Administrativ praktikpjece for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativ praktikpjece for"

Transkript

1 Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006

2 Den gode praktik i Albertslund Kommune Indledning Kære ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i lønnet praktik Velkommen til Albertslund Kommune og vores institutioner 1. Albertslund Kommune opfatter det som en vigtig samfundsmæssig opgave, at have pædagogstuderende i praktik. En vellykket praktik afhænger af, at de tre væsentligste parter: institutionen (dens leder og medarbejdere), seminariet og den studerende hver for sig og i fællesskab gør deres bedste for at løse deres respektive opgaver. Denne praktikpjece er Albertslund Kommunes bidrag til, at institutionerne kan løse deres del af opgaven på en synlig og konkret måde, og til at de studerende får indsigt i, hvad vi forventer af dem. Børne- og Undervisningsforvaltningen (fremover benævnt BUF) har i samarbejde med institutionsledere, praktiknetværk og Højvangseminariet udarbejdet dette sæt fælles retningslinier for Den gode praktik i Albertslund Kommune. Nedenfor kan du læse mere om formålet, og om hvilke rettigheder og pligter den giver institutioner, medarbejdere og studerende i praktik. Praktikpjecen kan fra d. 1. januar 2007 findes på samtlige institutioners hjemmesider. Denne pjece kan dog ikke stå alene. Derfor skal alle praktikinstitutioner i Albertslund Kommune udarbejde en lokal uddannelsesplan, som leder, praktikvejleder, institutionens øvrige medarbejdere og den studerende bruges som fundament for fastsættelsen af praktikkens konkrete mål. Det er BUF s erfaring, at langt hovedparten af alle praktikker forløber uproblematisk, og er til gavn for såvel den enkelte studerendes uddannelsesforløb, som for institutionen og dens medarbejdere og børn. Det er forvaltningens forhåbning, at denne praktikpjece vil kunne bidrage til, at alle praktikforløb bliver konstruktive samt angive retningslinier i de tilfælde, hvor der opstår vanskeligheder undervejs. Formål Formålet med nærværende fælles sæt retningslinier for praktikken er: At alle pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommune får kendskab til det grundlag praktikken foregår på At synliggøre hvilke arbejdsgiverkrav og rettigheder Albertslund Kommune stiller og giver til alle pædagogstuderende i lønnet praktik At sikre at alle institutioner varetager arbejdsgiveransvaret som praktikinstitution ud fra et fælles grundlag At give alle praktikvejledere, øvrige medarbejdere og praktikinstitutioner opbakning til deres arbejde At skabe klarhed over hvordan proceduren er, hvis der i et praktikforløb opstår problemer, uenighed eller det som en sidste udvej - må afbrydes før tid At skabe en ramme for den uddannelsesplan, som hver enkelt praktikinstitution er forpligtet på at udarbejde 1 Med ordet institutioner sigtes der til alle kommunens daginstitutioner, fritidshjem, skoler med tilhørende SFO-er, klubber og specialinstitutioner, som har pædagogstuderende i praktik.

3 Praktikkens formelle grundlag Alle pædagogstuderende i praktik virker på grundlag af 7 i bekendtgørelse nr. 930 af d. 8. dec om uddannelse af pædagoger. Den siger følgende om praktikken: Praktikken har til formål at den studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og gennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring tilegner sig forudsætninger for kvalificeret løsning af pædagogiske opgaver. Praktikken tilrettelægges sådan, at der gennem de tre praktikperioder er en uddannelsesmæssig progression i forhold til formålet I forbindelse med de to lønnede praktikperioder skal dette formål udfoldes indenfor et ansættelsesretligt forhold, hvilket betyder, at institutionen er arbejdsplads såvel som uddannelsessted og den studerende er ansat og samtidig under uddannelse. Denne balance skal alle parter være opmærksom på. For studerende i Albertslund Kommunes institutioner betyder det flere ting (som vil blive uddybet på de følgende sider): 1. Albertslund Kommune vil optræde som en god og fair arbejdsgiver, der både stiller krav til de studerende, tilbyder den nødvendige vejledning og skaber de nødvendige rammer for en vellykket praktik 2. de studerende er medarbejdere i institutionerne, og skal efterleve og overholde de samme krav, regler og retningslinier, og have de samme rettigheder, som de øvrige medarbejdere i institutionerne 3. de studerende skal tage et individuelt ansvar for sin egen læring, og dermed bidrage til at praktikkens indhold bliver meningsfuldt og pædagogisk relevant 4. de studerende skal samarbejde på lige vilkår med de øvrige medarbejdere i institutionen 5. de studerende skal leve op til de målsætninger, der udarbejdes i fællesskab 6. de studerende skal opleve en klar progression i de forskellige praktikker, når de er studerende i Albertslund Kommune 1. Albertslund Kommune som arbejdsgiver Albertslund Kommune og kommunens institutioner har en klar ambition om, at være kendt og anerkendt for at være en god og fair arbejdsgiver. Det indebærer en række ting, som vil blive beskrevet nedenfor. Formelt og reelt set skal der i den sammenhæng skelnes mellem pædagogstuderende i øvelsespraktik og pædagogstuderende i de 2 lønnede praktikker. Det skyldes at der i formelle ansættelsesforhold, som ved pædagogstuderende i lønnet praktik, træder en hel række ansættelsesretlige og personalejuridiske spilleregler i kraft. For Albertslund Kommune og kommunens institutioner betyder det, at virke som en god og fair arbejdsgiver, at vi lever op til kommunens generelle personalepolitik, som den studerende kan få udleveret af institutionens leder De studerende som medarbejdere Mange pædagogstuderende har i dag ingen eller kun begrænset erfaring med at være medarbejder på en arbejdsplads. Det er et grundvilkår institutionerne skal acceptere og være opmærksomme på i deres generelle introduktion til institutionens regler og administrative procedurer.

4 Det er derfor vigtigt, at den studerende er orienteret om minimum følgende retningslinier: De studerende møder til den aftalte tid De studerende kan afgive ønsker til deres arbejdstid, men særligt for de lønnede studerende gælder, at de er en del af institutionens normering, og deres arbejdstid planlægges således, at hensynet til arbejdspladsen og det uddannelsesmæssige forløb først og fremmest tilgodeses. Det er derfor institutionens leder der afgør, i hvilket omfang den studerendes personlige ønsker kan imødekommes. For pædagogstuderende i øvelsespraktik gælder principielt de samme retningslinier, da formålet med praktikken i vid udstrækning er, at gøre erfaringer med arbejdet i en institution. Dog skal institutionens leder være opmærksom på, at øvelsespraktikanter ikke er en del af normeringen, og derfor bl.a. ikke må åbne eller lukke institutionen alene o.lign. Udebliver den studerende uden gyldig grund, dvs. uden at: den studerende har fået fat i sin vejleder eller lederen af institutionen og meddelt sig fravær, eller uden at den studerende kan give en gyldig begrundelse sin udeblivelse kan det betyde opsigelse fra praktikken. Under alle omstændigheder betyder det, at lederen kontakter seminariet, og at den studerende indkaldes til samtale efter gældende regler De studerende skal være på arbejde i institutionen i den fulde arbejdstid Arbejdstiden for pædagogstuderende i lønnet praktik er fleksibel. De skal spare op til de 2 ugers indkald på seminariet. Det betyder, at de skal arbejde 780 t. på 24 uger. Det kan planlægges enten som årsnorm eller som ugenorm, hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 32,5 timer. Heri skal indregnes arbejdstid til vejledning og øvrig mødeaktivitet. Pædagogstuderende i praktik skal selv finde tid til at læse relevant faglitteratur o.lign. ved siden af arbejdstiden, dvs. at forberedelse og faglig læsning ligger udover den ugentlige arbejdstid på 32,5 timer. Ved uenighed opfordres lederen, praktikvejlederen og den studerende til at søge dialog om problemerne ved at inddrage såvel BUF som seminariet så hurtigt som muligt, så uenigheden ikke skaber uhensigtsmæssige problemer for nogen parter Ferie, sygdom, graviditet (barsel) og arbejdsulykker Pædagogstuderende i lønnet praktik er underlagt de samme regler som de fastansatte medarbejdere pga. deres formelle ansættelsesforhold. Øvelsespraktikanter forventes at følge de samme regler, dvs.: ved sygdom kontakter man institutionen efter de lokale retningslinier, der er aftalt, og som den studerende er blevet introduceret til ved barns 1. sygedag følger man ligeledes de centrale retningslinier via overenskomster osv. Studerende med børn skal huske at dette ikke er en ret, men en mulighed, som lederen tager stilling til ferie skal aftales i god tid med institutionens leder. Studerende opfordres til ikke at afholde ferie i øvelsespraktikken grundet praktikperiodens korte varighed. Lønnede studerende har mulighed for op til 2 ugers ferie

5 Hvis den studerende er gravid, og derfor skal på orlov inden praktikperiodens udløb, skal vejleder og studerende kontakte seminariet for rådgivning i det konkrete tilfælde Hvis den studerende udsættes for en arbejdsulykke under sin praktik, skal seminariet ligeledes kontaktes for individuel rådgivning. Arbejdsskaden skal som i alle andre tilfælde indberettes elektronisk efter gældende regler øvrige formalia De studerende skal i øvrigt acceptere at: der indhentes straffe- og pædofiliattest ved alle praktikker være underlagt generel og skærpet tavsheds- og underretningspligt (dette punkt kræver særlig opmærksomhed, og skal indgå i institutionernes uddannelsesplaner) 1.3. De studerende skal tage individuelt ansvar Albertslund Kommune forventer, at alle studerende påtager sig et selvstændigt ansvar, når man er i praktik i institutionerne. Det betyder bl.a.: at studerende er opsøgende i forhold til information og viden om og i institutionen at studerende på møder og ved aktiviteter bidrager aktivt til såvel planlægning som gennemførelse og evaluering at studerende byder ind i relevant omfang, når der skal løses opgaver at studerende bidrager til planlægningen og gennemførelsen af vejledningen ved bl.a. at fremsætte ønsker til punkter på dagsordenen, udarbejde referat o.lign og 1.5. De studerende har også en række rettigheder Den gode praktik skabes som sagt i et samspil mellem den studerende, institutionen og seminariet. Ovenfor har Albertslund Kommune og institutionerne i kort form beskrevet hvilke krav og forventninger, der stilles til de studerende. Men de studerende har naturligvis også rettigheder i deres praktikforløb: Det er umuligt at lave en udtømmende liste, men nedenfor er nogle af de vigtigste nævnt. Øvrige lokale rettigheder skal konkretiseres i institutionernes uddannelsesplaner. Relevante faglige rettigheder er bl.a.: fast vejleder planlagt vejledning planlagt arbejdstid introduktion til institutionen, virksomhedsplan, egne og kommunale indsatsområder være et fast punkt på personalemødernes dagsorden deltage i relevante møder for de pædagogiske medarbejdere få mulighed for at udarbejde pædagogiske oplæg få viden om overordnede og konkrete mål for praktikken 2 få inspiration til relevant faglitteratur og teori 2 Se bilagene om progression i praktikkerne i institutionerne i Albertslund Kommune

6 1.6. Hvad sker der hvis den studerende ikke lever op til krav og forpligtelser i pjecen, i forhold til opstillede målsætninger og i forhold til institutionens uddannelsesplan? Det er vanskeligt at svare entydigt på, da hver enkelt tilfælde må vurderes selvstændigt og i forhold til den kontekst tingene udvikler sig i. Generelt er det dog sådan, at hvis en studerende ikke opfylder kravene til at være medarbejder, og ikke efterlever ovenstående, vil det være lederens opgave at i- værksætte de nødvendige tiltag for at rette op på forholdene. Hvis det viser sig vanskeligt at rette op på forholdene, vil lederen være forpligtet på via drøftelser med forvaltningen og seminariet og undersøge hvilke muligheder, der er for praktikkens videre forløb. Albertslund Kommune har en i øvrigt lovbunden forpligtelse og interesse i at tilbyde uddannelsesforløb af så høj en kvalitet som muligt, og dermed medvirke til at så mange praktikforløb som muligt bliver gode og succesfulde. Kommunen tager sit arbejdsgiver- og uddannelsesmæssige ansvar alvorligt, og vil gøre sit til, at de studerende gennemfører deres uddannelse og bliver færdige som pædagoger Hvad sker der hvis praktikinstitutionen ikke lever op til sine forpligtelser? Udgangspunktet er altid, at de institutioner, der er praktikinstitutioner er det, fordi de magter opgaven. Skulle det alligevel ske, at en studerende ikke oplever, at institutionen opfylder de relevante faglige krav der er nævnt i denne pjece, opfordres studerende altid til at indlede med at drøfte problemerne med sin vejleder. Hjælper dette ikke, så er næste skridt at den studerende taler med institutionens leder, som er ansvarlig for at sikre, at de studerende får en god og fagligt relevant praktik. Hvis lederen ikke medvirker til at løse problemerne, opfordres de studerende til at kontakte BUF, hvor der er en pædagogisk konsulent, der har det overordnede ansvar for at alle institutioner efterlever retningslinierne nævnt i denne pjece. Hvis der opstår problemer i forbindelse med praktikken, skal seminariet kontaktes hurtigst muligt. Albertslund Kommune opfordrer såvel studerende, praktikvejledere som ledere til at forsøge at håndtere evt. problemer professionelt og i gensidig respekt. Praktikvejlederen skal inddrage lederen, hvis der er tale om ansættelsesmæssige problemer. 2. Albertslund Kommune som uddannelsessted Det er en omfattende opgave at beskrive alle enkeltdele af et praktikforløb på forhånd. Derfor er de forskellige dele nævnt med en kort beskrivelse. Den konkrete udmøntning forefindes i den enkelte institutions uddannelsesplan Inden praktikken begynder Vi forventer, at de studerende tager initiativ til et møde i institutionen i god tid før praktikken påbegyndes, hvor minimum vejlederen (men også gerne lederen) deltager. Ved dette møde skal den studerende og vejlederen udveksle indledende forventninger til praktikkens indhold og forløb. Desuden skal de nødvendige papirer underskrives og praktikvejlederen kan anbefale relevant litteratur, der skal læses i forbindelse med praktikken.

7 2.2. Praktikvejlederens rolle Praktikvejlederen skal være den studerendes nærmeste samarbejdspartner. Vejlederen skal støtte og udfordre den studerende i forhold til at sikre progressionen i praktikken, og sikre at dette foregå på en faglig relevant måde. Vejlederen deltager i alle relevante møder i forhold til praktikken, udarbejder midtvejsevaluering og den endelige praktikvurdering med indstilling om godkendelse eller ej. Det er et stort ansvar, da godkendte studerende kan være de næste nye medarbejdere i institutionerne. Dette faktum må dog ikke på nogen måde inddrages i vurderingen af, om den studerende har nået sine mål i praktikken Institutionens leders rolle Lederen skal sikre at vejleder og studerende får rum og tid til deres samarbejde 3. Lederen skal sikre at vejledningen foregår på en faglig relevant måde. Lederen skal ligeledes sikre at den studerende indgår som medarbejder i institutionen, og at institutionens øvrige pædagoger medvirker til at løse vejledningsopgaven. Det at have studerende i praktik er en fælles opgave for hele institutionen. Lederen skal sikre at vejlederne er tilstrækkeligt uddannede til at løse opgaven BUF`s rolle BUF skal sikre at ledere og pædagoger er klædt ordentligt på til at være gode praktikinstitutioner. De pædagogiske konsulenter i skole- og institutionsafdelingen medvirker til at løse problemer og konflikter omkring praktikforløb i institutionerne. De pædagogiske konsulenter samarbejder med seminarierne, og sikrer den overordnede fordeling af praktikpladser i kommunen. 3. Mål for praktikkerne Som det fremgår af indledningen, skal der være en klar og tydelig progression i praktikkerne. Det betyder, at der skal være synlig forskel mellem de mål, der formuleres og opstilles for øvelsespraktikanterne, og de mål der formuleres og opstilles for 1. og 2. lønnet praktik. Det er afgørende for en vellykket praktik, at målene formuleres og opstilles i fællesskab mellem vejleder, studerende og evt. institutionens leder 4. Det er lederens ansvar, at målene formuleres og fremsendes til seminariet til tiden. Det er desuden vigtigt at institutionens øvrige medarbejdere informeres om målene, og hvordan de kan bidrage til at målene nås. Der er vedlagt bilag til denne pjece, der i overskrifter anviser progressionen i praktikkerne. De konkrete mål udarbejdes for øvelsespraktikken inden for de første 3 uger af praktikken. For de lønnede studerende gælder, at målene udarbejdes inden for de første 4 uger af praktikken. 5 Målformuleringerne skal underskrives af vejleder og studerende, og sendes til den studerendes vejleder på seminariet. Institutionen skal huske at tage en kopi til eget internt brug og erfaringsopsamling. 3 Alle studerende skal have vejledning i et omfang, der svarer til 1-2 timer pr. uge. Planlægningen og gennemførelsen aftales mellem vejleder og studerende. 4 Målene skal formuleres, så de svarer til institutionens forventninger, til bekendtgørelsen samt til seminariets mål for praktikken. I forhold til institutionens forventninger, skal der i målene tages hensyn til de mål, institutionen har opsat for arbejdet med de pædagogiske læreplaner 5 Praktikvejlederne skal være opmærksomme på, at det er deres ansvar at målene udarbejdes

8 4. Den skriftlige opgave/projekt Alle studerende skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken. Den skriftlige opgave er som udgangspunkt et mellemværende mellem den studerende og seminariet. Albertslund Kommune opfordrer alle studerende og praktikvejledere til at være åbne og i dialog omkring opgaven/projektet, dens indhold, og måden at behandle opgavens problemstilling eller tema på. Det er et krav fra seminariets (Højvang) side, at praktikvejlederen eller en anden fra praktikinstitutionen har haft mulighed for at gennemlæse praktikprojektet inden det afleveres til seminariet. Praktikstedet skal skrive under på, at projektet er anonymiseret, således, at ingen brugere kan genkendes. Denne bekræftelse må ikke forveksles med en godkendelse af den studerendes praktik eller af praktikprojektet. Praktikprojektet skal ikke udleveres til hverken brugere eller pårørende til gennemsyn. BUF henleder i denne forbindelse både praktikvejlederens og de studerendes opmærksomhed på, at reglerne for tavshedspligt også gælder i forbindelse med udarbejdelse og formidling af den skriftlige praktikopgave. 5. Godkendelse af praktikken 6 Det er institutionens praktikvejleder, der udarbejder midtvejsevalueringen og praktikvurderingen. Der er en klar forventning om, at praktikvejlederen inddrager institutionens leder i begge forhold. Det er principielt for Albertslund Kommune, at begge udarbejdes med størst mulig åbenhed, således at såvel gode som mindre gode forhold er kendt af alle. Det stiller krav til vejlederen om, at midtvejsevaluering og praktikvurdering udarbejdes i forhold til opstillede mål, samt at begrundelserne er fagligt relevante. En gang i mellem vil der være studerende, som ikke får godkendt deres praktik. Hvis dette er tilfældet skal en række regler efterleves. Hvis praktikvejlederen oplever, at der er vanskeligheder i forhold til at nå målene, skal seminariet og forvaltningen straks kontaktes. Der skal aftales besøg, hvor der udarbejdes en handleplan for den studerendes arbejde med at nå målene. Dumpning af studerende kan kun foregå under helt særlige forhold, og med baggrund i et særligt tilrettelagt forløb. I de få tilfælde hvor en dumpning kan komme på tale, skal seminariet og forvaltningen inddrages så tidligt som muligt, således at de rette forholdsregler kan iagttages. 15 i bekendtgørelsen fastlægger proceduren for godkendelse af de studerende. Alle praktikinstitutioner, og alle vejledere, har et eksemplar af bekendtgørelsen. 6 Helt generelt henvises til bekendtgørelsen og studieordningen. Det skal dog nævnes, at en praktik iflg. loven ikke kan vurderes, hvis den studerende er haft et fremmøde på under 50% af praktiktiden

9 6. Progressionen i praktikkerne For alle 3 nedennævnte praktikforløb gælder, at de konkrete mål formuleres og beskrives i forhold til den enkelte studerende og den enkelte institution, i den enkelte institutions uddannelsesplan. Nedenstående skal derfor primært tjene som et inspirationskatalog til de lokale uddannelsesplaner, der skal indeholde et afsnit om progressionen i praktikkerne. Øvelsespraktikken I øvelsespraktikken skal den studerende øve sig. Den studerende er nybegynder og skal have hjælp til at se, hvilke forhold ved en situation eller et forløb, der er relevante. Den studerende tilegner sig viden, der knytter sig til konkrete sammenhænge og situationer. Den studerende skal begynde at kunne agere på baggrund af viden og erfaring. Mål At få indsigt i grundlæggende kundskaber om pædagogisk praksis At få kendskab til færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At få kendskab til færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At få lejlighed til at afprøve sin selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis At gøre erfaringer med samarbejde og kommunikation i forbindelse med pædagogisk praksis Første lønnede praktik I første lønnede praktik skal den studerende blive en avanceret begynder. Den studerende skal kunne genkende relevante elementer i dagligdagens situationer. Den studerende kan anvende sin viden og sine erfaringer relevant i forhold til en konkret sammenhæng. Mål At erhverve yderligere kundskaber om pædagogisk praksis, bl.a. ved at inddrage relevant teori og forskning At erhverve yderligere færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis At erhverve yderligere færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At erhverve yderligere selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis At erhverve yderligere færdigheder i at samarbejde og kommunikere i forbindelse med pædagogisk praksis At blive inddraget i forældresamarbejdet At begynde og koble teori, forskning og erfaringer på sine iagttagelser, beskrivelser og analyser At arbejde konkret med at opbygge viden om børns og unges læring og udvikling

10 Anden lønnede praktik I anden lønnet praktik skal den studerende blive kompetent. Den studerende bliver mere analytisk og kan selvstændigt identificere de vigtigste elementer i dagligdagens konkrete situationer. Den studerende bliver mere fleksibel og tilpasser sig konkrete sammenhænge. Den studerende viser tydelige tegn på, at uddannelsen snart er færdig, og at den studerende i al væsentlighed er parat til at påtage sig ansvaret som uddannet pædagog i en institution. Mål Anvender, udvikler og nuancerer sine kundskaber om pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sin færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sine færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis Udviser høj grad af selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sine færdigheder i at samarbejde og kommunikere i forbindelse med pædagogisk praksis Inddrages i betydeligt omfang i forældresamarbejdet Kobler teori, forskning og erfaringer på sine iagttagelser, beskrivelser og analyser Anvender sin grundlæggende viden om børns og unges læring og udvikling i planlægningen af sit pædagogiske arbejde

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Navn:. Adresse:. Tlf.: I praktik perioden tilknyttet:.. Praktikperiode:. Praktikvejleder.: Idrætsbørnehaven Lærkereden er normeret til 80 børn

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvem er vi?... 3 Hvad kan vi tilbyde?... 3 Praktikansvarlig... 3 Forbesøg... 3 Arbejdstider...

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Forord I Sydslesvig findes der i alt 11 fritidshjem, der alle er integreret institutioner, der består både af en fritidshjems- (SFO)

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE

UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE MIDTBYENS BØRNEHUS MIDTBYENS BØRNEHUS, VIFDAM 45, 6000 KOLDING TLF. 29 69 90 60 Rev. juli 2011 INDHOLD Midtbyens Børnehus side 3 Hvem er vi side 4 Praktikansvarlig side 5

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO

Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Intromappe Fælleskolen Hammelev Sct. Severin SFO Det er formålet, at indholdet skal kunne give dig information om forskellige forhold af særlig relevans for dit praktikophold. Den samlede intromappe skal

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Uddannelsesplan. for praktik på. Sølager

Uddannelsesplan. for praktik på. Sølager Uddannelsesplan for praktik på Sølager 2011 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af de enkelte afdelinger (vedlagt) 2. Generelle forventninger for praktik på Sølager. 3. Inden du starter. 4. Når du starter

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende

Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Uddanelsesplan for Pædagogstuderende Velkommen til Hedemarken & Hvidbjerg Børnehave Kære studerende! Vi håber, du må få en god og indholdsrig praktik hos os. En praktik som vil være lærerig, ikke bare

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg

Uddannelsesplan for studerende i praktik. Skovgade Børnehave - Flensborg Uddannelsesplan for studerende i praktik Skovgade Børnehave - Flensborg Velkommen til Skovgade Børnehave - en af de 54 danske børnehaver i Sydslesvig der drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Alle

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikforløb på Østerled

Praktikforløb på Østerled Praktikforløb på Østerled Følgende er beskrivelse på den handleplan praktikvejledere og praktikanter skal følge i forhold til de forskellige praktikperioder på Østerled- Første Besøg. Sammen med én af

Læs mere

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Uddannelsesplan Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Indhold Velkommen til kommende pædagoger Hvad kan vi tilbyde en studerende? Hvilken betydning har en studerende for

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. Pædagogens praksis. Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Uddannelsesplan for pædagogstuderende Uddannelsesplan for pædagogstuderende FRK. MICHAELS BØRNEHAVE CHR. FELD VEJ 6A 6100 HADERSLEV Indholdsfortegnelse. side Velkommen til Frk. Michaels Børnehave..3 Fakta om Frk. Michaels Børnehave 3 Tavshedspligt.4

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven

Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Uddannelsesplan for PAU studerende Ved Korning Udvidet Skolefritidsordning Børnehaveafdeling Landsbyhaven Revideret september 2015 Beskrivelse af Korning USFO og Landsbyhaven Korning USFO er en udvidet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elve rhoej.dk Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Generelt for alle stillinger i Baunevangen: Arbejdet i Børnehuset Baunevangen tager udgangspunkt i vores værdier, mission og vision, som i det følgende uddybes nærmere. Vi forventer,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

Den gode uddannelsesinstitution

Den gode uddannelsesinstitution Den gode uddannelsesinstitution LSE NE UDDAN PRAKTIK Pædagog En guide for praktikvejledere og ledere Haderslev kommune modtager hvert år mellem 50 60 pædagogstuderende i lønnede praktikforløb af et halvt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere