Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini (CT) HB-koordinator: Palle Skjødt (PS) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Afbud fra Mette J. Hansen (MJH) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling Beregning af barselsdagpenge 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Drøftelse af vilkår for tegning af tillægsmoduler Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer 8.3. Regnskab 2014 v/paul Allaart, Chr. Sanderhage og Anne Hyllested 8.4. Budgetproces 9. Markedsføring 10. Visionsdag Årsberetning disposition 12. Strategi 2017 v/jan Tornfeldt 13. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ingen erklærede sig inhabile. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Antallet sager under udbetaling i syge- og barselssagerne skal anføres i skemaet i Bestyrelsesnotatet sammen med oplysninger om udbetalingsbeløb. Sagerne skal samtidig deles op efter, om de behandles efter tidligere eller nye vedtægter. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: Reception i TF for Joakim Lilholt Møde i 2. kreds, hvor KM orienterede om Tryghedsordningerne, herunder regnskabsresultat for Drøftelse på samme møde om situationen i KFU og stillingen som forhandlingsleder, hvor der nu er 2 kandidater. KM bemærkede, at Tryghedsordningerne har en stor interesse i, hvem der vælges som forhandlingsleder, da overenskomsten har stor betydning for Tryghedsordningerne. Herudover var 2. kreds blevet orienteret om, at 1. kreds havde foranlediget en advokatundersøgelse i forbindelse med Praksisforsikringsudvalgets advokatnotat fra advokatfirmaet Plesner om, at skadevolder ikke nævnes i 1. instansafgørelser, hvis skadevolder er en ansat tandlæge. 1. kreds havde ikke været enig i det juridiske responsum og havde derfor selv fået udfærdiget endnu et advokatnotat, som nåede frem til et andet resultat. KM som ansvarlig for administrationsdelen af Praksisforsikringen - udtrykte bekymring over håndteringen af denne sag. Et medlem, der var blevet henvist til Konsulentbistand og havde stor ros til ordningen. SUJ orienterede om: Kontakt med et medlem, der havde et meget positivt indtryk af inspirationsmødet i København med Deloitte og Tryghedsordningerne. En stort set positiv evaluering af klagesagssystemet. UF orienterede om: Deltagelse i møde i 2. kreds. CT orienterede om: Deltagelse på bestyrelsesskolen, hvor sidste del foregår den 20. maj Medlemsmøde, hvor der var godt styr på den nye overenskomst. NB orienterede om: Inspirationsmøde i København med en god stemning. 4. Orientering fra TFs HB PS orienterede om: - Demokratisk struktur, som skal drøftes helt frem til HGF Valg af forhandlingsleder, som er meget vigtig. - Forsikringsattester. Det er bl.a. en dispensationsregel for tandlæger med konkurrencestyrelsen, der bliver drøftet. - Afdragsordninger med tandlæger. - Fokusdag forhandlingsteknik praktik. - Advokatnotat fra 1. kreds, som blev drøftet tidligere på mødet 2

3 - Suppleant til Praksisforsikringsudvalget. Der er aftalt samtale med 2 af ansøgerne, hvor Jørn Lund Jepsen, Frank Dalsten og Henrik Nielsen deltager. - Regnskabet for Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - Fjernvarmeanlægget i kælderen er næsten stået af. Tilbud afventes. - Et stort arbejde med at udarbejde evalueringsskemaer til både inspirationsmøder og tiltag sammen med TF så vi husker at få tilbagemeldinger på, hvad vi laver. Det elektroniske fylder mere og mere i hverdagen, bl.a. udvikling af dokumenter mv. - Oplæg fra 3 tilbudsgivere til Praksisforsikringen. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling ST 223 Ansøgningen om støtte til betaling af en stor gæld blev behandlet. Der var enighed om, at ansøgningen ikke kunne imødekommes. Reglerne for udbetaling af sygedagpenge følges, hvilket betyder, at ansøgerens sygesag genoptages efter en periode uden udbetaling - med samme diagnose. Der sker udbetaling, selvom vedkommende ikke på genoptagelsestidspunktet er i arbejde. Det er første sygefraværsdato, der gælder for så vidt angår reglen om at skulle være i arbejde ved sygemelding. KM orienterede om en sag, hvor en ansat tandlæge blev sygemeldt og herefter blev opsagt efter 120 dages reglen og fik udbetalt sygedagpenge fra Tryghedsordningerne, da lønudbetaling fra arbejdsgiver ophørte. Den ansatte tandlæge blev dog ansat igen hos samme arbejdsgiver uden kontrakt og med mulighed for kun at kunne arbejde ganske få timer om ugen, da vedkommende stadig var delvist sygemeldt. Da den ansatte tandlæge måtte sygemelde sig helt igen blev den ansatte tandlæge igen opsagt. Da den ansatte tandlæge kun har arbejdet delvist ganske få dage, vil udbetaling af sygedagpengene fra Tryghedsordningerne til den ansatte blive genoptaget. LEH orienterede om et medlem, der blev sygemeldt i april måned Vedkommende havde stort set været syg hele 2014 og vedtægternes regel om at bruge det sidste kalenderår som beregningsgrundlag kunne ikke opfyldes. LEH ønskede oplysning om, hvordan der kan dispenseres i disse tilfælde, hvor kalenderåret, helt eller delvist, ikke kan anvendes som beregningsgrundlag. Bestyrelsen vedtog, at sekretariatet fremover, som beregningsgrundlag, kan anvende de sidste 12 måneder, der har været omsætning i, hvis der har været manglende omsætning i det forudgående kalenderår pga. barsel eller sygdom Beregning af barselsdagpenge En klinikejer havde rettet skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Vedkommende havde en ansat, som skulle på barsel i april Den ansatte havde kun arbejdet hos klinikejeren i 10 måneder i 2014 og der var derfor ikke et fuldt kalenderår som beregningsgrundlag. Klinikejeren ønskede, at de 10 måneders omsætning, som den ansatte havde i 2014, skulle omregnes til 12 måneder eller at det var muligt at bruge den tidligere ansattes omsætning fra de første 2 måneder i 2014 eller at de manglende 2 måneders omsætning kunne tages fra omsætningen i Som drøftet og vedtaget i det foregående punkt enedes bestyrelsen om, at som udgangspunkt anvendes det sidste forudgående kalenderår som beregningsgrundlag. Hvis et helt, forudgående kalenderår ikke foreligger, er beregningsgrundlaget de sidste 12 måneder, der har været omsætning i før første fraværsdato. Hvis der ikke foreligger hverken et helt forudgående kalenderår eller andre 12 måneders omsætning før første fraværsdato, er beregningsgrundlaget de måneders omsætning, der foreligger på første fraværsdato, omregnet til 12 måneder. 3

4 Vedtægterne skal ændres i henhold til ovennævnte ved næste generalforsamling. Klinikejeren havde i skrivelsen bemærket, at udgifterne i forhold til refusioner i forbindelse med en ansats barsel var betydelige. Beregninger viser, at refusioner fra Udbetaling Danmark, barsel.dk og Tryghedsordningerne tilsammen overstiger lønudbetalingen til den ansatte med et pænt overskud på klinikejers side også selvom Tryghedsordningerne modregner for ydelserne i barsel.dk 6.2 Økonomi NB bemærkede, at niveauet for udbetalingerne stort set er det samme som på samme tidspunkt sidste år. Intentionen om at bruge det beløb, der indbetales, holder ikke for øjeblikket. Det må dog afventes, hvordan de nye betingelser på sygedagpengesiden slår igennem, før man begynder at evaluere på ordningen. Ændringerne vil formentlig først slå helt igennem ultimo 2015 eller primo 2016, hvor man kan tage udbetalingsniveauet op til fornyet drøftelse. 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring KM havde haft en personlig oplevelse med en udefrakommende driftsforstyrrelse. Forsikringen dækkede driftstabet og det havde været en meget smidig sagsbehandling. AON er ved at gennemgå både klinik- og sygedriftstabsforsikringen Sygedriftstabsforsikring AON er ved at gennemgå både klinik- og sygedriftstabsforsikringen. Der skal bl.a. ses på, hvilken indflydelse de større udbetalinger fra sygedagpengene fra Tryghedsordningerne har for udbetalingerne på forsikringen. MAH oplyste, at Codan er orienteret om ændringerne i sygedagpengene og er ved at regne på forholdet. Tilbagemelding fra Codan afventes Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Intet særskilt Gruppeliv MAH orienterede om et meget positivt møde med FG, hvor FG var blevet bedt om yderligere statistiske oplysninger om ordningen med hensyn til fordelingen på alder, køn mv. også i forhold til deres andre ordninger. Oplysningerne forventes at foreligge til bestyrelsesmødet den 20. august Skadeprocenten har været høj de sidste 2 år. FG er dog ikke bekymrede, da der altid vil være nogle statistiske udsving. Tryghedsordningerne ligger umiddelbart bedst i forhold til dem, vi kan sammenligne os med (frivillige ordninger) Erhvervsudygtighedsforsikring KM orienterede om et medlem, der havde tegnet tillægsmoduler til forsikringen og derefter blev sygemeldt efter ganske få måneder. Danica er ved at undersøge, om vedkommende er udbetalingsberettiget Drøftelse af vilkår for tegning/udbetaling af tillægsmoduler KM stillede spørgsmålstegn ved, om der skal være sammenhæng mellem indtægten i en periode forud for tegning eller udbetaling af forsikringen, hvis der er tegnet tillægsmoduler til forsikringen. Hans Boye Clausen fra Advisory Board havde oplyst KM om, at lægerne har haft samme problemstilling. For lægerne var der derfor lavet en løsning, hvor lægerne kan tegne den dækning, de ønsker. Hvis de bliver syge og der skal ske udbetaling, går man 3 år tilbage og ser på indtjeningen i de 3 år. Der kan ikke udbetales mere end de har tjent. Dermed bliver det den enkelte læges eget ansvar at påse, at de ikke overforsikrer sig. 4

5 KM bemærkede, at det måske kun skal ske ved indtegning over en vis grænse. Det individuelle ansvar er i tandlægernes ånd. PS mente, det vil være en nem måde at sikre et problem, hvis det er der. NB anførte, at det vil være naturligt at lægge en grænse der, hvor der alligevel skal gives yderligere helbredsoplysninger. MAH foreslog en drøftelse om problemstillingen med Danica i efteråret, da Danica havde rejst problemstillingen på sidste møde. Bestyrelsen besluttede, at problemstillingen drøftes med Danica i efteråret Pension MAH oplyste, at tallene for indskudsoverførsel var modtaget. Der var indgået i alt 29,5 mio. kr., hvoraf medlemmerne har indskudt ca. 19 mio. kr. direkte og resten er overført fra andre selskaber Sundhedsforsikring MAH orienterede om det første rapporteringsmøde med Dansk Sundhedssikring. Mødet var samtidig et introduktionsmøde for UF. Dansk Sundhedssikring virker meget professionelle og har et system, der er meget stringent opbygget. Det første år vil skadeprocenten typisk være høj, da der er mere fokus på ordningen efter en flytning. Selskabets tilfredshedsundersøgelse er god. De scorer 4,5 ud af 5 mulige. Der måles meget både på behandlere og på selve selskabet. Dansk Sundhedssikring har flere behandlere pr forsikringstagere end andre selskaber, hvilket formentlig betyder, at behandlingerne udføres hurtigt og meget kundeorienteret. Det administrative er ved at være på plads. Sekretariatet har ikke oplevet nogen klager i en længere periode. Dansk Sundhedssikring har hidtil ikke kunnet måle på hvor mange, der bruger det frie valg af privathospitaler, men ved mødet blev de bedt om at undersøge dette, så det er muligt at se, hvor mange der benytter det, der betales ekstra for Privatforsikringer MAH orienterede om, at der var 2 store skader på ulykkesforsikringen i 2014, som bevirkede en høj skadeprocent. Den ene er med i regnskabet for I den anden er hensættelsen revurderet i 2015 og forhøjet. MAH oplyste, at der arbejdes på at lave en særlig attraktiv indboforsikring til de studerende. En skrabet model, hvor de studerende selv kan vælge dækninger til og fra og som er konkurrencedygtig 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Intet Fonde og Hjælpeforening Intet Konsulentbistand: MAH orienterede om, at der var aftalt møde med Ulla Pilemand den 22. maj 2015, hvor ordningen og rapporteringen på baggrund af de første 3 sager vil blive drøftet. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol KM roste budgetterne, som er gode, når der skal følges op. Paul Allaart gennemgik budgettet. 5

6 Indbetalingerne fra regionerne for marts måned var ret store, formentlig fordi en masse åbne regninger blev afsluttet i forbindelse med start på ny overenskomst pr. 1. april Investeringer Paul Allaart havde lavet en beholdningsopgørelse med status pr Der har været et afkast på 7,73 % i perioden fra til Bestyrelsen fandt niveauet for rapportering passende Regnskab 2014 v/paul Allaart, Chr. Sanderhage og Anne Hyllested Paul Allaart gennemgik regnskabet. Bestyrelsen havde i forvejen gennemgået det meste af regnskabsudkastet på bestyrelsesseminaret i marts 2015 under et dagsordenspunkt med regnskabsforståelse. Revisorerne spurgte ind til faldet i udbetalingerne på dagpengeordningen. KM svarede, at det endnu ikke kan ses, hvordan de nye vedtægter vil slå igennem, samtidig ser det ud til, at der er færre sygesager. Da der oven i købet er en ny overenskomst, hvor der ikke er helt overblik over, hvorvidt indbetalingerne bliver større eller mindre, arbejdes der med 2 ubekendte. Christian Sanderhage oplyste, at der kunne afgives en blank revisorpåtegning. Der havde ikke undervejs i forløbet været noget, der skulle ændres. Christian Sanderhage oplyste, at den skattepligtige indkomst er opgjort efter gældende regler. Der er ingen ændringer til principperne for opgørelsen. Anne Hyllested gennemgik revisionsprotokollatet og konkluderede, at revisorerne kunne godkende årsrapporten. Protokollatet har fået en blank påtegning med notat om, at revisor ikke reviderer budgettet. Ingen særskilte bemærkninger i øvrigt Budgetproces Den reviderede forretningsgang for budget blev gennemgået og vedtaget med få rettelser. Hvis budgettet revideres i november måned, skal det være det reviderede budget, der skal fremgå af regnskabet. KM understregede, at budgettet er et arbejdsredskab. Det skal kunne bruges i virkeligheden. 9. Markedsføring Intet ud over det anførte i bestyrelsesnotatet. 10. Visionsdag 2015 TF har bedt KM om at være tovholder på workshoppen: Tandlægers trivsel og arbejdsliv. KM opfordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til at tænke over, hvad Tryghedsordningerne kan byde ind med. Forslag drøftes på bestyrelsesmødet den 20. august Årsberetning - disposition KM gennemgik forslaget til en elektronisk årsberetning med 5 punkter, som man kan klikke sig ind på og fordybe sig yderligere i. Årsberetningen skal gå fra GF til GF og derudover kommer en statusopdatering i september måned i ulige år som en form for nyhedsbrev. Årsberetningen vil blive udsendt som et link til samtlige medlemmer. 6

7 12. Strategi 2017 v/jan Tornfeldt Jan Tornfeldt (JT) sammenfattede formålet med dagens gennemgang af strategiplanen. Det videre forløb af de aktiviteter, der er sat i gang skal opdateres. Med udgangspunkt i de 5 strategiske retningslinjer skal der nu ud fra indsatsområderne findes aktiviteter til den næste periode. De taktiske indsatsområder gennemgås og justeres til, hvis der er behov herfor og der fastsættes en række aktiviteter det kan både være nye og nogle som videreføres. Strategiplanen skal holde til generalforsamlingen i Strategiplanen blev gennemgået, evalueret, drøftet og der blev stillet forslag til nye aktiviteter. MAH tilretter planen til bestyrelsesmødet i august til endelig vedtagelse. 13. Eventuelt Intet særskilt. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 7

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Årsberetning 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Da det er besluttet at afholde GF hvert andet år, dækker denne skriftlige beretning derfor en periode fra november 2012 frem til august

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere