Afholdelse af omsorgsdage...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afholdelse af omsorgsdage...3"

Transkript

1 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage... 3 A. Medarbejdere, der arbejder hver dag... 3 B. Medarbejdere, der ikke arbejder hver dag... 3 C. Ved ansættelse... 3 Afholdelse af omsorgsdage...3 A. Hvordan kan de holdes... 3 B. Aftale om afholdelse af omsorgsdage... 3 C. Ændring af aftalt omsorgsdag...4 D. Sygdom på en aftalt omsorgsdag... 4 Ændring af ansættelsesforholdet i løbet af året... 4 Fratrædelse... 5 Betaling for ikke holdte omsorgsdage... 5 A. Ved årets udgang... 5 Eksempel Eksempel 2:... 6 B. Ved fratrædelse... 7 Eksempel: / juli :08

2 2 Indledning Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 vedtog FA og Finansforbundet at indføre ret til omsorgsdage fra 1. januar Retten gælder for ansatte på pengeinstitut-, realkredit- og forsikringsområdet, med få forskelle. FA, Finansforbundet og DFL har i fællesskab udarbejdet en vejledning, som - med Finansforbundets redaktionelle ændringer efter overenskomstfornyelsen i er gengivet i det følgende. Hvem er omfattet af bestemmelserne A. Generelt For at være omfattet af bestemmelserne og dermed have ret til omsorgsdage skal medarbejderen have et ansættelsesforhold og modtage fuld løn fra virksomheden. Det betyder, at medarbejdere, der er syge og får fuld løn under sygdom, eller har orlov med fuld løn, fx graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov og orlov til pasning af døende, er omfattet af bestemmelserne. Derimod tæller perioder, hvor medarbejderen ikke får løn eller måske kun får betalt pensionsbidrag fra virksomheden ikke med. Det er fx tilfældet ved retmæssig eller aftalt orlov med dagpenge efter barselsorlovsreglerne eller ved orlov i forbindelse med barsel, hvor der kun betales pensionsbidrag. Udstationerede medarbejdere er ikke omfattet af bestemmelserne, medmindre det er aftalt, at de følger overenskomsterne. B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage Retten til omsorgsdage omfatter alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne. For vikarer, som er ansat til at varetage en anden medarbejders funktion i op til 12 måneder og for studerende med over 15 timer ugentlig respektive 65 timer månedlig, er hovedreglen, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelsen herom. Medarbejdere over trin 87/trin 248E har også ret til omsorgsdage, hvis der i deres ansættelsesaftale er nævnt, at for de øvrige ansættelsesvilkår gælder tilsvarende regler som for medarbejdere på lønniveau 6 (A-kontrakt). Derimod er medarbejdere, ansat efter protokollatet for midlertidigt beskæftigede 1 eller 2, eller tilsvarende ansatte i virksomheder med virksomhedsoverenskomst, ikke direkte omfattet af bestemmelserne. Det kan dog nærmere aftales med den Faglige repræsentant, i virksomhedens samarbejdsudvalg, eller i en virksomhedsoverenskomst, om reglerne om omsorgsdage bør gælde for disse grupper, og hvordan det i givet fald skal praktiseres. Hvis ikke andet er aftalt, skal der udbetales 1,92 pct. af lønnen ved fratrædelse. Assurandører har ret til omsorgsdage, medmindre der lokalt ikke er opnået enighed om finansiering af omsorgsdagene, inden for lønrammen.

3 3 Erhvervelse af ret til omsorgsdage A. Medarbejdere, der arbejder hver dag Efter bestemmelserne har medarbejdere, der arbejder hver dag (i gennemsnit 5 dage pr. uge), ret til indtil fem omsorgsdage. Dette gælder, uanset om medarbejderen er fuldtidsansat eller deltidsansat. Parterne er enige om, at ordningen betyder, at medarbejdere der skifter virksomhed inden for FA s medlemsområde ikke kan opnå ret til mere end 5 omsorgsdage i et kalenderår. B. Medarbejdere, der ikke arbejder hver dag For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, fx fordi de arbejder hver anden uge, hver anden dag eller har 4-dages uge, beregnes antallet af omsorgsdage på samme måde som antallet af feriedage for den medarbejder, der ikke arbejder hver dag. Giver beregningen ikke et helt antal omsorgsdage, skal der rundes op eller ned, alt efter om decimalbrøken er over eller under 0,5. Når den er 0,5 rundes altid op. Giver beregningen fx 2,5 dage, skal der rundes op til 3 dage, men giver beregningen 2,4 dage, skal der efter praksis rundes ned til 2 dage. Det er dog muligt at aftale nærmere retningslinier for afrunding lokalt. C. Ved ansættelse Ved ansættelse på en anden dato end den 1. januar beregnes antallet af omsorgsdage, som medarbejderen har ret til i ansættelsesåret, på følgende måde: Der gives altid 1 omsorgsdag og desuden yderligere 1 omsorgsdag for hvert hele kvartal i ansættelsesperioden. Det betyder, at ved tiltrædelse: senest 1. januar gives 5 omsorgsdage senest 1. april gives 4 omsorgsdage senest 1. juli gives 3 omsorgsdage senest 1. oktober gives 2 omsorgsdage efter 1. oktober gives 1 omsorgsdag. Afholdelse af omsorgsdage A. Hvordan kan de holdes Udgangspunktet er, at dagene holdes som hele dage. Afholdelse af omsorgsdage aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Der er intet i vejen for, at det kan aftales, at alle omsorgsdagene holdes i sammenhæng, ligesom der ikke er noget i vejen for, at alle dagene aftales holdt kort efter 1. januar. Omsorgsdage kan også holdes på lørdage eller søndage for medarbejdere, der arbejder på disse dage, fx på skiftehold eller under et telekoncept. B. Aftale om afholdelse af omsorgsdage En medarbejders anmodning om at holde en omsorgsdag kan afvises, enten fordi der anmodes om at holde omsorgsdage i hovedferieperioden (1. maj til 30. september) eller under hensyn til virksomhedens drift.

4 4 Udgangspunktet er, at omsorgsdage skal aftales med et rimeligt varsel, hvilket vil sige mindst 1 uge. Der er dog ikke i bestemmelserne fastlagt noget varsel for, hvornår en omsorgsdag skal aftales. Afholdelse af omsorgsdage kan derfor ikke afvises, blot fordi en medarbejder anmoder herom dagen før, de ønskes holdt. Men som nævnt, har virksomhederne ret til at afvise anmodningen af driftsmæssige årsager. Nærmere retningslinier for afholdelsen bør aftales med den Faglige repræsentant eller i virksomhedens samarbejdsudvalg. En medarbejder har ikke ret til at holde omsorgsdage i hovedferieperioden. Det betyder imidlertid ikke, at en virksomhed ikke kan efterkomme en anmodning om omsorgsdage i hovedferieperioden. Det kan ske efter aftale med den enkelte. Det kan også være aftalt med den Faglige repræsentant, i virksomhedens samarbejdsudvalg, eller i en virksomhedsoverenskomst. Det er også muligt at aftale lokalt, at omsorgsdage kan holdes som halve dage eller som enkelte timers frihed. Hvis afholdelse af en omsorgsdag afvises under henvisning til virksomhedens drift, og medarbejderen er uenig heri, kan spørgsmålet drøftes lokalt med den Faglige repræsentant. Kan spørgsmålet ikke løses her, indbringes det for organisationerne. Kan organisationerne ikke blive enige, kan spørgsmålet i sidste ende afgøres ved en voldgift efter reglerne om faglig strid. C. Ændring af aftalt omsorgsdag En aftalt omsorgsdag kan normalt kun ændres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. Hverken virksomheden eller medarbejderen kan ensidigt beslutte, at en aftalt omsorgsdag kan holdes på et andet tidspunkt. Virksomheden kan dog i særlige tilfælde ændre en aftalt omsorgsdag, hvis det sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for pludselig annullering/ændring af aftalt ferie. D. Sygdom på en aftalt omsorgsdag Hvis medarbejderen bliver syg før omsorgsdagen, så omsorgsdagen ikke kan holdes på grund af sygdom, udskydes omsorgsdagen. Ændring af ansættelsesforholdet i løbet af året I denne situation er udgangspunktet, at en medarbejder i uopsagt stilling, der arbejder hver dag, den 1. januar har ret til 5 omsorgsdage. Dette fastholdes uanset ændring af ansættelsesforholdet i løbet af året. Overgår medarbejderen fx den 30. juni fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse, hvor der også arbejdes hver dag, og allerede har holdt 4 omsorgsdage inden overgangstidspunktet, har medarbejderen ret til 1 omsorgsdag i den resterende del af kalenderåret. Der skal ikke ske nogen form for omregning til timer. Er der derimod kun holdt 1 omsorgsdag inden den 30. juni, er der ret til 4 i resten af kalenderåret, uanset at disse er af kortere varighed.

5 5 For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, gælder samme princip. Overgår en medarbejder fx den 30. juni til en deltidsstilling, hvor der arbejdes hver anden dag, og allerede har holdt 3 omsorgsdage, er der 2 dage tilbage. Men da medarbejderen kun arbejder hver anden dag, medfører omregningsreglerne, at medarbejderen kun kan holde 1 omsorgsdag i resten af kalenderåret. Fratrædelse Fratræder en medarbejder, skal det opgøres, om medarbejderen har brugt alle de omsorgsdage, medarbejderen har haft ret til at holde inden fratrædelsen. Ved fratrædelse efter 1. januar har medarbejderen altid haft ret til at holde 1 omsorgsdag. Herudover er der ret til at holde yderligere 1 dag for hvert hele kvartal, som ansættelsen har omfattet. Det betyder, at ved fratrædelse: før 31. marts er der ret til 1 omsorgsdag før 30. juni er der ret til 2 omsorgsdage før 30. september er der ret til 3 omsorgsdage senest 30. november er der ret til 4 omsorgsdage efter 30. november er der ret til 5 omsorgsdage Har medarbejderen holdt alle omsorgsdage eller flere, end beregningen giver ret til, kan virksomheden ikke kræve, at medarbejderen betaler for de overskydende dage. Har medarbejderen derimod ikke brugt alle de dage, vedkommende har ret til, skal der betales for de resterende dage på fratrædelsestidspunktet efter reglerne for betaling af ikke holdte omsorgsdage. Ved en fratrædelse, hvor medarbejderen fritstilles helt eller delvis i fratrædelsesperioden, har virksomheden ret til at kræve, at de resterende erhvervede omsorgsdage holdes. Det gælder, uanset om fritstillingen sker på grund af medarbejderens opsigelse, virksomhedens opsigelse eller efter en fratrædelsesaftale. Det skal tilkendegives over for den ansatte ved fritstillingen. Betaling for ikke holdte omsorgsdage Har en medarbejder ved årets slutning ikke brugt alle omsorgsdagene, skal de resterende dage konverteres til betaling. A. Ved årets udgang Opgørelsen heraf sker ultimo december. Betalingen sker i forbindelse med lønudbetalingen ultimo januar og indgår i beskatningsgrundlaget samt i beregning af ferietillæg og feriegodtgørelse for dette år. Da udbetalingen må betragtes som en løndel, skal der trækkes arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Betalingen beregnes som en procentdel af årslønnen. I årslønnen indgår følgende løndele: Udbetalt skalaløn, dvs. sædvanlig fast grundløn efter fradrag af eget pensionsbidrag.

6 6 Udbetalte faste tillæg, fx funktionstillæg, specialisttillæg, tillæg for arbejde på skæve tidspunkter, tillæg for Finansiel Videreuddannelse og aftrapningstillæg efter fradrag af eget pensionsbidrag. Eget pensionsbidrag og pensionsbidrag fra virksomheden. Følgende løndele indgår derfor ikke i årslønnen: Særligt ferietillæg eller feriegodtgørelse. Overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Særligt udbetalte tillæg, fx tillæg for ændring af arbejdstid. Det udbetalte beløb er ikke pensionsgivende. Som nævnt i bestemmelserne udgør den maksimale udbetaling 1,92 pct. af årslønnen, inkl. pensionsbidrag (eget plus virksomhedens). Det beløb, der skal betales, udregnes sådan: Antal resterende omsorgsdage ganget med udbetalingsprocenten 1,92 gange årslønnen divideret med 5 for en medarbejder, der arbejder hver dag. For medarbejdere, der ikke arbejder hver dag, skal der divideres med det antal omsorgsdage efter eventuel afrunding, medarbejderen har ret til at holde i kalenderåret. Det udregnede beløb afrundes til 2 decimaler. Eksempel 1 Beregningen forudsætter ansættelse hele året. En medarbejder, der arbejder hver dag, har kun holdt 3 omsorgsdage. Medarbejderen har en årsløn, inkl. eget og arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, på kr. Der skal betales for 2 omsorgsdage. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x = kr. 5 x 100 Eksempel 2: En medarbejder, der arbejder 4 dage om ugen, har holdt 2 omsorgsdage. Medarbejderen har det år ret til at holde 4 omsorgsdage. Medarbejderen har en årsløn, inkl. eget og arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, på kr. Der skal betales for 2 omsorgsdage. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x = kr. 4 x 100

7 7 B. Ved fratrædelse For medarbejdere, der fratræder i løbet af året og har omsorgsdage, der skal betales, sker beregningen på følgende måde: Først beregnes det antal dage, medarbejderen har erhvervet ret til indtil fratrædelsestidspunktet, jf. afsnit V. Herfra trækkes det antal dage, der er brugt. De resterende dage skal betales. Beløbet beregnes sådan: Antal resterende omsorgsdage gange udbetalingsprocenten 1,92 gange medarbejderens forventede årsløn, inkl. faste tillæg og pensionsbidrag, divideret med 5. Det udregnede beløb afrundes til 2 decimaler. Eksempel: En medarbejder, der arbejder hver dag, har holdt 1 omsorgsdag inden sin fratrædelse den 31. august. På dette tidspunkt har medarbejderen erhvervet ret til 3 omsorgsdage. Derfor skal der betales for 2 dage. Medarbejderens løn indtil 31. august er på kr., inkl. faste tillæg og pensionsbidrag. Denne løn omregnes til en årsløn ved at dividere med antallet af måneder, ansættelsen har varet i fratrædelsesåret, og gange med 12. Beregningen ser sådan ud: 2 x 1,92 x x 12 = 2.649,60 kr. 5 x 100 x 8 Beløbet udbetales snarest muligt efter fratrædelsen.

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere