Havde Irak masseødelæggelsesvåben? - en analyse af USA s videnskabelige argumentation for Irak-krigens berettigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havde Irak masseødelæggelsesvåben? - en analyse af USA s videnskabelige argumentation for Irak-krigens berettigelse"

Transkript

1 Havde Irak masseødelæggelsesvåben? - en analyse af USA s videnskabelige argumentation for Irak-krigens berettigelse Synopsis i Almen Studieforberedelse Fagkombination: Fysik, Dansk & Engelsk Leena Larsen, Marie-Louise B. Andersen, Mette Eriksen & Christina Blond Stenhus Gymnasium November

2 Indledende overvejelser Irak-krigen og dens følger er stadig et højaktuelt emne i dansk politik og i de danske medier. I 2003 offentliggjorde George Bush og Colin Powell, at USA i samarbejde med FN ville gå i krig mod Irak. De havde videnskabelige beviser for, at der i Irak fandtes masseødelæggelsesvåben. Verden var enig med USA og skræmmeretorikken, de videnskabelige beviser var nok til at overbevise størstedelen af verden om, at en krig var den rigtige løsning. Men var det nu det? Kritikken af krigen har lydt i medierne efterfølgende. Det tyder altså på, at man efter en tid ikke mere var overbevist af USA's argumentation for at gå i krig. Og hvad var det egentlig for en argumentation USA anvendte som såkaldt videnskabelig argumentation. Dette spørgsmål fører os til flg. problemformulering: Ud fra satellitbilleder anvendt i FN vil vi gennem en fysikfaglig samt dansk- og engelskfaglig metode undersøge, hvorvidt den amerikanske og danske påstand om masseødelæggelsesvåben i Irak er troværdig som argument for krigens berettigelse. Problemstillinger: Hvad er satellitteknologi? Kan man stole på den videnskabelige validitet af satellitbillederne? (Kan satellitteknologien og netop disse satellitbilleder anvendes som dokumentation på, at der blev fremstillet masseødelæggelsesvåben i Irak? ). Hvordan blev satellitbillederne anvendt som argumentation i Colin Powells tale? Hvordan begrundede den danske regering Danmarks deltagelse i Irak-krigen ud fra et sproganalytisk synspunkt? 1. Hvad er satellitteknologi? USA's argumentation om, at Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben havde rod i et fysisk videnskabeligt område nemlig satellitteknologien. I sin tale i 2003 anvendte Colin Powell visse satellitbilleder som primær dokumentation for at Irak var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben. We have satellite photos that indicate that banned materials have recently been moved from a number of Iraqi weapons of mass destruction facilities. For at kunne undersøge troværdigheden af denne argumentation, vil vi fra et fysisk videnskabeligt perspektiv se på, hvad satellitteknologi egentlig er. 1.1 Hvad er satellitteknologi og hvor anvendes den? Ved satellitteknologi forstår vi anvendelsen af satellitter til praktiske formål, det kan være både civile og militære formål. Satellitteknologi anvendes indenfor tre områder: telekommunikation (ex radio, tv, telefon), satellitnavigation (ex GPS) og jordobservation (ex kortlægning, vejrobservationer). Alle tre anvendelsesområder benyttes både civilt og militært. 2

3 Colin Powell benyttede i sin FN-tale satellitbilleder som bevisførelse for Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Powells satellitbilleder hører under området for jordobservation. Vi vil derfor se nærmere på fysikken bag satellitteknologi anvendt til jordobservationer. Jordobservationer baserer sig på metoden telemåling. Ved telemåling indgår tre essentielle elementer: 1. Et objekt som skal observeres (ex irakiske militæranlæg) 2. Et instrument eller en sensor som skal observere objektet (ex kamera) 3. En platform som transporterer instrumentet (ex en amerikansk spionsatellit). Endvidere indgår som et fjerde element 4. den information, der kan uddrages af billeddata. 1.2 Fysikken bag satellitteknologi Satellitteknologi baserer sig på praktisk anvendelse af fysikkens love. Generelle spørgsmål som hvordan kommer satellitten i kredsløb om jorden, og hvorfor bliver satellitten i sin bane kan besvares ud fra fysikkens love. Opsendelse af en satellit kan beskrives vha. energibetragtninger for et isoleret system. Satellitbaner kan beskrives vha. mekanikkens love (gravitationsloven og formlen for jævn cirkelbevægelse). Sensorer anvendt til telemåling måler indenfor forskellige områder af det elektromagnetiske spektrum (ex det synlige område og det infrarøde område), og de måler enten reflekteret eller emitteret stråling fra objektet, dvs. man får typisk et billede af objektets overflade. Man kan således ikke se objektets indre (ex det indre af en lastbil eller af et hus). Absorption af stråling i atmosfæren påvirker den målte stråling og dermed billeddata. Den målte strålings spektrale fordeling kan benyttes til temperaturbestemmelse af objektet. 1.3 Information i billeder. Et satellitbillede består ofte af data sat sammen fra flere sensorer i satellitten. For at tolke billedet korrekt er det nødvendigt at forstå de forskellige data, der er modtaget af sensorerne. Her kommer betydningen af billedopløsning (pixel) i betragtning. Opløsningen af billeder fra satellitten IKONOS, som er de mest detaljerede billeder tilgængelige for kommerciel (civil) anvendelse, er 1m. 1 Det er således muligt at skelne genstande ned til 1m. Dette er den maksimale opløsning, det er muligt at opnå. Det endelige billedes opløsning er ydermere afhængig af den opløsning, der anvendes ved lagring af billedet. Den kan således sagtens være mindre end den maksimale opløsning. 1 Se bilag for et satellitbillede fra IKAROS taget i 2003 med 1m opløsning. Kilde: 3

4 Det har ikke været muligt at finde data om den maksimale opløsning fra militære satellitter. Der er dog en begrundet formodning om at den bedste militære opløsning er bedre end den bedste kommercielle opløsning. 1.4 Metoder. I faget fysik arbejdes med den naturvidenskabelige metode. Fysikken kan fortælle os hvordan satellitbillederne er fremkommet og en rent fysisk tolkning af billederne. Den øvrige tolkning af billederne falder inden for en dansk- og engelskfaglig, hvor vores fokus vil være på en retorisk analysemetode herunder argumentation samt en nærlæsning af den sproglige udtryksform. 2. Satellitbillederne som videnskabelig argumentation For at se på, hvordan satellitbillederne blev brugt som bevismateriale til at invadere Irak er det vigtigt at analysere Colin Powells tale. Hertil brugte vi humanistiske metoder: retorisk metode, hvor vi ser på sproget; ordvalg, syntax og intonation og kritisk analyse til at vurdere mediernes omtale i tiden efter talen. Ved netop at bruge disse metoder, kommer vi ind under talen og ser på detaljerne, hvorefter vi breder os ud og ser på mediernes rolle og deres måde at forholde sig til talen. Colin Powells tale Colin Powells tale ved UN d. 5. februar 2003 bærer tydeligt præg af, at Colin Powell var ferm til at fremstille sig selv og den amerikanske regering som handlekraftige, målrettede og ikke mindst troværdige. Han påstår, at informationerne kom fra diverse kilder, både amerikanske og udenlandske, og at beviserne bestod både af satellitbilleder og samtaler imellem irakiske officerer. Hvis man ser på talen i et retorisk perspektiv 2, bestod manuskriptet af både en del korte sætninger og en del lange. De korte sætninger ses typisk ved henvendelser til folket og ved konklusioner /væsentligste pointer, hvor han henvender sig til den enkelte borger og de lange sætninger, som ekspert-viden. Man anbefaler i retorikken, at taler skrives i mundret sprog, og at vigtige pointer slås fast med gentagelser. Men man anbefaler også variation i sætningslængden, således at kun særlige vigtige pointer fremhæves med kortere sætninger. Det er derfor en bevidst strategi, så Powell formår at kommunikere til alle og får de vigtigste konklusioner sat fast ved de korte sætninger. 2 Hvad er retorik? 1. Redskab til overtalelse 2. Analyse af hvordan man overtaler 3. Et overordnet syn på de overtalende kræfter i en retorisk diskurs (bestemmer måden vi agerer på). 4

5 Foruden en retorisk god syntax-strategi gør Powell stor brug af gentagelser, så som facts og experts. Via logos opbygger Powell hermed sit ethos og indikerer at beviserne er indiskutable. Hertil sætter Powell sig i folkets sted, og hvis man ser det i et afsender-modtager-perspektiv, inkluderer han sig i begge grupper. Han forklarer og tydeliggør, hvad eksperterne siger, og bruger pathos-ladede ord som: my friends og we must ask ourselves, for at få folkets sympati. Desuden lægger han ansvaret fra sig, da det er eksperternes analyser, som han refererer til: The photos that I am about to show you are sometimes hard for the average person to interpret, hard for me. The painstaking work of photo analysis takes experts with years and years of experience, pouring for hours and hours over light tables. Både ved gentagelser og ved at inkludere sig selv i gruppen som den normale borger, får Powell indikeret, at der ligger ekstremt meget arbejde bag konklusionerne, samt at man skal være ekspert for at kunne analysere satellitbillederne korrekt og for at kritisere dem! Delkonklusion Powell giver i sin tale indtryk af at være en slagkraftig taler, som kan levere budskabet om truslen fra Irak, både som en politisk magt og som en del af folket. Retorisk er talen så godt lavet, at den både formår at strukturere syntax, ordvalg, gentagelser etc., således at konklusionerne bliver endegyldige og indiskutable. Men på trods af en god tale, burde der så ikke have været sat spørgsmålstegn ved konklusionerne og burde medierne ikke have reageret mere? On Feb. 5, 2003, Colin Powell then considered one of the most trustworthy leaders in the United States went before the United Nations and made the case for a preemptive invasion of Iraq, a presentation that we now know was replete with false claims and exaggerated evidence. But the impact of Powell s speech on U.S. public opinion then cannot be overstated. Powell effectively de-legitimized the war s opponents and turned the major U.S. news media into a virtual monolith of misguided consensus for the invasion Satellitbillederne i et medie- og argumentationsanalytisk perspektiv Som fremhævet i ovenstående afsnit anvender Colin Powell, ifølge vores undersøgelse, således en argumentation som er videnskabelig utroværdig. Dvs., at hans argumentation er ugyldig. Analyserer vi Powells argumentation ud fra Toulmins klassiske argumentationsmodel, vil det se således ud: Påstand: There is no doubt that Saddam Hussein has biological weapons and capability to rapidly produce more, many more Sadam Hussein has chemical weapons. Saddam Hussein has used such weapons. And Saddam Hussein has no compunction about using them again, against his neighbours and against his own people. 4 3 Parry, Robert, Colin Powell s speech at the UN 5

6 Belæg: De amerikanske satellitbilleder, viser Iraks masseødelæggelsesvåben (videnskabeligt bevis). Hjemmel: Vi ved alle at masseødelæggelsesvåben kan føre til verdenskatastrofe 5 Ifølge Toulmins model er påstanden det overordnede element i den samlede argumentation, fordi det er her Powell forsøger at overbevise den samlede verdens befolkning om, at krig er en nødvendighed. Hjemmel er den information, som bygger på almindelig vedtagelse, det vi alle er enige om (konsensus) 6. Den almindelige vedtagelses gør sig tydeligvis gældende i Powells argumentation. Intet er mere sårbart for amerikanerne og resten af verden end masseødelæggelsesvåben især efter 11.september Vi er globalt helt enige om, at verden ikke anerkender nogen form for masseødelæggelsesvåben, da vi flere gange i verdenshistorien har set katastrofale konsekvenser. Som nævnt kan satellitbillederne udelukkende vise overflade og således ikke vise, hvad der er inde i hverken biler eller huse. Derfor kan satellitbillederne rent fysisk ikke anvendes som bevis for Powells påstand. Dvs., at Powells belæg er utroværdigt, og hans samlede argumentation bryder sammen. 4. En afsluttende betragtning Vores fysisk videnskabelige undersøgelse i samspil med argumentationsanalysen viser, at Powells argumentation er utroværdig og ifølge argumentationsteorien ikke er et gældende argument. Således er både Powells påstand og hjemmel, berettigede i hans argumentation for krig i Irak. Men det, der virkelig er interessant i vores analyse er Powells belæg. Med sit belæg siger Powell, at USA har fysiske, videnskabelige beviser for masseødelæggelsesvåben i Irak. Men ifølge vores undersøgelse har Powell ikke noget fysisk argument med et troværdigt belæg. Vi kan dermed konkludere, at USA ikke havde belæg for at gå i krig mod Irak. Men hvordan forholdt den danske regering sig til krigens berettigelse ud fra et sprogligt og retorisk udgangspunkt? Det vil vi se på i vores mundtlige oplæg. 5 Toulmins argumentationsmodel er her hentet fra: Garbers, Lis: Levende tale eller tom snak, Nyt Nordisk Forlag, 1996, s Garbers, Lis: Levende tale eller tom snak, Nyt Nordisk Forlag, 1996, s

7 Dansk- og engelskfaglige kilder: Garbers, Lis: Levende tale eller tom snak, Nyt Nordisk Forlag, Parry, Robert, webside: Full text of Colin Powell's speech, US secretary of state's address to the United Nations security council, 2003, Fysikfaglige kilder: Satellitter, et arbejdshefte. Erik Lorin Rasmussen (2007). DNA Portalen Se link: ESA Education. Undervisningsportal under ESA - European Space Agency. Se link til sider på dansk: Rummet.dk. Læringsportal tilknyttet Danmarks Rumcenter under DTU - Danmarks Tekniske Universitet. Se link: New satellite to sharpen Google Earth. Andrea Shalal-Esa. (Sep 14, 2007) Se link: Bilag satellitbillede fra IKONOS satellitten: Kilde: 7

8 Bilag satellitbillede fra IKONOS satellitten: Kilde: 8

9 Bilag - Powells satellitbilleder i FN: 9

10 10

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier Propaganda, Mytedannelse og Masseforførelse i Amerikanske og Danske Nyhedsmedier Kandidatspeciale, Medievidenskab Specialevejleder: Lektor, Lotte

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Andreas Thrane & Casper Boe Jensen Dansk Sprog og Medier & Virksomhedsstudier Inger Jensen (Virksomhedsstudier) & Rasmus Kjærgaard Rasmussen (Dansk)

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Roskilde Universitet 4. semesteropgave, 2010 Hus 19.1, gruppe 7 Skrevet af: Cömert Sertdemir, Tuna Halil Baysal, Waqar Mahmoud, Nezihat Olgun og Michelle Isabelle Groth

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand

En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand Af: Christian Hansen Bachelorprojekt Ekstern Kommunikation Antal anslag: 53.724 Vejleder Jakob Fuglsig Svendsen Engelsk & Virksomhedskommunikation Abstract

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006.

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006. MADRID--BOMBERNE 11/03/2004 -- EN EUROPÆISK DISKURS? En anallysse aff DR,, BBC og Frrancce 2 ss ttv-- dækniing aff tterrrrorrangrrebett ii Madrriid EEtt inntteeggrreerreett i ssppeecci iaal lee aaff Maatthhi

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Retorik og diskurs. Elisabeth Halskov Jensen Ehj.kom@cbs.dk. nr. 1/2003. den glade skaberkraft og den sure dekonstruktion?

Retorik og diskurs. Elisabeth Halskov Jensen Ehj.kom@cbs.dk. nr. 1/2003. den glade skaberkraft og den sure dekonstruktion? Det Erhvervssproglige Fakultet Handelshøjskolen i København Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg nr. 1/2003 Elisabeth Halskov Jensen Ehj.kom@cbs.dk Retorik og diskurs den glade skaberkraft og den sure dekonstruktion?

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Virksomhedskommunikation

Virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikation Kandidatprojekt skrevet af: Josefine Spindler Vejleder: Susanne Kjærbeck Roskilde Universitetscenter Dansk modul III Foråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...6

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Pressen og indvandrerdebatten

Pressen og indvandrerdebatten Pressen og indvandrerdebatten Af Fadel Juanmiry 2012 Studienummer: 46419 Roskilde Universitet Vejleder Linea Nielsen 3. semester projekt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning / Motivation.3 2. Problemfelt.

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag...52

Indholdsfortegnelse. Bilag...52 Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 3 2. Metodiske overvejelser... 3 3. Teori... 5 3.1 Retorikkens væsen... 5 3.1.1 Retorikkens menneskesyn... 5 3.1.2 Retorikkens sprogsyn...

Læs mere

Fahrenheit 9/11 analyse og reception. Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme?

Fahrenheit 9/11 analyse og reception. Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme? Fahrenheit 9/11 analyse og reception Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme? En rapport af Nicolai Zwinge, Roskilde Universitetscenter, juni 2005 Dansk modul 2; Medieæstetik og kulturanalyse

Læs mere