Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger"

Transkript

1 Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer, at jeg ville undersøge kvaliteten af min vejledning specielt med henblik på at undersøge muligheden for at forøge gennemførelseshastigheden af de studerendes kandidatafhandlinger. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at den danske regering ønskede at ændre universitetsloven 1, således, at der på kandidatuddannelserne skal stilles bindende tidsbegrænsning for de studerendes specialeskrivning med en gennemførselshastighed på maksimum 6 måneder, da det er vurderingen, at bindende tidsbegrænsning til specialeskrivningen vil medføre, at de krav, universiteterne fremover vil stille til specialet, vil sikre, at flere specialer kan udarbejdes på den normerede tid. Det er dog stadig tanken, at Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, og det understreges at det ikke (er) tanken at slække på de faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Udover at lovforslaget kan få økonomiske konsekvenser for universiteterne i form at lavere indtægter, der kan imødeses som følge af at færre studerende afslutter deres uddannelse, er aftaleparterne ifølge lovforslagsteksten enige om, at universiteterne også skal sætte større fokus på at understøtte de studerendes studieforløb i form af øget studievejledning og bedre studietilrettelæggelse og at pædagogikken og undervisningsformerne på universiteterne skal gøres endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske niveau hos universitetslærerne sikres gennem løbende pædagogisk udvikling. Universiteterne skal derfor sætte fokus på god undervisning og igangsætte en indsats for styrket pædagogisk efteruddannelse af universitetslærere. Universiteterne fastlægger og gennemfører selv den pædagogiske efteruddannelsesindsats. Jeg har i den sidste del år arbejdet med at forbedre min pædagogiske indsats ved vejledning af kandidatafhandlingen. Omdrejningspunktet har været vejledningsjournalen 2, som skal sikre, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces indenfor de tidsmæssige rammer. Denne vejledningsjournal fungerer som fælles logbog over projektforløbet. Vejledningsjournalen er 1 Se L 179: Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale) 2 Se Appendix 3 for en uddybende introduktion til vejledningsjournalen

2 tilgængelig på Handelshøjskolens Campusnet 3 sammen med andre fælles data. Mine studerende har taget godt i mod disse tiltag og vurderer generel det pædagogiske indhold i projektforløbet højt, men samtidig viser min undersøgelse også, at meget få af min studerende gennemfører på normeret tid. Vi har med andre ord en situation, hvor der er gennemført en pædagogisk udvikling til de studerendes udstrakte tilfredshed, men gennemførelseshastigheden er stadig meget lavere end det forventede krav på seks måneder. Denne undersøgelse forsøger at belyse barriererne for højere gennemførselshastighed, hvor det på basis af denne undersøgelse, må forventes en generel forringelse af de faglige og indholdsmæssige krav til specialet med mindre man forsøger at gøre noget. Til sidst i dette notat opstilles en række implikationer for de studerende, vejledere, universitetet og erhvervslivet. Metode og Data På baggrund af de spørgeskemaer, som anvendes på Handelshøjskolen til evaluering af undervisnings- og vejledningsevaluering udarbejdes et web-baseret spørgeskema 4. Det blev besvaret af 15 studerende i foråret Dette svarer til en svarprocent på 71 ud af de 21 studerende, som er blevet vejledt af mig og har afleveret kandidatafhandling siden min ansættelse på Handelshøjskolen den Svar procenten er 79, hvis man udelader de to studerende, hvis adresse ikke længere fungerer. Desuden skal det bemærkes, at samtlige kandidatafhandlinger har haft et empirisk fokus, hvor for de fleste vedkommende har indebåret et tæt samarbejde med en virksomhed. Undersøgelsesresultat 6 af besvarelserne kommer fra enkeltmandsgrupper og 9 besvarelser kommer fra tomandsgrupper. Den gennemsnitlige gennemførelseshastighed er ca. 12 måneder, som spænder fra 6 måneder for de hurtigste og 26 måneder for den langsomste studerende. Man har i gennemsnit brugt 32 timer om ugen på projektarbejdet, hvilket dækker over, at nogen har klaret sig med 10 og andre har brugt 55 timer om ugen på kandidatafhandlingen. Udover dette arbejde har 7 studerende brugt i gennemsnit 6 timer om ugen på at følge et andet fag ved siden af arbejdet med kandidatafhandlingen. Lidt over halvdelen af de studerende har haft erhvervsarbejde ved siden af projektet arbejdet. Her falder de studerende i tre grupper: 4 studerende med 3-5 timer om ugen, 3 studerende med timer og endelig 3 studerende, der brugte timer på erhvervsarbejde om ugen udover arbejdet med kandidatafhandlingen. Der er med andre ord rum for forbedringer af gennemførelseshastigheden, som umiddelbart kunne forbedres ved at sænke erhvervsarbejdet med henblik på at arbejde som fuldtidsstuderende. Undersøgelsen viser imidlertid også andre mulige forbedringer. Figur 1 viser at for over en tredjedel af besvarelserne er netop erhvervsarbejde en tidsrøver og at samarbejdet med casevirksomheder og andre eksterne interessenter giver en langsommere gennemførelseshastighed. Der 3 Se et eksemplificerende skærmbillede af Campusnet i appendiks 4 4 Se Morten Rask Side

3 er også indikationer på, at gruppearbejdet ikke har været effektivt i alle tilfælde. Yderligere tyder det på, at en opgradering af de studerendes faglige og personlige forudsætninger for arbejdet med kandidatafhandlingen, ville for ca. en femtedel af de studerende give en højere i gennemførelseshastighed. Figur 1: Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med: (kryds af så mange du finder relevant) Antallet af arbejdstimer brugt på erhvervsarbejde Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Andre forhold Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Mine faglige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Mine personlige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Antallet af arbejdstimer brugt på andre fag Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Anvendelsen af Campusnet Vejlederens villighed og imødekommende ved vejledningen Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens faglige kompetence 0% 10% 20% 30% 40% 50% I appendiks 1 vises det samlede billede af de studerendes vurdering af min vejledning af deres kandidatafhandlinger. På trods af en enkelt studerende har problemer med min villighed og imødekommenhed ved vejledningen 5, tyder det på at de pædagogiske kompetencer er til stede, da næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse, når de evaluerer mine pædagogiske kompetencer. Samtidig viser det sig også, at næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse med udbytte af projektforløbet. Men oplevelsen af at blive færdig indenfor den tidsperiode man havde forstillet sig er ikke fremtrædende og det tyder på at man ikke var tilfreds med sin egen indsats, samt sine egne personlige og faglige forudsætninger. Det der imidlertid træder tydeligst frem er problemer med samarbejdet med eksterne personer/virksomheder. Endelig ses det, at gruppesamarbejdet og bibliotekets service kunne forbedres. 5 Appendiks 2 giver en forklaring, som går på, at jeg havde barselsorlov Morten Rask Side

4 Implikationer Denne undersøgelse angiver en del implikationer for kandidatafhandlingens interessenter. Der er generel enighed blandt de studerende og den danske regering om at arbejdet med kandidatafhandlingen tager for lang tid. Denne holdning kan jeg som vejleder tilslutte mig. Det vil sandsynligvis også være tilfældet for Handelshøjskolen, da den hurtigere gennemførelsestid giver en bedre likviditet og for erhvervslivet er det også positivt, da man generelt mangler kvalificeret arbejdskraft og derfor er interesseret i at de studerende bliver hurtigere færdige. På denne undersøgelses grundlag, kunne man foreslå den enkle løsning at skrive kandidatafhandling uden tilknytning til erhvervslivet. Dette ville imidlertid ikke være populært. De studerende har et stærkt ønske om at prøve teorien af i praksis og har ofte oplevelsen af dette gøres bedst i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder. Jeg ville som vejleder på Erhvervslivet universitet føle, at der uden tilknytning til erhvervslivet, ville blive tale om en kraftig forringelse af faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Dette ville også være i direkte modstrid med intentionen i det før omtalte lovforslag. Det selv samme lovforslag angiver, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, men det ville der i høj grad blive, hvis man undgik samarbejdede med erhvervslivet. Erfaringsmæssigt viser det sig, at mange kandidatafhandlinger indebærer konsulentarbejde. De studerende udarbejder markedsundersøgelser og undersøger kunde/leverandør/medarbejder og andre erhvervsmæssige forhold. Opgaver som i dag udføres gratis, da det opfattes som en lærerig del af arbejdet med kandidatafhandlingen. På trods af tidsbegrænsningen på specialeforløbet, kunne man fastholde samarbejdet med erhvervslivet, men det har også konsekvenser. De studerende bør opfatte sig selv som en vare, der er til salg for de højst bydende. Det vil sige, at de skal lære at stille mere markante krav til virksomheders imødekommenhed og deres evne til at overholde aftalte deadlines. For virksomhederne betyder det, at de skal afsætte administrative ressourcer i en højere grad end tidligere for at sikre en hurtig gennemførelseshastighed. Derfor vil lovforslaget have negative administrative konsekvenser for erhvervslivet. Handelshøjskolen kunne udarbejde en standardkontrakt, som skulle underskrives af studerende, virksomheder og vejleder, der gensidigt forpligter hinanden til en hurtig gennemførelseshastighed. I tilknytning hertil kunne man fra Handelshøjskolen side kræve, at de studerende ikke har urimelige mængder af erhvervsarbejde, således det er sandsynligt, at de er i stand til at studerepå fuldtid. Vejlederen kan afkræves at have de nødvendige faglige, pædagogiske og tidsmæssige forudsætninger for at gennemførende en systematisk vejledning, og Handelshøjskolen skal sikre at denne aktivitet løbende evalueres og belønnes. Endelig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt at sikre, at rammene og de studerendes personlige og faglige forudsætninger er til stede. Med hensyn til rammer, vil det sige at infrastrukturen såsom IKT og bibliotek er optimeret med henblik på at sikre en høj gennemførselshastighed og at de studerende, vejleder, Handelshøjskolen og erhvervsliv arbejder med en bedre forståelse af projektarbejdets muligheder og faldgrupper. Samtidig er det også en opgave for de studerende, vejleder og Handelshøjskolen at sikre at forudsætningerne er på plads. Morten Rask Side

5 Appendiks 1: Samlet evaluering Meget tilfredsstillende / Helt enig Tilfredsstillende / Enig Neutral Utilfredsstillende / Uenig Meget udtilfredsstillende / Helt Uenig RAMMER Anvendelsen af Campusnet Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. FORUDSÆTNINGER Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være PÆDAGOGISK EVALUERING Vejlederens faglige kompetence Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Vejlederens indsats og engagement ved eksamen Censors indsats og engagement ved eksamen UDBYTTE Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis Det samlede udbytte af projektforløbet Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag TID Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet Samlet evaluering af kandidatafhandlingen med Morten Rask som vejleder n=15, Svarprocent alle = 71%, Svarprocent med valid = 79% 0% 25% 50% 75% 100% Standardafvigelse Gennemsnit Rammer 4,2 Anvendelsen af Campusnet 4,7 0,5 Samarbejdet mellem de studerende i gruppen 4,4 1,1 Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer 4,3 1,2 Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder 3,7 1,1 Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. 3,9 0,9 Forudsætninger 4,0 Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger 4,1 0,9 Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger 3,9 1,1 Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen 4,5 0,6 Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være 3,5 1,4 Pædagogisk evaluering 4,6 Vejlederens faglige kompetence 4,8 0,4 Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet 4,7 0,5 Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen 4,7 0,8 Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet 4,3 0,9 Vejlederens indsats og engagement ved eksamen 4,7 0,6 Censors indsats og engagement ved eksamen 4,2 0,6 Udbytte 4,3 Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver 4,3 0,7 Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis 4,1 0,8 Det samlede udbytte af projektforløbet 4,5 0,5 Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag 4,3 1,0 Tid 2,2 Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet 3,6 1,1 Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet 2,7 1,2 1= Meget utilfredsstillende / Helt Uenig 5 = Meget tilfredsstillende / Helt enig Morten Rask Side

6 Appendiks 2: Kommentarer Kommentarer til andre forhold under spørgsmålet Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med A) Afhandlingen kunne have været færdig før, hvis hvis der ikke havde været problemer med sammenfald af ferie/barsel i sommerferien B) Skulle have brugt mere tid først i projeketforløbet C) Vejleders barsel... D) Havde et enkelt fag, som tog lidt tid. Faglige forudsætninger - her mener jeg omkring videnskabsteori E) indledende problemer med valg af emne samt projektets form/struktur (2-3 temaer blev prøvet af i løbet af det første halve år hvor jeg var på egen hånd, til stor frustration)- kan formentlig primært tilskrives personlige forudsætninger/modenhed F) lidt for meget fritid Yderligere kommentarer 1) Jeg synes vejledningen fra Morten var helt utrolig god, meget fagligt inspirerende, og samtidig meget personlig. Mortens sympatiske personlighed spiller helt klart ind her. det er svært for mig at sige hvor lang tid jeg bruge på afhandlingen pr uge, da jeg i de første MANGE måneder stort set ikke arbejdede på den, hvormimod jeg brugte timer om dagen på den de sidste 2 måneder. 2) Hej Morten. Jeg har overall været meget meget glad for processen med dig som vejleder...- jeg tør faktisk ikke tænke på, hvor jeg havde stået, hvis ikke jeg havde "fundet" dig! :) 3) Jeg var gravid så jeg sov en del :o) 4) Vi havde et rigtig fornuftigt samarbejde med virksomheden, og det er usandsynlig vigtigt, at man har afstemt forventningerne med hinanden. Faglige forudsætninger havde vi i stor udstrækning, men jeg synes ikke helt vi var klædt nok på til videnskabsteorien. Det tog uforholdsmæssig meget tid - meget nyt at sætte sig ind i. En sidste ting er, at det på mig virker som om kravene til det indholdsmæssige lige er pumpet en smule for højt op i forhold til det nomerede tidsforbrug. Min opfattelse er, at vi absolut ikke slappede af i perioden, men overskred alligevel det nomerede tidsforbrug med 2 måneder. Det kom der så også noget godt ud af, men alligevel... Ellers kan jeg kun rose for den meget professionelle vejledning! 5) Hold op, hvor er jeg glad for, at jeg endte med at skrive opgaven sammen med Morten J. og med Morten R. som vejleder. Sjovt nok, så er der alligevel mange situationer på mit job, hvor jeg tænker tilbage på specialeskrivningstiden, og glæder mig over, at på trods af arbejdspres og deadlines, så er mit nuværende arbejde ikke helt så hårdt som det er at skrive speciale ;-) 6) Det fremgår vidst tydeligt at motivationen for at skrive afhandlingen ikke har været i top... Men dejligt at den er ude af verden nu :) TAK FOR GOD VEJLEDNING! Morten Rask Side

7 Appendiks 3: Introduktion til vejledningsjournalen For at forbedre min vejledningspraksis har jeg udarbejdet værktøj, der kaldes for en vejledningsjournal, som jeg begyndte at anvende i foråret Ideen med denne journal er at strukturere min vejledning. Journalen fungerer som en checkliste, der sikrer at jeg når hele vejen rundt i vejledningen, og samtidig bruges den til at holde de studerende op på fælles aftaler. Journalen bruges til at give feedback på teksten inden vejledermødet. Denne feedback bruges direkte til at forbedre teksten (og et vejledermøde undgås derved) eller bruges indirekte som forberedelse til vejledermødet om den givne tekst. De studerende skriver referatet af vejledningsmødet og på denne måde sikrer jeg mig en forståelse af deres refleksioner. Samtidig fremstår journalen endnu tydeligere, som det den er, nemlig et fælles dokument. Baggrund Baggrunden denne vejledningsjournal funderes i de begrænsede tidsmæssige ressourcer jeg har til rådighed i forbindelse med min vejledergerning og i min opfattelse af en god vejleder. Mine erfaringer har vist, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces med de tilgængelige ressourcer, og at jeg via vejledningsjournalen kan indgå i gruppeprocessen på et mere grundigt niveau end konsulentrollen normalt tillader. Erfaringerne viser, at de stærke studerende er glade for journalen, og jeg kan se den bliver brugt kritisk og proaktivt, hvor de svage studerende ikke er gode til at fange min vejledning, og hvis den bruges, er det mere reaktivt. Omvendt er jeg nervøs for at dræbe de studerendes kreativitet og selvstændighed ved at give dem vejledningsjournalen, da den kan opfattes som en opskrift på, hvad jeg mener, der kan forbedres i stedet for, at gruppen selv finder løsningerne via diskussion. Derfor understreges det, at vejledningsjournalen er et fælles dokument. Alle kommentarer fra vejleder formuleres i spørgsmål. Således vil vejledningsjournalen indeholde og være oplæg til tovejskommunikation, hvor underviseren er den reaktive part, og de studerende er de proaktive se nedenstående tabel: Adfærd og kommunikationsform i undervisningsaktiviteterne Undervisers adfærd Proaktiv Reaktiv Kommunikationsform Envejs Tovejs Traditionel Seminarformer og case-baseret forelæsning/foredrag undervisning Rettelser af skriftlige Vejledning af projektrapporter og eksamensopgaver mundtlig eksamen Reaktiv Proaktiv Studerendes adfærd Hvis læring opfattes som en social kollektiv proces, der finder sted i interaktionen med andre, kan man forstå undervisningens grundlæggende facetter, som kommunikationsformen, der kan opdeles i envejs- og tovejskommunikation og som deltagernes adfærd. Med underviserens proaktive adfærd menes, at underviserens handling er baseret på en forestilling om fremtidige problemer de studerende skal kunne løse. De studerendes ønske er (forhåbentlig) at tilegne sig den viden, men min påstand/erfaring er, at den reelle proaktive adfærd blandt studerende findes i Morten Rask Side

8 eksamenssituationer, hvor de er proaktive i den forstand, at deres handlinger er baseret på ønsket om høje karakterer. I eksamenssituationerne er underviseren reaktiv, da vedkommende reagerer på stimulus i form af de studerendes skriftlige og verbale præstationer. Desuden bør de studerende også være proaktive ved udarbejdelse af projektrapporter. Denne forudsætning er nødvendigvis ikke til stede, da de fleste studerendes primære erfaring med studierne på Handelshøjskolen ofte er af reaktiv karakter. De to centrale elementer Vejledningsjournalen indeholder to centrale elementer, nemlig referat af vejledningsmødet og respons på teksten, hvor responsen uploades på Campusnet inden vejledermødet og referatet uploades på Campusnet efter mødet. Referat af vejledermødet Bør indeholde (som minimum): Dato Antal timer mødet varede Hvilket formål havde de studerende med mødet Hvad blev diskuteret Hvad foreslog vejlederen Hvad var konklusionen på mødet Formål med næste møde Dato for næste møde Respons på tekst Følger dette format: Titel på teksten Egenskaber Form Generelle kommentarer Specifikke kommentarer Forslag til ændringer Samlet vurdering Dato Antal sider Antal timer Dagen hvor jeg modtog teksten Stavning Tekstens længde Komma Side# Fodnoter Referen-cer Litteraturliste Se nedenståede Timer jeg brugte på teksten Brugen af overskrifter Layout # # # # # # # # # kan være: = God, = Middel, = Dårlig og N/A = udenfor vurdering Min generelle opfattelse af teksten. Eventuelle misforståelser, områder som skal afklares, mv. Ideer til forbedring af teksten. Morten Rask Side

9 Samlet vurdering på det givne tidspunkt i processen: (a) Accepteret uden ændringer (b) Accepteret med få ændringer (c) Accepteret med store ændringer (d) Afvist undtagen hvis en total gennemskrivning sker (e) Afvist start igen Appendiks 4: Campusnet Morten Rask Side

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere