DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER

2 Indholdsfortegnelse A. OVERENSKOMSTEN 1 Daekninasomrade Arbeidstid Deltldsansaettelse 1 g 3. Overarbelde Arbeidsstedet L0n 3 6. Pension Studerende Tlmelannede Personllo opsloelse Svadom. barnets 1. svaedaa. barns hospltalsindlgeggelse oq barsel. 5 S 11. Ferie Andre fridaae7 13. Reqler for tillidsrepraesentanter 7 S 14. Lokalaftaler Afqarelse af tvistlaheder , Hovedaftale Overenskomstens variahed 8 B. PROTOKOLLATER OG ORGANISATIONSAFTALER 9 Protokollat 1 fom ansaettelsesaftale) 9 Protokollat 2 fom uddannelse^ 10 Protokollat 3 fom tillldsreprsesentanterl 11 Tlllldsrepraesentantens opaaver 12 Protokollat 4 fom forslaa til etablerlna af et liaelflnsnaevn Inden for OA's oq LP's faslles omrade') 15 Protokollat 5 fom implementerlnq af Europaparlamentets oq Radets dlrektlv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vlkararbeidel 16 Protokollat 6 fom Implementerlnq af lloelgnsloven mv.l 17 Protokollat 7 fom senlorordninql 20 Protokollat 8 fom elektroniske dokumenterl 21 Protokollat 9fom fornvelsesaftalens fortolknlnq') 22 A. OVERENSKOMSTEN DsekningsomrSde Stk. 1, Overenskomsten omfatter arbejdsfunktioner udf0rt af ansat personale - 1 Falck Danmark A/S og hermed koncernforbundne selskaber, indenfor alle nuvasrende og fremtldige forretningsomrader - der er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut, og saledes har autorlsatlon til at bestride en sadan stilling, eller er under uddannelse som fyslo- eller ergoterapeut. 2

3 Stk. 2. Ledere, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret I udstrakt grad forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordl det har en sserlig fortrolig karakter, g0r dem til arbejdsgivernes tlllidsmaend, falder dog uden for overenskomstens omrade. Ledeme, h0rende under et af ovenneevnte forretningsomrader, ansaettes i henhold til Lederaftalen indgaet mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsglverforening. Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen er pataleberettiget for sa vidt angar fysio- og ergoterapeuter ansat i henhold til dette aftalegrundlag ved et af ovennaavnte forretningsomrader. Stk. 3. ActivCare A/S er ikke omfattet af neervaerende overenskomst, 1. Arbejdstid Stk. 1. Den normale ugentlige arbejdstid udg0r37 timer. Stk. 2. Arbejdstiden fastlasgges lokalt pa den enkelte virksomhed under hensyn til medarbejderens og virksomhedens tarv. Den normale daglige arbejdstid ligger i tidsrummet kl. 7 - kl. 18. For arbejde uden for disse tidspunkter kan der ydes tillaeg, jf. 5. Stk. 3. Arbejdstiden kan for savel fuldtids- som deltidsbeskaeftigede tllrettelsegges med varierende ugentlige arbejdstider Inden for en periode pa h0jst 26 uger. Safremt arbejdstiden i perloden er tilrettelagt saledes, at den i en eller flere uger overstiger 45 timer, vil timer ud over 45 pr. uge skulle betales med overarbejdstlllseg, jf. 3, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm for perloden ikke er overskredet. Stk. 4. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 26-ugers periode ma ikke overstige 48 timer inkluslve overarbejde, jf. EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter I forblndelse med tilrettelaeggelse af arbejdstiden. Stk. 5. For rldighedsvagt og telefonvagt optages forhandllnger lokalt om vagtplaner og betalingsregler. Hvor enlghed ikke opnas, kan hver af parterne anmode om, at organisationerne inddrages. Stk. 6. Frokostpausen af 29 minutters varighed medregnes i arbejdstiden. Den ansatte stsr til radighed, og kan ikke forlade arbejdsstedet i frokostpausen. Uafholdt frokostpause kan ikke forkorte arbejdstiden. Stk. 7. Bestemmelserne i nasrvesrende paragraf er Ikke til hinder for, at der lokalt kan aftales flextidsordninger, 2. Deltidsansaettelse Stk. 1. Deltidsansaettelser kan forekomme, og parterne fastssetter nsermere regler herom. Stk. 2. Deltidsansatte, der patager sig merarbejde i op til 37 timer pr. uge, afl0nnes med deres saedvanlige timesats for de ekstra timer. 3

4 Stk. 3. Patages arbejde udover 37 timer pr. uge, er dette at betragte som overarbejde, og afl0nnes iht. overenskomstens 3, 3. Overarbejde Stk. 1. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrsenses mest mullgt med beh0rig hensyntagen til virksomhedens tarv. Stk. 2. Overarbejdsbetaling ydes kun, nar arbejdet er udf0rt efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortreeder pa arbejdsstedet. Stk, 3. Overarbejde skal sa vidt mullgt varsles senest dagen f0r. For varslet overarbejde, hvor ingen del kommer til udf0relse, og som Ikke er afvarslet senest 4 timer f0r overarbejdet skulle have vaeret ivserksat, betales 1 tlmel0n + 50%. Betaling Stk. 4. Overarbejde, for hvllket der kan krasves tillasg, betales med timel0n + 50% for de f0rste 3 timer efter normal arbejdstids oph0r og derefter samt for alt overarbejde pi S0nog helilgdage 100%. Overarbejde, der udf0res mellem kl og kl , betales med timel0n plus 100%. Der regnes med halve timer. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse. Stk. 5. Bliver medarbejderen uden forudgaende varsel tilkaldt til overarbejde, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids oph0r har forladt virksomheden, udg0r overarbejdstillsegget 100%. Stk. 6. Timel0nnen beregnes som den pagseldende medarbejders samlede manedsl0n divideret med 160,33. Afspadsering Stk. 7, Der kan aftales afspadsering af overarbejde, saledes at 50% timer afspadseres med 1,5 time, og 100% timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Der kan ligeledes aftales afspadsering saledes, at der afspadseres time for time og 50 % eller 100 % tillasgget udbetales. Stk. 8. Afspadseringens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel, Afspadseringen skal sa vidt muligt gives som hele eller halve frldage. Uafvlklet overarbejde opspares pa en afspadserlngskonto. Der kan makslmalt opspares en uges afspadsering pa kontoen. 4. Arbejdsstedet Stk. 1, Den ansatte kan vaere beskaeftiget pa forskelllge adresser. Af anseettelsesbeviset vil fremga det sted, hvor den ansatte udf0rer hovedparten af sit arbejde. 4

5 Stk. 2. Arbejdsstedet kan veksle mellem forskellige lokaliteter, hovedsagligt i det nasromr de, hvortil den ansatte er tilknyttet. Stk, 3. Transporttid fra den ansattes hjem til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgar af ansaettelsesbevlset, er at betragte som arbejdstid, nar transporttlden overstlger den ssedvanllge transport mellem arbejdsstedet, der fremgar af anssettelsesbeviset og den ansattes hjem. Stk. 4. Transport 1 eget k0ret0j til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgar af ansaettelsesbevlset honoreres efter statens takster. Kun k0rte kilometer, udover den sasdvanllge afstand mellem hjem og det arbejdssted, der fremgar af anssettelsesbeviset, honoreres. Transport I eget k0ret0j krasver dog altid aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Udgifter til transport med offentlige transportmidler til andre arbejdssteder end det arbejdssted, der fremgir af ansaettelsesbevlset, refunderes mod bilag. 5. L0n Minimumsl0n Stk. 1. Til alle fuldtidsansatte ydes en minimumsl0n pr. mined pa: 1, marts marts 2013 kr ,39 kr ,83 Stk. 2. L0n, udover minimumsl0nnen, kan for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfaslde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Stk. 3. Vurdering og eventuel regulerlng af l0nforhold sker individuelt en gang om aret og reguleres fra den 1. marts. Vurderingen forelsegges medarbejderen ved en l0nsamtale. I det omfang der udf0res arbejde udenfor tidsrummet kl, 7 - kl. 18 jf. 1, stk. 2, skal muligheden for at aftale et individuelt forskudttidstlliaeg dr0ftes ved l0nsamtalen. Stk. 4. L0nnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders indsats, kvaliflkatloner, erfaring, dygtlghed, jobfleksibllitet, vilje til samarbejde, arbejde pa seerllge tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Stk. 5. Der kan ved l0nfastsaettelsen indgas aftale om funktionslan. Ved sldan aftale kan det bestemmes, at l0nnen ogsa omfatter betallng for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Stk. 6. Parterne er enige om, at medarbejdernes l0nudvlkling dreftes ved en midtvejsforhandling efter den 1. marts 2013, og at organisationerne har pataleret, slfremt misforhold kan pavises, Parterne er enige om, at midtvejsforhandlingen ikke medf0rer konfliktadgang. Forskudttidstlliaeg Stk. 7. I tilfaelde af, at arbejde udf0res uden for tidsrummet i 1, stk. 2, kan der lokalt, 5

6 om forn0dent under medvirken af organisationerne, aftales et tillseg, der ydes for arbejde, der planlaagges udf0rt uden for det i 1, stk. 2, anf0rte tidsrum. Anciennitetstillseg Stk. 8. Til den ansatte, som har 6 maneders uafbrudt beskaeftigelse i virksomheden udbetales pr. 1. marts 2012 et tillseg pa 0,20 kr, pr. time svarende til kr. 32,07 pr. maned for fuldtidsbeskeeftigelse pa 37 timer. Pr, 1. marts 2013 forh0jes tillaegget til kr. 0,40 pr. time svarende til kr, 64,13 pr. mined. 6. Pension Stk. 1. Pensionsbidrag Af den pensionsgivende l0n betaler arbejdsgiveren et pensionsbidrag pa 16%, der indbetales til PKA. Der indbetales ogsa pensionsbidrag pa 16% af overarbejdsbetaling, Stk. 2. Hvem omfatter pensionsaftalen Alle medarbejdere, der er daskket af overenskomsten, skal have penslonsordning. Stk. 3. Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren l0bende foretager indbetallng af et ekstra l0nmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om oph0r/aandring af ekstra indbetaling af l0nmodtagerbidrag kan ske en gang arligt med virknlng fra 1. december. Ekstra l0nmodtagerbidrag skal vaere et fast kronebel0b. 7. Studerende Stk. 1. Som ekstra assistance og vikarhjaelp kan ansaettes studerende, der er under uddannelse til fysio- eller ergoterapeut. Stk. 2. Det er et krav, at den studerende ved ansaettelsesforholdets startdato som minimum har afsluttet uddannelsens 4. semester. Stk. 3. Afl0nning af studerende vil ske pa timebasis med f0lgende tlmel0n: 1. marts marts 2013 kr. 101,35 kr. 102,70 Studerende er ikke pensionsberettigede. Stk. 4, Ved ansaettelse af studerende pahviler det arbejdsglver, at den studerende far en tilstreekkellg oplaering og vejledning og ikke palaegges opgaver, som denne endnu ikke er kvalificeret til. 8. Timelonnede Timel0nnede afl0nnes med en timel0n pa minimum: 1. marts marts 2013 kr. 163,25 kr. 164,60 6

7 9. Personlig opsigelse Stk. 1, Funktionserer For medarbejdere, der er funktionaerer, f0lges Funktionserlovens bestemmelser. Stk. 2. Ikke-funktionaerer For medarbejdere, der ikke er omfattet af Funktionaerloven, for eksempel ansatte med under 8 ugentlige arbejdstimer, fastsasttes fglgende opsigelsesvarsler: I de f0rste 3 maneder efter anssettelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, saledes at fratraeden sker ved normal arbejdstids oph0r den pagasldende dag. Fra medarbejderside: Efter 3 maneders uafbrudt beskeeftigelse: 1 maned til udgangen af en maned. Fra arbejdsgiverside: Efter 3 mineders uafbrudt beskseftigelse: 1 mined til udgangen af en maned. Efter 2 ars uafbrudt beskseftigelse: 2 maneder til udgangen af en maned, Efter 3 ars uafbrudt beskaeftigelse: 3 maneder til udgangen af en maned. 10. Sygdom, barnets 1. sygedag, borns hospitalsindlaeggelse og barsel. Sygdom Stk. 1. Sygdom skal meddeles virksomheden hurtigst mullgt. Stk. 2. Virksomheden kan forlange dokumentation. Stk. 3, Virksomheden kan forlange dokumentation for medarbejderens sygefravaer i henhold til den til hvertid gseldende lovgiynlng. Barnets 1. sygedag Stk. 5. Medarbejdere!ndr0mmes frlhed med l0n, nar dette er n0dvendlgt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmevasrende barn/b0rn under 14 ar. Stk. 6. Frlhed gives kun til den ene af barnets foreeldre, og kun indtll anden pasningsmulighed etableres, og kan h0jst omfatte barnets f0rste sygedag. Virksomheden kan kraeve dokumentation - f.eks. i form af tro og loveerklaering. B0rns hospitalsindlaeggelse Stk. 7. Til medarbejdere indr0mmes der frlhed med l0n, nar det er n0dvendigt, at medarbejderen indlaegges pa hospital sammen med barnet. Reglen vedr0rer b0rn under 4 >* 14 ar. Stk. 8. Denne frihed gaelder alene den ene Indehaver af foraeldremyndlgheden over barnet og der er maksimalt ret til frihed I sammenlagt en uge pr, barn inden for en 12 maneders periode. 7

8 Stk. 9. Medarbejderen skal pa opfordring fremlsegge dokumentation for hospitalsindlaeggelsen. Stk. 10, Hvis medarbejderen under fravaeret er dagpengeberettlget, indtrasder vlrksomheden i denne ret. Graviditet, adoption og orlov Barsel Stk. 11. Arbejdsgiveren betaler til medarbejdere fuld l0n under fravser pa grund af barsel fra 8 uger f0r det forventede f0dselstidspunkt og indtil 14 uger efter f0dslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld l0n under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Bel0bet indeholder den ved lovgivnlngen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk, 12. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld l0n under faedreorlov. Inden 46. uge efter f0dslen betales der under samme betingelser l0n i indtil 2 uger under udvidet fasdreorlov. Stk. 13. Arbejdsgiveren yder betallng under forasldreorlov i indtil 10 uger. Fravser og betaling efter denne bestemmelse ydes kun til den ene af barnets foraeldre, Vlrksomheden kan krseve dokumentation - f.eks. I form af tro- og loveerklaering. De 10 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter f0dslen. Medmindre andet aftales, skal afholdelsen af de 10 uger varsles med mindst 3 uger af medarbejderen. Orloven kan maksimalt dels i to perioder, medmindre andet aftales, Stk. 14. Det er en forudsastning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. S fremt refusionen matte vasre mindre, nedseettes betalingen til medarbejderen tilsvarende, Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebaere refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk, 15. Af barselsdagpenge, der modtages efter udl0bet af de 10 ugers fravaer med l0n, indbetales fuld pension, 11. Ferle Stk. 1. Ferleloven er gasldende. Det kontante ferletlllaeg udg0rl 1,5%. Ved fratraedelse er godtg0relsen 12,5 %. Optjeningsaret g r fra 1.1. til Den optjente ferle skal afholdes i det f0lgende feriear, der gar fra 1.5. til Stk. 2. Hvor der ikke holdes samlet ferielukket, skal vlrksomheden senest den 1. april 8

9 indhente oplysninger om, pa hvllket tidspunkt den enkelte medarbejder 0nsker hovedferien lagt f.eks. ved fremlaeggelse af ferielister. 12. Andre fridage Feriefridage Stk, 1. Medarbejdere, der har vasret beskseftiget I virksomheden uafbrudt i 9 maneder, er berettiget til 5 feriefridage. Stk, 2. For fuldtidsansatte udg0r feriefrldagene 37 timers frlhed, svarende til 5 feriefridage af 7,4 timer. For deltidsansatte anvendes en forholdsmsessig beregning. Stk. 3. Feriefrldagene omregnes til og afvikles som timer Inden for feriearet. Stk. 4. Feriefrldagene betales som ved sygdom. Stk, 5. Feriefrldagene placeres efter samme regler som restferie, jf, ferielovens bestemmelser. Det gselder dog Ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Stk, 6. Ved fratraeden udbetales kompensatlon for Ikke afholdte feriefridage. Stk. 7. Ved ferleirets udl0b udbetales kompensatlon for Ikke afholdte feriefridage. Stk. 8. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes eller kompenseres for mere end de ovenfor anf0rte feriefridage i hvert ferlear. Stk, 9. Der betales ikke feriegodtg0relse og ferietillaeg af l0n under feriefridage eller kompensatlon herfor. Grundlovsdag Stk. 10. Grundlovsdag er en hel fridag. Dog kan medarbejdeme bllve palagt at arbejde Grundlovsdag. I sa fald ydes en erstatningsfridag, som placeres efter aftale med de ber0rte medarbejdere, Omsorgsdage Stk, 11, En ansat har ret til fravaer fra arbejdet med saedvanlig l0n i 2 dage pr. kalenderar pr. barn, til og med det kalenderar, hvor barnet fylder 7 ar med henbllk pa omsorg for barnet. Stk. 12. Placering af omsorgsdage aftales mellem den ansatte og arbejdsstedet. Placeringen af omsorgsdage sker under hensyn til driften pa arbejdsstedet samt eventuel sygdom hos barnet. Stk. 13. Ikke afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved kalenderarets udgang eller ved ansasttelsesforholdets oplw. 9

10 13. Regler for tillidsrepraesentanter Der henvises til protokollat om tillidsrepraesentanter. 14. Lokalaftaler Der kan - under forudsastning af lokal enighed - indgas aftaler, som supplerer overenskomstens bestemmelser. Sadanne lokalaftaler skal Indgas skriftligt mellem den ansvarllge ledelse p arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepraesentant - eller safremt en sadan ikke er valgt, Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen. Lokale aftaler kan af begge parter opsiges med 3 maneders varsel til den 1. 1 en maned. 15. Afg0relse af tvistigheder Ved behandllng af uoverensstemmelser mellem parterne vedr0rende overenskomstens forstaelse henvises til "Norm for regler for behandllng af faglig strid" indgaet mellem DA & LO. 16. Hovedaftale Den til enhver tld gasldende hovedaftale indgaet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisatlonen i Danmark (DA/LO-aftalen) f0lges med de fornadne tilpasninger. Falck er medlem af DI Overenskomst II (DSA) v/di [slet: HTS] og DA, og handler i overensstemmelse hermed, mens Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen handler selvstaendigt. 17. Overenskomstens varighed Overenskomsten traeder i kraft 1. marts 2012 og kan tidligst opsiges til oph0r den 28, februar Opsigelsesfristen er 3 maneder, medmindre andet er aftalt mellem organisationerne, B. PROTOKOLLATER OG ORGANISATIONSAFTALER Protokollat 1 (om anssettelsesaftale) Der henvises til den til enhver tid gseldende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lanmodtageren om vilkarene for ansaettelsesforholdet, Parterne har i henhold til lovens 1, stk. 3, aftalt f0lgende fravigelser fra loven: Eventuelle uoverensstemmelser om oplysnlngspllgt og anssettelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler, jf. 15. Safremt rettidlg eller korrekt anssettelsesaftale Ikke er udleveret til medarbejderen I overensstemmelse med lovens regler, kan bod/godtg0relse ikke palasgges en arbejdsgiver, 10

11 der senest 15 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation overfor arbejdsgiveren har rejst skriftllgt krav om rettidig eller korrekt ansaettelsesbevis, efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematlsk brud pa bestemmelsen om ansasttelsesaftaler. Protokollat 2 (om uddannelse) Parterne anbefaler, at medarbejderne far mulighed for malrettet udvikling af deres kompetencer - bade gennem jobrelevant opkvalificerlng, efter- og videreuddannelse. Parterne er tillige enige om en malsaetning om, at der b0r opstllles strategiske udviklingsmal for alle medarbejdere, og at der skal gennemf0res mindst en arlig medarbejderudviklingssamtale. Arbejdsgiver udreder kursusafgifter, transport samt eventuelt lantab i forbindelse med medarbejderens deltagelse i relevant efter- og videreuddannelse, der foregar som led i virksomhedens uddannelsesplanlsegning eller er aftalt mellem vlrksomhed og medarbejder. Deltager medarbejderen i sin fritid i efter- og videreuddannelse, betaler arbejdsgiveren evt. deltagergebyr, safremt aktlviteten er aftalt med arbejdsgiveren. Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal tilrettelaegges ud fra den enkelte virksomheds struktur, organisation og situation - efter retningslinier dr0ftet mellem ledelse og medarbejdere, Protokollat 3 (om tillidsreprsesentanter) Det er et godt grundlag for succes, at der pa virksomhederne er et tlllidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejderne. Tillidsrepraesentanten er en central person I dette samarbejde, Parterne er enlge om, at Falck Danmark A/S yder frihed med l0n til tillidsreprsesentanter I forbindelse med uddannelsen til hvervet som tillidsrepraesentant, Uddannelsen bestar pt af et uddannelsesforl0b pa maksimalt 10 dage, der sa vidt muligt afholdes i l0bet af et ar. Falck Danmark A/S orienteres, safremt der sker aendringer i uddannelsesforl0bet Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen afvikler uddannelsesforlabet samt afholder udgifterne i forbindelse hermed. Parterne har aftalt, at der ikke indbetales til DA og LO's uddannelsesfond for sa vidt angar medarbejdere, der er omfattet af nasrvasrende overenskomst. Hvor kan tillidsrepraesentant vaelges Stk. 1. I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i sserskiit beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstasndigt eller sammen med hovedfirmaet er omfattet af kollektiv overenskomst, kan de organlserede medarbejdere af deres midte vselge 6n til at vsere deres tillidsrepraesentant over for ledelsen. 11

12 Stk. 2.1 virksomheder, hvor der pa hver enkelt arbejdsplads beskasftiges 4 organiserede medarbejdere eller derunder under overenskomstens omrade, kan der dog kun vaslges tillidsreprassentant, safremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun Igen bortfalde, safremt parterne er enige herom, Stk. 3. I virksomheder, hvor der pa hver enkelt arbejdsplads beskaeftiges 20 organiserede medarbejdere eller derover under overenskomstens omrade, kan der vaelges en stedfortrsedende tillidsreprsesentant til at virke under den ordlnaere tillidsrepraesentants fravaer af laengere varighed pa grund af sygdom, ferle, kursusdeltagelse eller llgnende. Stedfortraederen skal opfylde de samme betingelser for valg som tlllldsrepraesentanten, jf. stk. 5 - stk. 10 [slet: 2]. Den stedfortraedende tillidsreprsesentant er under sit virke som fungerende tillidsreprsesentant omfattet af samme beskyttelsesregler, som er gaeldende for den ordmsere tillidsreprassentant. Stk. 4. Hvor en tillidsreprsesentant er fravserende af lasngere varighed pa grund af sygdom, ferle, deltagelse i kursus eller llgnende, kan der efter aftale med virksomhedens ledelse udpeges en stedfortrasder for tlllidsreprassentanten, som skal opfylde betingelserne for at blive valgt til tillidsreprassentant. En saledes udpeget stedfortraeder har i den periode, hvori denne fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsreprsesentant, Valget til tillidsrepraesentant Stk. 5. Tlllidsreprsesentanten og eventuel stedfortrsedende tillidsreprsesentant kan vasre deltidsbeskseftlget, safremt sserlige forhold taler derfor. Tillidsreprsesentant og eventuel stedfortrsedende tillidsreprsesentant vselges blandt de organiserede, anerkendt dygtlge medarbejdere, der har vseret ansat mindst 1 ar I den pagseldende virksomhed. Hvor sadanne ikke flndes i et antal af mindst 5, suppleres dette antai med de medarbejdere, der har arbejdet der Isengst. Stk. 6. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdellnger kan en medarbejder kun vaelges som tillidsrepraesentant for det sted, hvor pigseldende er beskseftiget, Det kan dog lokalt aftales, at en tillidsrepraesentant dsekker flere afdellnger end den, hvor den pagseldende er beskseftiget. Stk. 7, Beskyttelse af enhver tillidsreprsesentant indtrseder, nllr valget er kommet til ledelsens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, f0r det er godkendt af Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen og meddelt Falck Danmark A/S. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Stk. 8, Eventuel indsigelse fra ledelsens side mod det foretagne valg skal vsere Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen i hsende senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Stk. 9. Parterne er enige om det 0nskelige i, at flest mulige stemmeberettigede deltager i valg af tillidsreprsesentant. 12

13 Tillidsrepraesentantens opgaver Stk. 10. Det er tillidsrepraesentantens pligt savel over for sin organisation som over for virksomhedens ledelse at g0re sit bedste for at fremme og vedligeholde et godt samarbejde pa virksomheden. Stk. 11. Tillidsreprsesentanten kan over for virksomhedens ledelse foreleegge forslag, henstillinger og klagerfra medarbejderne. Stk. 12. Er tillldsrepraesentanten Ikke tilfreds med ledelsens afg0relse, kan tlllidsrepraesentanten frit anmode sin organisation om at tage slg af sagen. Stk. 13. Udf0relsen af de tlllidsrepraesentanten pahvilende hverv skal ske pa en sadan made, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepraesentantens arbejde, og safremt tillldsrepraesentanten for at opfylde sine forpligtelser ma forlade sit arbejde, ma dette kun ske efter forudgaende aftale med virksomhedens ledelse. Stk. 14. Efter aftale med virksomhedens ledelse skal der, i den udstraekning arbejdets art og omfang tillader det, gives tillldsrepraesentanten frihed til at deltage i relevante kurser for tillidsrepraesentanter. Stk, 15. Parterne anbefaler, at en nyvalgt tillidsreprassentant, som Ikke forud for valget har gennemgaet kursus for tillidsrepraesentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgar en sadan uddannelse. Stk. 16. Safremt medarbejderen 0nsker det, kan dr0ftelser om medarbejderens l0n f0res med eller under medvirken af tillldsrepraesentanten, Klubber, opslag Stk. 17. Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, sluttersig sammen i en klub, skal tillldsrepreesentanten vaere formand. Stk, 18. I det omfang, arbejdet tillader det, kan virksomhedens ledelse efter anmodning give tilladelse til forn0den frihed for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i relevante kurser for tillldsreprassentanter. Stk. 19. Pa et for medarbejderne tilgaengeligt sted er det klubben tilladt at opsla faglige foreningsbekendtggrelser til medlemmerne. Stedet aftales med virksomhedens ledelse, som ogsa modtager et eksemplar af de opslag, der opsaettes, Stk. 20. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsglveren lokaler til radighed for klubbens m0devirksomhed. Afskedigelse af tillidsrepraesentant Stk. 21. Hvis Falck Danmark A/S finder, at der foreiigger tvingende arsager, jf. stk. 23, til at opsige en tillidsrepraesentant, skal Falck Danmark A/S rejse sp0rgsmalet efter reglerne i "Norm for regler for behandling af faglig strid" indgaet mellem DA & LO. Organisationsm0de skal i sa fald afholdes senest 7 kalenderdage efter begaerlngens 13

14 fremkomst. Fastslas det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende arsager til afskedigelse af tillidsrepraesentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved masglingsbegaerlngens fremkomst. Stk. 22. En tillidsreprsesentants afskedigelse skal begrundes i tvingende arsager, Det er en selvf0lge, at den omstaendighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepraesentant, aldrig ma give anledning til, at den pagaeidende afskediges, eller at den pagasldendes stilling forringes. Stk. 23. Tillldsrepraesentantens anssettelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen har haft mulighed for at fa afskedigelsens berettlgelse gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der pa lokalt plan er enlghed herom. Det b0r tilstreebes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, saledes at afg0relsen foreligger inden opsigelsesperlodens udl0b. Stk. 24. Disse regler gselder dog ikke, dersom virksomheden foretager en berettlget bortvisning af tillidsrepreesentanten i medf0r af Funktionaerlovens 4. Stk. 25. Fastholder en vlrksomhed sin afskedigelse af tillidsrepraesentanten, efter at afskedigelsen er kendt uberettlget ved den fagretlige behandling, er virksomheden ud over l0nnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtg0relse, hvls st0rrelse skal vasre afhaengig af sagens omstaendigheder. Denne godtg0relse er endelig, saledes at der ikke tilllge kan kraeves godtg0relse efter regler om urimellg afskedigelse. Stk. 26. Sp0rgsmalet om berettigelsen af en tlllidsrepraesentants afskedigelse og st0rrelsen af den tillidsrepraesentanten eventuelt tilkommende godtg0relse afg0res endeligt ved faglig voldglft. Stk. 27. Foreligger der I sagen sadanne seerllge forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreiigget organisationsforf0lgelse, kan dette sp0rgsmal indbrlnges for Arbejdsretten. Stk. 28. S fremt Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen haevder, at afskedigelse af en tillidsrepraesentant er urimellg, kan der fremsaettes krav om erstatning, respektive genansaettelse i henhold til Hovedaftalens 4, stk. 3. Dette sp0rgsmal kan sammen med sp0rgsmalet om, hvorvidt der foreligger tvingende arsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag ved en faglig voldglft. Protokollat 4 (om forslag til etablering af et ligeionsnaevn inden for DA's og LO's fselles omrsde) Parterne er enige om at indstille til DA og LO, at hovedorganisationerne etablerer et ligel0nsnaevn, jf. aftale herom af 22. februar 2010 mellem DI Overenskomst I v/ DI og CO mdustri. Safremt det inden 1, oktober 2010 ikke har vist sig muligt at traeffe beslutnlng om at etablere et ligel0nsnaevn i regi af DA og LO, er parterne enlge om at lade slg omfatte af 14

15 kompetencen for det naevn, der i sa fald oprettes af DI Overenskomst I v/ DI og CO- Industrl. Protokollat 5 (om implementering af Europaparlamentets og RSdets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde) DI pa vegne af Falck Danmark A/S og Danske Fysioterapeuter samt Ergoterapeutforeningen har under OK 2010 aftalt at s0ge vlkardirektlvet Implementeret ved aftale mellem parterne I overenskomsten. Implementeringen skal ske pa en sadan made, at den Isegger sig sa tset op ad direktivteksten som mullgt. Da der fortsat resterer en afklaring af enkelte begreber i direktivteksten, vil parterne snarest S0ge denne afklaring tilvejebragt, hvorefter lmplementeringsdr0ftelserne kan pabegyndes. Det tiistraebes, at implementeringen er tllendebragt senest den 1. marts Protokollat 6 (om implementering af ligel0nsloven mv.) Implementering af ligel0nsloven Overenskomstparterne er enige om at implementere iigel0nsloven i overenskomsten. Parterne er pa den baggrund blevet enige om f0lgende protokollattekst: 1. Stk. 1. Der ma ikke pa grund af k0n finde l0nmeessig forskelsbehandling sted i strid med I reglerne i denne aftale. Dette geelder bade direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og masnd lige l0n, for sa vidt angar alle l0nelementer og l0nvilkar( for samme arbejde eller for arbejde, der tlllasgges samme vasrdi. Isaer nar et fagligt kvalifikationssystem anvendes for I0nfastssettelsen, bygges dette system pa samme kriterierfor mandlige og kvindelige l0nmodtagere og indrettes saledes, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til k0n, Stk. 3. Bed0mmelsen af arbejdets vaerdi skal ske ud fra en helhedsvurderlng af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. 1 a. Stk. 1. Der foreligger direkte forskelsbehandling, nar en person ps grund af k0n behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet I en tilsvarende situation. Enhver form for darligere behandling af en kvinde I forblndeise med gravidltet og under kvinders 14 ugers fravaer efter f0dslen betragtes som direkte forskelsbehandling. Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, nar en bestemmelse, et kriterlum eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k0n ringere end personer af det andet k0n, medmindre den plgeeldende bestemmelse, betlngelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formal og midlerne til at opfylde det er hensigtsmaessige og n0dvendige. Stk. 3. L0n er den almindelige grund- eller minlmumsl0n og alle andre ydelser, som 15

16 l0nmodtageren som f0lge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indlrekte fra arbejdsgiveren I penge eller naturaller. 2. Stk. 1. En l0nmodtager, hvis l0n i strld med 1 er lavere end andres, har krav pa forskellen. Stk. 2. En tenmodtager, hvis rettigheder er krsenket som f0lge af tenmaessig forskelsbehandling pa grundlag af k0n, kan tllkendes en godtg0relse. Godtg0relsen fastsasttes under hensyn til I0nmodtagerens ansaettelsestld og sagens omstaendlgheder I 0vrigt. 2 a. Stk. 1. En l0nmodtager har ret til at videregive oplysnlnger om egne l0nforhold, Oplysnlngerne kan vlderegives til enhver. 3. Stk. 1. En arbejdsglver ma ikke afskedige eller udssette en l0nmodtager, herunder en tenmodtagerreprassentant, for anden ugunstlg behandllng fra arbejdsglverens side som reaktion p en klage, eller fordi l0nmodtageren eller tenmodtagerreprassentanten har fremsat krav om lige l0n, herunder lige l0nvilkar, eller fordi denne har videregivet oplysnlnger om l0n. En arbejdsglver ma ikke afskedige en l0nmodtager eller en I0nmodtagerrepraesentant, fordi denne har fremsat krav efter 4, stk. 1. Stk. 2. Det pahviler arbejdsgiveren at bevise, at en afskedlgelse ikke er foretaget I strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et ar efter, at l0nmodtageren har fremsat krav om lige l0n, gselder 1. pkt. dog kun, hvis l0nmodtageren paviser faktiske omstaendigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk, 1. Stk. 3. En afskediget l0nmodtager kan nedlsegge pastand om en godtg0relse eller genanssettelse. Eventuel genanseettelse sker i overensstemmelse med prlncipperne i Hovedaftalen. Godtg0relsen fastsaettes under hensyntagen til I0nmodtagerens ansaettelsestld og sagens omstaendigheder i 0vrigt. 4. Stk. 1. En arbejdsglver med mindst 35 ansatte skal hvert ar udarbejde en k0nsopdelt l0nstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert k0n opgjort efter den 6-clfrede DISCO-kode til brug for Iwing og Information af de ansatte om l0nforskelle mellem masnd og kvinder pa virksomheden. Dette gaelder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den k0nsopdelte l0nstatlstlk af hensyn til vlrksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrollg, ma oplysnlngerne ikke vlderegives. Stk. 2. Den k0nsopdelte l0nstatistik efter stk. 1 skal opg0res for medarbejdergrupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-clfrede DISCO-kode. Arbejdsgiveren har i 0vrigt pligt til at redeg0re for statistikkens udformning og for det anvendte l0nbegreb, 16

17 Stk. 3. Vlrksomheder, der Indberetter til den arlige tenstatistik hos Danmarks Statistlk, kan uden beregning rekvirere en k0nsopdelt l0nstatistlk efter stk. 1 fra Danmarks Statistlk. Stk. 4. Arbejdsgiverens forpllgtelse til at udarbejde en kansopdelt lanstatlstlk efter stk. 1 bortfalder, hvls arbejdsgiveren indgar aftale med de ansatte pi vlrksomheden om at udarbejde en redeg0relse. Redeg0relsen skal bade indeholde en beskrivelse af vllkar, der har betydning for afl0nnlng af maend og kvinder pa vlrksomheden, og konkrete handlingsorlenterede Inltiativer, der kan have et forl0b pa op til 3 ars varlghed, og den naermere opf0lgning herpa 1 redegarelsens perlode. Redeg0relsen skal omfatte alle vlrksomhedens medarbejdere og behandles 1 overensstemmelse med reglerne Samarbejdsaftalen. Redeg0relsen skal senest vsere udarbejdet Inden udgangen af det kalenderar, hvor pllgten til at udarbejde k0nsopdelt l0nstatistik bestod. 5. Stk. 1. En l0nnnodtager, som ikke mener, at arbejdsgiveren overholder pllgten til at yde lige l0n, herunder llge l0nvilklr, efter denne aftale, kan s0ge kravet fastslaet ved fagretlig behandling. Stk. 2. Hvls en person, der anser sig for kraenket, jf. 1, paviser faktlske omstasndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud0vet direkte eller Indirekte forskelsbehandling, pahvller det modparten at bevise, at ligebehandllngsprinclppet ikke er blevet kraenket." 6. Stk. 1. Hvor forbundene finder baggrund for at rejse en fagretlig sag i henhold til ovenstaende regler, kan der afholdes besigtigelse pa vlrksomheden med deltagelse af organisationerne, Inden sagen behandles fagretligt. Stk. 2. Ved fagretlige sager om Iigel0n aftales pa maegllngsm0det( eller forud for dette, hvilke oplysninger, der vll bllve udleveret til forbundet med henblik pa en vurdering af sagen" Parterne er enige om, at ligel0nsloven herefter ikke finder anvendelse pa anssettelsesforhold omfattet af overenskomsterne imellem dem, og at tvister vedr0rende Iigel0n skal l0ses i det fagretlige system. Parterne er endvidere enige om i denne aftale at Indarbejde aendringer i llgel0nsloven, som f0lge af eventuelle aendringer af EU-retlige forpllgtelser. Protokollat 7 (om seniorordning) De lokale patter kan ved skriftlig lokalaftale ibne for, at vlrksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter f0lgende retningslinler: Medarbejderen og vlrksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlasgger selv med udgangspunkt i den enkeltes 0nsker og vlrksomhedens driftsmeessige behov den konkrete udformnlng af arbejdstldsreduktlonen i form af f.eks. laengere sammenhsengende arbejdsfrl perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet, 17

18 Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 ar f0r den til enhver tld gaeldende folkepensionsalder. Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 ar f0r senlorordningen kan ivasrkssettes, kan opspare vaerdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. overenskomstens 12, og akkumulere denne. Vaerdien kan komme til udbetaling I forblndelse med en seniorordning. Placering af seniordage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gaeldende for placering af feriefridage, jf. 12. Ved fratraedelse finder 12 endvidere anvendelse. Denne ordnlng er betinget af, at de opsparede midler kan sikres i tilfaelde af konkurs. Protokollat 8 (om elektroniske dokumenter) Parterne er enige om, at der i overenskomsten indf0res mulighed for, at virksomhederne med frig0rende virkning kan aflevere feriekort og l0nsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det l0bende ansaettelsesforhold, via de elektroniske postl0sninger, som matte vaere til radighed, f.eks, e-boks eller via . Safremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 maneder f0r, medmindre andet aftales. Efter udl0b af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske l0sning, fa udleveret de pagasldende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. Protokollat 9(om fornyelsesaftalens fortolkning) Med henblik pa at undga fagretlige tvister, som baserer sig pa mlsforstaelser af aftaler indgaet i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enlge om, at der pa et hvilket som heist tldspunkt i den overenskomstperiode, som f0lger overenskomstfornyelsen, skal vaere adgang til at forelaegge sadanne tvister for forhandlingsudvalget til udtalelse inden en eventuel faglig voldgift. Formalet hermed er at tilstraebe hurtig afklaring af tvisterne. Udtalelser fra forhandlingsudvalget er bindende for organlsatlonerne. Godkendelse Renskrift og aendring af overenskomsten og protokollater i forbindelse med overenskomstforhandllngerne i 2012 er hermed godkendt af nedenstaende parter: K0benhavn, den 15. august

19 19

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne

April 2015 OVERENSKOMST. mellem. Atkins Danmark A/S. Akademiker-organisationerne April 2015 OVERENSKOMST mellem Atkins Danmark A/S og Akademiker-organisationerne Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omrade 2 Ansaettelse 3 Len 4 Pension 5 Udbetaling af fen/pension 6 L0n til efterladte

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere