Administrativ praktikpjece for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativ praktikpjece for"

Transkript

1 Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006

2 Den gode praktik i Albertslund Kommune Indledning Kære ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i lønnet praktik Velkommen til Albertslund Kommune og vores institutioner 1. Albertslund Kommune opfatter det som en vigtig samfundsmæssig opgave, at have pædagogstuderende i praktik. En vellykket praktik afhænger af, at de tre væsentligste parter: institutionen (dens leder og medarbejdere), seminariet og den studerende hver for sig og i fællesskab gør deres bedste for at løse deres respektive opgaver. Denne praktikpjece er Albertslund Kommunes bidrag til, at institutionerne kan løse deres del af opgaven på en synlig og konkret måde, og til at de studerende får indsigt i, hvad vi forventer af dem. Børne- og Undervisningsforvaltningen (fremover benævnt BUF) har i samarbejde med institutionsledere, praktiknetværk og Højvangseminariet udarbejdet dette sæt fælles retningslinier for Den gode praktik i Albertslund Kommune. Nedenfor kan du læse mere om formålet, og om hvilke rettigheder og pligter den giver institutioner, medarbejdere og studerende i praktik. Praktikpjecen kan fra d. 1. januar 2007 findes på samtlige institutioners hjemmesider. Denne pjece kan dog ikke stå alene. Derfor skal alle praktikinstitutioner i Albertslund Kommune udarbejde en lokal uddannelsesplan, som leder, praktikvejleder, institutionens øvrige medarbejdere og den studerende bruges som fundament for fastsættelsen af praktikkens konkrete mål. Det er BUF s erfaring, at langt hovedparten af alle praktikker forløber uproblematisk, og er til gavn for såvel den enkelte studerendes uddannelsesforløb, som for institutionen og dens medarbejdere og børn. Det er forvaltningens forhåbning, at denne praktikpjece vil kunne bidrage til, at alle praktikforløb bliver konstruktive samt angive retningslinier i de tilfælde, hvor der opstår vanskeligheder undervejs. Formål Formålet med nærværende fælles sæt retningslinier for praktikken er: At alle pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommune får kendskab til det grundlag praktikken foregår på At synliggøre hvilke arbejdsgiverkrav og rettigheder Albertslund Kommune stiller og giver til alle pædagogstuderende i lønnet praktik At sikre at alle institutioner varetager arbejdsgiveransvaret som praktikinstitution ud fra et fælles grundlag At give alle praktikvejledere, øvrige medarbejdere og praktikinstitutioner opbakning til deres arbejde At skabe klarhed over hvordan proceduren er, hvis der i et praktikforløb opstår problemer, uenighed eller det som en sidste udvej - må afbrydes før tid At skabe en ramme for den uddannelsesplan, som hver enkelt praktikinstitution er forpligtet på at udarbejde 1 Med ordet institutioner sigtes der til alle kommunens daginstitutioner, fritidshjem, skoler med tilhørende SFO-er, klubber og specialinstitutioner, som har pædagogstuderende i praktik.

3 Praktikkens formelle grundlag Alle pædagogstuderende i praktik virker på grundlag af 7 i bekendtgørelse nr. 930 af d. 8. dec om uddannelse af pædagoger. Den siger følgende om praktikken: Praktikken har til formål at den studerende individuelt og i samarbejde med andre deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og gennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring tilegner sig forudsætninger for kvalificeret løsning af pædagogiske opgaver. Praktikken tilrettelægges sådan, at der gennem de tre praktikperioder er en uddannelsesmæssig progression i forhold til formålet I forbindelse med de to lønnede praktikperioder skal dette formål udfoldes indenfor et ansættelsesretligt forhold, hvilket betyder, at institutionen er arbejdsplads såvel som uddannelsessted og den studerende er ansat og samtidig under uddannelse. Denne balance skal alle parter være opmærksom på. For studerende i Albertslund Kommunes institutioner betyder det flere ting (som vil blive uddybet på de følgende sider): 1. Albertslund Kommune vil optræde som en god og fair arbejdsgiver, der både stiller krav til de studerende, tilbyder den nødvendige vejledning og skaber de nødvendige rammer for en vellykket praktik 2. de studerende er medarbejdere i institutionerne, og skal efterleve og overholde de samme krav, regler og retningslinier, og have de samme rettigheder, som de øvrige medarbejdere i institutionerne 3. de studerende skal tage et individuelt ansvar for sin egen læring, og dermed bidrage til at praktikkens indhold bliver meningsfuldt og pædagogisk relevant 4. de studerende skal samarbejde på lige vilkår med de øvrige medarbejdere i institutionen 5. de studerende skal leve op til de målsætninger, der udarbejdes i fællesskab 6. de studerende skal opleve en klar progression i de forskellige praktikker, når de er studerende i Albertslund Kommune 1. Albertslund Kommune som arbejdsgiver Albertslund Kommune og kommunens institutioner har en klar ambition om, at være kendt og anerkendt for at være en god og fair arbejdsgiver. Det indebærer en række ting, som vil blive beskrevet nedenfor. Formelt og reelt set skal der i den sammenhæng skelnes mellem pædagogstuderende i øvelsespraktik og pædagogstuderende i de 2 lønnede praktikker. Det skyldes at der i formelle ansættelsesforhold, som ved pædagogstuderende i lønnet praktik, træder en hel række ansættelsesretlige og personalejuridiske spilleregler i kraft. For Albertslund Kommune og kommunens institutioner betyder det, at virke som en god og fair arbejdsgiver, at vi lever op til kommunens generelle personalepolitik, som den studerende kan få udleveret af institutionens leder De studerende som medarbejdere Mange pædagogstuderende har i dag ingen eller kun begrænset erfaring med at være medarbejder på en arbejdsplads. Det er et grundvilkår institutionerne skal acceptere og være opmærksomme på i deres generelle introduktion til institutionens regler og administrative procedurer.

4 Det er derfor vigtigt, at den studerende er orienteret om minimum følgende retningslinier: De studerende møder til den aftalte tid De studerende kan afgive ønsker til deres arbejdstid, men særligt for de lønnede studerende gælder, at de er en del af institutionens normering, og deres arbejdstid planlægges således, at hensynet til arbejdspladsen og det uddannelsesmæssige forløb først og fremmest tilgodeses. Det er derfor institutionens leder der afgør, i hvilket omfang den studerendes personlige ønsker kan imødekommes. For pædagogstuderende i øvelsespraktik gælder principielt de samme retningslinier, da formålet med praktikken i vid udstrækning er, at gøre erfaringer med arbejdet i en institution. Dog skal institutionens leder være opmærksom på, at øvelsespraktikanter ikke er en del af normeringen, og derfor bl.a. ikke må åbne eller lukke institutionen alene o.lign. Udebliver den studerende uden gyldig grund, dvs. uden at: den studerende har fået fat i sin vejleder eller lederen af institutionen og meddelt sig fravær, eller uden at den studerende kan give en gyldig begrundelse sin udeblivelse kan det betyde opsigelse fra praktikken. Under alle omstændigheder betyder det, at lederen kontakter seminariet, og at den studerende indkaldes til samtale efter gældende regler De studerende skal være på arbejde i institutionen i den fulde arbejdstid Arbejdstiden for pædagogstuderende i lønnet praktik er fleksibel. De skal spare op til de 2 ugers indkald på seminariet. Det betyder, at de skal arbejde 780 t. på 24 uger. Det kan planlægges enten som årsnorm eller som ugenorm, hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 32,5 timer. Heri skal indregnes arbejdstid til vejledning og øvrig mødeaktivitet. Pædagogstuderende i praktik skal selv finde tid til at læse relevant faglitteratur o.lign. ved siden af arbejdstiden, dvs. at forberedelse og faglig læsning ligger udover den ugentlige arbejdstid på 32,5 timer. Ved uenighed opfordres lederen, praktikvejlederen og den studerende til at søge dialog om problemerne ved at inddrage såvel BUF som seminariet så hurtigt som muligt, så uenigheden ikke skaber uhensigtsmæssige problemer for nogen parter Ferie, sygdom, graviditet (barsel) og arbejdsulykker Pædagogstuderende i lønnet praktik er underlagt de samme regler som de fastansatte medarbejdere pga. deres formelle ansættelsesforhold. Øvelsespraktikanter forventes at følge de samme regler, dvs.: ved sygdom kontakter man institutionen efter de lokale retningslinier, der er aftalt, og som den studerende er blevet introduceret til ved barns 1. sygedag følger man ligeledes de centrale retningslinier via overenskomster osv. Studerende med børn skal huske at dette ikke er en ret, men en mulighed, som lederen tager stilling til ferie skal aftales i god tid med institutionens leder. Studerende opfordres til ikke at afholde ferie i øvelsespraktikken grundet praktikperiodens korte varighed. Lønnede studerende har mulighed for op til 2 ugers ferie

5 Hvis den studerende er gravid, og derfor skal på orlov inden praktikperiodens udløb, skal vejleder og studerende kontakte seminariet for rådgivning i det konkrete tilfælde Hvis den studerende udsættes for en arbejdsulykke under sin praktik, skal seminariet ligeledes kontaktes for individuel rådgivning. Arbejdsskaden skal som i alle andre tilfælde indberettes elektronisk efter gældende regler øvrige formalia De studerende skal i øvrigt acceptere at: der indhentes straffe- og pædofiliattest ved alle praktikker være underlagt generel og skærpet tavsheds- og underretningspligt (dette punkt kræver særlig opmærksomhed, og skal indgå i institutionernes uddannelsesplaner) 1.3. De studerende skal tage individuelt ansvar Albertslund Kommune forventer, at alle studerende påtager sig et selvstændigt ansvar, når man er i praktik i institutionerne. Det betyder bl.a.: at studerende er opsøgende i forhold til information og viden om og i institutionen at studerende på møder og ved aktiviteter bidrager aktivt til såvel planlægning som gennemførelse og evaluering at studerende byder ind i relevant omfang, når der skal løses opgaver at studerende bidrager til planlægningen og gennemførelsen af vejledningen ved bl.a. at fremsætte ønsker til punkter på dagsordenen, udarbejde referat o.lign og 1.5. De studerende har også en række rettigheder Den gode praktik skabes som sagt i et samspil mellem den studerende, institutionen og seminariet. Ovenfor har Albertslund Kommune og institutionerne i kort form beskrevet hvilke krav og forventninger, der stilles til de studerende. Men de studerende har naturligvis også rettigheder i deres praktikforløb: Det er umuligt at lave en udtømmende liste, men nedenfor er nogle af de vigtigste nævnt. Øvrige lokale rettigheder skal konkretiseres i institutionernes uddannelsesplaner. Relevante faglige rettigheder er bl.a.: fast vejleder planlagt vejledning planlagt arbejdstid introduktion til institutionen, virksomhedsplan, egne og kommunale indsatsområder være et fast punkt på personalemødernes dagsorden deltage i relevante møder for de pædagogiske medarbejdere få mulighed for at udarbejde pædagogiske oplæg få viden om overordnede og konkrete mål for praktikken 2 få inspiration til relevant faglitteratur og teori 2 Se bilagene om progression i praktikkerne i institutionerne i Albertslund Kommune

6 1.6. Hvad sker der hvis den studerende ikke lever op til krav og forpligtelser i pjecen, i forhold til opstillede målsætninger og i forhold til institutionens uddannelsesplan? Det er vanskeligt at svare entydigt på, da hver enkelt tilfælde må vurderes selvstændigt og i forhold til den kontekst tingene udvikler sig i. Generelt er det dog sådan, at hvis en studerende ikke opfylder kravene til at være medarbejder, og ikke efterlever ovenstående, vil det være lederens opgave at i- værksætte de nødvendige tiltag for at rette op på forholdene. Hvis det viser sig vanskeligt at rette op på forholdene, vil lederen være forpligtet på via drøftelser med forvaltningen og seminariet og undersøge hvilke muligheder, der er for praktikkens videre forløb. Albertslund Kommune har en i øvrigt lovbunden forpligtelse og interesse i at tilbyde uddannelsesforløb af så høj en kvalitet som muligt, og dermed medvirke til at så mange praktikforløb som muligt bliver gode og succesfulde. Kommunen tager sit arbejdsgiver- og uddannelsesmæssige ansvar alvorligt, og vil gøre sit til, at de studerende gennemfører deres uddannelse og bliver færdige som pædagoger Hvad sker der hvis praktikinstitutionen ikke lever op til sine forpligtelser? Udgangspunktet er altid, at de institutioner, der er praktikinstitutioner er det, fordi de magter opgaven. Skulle det alligevel ske, at en studerende ikke oplever, at institutionen opfylder de relevante faglige krav der er nævnt i denne pjece, opfordres studerende altid til at indlede med at drøfte problemerne med sin vejleder. Hjælper dette ikke, så er næste skridt at den studerende taler med institutionens leder, som er ansvarlig for at sikre, at de studerende får en god og fagligt relevant praktik. Hvis lederen ikke medvirker til at løse problemerne, opfordres de studerende til at kontakte BUF, hvor der er en pædagogisk konsulent, der har det overordnede ansvar for at alle institutioner efterlever retningslinierne nævnt i denne pjece. Hvis der opstår problemer i forbindelse med praktikken, skal seminariet kontaktes hurtigst muligt. Albertslund Kommune opfordrer såvel studerende, praktikvejledere som ledere til at forsøge at håndtere evt. problemer professionelt og i gensidig respekt. Praktikvejlederen skal inddrage lederen, hvis der er tale om ansættelsesmæssige problemer. 2. Albertslund Kommune som uddannelsessted Det er en omfattende opgave at beskrive alle enkeltdele af et praktikforløb på forhånd. Derfor er de forskellige dele nævnt med en kort beskrivelse. Den konkrete udmøntning forefindes i den enkelte institutions uddannelsesplan Inden praktikken begynder Vi forventer, at de studerende tager initiativ til et møde i institutionen i god tid før praktikken påbegyndes, hvor minimum vejlederen (men også gerne lederen) deltager. Ved dette møde skal den studerende og vejlederen udveksle indledende forventninger til praktikkens indhold og forløb. Desuden skal de nødvendige papirer underskrives og praktikvejlederen kan anbefale relevant litteratur, der skal læses i forbindelse med praktikken.

7 2.2. Praktikvejlederens rolle Praktikvejlederen skal være den studerendes nærmeste samarbejdspartner. Vejlederen skal støtte og udfordre den studerende i forhold til at sikre progressionen i praktikken, og sikre at dette foregå på en faglig relevant måde. Vejlederen deltager i alle relevante møder i forhold til praktikken, udarbejder midtvejsevaluering og den endelige praktikvurdering med indstilling om godkendelse eller ej. Det er et stort ansvar, da godkendte studerende kan være de næste nye medarbejdere i institutionerne. Dette faktum må dog ikke på nogen måde inddrages i vurderingen af, om den studerende har nået sine mål i praktikken Institutionens leders rolle Lederen skal sikre at vejleder og studerende får rum og tid til deres samarbejde 3. Lederen skal sikre at vejledningen foregår på en faglig relevant måde. Lederen skal ligeledes sikre at den studerende indgår som medarbejder i institutionen, og at institutionens øvrige pædagoger medvirker til at løse vejledningsopgaven. Det at have studerende i praktik er en fælles opgave for hele institutionen. Lederen skal sikre at vejlederne er tilstrækkeligt uddannede til at løse opgaven BUF`s rolle BUF skal sikre at ledere og pædagoger er klædt ordentligt på til at være gode praktikinstitutioner. De pædagogiske konsulenter i skole- og institutionsafdelingen medvirker til at løse problemer og konflikter omkring praktikforløb i institutionerne. De pædagogiske konsulenter samarbejder med seminarierne, og sikrer den overordnede fordeling af praktikpladser i kommunen. 3. Mål for praktikkerne Som det fremgår af indledningen, skal der være en klar og tydelig progression i praktikkerne. Det betyder, at der skal være synlig forskel mellem de mål, der formuleres og opstilles for øvelsespraktikanterne, og de mål der formuleres og opstilles for 1. og 2. lønnet praktik. Det er afgørende for en vellykket praktik, at målene formuleres og opstilles i fællesskab mellem vejleder, studerende og evt. institutionens leder 4. Det er lederens ansvar, at målene formuleres og fremsendes til seminariet til tiden. Det er desuden vigtigt at institutionens øvrige medarbejdere informeres om målene, og hvordan de kan bidrage til at målene nås. Der er vedlagt bilag til denne pjece, der i overskrifter anviser progressionen i praktikkerne. De konkrete mål udarbejdes for øvelsespraktikken inden for de første 3 uger af praktikken. For de lønnede studerende gælder, at målene udarbejdes inden for de første 4 uger af praktikken. 5 Målformuleringerne skal underskrives af vejleder og studerende, og sendes til den studerendes vejleder på seminariet. Institutionen skal huske at tage en kopi til eget internt brug og erfaringsopsamling. 3 Alle studerende skal have vejledning i et omfang, der svarer til 1-2 timer pr. uge. Planlægningen og gennemførelsen aftales mellem vejleder og studerende. 4 Målene skal formuleres, så de svarer til institutionens forventninger, til bekendtgørelsen samt til seminariets mål for praktikken. I forhold til institutionens forventninger, skal der i målene tages hensyn til de mål, institutionen har opsat for arbejdet med de pædagogiske læreplaner 5 Praktikvejlederne skal være opmærksomme på, at det er deres ansvar at målene udarbejdes

8 4. Den skriftlige opgave/projekt Alle studerende skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken. Den skriftlige opgave er som udgangspunkt et mellemværende mellem den studerende og seminariet. Albertslund Kommune opfordrer alle studerende og praktikvejledere til at være åbne og i dialog omkring opgaven/projektet, dens indhold, og måden at behandle opgavens problemstilling eller tema på. Det er et krav fra seminariets (Højvang) side, at praktikvejlederen eller en anden fra praktikinstitutionen har haft mulighed for at gennemlæse praktikprojektet inden det afleveres til seminariet. Praktikstedet skal skrive under på, at projektet er anonymiseret, således, at ingen brugere kan genkendes. Denne bekræftelse må ikke forveksles med en godkendelse af den studerendes praktik eller af praktikprojektet. Praktikprojektet skal ikke udleveres til hverken brugere eller pårørende til gennemsyn. BUF henleder i denne forbindelse både praktikvejlederens og de studerendes opmærksomhed på, at reglerne for tavshedspligt også gælder i forbindelse med udarbejdelse og formidling af den skriftlige praktikopgave. 5. Godkendelse af praktikken 6 Det er institutionens praktikvejleder, der udarbejder midtvejsevalueringen og praktikvurderingen. Der er en klar forventning om, at praktikvejlederen inddrager institutionens leder i begge forhold. Det er principielt for Albertslund Kommune, at begge udarbejdes med størst mulig åbenhed, således at såvel gode som mindre gode forhold er kendt af alle. Det stiller krav til vejlederen om, at midtvejsevaluering og praktikvurdering udarbejdes i forhold til opstillede mål, samt at begrundelserne er fagligt relevante. En gang i mellem vil der være studerende, som ikke får godkendt deres praktik. Hvis dette er tilfældet skal en række regler efterleves. Hvis praktikvejlederen oplever, at der er vanskeligheder i forhold til at nå målene, skal seminariet og forvaltningen straks kontaktes. Der skal aftales besøg, hvor der udarbejdes en handleplan for den studerendes arbejde med at nå målene. Dumpning af studerende kan kun foregå under helt særlige forhold, og med baggrund i et særligt tilrettelagt forløb. I de få tilfælde hvor en dumpning kan komme på tale, skal seminariet og forvaltningen inddrages så tidligt som muligt, således at de rette forholdsregler kan iagttages. 15 i bekendtgørelsen fastlægger proceduren for godkendelse af de studerende. Alle praktikinstitutioner, og alle vejledere, har et eksemplar af bekendtgørelsen. 6 Helt generelt henvises til bekendtgørelsen og studieordningen. Det skal dog nævnes, at en praktik iflg. loven ikke kan vurderes, hvis den studerende er haft et fremmøde på under 50% af praktiktiden

9 6. Progressionen i praktikkerne For alle 3 nedennævnte praktikforløb gælder, at de konkrete mål formuleres og beskrives i forhold til den enkelte studerende og den enkelte institution, i den enkelte institutions uddannelsesplan. Nedenstående skal derfor primært tjene som et inspirationskatalog til de lokale uddannelsesplaner, der skal indeholde et afsnit om progressionen i praktikkerne. Øvelsespraktikken I øvelsespraktikken skal den studerende øve sig. Den studerende er nybegynder og skal have hjælp til at se, hvilke forhold ved en situation eller et forløb, der er relevante. Den studerende tilegner sig viden, der knytter sig til konkrete sammenhænge og situationer. Den studerende skal begynde at kunne agere på baggrund af viden og erfaring. Mål At få indsigt i grundlæggende kundskaber om pædagogisk praksis At få kendskab til færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At få kendskab til færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At få lejlighed til at afprøve sin selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis At gøre erfaringer med samarbejde og kommunikation i forbindelse med pædagogisk praksis Første lønnede praktik I første lønnede praktik skal den studerende blive en avanceret begynder. Den studerende skal kunne genkende relevante elementer i dagligdagens situationer. Den studerende kan anvende sin viden og sine erfaringer relevant i forhold til en konkret sammenhæng. Mål At erhverve yderligere kundskaber om pædagogisk praksis, bl.a. ved at inddrage relevant teori og forskning At erhverve yderligere færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis At erhverve yderligere færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis At erhverve yderligere selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis At erhverve yderligere færdigheder i at samarbejde og kommunikere i forbindelse med pædagogisk praksis At blive inddraget i forældresamarbejdet At begynde og koble teori, forskning og erfaringer på sine iagttagelser, beskrivelser og analyser At arbejde konkret med at opbygge viden om børns og unges læring og udvikling

10 Anden lønnede praktik I anden lønnet praktik skal den studerende blive kompetent. Den studerende bliver mere analytisk og kan selvstændigt identificere de vigtigste elementer i dagligdagens konkrete situationer. Den studerende bliver mere fleksibel og tilpasser sig konkrete sammenhænge. Den studerende viser tydelige tegn på, at uddannelsen snart er færdig, og at den studerende i al væsentlighed er parat til at påtage sig ansvaret som uddannet pædagog i en institution. Mål Anvender, udvikler og nuancerer sine kundskaber om pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sin færdigheder i at målformulere, organisere, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sine færdigheder i at iagttage, beskrive, analysere, perspektivere og vurdere pædagogisk praksis Udviser høj grad af selvstændighed og ansvarlighed i forhold til pædagogisk praksis Anvender, udvikler og nuancerer sine færdigheder i at samarbejde og kommunikere i forbindelse med pædagogisk praksis Inddrages i betydeligt omfang i forældresamarbejdet Kobler teori, forskning og erfaringer på sine iagttagelser, beskrivelser og analyser Anvender sin grundlæggende viden om børns og unges læring og udvikling i planlægningen af sit pædagogiske arbejde

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Uddannelsesplan Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Indhold Velkommen til kommende pædagoger Hvad kan vi tilbyde en studerende? Hvilken betydning har en studerende for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Vuggestuen Langenæs Langenæs Alle 27 8000 Århus C. Tlf.: 86 14 83 38 www.langenaes27.dk Praktikstedsbeskrivelse Århus, juni 2010 Dette praktiksted er en vuggestue normeret til 53 børn i alderen 0-3 år.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Praktikpjece for 2. praktik

Praktikpjece for 2. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14 Forord Formålet

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet

Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet Side 1 af 9 RENDBJERGHJEMMET Rendbjerghjemmet startede den 1. februar 1976, og er et ferie og aflastningshjem for hjemmeboende (og bofællesskaber),

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere