DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER

2 Indholdsfortegnelse A. OVERENSKOMSTEN 1 Daekninasomrade Arbeidstid Deltldsansaettelse 1 g 3. Overarbelde Arbeidsstedet L0n 3 6. Pension Studerende Tlmelannede Personllo opsloelse Svadom. barnets 1. svaedaa. barns hospltalsindlgeggelse oq barsel. 5 S 11. Ferie Andre fridaae7 13. Reqler for tillidsrepraesentanter 7 S 14. Lokalaftaler Afqarelse af tvistlaheder , Hovedaftale Overenskomstens variahed 8 B. PROTOKOLLATER OG ORGANISATIONSAFTALER 9 Protokollat 1 fom ansaettelsesaftale) 9 Protokollat 2 fom uddannelse^ 10 Protokollat 3 fom tillldsreprsesentanterl 11 Tlllldsrepraesentantens opaaver 12 Protokollat 4 fom forslaa til etablerlna af et liaelflnsnaevn Inden for OA's oq LP's faslles omrade') 15 Protokollat 5 fom implementerlnq af Europaparlamentets oq Radets dlrektlv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vlkararbeidel 16 Protokollat 6 fom Implementerlnq af lloelgnsloven mv.l 17 Protokollat 7 fom senlorordninql 20 Protokollat 8 fom elektroniske dokumenterl 21 Protokollat 9fom fornvelsesaftalens fortolknlnq') 22 A. OVERENSKOMSTEN DsekningsomrSde Stk. 1, Overenskomsten omfatter arbejdsfunktioner udf0rt af ansat personale - 1 Falck Danmark A/S og hermed koncernforbundne selskaber, indenfor alle nuvasrende og fremtldige forretningsomrader - der er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut, og saledes har autorlsatlon til at bestride en sadan stilling, eller er under uddannelse som fyslo- eller ergoterapeut. 2

3 Stk. 2. Ledere, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret I udstrakt grad forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordl det har en sserlig fortrolig karakter, g0r dem til arbejdsgivernes tlllidsmaend, falder dog uden for overenskomstens omrade. Ledeme, h0rende under et af ovenneevnte forretningsomrader, ansaettes i henhold til Lederaftalen indgaet mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsglverforening. Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen er pataleberettiget for sa vidt angar fysio- og ergoterapeuter ansat i henhold til dette aftalegrundlag ved et af ovennaavnte forretningsomrader. Stk. 3. ActivCare A/S er ikke omfattet af neervaerende overenskomst, 1. Arbejdstid Stk. 1. Den normale ugentlige arbejdstid udg0r37 timer. Stk. 2. Arbejdstiden fastlasgges lokalt pa den enkelte virksomhed under hensyn til medarbejderens og virksomhedens tarv. Den normale daglige arbejdstid ligger i tidsrummet kl. 7 - kl. 18. For arbejde uden for disse tidspunkter kan der ydes tillaeg, jf. 5. Stk. 3. Arbejdstiden kan for savel fuldtids- som deltidsbeskaeftigede tllrettelsegges med varierende ugentlige arbejdstider Inden for en periode pa h0jst 26 uger. Safremt arbejdstiden i perloden er tilrettelagt saledes, at den i en eller flere uger overstiger 45 timer, vil timer ud over 45 pr. uge skulle betales med overarbejdstlllseg, jf. 3, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm for perloden ikke er overskredet. Stk. 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 26-ugers periode ma ikke overstige 48 timer inkluslve overarbejde, jf. EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter I forblndelse med tilrettelaeggelse af arbejdstiden. Stk. 5. For rldighedsvagt og telefonvagt optages forhandllnger lokalt om vagtplaner og betalingsregler. Hvor enlghed ikke opnas, kan hver af parterne anmode om, at organisationerne inddrages. Stk. 6. Frokostpausen af 29 minutters varighed medregnes i arbejdstiden. Den ansatte stsr til radighed, og kan ikke forlade arbejdsstedet i frokostpausen. Uafholdt frokostpause kan ikke forkorte arbejdstiden. Stk. 7. Bestemmelserne i nasrvesrende paragraf er Ikke til hinder for, at der lokalt kan aftales flextidsordninger, 2. Deltidsansaettelse Stk. 1. Deltidsansaettelser kan forekomme, og parterne fastssetter nsermere regler herom. Stk. 2. Deltidsansatte, der patager sig merarbejde i op til 37 timer pr. uge, afl0nnes med deres saedvanlige timesats for de ekstra timer. 3

4 Stk. 3. Patages arbejde udover 37 timer pr. uge, er dette at betragte som overarbejde, og afl0nnes iht. overenskomstens 3, 3. Overarbejde Stk. 1. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrsenses mest mullgt med beh0rig hensyntagen til virksomhedens tarv. Stk. 2. Overarbejdsbetaling ydes kun, nar arbejdet er udf0rt efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortreeder pa arbejdsstedet. Stk, 3. Overarbejde skal sa vidt mullgt varsles senest dagen f0r. For varslet overarbejde, hvor ingen del kommer til udf0relse, og som Ikke er afvarslet senest 4 timer f0r overarbejdet skulle have vaeret ivserksat, betales 1 tlmel0n + 50%. Betaling Stk. 4. Overarbejde, for hvllket der kan krasves tillasg, betales med timel0n + 50% for de f0rste 3 timer efter normal arbejdstids oph0r og derefter samt for alt overarbejde pi S0nog helilgdage 100%. Overarbejde, der udf0res mellem kl og kl , betales med timel0n plus 100%. Der regnes med halve timer. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse. Stk. 5. Bliver medarbejderen uden forudgaende varsel tilkaldt til overarbejde, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids oph0r har forladt virksomheden, udg0r overarbejdstillsegget 100%. Stk. 6. Timel0nnen beregnes som den pagseldende medarbejders samlede manedsl0n divideret med 160,33. Afspadsering Stk. 7, Der kan aftales afspadsering af overarbejde, saledes at 50% timer afspadseres med 1,5 time, og 100% timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Der kan ligeledes aftales afspadsering saledes, at der afspadseres time for time og 50 % eller 100 % tillasgget udbetales. Stk. 8. Afspadseringens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel, Afspadseringen skal sa vidt muligt gives som hele eller halve frldage. Uafvlklet overarbejde opspares pa en afspadserlngskonto. Der kan makslmalt opspares en uges afspadsering pa kontoen. 4. Arbejdsstedet Stk. 1, Den ansatte kan vaere beskaeftiget pa forskelllge adresser. Af anseettelsesbeviset vil fremga det sted, hvor den ansatte udf0rer hovedparten af sit arbejde. 4

5 Stk. 2. Arbejdsstedet kan veksle mellem forskellige lokaliteter, hovedsagligt i det nasromr de, hvortil den ansatte er tilknyttet. Stk, 3. Transporttid fra den ansattes hjem til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgar af ansaettelsesbevlset, er at betragte som arbejdstid, nar transporttlden overstlger den ssedvanllge transport mellem arbejdsstedet, der fremgar af anssettelsesbeviset og den ansattes hjem. Stk. 4. Transport 1 eget k0ret0j til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgar af ansaettelsesbevlset honoreres efter statens takster. Kun k0rte kilometer, udover den sasdvanllge afstand mellem hjem og det arbejdssted, der fremgar af anssettelsesbeviset, honoreres. Transport I eget k0ret0j krasver dog altid aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Udgifter til transport med offentlige transportmidler til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgir af ansaettelsesbevlset, refunderes mod bilag. 5. L0n Minimumsl0n Stk. 1. Til alle fuldtidsansatte ydes en minimumsl0n pr. mined pa: 1, marts marts 2013 kr ,39 kr ,83 Stk. 2. L0n, udover minimumsl0nnen, kan for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfaslde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Stk. 3. Vurdering og eventuel regulerlng af l0nforhold sker individuelt en gang om aret og reguleres fra den 1. marts. Vurderingen forelsegges medarbejderen ved en l0nsamtale. I det omfang der udf0res arbejde udenfor tidsrummet kl, 7 - kl. 18 jf. 1, stk. 2, skal muligheden for at aftale et individuelt forskudttidstlliaeg dr0ftes ved l0nsamtalen. Stk. 4. L0nnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders indsats, kvaliflkatloner, erfaring, dygtlghed, jobfleksibllitet, vilje til samarbejde, arbejde pa seerllge tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Stk. 5. Der kan ved l0nfastsaettelsen indgas aftale om funktionslan. Ved sldan aftale kan det bestemmes, at l0nnen ogsa omfatter betallng for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Stk. 6. Parterne er enige om, at medarbejdernes l0nudvlkling dreftes ved en midtvejsforhandling efter den 1. marts 2013, og at organisationerne har pataleret, slfremt misforhold kan pavises, Parterne er enige om, at midtvejsforhandlingen ikke medf0rer konfliktadgang. Forskudttidstlliaeg Stk. 7. I tilfaelde af, at arbejde udf0res uden for tidsrummet i 1, stk. 2, kan der lokalt, 5

6 om forn0dent under medvirken af organisationerne, aftales et tillseg, der ydes for arbejde, der planlaagges udf0rt uden for det i 1, stk. 2, anf0rte tidsrum. Anciennitetstillseg Stk. 8. Til den ansatte, som har 6 maneders uafbrudt beskaeftigelse i virksomheden udbetales pr. 1. marts 2012 et tillseg pa 0,20 kr, pr. time svarende til kr. 32,07 pr. maned for fuldtidsbeskeeftigelse pa 37 timer. Pr, 1. marts 2013 forh0jes tillaegget til kr. 0,40 pr. time svarende til kr, 64,13 pr. mined. 6. Pension Stk. 1. Pensionsbidrag Af den pensionsgivende l0n betaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag pa 16%, der indbetales til PKA. Der indbetales ogsa pensionsbidrag pa 16% af overarbejdsbetaling, Stk. 2. Hvem omfatter pensionsaftalen Alle medarbejdere, der er daskket af overenskomsten, skal have penslonsordning. Stk. 3. Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren l0bende foretager indbetallng af et ekstra l0nmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om oph0r/aandring af ekstra indbetaling af l0nmodtagerbidrag kan ske en gang arligt med virknlng fra 1. december. Ekstra l0nmodtagerbidrag skal vaere et fast kronebel0b. 7. Studerende Stk. 1. Som ekstra assistance og vikarhjaelp kan ansaettes studerende, der er under uddannelse til fysio- eller ergoterapeut. Stk. 2. Det er et krav, at den studerende ved ansaettelsesforholdets startdato som minimum har afsluttet uddannelsens 4. semester. Stk. 3. Afl0nning af studerende vil ske pa timebasis med f0lgende tlmel0n: 1. marts marts 2013 kr. 101,35 kr. 102,70 Studerende er ikke pensionsberettigede. Stk. 4, Ved ansaettelse af studerende pahviler det arbejdsglver, at den studerende far en tilstreekkellg oplaering og vejledning og ikke palaegges opgaver, som denne endnu ikke er kvalificeret til. 8. Timelonnede Timel0nnede afl0nnes med en timel0n pa minimum: 1. marts marts 2013 kr. 163,25 kr. 164,60 6

7 9. Personlig opsigelse Stk. 1, Funktionserer For medarbejdere, der er funktionaerer, f0lges Funktionserlovens bestemmelser. Stk. 2. Ikke-funktionaerer For medarbejdere, der ikke er omfattet af Funktionaerloven, for eksempel ansatte med under 8 ugentlige arbejdstimer, fastsasttes fglgende opsigelsesvarsler: I de f0rste 3 maneder efter anssettelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, saledes at fratraeden sker ved normal arbejdstids oph0r den pagasldende dag. Fra medarbejderside: Efter 3 maneders uafbrudt beskeeftigelse: 1 maned til udgangen af en maned. Fra arbejdsgiverside: Efter 3 mineders uafbrudt beskseftigelse: 1 mined til udgangen af en maned. Efter 2 ars uafbrudt beskseftigelse: 2 maneder til udgangen af en maned, Efter 3 ars uafbrudt beskaeftigelse: 3 maneder til udgangen af en maned. 10. Sygdom, barnets 1. sygedag, borns hospitalsindlaeggelse og barsel. Sygdom Stk. 1. Sygdom skal meddeles virksomheden hurtigst mullgt. Stk. 2. Virksomheden kan forlange dokumentation. Stk. 3, Virksomheden kan forlange dokumentation for medarbejderens sygefravaer i henhold til den til hvertid gseldende lovgiynlng. Barnets 1. sygedag Stk. 5. Medarbejdere!ndr0mmes frlhed med l0n, nar dette er n0dvendlgt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmevasrende barn/b0rn under 14 ar. Stk. 6. Frlhed gives kun til den ene af barnets foreeldre, og kun indtll anden pasningsmulighed etableres, og kan h0jst omfatte barnets f0rste sygedag. Virksomheden kan kraeve dokumentation - f.eks. i form af tro og loveerklaering. B0rns hospitalsindlaeggelse Stk. 7. Til medarbejdere indr0mmes der frlhed med l0n, nar det er n0dvendigt, at medarbejderen indlaegges pa hospital sammen med barnet. Reglen vedr0rer b0rn under 4 >* 14 ar. Stk. 8. Denne frihed gaelder alene den ene Indehaver af foraeldremyndlgheden over barnet og der er maksimalt ret til frihed I sammenlagt en uge pr, barn inden for en 12 maneders periode. 7

8 Stk. 9. Medarbejderen skal pa opfordring fremlsegge dokumentation for hospitalsindlaeggelsen. Stk. 10, Hvis medarbejderen under fravaeret er dagpengeberettlget, indtrasder vlrksomheden i denne ret. Graviditet, adoption og orlov Barsel Stk. 11. Arbejdsgiveren betaler til medarbejdere fuld l0n under fravser pa grund af barsel fra 8 uger f0r det forventede f0dselstidspunkt og indtil 14 uger efter f0dslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld l0n under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Bel0bet indeholder den ved lovgivnlngen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk, 12. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld l0n under faedreorlov. Inden 46. uge efter f0dslen betales der under samme betingelser l0n i indtil 2 uger under udvidet fasdreorlov. Stk. 13. Arbejdsgiveren yder betallng under forasldreorlov i indtil 10 uger. Fravser og betaling efter denne bestemmelse ydes kun til den ene af barnets foraeldre, Vlrksomheden kan krseve dokumentation - f.eks. I form af tro- og loveerklaering. De 10 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter f0dslen. Medmindre andet aftales, skal afholdelsen af de 10 uger varsles med mindst 3 uger af medarbejderen. Orloven kan maksimalt dels i to perioder, medmindre andet aftales, Stk. 14. Det er en forudsastning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. S fremt refusionen matte vasre mindre, nedseettes betalingen til medarbejderen tilsvarende, Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebaere refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk, 15. Af barselsdagpenge, der modtages efter udl0bet af de 10 ugers fravaer med l0n, indbetales fuld pension, 11. Ferle Stk. 1. Ferleloven er gasldende. Det kontante ferletlllaeg udg0rl 1,5%. Ved fratraedelse er godtg0relsen 12,5 %. Optjeningsaret g r fra 1.1. til Den optjente ferle skal afholdes i det f0lgende feriear, der gar fra 1.5. til Stk. 2. Hvor der ikke holdes samlet ferielukket, skal vlrksomheden senest den 1. april 8

9 indhente oplysninger om, pa hvllket tidspunkt den enkelte medarbejder 0nsker hovedferien lagt f.eks. ved fremlaeggelse af ferielister. 12. Andre fridage Feriefridage Stk, 1. Medarbejdere, der har vasret beskseftiget I virksomheden uafbrudt i 9 maneder, er berettiget til 5 feriefridage. Stk, 2. For fuldtidsansatte udg0r feriefrldagene 37 timers frlhed, svarende til 5 feriefridage af 7,4 timer. For deltidsansatte anvendes en forholdsmsessig beregning. Stk. 3. Feriefrldagene omregnes til og afvikles som timer Inden for feriearet. Stk. 4. Feriefrldagene betales som ved sygdom. Stk, 5. Feriefrldagene placeres efter samme regler som restferie, jf, ferielovens bestemmelser. Det gselder dog Ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Stk, 6. Ved fratraeden udbetales kompensatlon for Ikke afholdte feriefridage. Stk. 7. Ved ferleirets udl0b udbetales kompensatlon for Ikke afholdte feriefridage. Stk. 8. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes eller kompenseres for mere end de ovenfor anf0rte feriefridage i hvert ferlear. Stk, 9. Der betales ikke feriegodtg0relse og ferietillaeg af l0n under feriefridage eller kompensatlon herfor. Grundlovsdag Stk. 10. Grundlovsdag er en hel fridag. Dog kan medarbejdeme bllve palagt at arbejde Grundlovsdag. I sa fald ydes en erstatningsfridag, som placeres efter aftale med de ber0rte medarbejdere, Omsorgsdage Stk, 11, En ansat har ret til fravaer fra arbejdet med saedvanlig l0n i 2 dage pr. kalenderar pr. barn, til og med det kalenderar, hvor barnet fylder 7 ar med henbllk pa omsorg for barnet. Stk. 12. Placering af omsorgsdage aftales mellem den ansatte og arbejdsstedet. Placeringen af omsorgsdage sker under hensyn til driften pa arbejdsstedet samt eventuel sygdom hos barnet. Stk. 13. Ikke afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved kalenderarets udgang eller ved ansasttelsesforholdets oplw. 9

10 13. Regler for tillidsrepraesentanter Der henvises til protokollat om tillidsrepraesentanter. 14. Lokalaftaler Der kan - under forudsastning af lokal enighed - indgas aftaler, som supplerer overenskomstens bestemmelser. Sadanne lokalaftaler skal Indgas skriftligt mellem den ansvarllge ledelse p arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepraesentant - eller safremt en sadan ikke er valgt, Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen. Lokale aftaler kan af begge parter opsiges med 3 maneders varsel til den 1. 1 en maned. 15. Afg0relse af tvistigheder Ved behandllng af uoverensstemmelser mellem parterne vedr0rende overenskomstens forstaelse henvises til "Norm for regler for behandllng af faglig strid" indgaet mellem DA & LO. 16. Hovedaftale Den til enhver tld gasldende hovedaftale indgaet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisatlonen i Danmark (DA/LO-aftalen) f0lges med de fornadne tilpasninger. Falck er medlem af DI Overenskomst II (DSA) v/di [slet: HTS] og DA, og handler i overensstemmelse hermed, mens Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen handler selvstaendigt. 17. Overenskomstens varighed Overenskomsten traeder i kraft 1. marts 2012 og kan tidligst opsiges til oph0r den 28, februar Opsigelsesfristen er 3 maneder, medmindre andet er aftalt mellem organisationerne, B. PROTOKOLLATER OG ORGANISATIONSAFTALER Protokollat 1 (om anssettelsesaftale) Der henvises til den til enhver tid gseldende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lanmodtageren om vilkarene for ansaettelsesforholdet, Parterne har i henhold til lovens 1, stk. 3, aftalt f0lgende fravigelser fra loven: Eventuelle uoverensstemmelser om oplysnlngspllgt og anssettelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler, jf. 15. Safremt rettidlg eller korrekt anssettelsesaftale Ikke er udleveret til medarbejderen I overensstemmelse med lovens regler, kan bod/godtg0relse ikke palasgges en arbejdsgiver, 10

11 der senest 15 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation overfor arbejdsgiveren har rejst skriftllgt krav om rettidig eller korrekt ansaettelsesbevis, efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematlsk brud pa bestemmelsen om ansasttelsesaftaler. Protokollat 2 (om uddannelse) Parterne anbefaler, at medarbejderne far mulighed for malrettet udvikling af deres kompetencer - bade gennem jobrelevant opkvalificerlng, efter- og videreuddannelse. Parterne er tillige enige om en malsaetning om, at der b0r opstllles strategiske udviklingsmal for alle medarbejdere, og at der skal gennemf0res mindst en arlig medarbejderudviklingssamtale. Arbejdsgiver udreder kursusafgifter, transport samt eventuelt lantab i forbindelse med medarbejderens deltagelse i relevant efter- og videreuddannelse, der foregar som led i virksomhedens uddannelsesplanlsegning eller er aftalt mellem vlrksomhed og medarbejder. Deltager medarbejderen i sin fritid i efter- og videreuddannelse, betaler arbejdsgiveren evt. deltagergebyr, safremt aktlviteten er aftalt med arbejdsgiveren. Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal tilrettelaegges ud fra den enkelte virksomheds struktur, organisation og situation - efter retningslinier dr0ftet mellem ledelse og medarbejdere, Protokollat 3 (om tillidsreprsesentanter) Det er et godt grundlag for succes, at der pa virksomhederne er et tlllidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejderne. Tillidsrepraesentanten er en central person I dette samarbejde, Parterne er enlge om, at Falck Danmark A/S yder frihed med l0n til tillidsreprsesentanter I forbindelse med uddannelsen til hvervet som tillidsrepraesentant, Uddannelsen bestar pt af et uddannelsesforl0b pa maksimalt 10 dage, der sa vidt muligt afholdes i l0bet af et ar. Falck Danmark A/S orienteres, safremt der sker aendringer i uddannelsesforl0bet Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen afvikler uddannelsesforlabet samt afholder udgifterne i forbindelse hermed. Parterne har aftalt, at der ikke indbetales til DA og LO's uddannelsesfond for sa vidt angar medarbejdere, der er omfattet af nasrvasrende overenskomst. Hvor kan tillidsrepraesentant vaelges Stk. 1. I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i sserskiit beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstasndigt eller sammen med hovedfirmaet er omfattet af kollektiv overenskomst, kan de organlserede medarbejdere af deres midte vselge 6n til at vsere deres tillidsrepraesentant over for ledelsen. 11

12 Stk. 2.1 virksomheder, hvor der pa hver enkelt arbejdsplads beskasftiges 4 organiserede medarbejdere eller derunder under overenskomstens omrade, kan der dog kun vaslges tillidsreprassentant, safremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun Igen bortfalde, safremt parterne er enige herom, Stk. 3. I virksomheder, hvor der pa hver enkelt arbejdsplads beskaeftiges 20 organiserede medarbejdere eller derover under overenskomstens omrade, kan der vaelges en stedfortrsedende tillidsreprsesentant til at virke under den ordlnaere tillidsrepraesentants fravaer af laengere varighed pa grund af sygdom, ferle, kursusdeltagelse eller llgnende. Stedfortraederen skal opfylde de samme betingelser for valg som tlllldsrepraesentanten, jf. stk. 5 - stk. 10 [slet: 2]. Den stedfortraedende tillidsreprsesentant er under sit virke som fungerende tillidsreprsesentant omfattet af samme beskyttelsesregler, som er gaeldende for den ordmsere tillidsreprassentant. Stk. 4. Hvor en tillidsreprsesentant er fravserende af lasngere varighed pa grund af sygdom, ferle, deltagelse i kursus eller llgnende, kan der efter aftale med virksomhedens ledelse udpeges en stedfortrasder for tlllidsreprassentanten, som skal opfylde betingelserne for at blive valgt til tillidsreprassentant. En saledes udpeget stedfortraeder har i den periode, hvori denne fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsreprsesentant, Valget til tillidsrepraesentant Stk. 5. Tlllidsreprsesentanten og eventuel stedfortrsedende tillidsreprsesentant kan vasre deltidsbeskseftlget, safremt sserlige forhold taler derfor. Tillidsreprsesentant og eventuel stedfortrsedende tillidsreprsesentant vselges blandt de organiserede, anerkendt dygtlge medarbejdere, der har vseret ansat mindst 1 ar I den pagseldende virksomhed. Hvor sadanne ikke flndes i et antal af mindst 5, suppleres dette antai med de medarbejdere, der har arbejdet der Isengst. Stk. 6. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdellnger kan en medarbejder kun vaelges som tillidsrepraesentant for det sted, hvor pigseldende er beskseftiget, Det kan dog lokalt aftales, at en tillidsrepraesentant dsekker flere afdellnger end den, hvor den pagseldende er beskseftiget. Stk. 7, Beskyttelse af enhver tillidsreprsesentant indtrseder, nllr valget er kommet til ledelsens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, f0r det er godkendt af Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen og meddelt Falck Danmark A/S. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Stk. 8, Eventuel indsigelse fra ledelsens side mod det foretagne valg skal vsere Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen i hsende senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Stk. 9. Parterne er enige om det 0nskelige i, at flest mulige stemmeberettigede deltager i valg af tillidsreprsesentant. 12

13 Tillidsrepraesentantens opgaver Stk. 10. Det er tillidsrepraesentantens pligt savel over for sin organisation som over for virksomhedens ledelse at g0re sit bedste for at fremme og vedligeholde et godt samarbejde pa virksomheden. Stk. 11. Tillidsreprsesentanten kan over for virksomhedens ledelse foreleegge forslag, henstillinger og klagerfra medarbejderne. Stk. 12. Er tillldsrepraesentanten Ikke tilfreds med ledelsens afg0relse, kan tlllidsrepraesentanten frit anmode sin organisation om at tage slg af sagen. Stk. 13. Udf0relsen af de tlllidsrepraesentanten pahvilende hverv skal ske pa en sadan made, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepraesentantens arbejde, og safremt tillldsrepraesentanten for at opfylde sine forpligtelser ma forlade sit arbejde, ma dette kun ske efter forudgaende aftale med virksomhedens ledelse. Stk. 14. Efter aftale med virksomhedens ledelse skal der, i den udstraekning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillldsrepraesentanten frihed til at deltage i relevante kurser for tillidsrepraesentanter. Stk, 15. Parterne anbefaler, at en nyvalgt tillidsreprassentant, som Ikke forud for valget har gennemgaet kursus for tillidsrepraesentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgar en sadan uddannelse. Stk. 16. Safremt medarbejderen 0nsker det, kan dr0ftelser om medarbejderens l0n f0res med eller under medvirken af tillldsrepraesentanten, Klubber, opslag Stk. 17. Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, sluttersig sammen i en klub, skal tillldsrepreesentanten vaere formand. Stk, 18. I det omfang, arbejdet tillader det, kan virksomhedens ledelse efter anmodning give tilladelse til forn0den frihed for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i relevante kurser for tillldsreprassentanter. Stk. 19. Pa et for medarbejderne tilgaengeligt sted er det klubben tilladt at opsla faglige foreningsbekendtggrelser til medlemmerne. Stedet aftales med virksomhedens ledelse, som ogsa modtager et eksemplar af de opslag, der opsaettes, Stk. 20. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsglveren lokaler til radighed for klubbens m0devirksomhed. Afskedigelse af tillidsrepraesentant Stk. 21. Hvis Falck Danmark A/S finder, at der foreiigger tvingende arsager, jf. stk. 23, til at opsige en tillidsrepraesentant, skal Falck Danmark A/S rejse sp0rgsmalet efter reglerne i "Norm for regler for behandling af faglig strid" indgaet mellem DA & LO. Organisationsm0de skal i sa fald afholdes senest 7 kalenderdage efter begaerlngens 13

14 fremkomst. Fastslas det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende arsager til afskedigelse af tillidsrepraesentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved masglingsbegaerlngens fremkomst. Stk. 22. En tillidsreprsesentants afskedigelse skal begrundes i tvingende arsager, Det er en selvf0lge, at den omstaendighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepraesentant, aldrig ma give anledning til, at den pagaeidende afskediges, eller at den pagasldendes stilling forringes. Stk. 23. Tillldsrepraesentantens anssettelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen har haft mulighed for at fa afskedigelsens berettlgelse gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der pa lokalt plan er enlghed herom. Det b0r tilstreebes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, saledes at afg0relsen foreligger inden opsigelsesperlodens udl0b. Stk. 24. Disse regler gselder dog ikke, dersom virksomheden foretager en berettlget bortvisning af tillidsrepreesentanten i medf0r af Funktionaerlovens 4. Stk. 25. Fastholder en vlrksomhed sin afskedigelse af tillidsrepraesentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettlget ved den fagretlige behandling, er virksomheden ud over l0nnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtg0relse, hvls st0rrelse skal vasre afhaengig af sagens omstaendigheder. Denne godtg0relse er endelig, saledes at der ikke tilllge kan kraeves godtg0relse efter regler om urimellg afskedigelse. Stk. 26. Sp0rgsmalet om berettigelsen af en tlllidsrepraesentants afskedigelse og st0rrelsen af den tillidsrepraesentanten eventuelt tilkommende godtg0relse afg0res endeligt ved faglig voldglft. Stk. 27. Foreligger der I sagen sadanne seerllge forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreiigget organisationsforf0lgelse, kan dette sp0rgsmal indbrlnges for Arbejdsretten. Stk. 28. S fremt Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen haevder, at afskedigelse af en tillidsrepraesentant er urimellg, kan der fremsaettes krav om erstatning, respektive genansaettelse i henhold til Hovedaftalens 4, stk. 3. Dette sp0rgsmal kan sammen med sp0rgsmalet om, hvorvidt der foreligger tvingende arsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag ved en faglig voldglft. Protokollat 4 (om forslag til etablering af et ligeionsnaevn inden for DA's og LO's fselles omrsde) Parterne er enige om at indstille til DA og LO, at hovedorganisationerne etablerer et ligel0nsnaevn, jf. aftale herom af 22. februar 2010 mellem DI Overenskomst I v/ DI og CO mdustri. Safremt det inden 1, oktober 2010 ikke har vist sig muligt at traeffe beslutnlng om at etablere et ligel0nsnaevn i regi af DA og LO, er parterne enlge om at lade slg omfatte af 14

15 kompetencen for det naevn, der i sa fald oprettes af DI Overenskomst I v/ DI og CO- Industrl. Protokollat 5 (om implementering af Europaparlamentets og RSdets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde) DI pa vegne af Falck Danmark A/S og Danske Fysioterapeuter samt Ergoterapeutforeningen har under OK 2010 aftalt at s0ge vlkardirektlvet Implementeret ved aftale mellem parterne I overenskomsten. Implementeringen skal ske pa en sadan made, at den Isegger sig sa tset op ad direktivteksten som mullgt. Da der fortsat resterer en afklaring af enkelte begreber i direktivteksten, vil parterne snarest S0ge denne afklaring tilvejebragt, hvorefter lmplementeringsdr0ftelserne kan pabegyndes. Det tiistraebes, at implementeringen er tllendebragt senest den 1. marts Protokollat 6 (om implementering af ligel0nsloven mv.) Implementering af ligel0nsloven Overenskomstparterne er enige om at implementere iigel0nsloven i overenskomsten. Parterne er pa den baggrund blevet enige om f0lgende protokollattekst: 1. Stk. 1. Der ma ikke pa grund af k0n finde l0nmeessig forskelsbehandling sted i strid med I reglerne i denne aftale. Dette geelder bade direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og masnd lige l0n, for sa vidt angar alle l0nelementer og l0nvilkar( for samme arbejde eller for arbejde, der tlllasgges samme vasrdi. Isaer nar et fagligt kvalifikationssystem anvendes for I0nfastssettelsen, bygges dette system pa samme kriterierfor mandlige og kvindelige l0nmodtagere og indrettes saledes, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til k0n, Stk. 3. Bed0mmelsen af arbejdets vaerdi skal ske ud fra en helhedsvurderlng af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. 1 a. Stk. 1. Der foreligger direkte forskelsbehandling, nar en person ps grund af k0n behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet I en tilsvarende situation. Enhver form for darligere behandling af en kvinde I forblndeise med gravidltet og under kvinders 14 ugers fravaer efter f0dslen betragtes som direkte forskelsbehandling. Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, nar en bestemmelse, et kriterlum eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k0n ringere end personer af det andet k0n, medmindre den plgeeldende bestemmelse, betlngelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formal og midlerne til at opfylde det er hensigtsmaessige og n0dvendige. Stk. 3. L0n er den almindelige grund- eller minlmumsl0n og alle andre ydelser, som 15

16 l0nmodtageren som f0lge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indlrekte fra arbejdsgiveren I penge eller naturaller. 2. Stk. 1. En l0nmodtager, hvis l0n i strld med 1 er lavere end andres, har krav pa forskellen. Stk. 2. En tenmodtager, hvis rettigheder er krsenket som f0lge af tenmaessig forskelsbehandling pa grundlag af k0n, kan tllkendes en godtg0relse. Godtg0relsen fastsasttes under hensyn til I0nmodtagerens ansaettelsestld og sagens omstaendlgheder I 0vrigt. 2 a. Stk. 1. En l0nmodtager har ret til at videregive oplysnlnger om egne l0nforhold, Oplysnlngerne kan vlderegives til enhver. 3. Stk. 1. En arbejdsglver ma ikke afskedige eller udssette en l0nmodtager, herunder en tenmodtagerreprassentant, for anden ugunstlg behandllng fra arbejdsglverens side som reaktion p en klage, eller fordi l0nmodtageren eller tenmodtagerreprassentanten har fremsat krav om lige l0n, herunder lige l0nvilkar, eller fordi denne har videregivet oplysnlnger om l0n. En arbejdsglver ma ikke afskedige en l0nmodtager eller en I0nmodtagerrepraesentant, fordi denne har fremsat krav efter 4, stk. 1. Stk. 2. Det pahviler arbejdsgiveren at bevise, at en afskedlgelse ikke er foretaget I strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et ar efter, at l0nmodtageren har fremsat krav om lige l0n, gselder 1. pkt. dog kun, hvis l0nmodtageren paviser faktiske omstaendigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk, 1. Stk. 3. En afskediget l0nmodtager kan nedlsegge pastand om en godtg0relse eller genanssettelse. Eventuel genanseettelse sker i overensstemmelse med prlncipperne i Hovedaftalen. Godtg0relsen fastsaettes under hensyntagen til I0nmodtagerens ansaettelsestld og sagens omstaendigheder i 0vrigt. 4. Stk. 1. En arbejdsglver med mindst 35 ansatte skal hvert ar udarbejde en k0nsopdelt l0nstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert k0n opgjort efter den 6-clfrede DISCO-kode til brug for Iwing og Information af de ansatte om l0nforskelle mellem masnd og kvinder pa virksomheden. Dette gaelder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den k0nsopdelte l0nstatlstlk af hensyn til vlrksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrollg, ma oplysnlngerne ikke vlderegives. Stk. 2. Den k0nsopdelte l0nstatistik efter stk. 1 skal opg0res for medarbejdergrupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-clfrede DISCO-kode. Arbejdsgiveren har i 0vrigt pligt til at redeg0re for statistikkens udformning og for det anvendte l0nbegreb, 16

17 Stk. 3. Vlrksomheder, der Indberetter til den arlige tenstatistik hos Danmarks Statistlk, kan uden beregning rekvirere en k0nsopdelt l0nstatistlk efter stk. 1 fra Danmarks Statistlk. Stk. 4. Arbejdsgiverens forpllgtelse til at udarbejde en kansopdelt lanstatlstlk efter stk. 1 bortfalder, hvls arbejdsgiveren indgar aftale med de ansatte pi vlrksomheden om at udarbejde en redeg0relse. Redeg0relsen skal bade indeholde en beskrivelse af vllkar, der har betydning for afl0nnlng af maend og kvinder pa vlrksomheden, og konkrete handlingsorlenterede Inltiativer, der kan have et forl0b pa op til 3 ars varlghed, og den naermere opf0lgning herpa 1 redegarelsens perlode. Redeg0relsen skal omfatte alle vlrksomhedens medarbejdere og behandles 1 overensstemmelse med reglerne Samarbejdsaftalen. Redeg0relsen skal senest vsere udarbejdet Inden udgangen af det kalenderar, hvor pllgten til at udarbejde k0nsopdelt l0nstatistik bestod. 5. Stk. 1. En l0nnnodtager, som ikke mener, at arbejdsgiveren overholder pllgten til at yde lige l0n, herunder llge l0nvilklr, efter denne aftale, kan s0ge kravet fastslaet ved fagretlig behandling. Stk. 2. Hvls en person, der anser sig for kraenket, jf. 1, paviser faktlske omstasndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud0vet direkte eller Indirekte forskelsbehandling, pahvller det modparten at bevise, at ligebehandllngsprinclppet ikke er blevet kraenket." 6. Stk. 1. Hvor forbundene finder baggrund for at rejse en fagretlig sag i henhold til ovenstaende regler, kan der afholdes besigtigelse pa vlrksomheden med deltagelse af organisationerne, Inden sagen behandles fagretligt. Stk. 2. Ved fagretlige sager om Iigel0n aftales pa maegllngsm0det( eller forud for dette, hvilke oplysninger, der vll bllve udleveret til forbundet med henblik pa en vurdering af sagen" Parterne er enige om, at ligel0nsloven herefter ikke finder anvendelse pa anssettelsesforhold omfattet af overenskomsterne imellem dem, og at tvister vedr0rende Iigel0n skal l0ses i det fagretlige system. Parterne er endvidere enige om i denne aftale at Indarbejde aendringer i llgel0nsloven, som f0lge af eventuelle aendringer af EU-retlige forpllgtelser. Protokollat 7 (om seniorordning) De lokale patter kan ved skriftlig lokalaftale ibne for, at vlrksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter f0lgende retningslinler: Medarbejderen og vlrksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlasgger selv med udgangspunkt i den enkeltes 0nsker og vlrksomhedens driftsmeessige behov den konkrete udformnlng af arbejdstldsreduktlonen i form af f.eks. laengere sammenhsengende arbejdsfrl perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet, 17

18 Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 ar f0r den til enhver tld gaeldende folkepensionsalder. Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 ar f0r senlorordningen kan ivasrkssettes, kan opspare vaerdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. overenskomstens 12, og akkumulere denne. Vaerdien kan komme til udbetaling I forblndelse med en seniorordning. Placering af seniordage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gaeldende for placering af feriefridage, jf. 12. Ved fratraedelse finder 12 endvidere anvendelse. Denne ordnlng er betinget af, at de opsparede midler kan sikres i tilfaelde af konkurs. Protokollat 8 (om elektroniske dokumenter) Parterne er enige om, at der i overenskomsten indf0res mulighed for, at virksomhederne med frig0rende virkning kan aflevere feriekort og l0nsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det l0bende ansaettelsesforhold, via de elektroniske postl0sninger, som matte vaere til radighed, f.eks, e-boks eller via . Safremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 maneder f0r, medmindre andet aftales. Efter udl0b af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske l0sning, fa udleveret de pagasldende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. Protokollat 9(om fornyelsesaftalens fortolkning) Med henblik pa at undga fagretlige tvister, som baserer sig pa mlsforstaelser af aftaler indgaet i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enlge om, at der pa et hvilket som heist tldspunkt i den overenskomstperiode, som f0lger overenskomstfornyelsen, skal vaere adgang til at forelaegge sadanne tvister for forhandlingsudvalget til udtalelse inden en eventuel faglig voldgift. Formalet hermed er at tilstraebe hurtig afklaring af tvisterne. Udtalelser fra forhandlingsudvalget er bindende for organlsatlonerne. Godkendelse Renskrift og aendring af overenskomsten og protokollater i forbindelse med overenskomstforhandllngerne i 2012 er hermed godkendt af nedenstaende parter: K0benhavn, den 15. august

19 19

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, FOA FAG OG ARBEJDE PÆDAGOGISK VIKAROVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG BUPL BØRNE- OG UNGDOMS-PÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, OG FOA FAG OG ARBEJDE Indhold 1 Overenskomstens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

2010-2012. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 2010-2012 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere,

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 Landsoverenskomst Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk.

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk IT LANDSOVERENSKOMST Arbejdsgiver TrykBureauet A/S Børsen 1217 København K Telefon 3374

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Akademikerorganisationerne DI nr. 794561 2014 2017 Københavns

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Serviceforbundet/FagligPuis & Tandlægeforeningen. 1. Ansættelse

Overenskomst mellem Serviceforbundet/FagligPuis & Tandlægeforeningen. 1. Ansættelse Overenskomst mellem Serviceforbundet/FagligPuis & Tandlægeforeningen 1. Ansættelse Stk. 1. Overenskomsten omfatter tandteknikere med svendebrev, uddannelsesbevis for EFG, tandteknikere uddannet i henhold

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST 2014-2017

OVERENSKOMST 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet om løn- og arbejdsforhold fra 1. april 2014 for de på A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet beskæftigede raffinaderiteknikere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Overenskst mellem HK/Privat og Dl Overenskst ll/mejeribrugets v/di Overenskstforhandling 2014 Forhandlingsprotokollat Nedennaevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale fornyelse af ovennasvnte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere