Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger"

Transkript

1 Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer, at jeg ville undersøge kvaliteten af min vejledning specielt med henblik på at undersøge muligheden for at forøge gennemførelseshastigheden af de studerendes kandidatafhandlinger. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at den danske regering ønskede at ændre universitetsloven 1, således, at der på kandidatuddannelserne skal stilles bindende tidsbegrænsning for de studerendes specialeskrivning med en gennemførselshastighed på maksimum 6 måneder, da det er vurderingen, at bindende tidsbegrænsning til specialeskrivningen vil medføre, at de krav, universiteterne fremover vil stille til specialet, vil sikre, at flere specialer kan udarbejdes på den normerede tid. Det er dog stadig tanken, at Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, og det understreges at det ikke (er) tanken at slække på de faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Udover at lovforslaget kan få økonomiske konsekvenser for universiteterne i form at lavere indtægter, der kan imødeses som følge af at færre studerende afslutter deres uddannelse, er aftaleparterne ifølge lovforslagsteksten enige om, at universiteterne også skal sætte større fokus på at understøtte de studerendes studieforløb i form af øget studievejledning og bedre studietilrettelæggelse og at pædagogikken og undervisningsformerne på universiteterne skal gøres endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske niveau hos universitetslærerne sikres gennem løbende pædagogisk udvikling. Universiteterne skal derfor sætte fokus på god undervisning og igangsætte en indsats for styrket pædagogisk efteruddannelse af universitetslærere. Universiteterne fastlægger og gennemfører selv den pædagogiske efteruddannelsesindsats. Jeg har i den sidste del år arbejdet med at forbedre min pædagogiske indsats ved vejledning af kandidatafhandlingen. Omdrejningspunktet har været vejledningsjournalen 2, som skal sikre, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces indenfor de tidsmæssige rammer. Denne vejledningsjournal fungerer som fælles logbog over projektforløbet. Vejledningsjournalen er 1 Se L 179: Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale) 2 Se Appendix 3 for en uddybende introduktion til vejledningsjournalen

2 tilgængelig på Handelshøjskolens Campusnet 3 sammen med andre fælles data. Mine studerende har taget godt i mod disse tiltag og vurderer generel det pædagogiske indhold i projektforløbet højt, men samtidig viser min undersøgelse også, at meget få af min studerende gennemfører på normeret tid. Vi har med andre ord en situation, hvor der er gennemført en pædagogisk udvikling til de studerendes udstrakte tilfredshed, men gennemførelseshastigheden er stadig meget lavere end det forventede krav på seks måneder. Denne undersøgelse forsøger at belyse barriererne for højere gennemførselshastighed, hvor det på basis af denne undersøgelse, må forventes en generel forringelse af de faglige og indholdsmæssige krav til specialet med mindre man forsøger at gøre noget. Til sidst i dette notat opstilles en række implikationer for de studerende, vejledere, universitetet og erhvervslivet. Metode og Data På baggrund af de spørgeskemaer, som anvendes på Handelshøjskolen til evaluering af undervisnings- og vejledningsevaluering udarbejdes et web-baseret spørgeskema 4. Det blev besvaret af 15 studerende i foråret Dette svarer til en svarprocent på 71 ud af de 21 studerende, som er blevet vejledt af mig og har afleveret kandidatafhandling siden min ansættelse på Handelshøjskolen den Svar procenten er 79, hvis man udelader de to studerende, hvis adresse ikke længere fungerer. Desuden skal det bemærkes, at samtlige kandidatafhandlinger har haft et empirisk fokus, hvor for de fleste vedkommende har indebåret et tæt samarbejde med en virksomhed. Undersøgelsesresultat 6 af besvarelserne kommer fra enkeltmandsgrupper og 9 besvarelser kommer fra tomandsgrupper. Den gennemsnitlige gennemførelseshastighed er ca. 12 måneder, som spænder fra 6 måneder for de hurtigste og 26 måneder for den langsomste studerende. Man har i gennemsnit brugt 32 timer om ugen på projektarbejdet, hvilket dækker over, at nogen har klaret sig med 10 og andre har brugt 55 timer om ugen på kandidatafhandlingen. Udover dette arbejde har 7 studerende brugt i gennemsnit 6 timer om ugen på at følge et andet fag ved siden af arbejdet med kandidatafhandlingen. Lidt over halvdelen af de studerende har haft erhvervsarbejde ved siden af projektet arbejdet. Her falder de studerende i tre grupper: 4 studerende med 3-5 timer om ugen, 3 studerende med timer og endelig 3 studerende, der brugte timer på erhvervsarbejde om ugen udover arbejdet med kandidatafhandlingen. Der er med andre ord rum for forbedringer af gennemførelseshastigheden, som umiddelbart kunne forbedres ved at sænke erhvervsarbejdet med henblik på at arbejde som fuldtidsstuderende. Undersøgelsen viser imidlertid også andre mulige forbedringer. Figur 1 viser at for over en tredjedel af besvarelserne er netop erhvervsarbejde en tidsrøver og at samarbejdet med casevirksomheder og andre eksterne interessenter giver en langsommere gennemførelseshastighed. Der 3 Se et eksemplificerende skærmbillede af Campusnet i appendiks 4 4 Se Morten Rask Side

3 er også indikationer på, at gruppearbejdet ikke har været effektivt i alle tilfælde. Yderligere tyder det på, at en opgradering af de studerendes faglige og personlige forudsætninger for arbejdet med kandidatafhandlingen, ville for ca. en femtedel af de studerende give en højere i gennemførelseshastighed. Figur 1: Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med: (kryds af så mange du finder relevant) Antallet af arbejdstimer brugt på erhvervsarbejde Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Andre forhold Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Mine faglige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Mine personlige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Antallet af arbejdstimer brugt på andre fag Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Anvendelsen af Campusnet Vejlederens villighed og imødekommende ved vejledningen Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens faglige kompetence 0% 10% 20% 30% 40% 50% I appendiks 1 vises det samlede billede af de studerendes vurdering af min vejledning af deres kandidatafhandlinger. På trods af en enkelt studerende har problemer med min villighed og imødekommenhed ved vejledningen 5, tyder det på at de pædagogiske kompetencer er til stede, da næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse, når de evaluerer mine pædagogiske kompetencer. Samtidig viser det sig også, at næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse med udbytte af projektforløbet. Men oplevelsen af at blive færdig indenfor den tidsperiode man havde forstillet sig er ikke fremtrædende og det tyder på at man ikke var tilfreds med sin egen indsats, samt sine egne personlige og faglige forudsætninger. Det der imidlertid træder tydeligst frem er problemer med samarbejdet med eksterne personer/virksomheder. Endelig ses det, at gruppesamarbejdet og bibliotekets service kunne forbedres. 5 Appendiks 2 giver en forklaring, som går på, at jeg havde barselsorlov Morten Rask Side

4 Implikationer Denne undersøgelse angiver en del implikationer for kandidatafhandlingens interessenter. Der er generel enighed blandt de studerende og den danske regering om at arbejdet med kandidatafhandlingen tager for lang tid. Denne holdning kan jeg som vejleder tilslutte mig. Det vil sandsynligvis også være tilfældet for Handelshøjskolen, da den hurtigere gennemførelsestid giver en bedre likviditet og for erhvervslivet er det også positivt, da man generelt mangler kvalificeret arbejdskraft og derfor er interesseret i at de studerende bliver hurtigere færdige. På denne undersøgelses grundlag, kunne man foreslå den enkle løsning at skrive kandidatafhandling uden tilknytning til erhvervslivet. Dette ville imidlertid ikke være populært. De studerende har et stærkt ønske om at prøve teorien af i praksis og har ofte oplevelsen af dette gøres bedst i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder. Jeg ville som vejleder på Erhvervslivet universitet føle, at der uden tilknytning til erhvervslivet, ville blive tale om en kraftig forringelse af faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Dette ville også være i direkte modstrid med intentionen i det før omtalte lovforslag. Det selv samme lovforslag angiver, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, men det ville der i høj grad blive, hvis man undgik samarbejdede med erhvervslivet. Erfaringsmæssigt viser det sig, at mange kandidatafhandlinger indebærer konsulentarbejde. De studerende udarbejder markedsundersøgelser og undersøger kunde/leverandør/medarbejder og andre erhvervsmæssige forhold. Opgaver som i dag udføres gratis, da det opfattes som en lærerig del af arbejdet med kandidatafhandlingen. På trods af tidsbegrænsningen på specialeforløbet, kunne man fastholde samarbejdet med erhvervslivet, men det har også konsekvenser. De studerende bør opfatte sig selv som en vare, der er til salg for de højst bydende. Det vil sige, at de skal lære at stille mere markante krav til virksomheders imødekommenhed og deres evne til at overholde aftalte deadlines. For virksomhederne betyder det, at de skal afsætte administrative ressourcer i en højere grad end tidligere for at sikre en hurtig gennemførelseshastighed. Derfor vil lovforslaget have negative administrative konsekvenser for erhvervslivet. Handelshøjskolen kunne udarbejde en standardkontrakt, som skulle underskrives af studerende, virksomheder og vejleder, der gensidigt forpligter hinanden til en hurtig gennemførelseshastighed. I tilknytning hertil kunne man fra Handelshøjskolen side kræve, at de studerende ikke har urimelige mængder af erhvervsarbejde, således det er sandsynligt, at de er i stand til at studerepå fuldtid. Vejlederen kan afkræves at have de nødvendige faglige, pædagogiske og tidsmæssige forudsætninger for at gennemførende en systematisk vejledning, og Handelshøjskolen skal sikre at denne aktivitet løbende evalueres og belønnes. Endelig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt at sikre, at rammene og de studerendes personlige og faglige forudsætninger er til stede. Med hensyn til rammer, vil det sige at infrastrukturen såsom IKT og bibliotek er optimeret med henblik på at sikre en høj gennemførselshastighed og at de studerende, vejleder, Handelshøjskolen og erhvervsliv arbejder med en bedre forståelse af projektarbejdets muligheder og faldgrupper. Samtidig er det også en opgave for de studerende, vejleder og Handelshøjskolen at sikre at forudsætningerne er på plads. Morten Rask Side

5 Appendiks 1: Samlet evaluering Meget tilfredsstillende / Helt enig Tilfredsstillende / Enig Neutral Utilfredsstillende / Uenig Meget udtilfredsstillende / Helt Uenig RAMMER Anvendelsen af Campusnet Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. FORUDSÆTNINGER Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være PÆDAGOGISK EVALUERING Vejlederens faglige kompetence Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Vejlederens indsats og engagement ved eksamen Censors indsats og engagement ved eksamen UDBYTTE Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis Det samlede udbytte af projektforløbet Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag TID Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet Samlet evaluering af kandidatafhandlingen med Morten Rask som vejleder n=15, Svarprocent alle = 71%, Svarprocent med valid = 79% 0% 25% 50% 75% 100% Standardafvigelse Gennemsnit Rammer 4,2 Anvendelsen af Campusnet 4,7 0,5 Samarbejdet mellem de studerende i gruppen 4,4 1,1 Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer 4,3 1,2 Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder 3,7 1,1 Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. 3,9 0,9 Forudsætninger 4,0 Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger 4,1 0,9 Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger 3,9 1,1 Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen 4,5 0,6 Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være 3,5 1,4 Pædagogisk evaluering 4,6 Vejlederens faglige kompetence 4,8 0,4 Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet 4,7 0,5 Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen 4,7 0,8 Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet 4,3 0,9 Vejlederens indsats og engagement ved eksamen 4,7 0,6 Censors indsats og engagement ved eksamen 4,2 0,6 Udbytte 4,3 Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver 4,3 0,7 Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis 4,1 0,8 Det samlede udbytte af projektforløbet 4,5 0,5 Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag 4,3 1,0 Tid 2,2 Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet 3,6 1,1 Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet 2,7 1,2 1= Meget utilfredsstillende / Helt Uenig 5 = Meget tilfredsstillende / Helt enig Morten Rask Side

6 Appendiks 2: Kommentarer Kommentarer til andre forhold under spørgsmålet Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med A) Afhandlingen kunne have været færdig før, hvis hvis der ikke havde været problemer med sammenfald af ferie/barsel i sommerferien B) Skulle have brugt mere tid først i projeketforløbet C) Vejleders barsel... D) Havde et enkelt fag, som tog lidt tid. Faglige forudsætninger - her mener jeg omkring videnskabsteori E) indledende problemer med valg af emne samt projektets form/struktur (2-3 temaer blev prøvet af i løbet af det første halve år hvor jeg var på egen hånd, til stor frustration)- kan formentlig primært tilskrives personlige forudsætninger/modenhed F) lidt for meget fritid Yderligere kommentarer 1) Jeg synes vejledningen fra Morten var helt utrolig god, meget fagligt inspirerende, og samtidig meget personlig. Mortens sympatiske personlighed spiller helt klart ind her. det er svært for mig at sige hvor lang tid jeg bruge på afhandlingen pr uge, da jeg i de første MANGE måneder stort set ikke arbejdede på den, hvormimod jeg brugte timer om dagen på den de sidste 2 måneder. 2) Hej Morten. Jeg har overall været meget meget glad for processen med dig som vejleder...- jeg tør faktisk ikke tænke på, hvor jeg havde stået, hvis ikke jeg havde "fundet" dig! :) 3) Jeg var gravid så jeg sov en del :o) 4) Vi havde et rigtig fornuftigt samarbejde med virksomheden, og det er usandsynlig vigtigt, at man har afstemt forventningerne med hinanden. Faglige forudsætninger havde vi i stor udstrækning, men jeg synes ikke helt vi var klædt nok på til videnskabsteorien. Det tog uforholdsmæssig meget tid - meget nyt at sætte sig ind i. En sidste ting er, at det på mig virker som om kravene til det indholdsmæssige lige er pumpet en smule for højt op i forhold til det nomerede tidsforbrug. Min opfattelse er, at vi absolut ikke slappede af i perioden, men overskred alligevel det nomerede tidsforbrug med 2 måneder. Det kom der så også noget godt ud af, men alligevel... Ellers kan jeg kun rose for den meget professionelle vejledning! 5) Hold op, hvor er jeg glad for, at jeg endte med at skrive opgaven sammen med Morten J. og med Morten R. som vejleder. Sjovt nok, så er der alligevel mange situationer på mit job, hvor jeg tænker tilbage på specialeskrivningstiden, og glæder mig over, at på trods af arbejdspres og deadlines, så er mit nuværende arbejde ikke helt så hårdt som det er at skrive speciale ;-) 6) Det fremgår vidst tydeligt at motivationen for at skrive afhandlingen ikke har været i top... Men dejligt at den er ude af verden nu :) TAK FOR GOD VEJLEDNING! Morten Rask Side

7 Appendiks 3: Introduktion til vejledningsjournalen For at forbedre min vejledningspraksis har jeg udarbejdet værktøj, der kaldes for en vejledningsjournal, som jeg begyndte at anvende i foråret Ideen med denne journal er at strukturere min vejledning. Journalen fungerer som en checkliste, der sikrer at jeg når hele vejen rundt i vejledningen, og samtidig bruges den til at holde de studerende op på fælles aftaler. Journalen bruges til at give feedback på teksten inden vejledermødet. Denne feedback bruges direkte til at forbedre teksten (og et vejledermøde undgås derved) eller bruges indirekte som forberedelse til vejledermødet om den givne tekst. De studerende skriver referatet af vejledningsmødet og på denne måde sikrer jeg mig en forståelse af deres refleksioner. Samtidig fremstår journalen endnu tydeligere, som det den er, nemlig et fælles dokument. Baggrund Baggrunden denne vejledningsjournal funderes i de begrænsede tidsmæssige ressourcer jeg har til rådighed i forbindelse med min vejledergerning og i min opfattelse af en god vejleder. Mine erfaringer har vist, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces med de tilgængelige ressourcer, og at jeg via vejledningsjournalen kan indgå i gruppeprocessen på et mere grundigt niveau end konsulentrollen normalt tillader. Erfaringerne viser, at de stærke studerende er glade for journalen, og jeg kan se den bliver brugt kritisk og proaktivt, hvor de svage studerende ikke er gode til at fange min vejledning, og hvis den bruges, er det mere reaktivt. Omvendt er jeg nervøs for at dræbe de studerendes kreativitet og selvstændighed ved at give dem vejledningsjournalen, da den kan opfattes som en opskrift på, hvad jeg mener, der kan forbedres i stedet for, at gruppen selv finder løsningerne via diskussion. Derfor understreges det, at vejledningsjournalen er et fælles dokument. Alle kommentarer fra vejleder formuleres i spørgsmål. Således vil vejledningsjournalen indeholde og være oplæg til tovejskommunikation, hvor underviseren er den reaktive part, og de studerende er de proaktive se nedenstående tabel: Adfærd og kommunikationsform i undervisningsaktiviteterne Undervisers adfærd Proaktiv Reaktiv Kommunikationsform Envejs Tovejs Traditionel Seminarformer og case-baseret forelæsning/foredrag undervisning Rettelser af skriftlige Vejledning af projektrapporter og eksamensopgaver mundtlig eksamen Reaktiv Proaktiv Studerendes adfærd Hvis læring opfattes som en social kollektiv proces, der finder sted i interaktionen med andre, kan man forstå undervisningens grundlæggende facetter, som kommunikationsformen, der kan opdeles i envejs- og tovejskommunikation og som deltagernes adfærd. Med underviserens proaktive adfærd menes, at underviserens handling er baseret på en forestilling om fremtidige problemer de studerende skal kunne løse. De studerendes ønske er (forhåbentlig) at tilegne sig den viden, men min påstand/erfaring er, at den reelle proaktive adfærd blandt studerende findes i Morten Rask Side

8 eksamenssituationer, hvor de er proaktive i den forstand, at deres handlinger er baseret på ønsket om høje karakterer. I eksamenssituationerne er underviseren reaktiv, da vedkommende reagerer på stimulus i form af de studerendes skriftlige og verbale præstationer. Desuden bør de studerende også være proaktive ved udarbejdelse af projektrapporter. Denne forudsætning er nødvendigvis ikke til stede, da de fleste studerendes primære erfaring med studierne på Handelshøjskolen ofte er af reaktiv karakter. De to centrale elementer Vejledningsjournalen indeholder to centrale elementer, nemlig referat af vejledningsmødet og respons på teksten, hvor responsen uploades på Campusnet inden vejledermødet og referatet uploades på Campusnet efter mødet. Referat af vejledermødet Bør indeholde (som minimum): Dato Antal timer mødet varede Hvilket formål havde de studerende med mødet Hvad blev diskuteret Hvad foreslog vejlederen Hvad var konklusionen på mødet Formål med næste møde Dato for næste møde Respons på tekst Følger dette format: Titel på teksten Egenskaber Form Generelle kommentarer Specifikke kommentarer Forslag til ændringer Samlet vurdering Dato Antal sider Antal timer Dagen hvor jeg modtog teksten Stavning Tekstens længde Komma Side# Fodnoter Referen-cer Litteraturliste Se nedenståede Timer jeg brugte på teksten Brugen af overskrifter Layout # # # # # # # # # kan være: = God, = Middel, = Dårlig og N/A = udenfor vurdering Min generelle opfattelse af teksten. Eventuelle misforståelser, områder som skal afklares, mv. Ideer til forbedring af teksten. Morten Rask Side

9 Samlet vurdering på det givne tidspunkt i processen: (a) Accepteret uden ændringer (b) Accepteret med få ændringer (c) Accepteret med store ændringer (d) Afvist undtagen hvis en total gennemskrivning sker (e) Afvist start igen Appendiks 4: Campusnet Morten Rask Side

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Det gode specialeforløb

Det gode specialeforløb Det gode specialeforløb Pre-project i forbindelse med Adjunktpædagogikum, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Gruppe 4, April 2009 Gruppedeltagere: Camilla Varming LIFE Department

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

COACHING AF PH.D.-STUDERENDE

COACHING AF PH.D.-STUDERENDE COACHING AF PH.D.-STUDERENDE Resultater fra coachingen I løbet af 2009 deltog 30 ph.d.-studerende i et coaching-forløb med 5 individuelle coaching-sessioner og 3 workshopper. bedre arbejdsrutiner bedre

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere