Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger"

Transkript

1 Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer, at jeg ville undersøge kvaliteten af min vejledning specielt med henblik på at undersøge muligheden for at forøge gennemførelseshastigheden af de studerendes kandidatafhandlinger. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at den danske regering ønskede at ændre universitetsloven 1, således, at der på kandidatuddannelserne skal stilles bindende tidsbegrænsning for de studerendes specialeskrivning med en gennemførselshastighed på maksimum 6 måneder, da det er vurderingen, at bindende tidsbegrænsning til specialeskrivningen vil medføre, at de krav, universiteterne fremover vil stille til specialet, vil sikre, at flere specialer kan udarbejdes på den normerede tid. Det er dog stadig tanken, at Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, og det understreges at det ikke (er) tanken at slække på de faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Udover at lovforslaget kan få økonomiske konsekvenser for universiteterne i form at lavere indtægter, der kan imødeses som følge af at færre studerende afslutter deres uddannelse, er aftaleparterne ifølge lovforslagsteksten enige om, at universiteterne også skal sætte større fokus på at understøtte de studerendes studieforløb i form af øget studievejledning og bedre studietilrettelæggelse og at pædagogikken og undervisningsformerne på universiteterne skal gøres endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske niveau hos universitetslærerne sikres gennem løbende pædagogisk udvikling. Universiteterne skal derfor sætte fokus på god undervisning og igangsætte en indsats for styrket pædagogisk efteruddannelse af universitetslærere. Universiteterne fastlægger og gennemfører selv den pædagogiske efteruddannelsesindsats. Jeg har i den sidste del år arbejdet med at forbedre min pædagogiske indsats ved vejledning af kandidatafhandlingen. Omdrejningspunktet har været vejledningsjournalen 2, som skal sikre, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces indenfor de tidsmæssige rammer. Denne vejledningsjournal fungerer som fælles logbog over projektforløbet. Vejledningsjournalen er 1 Se L 179: Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale) 2 Se Appendix 3 for en uddybende introduktion til vejledningsjournalen

2 tilgængelig på Handelshøjskolens Campusnet 3 sammen med andre fælles data. Mine studerende har taget godt i mod disse tiltag og vurderer generel det pædagogiske indhold i projektforløbet højt, men samtidig viser min undersøgelse også, at meget få af min studerende gennemfører på normeret tid. Vi har med andre ord en situation, hvor der er gennemført en pædagogisk udvikling til de studerendes udstrakte tilfredshed, men gennemførelseshastigheden er stadig meget lavere end det forventede krav på seks måneder. Denne undersøgelse forsøger at belyse barriererne for højere gennemførselshastighed, hvor det på basis af denne undersøgelse, må forventes en generel forringelse af de faglige og indholdsmæssige krav til specialet med mindre man forsøger at gøre noget. Til sidst i dette notat opstilles en række implikationer for de studerende, vejledere, universitetet og erhvervslivet. Metode og Data På baggrund af de spørgeskemaer, som anvendes på Handelshøjskolen til evaluering af undervisnings- og vejledningsevaluering udarbejdes et web-baseret spørgeskema 4. Det blev besvaret af 15 studerende i foråret Dette svarer til en svarprocent på 71 ud af de 21 studerende, som er blevet vejledt af mig og har afleveret kandidatafhandling siden min ansættelse på Handelshøjskolen den Svar procenten er 79, hvis man udelader de to studerende, hvis adresse ikke længere fungerer. Desuden skal det bemærkes, at samtlige kandidatafhandlinger har haft et empirisk fokus, hvor for de fleste vedkommende har indebåret et tæt samarbejde med en virksomhed. Undersøgelsesresultat 6 af besvarelserne kommer fra enkeltmandsgrupper og 9 besvarelser kommer fra tomandsgrupper. Den gennemsnitlige gennemførelseshastighed er ca. 12 måneder, som spænder fra 6 måneder for de hurtigste og 26 måneder for den langsomste studerende. Man har i gennemsnit brugt 32 timer om ugen på projektarbejdet, hvilket dækker over, at nogen har klaret sig med 10 og andre har brugt 55 timer om ugen på kandidatafhandlingen. Udover dette arbejde har 7 studerende brugt i gennemsnit 6 timer om ugen på at følge et andet fag ved siden af arbejdet med kandidatafhandlingen. Lidt over halvdelen af de studerende har haft erhvervsarbejde ved siden af projektet arbejdet. Her falder de studerende i tre grupper: 4 studerende med 3-5 timer om ugen, 3 studerende med timer og endelig 3 studerende, der brugte timer på erhvervsarbejde om ugen udover arbejdet med kandidatafhandlingen. Der er med andre ord rum for forbedringer af gennemførelseshastigheden, som umiddelbart kunne forbedres ved at sænke erhvervsarbejdet med henblik på at arbejde som fuldtidsstuderende. Undersøgelsen viser imidlertid også andre mulige forbedringer. Figur 1 viser at for over en tredjedel af besvarelserne er netop erhvervsarbejde en tidsrøver og at samarbejdet med casevirksomheder og andre eksterne interessenter giver en langsommere gennemførelseshastighed. Der 3 Se et eksemplificerende skærmbillede af Campusnet i appendiks 4 4 Se Morten Rask Side

3 er også indikationer på, at gruppearbejdet ikke har været effektivt i alle tilfælde. Yderligere tyder det på, at en opgradering af de studerendes faglige og personlige forudsætninger for arbejdet med kandidatafhandlingen, ville for ca. en femtedel af de studerende give en højere i gennemførelseshastighed. Figur 1: Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med: (kryds af så mange du finder relevant) Antallet af arbejdstimer brugt på erhvervsarbejde Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Andre forhold Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Mine faglige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Mine personlige forudsætninger som kandidatafhandlingen krævede Antallet af arbejdstimer brugt på andre fag Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Anvendelsen af Campusnet Vejlederens villighed og imødekommende ved vejledningen Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens faglige kompetence 0% 10% 20% 30% 40% 50% I appendiks 1 vises det samlede billede af de studerendes vurdering af min vejledning af deres kandidatafhandlinger. På trods af en enkelt studerende har problemer med min villighed og imødekommenhed ved vejledningen 5, tyder det på at de pædagogiske kompetencer er til stede, da næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse, når de evaluerer mine pædagogiske kompetencer. Samtidig viser det sig også, at næsten alle studerende er tilfredse/meget tilfredse med udbytte af projektforløbet. Men oplevelsen af at blive færdig indenfor den tidsperiode man havde forstillet sig er ikke fremtrædende og det tyder på at man ikke var tilfreds med sin egen indsats, samt sine egne personlige og faglige forudsætninger. Det der imidlertid træder tydeligst frem er problemer med samarbejdet med eksterne personer/virksomheder. Endelig ses det, at gruppesamarbejdet og bibliotekets service kunne forbedres. 5 Appendiks 2 giver en forklaring, som går på, at jeg havde barselsorlov Morten Rask Side

4 Implikationer Denne undersøgelse angiver en del implikationer for kandidatafhandlingens interessenter. Der er generel enighed blandt de studerende og den danske regering om at arbejdet med kandidatafhandlingen tager for lang tid. Denne holdning kan jeg som vejleder tilslutte mig. Det vil sandsynligvis også være tilfældet for Handelshøjskolen, da den hurtigere gennemførelsestid giver en bedre likviditet og for erhvervslivet er det også positivt, da man generelt mangler kvalificeret arbejdskraft og derfor er interesseret i at de studerende bliver hurtigere færdige. På denne undersøgelses grundlag, kunne man foreslå den enkle løsning at skrive kandidatafhandling uden tilknytning til erhvervslivet. Dette ville imidlertid ikke være populært. De studerende har et stærkt ønske om at prøve teorien af i praksis og har ofte oplevelsen af dette gøres bedst i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder. Jeg ville som vejleder på Erhvervslivet universitet føle, at der uden tilknytning til erhvervslivet, ville blive tale om en kraftig forringelse af faglige og indholdsmæssige krav til specialet. Dette ville også være i direkte modstrid med intentionen i det før omtalte lovforslag. Det selv samme lovforslag angiver, at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, men det ville der i høj grad blive, hvis man undgik samarbejdede med erhvervslivet. Erfaringsmæssigt viser det sig, at mange kandidatafhandlinger indebærer konsulentarbejde. De studerende udarbejder markedsundersøgelser og undersøger kunde/leverandør/medarbejder og andre erhvervsmæssige forhold. Opgaver som i dag udføres gratis, da det opfattes som en lærerig del af arbejdet med kandidatafhandlingen. På trods af tidsbegrænsningen på specialeforløbet, kunne man fastholde samarbejdet med erhvervslivet, men det har også konsekvenser. De studerende bør opfatte sig selv som en vare, der er til salg for de højst bydende. Det vil sige, at de skal lære at stille mere markante krav til virksomheders imødekommenhed og deres evne til at overholde aftalte deadlines. For virksomhederne betyder det, at de skal afsætte administrative ressourcer i en højere grad end tidligere for at sikre en hurtig gennemførelseshastighed. Derfor vil lovforslaget have negative administrative konsekvenser for erhvervslivet. Handelshøjskolen kunne udarbejde en standardkontrakt, som skulle underskrives af studerende, virksomheder og vejleder, der gensidigt forpligter hinanden til en hurtig gennemførelseshastighed. I tilknytning hertil kunne man fra Handelshøjskolen side kræve, at de studerende ikke har urimelige mængder af erhvervsarbejde, således det er sandsynligt, at de er i stand til at studerepå fuldtid. Vejlederen kan afkræves at have de nødvendige faglige, pædagogiske og tidsmæssige forudsætninger for at gennemførende en systematisk vejledning, og Handelshøjskolen skal sikre at denne aktivitet løbende evalueres og belønnes. Endelig viser undersøgelsen, at det er nødvendigt at sikre, at rammene og de studerendes personlige og faglige forudsætninger er til stede. Med hensyn til rammer, vil det sige at infrastrukturen såsom IKT og bibliotek er optimeret med henblik på at sikre en høj gennemførselshastighed og at de studerende, vejleder, Handelshøjskolen og erhvervsliv arbejder med en bedre forståelse af projektarbejdets muligheder og faldgrupper. Samtidig er det også en opgave for de studerende, vejleder og Handelshøjskolen at sikre at forudsætningerne er på plads. Morten Rask Side

5 Appendiks 1: Samlet evaluering Meget tilfredsstillende / Helt enig Tilfredsstillende / Enig Neutral Utilfredsstillende / Uenig Meget udtilfredsstillende / Helt Uenig RAMMER Anvendelsen af Campusnet Samarbejdet mellem de studerende i gruppen Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. FORUDSÆTNINGER Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være PÆDAGOGISK EVALUERING Vejlederens faglige kompetence Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet Vejlederens indsats og engagement ved eksamen Censors indsats og engagement ved eksamen UDBYTTE Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis Det samlede udbytte af projektforløbet Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag TID Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet Samlet evaluering af kandidatafhandlingen med Morten Rask som vejleder n=15, Svarprocent alle = 71%, Svarprocent med valid = 79% 0% 25% 50% 75% 100% Standardafvigelse Gennemsnit Rammer 4,2 Anvendelsen af Campusnet 4,7 0,5 Samarbejdet mellem de studerende i gruppen 4,4 1,1 Ligelig arbejdsfordeling mellem gruppens medlemmer 4,3 1,2 Samarbejdet med eksterne personer/virksomheder 3,7 1,1 Bibliotekets service ifm. fremskaffelse af litteratur, etc. 3,9 0,9 Forudsætninger 4,0 Jeg havde de nødvendige faglige forudsætninger 4,1 0,9 Jeg havde de nødvendige personlige forudsætninger 3,9 1,1 Jeg havde tid nok til at udarbejde kandidatafhandlingen 4,5 0,6 Hvis en person med indgående kendskab til dig skulle beskrive din indsats i arbejdet med kandidatafhandlingen, ville den være 3,5 1,4 Pædagogisk evaluering 4,6 Vejlederens faglige kompetence 4,8 0,4 Vejlederens evne til at vejlede i projektforløbet 4,7 0,5 Vejlederens villighed og imødekommenhed ved vejledningen 4,7 0,8 Vejledningsjournalen som fælles logbog over projektforløbet 4,3 0,9 Vejlederens indsats og engagement ved eksamen 4,7 0,6 Censors indsats og engagement ved eksamen 4,2 0,6 Udbytte 4,3 Projektforløbets bidrag til min generelle viden og forståelse 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at forbedre mine evner til analyse og problemløsning 4,5 0,5 Projektforløbets bidrag til at se nye perspektiver 4,3 0,7 Kandidatafhandlingens anvendelighed i praksis 4,1 0,8 Det samlede udbytte af projektforløbet 4,5 0,5 Dit udbytte af projektforløbet i forhold til andre fag 4,3 1,0 Tid 2,2 Forholdet mellem tidsforbrug og udbytte af projektforløbet 3,6 1,1 Kandidatafhandlingen blev færdig inden for den tidsmæssige ramme jeg havde forventet 2,7 1,2 1= Meget utilfredsstillende / Helt Uenig 5 = Meget tilfredsstillende / Helt enig Morten Rask Side

6 Appendiks 2: Kommentarer Kommentarer til andre forhold under spørgsmålet Jeg kunne have været færdig før, hvis der ikke havde været problemer med A) Afhandlingen kunne have været færdig før, hvis hvis der ikke havde været problemer med sammenfald af ferie/barsel i sommerferien B) Skulle have brugt mere tid først i projeketforløbet C) Vejleders barsel... D) Havde et enkelt fag, som tog lidt tid. Faglige forudsætninger - her mener jeg omkring videnskabsteori E) indledende problemer med valg af emne samt projektets form/struktur (2-3 temaer blev prøvet af i løbet af det første halve år hvor jeg var på egen hånd, til stor frustration)- kan formentlig primært tilskrives personlige forudsætninger/modenhed F) lidt for meget fritid Yderligere kommentarer 1) Jeg synes vejledningen fra Morten var helt utrolig god, meget fagligt inspirerende, og samtidig meget personlig. Mortens sympatiske personlighed spiller helt klart ind her. det er svært for mig at sige hvor lang tid jeg bruge på afhandlingen pr uge, da jeg i de første MANGE måneder stort set ikke arbejdede på den, hvormimod jeg brugte timer om dagen på den de sidste 2 måneder. 2) Hej Morten. Jeg har overall været meget meget glad for processen med dig som vejleder...- jeg tør faktisk ikke tænke på, hvor jeg havde stået, hvis ikke jeg havde "fundet" dig! :) 3) Jeg var gravid så jeg sov en del :o) 4) Vi havde et rigtig fornuftigt samarbejde med virksomheden, og det er usandsynlig vigtigt, at man har afstemt forventningerne med hinanden. Faglige forudsætninger havde vi i stor udstrækning, men jeg synes ikke helt vi var klædt nok på til videnskabsteorien. Det tog uforholdsmæssig meget tid - meget nyt at sætte sig ind i. En sidste ting er, at det på mig virker som om kravene til det indholdsmæssige lige er pumpet en smule for højt op i forhold til det nomerede tidsforbrug. Min opfattelse er, at vi absolut ikke slappede af i perioden, men overskred alligevel det nomerede tidsforbrug med 2 måneder. Det kom der så også noget godt ud af, men alligevel... Ellers kan jeg kun rose for den meget professionelle vejledning! 5) Hold op, hvor er jeg glad for, at jeg endte med at skrive opgaven sammen med Morten J. og med Morten R. som vejleder. Sjovt nok, så er der alligevel mange situationer på mit job, hvor jeg tænker tilbage på specialeskrivningstiden, og glæder mig over, at på trods af arbejdspres og deadlines, så er mit nuværende arbejde ikke helt så hårdt som det er at skrive speciale ;-) 6) Det fremgår vidst tydeligt at motivationen for at skrive afhandlingen ikke har været i top... Men dejligt at den er ude af verden nu :) TAK FOR GOD VEJLEDNING! Morten Rask Side

7 Appendiks 3: Introduktion til vejledningsjournalen For at forbedre min vejledningspraksis har jeg udarbejdet værktøj, der kaldes for en vejledningsjournal, som jeg begyndte at anvende i foråret Ideen med denne journal er at strukturere min vejledning. Journalen fungerer som en checkliste, der sikrer at jeg når hele vejen rundt i vejledningen, og samtidig bruges den til at holde de studerende op på fælles aftaler. Journalen bruges til at give feedback på teksten inden vejledermødet. Denne feedback bruges direkte til at forbedre teksten (og et vejledermøde undgås derved) eller bruges indirekte som forberedelse til vejledermødet om den givne tekst. De studerende skriver referatet af vejledningsmødet og på denne måde sikrer jeg mig en forståelse af deres refleksioner. Samtidig fremstår journalen endnu tydeligere, som det den er, nemlig et fælles dokument. Baggrund Baggrunden denne vejledningsjournal funderes i de begrænsede tidsmæssige ressourcer jeg har til rådighed i forbindelse med min vejledergerning og i min opfattelse af en god vejleder. Mine erfaringer har vist, at jeg kan gennemføre en tilfredsstillende vejledningsproces med de tilgængelige ressourcer, og at jeg via vejledningsjournalen kan indgå i gruppeprocessen på et mere grundigt niveau end konsulentrollen normalt tillader. Erfaringerne viser, at de stærke studerende er glade for journalen, og jeg kan se den bliver brugt kritisk og proaktivt, hvor de svage studerende ikke er gode til at fange min vejledning, og hvis den bruges, er det mere reaktivt. Omvendt er jeg nervøs for at dræbe de studerendes kreativitet og selvstændighed ved at give dem vejledningsjournalen, da den kan opfattes som en opskrift på, hvad jeg mener, der kan forbedres i stedet for, at gruppen selv finder løsningerne via diskussion. Derfor understreges det, at vejledningsjournalen er et fælles dokument. Alle kommentarer fra vejleder formuleres i spørgsmål. Således vil vejledningsjournalen indeholde og være oplæg til tovejskommunikation, hvor underviseren er den reaktive part, og de studerende er de proaktive se nedenstående tabel: Adfærd og kommunikationsform i undervisningsaktiviteterne Undervisers adfærd Proaktiv Reaktiv Kommunikationsform Envejs Tovejs Traditionel Seminarformer og case-baseret forelæsning/foredrag undervisning Rettelser af skriftlige Vejledning af projektrapporter og eksamensopgaver mundtlig eksamen Reaktiv Proaktiv Studerendes adfærd Hvis læring opfattes som en social kollektiv proces, der finder sted i interaktionen med andre, kan man forstå undervisningens grundlæggende facetter, som kommunikationsformen, der kan opdeles i envejs- og tovejskommunikation og som deltagernes adfærd. Med underviserens proaktive adfærd menes, at underviserens handling er baseret på en forestilling om fremtidige problemer de studerende skal kunne løse. De studerendes ønske er (forhåbentlig) at tilegne sig den viden, men min påstand/erfaring er, at den reelle proaktive adfærd blandt studerende findes i Morten Rask Side

8 eksamenssituationer, hvor de er proaktive i den forstand, at deres handlinger er baseret på ønsket om høje karakterer. I eksamenssituationerne er underviseren reaktiv, da vedkommende reagerer på stimulus i form af de studerendes skriftlige og verbale præstationer. Desuden bør de studerende også være proaktive ved udarbejdelse af projektrapporter. Denne forudsætning er nødvendigvis ikke til stede, da de fleste studerendes primære erfaring med studierne på Handelshøjskolen ofte er af reaktiv karakter. De to centrale elementer Vejledningsjournalen indeholder to centrale elementer, nemlig referat af vejledningsmødet og respons på teksten, hvor responsen uploades på Campusnet inden vejledermødet og referatet uploades på Campusnet efter mødet. Referat af vejledermødet Bør indeholde (som minimum): Dato Antal timer mødet varede Hvilket formål havde de studerende med mødet Hvad blev diskuteret Hvad foreslog vejlederen Hvad var konklusionen på mødet Formål med næste møde Dato for næste møde Respons på tekst Følger dette format: Titel på teksten Egenskaber Form Generelle kommentarer Specifikke kommentarer Forslag til ændringer Samlet vurdering Dato Antal sider Antal timer Dagen hvor jeg modtog teksten Stavning Tekstens længde Komma Side# Fodnoter Referen-cer Litteraturliste Se nedenståede Timer jeg brugte på teksten Brugen af overskrifter Layout # # # # # # # # # kan være: = God, = Middel, = Dårlig og N/A = udenfor vurdering Min generelle opfattelse af teksten. Eventuelle misforståelser, områder som skal afklares, mv. Ideer til forbedring af teksten. Morten Rask Side

9 Samlet vurdering på det givne tidspunkt i processen: (a) Accepteret uden ændringer (b) Accepteret med få ændringer (c) Accepteret med store ændringer (d) Afvist undtagen hvis en total gennemskrivning sker (e) Afvist start igen Appendiks 4: Campusnet Morten Rask Side

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Respondenter Procent socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Respondenter Procent Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0%

Respondenter Procent socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Respondenter Procent Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0% Organisation socialkandidat 38 100,0% I alt 38 100,0% Har du deltaget på fuld- eller "deltid" i efteråret 2007? Fuldtid 25 65,8% Deltid 13 34,2% I alt 38 100,0% Hvor har du deltaget i undervisningen? Aalborg

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 1 INDLEDNING...3 Undersøgelsens baggrund og formål...3 Undersøgelsens organisering og forløb...4 Rapportens

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering

CBS Evaluering og Akkreditering CBS Evaluering og Akkreditering EVALUERING AF HD-studier Afsluttende evaluering af studiet som helhed Til offentliggørelse UNDERVISNINGSÅRET 2012/13 20. november 2013 INDHOLD 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere