Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig"

Transkript

1 Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver fjerde. Fattigdom er særligt udbredt i ufaglærte stillinger, såsom rengøring, pedelarbejde, industri og byggeri samt for tjenere og bartendere. Den afgørende årsag til den voksende fattigdom blandt tyske arbejdere er en forværring af ansættelsesvilkår og løn grundet en øget liberalisering af arbejdsmarkedet og en svækkelse af fagforeningerne. I Tyskland er antallet af arbejdende fattige mere end fordoblet over de sidste 40 år. Hver tiende på det tyske arbejdsmarked er dermed i dag fattig mod én ud af 17 i 1989 og én ud af 23 i Figur 1 viser antallet af arbejdende fattige i procent af alle i arbejde i Tyskland fra 1973 til En arbejdende fattig er defineret som en lønmodtager, der tjener under 60 pct. af medianindkomsten (se tabel 1 for uddybning). I 1973 var ca. 4 pct. af alle tyske lønmodtagere arbejdende fattige. I 2010 var andelen steget til 10 pct. Som vist i figur 1 er 1989 starten på en stigende andel arbejdende fattige. Det er dog ikke ensbetydende med, at genforeningen i sig selv har været direkte årsag til denne udvikling, da stigningen er fortsat helt op til 2010 og dermed ikke er stagneret. FIGUR 1: ARBEJDENDE FATTIGE I TYSKLAND, PROCENT AF ALLE I ARBEJDE Genforening Hartz I og II (minijob) Kilde: Luxembourg Income Survey Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Christian Gormsen, økonom E. Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Maj Baltzarsen, analytiker E.

2 BOKS 1: DEFINITION PÅ ARBEJDENDE FATTIGE Fattigdom er defineret som relativ fattigdom. Man er arbejdende fattig, hvis man tjener under 60 pct.af den tyske medianindkomst, selvom man arbejder. o Median-indkomsten er så at sige den midterste indkomst. Det er indkomsten for den person, som tjener mere end den fattige halvdel af tyskerne, men mindre end hvad den rige halvdel tjener. Indkomst regnes på hustandsniveau, og alle former for indkomst tages med: Løn, aktieudbytte, arbejdsløshedsunderstøttelse og børnepenge lægges sammen for hustanden, og skat fratrækkes. o Rationalet for at regne med hustande er, at har du en lav indkomst, men er gift med en velhavende person, er du ikke fattig. Arbejdende fattige er altså personer, som har langt mindre indkomst end den typiske indkomst, selvom de er i beskæftigelse. Den tyske fattigdomsgrænse har ikke rykket sig de sidste 40 år Arbejdende fattige i Tyskland har ikke flere penge i dag, end de havde i 1973, og samtidig er der i dag dobbelt så mange af dem i dag end i Medianindkomsten i Tyskland er kun steget meget lidt siden 1973, når der korrigeres for generelle prisstigninger. Almindelige tyskere har dermed ikke fået flere penge mellem hænderne de sidste 40 år. Som det fremgår af figur 2, havde den typiske tysker kr. til rådighed efter skat i 1973 mod kr. til rådighed i Stigningen i medianindkomsten over 40 år er dermed de facto kun 664 kr. FIGUR 2: MEDIANINDKOMST I TYSKLAND, INFLATIONSKORRIGERET median-indkomst kr./md fattigdomsgrænse Kilde: Luxembourg Income Survey. Note: Indkomster er efter skat og korrigeret for prisstigninger Den meget lille stigning i medianindkomsten betyder, at den tyske fattigdomsgrænse ligger nogenlunde konstant mellem og kr. om måneden efter skat i hele perioden. Det betyder, at selvom fattigdomsgrænsen er relativt defineret som 60 procent af medianindkomsten, er tyskerne i realiteten fattige, hvis deres indkomst er under kr. efter skat (jf. figur 2). Manuelt arbejde og servicefag rammes særligt af fattigdom Der er arbejdende fattige inden for stort set alle typer stillinger. Og med få undtagelser stiger andelen af 2

3 arbejdende fattige overalt. Dog er der en tendens til, at de typer jobs, som oplever størst stigning i andelen af arbejdende fattige, også er de stillinger, som allerede i 1989 havde en relativt stor andel arbejdende fattige. Tabel 3 viser andelen af arbejdende fattige på forskellige overordnede kategorier af stillinger som f.eks. håndværksarbejde. Der er i tabellen ligeledes medtaget enkelte eksempler på mere specifikke stillinger. Den fattigste gruppe på det tyske arbejdsmarked er inden for andet manuelt arbejde. Denne betegnelse består (oftest) af ufaglærte stillinger inden for bl.a. rengøring, pedelarbejde samt industri og byggeri. Allerede i 1989 kunne 12 pct. af de personer, der arbejdede i disse typer stillinger betegnes, som arbejdende fattige. Der har med andre ord altid været en betydelig andel arbejdende fattige på det tyske arbejdsmarked. Men andelen af arbejdende fattige er imidlertid mere end fordoblet siden da, og hver fjerde er i dag arbejdende fattig. Det gælder bredt i alle ufaglærte manuelle stillinger - fra rengøring til industriarbejde. Også inden for stillingsgruppen service, salg og omsorg, som bl.a. omfatter forskellige former for butiks- og restaurantarbejde samt ældrepleje mv., findes en høj andel af arbejdende fattige. Hårdest ramt er stillinger i restauranter og caféer, hvor 30 pct. af tjenere og bartendere er arbejdende fattige, mens andelen er 16 pct. for butiksekspedienter. Det er ca. en fordobling i forhold til i Derimod har plejearbejde på institutioner kun 9 pct. arbejdende fattige, hvilket ikke er markant mere end i Faglært manuelt arbejde, operatør-, monteringog transportstillinger rammes også af fattigdom. Hver sjette industrioperatør og chauffør er arbejdende fattig, mens det gælder hver 11. håndværker. Sygeplejersker og plejearbejdere har færre arbejdende fattige Enkelte faggrupper undgår en stigning i fattigdom. Sygeplejerskerne udgør den største undtagelse for den barske udvikling på det tyske arbejdsmarked. Hvor der i 1989 var 10 pct. arbejdende fattige, var der i 2010 kun 4 pct.. Samtidig undgår sekretærer og andet kontorarbejde uden kundekontakt generelt også TABEL 3: ARBEJDENDE FATTIGE EFTER BRANCHE (PROCENTDEL) Stilling Alle stillinger 6 10 Andet manuelt arbejde Rengøring og køkkenhjælp Manuel arbejder i industrien* Service, salg, omsorg 8 17 Ekspedient * 7 16 Plejearbejde på institutioner 7 9 Tjener, bartender Operatør, montering, transport* 8 14 Chauffører og anlægsarbejde * 8 15 Betjening af industrimaskiner * 7 14 Landbrug, faglært Håndværk 6 9 Bygningshåndværk 8 8 Metal- og maskinarbejde 5 9 Kontor 3 8 Kontorarbejde 3 6 Kundebetjening 4 15 Viden (ekspert) 2 5 Anden undervisning, f.eks. kurser 9 22 Ingeniører og arkitekter 2 5 Viden (mellem) og teknikere 4 5 Sygeplejerske 10 4 Ledende sekretær 3 5 Ledelse 3 4 Leder, mere end 10 ansatte * 2 2 Butikschef, detail og engros * 6 12 Procentdel arbejdende fattige i hver stillingsgruppe og udvalgte stillinger (indrykket, grå) i Tyskland. Stillingsgrupper er listet efter andel af arbejdende fattige, stillinger efter antal ansatte. * Data fra 1994, ikke Datagrundlag: Luxembourg Income Survey. stigende fattigdom. En stigning i fattigdom rammer dog kunderelateret kontorarbejde, såsom kasserere, der går fra en andel på 4 til 15 pct.. Selvom der var mange fattige i bygningsrelateret håndværk og faglært landbrugsarbejde i 1989, er der ikke kommet flere i

4 Disse undtagelser indikerer, at udviklingen på det tyske arbejdsmarked ikke er uundgåelig. Nogle stillingstyper, såsom sygeplejersker, har klaret sig godt, selvom de i 1989 havde mange fattige. Generelt er billedet dog, at det især er stillinger, som i forvejen havde mange arbejdende fattige, som har fået flere. Flest arbejdende fattige blandt ufaglærte og faglærte Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen af arbejdende fattige. I figur 4 fremgår det, hvor stor en andel arbejdende fattige der er på tre forskellige uddannelsesniveauer. Især ufaglærte er hårdt ramt i forhold til fattigdom, da hele 17 pct. af ufaglærte i beskæftigelse er arbejdende fattige i I 1989 var 10 pct. af de ufaglærte arbejdende fattige. Der kommer også flere arbejdende fattige blandt faglærte og personer med korte og mellemlange uddannelser. I 1989 var 5 pct. af alle personer med erhvervs-, kort- eller mellemlangvideregående uddannelse i beskæftigelse arbejdende fattig. I 2010 var det steget til hele 12 pct.. Personer med lang videregående uddannelse har derimod en lav risiko for at blive arbejdende fattige (ca. 4 pct.), og i modsætning til andre har der ikke været en systematisk stigning i andelen siden FIGUR 4: ARBEJDENDE FATTIGE EFTER UDDANNELSE 16 ufaglært pct erhvervs-, kort eller mellemlang videregående 4 lang videregående Procentandel af hver uddannelsesgruppe, som er i arbejde og fattige. Datagrundlag: Luxembourg Income Survey. Forværringer af løn har den afgørende effekt på det voksende antal arbejdende fattige Spørgsmålet er så, hvad årsagen til den voldsomme stigning i andelen af arbejdende fattige i Tyskland er. Analyseres andelen af arbejdende fattige inden for bestemte stillinger med den generelle udvikling i antallet af job inden for disse stillinger, kan der gives et fingerpeg om, hvad udviklingen skyldes: 1) En forskydning af job pga. globalisering og automatisering: Andelen af arbejdende fattige stiger ved, at velbetalte faste stillinger løbende forsvinder, og dårligere betalte stillinger samtidig opstår. Herved opstår en forskydning af job fra vellønnede til dårligt lønnede. 2) Forværring af arbejdsvilkår pga. liberaliseringer i arbejdsmarkedspolitikken og svækkede fagforeninger: Antallet af arbejdende fattige stiger, da vilkårene i de enkelte stillinger forringes f.eks. grundet liberaliseringer, der giver mulighed for at lave flere deltids- og midlertidige ansættelser og lavere løn. I tabel 5 fremgår betydningen af forværring, forflytning og samspil. Tendensen er undersøgt på baggrund af udviklingen i 334 stillinger for hhv. år 1989 og Hele 106 pct. af stigningen i antallet af fattige tyske arbejdere mellem 1989 og 2010 skyldes, at vilkårene i de enkelte stillinger er blevet dårligere. Forskydning 4

5 mellem stillinger har derimod netto ført til et lille fald (2 pct.) i fattigdommen. Nogle brancher oplever både forværring af arbejdsvilkår og forskydning af job samtidig. Denne udvikling er kaldet samspil. Samspil kan f.eks. forekomme, hvis fattigdommen stiger blandt butiksassistenter samtidig med, at der kommer flere butiksassistenter. Derved måler samspilseffekten, at fattigdommen også rammer nyansatte. Hvis fattigdommen falder for sekretærer samtidig med, at der bliver færre sekretærer, måler samspilseffekten, at den faldende fattigdom kommer færre mennesker til gode. Samspilseffekten har ført til et lille fald (4 pct.) i antallet af arbejdende fattige. Data viser, at der kommer færre middelklassejob og flere lavtlønsjob, mens der samtidig kommer flere højtlønnede job. Der er altså tegn på forskydningseffekter grundet globalisering og automatisering af job, men forskydningen af job har snarere en polariserende effekt, end at den direkte fører til øget fattigdom. Forskydninger af job bidrager stort set ikke til stigningen i andelen af arbejdende fattige. Årsagen til dette er, at effekterne af jobforskydningerne ophæver hinanden i forhold til fattigdom, da der opstår såvel dårligt lønnede som vellønnede job. Årsagen til et voksende antal arbejdende fattige skyldes dermed ikke udflytning af job på grund af globalisering, som netto ingen effekt har haft på fattigdommen (jf. tabel 5). Sagt på en anden måde: Selv hvis der ikke var forsvundet vellønnede job i bl.a. industrien, og der ikke var kommet flere dårligt lønnede job i bl.a. restaurationsbranchen, så ville hver tiende arbejdende tysker stadig være fattig. Som det fremgår af tabel 5, skyldes stigningen i arbejdende fattige udelukkende forværringer af ansættelsesvilkår, som står for 106 pct.. Det betyder, at den øgede fattigdom blandt arbejdere skyldes dårligere arbejdsvilkår f.eks. som følge af ringere løn og flere i atypiske ansættelser. TABEL 5: FORVÆRRING AF ARBEJDSVILKÅR ELLER FORFLYTNINGER MELLEM JOB? Årsag Andel af stigning (procent) Forværring inden for hver branche 106 Forflytning mellem brancher -2 Samspil mellem forflytning og forværring -4 Andelen af arbejdende fattige, hvor vi kender stilling, steg fra 4,7 pct. i 1989 til 7,5 pct. i Denne stigning er delt op i forværring, forflytning og samspil. Datagrundlag: Luxembourg Income Survey. For metode, se boks i slutningen af notatet. Den altafgørende årsag til, at Tyskland har fået så mange arbejdende fattige, er som vist i tabel 5 ikke den øgede globalisering, men derimod den øgede liberalisering af arbejdsmarkedslovgivningen og en svækkelse hos arbejdsmarkedets parter. Svækkede fagforeninger påvirker lønningerne negativt Det tyske aftalesystem er tydeligt blevet svækket over de seneste årtier, hvilket er en af årsagerne til stigningen i andelen af arbejdende fattige. Ligesom i Danmark fastsættes lønnen i Tyskland ved forhandlinger mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger 1. Der bliver imidlertid færre og færre tyskere, som er dækket af en overenskomst. I 1998 var 76 pct. af alle tyske ansatte dækket, i 2010 var det 61 pct. Figur 6 viser udviklingen i organiseringsgrader for forskellige brancher. 1 Koalitionsregeringen i Tyskland arbejder på at introducere en mindsteløn på 63 kr. i timen, men hidtil har det været op til fagforeningerne at sikre de laveste lønninger. 5

6 FIGUR 6: ANSATTE, SOM ER DÆKKET AF OVERENSKOMST, PER BRANCHE Offentlig administration Energi, vand, minedrift Finans Byggeri Kultur, foreninger mv. Industri Alle Transport og lager Landbrug Hotel og restauration Handel Datagrundlag: Sammensat af rapporter fra Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut Den lave organiseringsgrad påvirker lønningerne. De brancher, hvor dækningen er lavest, er servicebrancher med lav løn. Under halvdelen af lønmodtagerne i detail- og engroshandel (47 pct.) og i hotel- og restaurationsbranchen (48 pct.) er overenskomstdækket. For lønmodtagere i transport og lager er 59 pct. overenskomstdækket. Disse brancher er netop brancher, hvor der er mange arbejdende fattige. Svækkede fagforeninger kan trække lønningerne ned på tre måder: 1. Det bliver sværere at hæve overenskomsterne 2. Det bliver sværere at håndhæve overenskomsterne 3. De lave minimumsoverenskomster trækker hele lønfordelingen ned I figur 7 fremgår de brancher med laveste overenskomstmæssig løn. Listen af brancher til venstre på figur 7 viser den absolut laveste minimumsløn, som en overenskomst kan sikre en ansat i den pågældende branche 2. Som det fremgår af figur 6, har hotel- og restaurationsbranchen sammen med to andre brancher den laveste overenskomstbestemte timeløn på 41 kr. (før skat, inklusiv arbejdsgiverbetalt sygesikring). 2 Overenskomsterne i f.eks. Social og sundhed er ikke ens for hele branchen. Der vil f.eks. være forskel på, hvilken underbranche en ansat arbejder i og i hvilken delstat. De viste overenskomstsatser er de laveste, man overhovedet kan få: Dvs. den lavest lønnede stilling i den delstat, som har det laveste lønniveau. 6

7 FIGUR 7: LAVESTE OVERENSKOMSTER OG LØNNINGER Pct. af lønmodtagere i branchen Hotel og restauration - 41 kr. Ejendomsmægling, øvr. erhvervsservice - 41 kr. Social og sundhed - 41 kr. Transport og lager - 52 kr. Uddannelse - 52 kr. IT og kommunikation - 52 kr. Industri, minedrift, el gas vand - 53 kr. Landbrug mv kr. Kultur og fritid, renovation mv., frisører mv kr. Finans - 58 kr. Offentlig administration og forsvar - 58 kr. Bygge- og anlæg - 58 kr. Detail, engros, reparation - 59 kr. under mindsteløn på overenstkomst, eller max 10 kr. over max 20 kr. over Datagrundlag: Laveste overenskomstsater fra: Kampelmann, Stephan, Andrea Garnero, and François Rycx. Minimum wages in Europe: does the diversity of systems lead to a diversity of outcomes?. ETUI, European Trade Union Institute, Kombineret med løndata fra Luxembourg Income Survey. Lønninger og overenskomster er før skat, eksklusiv arbejdsgiverbetalt sygesikring. Data er fra 2007, omregnet til 2012-kr. På trods af lave overenskomstbestemte mindste lønninger viser figur 7 også, at mange lønmodtagere rent faktisk har en timeløn under minimumssatsen. I hotel og restaurationsbranchen har knap hver femte lønmodtager (19 pct.) en lavere timeløn end mindstelønnen på 41 kr. i timen. For lønmodtagere i kultur og fritid, renovation, frisører, mv. er det knap hver fjerde (24 pct.), som har lavere løn end mindstesatsen på 57 kr. i timen. I detail, engros og reparation er det 17 pct., og i landbruget er det 12 pct., der får mindre i løn end den overenskomstbestemte mindsteløn. De brancher med lave organiseringsgrader er også brancher, der generelt har lave lønninger. I de dårligst organiserede brancher, som hotel og restauration, detail, engros og reparation og landbrug, får ca. 40 pct. af lønmodtagerne højest 20 kr. mere i timen end den overenskomstbestemte mindsteløn. Det betyder, at der kun er ca. 60 pct., der har en timeløn, som er højere end 20 kr. over den overenskomstbestemte mindsteløn. I de dårligst organiserede brancher er der altså mange, som lønnes dårligt. Først og fremmest er der mange, som får lavere løn end den overenskomstbestemte mindsteløn. Samtidig er det også de brancher, hvor mange kun får en løn, som ligger tæt op af den laveste overenskomstbestemte mindsteløn. 7

8 Bedre organiserede brancher klarer disse problemer langt bedre end dårligt organiserede brancher: I den offentlige administration er 98 pct. af alle lønmodtagere overenskomstdækket. Der er samtidig kun 4 pct. af lønmodtagerne, som får mindre end laveste overenskomstbestemte mindsteløn på 58 kr., og kun 8 pct. får en løn, som er under 78 kr. (dvs. højest 20 kr. mere end mindstesatsen). Det betyder, at hele 88 pct. af lønmodtagerne i offentlig administration har en timeløn højere end 20 kr. mere end mindstelønnen. Et lignende billede findes i finanssektoren, hvor 88 pct. får løn højere end 20 kr. over laveste sats. Det er ikke, fordi minimumssatserne er høje for disse brancher, men snarere fordi den høje overenskomstdækning medfører, at lønmodtagere samlet set får en løn højere end laveste sats i de pågældende brancher. Hartz-reformerne forstærker en allerede eksisterende udvikling Det tyske arbejdsmarked har, i samme periode som fagbevægelsen er blevet svækket, gennemgået større liberaliseringer af arbejdsmarkedsvilkårene, hvilket også har været en afgørende årsag til stigningen i andelen af arbejdende fattige. Hartz-reformerne, som liberaliserede arbejdsmarkedsvilkårene i Tyskland, blev iværksat af den daværende tyske forbundskansler Gerhard Schröder ( ) som svar på Tysklands økonomiske problemer med lav vækst og høj ledighed 3. De to første reformer i 2003 ophævede bl.a. tidsbegrænsningen af vikarer, og der blev satset på lavtlønsjob med få rettigheder - mini- og midijob - som trædesten til arbejdsmarkedet og for at skabe mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet ved, at bl.a. unge kan tage job med få timer. Stigningen i arbejdende fattige begyndte lang tid før Hartz-reformerne, som det fremgår af figur 1. Men der kommer væsentligt flere arbejdende fattige efter 2003 og særligt efter Det tyder på, at Hartzreformerne forstærker den allerede eksisterende udvikling med et voksende antal arbejde fattige. FAKTABOKS: MINI-JOB Arbejdsmarkedsreformerne Hartz I og II i januar 2003 gør en særlig type deltidsjob kaldet minijob og midijob mere attraktive ved at fritage arbejdsgiveren for at betale sygesikring og pensionsbidrag for sine ansatte. Minijob havde indtil 2013 en maksimal månedsløn på 3000 kr. (per 1. januar 2013 er den højeste sats steget til 450 euro om måneden). Sygesikrings- og pensionsbidrag er valgfrit, og man optjener ikke ret til dagpenge. For midijob er den maksimale løn 6000 kr.. Sygesikrings- og pensionsbidrag indfases gradvist, når lønnen overstiger 3000 kr. Arbejdsløse er tvunget til at acceptere mini- og midijob, hvis de får et tilbudt. Hartz IV i januar 2005 forkorter dagpengeperioden til 1 år, og kontanthjælpen bliver sat ned til ca kr. om måneden, dvs. det samme som et minijob. 3 8

9 METODE Datagrundlaget for denne analyse er Luxembourg Income Survey, individdata fra Tyskland med en repræsentativ stikprøve på tyskere (varierer med år). I data er der blandt andet oplysning om personernes arbejdsstatus, stilling (ISCO 88) og samlet disponibel indkomst, oplysninger som er brugt i beregningerne. Data omhandler kun Vesttyskland inden Studerende, som arbejder, er inkluderet som arbejdende fattige. Mellem 1,6 procent (i 1989) og 2,4 procent (i 2000) af de beskæftigede er både studerende og fattige (2,0 procent i 2010). Selvom der kommer flere arbejdende fattige, kommer der ikke systematisk flere studerende, som er arbejdende fattige, så de studerende udgør en stadig mindre del af de arbejdende fattige: Én ud af fem i 2010 mod én ud af fire i Det er kun i de akademiske stillinger, at studerende er markant overrepræsenterede. Studerende er lidt overrepræsenterede for teknikere og service, salg og omsorg, men for disse grupper udgør de studerende en faldende andel af de fattige. Disponibel indkomst er defineret på husstandsniveau og indeholder alle typer indkomst (kapital-, overførsels- og arbejdsindkomst, fratrukket skat). For at gøre husstande af forskellig størrelse sammenlignelig er brugt følgende ækvivalering: husstandens indkomst indkomst per person = antal medlemmer i husstanden Formlen tager højde for, at der er visse stordriftsfordele ved at være flere i en husstand: F.eks. behøver man ikke købe en opvaskemaskine mere, når man får flere børn. Opdelingen i forværring, forflytning og samspil er foretaget med følgende formel: H wp t = wp ht shr ht 1 + shr ht (wp ht 1 wp t 1 ) + wp ht shr ht h=1 H h=1 Hvor wp t er andelen af hele arbejdsstyrken, som er arbejdende fattig på tidspunkt t, wp ht er andelen af de ansatte i branche h, som er arbejdende fattig, og shr ht er andelen af alle ansatte i økonomien, som arbejder i branche h. angiver, at vi måler forskellen i en variabel mellem 2010 og 1989, dvs. wp t = wp t wp t 1. Det første led måler bidraget fra forværring inden for branchen: Hvis fordelingen af arbejdere var som i 1989 (shr ht 1 ), hvor meget ville stigningen af arbejdende fattige i hver branche ( wp ht ) så betyde? Det andet led måler bidraget af forflytning mellem brancher: I 1989, hvor mange arbejdende fattige havde branche h sammenlignet med økonomien som helhed (wp ht 1 wp t 1 )? Hvad var bidraget af arbejdende fattige så, ved at branchen blev større eller mindre ( shr ht )? H h=1 9

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere