Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet"

Transkript

1 Kirsten Drotner Andethedens dannelse: at håndtere senmoderne kompleksitet Dramapædagogikken er traditionelt tæt knyttet til bredere samfundsmæssige diskurser om dannelse, udøvernes selvudfoldelse og kreativitet ikke mindst når disse udøvere er børn. Hvilke rammer er der i dag for disse diskurser? Og hvorledes kan nordisk dramapædagogik forholde sig til, og medvirke til at udvikle, disse rammer? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, som artiklen søger at besvare med udgangspunkt i aktuelle tendenser i børns kultur, som jo er det råstof, en stor del af dramapædagogikken næres af og søger at give perspektiv. Det er artiklens hovedsynspunkt, at fritidskulturens medier er centrale for børns dannelse i dag og bør inddrages produktivt som en del af dramapædagogikken. Fritidskultur og andethed I en dansk børnehave er børnene udklædt en dag i begyndelsen af marts. Det er fastelavnstid, og efter gammel tradition er de udklædte børn i gang med at slå katten af tønden : efter tur forsøger de at ramme en ophængt trætønde fyldt med slik, og den, der slår tønden ned, kåres til kattekonge. Rækken af børn fremviser en bred vifte af udklædninger fra Darth Vader (kendt fra filmtrilogien om Star Wars) og Gollum (fra Ringenes herre) til Barbie og Britney Spears lookalikes. Et fællestræk er, at over halvdelen af børnene er inspireret af figurer fra udenlandsk tv, musik og computerspil. Det lille eksempel viser en række vigtige træk ved børnekulturen i dag: Børns kultur, navnlig i fritiden, præges mere og mere af globale udtryk Disse globale udtryk formidles primært via medierne Den globale mediekultur åbner for møder i børns fritidskultur med det fremmede, det anderledes og mærkelige, der sætter det velkendte i relief. Det er åbenlyst, at udklædning er en leg med identiteten, en mulighed for at lære mere om sig selv ved at blive en anden. Mindre åbenbart er det, at disse møder med det andet, den anden (i os selv) og de andre (uden for os selv) også til daglig er en integreret del af både børns og voksnes mediebrug. De globale medier hører i dag til børns vigtigste kilder til at forstå, hvordan de selv og verden omkring dem fungerer. Medierne bringer konstant børn i kontakt med det fremmede, det ukendte og det, der rækker ud over dem selv. Men medierne er så indvævede i vores hverdag, at det som regel kun er i usædvanlige situationer, som når man ser en række udklædte børn, det for alvor står klart, hvorledes både børn og voksne via medierne tolker og forstår det fremmede og anderledes i lyset af det velkendte og på den måde også stiller spørgsmål til os selv og det, vi tager for givet. 1

2 Mediekultur og andethedens dannelse Evnen til at se sig selv udefra, at drage sammenligninger mellem det kendte og det ukendte og handle ud fra den indsigt, man herved får om sig selv og sin hverdag, er af fundamental betydning for at kunne begå sig i en globaliseret verden, hvor det står mere og mere klart, at vi er afhængige af hinanden, selv når vi mindst ønsker og forventer det. Dette udefra-blik medvirker medierne i dag til skabe og opretholde fra tv-nyheder og spillefilm til internet-chat og romaner. Medieglobaliseringen øger børns refleksivitet om andres vilkår, også selvom de ikke deler disse vilkår. Eksempelvis medvirker satellit-tv og internettet til, at grønlandske børn har indsigt i, og forstår sig selv i forhold til, børns liv i USA, Danmark og det øvrige Europa (Rygaard 2003). Det gør medierne til grundlæggende dannelsesmidler i moderne samfund. Dannelse er i dag en personlig øvelse i refleksivitet, en evne til at håndtere kompleksitet ved at se det andet og de andre i øjnene og dermed få et nyt blik på sig selv. Dannelse er vedvarende øvelser i eftertanke, hvor det, der først synes anderledes, måske vækker genkendelse, mens det tilsyneladende fremmede opviser ukendte aspekter. En sådan refleksiv andethedens dannelse opøver børn primært uformelt i fritiden og her som nævnt navnlig via medierne. Og der er i dag et stigende gab mellem skolens og fritidens dannelse. Det andethedens dannelsesbegreb, som jeg her fremfører, er anderledes end to af de mest udbredte dannelsesopfattelser. Den ene kan man kalde den essentialistiske opfattelse af dannelse og den anden den funktionalistiske opfattelse. Den første definerer dannelse som særlige, indholdsbestemte normer og værdier, børn primært skal lære sig via udannelsessystemet, og disse normer og værdier knyttes tæt til en national kulturarv, som det er uddannelsessystemets opgave at forvalte. Ud fra en sådan national dannelsesopfattelse vil medier høre til ikke-dannelse, og særlig udannede er de medieudtryk, der kommer til os udefra. Omvendt med den funktionalistiske opfattelse. Den definerer dannelse som et overflødigt begreb for et fremtidsrettet uddannelsessystem, der har mere brug for at opøve elevernes konkrete og målbare kompetencer (se fx Klafki 1983). Andethedens dannelsesbegreb trækker på kulturteoretikeren Theodor W. Adorno, som i 1959 udgav essayet Halvdannelsens teori (Adorno 1959/1972). Som en af den tyske idealismes markante kritikere taler han her for, at halvdannelse er dannelse, der er stivnet i en bestemt form, et bestemt indhold som når dannet betyder at have gode manerer, at kunne begå sig. Dannelse, siger han, er derimod evnen til at kunne reflektere over dannelsens grundlag. En sådan opfattelse peger klart frem mod at betragte dannelse som refleksivitetsformåen snarere end som bestemte normer og værdier. 2

3 En sådan formåen kræver både et ydre materiale, der befordrer refleksivitet, og et indre beredskab, der tillader den enkelte at lade sig forundre. Adorno ville næppe inddrage medierne i disse processer, eftersom de blev defineret som ikke-kultur i den kritiske teori, han var eksponent for. Derimod fremstår mediernes kuturelle betydning klarere i dag. Medierne artikulerer andetheder (det andet, de andre), der befordrer stadige sammenligninger med det kendte; og deres ofte intense oplevelsespotentiale befordrer en lyst til at kaste sig ud i disse processer. Derfor er medierne vigtige dannelsesmidler i dag. Og derfor bør de være centrale ressourcer for fremtidens dramapædagogik. Mediekultur og dramapædagogik Mange udøvende dramapædagoger vil nok være enige med Adorno om, at deres fagområde udgør et alternativ til børns mediekultur, og at der ikke er mange overlap mellem de to. Set med kulturkritikernes distancerede briller er det da også forskellene, der mest springer i øjnene: medierne, siger de, fremmer passiv brug, mens drama er aktiv udfoldelse; medierne er båret af kommercielle kræfter, der skaber sociale kløfter mellem medierige og mediefattige, mens drama stiller alle over for de samme udfordringer kort sagt: medierne indskrænker, og drama udvider mulighederne for børns kreativitet og selvudfoldelse. Ser man imidlertid på forholdet mellem mediekultur og dramapædagogik i et børnekulturelt perspektiv, får man øje på vigtige fællestræk mellem de to: både i mediebrug og dramapædagogik influerer reception og produktion hinanden. Børn lærer at skabe billeder ved at se på og bruge billeder, ligesom børn lærer at skabe figurer og fortællinger på en scene ved at lure andre kunsten af. I begge tilfælde indebærer børns egen produktion, at receptionen får en ny toning: børnene begynder at betragte de professionelle udtryk på nye måder. Mediebrug og dramapædagogik ligner også hinanden ved, at ekspression og analyse er en del af samme proces. Otte-niårige piger gentager eksempelvis bestemte sekvenser af videoer igen og igen, når de vil lære at tegne en bestemt Disneyfigur (Drotner 2003). Lighederne mellem dramapædagogik og mediekultur fremmes af, at børn i vores del af verden inden for de sidste år har fået markant flere muligheder for selv at udtrykke sig via medier og de udnytter disse muligheder i rigt mål: de laver hjemmesider, redigerer musik og billeder på computeren og optager små fortællinger med familiens videokamera. Denne udvikling medvirker til at nuancere kulturkritikkens klare opdeling mellem (passiv) mediereception og (aktiv) kulturproduktion, mellem ydrestyrede strukturer og egenudviklede processer. Disse ligheder bliver endnu tydeligere, dersom vi fokuserer på det processuelle perspektiv. 3

4 Æstetik og dannelse Hvad enten børn arbejder med medier eller dramatiske udtryk, kan deres arbejde defineres som æstetisk produktion i det omfang, arbejdet er en bevidst formning af et materiale (billeder, lyd, ord eller kroppen). Æstetiske produktionsprocesser kendetegnes ved, at semiotisk og social artikulation er del af samme forløb: når børn øver sig på at perfektionere et bestemt billede sker det i en social sammenhæng, der virker ind på produktionsprocessen. Det er således næppe tilfældigt, at meget få otte-niårige drenge bruger Disneyfigurer som forlæg for deres tegninger, idet den øvelse forbindes med pigeting (Drotner 2003) dvs børnene indlejrer selv de æstetiske processer i forhold til en kønnet socialitet. Æstetiske processer kan betragtes som en særlig form for læring, hvor man med Pestalozzi kan sige, at hjerte, hånd og hjerne i sjælden grad forenes i samme forløb (Drotner 1991/1995). At der er tale om læring, er åbenbart i dramapædagogikken, men er ofte et upåagtet aspekt, når børn omgås medier det sker i fritiden, og børnene er enten alene eller sammen med venner uden for de voksnes umiddelbare opsyn. Denne uformelle læring er imidlertid åbenlys, når børnene selv fortæller om deres mediebrug. Lyt eksempelvis til 11-årige Tasha, der beskriver en af sine yndlingsfilm Toy Story I: Tasha: Jeg kan godt lide, at man ser, ligesom at man selv er et legetøj, man ser det jo nede fra jorden af mange gange, og det kan jeg godt lide. I: Ja. Tasha: At man selv lever sig ind i filmen nogen gange. At man selv er med og løber med og sådan nogle ting, det kan jeg godt lide ved den (cit. in Drotner 2003). Tashas gentagne seninger af videoen har gjort hende opmærksom på det, som i fagsproget hedder brug af subjektivt kamera. Skønt hun naturligvis ikke kender ordet, kender hun begrebet, når hun ser det. Den opmærksomhed er et godt eksempel på uformel læring - at børn lærer noget i fritiden, når de mindst venter det. Æstetiske processer er endvidere særlig komplekse konfrontationer med andethed, idet arbejdet synliggør både æstetiske, psykologiske og sociale grænser. Når børn arbejder bevidst med et bestemt materiale, vil de opleve, at materialet så at sige yder modstand, at de ikke kan gøre hvad som helst med deres stemme, med en tegning eller historie. Disse æstetiske grænser er ligeledes af psykologisk karakter: de otte-niårige piger kan ikke tegne så god en Disneyfigur, som deres indre idealtegning, og de 13-åriges evner rækker ikke til at skabe et længere, dramaturgisk forløb, sådan som de ønsker. Navnlig når børn samarbejder om æstetiske processer, opdager de også, at de bringer forskellig social og kulturel baggage ind i forløbet: hvem tilbyder at rydde op, hvem står helst forrest i en præsentation, hvem søger at løse konflikter? 4

5 Samlet set kan man betragte æstetiske processesr som et unikt laboratorium, hvor børn kan eksperimentere med andethedens dannelse, hvor de erfarer andethedens grænser og opøver en evne til at håndtere dem. Pædagogik og æstetik Set i lyset af, hvor afgørende det er, at børn i dag lærer at omgås det fremmede og anderledes både i forhold til sig selv og andre så de kan begå sig i en globaliseret verden, kunne man forestille sig, at æstetisk produktion var central i nutidens skole. Men sådan er det langtfra. Børn æstetiske aktiviteter udøves i dag primært i fritidens uformelle kulturer, og de har som nævnt ofte medier som anledning. Fritidens æstetiske processer er altså centrale for børns fremtid både socialt og økonomisk, men de er ganske marginale i mange skolers hverdag og i de uddannelsesmæssige prioriteringer. 1 Den situation dokumenteres i et af de mest omfattende udviklingsarbejder i Norden vedrørende kulturfagene i skolen (herunder de æstetiske fag), nemlig det svenske Kultur och skola, der fandt sted i perioden I den afsluttende rapport betegner en af projektlederne, professor Jan Thavenius, skolens æstetiske læring som en modest estetik : Modest är skolans estetik därför att den är: Marginaliserad i skolan, den kämpar för ett eget litet rum i stället för att kräva att få vara med överallt som ett grundläggande perspektiv i all undervisning. Hämmad när det gäller att förhålla sig aktivt och skapande till nya former av kunst och estetik. Tämligen ointresserad av innehållet och därmed av den estetiska formen som en del av meningsskapandet. I didaktiska termer sysslar den med ett innehåll som tas för givet och som man inte frågar varför man sysslar med (Thavenius 2003/2004: 115). Den modeste æstetik indgår i et uddannelseshierarki, hvor kulturfag i almindelighed og æstetiske fag i særdeleshed anses som flødeskum på læringens lagkage, hvor modersmålsfag og matematik udgør de tørre, men tunge bunde. På kort sigt synes den æstetiske dimension i skolen derfor at være trængt af krav om synlige og målbare komptencer hos eleverne. På blot lidt længere sigt kan den æstetiske dimension dog vise sig at få fornyet relevans. Der er nemlig tegn på, at der vil blive kamp om kreativiteten og hermed om den æstetiske læringsdimension. I løbet af det sidste årti har der været en enorm vækst i de såkaldt kreative industrier, der eksempelvis skaber film, tv, computerspil, design og mode, og det både i Europa, Nordamerika og Japan (Caves 2000, Matarasso 2001). Og i 2002 besluttede Europaparlamentet, at disse områder fremover skal være centrale for det europæiske 1 Den danske seminarieuddannelse er netop blevet revideret, og de såkaldt praktisk-musiske fag (musik, drama, håndarbejde, sløjd, gymnastik) nedprioriteres til fordel for dansk og matematik. 5

6 samarbejde (Official Journal 2002). Væksten er allerede sat på social formel af amerikanske Richard Florida (2002), som udnævner kreative grupper som motorer for fremtidens økonomi (navnlig hvis de bor i USA). Den diskurs om dannelse og kreativitet, som dramapædagogikken traditionelt er en del af, synes fremover at blive mere kompleks, spændt ud som den er mellem funktionelle krav om målbare kompetencer og idealer om æstetik og kreativitet som katalysatorer for økonomisk innovation. Hvorledes kan dramapædagogikken møde denne kompleksitet og selv medvirke til dens reduktion? Dramapædagogik, æstetik og dannelse Dramapædagogik er, som ordet siger, et fag der er udviklet i forhold til to diskursive felter og uddannelsesmæssige praksisområder: det kulturelle felt, hvor drama hører hjemme, og det pædagogiske felt, hvor læringen hører hjemme. Denne dobbelte tradition er retningsgivende for, hvorledes faget kan medvirke til at udvikle en andethedens dannelse under indtryk af fremtidens kompleksitet, når det gælder æstetik og kreativitet. Skematisk og oversigtsmæssigt kan fagets to hoveddimensioner skitsereres som følger: Fig. 1 Dramapædagogikkens udviklingspositioner Fokus på den kulturelle dimension Foksus på den pædagogiske dimension + æstetisk diskurs med vægt på æstetiske fag som et mål i sig selv + definition af æstetik som kunst + vægt på æstetiske aspekter + individual forståelse og analyse + anerkendelse og anvendelse af fagets traditioner + pædagogisk diskurs med vægt på æstetiske fag som middel til at nå et mål: individuel dannelse + definition af æstetik som sansemæssig erkendelse + vægt på etiske aspekter + (kollektiv) ekspression + prioritering af nye kulturelle udtryk, inkl. medier Trods åbenlyse accentforskelle deler de to positioner et vigtigt fællestræk, som det er værd at holde sig for øje, hvis dramapædagogikken skal udvikles, og selv påvirke, rammerne for fremtidens læring: de fokuserer begge på delaspekter af de æstetiske processer, frem for en helhedsforståelse. Som nævnt ovenfor, rummer æstetiske processer både ekspression og analyse, de er på en gang æstetiske, psykologiske og sociale forløb, og den indviduelle dannelse sker i mødet med de andre og ofte kollektivt. Hertil kommer, at der ofte i skolen er ringe tradition, eller praktisk mulighed, for, at dramapædagoger samarbejder 6

7 systematisk med relaterede æstetiske fag som eksempelvis billedkunst, musik og mediepædagogik for slet ikke at tale om et samarbejde med fag som matematik, historie og dansk, således som blandt andet Thavenius foreslår. Fremtiden: divergens eller dialog? Dramapædagogikken synes at stå over for afgørende valg i forhold til fremtidens kommplekse fordringer til det æstetiske felt. Umiddelbart kan man forestille sig to fremtidsscenarier, der baserer sig på henholdsvis divergens og dialog. I divergensscenariet udspilles en intern kamp mellem den kulturelle og den pædagogiske position (jvf. figur 1). Den kulturelle position vil søge at bevare og fremme fagets integretitet med alt, hvad det rummer af muligheder for selvstændig udvikling af æstetisk produktion og analyse. Herved vinder man måske nok fagfællers respekt, men man risikerer samtidig at miste vigtige muligheder for at udnytte elevernes uformelle læring fra fritidskulturen og skabe en andethedens dannelse. Omvendt med den pædagogiske position. Her vil man rimeligvis søge at omfavne de nyeste kulturtendenser (inkl. medietendenser) og være ivrig for at indgå i tværfagligt samarbejde. Herved vinder man sikkert større velvilje hos eleverne og en del (nye) kolleger, men man forspilder måske samtidig at fastholde en faglig refleksion og teoretisk særegenhed. Uanset hvilken af de to positioner, der vinder, vil divergensscenariet fremme en modest æstetik, der synes uegnet til offensivt at påtage sig fremtidens udfordringer i forhold til det æstetiske felt. Det andet fremtidsscenarie, man kan forestille sig for dramapædagogikken er et dialogscenarie, der rummer både den kulturelle og pædagogiske dimension. Dette scenarie er utvivlsomt det vanskeligste at realisere, men for mig at se er det også her, fagets virkelige udviklingsmuligheder ligger. Grundlæggende for dette scenarie er, at man bygger dramapædagogikken på de æstetiske processers egen kompleksitet, således som de er antydet i det foregående. Lad mig derfor afslutningsvis opregne mine ønsker for en dialogisk dramapædagogik: Anerkend og udnyt dramapædagogikkens kompleksitet: analyse og ekspression, det individuelle og det fælles Kombinér disciplinbåret arbejde med tværfaglige projekter Dokumentér dramapædagogikkens særlige læringsformer som en del af æstetisk praksis Argumentér for de æstetiske fags værdi som specifikke læringsformer - en træning i andethedens dannelse - ikke som midler til øget personlig eller økonomisk vækst Forøg den fælles refleksivitet over fagets traditioner og sociokulturelle kontekster. 7

8 Der synes ingen tvivl om, at dramapædagogikken også fremover vil indgå i modsætningsfyldte diskurser om kulturens og pædagogikkens betingelser. En afgørende mulighed for at få en tydelig stemme i disse diskurser er, at aktive dramapædagoger træner den interne dialog, ikke blot for at sikre faget en differentieret udvikling, men til syvende og sidst for at sikre børnene det samme. Referencer Adorno, T. W. (1972) Halvdannelsens teori. In P. Qvale (red.) Kritikk og krise i pedagogikken: 11 innlegg om oppdragelse etter Auscwitz Oslo: Pax Forlag. Opr Caves, Richard (2000) Creative Industries: Contracts between Art and Commerce Cambridge, MA: Harvard University Press. Drotner, Kirsten (1995) At skabe sig selv: unge, æstetik, pædagogik København: Gyldendal. Opr Drotner, Kirsten (2003) Disney i Danmark: at vokse op med en global mediegigant København: Høst & søn. Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life New York: Basic Books. Klafki, W. (1983) Kategorial dannelse og kritisk-konstruktiv pædagogik: udvalgte artikler ved Sven Erik Nordenbo København: Nyt nordisk forlag. Matarasso, François (ed.) (2001) Recognising Culture: A Series on Briefing Papers on Culture and Development Crosswell: Comedia, the Department of Canadian Heritage & UNESCO. ON=201.html (konsulteret den 31. juli, 2003). Council Resolution of 25 June 2002 on a New Work Plan on European Cooperation in the Field of Culture (2002) Official Journal of the European Communities, vol. 45, C 162, 6 July. europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2002/c_ en.html (konsulteret den 31. juli, 2003). Rygaard, Jette (2003) Youth Culture, Media and Globalization Processes in Greenland, Young: Nordic Journal of Youth Research 11, 4. Thavenius, Jan (2004) Den radikala estetiken, pp in Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson & Jan Thavenius, Skolan och den radikala estetiken Lund: Studentliteratur. Opr Denne artikel er omarbejdet fra forfatterens hovedforedrag holdt på Den fjerde nordiske Drama Boreale-konference i Stockholm, august,

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Børnebiblioteket på mobil. Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion

Børnebiblioteket på mobil. Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion Børnebiblioteket på mobil Udforskning af bibliotekets mulighedsrum gennem bevægelse, leg og konstruktion Sara Mosberg Iversen Medievidenskab, Syddansk Universitet, januar 2012 Indhold Indledning 5 PlayIn

Læs mere

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv...

INDHOLD. Projekt det gode børneliv Sådan startede det...5. Børn og Selvdannelse en perspektivering af projekt Det gode børneliv... FORORD 1 Da projekt Det gode Børneliv blev sat i søen, var det håbet, at få kastet lys over det børneliv, som er hverdagen for omkring 3000 små Høje-Taastrup-borgere. I arbejdet med projekt Formidling

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

På kanten af skolen Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv

På kanten af skolen Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv Andy Højholdt, Lars Arndal, Britt Blaabjerg og Ulla Højmark På kanten af skolen Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14, 1780 København V 45 15

Læs mere

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Anne Görlich & Noemi Katznelson Overalt i uddannelsessystemet er der i dag fokus på at få flere unge til at gennemføre stadig

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution A R B E J D S P A P I R Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution Sven Thyssen Arbejdspapir 14 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere