Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK"

Transkript

1 Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse nr. 976 af 19/ Praktikken udgør 50 ECTS-point. Praktikken gennemføres under lønnet ansættelse i én eller flere virksomheder. Ved praktik i en virksomhed forstås, at den studerende arbejder med virksomhedens opgaver og herigennem opfylder læringsmålene. Ved tilrettelæggelsen af praktikperioden skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Undervisningen foregår primært ved instruktion og ved at integrere læringsmålene i arbejdet. Den studerende deltager i virksomhedens opgaver med sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring. Ved virksomheden forstås enten hele virksomheden eller en delmængde af en virksomhed eller offentlig institution. Ansvar Uddannelsesinstitutionen Uddannelsesinstitutionen skal sikre progression i hele uddannelsesforløbet. Uddannelsesinstitutionen vil i praktikperioden have kontakt såvel til den studerende som til virksomheden. Dialogen kan omfatte: Rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af tidsplan og udformning af uddannelsesdokumenter. Rådgivning om læringsmål. Aftale om evt. forlængelse af uddannelsesforløbet ved sygdom, barsel eller orlov. Virksomheden Virksomheden udpeger en person, der er ansvarlig for den studerendes uddannelse og kontakten med uddannelsesinstitutionen. Den uddannelsesansvarlige skal have kompetence indenfor uddannelseselementerne, og skal fungere som sparringspartner på den refleksion, den studerende skal i gennem, når der skal sættes ord på, hvordan læringsmålene er opfyldt i praktikrapporten. Dette kan f.eks. ske via regelmæssige, planlagte samtaler. Omfang Praktikperioden har et omfang på 50 ECTS-point, svarende til 5/6 studieår. Ved fravær på grund af graviditets-, barsels- eller anden orlov, forlænges uddannelsestiden svarende til fraværsperioden.

2 Side 2 af 11 Praktik i virksomheden Uddannelseselementer og omfang Uddannelseselement ECTS-point Arbejdspladsens organisering og kultur 5 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 5 Kvalitetssikring 5 Laboratorietekniske metoder 35 Læringsmål 1. Arbejdspladsens organisering og kultur Viden Den studerende har viden om virksomhedens kerneområder og mission viden om virksomhedens organisation viden om laboratoriets kommunikations- og beslutningsprocesser viden om arbejdspladsens procedurer for indkøb og bestilling af interne ydelser Færdigheder Den studerende kan Tilpasse sig arbejdspladsens normer, adfærdsmønstre og værdier. Kompetencer Den studerende kan Samarbejde og kommunikere med de forskellige faggrupper, der er tilknyttet laboratoriet 2. Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø Viden Den studerende har: viden om virksomhedens sikkerhedsorganisation viden om brug og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger viden om arbejdspladsvurdering viden om procedurer for håndtering af affald

3 Side 3 af 11 Færdigheder foretage valg af personlige værnemidler Kompetencer planlægge og udføre laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt medvirke ved udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger og arbejdspladsvurderinger 3. Kvalitetssikring Viden Den studerende har: viden om virksomhedens kvalitetssikringsprocedurer, herunder procedurer som sikrer pålidelige resultater og procedurer for dokumentation Færdigheder dokumentere eget arbejde i henhold til kvalitetssikringsprocedurer, herunder registrering og journalisering efter de stillede krav Kompetencer medvirke ved vedligeholdelsen/udbygningen af virksomhedens kvalitetssikringsprocedure medvirke ved virksomhedens validering af apparater og metoder 4. Laboratorietekniske metoder Viden Den studerende har viden om de væsentligste metoder, der anvendes på arbejdspladsen; herunder metodernes princip og anvendelse Færdigheder anvende et bredt udsnit af arbejdspladsens analyser og metoder Kompetencer planlægge, gennemføre og vurdere eget arbejde

4 Side 4 af 11 Uddannelsesplan Ved praktikperiodens start udarbejder virksomheden og den studerende i fællesskab en uddannelsesplan, der sikrer at målene for praktikken nås. Uddannelsesinstitutionen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen, hvis der er behov for dette. I løbet af den første uge fremsender virksomheden planen til godkendelse på uddannelsesinstitutionen. Hvis der opstår problemer med godkendelsen, revideres planen efter rådgivning fra uddannelsesinstitutionen. Planen skal være endeligt godkendt i løbet af de første 4 uger af praktikperioden. Evaluering Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået. Forventet omfang af rapporten er ca sider. Evalueringen er en intern prøve og der gives karakter bestået/ikke bestået Krav til praktikrapporten I rapporten skal den studerende redegøre for, hvorledes de enkelte læringsmål under de forskellige uddannelseselementer er opnået. Rapporten skal dække hele praktikperioden og afleveringstidspunktet afhænger af, hvornår den studerende skal til afsluttende projekteksamen se følgende oversigt: Praktikstart Eksamen for afsluttende projekt Seneste aflevering af praktikrapport 3/12-16/3 Uge 3-4 Onsdag i uge 44 17/3-2/6 Uge Onsdag i uge 5 3/6-2/9 Uge Onsdag i uge 15 3/9-2/12 Uge Onsdag i uge 25 Inden for en periode på 2 uger efter aflevering af rapporten, skal der afholdes bedømmelse.

5 Side 5 af 11 Til inspiration for beskrivelsen er der nedenfor angivet forslag til udvalgte spørgsmål og delmål, der kan indgå i rapporten. Andre spørgsmål eller delmål kan være mere relevante afhængigt af virksomhedens organisering, produktion, arbejdsmetoder m.v. 1. Arbejdspladsens organisering og kultur (5 ECTS): Redegør for arbejdspladsens produkter (medicin, analyser, kandidater, serviceydelse) Beskriv arbejdspladsens organisering i relation til din placering (hvem og hvordan tages beslutninger om hvilke emner?) Beskriv hvordan beslutninger og relevant information kommunikeres ud på arbejdspladsen Beskriv indkøbsprocedurer (hvem bestiller kemikalier, udstyr mv., hvordan udvælges produkt og forhandler, hvordan bestilles hjælp/produkter fra andre afdelinger) Giv eksempler på, hvorledes du har tilpasset dig til arbejdspladsens kultur Beskriv hvem du har samarbejdet med og på hvilken måde 2. Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø (5 ECTS): Redegør for den sikkerhedsgruppe du tilhører, samt denne gruppes placering i virksomhedens samlede sikkerhedsorganisation (hvem er medlem af sikkerhedsgruppen og hvad er gruppens opgaver?) Beskriv hvordan APB er, udarbejdes og anvendes Beskriv hvordan der arbejdes med APV på din virksomhed Giv eksempler på nogle typer laboratorieaffald og deres bortskaffelse Giv eksempler på, hvornår og hvorfor du har anvendt personlige værnemidler og/eller arbejdet i speciallaboratorier 3. Kvalitetssystemer (5 ECTS): Giv eksempler på et par anvendte procedurer, hvorved arbejdspladsen sikrer sig at opnåede data er pålidelige Beskriv eksempler på, hvorledes resultater registreres / journaliseres Hvis arbejdspladsen har et overordnet kvalitetssystem, hvad hedder det og hvad er det overordnede formål med systemet? 4. Laboratorietekniske metoder (35 ECTS): Angiv princip og anvendelse for minimum 3 forskellige metoder, som du har anvendt.

6 Side 6 af 11 Uddannelsesdokumenter Uddannelsesinstitutionen udleverer uddannelsesdokumenter, som skal anvendes til dokumentation af den studerendes uddannelse. Alle uddannelsesdokumenter foreligger også elektronisk. Dokumenterne består af: A. Aftaleparter B. Uddannelsesplan C. Ugejournal D. Evaluering af praktikforløbet Ad A) Oplysninger om aftaleparterne i praktikforløbet studerende, virksomhed, uddannelsesinstitution. Blankettens 3 øverste rubrikker udfyldes af virksomheden og sendes til uddannelsesinstitutionen senest en uge inde i praktikforløbet. Uddannelsesinstitutionen udfylder nederste rubrik og returnerer en kopi til virksomheden og den studerende. Ad B) I forbindelse med praktikperiodens start skal virksomheden og den studerende i fællesskab udarbejde en uddannelsesplan. Der beskrives, hvilke opgaver i henhold til læringsmålene den studerende vil være beskæftiget med. For laboratorietekniske metoder gives en uddybende forklaring. Uddannelsesplanen skrives i et fortrykt skema. Det er uddannelsesinstitutionens opgave at tilse, at planen er sammensat, så praktikken får den krævede sammensætning m.h.t. emner og deres tidsmæssige fordeling. Uddannelsesinstitutionen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen. I uddannelsesplanen skal der afsættes tid til, at den studerende kan sætte sig ind i principper og teoretisk baggrund for alle anvendte uddannelseselementer i praktik-perioden, samt tid til udfærdigelse af rapport til praktikprøve. Uddannelsesinstitutionen skal godkende uddannelsesplanen i løbet af de første 4 uger af praktikperioden og returnere en kopi af den godkendte plan til virksomheden og den studerende. Ad C) Den studerende skal føre en ugejournal over praktikperioden, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, analyser m.m. der er gennemført i hver uge, og hvilke emner, der er arbejdet med. Eksempler på ugejournaler kan udleveres af uddannelsesinstitutionen. Ugejournalen skal være tilgængelig ved skolevejleders besøg på virksomheden. Ugejournalen indsendes til skolen sammen med eller som en del af den skriftlige rapport for praktikperioden. Ad D) For løbende at kunne forbedre laborantuddannelsen og det tilhørende praktikforløb beder vi virksomheden og den studerende udfylde et evalueringsskema ved afslutningen af praktikforløbet. Evalueringerne sendes til uddannelsesinstitutionen og vil være fortrolig mellem virksomheden, h.h.v. den studerende og uddannelsesinstitutionen. Vurderingen vil dog indgå i en statistik for uddannelsen. Originaldokumenterne A og B opbevares af uddannelsesinstitutionen

7 Side 7 af 11 A Praktikaftale - Aftaleparter Virksomheden udfylder informationerne om den studerende, virksomheden og dato for praktikperiodens start og sender blanketten til uddannelsesinstitutionen. Navn Adresse Postnummer/By Telefon CPR-nr. / Studie nr. Studerende Virksomhed Navn og evt. afdeling Adresse Postnummer/By Uddannelsesansvarlig Navn Telefon Praktikperiodens start Dato Uddannelsesinstitution Navn Adresse Postnummer/By Kontaktperson Navn Telefon

8 Side 8 af 11 B Uddannelsesplan I uddannelsesplanen skal der afsættes tid til, at den studerende kan sætte sig ind i principper og teoretisk baggrund for alle anvendte uddannelseselementer i praktikperioden, samt tid til udfærdigelse af rapport til praktikprøve. Uddannelsesplanen sendes til uddannelsesinstitutionen senest den første uge af praktikperioden og en kopi af den godkendte plan returneres til virksomheden og til den studerende. Den studerendes navn Uge Opgavebeskrivelse Dato og Underskrift den studerende Dato og Underskrift Virksomhedens uddannelsesansvarlige Dato og Underskrift Uddannelsesinstitutionens kontaktperson

9 Side 9 af 11 C Ugejournal Den studerende skal føre en ugejournal over praktikperioden, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, analyser m.m. der er gennemført i hver uge, og hvilke emner, der er arbejdet med. A S K L Emner Arbejdspladsens organisering Sikkerhed/Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Laboratorietekniske metoder Ugejournalen skal være tilgængelig ved skolevejlederens besøg på virksomheden. Ugejournalen indsendes til skolen sammen med eller som en del af den skriftlige rapport for praktikperioden. Den studerendes navn Uge Beskrivelse af arbejdsopgaver Emne Dato og Underskrift den studerende Dato og Underskrift Virksomhedens uddannelsesansvarlige

10 Side 10 af 11 D1 Evaluering af praktikperioden - Virksomheden For løbende at kunne forbedre laborantuddannelsen og det tilhørende praktikforløb beder vi virksomheden udfylde nedenstående evaluering. Evalueringen sendes til uddannelsesinstitutionen og vil være fortrolig mellem virksomheden og uddannelsesinstitutionen. Vurderingen vil dog indgå i en statistik for uddannelsen. Den studerendes navn Virksomhedens navn Navn på repræsentant for virksomheden Evaluering af praktikperioden foretaget af virksomheden I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Praktikperioden af laborantuddannelsen har som helhed fungeret optimalt Vurdering 5 Enig 1 Uenig Kommentar Uddannelsesdokumenterne var informative og overskuelige Tidsrammerne har været passende i forhold til praktikforløbet Kontakten til uddannelsesstedet har været passende Den studerendes kompetencer fra skoledelen af uddannelsen har matchet arbejdsopgaverne i virksomheden Evt. hvad manglede? Forløbet med en studerende i praktik har været så positivt, at virksomheden kunne tænke sig en ny studerende i praktik Den studerende ville komme i betragtning, såfremt virksomheden stod og skulle til at ansætte en laborant

11 Side 11 af 11 D2 Evaluering af praktikperioden - Studerende For løbende at kunne forbedre laborantuddannelsen og det tilhørende praktikforløb beder vi den studerende udfylde nedenstående evaluering. Evalueringen sendes til uddannelsesinstitutionen og vil være fortrolig mellem den studerende og uddannelsesinstitutionen. Vurderingen vil dog indgå i en statistik for uddannelsen. Den studerendes navn Virksomhedens navn Evaluering af praktikperioden foretaget af den studerende I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Praktikperioden af laborantuddannelsen har som helhed fungeret optimalt Vurdering 5 Enig 1 Uenig Kommentar Uddannelsesdokumenterne var informative og overskuelige Tidsrammerne har været passende i forhold til praktikforløbet Kontakten til uddannelsesstedet har været passende Mine kompetencer fra skoledelen af uddannelsen har matchet arbejdsopgaverne i virksomheden Evt. hvad manglede? Jeg har nået alle læringsmålene i praktikforløbet Jeg føler mig klædt på til at kunne varetage et laborantjob

Studieordning for laborantuddannelsen 2011

Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science September 2011 Indhold INDHOLD... 2 DEL

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2010

Studieordning for laborantuddannelsen 2010 (Indsæt logo) Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Maj 2010 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK)

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK) Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet [Skriv undertitlen på dokumentet] ] DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2 6WXGLHRUGQLQJ IRU /DERUDQW XGGDQQHOVHQ UHYLGHUHWDXJXVW 6WXGLHRUGQLQJIRU/DERUDQW$. Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet. Den er udarbejdet med

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling

STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling STUDIEORDNING Professionsbachelor i webudvikling Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde 2012-2014 Indholdsfortegnelse DEL 1. DEN GENERELLE DEL... 6 1.0 Tilblivelse og rammer... 6 1.1 Uddannelsens

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere