorrespondance med sin mand. Bortvisningen af A var således ikke rimeligt begrundet i hendes forhold, og de omtalte forhold udgjorde end ikke et rimeligt grundlag for en opsigelse af hende. Derfor har hun krav på en godtgørelse efter funktionærlovens 2 b på ikke under en måneds løn. Godtgørelse for tort, jf. erstatningsansvarslovens 26, har A krav på, fordi RICC har begået en strafbar fredskrænkelse, jf. straffelovens 263, ved brud på brevhemmeligheden. Denne fredskrænkelse fandt sted, da RICC åbnede og gennemlæste hendes private mailkorrespondance med hendes samlever B. Det var også retsstridigt efter reglerne i persondataloven, der ikke giver hjemmel til gennemlæsning af private mails uden samtykke, og der forelå ikke noget samtykke fra A. Bestemmelsen i ansættelsesaftalens punkt 5.3 kan ikke fortolkes som et samtykke til gennemgang af privat mailkorrespondance heller ikke i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke har markeret korrespondancen som privat i meddelelsesfeltet. Gennemgangen af korrespondancen har vist, at der ikke var grundlag for mistanke om misbrug ved videregivelse af fortrolige oplysninger, og det betyder, at gennemgangen af den private korrespondance har fundet sted uden rimelig grund. Hertil kommer, at RICC har overtrådt de formelle regler om fremgangsmåden, som følger af persondataloven, herunder reg-

7 - 7 - lerne om underretningspligt, jf. 29. Gennemgangen af de private mails blev foretaget af en begrænset kreds af personer, som underskrev en fortrolighedserklæring, men dette fortrolighedsløfte har RICC efterfølgende ophævet uden grund. Endelig har A gjort gældende, at Sø- og Handelsrettens afgørelse om sagsomkostninger bør ændres, således at der tilkendes hende et betydeligt større sagsomkostningsbeløb. Supplerende sagsfremstilling Ansættelsesaftalen indgået den 30. marts 2007 mellem A og det daværende Santaris Pharma A/S (Santaris) er i uddrag gengivet i Sø- og Handelsrettens dom. Aftalens pkt. 5.3 lyder i sin helhed således: Korrespondance og anden kommunikation, der afvikles fra Selskabets elektroniske kommunikations- og postsystemer, betragtes som skreven korrespondance, der tilhører Selskabet, og som Selskabet derfor kan gøre sig bekendt med og disponere over som anden korrespondance til og fra Selskabet. I det omfang Medarbejderen måtte ønske at anvende virksomhedens IT-system til privat kommunikation (under forudsætning af at dette ikke overskrider dansk lov), bør Medarbejderen udtrykkeligt markere dette i det meddelelsesfelt, der anvendes ved afsendelse og lagring m.v. sådan kommunikation har. Selskabet kun adgang til som led i den almindelige driftsovervågning, herunder ved den lejlighedsvise kontrol af systembelastning m.v. til og fra den enkelte medarbejders arbejdsplads. Der er i sagen fremlagt en mailkorrespondance fra januar 2008 mellem Troels Koch og B om afholdelse af et møde om samarbejde om udnyttelse af blockmir-teknologien. I Troels Kochs mail af 3. januar 2008 til B er der således bl.a. anført følgende: Subject: Møde den 17. januar kl. 10 B, Vi holder indtil videre fast i mødedatoen, med det forbehold vi tidligere har talt om. Indledningsvis vil vi bede dig om at præsentere X-firma og din IP. Vi kan dernæst diskutere mulige samarbejder. Vi vil gerne forberede os til mødet, og jeg vil derfor bede dig om at fremsende dine offentliggjorte patenter elektronisk inden vi mødes (el. evt. numrene på dem). På forhånd tak. Best regards

8 - 8 - Troels Koch I Bs svarmail af samme dato hedder det bl.a.: Kære Troels Hele grundlaget for firmaet er IP og en formodning om at den videnskabelige udvikling vil vise relevansen af at blokere specifikke microrna-mrna interaktioner. Så vi skal klart tale en del IP, og hvad jeg har indleveret af ansøgninger på. Andres IP er bestemt også relevant. Men selve ansøgningerne er endnu ikke offentliggjorte. Hvis I ønsker at se den første ansøgning, kan vi enten lave en hemmeligholdelsesaftale eller fremskynde publiceringen af ansøgningen. Jeg har i forvejen overvejet sidste mulighed. Jeg vedhæfter to artikler, som demonstrerer blockmir princippet. Arbejdet fra Harvard er også omtalt her: [link] De taler tilsyneladende med investorer om at få teknologien i spil og mon ikke de også taler med Alnylam/Regulus. Ser frem til mødet. Mvh B Af Troels Kochs svarmail af 15. januar 2008 fremgår bl.a.: B, Jeg har prøvet at ringe til dig men uden held. Vi bliver desværre nød til at udsætte mødet på torsdag grundet det, som jeg har anført tidligere. Jeg vil prøve at få arrangeret et nyt møde ASAP. mvh Troels Der er for Højesteret desuden fremlagt en mailkorrespondance i Santaris foranlediget af Bs mail af 3. januar 2008, som den 4. januar 2008 blev videresendt af Troels Koch til Maja Bojko.

9 - 9 - I Maja Bojkos mail samme dag til Niels Abrahamsen, med Troels Koch og Sakari Kauppinen cc, hedder det bl.a.: Subject: FW: Møde den 17. januar kl. 10. Kære Niels, Som du ser, er der lagt op til et møde vedr. blockmir. Troels vil dog lige høre, hvornår patentet publicerer. Hvis det bliver over 3 mdr., kan vi selv indlevere ansøgning på vore ideer vedr. blockmir, hvis ikke, kan vi jo vente til ansøgningen publiceres, så kan vi bedømme teknologien uden at være bundet af CDA. Som du måske ved er/var? B også patent agent hos PVP. MVH Maja I forlængelse heraf skrev Sakari Kauppinen den 20. januar 2008 til Maja Bojko og Niels Abrahamsen, med Troels Koch og Henrik Ørum cc, bl.a.: Hej med jer, Jeg har fået at vide, at B s blockmir patent først publicerer til maj, hvilket vil give os tid til at bedømme hans ansøgning. Vi vil også kunne generere PoP for brug af LNAblockmir til inhibering af HCV replikation inden maj og indlevere en ansøgning på vore designs. Se ydermere vedlagt kopi af artikel fra RNAiNews, som omhandler X-firma samt B s IP. Mvh Sakari Af en rapport udarbejdet i november 2008 af direktionen i Santaris fremgår følgende om afskedigelserne i virksomheden: HR As discussed at the October Board meeting the Company has been forced to reduce the workforce due to the last months negative developments in the financial markets. The process started on Monday November at a staff meeting where the implications of the new strategy were outlined to the staff. As required by Danish law in a situation where a large part of the workforce is expected to be made redundant, representatives from Management met with representatives of the employees to negotiate. The negotiations were very constructive and resulted in a mutual understanding of the need of the new strategy, the process for informing the dismissals to the employees and the terms to be offered.

10 On November , the affected employees received their notice of termination. Individual meetings were held with all employees and information of their future employment or dismissal was given. Despite the very serious situation for the Company and the employees, the process went as smoothly as possible and most employees reacted to their termination in a constructive manner (except for a few who have brought in their unions to assist in making claims related to their dismissal). In total 42 employees were made redundant (app. 35% of corporate staff, app. 40% of Research staff and app. 70% of Product Development staff). It goes without saying that the reactions were very emotional and strong and the support given by colle[agues] and our external consultants were appreciated. I en sammenfatning af oplysninger, som Santaris havde udarbejdet i medfør af 6 i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, hedder det om de påtænkte kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, som virksomheden skulle afskedige, bl.a.: 3.0 Påtænkte kriterier 3.1. Som udgangspunkt påtænker Santaris Pharma A/S at foretage afskedigelserne ud fra et kvalifikationskriterium, således at de medarbejdere, der forbliver ansat, er de, der vurderes at have de bedste kvalifikationer/kompetencer til at imødegå virksomhedens fremtidige udfordringer. I et referat fra forhandlingsmøder den 3. og 4. november 2008 mellem repræsentanter fra Santaris ledelse og det af medarbejderne nedsatte forhandlingsudvalg er der om medarbejdernes ønsker til opsigelsesbetingelserne bl.a. anført følgende: Der er nogle grupper som der skal tages særlige hensyn til: - Medarbejdere på barsel (som er beskyttet af ligebehandlingsloven) I advokat Finn Schwarz brev af 27. februar 2009 til As advokat, Thomas Torré-Christiansen, hvorved hun bortvises, hedder det om begrundelsen bl.a.: Bortvisningen er begrundet i, at Deres klient har videregivet specifikke fortrolige informationer fra Santaris Pharma A/S til B, hvilket bl.a. konkret har medført, at B har foretaget ændringer af sine patentansøgninger i konkurrence med min klients arbejde inden for samme område. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaringer af Henrik Tiedebøhl og Niels Abrahamsen og supplerende forklaringer af Troels Koch og Sakari Kauppinen.

11 Troels Koch, har forklaret bl.a., at det var 42, og ikke som anført i Sø- og Handelsrettens dom 40 ansatte, der blev opsagt. Virksomheden befandt sig i en vanskelig situation i efteråret Det var lige efter finanskrisens udbrud, og de kunne se, at de ikke kunne videreføre virksomheden som hidtil. Selskabet havde et for stort kapitalforbrug, og samtidig kunne de se, at kapitalgrundlaget faldt fra hinanden. Virksomhedens eksistens var truet. De blev tvunget til at spare voldsomt i deres udgifter. Forholdene bevirkede, at selskabets administrerende direktør i oktober måned indkaldte ledelsen til et strategi-/krisemøde, hvor de gennemgik alle selskabets aktiviteter. Det var klart, at fokusområdet vedrørende onkologi ikke kunne videreføres. Alt arbejde vedrørende onkologi blev skåret bort. Det var primært de prækliniske og kliniske forsøg, som var meget omkostningstunge. Det blev besluttet, at det måtte afvikles. Det blev tillige besluttet, at fokus fremover skulle være på det metabolske område, idet de vurderede, at der her hurtigt ville komme kliniske resultater, som kunne løfte værdien af selskabet. De var nødsaget til at skære dybt, hvis virksomheden skulle reddes. Strategien vedrørte hele virksomheden. De omdefinerede og specificerede deres fokusområde, som var det metabolske sygdomsområde. Alt der ikke vedrørte dette område blev skåret bort. Det er naturligt i relation til en kriseplan, at alt, hvad der ikke er direkte værdiskabende eller relaterer sig til et nyt fokusområde, bliver skåret bort. Det nye fokusområde skulle hurtigst muligt flyttes ind i den kliniske udvikling. Ved at have fokus på det nye område kunne de langt hurtigere og billigere få kliniske data, der var værdiskabende for virksomheden. Arbejdet med Miravirsen fortsatte dog. På strategimødet i slutningen af oktober blev det besluttet, at de enkelte divisioner skulle skære et bestemt antal ansatte i hver afdeling. Troels Koch var chef i reasearchafdelingen. Han fik at vide, hvor mange medarbejdere hans division skulle beskæres med i alt. Hans division bestod af fire afdelinger. Det antal medarbejdere, som hans division skulle beskæres med, delte han ligeligt pro rata ud i de enkelte afdelinger. Det bevirkede, at MikroRNA-gruppen, hvor Sakari Kauppinen var leder, skulle beskæres med fem medarbejdere. Han indkaldte direktørerne fra de fire afdelinger og orienterede dem om den ulykkelige situation, som virksomheden befandt sig i, og samtidig oplyste han, hvor mange medarbejdere, der skulle indstilles til afskedigelse. Herefter var det afdelingschefernes opgave at beslutte, hvilke konkrete personer der skulle afskediges. Beslutningen skulle træffes hurtigt, så de fire afdelingsdirektører holdt et møde den efterfølgende dag om morgenen med Troels Koch. Det var en ubehagelig situation for alle. Afdelingsdirektørerne kom med deres indstillinger om hvem, der skulle afskediges. Deltagerne i mødet udfærdigede i fællesskab på baggrund af afdelingsdirektørernes indstilling en

12 endelig indstilling til ledelsen. Han husker ikke, at der var tilfælde, hvor de ikke fulgte afdelingsledelsens indstilling. Det blev indskærpet, at der skulle tages specielt hensyn til medarbejdere, der var særligt beskyttede. Hvis det var muligt, skulle de undgå at afskedige medarbejdere, der var særligt beskyttede. I gruppen af særligt beskyttede medarbejdere var A, der var på barsel. De undersøgte muligheden for at omplacere A, men der var efter hans opfattelse utvivlsomt ikke en anden stilling, som A kunne have varetaget. Heller ikke hvis de havde afskediget en anden medarbejder i stedet for A. Hvis det havde været muligt, havde de gjort det. Det var ikke næsten omkostningsneutralt at have A ansat. En medarbejder kostede Santaris mellem 1-1,2 mio. kr. om året. Dette beløb oversteg utvivlsomt den kompensation, de modtog fra Københavns Universitet i relation til As ansættelse. Totalomkostningen ved at have A ansat var den samme som ved andre medarbejdere, men de fik et lille tilskud. Angående bortvisningen af A havde Sakari Kauppinen over for ham givet udtryk for, at B og/eller X-firma var en konkurrent. Det havde han givet udtryk for ved adskillige lejligheder, herunder straks ved offentliggørelsen af X-firma. Det betød rigtigt meget for Sakari Kauppinen, fordi han også havde A i sin gruppe. Det skabte en problemstilling i hans gruppe, som de skulle forholde sig til. Sakari Kauppinen havde givet meget tydeligt udtryk for dette. Han fik først kendskab til de i sagen fremlagte mails ved sagens behandling i Sø- og Handelsretten. Han så dem i forbindelse med et processkrift. Han havde ikke set de fremlagte mails tidligere. Sakari Kauppinen har supplerende forklaret bl.a., at Santaris i efteråret 2008 var i krise. Virksomheden kom i en situation, hvor de skulle masseafskedige medarbejdere. 40 % af virksomhedens ansatte skulle afskediges. Hele virksomhedens drift blev refokuseret, således at samtlige projekter, som havde til formål at udvikle LNA til behandling af kræftsygdomme, blev skåret væk. Driften blev refokuseret på metaboliske sygdomme, navnlig kolesterol-sænkende lægemidler og midler mod smitsom leverbetændelse, Hepatitis C. Det var en strategi, der gjaldt for hele virksomheden. For hans afdeling betød den ændrede strategi, at cancerprojekterne og As erhvervs ph.d-projekt blev skåret væk. As projekt lå ikke inden for virksomhedens kerneområde. As projekt havde en modsat tilgang til terapeutisk manipulation af mikrorna, end hvad der var Santaris fokusområde. Ved en anden tilgang skal forstås, at de hos

13 Santaris var fokuseret på at hæmme microrna ved hjælp af enkeltstrengede LNA molekyler, hvorimod As projekt havde til hensigt at erstatte eller opregulere microrna aktivitet. Denne tilgang er baseret på dobbeltstrengede molekyler. Santaris har ikke ham bekendt efterfølgende anvendt As tilgang. Han fik udmeldt, at han skulle indstille fem medarbejdere til afskedigelse. Samtlige indstillinger om afskedigelser blev drøftet på et møde med Troels Koch og de andre afdelingsdirektører i researchafdelingen. Indstillingerne var baseret på virksomhedens refokuserede forretningsplan. Bolette Wildt, der ikke deltog i mødet, havde forinden tilkendegivet, at der kunne være et potentielt problem i forhold til medarbejdere på barsel. De undersøgte, om der var mulighed for at undgå at afskedige A. Konklusionen var, at de var nødt til at afskedige hende. Det blev ikke betragtet som negativt, at hun havde været på barsel. De lagde og var nødsaget til at lægge vægt på den strategi, som firmaets topledelse havde lagt til grund for Santaris fremtid og for fyringsrunden. På daværende tidspunkt var det uvist, hvorvidt virksomheden ville eksistere et halvt år ud i fremtiden. Det var efter deres overbevisning ikke muligt at omplacere A til en anden stilling i afdelingen. Hun kunne efter hans opfattelse f.eks. ikke have overtaget Cs stilling. C havde en ph.d. grad og havde kørt et vigtigt udviklingsprogram, som også resulterede i en patentansøgning inden for virksomhedens LNAplatform. Det var en videreudvikling af platformen. C var en nøgleperson til at køre udviklingsprogrammet og står tillige som hovedopfinder på patentet. A kunne efter hans overbevisning heller ikke have været omplaceret til en anden stilling i gruppen, idet alle havde igangværende projekter. De medarbejdere, der blev i afdelingen, havde nogle specifikke kompetencer, som ikke kunne erstattes. I øvrigt kan der stilles spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt at omplacere en person, der er midt i en ph.d.-uddannelse. Det var helt afgørende ved vurderingen af, hvem der skulle afskediges, at se på virksomhedens kerneforretning og de kompetencer, der skulle bruges til at køre kerneforretningen videre. I deres afdeling var der navnlig tre opgaver, som for det første var at støtte Miravirsen-lægemiddelprogrammet, som var virksomhedens hovedprogram på daværende tidspunkt, for det andet at færdigudvikle TINY LNAplatformen, og for det tredje at stå for bioinformatik for hele researchafdelingen. As projekt lå ikke indenfor nogen af disse områder. Det er ikke korrekt, at det irriterende ham, at A skulle på barsel. Han mener ikke, at han har diskrimineret A, fordi hun var på barsel. Da A blev afskediget, var der relativt kort tid, til hun skulle være vendt tilbage til virksomheden. Der var tale om uger.

14 De mails, der er fremlagt i sagen vedrørende Thomas Thum, indeholder efter hans opfattelse klart konkurrencefølsomme oplysninger. Der var tillige i andet af det i sagen fremlagte materiale oplysninger, som var konkurrencefølsomme, herunder mailen af 25. februar 2008, hvori der var informationer om Eric Ohlsson. Eric Ohlsson er videnskabelig medstifter af et amerikansk biotekfirma ved navn MiRagen Therapeutics, som er beliggende i Colorado. MiRagen Theapeutics henvendte sig i løbet af 2008 til Santaris med henblik på at få en licens til at anvende LNA teknologi i deres lægemidler. Konkurrencefølsomheden bestod i, at A oplyste, at Santaris ville starte et samarbejde med Eric Ohlsson med henblik på at etablere en alliance. Han kan ikke ud fra mailen læse, om der er tale om et akademisk eller et kommercielt samarbejde. Efter hans opfattelse var der ikke tale om kommercielle aktiviteter på daværende tidspunkt. Det er i princippet også underordnet, da det drejede sig om LNAmodificerede molekyler. C kunne heller ikke starte et akademisk eller kommercielt samarbejde. Hun kunne indstille til et samarbejde og få ansvar for det. Samtlige videnskabelige samarbejder, der blev indgået mellem Santaris og en anden partner, skulle godkendes af forskningsledelsen og IPafdelingen. A måtte naturligvis ikke give sådanne oplysninger til B, der var en konkurrent. Akademiske samarbejdsprojekter hos Santaris er i øvrigt også fortrolige, da de f.eks. kan indeholde oplysninger om videreudvikling af Santaris platform. Det er illoyalt, når A i en mail af 12. november 2007 til B refererer fra et internt møde i Santaris, hvor hun havde fremlagt ideen bag Bs patentansøgning og opfindelse. På mødet havde de drøftet deres beslutning om, at det ikke var en opfindelse, som de var interesseret i eller havde ressourcer til at følge op på. De havde begrænsede ressourcer og var dybt fokuserede på Miravirsen-programmet, på at udarbejde et videnskabeligt manuskript til Nature og på udvikling af Tiny LNA-platformen. Sprogbrugen i mailen er ikke udtryk for den almindelige sprogbrug eller jargon hos Santaris. Det var endvidere illoyalt af A at give de oplysninger, der er indeholdt i mailen af 19. februar 2008, fordi Regulus Therapeutics på daværende på tidspunkt var Santaris største konkurrent på MicroRNA området. Det er hans formodning, at det er en partneraftale vedrørende udvikling af et MicroRNA-122 baseret lægemiddel til behandling af smitsom leverbetændelse mellem GlaxoSmithKline og Regulus Therapeutics, der omtales i mail af 21. april Santaris standpunkt til en sådan samarbejdsaftale er potentielt en konkurrencefølsom oplysning. Der er i den fremlagte mail alene tale om et spørgsmål.

15 Vedrørende mailen, som han modtog i november/december 2007 fra Morten Lindow vedrørende det forhold, at B havde stiftet X-firma, husker han navnlig én gang, men han mener, at der var tale om to gange, hvor han talte med A om, at der skulle være vandtætte skotter i forholdet mellem B og Santaris. Han er ikke i tvivl om, at A forstod budskabet om, at hun ikke måtte videregive oplysninger til B. Tidspunktet, hvor han talte med A herom, lå efter, at X- firma var blevet stiftet og inden slutningen af 1. kvartal Han husker ikke den præcise dato. Han gjorde i øvrigt sine nærmeste ledere Troels Koch og Henrik Ørum opmærksom på situationen og på, at der muligvis var en interessekonflikt. Han sendte oplysningerne videre til ledelsen i november/december Henrik Tiedebøhl har forklaret bl.a., at han var ansat hos Santaris i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. juli De første ni måneder af sin ansættelse hos Santaris var han ansat som it-supporter og medvirkede til virksomhedens it-drift. I forbindelse med fyringsrunden i september/oktober 2008 blev han it-koordinator og -ansvarlig. De søgninger i mailkorrespondance, der blev foretaget i 2009, var generelle søgninger. Den 13. januar 2009 modtog han en mail fra Bolette Wildt, hvor han blev bedt om at foretage en søgning på følgende fem udvalgte nøgleord: B, X-firma*, stjernehysce* og querdenker. * indikerer, at der er tale om et wildcard. * bevirker, at man får alle mails, der indeholder søgeordene uanset sammenhæng og placering. Han søgte ikke på andre ord end de udvalgte. Han mener, at Bolette Wildt mundtligt udpegede fem mailbokse, som de skulle sørge på. Han kan huske, at de skulle søge på A, D, E og F. Han mener også at kunne huske, at de skulle søge på Cs mailboks. Han erindrer ikke, om de tillige skulle søge på Gs mailboks, eller om der skulle søges på yderligere mailbokse. Han fik at vide, at søgningen skulle foretages under fortrolige forhold. Han ved ikke hvorfor, der ikke blev søgt generelt på søgeordene. Det ville have været teknisk muligt. Resultatet af søgningen blev uredigeret videregivet til Bolette Wildt og Maja Bojko. Det er han ret sikker på, fordi i begyndelsen af fasen foregik alle overdragelser til Bolette Wildt og Maja Bojko. Senere blev der trukket en pst-fil der er en kopi af den pågældende brugers mailboks til lokal brug ud. Han husker ikke, hvornår det skete. Pst-filen blev stillet til rådighed for patentafdelingen på et lukket område, hvor der kun var tre personer, der havde adgang. De, der havde adgang, var Niels Abrahamsen, Mark Turner og Maja Bojko. De kunne foretage søgninger i pst-filen.

16 Den eneste, der kunne lægge pst-filer ud på det lukkede datadrev, var administrator. Det kræver en administratoradgang, som kun han havde. Det var udelukkende ham selv og hans chef, Henrik Stage, der havde fysisk adgang til filerne. Den 16. januar 2009 fik han pr. mail tilsendt en Confidentiality agreement. Den var udfærdiget på engelsk. Et par dage senere modtog han efter anmodning pr. mail en dansk udgave af aftalen. Han underskrev aftalen omkring den 19. januar Den underskrevne originale aftale afleverede han til Santaris. Han fik udleveret en kopi af aftalen, som han ikke længere er i besiddelse af. Aftalen blev ophævet i forhold til Bolette Wildt, Maja Bojko, Niels Abrahamsen, Mark Turner, Sakari Kauppinen, Troels Koch, Henrik Ørum og ham selv ved mail af 24. august 2009 fra Bolette Wildt. I ophævelsen blev der henvist til den mail, han havde modtaget den 16. januar Han har ikke været involveret i udarbejdelsen af det bilag i sagen, som indeholder uddrag af As mailkorrespondance. Han husker ikke, om de mails, som han videregav helt eller delvist, er indeholdt i bilaget. Der var tale om mange mails, og de vedrørte flere medarbejdere. Han erindrer ikke de resultater, der kom ind via søgningerne på de angivne søgeord. Hvis der i bilaget er mails, der ikke indeholder de ovenfor nævnte søgeord, er det ikke mails, som er kommet frem ved hans søgning. Hvis andre ville have søgt i As mailboks, ville det have krævet adgang. Det var udelukkende ham, der havde adgang. Niels Abrahamsen har forklaret bl.a., at han var ansat hos Santaris i perioden fra den 1. september 2007 til den 1. eller 30. januar Han var ansat som patent-attorney i patentafdelingen. Han var ansvarlig for udfærdigelsen af patentansøgninger, freedom to operate undersøgelser, sagsbehandling af patenter og håndtering af fremmede agenter. Han refererede til Maja Bojko. I efteråret 2008 blev han af Maja Bojko bedt om at kigge på publicerede patentansøgninger hos WIPO. Han kiggede på to patentansøgninger fra B vedrørende blockmir-princippet. Han husker ikke, hvornår den første ansøgning var publiceret. Den anden ansøgning var publiceret i december Han kiggede på disse ansøgninger 3-4 måneder før, de for alvor begyndte at kigge på indholdet i ansøgningerne fra B.

17 De begyndte at kigge alvorligt på ansøgningerne, da der kom besked fra MicroRNA-gruppen lige før eller efter nytår 2008/09. I denne forbindelse konstaterede de, at der var noget i den ansøgning, der var publiceret i december 2008, der så mistænkeligt ud. Han konstaterede, at der var nogle måder at beskrive de stoffer på, der var beskrevet i ansøgningen, som mindede meget om noget, som han havde skrevet ind i en af de allerførste ansøgninger, han havde udfærdiget for Santaris. Han blev bedt om at kigge nærmere på det. I patentgruppen diskuterede de, hvordan de kunne afklare den mistanke, som de havde om, at der var overleveret oplysninger. Senere blev Bolette Wildt involveret. Hans opgave var at finde ud af, om der var grundlag for en sag. En del af den proces var at kortlægge, hvilken information A havde fået, og hvor åben kommunikation der havde været mellem A og B. Han rekvirerede referater fra møder i microrna-gruppen og oplysninger om, hvornår A havde været til stede i virksomheden. På et tidspunkt, da deres undersøgelse havde peget på noget relevant, valgte de at høre, om virksomhedens it-medarbejder kunne søge på mailserveren. Han mener, at de i begyndelsen ikke udelukkende søgte i As mails. De søgte mere generelt, men efter noget specifikt. De søgte bl.a. efter mails, der indeholdt ordet X- firma. De fastlagde nogle søgeord, som Mark Turner eller Niels Abrahamsen bad Henrik Tiedebøhl søge efter i alle mails på Santaris server. Søgningen resulterede i, at der blev fundet mails, der indeholdt søgeordene. Han husker ikke, om der ved søgningen fremkom mails, som stammede fra andre end A. Søgningen fandt sted i januar Han husker ikke den præcise dato. Han brugte de oplysninger, der kom frem i forbindelse med søgningen, til at fastslå, hvornår A havde været til stede hos Santaris. Sakari Kauppinen havde oplyst, hvornår A havde været sygemeldt i forbindelse med barsel, og i hvilken periode hun havde været på barsel. Han videregav i uredigeret stand alle de mails, som han vurderede var relevante for sagen, til Bolette Wildt og advokat Ole Damsbo. Det er mange af disse mails, der indgår i sagens bilag. Det er ham, der har fundet de mails, som ikke er fundet af Henrik Tiedebøhl. Han har fundet størstedelen af de mails, der er gengivet i bilaget. Han foretog søgningerne på Henrik Tiedebøhls enekontor, hvor han havde lånt en computer, der stod ved siden af Henrik Tiedebøhls. Der var ikke andre til stede i kontoret ud over Henrik Tiedebøhl, der var til stede det meste af tiden. Henrik Tiedebøhl gav ham adgang til As mailboks efter nærmere instruktion fra Bolette Wildt. Han kender ikke nærmere til indholdet af de instruktioner, som Bolette Wildt havde givet til Henrik Tiedebøhl, men Henrik Tiedebøhl tillagde det stor betydning, at Niels Abra-

18 hamsen ikke havde fri adgang. Han havde adgang til at lede efter oplysninger, der relaterede sig til microrna. Han ved ikke, om han fik fuld adgang. Han fik adgang til at søge på begge servere så langt tilbage i tid, som det var muligt. De kunne ikke gå så langt tilbage i tid, som de ønskede. Han havde adgang til at søge både i ind- og udgående mails. Det er hans opfattelse, at det ikke er alle de mails, han fandt, som er gengivet i sagens bilag. De mails, der omhandler As kommunikation med virksomheden Ribo Task, der er en virksomhed, som er tilknyttet Odense Universitet, og hvor A bestilte Oligo-nucleotider til mickrorna-21, er medtaget i bilaget, fordi han fra C eller Sakari Kauppinen havde fået at vide, at A uden at have fået tilladelse var gået i gang med at arbejde inde i Micromir-projektet, som er det projekt, som Santaris hævder, at A har videreleveret oplysninger fra. Han husker ikke sit tidsforbrug i forbindelse med søgningerne. Han foretog mange søgninger, som alle var efter de retningslinjer, som Bolette Wildt havde udstukket. På et tidspunkt fik han fri adgang til As mailboks. I begyndelsen havde Henrik Tiedebøhl sat søgeord ind, men han kunne selv definere søgeord og personer. Han husker det således, at de i januar/februar måned havde de fleste mails til rådighed. Han har ikke foretaget yderligere søgninger, efter at han havde afleveret mails til Ole Damsbo og Bolette Wildt. Han læste ikke i forbindelse med sine søgninger alle As mails. Det var ikke hans opdrag, som var at klarlægge, om der var sket en overførsel af relevant information. Det ville have været en uoverkommelig opgave, hvis han skulle have læst alle As mails. Han skulle fortolke de mails, som han fandt. Bolette Wildt havde ingen teknisk indsigt. Det er muligt, at man kan undre sig over nogle af de mails, der er medtaget, men det var for at give indtryk af, at der var en åben kommunikation mellem A og B. Han drøftede jævnligt indholdet i de pågældende mails med Bolette Wildt. Han husker ikke, om han tillige drøftede dem med Maja Bojko. Han har underskrevet en Confidentiality Agreement. Han husker ikke, hvilken dato han underskrev erklæringen. Det har muligvis været den 16. januar Han har ikke set erklæringen, efter at han underskrev den. Han har ikke selv et eksemplar. Den afstedkom, at sagen ikke blev diskuteret bredt på Santaris. Bolette Wildt sagde i forbindelse med underskrivelsen, at de skulle undgå, at A blev sværtet til. Det er hans opfattelse, at søgningerne blev foretaget med respekt for medarbejderne. Undersøgelserne blev foretaget forsvarligt og respektfuldt.

19 Det var hans opfattelse, at de i forbindelse med søgningerne fandt noget, der underbyggede deres mistanke. Bl.a. As mail af 23. januar 2008 var relevant i forhold til at belyse, at hun havde videregivet fortrolige oplysninger, fordi der samtidig i Santaris blev skrevet på en patentansøgning, som var baseret på de data, der var i artiklen. Dette var et problem, fordi mailen ligger forud i tid for prioritetsansøgningen. Prioritetsdatoen var den 7. marts Hvis opfindelsen blev offentliggjort før ansøgningen, var der en potentiel risiko for, at de mistede retten til patentet. Spørgsmålet er, om der sker en offentliggørelse i mailen. Det kan diskuteres her, eftersom B havde konkurrerende virksomhed. Artiklen var baseret på data, som han går ud fra, at MicroRNA-gruppen havde adgang til. Det burde være en fortrolig oplysning, da der potentielt kan være tale om offentliggørelse og dermed potentiel risiko for, at de ville miste deres opfindelse. Han tog mailen fra, fordi sproget var indforstået, og det forekom som om, B kendte noget til artiklen. Det er hans fortolkning, at der var tale om videregivelse af oplysninger til en konkurrerende virksomhed, som kunne være til skade for patenteringen af en opfindelse. Det var hans opfattelse på daværende tidspunkt, at A som ph.d.-studerende ville blive betragtet som ekstern ansat og dermed ikke som ansat hos Santaris. Et andet eksempel er mailen af 8. november Den omhandler eventuelle muligheder for et samarbejde med Thomas Thun gruppen. Mailen viser åbenhed om kontaktflader, og det kunne efter hans opfattelse være et potentielt problem. Et tredje eksempel er mailen af 27. februar 2008 vedrørende Eric Ohlsson. Det fremgik heraf tydeligt, at A havde talt med C om Eric Ohlsson. Med hensyn til omtalen af artiklen havde han en specifik faglig baggrund for at udtale sig om, hvorvidt der var tale om oplysninger af fortrolig karakter, men det havde han ikke med hensyn til de øvrige kommercielle aktiviteter. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om A, der var ansat hos Roche Innovation Center Copenhagen A/S (RICC), har krav på 1) godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16 som følge af afskedigelsen af hende den 6. november 2008, 2) godtgørelse efter funktionærlovens 2 b som følge af bortvisningen af hende den 27. februar 2009 og 3) godtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26 som følge af privatlivskrænkelser på grund af RICC s gennemgang af hendes mailkorrespondance med sin mand.

20 Godtgørelse efter ligebehandlingsloven Det fremgår bl.a. af ligebehandlingslovens 9, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af barsel. Afskediges en lønmodtager i strid med 9, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, jf. 16, stk. 2. Såfremt en afskedigelse finder sted under fravær på grund af barsel, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet med barsel, jf. 16, stk. 4. Spørgsmålet er, om RICC har løftet denne bevisbyrde. Afskedigelsen af A den 6. november 2008 fandt sted i forbindelse med en omlægning af virksomhedens strategi og den samtidige afskedigelse af ca. 40 % af medarbejderne, hvilket var nødvendiggjort af en økonomisk kritisk situation for virksomheden, som betød, at dens eksistens var i fare. Umiddelbart efter ledelsesbeslutningen om masseafskedigelse ultimo oktober 2008 blev hele personalet orienteret om den kritiske situation, og RICC gik frem efter reglerne i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Strategiændringen betød, at aktiviteter uden for de forretningsområder, der herefter var i fokus, skulle skæres væk, og at forskningsafdelingen, som A var ansat i, skulle beskæres med 25 medarbejdere. Sakari Kauppinen, der var As chef, fik i den forbindelse til opgave at pege på de fem medarbejdere, som han bedst kunne undvære under hensyn til kvalifikationer og kompetencer i forhold til virksomhedens fremtidige forretningsområder. A, som var på barselsorlov, var blandt de medarbejdere, han udpegede, og hun blev afskediget i overensstemmelse med hans indstilling. Højesteret finder, at RICC har godtgjort, at det var uden betydning for beslutningen om at afskedige A, at hun var på barsel på afskedigelsestidspunktet. Ved bevisbedømmelsen har Højesteret særligt lagt vægt på det oplyste om, at medarbejderstaben på grund af besparelser, som var nødvendiggjort af virksomhedens dårlige økonomi, skulle beskæres med ca. 40 %, og at virksomheden så sig nødsaget til at ophøre med alle aktiviteter, der lå uden for de forretningsområder, man ifølge den nye strategi ville koncentrere sig om. Det er ubestridt, at A var beskæftiget med et forskningsprojekt, der lå uden for disse forretningsområder. Højesteret har endvidere lagt vægt på, at hun som ph.d.-studerende ikke havde samme faglige niveau eller erfaring, som de kolleger, hun har sammenlignet sig med.

21 Da det således må lægges til grund, at As barsel ikke har haft betydning for afskedigelsen af hende den 6. november 2008, er der ikke grundlag for at tilkende hende godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16, stk. 2. Godtgørelse efter funktionærlovens 2 b A levede i et fast samlivsforhold med B, der bl.a. havde beskæftiget sig med forskning og udvikling af et patent vedrørende et produkt med egenskaber, som ville kunne konkurrere med produkter, som RICC arbejdede med. RICC var bekendt med Bs arbejde og hans samliv med A, og Sakari Kauppinen havde derfor også indskærpet A hendes tavshedspligt i forhold til B. Den korrespondance, som RICC har påberåbt sig som grundlag for bortvisningen, består af mails mellem A og B, og der er tale om en korrespondance, som de ikke forventede ville komme ud til andre, og hvor der derfor må accepteres et vist frisprog. RICC har ikke godtgjort, at A har videregivet oplysninger om forretningshemmeligheder eller i øvrigt har tilsidesat loyalitetsforpligtelsen over for sin arbejdsgiver. Dette resultat understøttes af udfaldet af Sø- og Handelsrettens dom af 5. juli 2013 i selskabets sager mod B m.fl., hvorved det bl.a. blev lagt til grund, at indleveringen af Bs patentansøgninger ikke var retsstridig i forhold til RICC (tidligere Santaris). Højesteret tiltræder herefter, at de forhold, der ligger til grund for bortvisningen af A den 27. februar 2009, ikke har givet rimelig anledning hertil. Der er heller ikke tale om forhold, der ville have kunnet give tilstrækkelig anledning til en opsigelse af hende. Hun er derfor berettiget til godtgørelse for bortvisningen, jf. funktionærlovens 2 b, stk. 3. Under hensyn til det oplyste om varigheden af hendes ansættelse, samt at hun på bortvisningstidspunktet allerede var afskediget ved en opsigelse, der var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, findes godtgørelsen passende at kunne fastsættes til kr., svarende til en måneds løn. Godtgørelse for tort, jf. erstatningsansvarslovens 26 A har anført, at hun har krav på godtgørelse for tort, fordi RICC uberettiget har foretaget en gennemgang af hendes private mailkorrespondance med B. Ifølge ansættelsesaftalens punkt 5.3 skulle mailkorrespondance via RICCs systemer betragtes som skreven korrespondance, der tilhørte selskabet, og som selskabet derfor kunne gøre sig bekendt med og disponere over som anden korrespondance til og fra selskabet. Ifølge be-

22 stemmelsen burde medarbejderen derfor markere eventuel privat korrespondance ved udtrykkelig angivelse af dette i meddelelsesfeltet, idet selskabet kun havde begrænset adgang til korrespondance, som var markeret på denne måde. A har ikke markeret nogen del af den i sagen omhandlede korrespondance som privat ved angivelse herom i meddelelsesfeltet. RICC har efter afskedigelsen af A den 6. november 2008 foretaget en gennemgang af hendes mailkorrespondance på baggrund af en mistanke om læk af fortrolige oplysninger til B. Mistanken opstod efter patentafdelingens analyse af en patentansøgning indgivet af B. Gennemgangen af mailkorrespondancen blev i henhold til en beslutning på ledelsesniveau foretaget af en nærmere afgrænset personkreds, som bestod af personer med fornøden faglig indsigt til at vurdere, om der var tale om forretningshemmeligheder. De pågældende blev pålagt at underskrive en fortrolighedserklæring for at sikre, at de ikke videregav fortrolige oplysninger, og gennemgangen blev målrettet efter formålet med undersøgelsen. Som foran anført var ingen af de mails, som RICC gennemgik som led i undersøgelsen, markeret som privat korrespondance i meddelelsesfeltet. Efter pkt. 5.3 i ansættelsesaftalen måtte de pågældende mails derfor som udgangspunkt anses for at være korrespondance, der tilhører selskabet, og som selskabet kan gøre sig bekendt med. Det var således ikke muligt på forhånd at afgøre, om disse mails uanset den manglende markering i meddelelsesfeltet alligevel helt eller delvis havde et privat indhold. Det bemærkes herved, at en række af de fremlagte mails har et blandet indhold, således at de både indeholder meddelelser, der er arbejdsrelaterede, og meddelelser, der angår rent private forhold. Det er ikke godtgjort, at RICC har søgt i og gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang, end det var nødvendigt for at kunne udskille den del af mailkorrespondancen, der var relevant i forhold til undersøgelsens formål. På den anførte baggrund finder Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at den gennemgang af As mailkorrespondance, som RICC har foretaget, har indebåret en krænkelse af hendes privatliv, der kan begrunde et krav på godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26. Sagsomkostninger En betydelig del af bevisførelsen såvel for Sø- og Handelsretten som for Højesteret har været koncentreret om spørgsmålet, hvorvidt A som følge af misligholdelse af sin loyalitespligt selv havde givet rimelig anledning til bortvisningen. For Højesteret har RICC erkendt, at retten til bortvisning var fortabt som følge af passivitet, men fastholdt, at betingelserne for bortvisning

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere