Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2 GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal Equipment is intended for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs), in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) signalling. FI Nokia toteaa, että sen Mediamaster 220 S - digitaalivastaanotin täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja laitteeseen sovellettavat määräykset. Tämä päätelaite on tarkoitettu liitettäväksi yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN). Jos käytössä on verkko-osoitteiden käsittely, se perustuu äänitaajuusvalintasignalointiin (DTMF). SV Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 220 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/ 5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät (Public Switched Telephone Networks, PSTN), under förutsättning att uppkoppling sker enligt tonvalsprincipen DTMF (Dual Tone Multiple Frequency). NO Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 220 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EUdirektivet 1999/5/EC. Dette terminalutstyret er beregnet på tilkobling til Det offentlige tilgjengelige telenettet (PSTN), hvor nettverksadressering, hvis tilgjengelig, utføres ved hjelp av Avanserte funksjoner for toneoppringing (DTMF). DK Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 220 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Dette terminaludstyr er beregnet til tilslutning til det analoge, offentlige telefonnetværk (Public Switched Telephone Networks (PSTNs)), hvor netværksadressering - hvis det udbydes - foregår vha. DTMFsignalering (Dual Tone Multiple Frequency).

3 Hurtigvejledning Parabolantenne Der må ikke være forhindringer mellem parabolantennen og satellitterne. Følg vejledningen, når du monterer antennen. Hvis der allerede er monteret en antenne, skal du lægge mærke til, at der skal bruges en Universal LNB, som kører på frekvenserne 10,70-12,75 GHz, til at håndtere de digitale signaler. Tilslutning til TV og videobåndoptager Antenne Parabolantenne RF Klargøring af fjernbetjeningen Scartstik Video Scartstik TV Se side 13 og 14, hvis du vil foretage tilslutning til en analog satellitmodtager eller anden form for tilslutning. Sådan tændes der første gang Tilslut Mediamaster. Indsæt et Viasat Viaccess-programkort. Installationen starter ikke uden dette. Se side 11 for at få vejledning i, hvordan programkortet indsættes. Velkomstmenuen vises. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at starte installationen. Sprog Vælg det ønskede sprog i menuen ved hjælp af - knapperne. Det valgte sprog er også hovedsproget for lyd og undertekster. Tryk på OK for at fortsætte. Valg af satellit Denne hurtigvejledning beskriver kun tilslutning til den mest almindelige parabolantenneinstallation med to Universal LNB er, der er rettet mod Thor og Sirius. Du kan finde andre konfigurationer for parabolantennen på side Vælg muligheden Brug af forhåndsdefineret Thor + Sirius. Tryk på OK for at fortsætte. DA 3

4 Hurtigvejledning Brug af forhåndsdefineret Thor + Sirius Vælg denne mulighed, hvis du har to (2) LNB er, der er rettet mod Thor og Sirius, monteret på antennen. Check satellit Vælg en af de forprogrammerede satellitter. Test kanal Vælg en af de foruddefinerede kanaler, og juster antennen, indtil der vises et TV-billede fra den foruddefinerede kanal på skærmen. Tryk på OK for at bekræfte alle indstillinger og fortsætte med kanalsøgningen. Kanalsøgning i gang Dette skærmbillede vises, mens Mediamaster søger efter radioog TV-kanaler. Alle fundne kanaler vises på en liste på skærmen. Søgningen kan godt vare et par minutter. Du kan til enhver tid afbryde søgningen ved at trykke på OK. Når søgningen er færdig, angiver en meddelelse, hvor mange radio- og TV-kanaler der blev fundet. Tryk på OK for at fortsætte. Tidsindstilling Tiden indstilles ved hjælp af -knapperne, ± en halv time ad gangen. Du kan også indstille minutterne ved hjælp af -knapperne. Tryk på OK for at afslutte førstegangsinstallationen. Se nedenfor. Afslutning af førstegangsinstallationen De kanaler, der blev fundet under søgningen, bliver nu gemt. Der vises en skærmmeddelelse, der angiver, at installationen er fuldført. Tryk på OK for at begynde at se kanalerne fra boksen. DA 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Hurtigvejledning 3 Software- og slutbrugerlicens 6 Generelle oplysninger 8 Fjernbetjening 9 Front- og bagpanel 10 Programkort og CA-modul 11 Generelle oplysninger 11 Højre kortlæser 11 Indsætning af CA-modulet med programkort11 Installation af Mediamaster 12 Klargøring af fjernbetjeningen 12 Tilslutning af Mediamaster til antennen 12 Generelt 12 Tilslutning til TV 13 Tilslutning til TV og videobåndoptager 13 Tilslutning af en analog satellitmodtager og en videobåndoptager 13 Nokia-omskifter 13 Tilslutning af et HiFi-system 14 Tilslutning af det indbyggede telefonmodem14 Førstegangsinstallation 15 Generelle oplysninger 15 Menuen Førstegangsinstallation 15 Sprog 15 Valg af satellit 15 Brug af forhåndsdefineret Thor + Sirius 16 Manuel ændring af antenneindstillinger 16 Konfiguration med én antenne/én LNB 17 DiSEqC-omskifter med 2 indgange 17 DiSEqC-omskifter med 4 indgange 18 Mini DiSEqC-omskifter 19 Kanalsøgning 19 Kanalsøgning i gang 19 Tidsindstilling 20 Visningstilstand 21 Generelle oplysninger 21 Programoplysninger 21 Udvidede programoplysninger 22 Menuen Indstillinger TV-visning (0) 25 Tekst-TV 25 NaviBars 26 Generelle oplysninger 26 Mappen Indstillinger 26 Timers 27 TV-indstillinger 28 Adgang 28 Tidsindstilling 28 Udseende 29 Sprog 29 Børnesikring 30 Modemindstilling 30 Antenne 31 Kanalsøgning 31 Systemoplysninger 31 Opgradering 32 Geninstaller 32 Mappen Spil 32 Mappen Info 32 Ordliste 33 Fejlfinding 34 Tekniske data 35 Nokia, Nokia Connecting People og NaviBars er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i denne brugervejledning, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende de respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i denne vejledning, uden forudgående varsel. Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. DA 5

6 SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR NOKIA MEDIAMASTER-SOFTWARE VIGTIGT! LÆS DETTE OMHYGGELIGT, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS SLUTBRUGERSOFTWAREAFTALE Nærværende er en softwareaftale ( Aftale ) mellem Dem (som enten fysisk eller juridisk person), Slutbrugeren og Nokia Corporation, Nokia Home Communications ( Nokia ). Aftalen autoriserer Dem til at bruge den software, der er angivet i paragraf 1 nedenfor, og som findes i denne digitale Nokia-TV-modtager. Nærværende er en aftale vedrørende slutbrugerrettigheder og ikke en købsaftale. Læs nærværende Aftale omhyggeligt, før De tager softwaren i brug. Ved at bruge denne digitale Nokia-TVmodtager, accepterer De vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale. Hvis De ikke kan acceptere alle vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, skal De returnere denne digitale Nokia-TV-modtager og den tilhørende dokumentation til købsstedet. DE ACCEPTERER, AT DE VED AT BRUGE SOFTWAREN TILKENDEGIVER, AT DE HAR LÆST NÆRVÆRENDE AFTALE SAMT FORSTÅET DEN, OG DE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE INDEHOLDT HERI. 1. SOFTWARE. Som nævnt i nærværende Aftale betyder termen Software samlet: (i) det softwareprodukt, der er angivet ovenfor (ii) digitalbilleder, arkivfotografier, multimedieklip eller andre kunstneriske værker ( Arkivfiler ) (iii) tilhørende forklarende skriftligt materiale og anden mulig dokumentation, der er relateret hertil ( Dokumentation ); (iv) skrifttyper og (v) opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og eventuelle kopier af softwaren, som Nokia har givet Dem i licens i henhold til nærværende Aftale. 2. SLUTBRUGERENS RETTIGHEDER OG BRUG. Nokia tildeler Dem ikke-eksklusive, slutbrugerrettigheder, der ikke kan overdrages, til at bruge softwaren udelukkende på denne digitale Nokia-TVmodtager. 3. BEGRÆNSNINGER AF SLUTBRUGER- RETTIGHEDER. De har ikke ret til at kopiere, distribuere eller skabe arbejder, der er afledt af softwaren, undtagen i følgende tilfælde: (a) De har ret til at overdrage alle Deres rettigheder til softwaren, samtidig med at De overdrager denne digitale Nokia-TV-modtager permanent, forudsat at De overdrager denne digitale Nokia-TV-modtager og alle kopier af den tilhørende dokumentation, ikke beholder nogen kopier selv, og at modtageren accepterer de vilkår og betingelser, der er anført i nærværende Aftale. (b) De har ikke ret til at bruge, ændre, oversætte, reproducere eller overdrage rettighederne til at bruge softwaren eller til at kopiere softwaren undtagen som udtrykkeligt angivet i nærværende Aftale. (c) De har ikke ret til at videresælge, udleje, bortlease eller udlåne Softwaren eller give den i underlicens undtagen som angivet i paragraf 3. (d) De har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering, disassemblering eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode (kun i det omfang denne begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning) eller skabe arbejder, der er afledt af softwaren. (e) Medmindre det er anført andre steder i dokumentationen, har De ikke ret til at vise, ændre, redigere, reproducere eller distribuere nogen af de Arkivfiler, der er indeholdt i softwaren. I tilfælde af, at dokumentationen giver Dem ret til at vise Arkivfilerne, har De ikke ret til at distribuere Arkivfilerne på standalone basis, dvs. under omstændigheder, hvor Arkivfilerne udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres. De bør gennemlæse Arkivfilernes eventuelle tilhørende filer med vigtige oplysninger ( Readme ) for at være sikker på, hvilke rettigheder De har med hensyn til sådanne materialer. Arkivfiler må ikke bruges til produktion af krænkende, svigagtigt, uanstændigt, anstødeligt eller pornografisk materiale eller på anden ulovlig vis. De har ikke ret til at tinglyse eller gøre krav på nogen rettigheder til Arkivfilerne eller arbejder afledt deraf. (f) De accepterer, at De kun må bruge softwaren på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor De bruger softwaren, herunder, men ikke begrænset til, gældende begrænsninger vedrørende ophavsret og andre immaterielle rettigheder. 4. OPHAVSRET. Softwaren og alle rettigheder, herunder, uden begrænsning, indeholdte ejendomsrettigheder, tilhører Nokia og/eller Nokias licensgivere og associerede selskaber og er beskyttet af internationale traktater og al anden gældende national lovgivning i det land, hvor de(n) anvendes. Softwarens struktur, organisation og kode er værdifulde forretningshemmeligheder for Nokia og Nokias licensgivere og associerede selskaber. De har ikke ret til at kopiere softwaren. 5. IKRAFTTRÆDELSE & OPHØR. Denne Aftale er gyldig fra den første dato, hvor De bruger denne digitale Nokia-TV-modtager. De kan ophæve nærværende Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved for egen regning at returnere denne digitale Nokia- TV-modtager og alt relateret materiale, der er leveret af Nokia. Deres slutbrugerrettigheder bringes automatisk og med øjeblikkelig virkning til ophør uden varsel fra Nokia, såfremt De tilsidesætter DA 6

7 SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR NOKIA MEDIAMASTER-SOFTWARE bestemmelserne i nærværende Aftale. I så tilfælde skal De straks for egen regning returnere denne digitale Nokia-TV-modtager og alt relateret materiale til købsstedet. 6. INGEN ANDRE FORPLIGTELSER. Nærværende Aftale skaber ingen forpligtelser for Nokia andre end dem, der specifikt er anført heri. 7. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, KAN NOKIA ELLER NOKIAS ANSATTE, LICENSGIVERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT ANSVARLIGE FOR DRIFTSTAB, TAB AF INDTÆGTER ELLER DATA ELLER OMKOSTNINGER FORBUNDET MED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER SERVICEYDELSER, TINGSKADE, PERSONSKADE, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF FORRETNINGS- OPLYSNINGER ELLER FOR FØLGESKADER, DIREKTE SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB, SÆRSKILT DOKUMENTERET, PØNALT BEGRUNDET ELLER ANDRE TAB, UANSET HVORDAN DE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET, OG UANSET OM DE HØRER UNDER AFTALERET, ERSTATNINGSRET, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN TEORI OM ERSTATNINGSRET, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF BRUGEN AF ELLER EN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM NOKIA ELLER NOKIAS LICENSGIVERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV. DA NOGLE LANDE/STATER/RETSKREDSE IKKE TILLADER ANSVARSFRASKRIVELSE, MEN EVENTUELT TILLADER BEGRÆNSNING AF ANSVAR, ER NOKIAS, NOKIAS ANSATTES, LICENSGIVERES ELLER ASSOCIEREDE SELSKABERS ANSVAR BEGRÆNSET TIL USD 50. Ingen af bestemmelserne i nærværende Aftale skal have præjudice over de lovbefæstede rettigheder, en forbruger er sikret. Nokia handler på vegne af sine ansatte, licensgivere og associerede selskaber for så vidt angår fraskrivelse af, undtagelse fra og/eller begrænsning af forpligtelser og ansvar som angivet i paragraf 7 i nærværende, men ikke i andre henseender eller til andre formål. 8. EKSPORTKONTROL. Softwaren, herunder tekniske data, inkluderer kryptograferingssoftware, der er underlagt bestemmelserne i den amerikanske Export Administration Regulations ( EAR ), og som kan være underlagt andre landes import- og eksportkontrol. EAR forbyder brug af Softwaren og tekniske data, som defineret herunder, for slutbrugere ansat i den amerikanske regering uden en licens fra den amerikanske regering. En slutbruger ansat i den amerikanske regering er defineret i kapitel 772 i EAR som enhver fremmed central, regional eller lokal regeringsafdeling, et agentur eller en anden enhed, der udfører regeringsfunktioner, herunder offentlige forskningsinstitutter og virksomheder eller separate forretningsenheder (som defineret i kapitel 772 i EAR), som beskæftiger sig med produktion eller distribution af enheder eller tjenester, der kontrolleres i henhold til Wassenaar Munitions-liste, samt internationale regeringsorganisationer. Termen inkluderer ikke: forsyningsselskaber (teleselskaber og Internetudbydere, banker og finansieringsvirksomheder, transport, udsendelse og underholdning, uddannelsesorganisationer, civile sundheds- og medicinalorganisationer, detail- og engrosvirksomheder samt produktions- og industriselskaber, der ikke er beskæftiget med produktion eller distribution af enheder eller tjenester, der kontrolleres i henhold til Wassenaar Munitions-listen. De accepterer at overholde alle import- og eksportbestemmelser og accepterer samtidigt, at De er forpligtet til at erhverve licenser i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse eller import af Softwaren. De erklærer desuden, at De ikke er en slutbruger ansat i den amerikanske regering som defineret ovenfor, og at De ikke vil overdrage Softwaren til en slutbruger ansat i den amerikanske regering uden en licens. 9. KONTAKTOPLYSNINGER. Hvis De vil kontakte Nokia vedrørende nærværende Aftale, skal det ske på følgende adresse: Nokia Home Communications Itämerenkatu Helsinki FINLAND 10. GÆLDENDE LOVGIVNING OG GENERELLE BESTEMMELSER. Nærværende Aftale er underlagt lovgivningen i Finland. Alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med nærværende Aftale, skal afgøres af en enkelt voldgiftsret, der udpeges af det finske handelskammer (Central Chamber of Commerce of Finland). Voldgiftssagen skal foregå på engelsk i Helsinki, Finland. Hvis dele af nærværende Aftale findes ugyldig og uden retskraft, har det ikke betydning for gyldigheden af den resterende del af Aftalen, der forbliver gyldig og med retskraft ifølge egne vilkår. Nærværende Aftale kan kun ændres skriftligt af en autoriseret ledende medarbejder ved Nokia. Nærværende er den fuldstændige aftale mellem Nokia og Dem vedrørende Softwaren, og Aftalen tilsidesætter alle tidligere repræsentationer, diskussioner, kontrakter, slutbrugeraftaler, kommunikationer eller annonceringer i forbindelse med Softwaren. DA 7

8 GENERELLE OPLYSNINGER OM MEDIAMASTER Det fremgår af denne brugervejledning, at almindelig betjening af Mediamaster foretages ved hjælp af en række brugervenlige skærmdisplays og -menuer. Disse menuer hjælper dig med at få størst muligt udbytte af Mediamaster, idet du bliver guidet igennem installation, kanalsøgning, visning og mange andre funktioner. Du kan udføre alle funktioner ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen, og nogle funktioner kan også anvendes ved brug af knapperne på frontpanelet. Vær opmærksom på, at ny software kan ændre funktionaliteten i Mediamaster. Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen af Mediamaster, kan du søge hjælp i de relevante afsnit i denne vejledning, herunder afsnittet Fejlfinding. Du kan også kontakte forhandleren eller en kundeservicerådgiver. Nokia Mediamaster 220 S er tilpasset Viasat-krav for digitale satellit-tv-modtagere. Modtageren er udviklet til at modtage Viasats forskellige kanaler og interaktive tjenester samt til at modtage gratis og krypterede kanaler fra satellitterne Thor, Sirius, Hotbird og Astra. Software opdateres automatisk via satellitten Sirius. Der skal indsættes et gyldigt Viasat-programkort i den integrerede Viaccess -kortlæser, for at modtageren kan bruges. Vigtigt! Læs dette, inden du tager Mediamaster i brug! Anbring Mediamaster mindst 10 cm væk fra andre genstande, så der opnås tilstrækkelig ventilation. Tildæk ikke Mediamasters ventilationsåbninger, f.eks. med aviser, duge eller gardiner. Anbring ikke Mediamaster oven på en enhed, der afgiver varme. Anbring ikke åben ild, f.eks. levende lys, på Mediamaster. Anvend en blød klud eller en mild opløsning af opvaskemiddel til at rengøre kabinettet. Anbring Mediamaster, så der ikke drypper eller stænkes væske på enheden. Anbring ikke genstande med vand eller væske i, f.eks. en vase, på Mediamaster. Med henblik på at yde Mediamaster ekstra beskyttelse, f.eks. under tordenvejr, anbefales det, at du tilslutter modtageren via en ekstern transientbeskyttelsesenhed. Foretag ikke tilslutning eller ændring af kabler, når Mediamaster er tilsluttet. Fjern ikke dækslet. Udsæt ikke enheden for varme, kolde eller fugtige forhold. Serviceeftersyn må kun finde sted hos et Nokia-autoriseret servicecenter. Bemærk, at den eneste måde, hvorpå Mediamaster fuldstændigt frakobles strømforsyningen, er ved at tage netledningen ud af stikket! DA 8

9 FJERNBETJENING Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du betjener Mediamaster ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. Nogle af funktionerne kan også anvendes ved brug af knapperne på frontpanelet. Tryk på denne knap en enkelt gang for at slå lyden fra/til (lyddæmpning). Tryk på og hold knappen nede et par sekunder for at aktivere eller deaktivere Mediamasters standby-tilstand. rød, grøn, gul, blå Hent et Open TV -program. Alle farvede knapper er programspecifikke, f.eks. knyttet til en side i Tekst-TV. Bruges til at skifte mellem den aktuelle og den tidligere TV-/ radiokanal i visningstilstand. vejledning Hent en liste over aktuelle og kommende programmer for de tilgængelige kanaler. Disse oplysninger vises kun, hvis Viasat transmitterer programoplysninger (EPG-oplysninger). back navi info opt OK Anvendes til at gå ét niveau ad gangen tilbage i en menu uden at gemme indstillingerne. Åbn eller luk NaviBars. Anvendes til at vise korte og længere oplysninger (hvis disse transmitteres) om aktuelle og kommende programmer. Viser visningsbanneret i visningstilstand. Anvendes til at vise indstillinger i visningstilstand. Anvendes til at bekræfte valg og markere et fremhævet punkt. Anvendes til at flytte op/ned i menuerne og ændre kanaler. Skift indstillinger i menuer. P+ P- Skift kanaler op og ned, én ad gangen. Vender også tilbage til TV-tilstand efter et Open TV -program. exit Vend tilbage til visningstilstand fra en menu uden at gemme indstillinger (i menutilstand). Vender også tilbage til TV-tilstand efter et Open TV -program. + - Tilpas lydstyrken. Mediamasters maksimale lydstyrke styres af TV ets aktuelle lydstyrkeindstilling. 0-9 Anvendes til at vælge en bestemt kanal og vælge individuelle menuindstillinger. Bemærk! Hvis du indtaster 0 som det første tal, aktiveres funktionen TV-visning (se nedenfor). wide Anvendes til at skifte mellem TV-formatet Widescreen, Letterbox og Pan-scan. 0 TV-visning. Anvendes til at skifte TV-signalkilde mellem Mediamasters output og videobåndoptageren eller den analoge modtager. txt Anvendes til at angive tekst-tv-tilstand (hvis dette er tilgængeligt) på den aktuelle TV-kanal. DA 9

10 FRONT- OG BAGPANELER Frontpanel bruges til at skifte kanal og flytte gennem menuer Låg skal åbnes for at isætte CA-modulet og programkortet Kortlæser til et CA-modul med programkort Kortlæser til at isætte et Viaccessprogramkort Knap Indikator 1 Indikator 2 tryk på knappen for at skubbe et isat CA-modul ud til aktivering og deaktivering af Mediamasters standby-tilstand Funktion TIL Standby Låst til kanal Intet signal Fjernbetjeningsfeedback SW-overførsel Fejl Modem online Tilslutning eller frakobling af modem TV-visning Lysdiodeindikator 1 Grøn Rød Grøn Grøn - Vedvarende grøn blinken Vedvarende rød blinken Vedvarende langsom grøn blinken Vedvarende hurtig grøn blinken Grøn Lysdiodeindikator Grøn Rød Enkelt blink Vedvarende grøn blinken Vedvarende rød blinken Bagpanel DIGITAL AUDIO-stik RCA-stik til S/PDIF-digitaludgang til et HiFi-system Netledning V vekselstrøm TV-scartstik til tilslutning til et TV ANTENNE * til LNB-indgang fra parabolantenne (F-stik) TELEFON til tilslutning af et modemkabel til telefonstikket AUDIO L R RCA connectors for stereo output to an analogue HiFi system AUX-scartstik til tilslutning til en videobåndoptager eller en satellitmodtager Serielport til tilslutning til en pc * LNB-kablet sørger også for forsyningsspænding på 13/18 V (L/V polarisation) og et 0/22 khz-signal (båndomskifter) til LNB'en. Den maksimale LNB-strøm er ca. 500 ma. DA 10

11 PROGRAMKORT OG CA-MODUL Generelle oplysninger Hvis du skal kunne modtage kodede digitale kanaler, skal du bruge et CA-modul og et programkort, som du kan få fra en tjenesteudbyder. Der findes en række forskellige CA-moduler på det europæiske marked. Hvert af CA-modulerne understøtter en bestemt slags krypteringssystem. Mediamaster understøtter CA-moduler, der er udviklet til at fungere i overensstemmelse med DVBstandarden. Din lokale forhandler kan finde den rette type CAmodul til dig, alt efter hvilke kanaler du vil se. Bemærk, at programkortet måske kun er gyldigt til en enkelt tjenesteudbyder og derfor til en bestemt række kanaler. Programkortet og CA-modulet kan medføre, at der vises særlige menuer, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning. Følg tjenesteudbyderens anvisninger. Bemærk!CA-modulerne og programkort leveres kun af tjenesteudbydere og specielle distributører og ikke af Nokia. Når et kort er indsat, skal det blive i kortlæseren permanent. Fjern det ikke igen, medmindre du bliver bedt om at gøre det. Dette er vigtigt, bl.a. fordi programkortet skal befinde sig i kortlæseren, hvis tjenesteudbyderen f.eks. vil hente nye oplysninger til kortet. CA-modul Programkort Højre kortlæser Mediamaster er udstyret med en indbygget dekoder til Viaccess-kryptering. Sæt et Viaccess-programkort helt ind i højre kortlæser bag låget på frontpanelet til Mediamaster. Den gyldne chip skal vende nedad og indad. Kun et Viaccess-programkort fra Viasat kan bruges i højre kortlæser. Kun til et Viaccessprogramkort Indsætning af CA-modulet med programkort Du kan bruge et CA-modul og et programkort (også et Viaccess-programkort) fra en tjenesteudbyder efter eget valg i venstre kortlæser. Indsæt CA-modulet og programkortet i henhold til den vejledning, der følger med modulet. Tryk på knappen for skubbe et isat CA-modul ud. CA-modul Programkort DA 11

12 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Mediamaster-pakken skal indeholde følgende: Mediamaster Fjernbetjening med to AAA-batterier Scartkabel (fuldmonteret, 1,0 meter) Netledning Telefonkabel med stik Brugervejledning med softwarelicensaftale Scartstik Mediamasters bagpanel er udstyret med to scartstik (se billede). Når du slutter andre enheder til disse stik, skal du altid bruge fuldmonteret scartkabler (som leveret). Der findes dårligere specificerede scartkabler på markedet, og det er muligt, at billedkvaliteten forringes, hvis du anvender sådanne kabler. Klargøring af fjernbetjeningen Telefonkabel med stik Scartstik Fjernbetjening Netledning Scartkabel Fjern batterirummets dæksel på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to 2 AAA-batterier (1,5 V) som vist på illustrationen, idet du sørger for at vende batterierne korrekt i forhold til markeringerne + og -, der er angivet indvendigt i batterirummet. Sæt derefter dækslet på igen. Tilslutning af Mediamaster til antennen Hvis F-stikkene skal monteres på kablet Forbered hver ende af kablet som vist på billedet. Den yderste kant skal foldes tilbage (som vist). Før F-stikket ind på kablet, og drej det med uret, indtil det griber fat. Sørg for, at der stikker 3 mm af kernen frem i enden af stikket. Installation af parabolantennen Se Installation instructions provided with your satellite dish, som viser, hvordan antennen installeres. Tilslut det koaksiale kabel, med F-stikkene monteret, fra LNB på parabolantennen til stikket mærket ANTENNA på Mediamasters bagpanel. 15 mm 8 mm F-stik 3 mm Generelle oplysninger Det er muligt at slutte mange forskellige typer TV, videobåndoptagere og andet udstyr til Mediamaster. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af nogle af de mest almindelige måder, du kan tilslutte udstyr på. Hvis der opstår problemer med tilslutningen, og du får brug for hjælp, kan du kontakte din forhandler. DA 12

13 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Tilslutning til TV Tilslut et scartkabel fra hovedscartstikket på TV et til TVscartstikket på Mediamaster. Tilslut TV-antennen til TV et. Scartstik Tilslutning til TV og videobåndoptager Der er en detaljeret beskrivelse i vejledningen til videobåndoptageren. Tilslut et scartkabel fra hovedscartstikket på TV et til TVscartstikket på Mediamaster. Tilslut endnu et scartkabel fra videobåndoptageren til AUX SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut RF-kablet fra videobåndoptagerens RF-udgang til TV ets TV-antenneindgang. Tilslut TV-antennen til RF-indgangen på videobåndoptageren. RF Scartstik VCR Scartstik Tilslutning af en analog satellitmodtager og en videobåndoptager Tilslut et scartkabel fra hovedscartstikket på TV et til TVscartstikket på Mediamaster. Tilslut et scartkabel fra videobåndoptageren til AUX SCARTstikket på Mediamaster. Tilslut et RF-kabel fra videobåndoptagerens RF-udgang til TV ets TV-antenneindgang. Tilslut et RF-kabel fra RF-udgangen på den analoge modtager til videobåndoptagerens RF-indgang. Tilslut TV-antennen til RF-indgangen på den analoge modtager. For at kunne skifte signalet fra antennen mellem den analoge og digitale modtager skal du bruge en Nokia-omskifter (ved A B i diagrammet) eller en Universal Twin LNB. Nokia-omskifter VCR RF Scartstik Analog modtager Nokia-omskifter Tilslut et koaksialt kabel fra udgang A på omskifteren (tilbehør) til LNB-stikket på den analoge modtager. Tilslut et koaksialt kabel fra udgang B på omskifteren til AN- TENNA-stikket på Mediamaster. Den analoge modtager skal være slået fra (OFF) (i standbytilstand), hvis du vil se digitale satellitkanaler via Mediamaster. Nokia-omskifter DA 13

14 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Tilslutning af et HiFi-system Tilslut et RCA-stereokabel fra AUDIO L R-stikkene på Mediamaster til HiFi-systemets LINE-, AUX-, SPARE- eller EXTRA-indgang. Hvis det er muligt, kan du slutte et enkelt RCA-kabel fra DIG- ITAL AUDIO-stikket på Mediamaster til et HiFi-system, der er udstyret med en digital lydindgang. Denne udgang anvendes også til tilslutning til en ekstern, digital Dolby TM -dekoder. Bemærk! For at undgå forstyrrelser skal du anvende et skærmet lydkabel. Tilslut aldrig en digital udgang til en analog indgang. HiFi-system Tilslutning af det indbyggede telefonmodem Med det indbyggede telefonmodem kan du bruge interaktive tjenester. Se side 30 Tilslut et telefonkabel til det stik, der er markeret med Telefon på bagsiden af Mediamaster, til det almindelige telefonstik på væggen. DA 14

15 FØRSTEGANGSINSTALLATION Generelle oplysninger Når du har tilsluttet Mediamaster korrekt, skal du også udføre en førstegangsinstallation. Under installationen vises der vejledende oplysninger nederst i menuerne. Bemærk! Knappen OK anvendes altid til at bekræfte den valgte indstilling i disse menuer, og ved at trykke på knappen kommer du til det næste trin i installationsprocessen. Det er dog vigtigt at huske, at det ofte er nødvendigt at angive mere end én værdi i en menu. Vælg derfor først alle nødvendige indstillinger på de forskellige linjer, og bekræft dem derefter alle samtidigt ved at trykke på OK. Du kan altid vende tilbage til den forrige menu ved at trykke på back. Brug knapperne til at flytte op og ned mellem linjerne. Brug knapperne til at ændre indstillinger. Du kan også anvende de numeriske knapper på fjernbetjeningen til at angive numeriske værdier. Alle indstillinger kan ændres senere. Menuen Førstegangsinstallation Dette billede angiver, at installationen er startet. Tilslut Mediamaster. Indsæt et Viasat Viaccess-programkort. Uden dette startes installationen ikke. Se side 11 for at få instruktioner til, hvordan programkortet indsættes. Velkomstmenuen vises. Tryk på OK for at fortsætte. Sprog Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af -knapperne. Det valgte sprog er også hovedsproget for lyd og undertekster. Tryk på OK for at fortsætte. Valg af satellit Vælg Brug af forhåndsdefineret Thor + Sirius, hvis du har en enkelt antenne udstyret med to LNB er, der er rettet mod Thor og Sirius, til modtagelse af signaler. Vælg Manuel ændring af antenneindstillinger, hvis du har en anden konfiguration for parabolantennen. DA 15

16 FØRSTEGANGSINSTALLATION Brug af forhåndsdefineret Thor + Sirius Vælg denne mulighed, hvis du har to (2) LNB er, der er rettet mod Thor og Sirius, monteret på antennen. Se side 17 for at få yderligere vejledning. Check satellit Vælg en af de forprogrammerede satellitter. Test kanal Vælg en af de foruddefinerede kanaler, og juster antennen, indtil der vises et TV-billede fra den foruddefinerede kanal på skærmen. Tryk på OK for at bekræfte alle indstillinger og fortsætte med kanalsøgningen. Manuel ændring af antenneindstillinger Vælg denne mulighed, hvis du har en anden parabolkonfiguration end nævnt ovenfor. Der kan tilsluttes op til 4 LNB er. Valg af de forskellige LNB er skal styres af en ekstern omskifter. Vælg Konfiguration med én antenne/én LNB, hvis du kun har én LNB monteret på antennen. Se side 17. Vælg DiSEqC-omskifter med 2 indgange, hvis du har en DiSEqC-omskifter, der har to indgange. Se side 17. Vælg DiSEqC-omskifter med 4 indgange, hvis du har en DiSEqC-omskifter, der har fire indgange. Se side 18. Vælg Mini DiSEqC-omskifter, hvis du har en mini DiSEqComskifter. Se side 19. DA 16

17 FØRSTEGANGSINSTALLATION Konfiguration med én antenne/én LNB Vælg denne mulighed, hvis der er én (1) LNB monteret på antennen. LNB Offset-spænding Hvis kablet fra antennen er meget langt, kan spændingen ved LNB være for lav til, at polarisationen kan ændres. Spændingen til LNB kan forøges med 0,5 V. Satellit Vælg en af de forprogrammerede satellitter, f.eks. Sirius. Foruddefineret kanal Vælg en af de foruddefinerede kanaler, og juster antennen, indtil der vises et TV-billede fra den foruddefinerede kanal på skærmen. Tryk på OK for at bekræfte alle indstillinger og fortsætte med kanalsøgningen. Se side 19. DiSEqC-omskifter med 2 indgange Vælg denne mulighed, hvis antennesystemet har to (2) LNB er og en DiSEqC-omskifter med to indgange. I dette tilfælde skal du først tilslutte LNB erne til en ekstern omskifter, da der kun er én antenneindgang på Mediamaster. Når omskifteren er installeret, vælger den automatisk den rigtige LNB til den valgte kanal. Denne eksterne omskifter kaldes også en DiSEqC -omskifter. Da omskifteren kan være placeret tæt på LNB erne, behøver du kun ét kabel ned til Mediamaster. Standardtilslutning af en 2-vejs DiSEqC-omskifter: Tilslut kablet fra den LNB, der skal bruges til kanalerne fra satellitten Thor, til det stik, der er markeret med LNB 1 (A for mini DiSEqC) på omskifteren. Tilslut kablet fra satellitten Sirius til det stik, der er markeret med LNB 2 (B for mini DiSEqC). Derefter skal du slutte antennekablet til stikket mærket OUT på omskifteren. Tilslut den anden ende af dette kabel til ANTENNA-indgangen bag på Mediamaster. For hver LNB, du tilslutter til DiSEqC-omskifteren, skal følgende konfiguration udføres. Som eksempel er der i følgende afsnit en beskrivelse af, hvordan den LNB, der er beregnet til Thor, konfigureres til DiSEqC-indgang 1 (A) på omskifteren, og den LNB, der er beregnet til Sirius, konfigureres til DiSEqC med 2 indgange (B). DiSEqC-omskifter med 2 indgange DA 17

18 FØRSTEGANGSINSTALLATION Omskifterport Her kan du vælge den indgang, som hver enkelt LNB skal tilsluttes. I dette eksempel vælges DiSEqC med 1 indgang først. LNB Offset-spænding Hvis kablet fra en af LNB erne er meget langt, kan det blive nødvendigt at øge spændingen til disse LNB er med 0,5 V. I det fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre noget her. Behold standardværdien 0 V. Hvis omskifteren ikke skifter mellem vandret og lodret polarisation, kan spændingen til en LNB øges senere. En LNB s spænding skal kun øges, hvis den ikke skifter polarisation. Satellit I dette eksempel skal du vælge Thor, da denne satellits LNB er tilsluttet DiSEqC 1-indgangen på omskifteren. Foruddefineret kanal Vælg en af de foruddefinerede kanaler, og juster antennen, indtil der vises et TV-billede fra den foruddefinerede kanal på skærmen. Benyt samme fremgangsmåde for den anden DiSEqC-port, dog skal du denne gang vælge 2 fra Omskifterport og Sirius som satellit. Når konfigurationen for begge DiSEqC-porte er klar, skal du trykke på OK for at fortsætte med kanalsøgningen. Se side 19. DiSEqC-omskifter med 4 indgange Vælg denne mulighed, hvis antennesystemet har fire LNB er. Valg af de forskellige LNB er skal styres af en ekstern omskifter. Se side 17 Fremgangsmåden er den samme som for to-ports DiSEqC, men du skal konfigurere fire LNB er på samme måde som beskrevet på side Tilslutning af en fire-ports DiSEqC-omskifter: Følgende er et eksempel på, hvordan du kan tilslutte fire LNB er, hvis du ønsker at se kanaler fra ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS og THOR. Tilslut LNB erne til omskifteren således: LNB en til Thor til indgang 1 Sirius til indgang 2 Hotbird til indgang 3 Astra til indgang 4 Den udgang, der er markeret med OUT på stikket, skal tilsluttes til indgangen ANTENNA på Mediamaster. DiSEqC-omskifter med 4 indgange DA 18

19 FØRSTEGANGSINSTALLATION Mini DiSEqC-omskifter Vælg denne mulighed, hvis antennesystemet har to (2) LNB er og en Mini DiSEqC-omskifter (Tone burst). Fremgangsmåden er den samme som for en to-ports DiSEqC, som beskrevet på side Kanalsøgning Fremgangsmåden for Kanalsøgning kan udføres på forskellige måder. Automatisk søgning Tryk på OK for at starte kanalsøgning. Manuel søgning De oplysninger, som du skal indtaste i denne menu, kan du finde i blade, der omhandler satellit-tv-modtagelse eller på internettet. Transponderfrekvens: Angiv frekvensen i GHz ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du indtaster den forkerte værdi, kan du slette den med -knappen. Polarisation: Vælg vandret, lodret, cirkulær venstre eller cirkulær højre. Symbolhastighed: Angiv symbolhastigheden ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du indtaster den forkerte værdi, kan du slette den med -knappen. FEC: Vælg Auto eller en af de forudprogrammerede værdier. Netværkssøgning: Vælg Ja, hvis du vil søge på alle de transpondere, der er tilsluttet et bestemt netværk. Tryk på OK for at starte kanalsøgning. Kanalsøgning i gang Denne menu vises, mens Mediamaster søger efter radio- og TVkanaler. Alle fundne kanaler vises på en liste på skærmen. Søgningen kan godt vare et par minutter. Du kan til enhver tid afbryde søgningen ved at trykke på OK. Når søgningen er færdig, angiver en meddelelse, hvor mange radio- og TV-kanaler der blev fundet. Tryk på OK for at fortsætte. DA 19

20 FØRSTEGANGSINSTALLATION Tidsindstilling Tiden indstilles ved hjælp af -knapperne med intervaller på en halv time. Du kan også indstille minutterne ved hjælp af -knapperne. Tryk på OK for at afslutte førstegangsinstallationen. Se nedenfor. Afslutning af førstegangsinstallationen De kanaler, der blev fundet under søgningen, bliver nu gemt. Der vises en skærmmeddelelse, der angiver, at installationen er fuldført. Tryk på OK for at begynde at se kanalerne fra boksen. DA 20

21 VISNINGSTILSTAND Generelle oplysninger I dette afsnit beskrives din Mediamasters grundlæggende funktioner, når du ser satellit-tv eller hører satellitradio. Nogle af de funktioner, der beskrives her, afhænger af tjenesteudbyderen og kan kun anvendes, hvis de er omfattet af de transmitterede programoplysninger. Bemærk, at Mediamaster kan hente et stort antal kanaler under kanalsøgning. Dette kan omfatte kanaler fra forskellige tjenesteudbydere, og du har muligvis ikke adgang til nogle af dem, medmindre du har et programkort fra en af de relevante tjenesteudbydere. Hvis du vælger et program, som du ikke har adgang til, vises der en meddelelse på skærmen. Denne meddelelse afhænger af den pågældende tjenesteudbyder og det anvendte programkort/camodul. Ud over de almindelige funktioner, såsom aktivering eller deaktivering af Mediamasters standby-tilstand, ændring af lydstyrke osv., er der andre praktiske funktioner, som beskrives i denne del af vejledningen. Du kan altid afslutte en menu, uden at det har indvirkning på indstillingerne, ved at trykke på back. Hvis du hører radio, og du ikke trykker på nogen af knapperne på fjernbetjeningen, nedtones billedet efter 2 minutter. Programoplysninger Hver gang du skifter kanal, modtages programoplysninger i nogle få sekunder. (Du kan vælge, hvor længe disse oplysninger skal vises, i menuen Brugerindstillinger i mappen Indstillinger). Oplysningerne kan omfatte: Aktuelt klokkeslæt. Kanalliste. Kanalnummer og -navn. Navn på det aktuelle og det næste program. Start- og sluttidspunkt for det aktuelle program. Start- og sluttidspunkt for det næste program. Programoplysningerne er kun tilgængelige, hvis de er omfattet af transmissionen. Hvis ikke, vises meddelelsen No information available (Ingen tilgængelige oplysninger). Kanalnavn Kanalliste Oplysninger om det aktuelle program Oplysninger om det næste program Aktuelt klokkeslæt DA 21

22 VISNINGSTILSTAND Udvidede programoplysninger Mediamaster kan både vise oplysninger om de programmer, der aktuelt udsendes, og om de programmer, som derefter sendes. Fremgangsmåden er den samme for både TV- og radiotilstand. Hvis du trykker på info, mens du ser TV, vises banneret Programinformation. Tryk på info igen for at få vist detaljerede oplysninger om det igangværende og efterfølgende programmer. Det er ikke muligt at skifte til en anden kanal, mens banneret er synligt. Når der er meget tekst, kan du anvende -knapperne til at læse videre på næste infoside. Tryk på info eller back for at vende tilbage til radio-/tv-tilstand. DA 22 Menuen Indstillinger Når du trykker på opt, åbnes der en menu, hvor du kan indtaste midlertidige indstillinger samt oprette nye mapper og flytte eller kopiere bogmærker. Sprog for lyd Du kan vælge mellem de forskellige sprog, der sendes, hvis denne mulighed er tilgængelig. Sprog for undertekster Hvis det er tilgængeligt, kan du vælge mellem forskellige sprog for underteksterne. Lås kanal Du kan låse en kanal og senere låse den op igen ved at vælge denne mulighed. Vælg Lås kanal i menuen med indstillinger, og tryk på OK. Indtast din adgangskode, og kanalen er låst. Hvis du vælger en anden kanal og vender tilbage til den låste kanal, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode for at åbne kanalen.

23 VISNINGSTILSTAND Kanalinformation Du kan hente flere oplysninger om kanalen ved at vælge denne mulighed. Sæt timer Med denne mulighed bliver du ført til timermenuen. Se side 27. Bogmærke - Flyt/Kopier Med denne mulighed kan du enten flytte eller kopiere bogmærker til andre mapper. Flytning af et bogmærke: Vælg Flyt i rækken Bogmærke i menuen med indstillinger, og tryk på OK for at flytte den kanal, du ser i øjeblikket. Bemærk! Du kan kun flytte bogmærker ind og ud af dine egne mapper. Ikke gyldig for mapperne Alle/Gratis TV/Radio. Flyt bogmærket til den ønskede destination ved hjælp af - og -knapperne, og tryk på OK. Hvis du skifter mening, og du ikke vil flytte bogmærket, skal du trykke på exit. Hvis du vil flytte mere end ét bogmærke, kan du se Marker bogmærker på side 24. Mappe - Ny/Flyt Med denne mulighed kan du oprette en ny mappe eller flytte mapper. Oprettelse af en ny mappe: Vælg Ny i rækken Mappe i menuen med indstillinger, og tryk på OK. Vælg et ikon for mappen ved hjælp af -knapperne. Flyt til en ny tegnposition ved hjælp af -knapperne. Hvis du laver en fejl, kan du fjerne tegnene til venstre for markøren ved at trykke på wide det nødvendige antal gange. Angiv navnet på følgende måde: Tryk på de numeriske knapper, der svarer til de ønskede tegn: Tryk én gang på den ønskede knap for at indsætte det første tegn, to gange for at angive det næste tegn osv. De tilgængelige tegn vises nedenfor. 1., -?! 1 2 a b c 2 å ä á â ã 3 d e f 3 é ë ê 4 g h i 4 î ï í ì 5 j k l 5 m n o 6 ö ô ñ ó ò Hvis det næste bogstav befinder sig på samme knap som det aktuelle, skal du vente et øjeblik eller trykke på -knappen for at flytte én position og derefter vælge bogstavet. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved hjælp af knappen txt. 6 7 p q r s 7 $ 8 t u v 8 ü ù ú 9 w x y z 9 0 mellemrum 0 DA 23

24 VISNINGSTILSTAND Tryk på den numeriske knap, hvis du vil indsætte et mellemrum. Tryk på OK, når du er færdig med mappenavnet. Flyt mappen til det ønskede sted ved hjælp af -knapperne, og tryk på OK. Flytning af en eksisterende mappe: Tryk på navi for at åbne navigatoren. Tryk på opt, når du kan se den mappe, du vil flytte. Vælg Flyt i rækken Mappe i menuen med indstillinger, og tryk på OK. Flyt mappen til den ønskede destination ved hjælp af - knapperne, og tryk på OK. Hvis du skifter mening, og du ikke vil flytte mappen, skal du trykke på exit. Marker bogmærker Med denne mulighed kan du markere flere bogmærker, der skal kopieres eller flyttes. Markering af bogmærker: Vælg Marker bogmærker i menuen med indstillinger, og tryk på OK. Vælg det bogmærke, som du vil markere, ved hjælp af - og -knapperne. Tryk på OK for at markere bogmærket. Gentag dette, indtil du har markeret alle de bogmærker, som du vil flytte eller kopiere (højst 20 bogmærker ad gangen). Tryk på opt for at vende tilbage til menuen med indstillinger. Hvis du vil forlade tilstanden Marker bogmærke uden at markere nogen bogmærker, skal du trykke på exit. Du kan nu vælge at flytte eller kopiere bogmærkerne til en anden mappe. Fremgangsmåden er den samme som for Bogmærke - Flyt/Kopier på side 23. Du kan også vælge at fjerne markeringen for alle bogmærkerne eller blot forlade tilstanden Marker bogmærke. Sorter bogmærker Med denne mulighed kan du sortere bogmærkerne i alfabetisk rækkefølge i mapperne Alle/Gratis TV/Radio. Tryk på navi for at åbne navigatoren. Tryk på opt. Vælg Sorter bogmærker, og tryk på OK. DA 24

25 VISNINGSTILSTAND TV-visning (0) Du kan skifte mellem analogt TV, video, analoge og digitale satellit-tv-signaler ved hjælp af knappen 0. Tekst-TV Hvis du trykker på txt, åbnes der en side med tekst-tv (hvis dette transmitteres). Vælg sider med tekst-tv ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Du kan også gå hurtigt til de forskellige andre sider, der vises på en vilkårlig side, ved at trykke -knapperne Tryk på OK på et fremhævet sidenummer for at gå til den pågældende side. Når du trykker på 0, kan du skifte mellem de sidste to sider, du har fået vist. Tryk på info for at skjule alt på en side med tekst-tv bortset fra overskriften. Se figur 2. Figur 1 Sommetider kan en tekst-tv-side indeholde undersider. Når der findes undersider, er deres sidetal angivet nederst på skærmen. Se figur 3. Tryk på OK, når intet sidetal er fremhævet, for at få vist en underside. Vælg de forskellige undersider ved hjælp af -knapperne. Bemærk! Det kan tage nogen tid, før alle undersider er tilgængelige og kan vælges. Der er maksimalt 20 undersider tilgængelig på et givent tidspunkt. Når nye sider bliver tilgængelige, slettes gamle sider fra hukommelsen. Tryk på txt/back for at vende tilbage til radio-/tv-tilstand. På de fleste nye TV-apparater kan du bruge TV ets fjernbetjening til at åbne og styre funktionerne i tekst-tv, mens du ser digitale Figur 2 TV-kanaler. (Denne funktion hedder VBI insertion). Figur 3. Sidetal til undersider DA 25

26 NAVIBARS Generelle oplysninger Tryk på OK for at åbne NaviBars. Hvis du vil vælge TV-/radiokanaler og ændre systemindstillinger, skal du bruge NaviBars. Den vandrette række indeholder mapper, f.eks. Alle TV, Indstillinger osv. Navnene vises med sort skrift i bunden af hver mappe. Hver mappe indeholder bogmærker. Mappen Alle TV indeholder bogmærker til forskellige TV-kanaler, mappen Indstillinger indeholder bogmærker til visse systemindstillinger osv. Du flytter fra mappe til mappe vandret ved hjælp af - knapperne. Når der sættes fokus på en mappe, vises de bogmærker, den indeholder, på en lodret række. Navnene på de forskellige bogmærker angives med hvid tekst øverst på hvert bogmærke. Du vælger et bogmærke ved hjælp af -knapperne. Tryk på OK for at bekræfte det valgte. Nogle oplysninger om det bogmærke, der er i fokus, præsenteres i oplysningsfeltet under mappelinjen. Når et bogmærke for en TVeller radiokanal er i fokus, kan dette felt indeholde tre forskellige symboler efter kanalnavnet. Når et bogmærke for et TV- eller radioprogram er i fokus, er det muligt at vise programoplysninger ved at trykke på info. Hvis du trykker på opt, vises der detaljerede kanaloplysninger om det TV- eller radioprogrambogmærke, der er i fokus. Du kan til hver en tid afslutte NaviBars ved at trykke på back. Hvis du åbner NaviBars uden at trykke på nogen af knapperne på fjernbetjeningen, lukkes NaviBars automatisk efter to minutter. Bogmærkenavn Bogmærke Mappenavn i fokus Oplysningsfelt Bogmærke Mappe Mappen Indstillinger Mappen Indstillinger indeholder bogmærker. Hvert bogmærke indeholder menuer, hvorfra du kan vælge forskellige indstillinger. Mappen Indstillinger kan ikke slettes. DA 26

27 NAVIBARS Timer Generelle oplysninger Du kan programmere Mediamaster til at starte og stoppe på et foruddefineret tidspunkt. Timerfunktionen er særdeles praktisk, hvis du vil optage et program, og du ikke selv kan starte/stoppe optagelsen, eller hvis du blot ønsker at få en påmindelse om starttidspunktet for et program, som du gerne vil se. Bemærk! Timerfunktionen virker kun, når modtageren er i standby-tilstand. Indstil en ny timeroptagelse Vælg Kanalliste ved hjælp af -knapperne. Vælg Kanal for at vælge den ønskede TV-/radiokanal. Angiv Dato for timeren ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Hvis du indtaster et forkert tal, kan du slette det ved hjælp af -knappen. De forskellige starttidspunkter kan aldrig overlappe hinanden. Hvis du prøver at indtaste et start- eller stoptidspunkt inden for en allerede optaget tidsperiode, får du en advarselsmeddelelse. Beslut dig for, om du ønsker, at timeren skal gentage og med hvilket interval. Angiv Start- og sluttidspunkt ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Hvis du indtaster et forkert tal, kan du slette det ved hjælp af -knappen. Tryk på OK for at gemme indstillingerne eller på back for at annullere. Tryk på for at sætte Mediamaster i standby-tilstand. Du kan foruddefinere op til otte forskellige begivenheder. Begivenhederne sorteres i rækkefølge efter starttid. Vis eller juster timeroptagelse Vælg denne mulighed, hvis du vil have vist timeroptagelserne eller ændre en timeroptagelse. Slet timeroptagelse Vælg denne mulighed, hvis du vil slette en timeroptagelse. DA 27

28 NAVIBARS TV-indstillinger Du bliver bedt om at indtaste din adgangskode for at få adgang til denne menu. Adgangskoden er fra fabrikkens side angivet til Herfra kan du justere lyd- og videoindstillingerne for Mediamaster. Format af TV-skærm Vælg format for TV-skærmen. 4:3-formatet er standardformat for de fleste TV-skærme. Vælg 16:9 for at få et TV i wide screen-format. Billedformat Hvis du har et TV med 4:3-billedformatet, og der transmitteres i 16:9-formatet, kan du vælge Fullscreen eller Letterbox. Fullscreen fylder hele skærmen, men noget af billedet bliver skåret væk i venstre og højre side. Letterbox giver et komplet billede men efterlader sorte områder øverst og nederst. Digitalt lydformat Vælg lydformat for den digitale udgang. (Den øverste lydudgang på bagsiden af Mediamaster). Vælg AC-3, hvis lyden transmitteres i Dolby Digital-format. Vælg PCM for almindelig digital lyd. Bemærk! Når du vælger AC-3, kommer der ingen lyd fra de analoge lydtilslutninger. fuld skærm letterbox Adgang I denne menu får du oplysninger fra krypteringssystemet. Disse oplysninger gives af tjenesteudbyderen og varierer alt efter, hvilket krypteringssystem du abonnerer på. Der vil være forskellige oplysninger for hvert programkort om f.eks. abonnementstatus og udløbsdatoer. I Mediamaster 220S,Viasat skal den integrerede programkortlæser indeholde et Viasatprogramkort, og CA-kortlæseren kan håndtere andre krypteringssystemer. Justering af tid Tiden indstilles ved hjælp af -knapperne, ± 1/2 time ad gangen. Du kan også indstille minutterne ved hjælp af -knapperne. DA 28

29 NAVIBARS Udseende Timeout for infobanner Når du skifter kanal, vises der et oplysningsbanner i et par sekunder. Du kan vælge, hvor længe banneret vises. Lydstyrkeindikator Vælg, om lydstyrkeindikatoren skal vises på skærmen, når du ændrer lydstyrke. Lydstyrkeindikator - timeout Angiv, hvor længe lydstyrkeindikatoren skal kunne ses på skærmen. Undertekster Vælg, om underteksterne skal vises på skærmen (hvis sådanne er tilgængelige). Start programmer ( Open TV -programmer) Fra visse kanaler er det muligt at hente bestemte programmer, f.eks. spil og diverse informationer. Når du vælger muligheden Manuelt nedenfor, viser kanaler, som leverer disse tjenester, et symbol i øverste, venstre hjørne af skærmen. Du starter hentningen af programmet ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen. Manuelt: Du vælger at hente programmet manuelt. Der vises et symbol på skærmen, når du vælger kanalen. Automatisk: Når du vælger en kanal, der indeholder et program, der kan hentes, hentes den automatisk, når du vælger kanalen. Symbol på skærmen Sprog Menusprog Her kan du vælge menusprog. Hovedsprog for lyd Vælg det ønskede sprog til lyd. Hvis dette sprog ikke kan vælges, vælges det først tilgængelige sprog. Hovedsprog for undertekster Vælg det ønskede sprog til undertekster og oplysninger om begivenheder. Hvis det ønskede sprog ikke kan vælges, vises ingen undertekster. Det første sprog, der kan bruges til oplysninger om begivenheder, vælges. DA 29

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere