"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L bilag 13"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13""

Transkript

1 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf : Fax : Web : 30. november 2005 Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 20 (L 38 - bilag 13), Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven (Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.), stillet af Folketingets Kulturudvalg den 23. november Brian Mikkelsen J. N R

2 Side 2 Spørgsmål nr. 20 (L 38 - bilag 13), Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven (Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.) Skrivelse af 23. november 2005 Svar til Folketingets kulturudvalg fra kulturministeren. Spørgsmål nr. 20: "Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L bilag 13" Svar: Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) kommer i sin henvendelse af 23. november 2005 ind på en lang række forskellige emner i forhold til navnlig must carry -reglerne i radio- og fjernsynsloven, herunder regler som ikke foreslås ændret i det foreliggende lovforslag. Det gælder for eksempel forslaget om at præcisere definitionen af fællesantenneanlæg i loven, dvs. lovens 2, stk. 2. Kulturministeriet følger løbende den teknologiske udvikling, men mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at ændre definitionen i loven. FDA henstiller, at det præcises, at når en must carry -kanal -- som eksempelvis DR2 -- er tilgængelig i såvel analog som digital form, må det anses for tilstrækkeligt, at den ene version distribueres i anlægget. Kulturministeriet skal i den forbindelse henvise til lovens 6, stk. 1, hvorefter det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder i medfør af lovens 12, 31 og 38 a, dvs. de pågældende foretagenders public service-programmer. Digitale programmer skal dog alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, jf. bemærkningerne til lov nr. 446 af 31. maj 2000 om ændring af radio- og fjernsynsloven, hvor sidste punktum i 6, stk. 1, blev indarbejdet i loven, at baggrunden for begrænsningen af forpligtelsen til fordeling af digitale programmer var et ønske om at sikre, at digitaliseringen af fællesantenneanlæggene blev efterspørgselsstyret og dermed undgå en tvangsdigitalisering af alle analoge fællesanteenneanlæg. DR s og TV 2/DANMARK A/S digitale programmer blev derfor ikke i samme omfang som de analoge programmer omfattet af must carry -forpligtelsen, idet kun de anlæg,

3 Side 3 som fordelte andre digitale programmer, også blev forpligtet til at fordele DR s og TV 2/DANMARK A/S digitale programmer. Der er ikke noget til hinder for, at fællesantenneanlæggene konverterer digitale must carry -programmer til analoge programmer under forudsætning af, at der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer. Herved tilgodeses såvel de lyttere/seere, som har anskaffet digitalt udstyr, som de lyttere/seere, som ikke har anskaffet sådant udstyr, men er tilfredse med at modtage programmerne i analog form. Det er herefter op til de tilsluttede husstande at beslutte, om man vil anskaffe en DABmodtager (til radiomodtagelse) og en digital set-top-boks (til radio- og tv-modtagelse) eller et digitalt tv-apparat for at få det fulde udbytte af de digitale udsendelser. De enkelte fællesantenneanlæg har således mulighed for at beslutte, om der skal anvendes kapacitet til analog fordeling af digitale must carry -programmer, hvis disse programmer alene udsendes digitalt. Det følger efter Kulturministeriets opfattelse heraf, at der for must carry -programmer, som udsendes i såvel analog som digital form -- med den ovennævnte specifikke undtagelse for så vidt angår fordeling af digitale programmer - principielt er krav om fordeling af de pågældende programmer i begge former. Dette overordnede princip er ikke foreslået ændret i det foreliggende lovforslag. Ministeriet skal dog henlede opmærksomheden på, at rækkevidden af den ovennævnte begrænsning for så vidt angår fordeling af digitale programmer foreslås ændret i lovforslaget, således at undtagelsesbestemmelsen fremover alene angår digital radio. Hermed opretholdes status quo på radioområdet i forhold til de gældende regler, mens det på tv-området pålægges alle fællesantenneanlæg -- når det digitale tv-sendenet tages i brug i 2006, og analog udsendelse af DR2 som udgangspunkt ophører -- at fordele DR2 til de tilsluttede husstande. Det betyder - som også påpeget af FDA - at en række fællesantenneanlæg skal ombygges med henblik på fordeling af fjernsynsprogrammer i digital form. På radioområdet vil fællesantenneanlæggene fortsat kun være forpligtede til at fordele digitale radioprogrammer, såfremt der fordeles andre digitale radioprogrammer (eksempelvis udenlandske radioprogrammer) i anlægget. Det overordnede princip medfører, at de fællesantenneanlæg, som er beliggende i de dele af landet, hvor DR i en overgangsperiode fortsat sender DR2 analogt ved hjælp af en række lokal-tv-sendere mv., som midlertidigt er stillet til rådighed for DR, vil være forpligtede til at fordele DR2 i såvel analog som digital form. FDA er som bekendt ikke tilhænger af must carry -forpligtelserne og fremkommer på denne baggrund i sin henvendelse med en række generelle synspunkter om lovens 6, herunder at bestemmelserne skulle være i strid med det såkaldte forsyningspligtdirektiv. I forlængelse heraf foreslår FDA, at en evt. regulering af fordelingen af radio- og tvprogrammer bør være generel og ikke kun rette sig mod fællesantenneanlæggene, men mod alle andre (konkurrerende) distributionssystemer, eksempelvis jordbaseret og satellit udsendelsesvirksomhed.

4 Side 4 I den forbindelse skal Kulturministeriet bemærke, at de gældende must carry forpligtelser for fællesantenneanlæg er fastsat med udgangspunkt i et kulturelt begrundet ønske om at sikre hele befolkningen adgang til de danske public service-programmer. Uden en sådan forpligtelse ville ejeren af et fællesantenneanlæg i en ejendom, hvor tilslutning til anlægget var obligatorisk og opsætning af individuelle antenner ikke tilladt, kunne fravælge public service-programmerne og dermed hindre de tilsluttede husstande i at modtage disse. Et tilsvarende hensyn kan ikke siges at gælde i relation til udbydere af satellit-tv. Dertil kommer, at en evt. must carry -forpligtelse alene vil komme til at omfattede danske udbydere af satellit-tv. På den baggrund ses der ikke at være grundlag for at udvide forpligtelsen til også at omfatte udbydere af satellit-tv. Spørgsmålet om must carry -forpligtelser i forbindelse med udbygning af jordbaseret, digitalt tv vil der blive taget stilling til i forbindelse med forhandlingerne om den kommende medieaftale for Kulturministeriet er opmærksom på forsyningspligtdirektivet. Det fremgår således af afsnit i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at forslaget om afskaffelse af must carry for lokal-tv blandt andet skal ses på baggrund af kravene i forsyningspligtdirektivet om at must carry -forpligtelserne skal være nødvendige for at opfylde klart definerede målsætninger i almenhedens interesse, og at forpligtelserne skal stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål og være transparente samt at forpligtelserne skal revurderes med jævne mellemrum. FDA gør opmærksom på, at det i bemærkningerne til lovforslaget anføres, at ophævelsen af must carry -forpligtelsen for lokal-tv giver mulighed for adgang til opkrævning af betaling for distributionen af lokal-tv-programmerne i fællesantenneanlæg. FDA finder, at formuleringen kan give anledning til misforståelser, idet der efter foreningens opfattelse allerede i dag opkræves betaling for distribution af lokal-tv - på linie med betaling for DR og TV 2 - gennem CopyDan. Kulturministeriet skal på denne baggrund præcisere, at bemærkningerne i lovforslaget om muligheden for opkrævning af brugerbetaling udelukkende refererer til den gældende praksis, hvorefter der for kanaler omfattet af must carry -reglerne alene opkræves vederlag som led i CopyDan-ordningen og ikke egentlig brugerbetaling på linie med betalings-tv-kanaler såsom Kanal 5 og TV 2/Zulu. FDA opfordrer under henvisning til Konkurrenceredegørelse 2002 endelig til, at der indføres et forbud mod såkaldte mindstetilslutningsklausuler, dvs. krav fra tvforetagender til f.eks. fællesantenneanlæg om et bestemt antal tilsluttede husstande for at give tilladelse til distribution af det pågældende foretagendes tv-programmer. Konkurrencestyrelsen anbefaler i redegørelsen blandt andet, at radio- og fjernsynsloven ændres således, at der ikke må pålægges udbydere mindstetilslutningsklausuler, fordi klausulerne hæmmer det frie valg af tv-kanaler.

5 Side 5 Hertil skal Kulturministeriet bemærke, at spørgsmålet ikke for nærværende er reguleret i radio- og fjernsynsloven. Der er således ikke mulighed for via radio- og fjernsynsloven generelt at lægge forpligtelser på (eller på anden vis regulere) de tv-foretagender, hvis programmer indgår i tv-tilbuddet fra satellit- eller kabel-tv-distributører. Baggrunden herfor er, at den overvejende del heraf er tv-foretagender, der henhører under anden jurisdiktion -- eksempelvis sender såvel TV 3 som Kanal 5 på grundlag af engelske tilladelser. Det vil således kun være muligt at pålægge en sådan forpligtelse på DR, TV 2 samt de (få) tv-foretagender, der udøver deres virksomhed på grundlag af en dansk tilladelse, og hvis programmer distribueres på de danske satellit- og kabel-tv-platforme. Herved vil den af Konkurrencestyrelsen ønskede effekt efter ministeriets opfattelse næppe blive opnået.

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 30. oktober 2006 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 13. - 14. november 2006 Kultur 1. Revision af direktivet

Læs mere

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Standardvedtægter er udfærdiget af FDAs juridiske Udvalg i samarbejde med Sekretriatet i foråret og sommeren 2000 og afløser de standardvedtægter,

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere