En reformdagsorden for Europas fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En reformdagsorden for Europas fremtid"

Transkript

1 En reformdagsorden for Europas fremtid EPP-GRUPPENS PRIORITETER FOR Den Europæiske Union står over for enorme udfordringer efter valget til Europa-Parlamentet. Millioner af arbejdsløse, stadig højere migrationsstrømme, hård global konkurrence og kriseforanstaltninger ledsages af svigtende tillid til, at problemerne kan løses ved hjælp af politik. EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer har stået i spidsen for de reformer, der har gjort det muligt for Den Europæiske Union at overvinde den umiddelbare krise. Vi ønsker nu at reformere EU og gøre det i stand til at tage de kommende udfordringer op. Det skal ske ved at forbedre Europas konkurrenceevne med henblik på øget vækst og beskæftigelse og derved genvinde borgernes tillid. Europa er et kontinent kendetegnet ved værdier og menneskelig værdighed som de er afspejlet i chartret om grundlæggende rettigheder. EU må bevise, at det er i stand til på én gang at forsvare sine kristeligtdemokratiske værdier og sin sociale model over for den globale konkurrence og også klare den demografiske udfordring. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør anvendes på systematisk og grundig vis for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at gennemføre EU-lovgivning eller ej. Disse hensyn betyder, at de nationale parlamenters bør høres og tages i betragtning på linje med protokol nr. 1 og 2 til Lissabontraktaten.

2 Vi ønsker, at den kommende Kommission medtager følgende mål i sit arbejdsprogram: I. Vi har stabiliseret Europa efter krisen. På dette grundlag må vi fokusere på vækst og jobskabelse. Reglerne i stabilitets- og vækstpagten skal sættes i anvendelse. Den vedtagne two-pack og sixpack skal gennemføres fuldt ud og overholdes. Der må ikke foretages politisk motiverede ændringer eller politisk motiverede indrømmelser. Udvisning af ansvarsfuldhed i dag med hensyn til overholdelsen af bæredygtige budgetter betyder, at vi kan undgå at bebyrde fremtidige generationer med ny gæld. Det centrale instrument til forbedring af Europas konkurrenceevne er det indre marked. Eksisterende regler skal gennemføres og det indre marked for tjenesteydelser skal færdiggøres. Vi insisterer på, at den nye Kommission fremlægger lovgivningsmæssige forslag med henblik på at følge op på den digitale dagsorden som en central prioritet og gøre den til et værktøj i færdiggørelsen af det digitale marked. Fælles databeskyttelsesregler, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og forslag til deres håndhævelse i en global økonomi er afgørende for realiseringen af det digitale markeds fulde potentiale. Vi har brug for en effektiv europæisk strategi til fremme af internetsikkerhed og imødegåelse af krænkelser af den private sfære. Europa har potentialet til at blive en verdensleder på det digitale marked. Vi har brug for en genindustrialisering af Europa baseret på en sammenhængende strategi. Kommissionen skal stille sig i spidsen for et sådant initiativ og forbedre vores industrielle konkurrenceevne uden at pålægge virksomhederne uforholdsmæssigt store byrder. Euroområdet skal ledes af en fast formand for Eurogruppen. Denne formand bør være kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, som med henblik på at tilse de nationale budgetter inden for rammerne af det europæiske semester, bør have en rolle svarende til konkurrencekommissærens. Euroen er vores fælles skæbne. Vi ønsker ikke, at EU bliver delt op i euro- og ikke euro-medlemsstater. Der bør derfor gøres brug af fællesskabsinstitutioner snarere end at der etableres nye bureaukratiske strukturer. Eventuelle nye instrumenter skal sikre, at incitamenter og konditionalitet går hånd i hånd. Vi efterspørger en EU-ramme, der gør det muligt for virksomheder at investere mere i forskning og udvikling. Innovation er fremtiden. Europa har brug for en fælles energipolitik, der er bæredygtig og fører til større sikkerhed, uafhængighed og diversitet i vores energiforsyninger. Vi har også brug for konkurrencedygtige og overkommelige energipriser, der bidrager til vækst og beskæftigelse. For at nå dertil må vi investere mere i EU's interne grænseoverskridende energiinfrastruktur og navnlig i indbyrdes forbindelser. Kun med et fungerende fælles marked for energi, der er baseret på markedsprincipper og som har fokus på at samle vores fælles købekraft under ét i forhandlinger med tredjepartsleverandører, kan vi nå dette mål. EU har i de senere år gjort sig store bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer. Nu har vi brug for realistiske klimamål og vi har brug for en reform af emissionshandelssystemet (ETS), således at det bliver muligt for os at sænke udledningen af CO2 og samtidig beholde vores energiintensive industrier og forhindre dem i at flytte job til udlandet samtidig med at vi når de vedtagne mål. Der vil blive lagt stor vægt på at gennemføre og håndhæve den bankunion, der er nået til enighed om, for at sikre, at der etableres et troværdigt og robust system. Europa har skabt et SMV-venligt miljø, som bl.a. omfatter tilvejebringelse af de bedste finansielle og juridiske betingelser for nye virksomheder. Virksomheder og små virksomheder skal have adgang til kredit til nogenlunde de samme overkommelige renter. EIB's kapitalforhøjelse for 2013 skal udnyttes fuldt ud. Derudover har vi brug for moderne finansielle instrumenter såsom risikokapital, crowd-funding og projektobligationer. SMV'er skal have bedre adgang til offentlige indkøb og offentlig finansiering på EU-plan og nationalt plan. EU's budget til strukturpolitikkerne er på mere end 350 mia. EUR indtil 2020, og er et centralt værktøj til tilvejebringelse af investeringer, konkurrencedygtighed og solidaritet. Disse finansielle midler skal bruges på at skabe vækst samtidig med at tages hensyn til de landespecifikke henstillinger.

3 Midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for bør muliggøre en øget orientering i retning af innovation, investeringer, beskæftigelse og vækst i Europa. Revisionen bør også bane vej for et nyt system for egne ressourcer baseret på arbejdet i højniveaugruppen. Kommissionen har påbegyndt en afbureaukratisering på grundlag af forslag der er forelagt af Stoiber-højniveaugruppen. Kommissionens afbureaukratiserings-initiativ, REFIT, skal gennemføres. Medlemsstaterne bør påtage sig deres del af ansvaret for en afbureaukratisering. Denne proces skal intensiveres og videreføres. Vi har brug for et uafhængigt udvalg til at foretage en neutral vurdering af konsekvenserne af EU-regler. Gennemførelsen af EU-retten skal følges og undersøges på EU-plan på sammenhængende vis. Med henblik på afbureaukratiseringen skal en af Kommissionens næstformænd i Kommissionens næste mandatperiode pålægges ansvaret for kontinuerlig kontrol af EU's lovgivning på alle områder og således have til opgave at evaluere den praktiske gennemførlighed af og behovet for en sådan lovgivning samt at koordinere forslag til ophævelse, forenkling og opdatering af lovgivning. Kommissionen bør også have en kommissær med en nærhedsprincipportefølje og et særligt ansvar for at kontrollere gennemførelsen af nærhedsprincippet i relation til ny og allerede eksisterende EU-lovgivning. Europa skal udvikle en maritim strategi for at bidrage til økonomisk vækst. EU skal tilvejebringe mere merværdi til unionsborgernes sundhed ved at fremme forebyggende sundhedsforanstaltninger navnlig gennem fremme af en sund livsstil, fødevaresikkerhed og bekæmpelse af fødevaresvig. De finansielle og sociale byrder i relation til ikke-overførbare sygdomme såsom kræft skal mindskes ved hjælp af en effektiv fælles EU-indsats baseret på vellykkede og allerede eksisterende initiativer som f.eks. EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer), CANCON (Comprehensive Cancer Control) og Equity Action. Den fælles landbrugspolitik skal gennemføres på ikke-bureaukratisk vis, således at Europas landbrug kan være konkurrencedygtigt og sikre de 500 mio. borgere fødevaresikkerhed. Udbetalinger under den fælles landbrugspolitik skal fokusere på jobbevarelse og hjælp til udvikling af landdistrikter. II. Vi har gjort Europa til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Nu må vi værne om vores humanitære værdier og forsvare Europa mod kriminalitet og terror. For at leve op til sit humanitære ansvar, bør EU etablere et fuldt effektivt fælles asylsystem, mens medlemsstaterne må gennemføre de allerede eksisterende regler i det fælles asylsystem fuldt ud. Europa skal tilbyde politiske flygtninge og folk der flygter fra borgerkrig beskyttelse. Lovlig indvandring med det formål at søge arbejde er et nationalt kompetenceområde, som vi skal respektere. Vi må imødegå misbrug og skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter. Økonomiske migranter, der opholder sig ulovligt i EU, må sendes tilbage til deres hjemland under overholdelse af folkeretten og EU-retten. EU bør give bedre information om sin indvandringspolitik og risiciene ved ulovlig indvandring i indvandrernes oprindelseslande og samtidig fokusere på at yde mere målrettet udviklingsbistand og humanitær bistand. Den nye Kommission bør også have en kommissær for indvandringsrelaterede spørgsmål, således at der kan udarbejdes en fælles politik for asyl og indvandring. Hvad angår adgang til arbejdsmarkedet bør medlemsstaterne give unionsborgere fortrinsret. Vi ønsker at gøre Europas grænser sikrere ved at forøge grænsebeskyttelsesagenturet Frontex's finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer og styrke dets rolle og dets særlige rettigheder. Navnlig små lande og lande langs Europas kystlinje konfronteres med ganske særlige udfordringer ift. indvandring. Vi er vidne til et uforholdsmæssigt stort pres på medlemsstaterne, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Der er brug for ansvarsfuldhed og solidaritet i medlemsstaterne. Vi ønsker at sætte en stopper for organiseret kriminalitet og menneskehandel for at forhindre tragedier langs Europas kyster. Vores mål er på den ene side at finde løsninger, der kombinerer støtte til og solidaritet med de medlemsstater, der er særligt berørte af en øget tilstrømning af indvandrere, og, på den anden side, at finde frem til effektive foranstaltninger der kan dæmme op for misbrug af asylsystemet.

4 Der må ikke ske tilbageskridt i forbindelse med et grundlæggende EU-princip som f.eks. fri bevægelighed. Misbrug af princippet om fri bevægelighed må bekæmpes på såvel nationalt plan som EU-plan. Vi ønsker at forenkle og øge bevægeligheden for EU's arbejdskraft. Socialt bedrageri og social dumping kan ikke tolereres. EU må tage kriterierne for familiesammenføring op til fornyet overvejelse. Schengenområdet bør fuldendes, således at alle de medlemsstater, der har ansøgt om at tiltræde det og opfylder de nødvendige kriterier herfor, optages. Vi har brug for en strategi til fremme af cybersikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet. Det politimæssige og retlige samarbejde mellem medlemsstaterne må forbedres for at forbedre bekæmpelsen af online- og offline kriminalitet. Kampen for kvinders rettigheder, herunder elmiminering af løngabet mellem mænd og kvinder og bekæmpelsen af kønsbaseret vold, skal forblive en prioritet. Børns rettigheder skal respekteres, og vi må sikre, at der tages hensyn til deres tarv i alle EU's politiske og lovgivningsmæssige tekster. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og terrororganisationer herunder anvendelse af konfiskering og "følg pengene"-princippet skal fortsat være en prioritet for EU, hvilket også gælder bekæmpelsen af menneskehandel, hvor der bl.a. skal lægges særlig vægt på at beskytte og støtte ofre for terrorisme og sikre deres rettigheder og på at udarbejde et europæisk charter for ofre for terrorisme. Der skal sikres mediepluralisme i alle medlemsstaterne og samtidig ske en forbedring af gennemsigtigheden af ejerskabsforhold og en begrænsning af den politiske indflydelse. Europa er et retsstatssamfund. Derfor ønsker vi en objektiv evaluering af de nationale retssystemers uafhængighed og funktion. EU respekterer sine medlemsstaters territoriale og forfatningsmæssige integritet. Rettighederne for personer, der tilhører oprindeligt bosiddende nationale minoriteter og sproggrupper, skal sikres i alle medlemsstaterne. Der skal lægges særlig vægt på lige rettigheder for romabefolkningen og romadiasporaen i alle medlemsstaterne. Vi bør ændre bestemmelserne vedrørende det europæiske borgerinitiativ for at øge borgernes deltagelse. III. Vi vil kæmpe for, at den europæiske sociale model forbliver bæredygtig i en verden i stadig forandring. EPP-Gruppens ledende princip er den sociale markedsøkonomi, som anerkender sociale virksomheder som et middel til social og økonomisk samhørighed overalt i Europa, eftersom de er med til at opbygge en pluralistisk og modstandsdygtig social markedsøkonomi. Ved at bygge på en lang markedsøkonomitraditions styrker er sociale iværksættere også drivkræfter bag forandring og innovative løsninger på tidens store udfordringer. Der må gøres mere for at nå Europa 2020-målene om udryddelse af fattigdom og højnelse af uddannelsesniveauerne på tværs af alle samfundslag og aldersgrupper. Retningslinjerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal gennemføres fuldt ud. Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne fuldt ud gennemfører og overholder ungdomsgarantiordningen. Vi ønsker at evaluere de sociale virkninger af fremtidige forslag til reformer og drøfte de sociale konsekvenser af disse politikker, navnlig for familierne. Solidaritet mellem generationerne er nøglen til et bæredygtigt samfund med sammenhængskraft. Der er samtidig svaret på de demografiske ændringer i Europa. Vi støtter styrkelsen af solidaritet mellem generationerne. Vi anerkender den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller. Vi har brug for stærke sociale sikkerhedsnet for vores borgere, men vi siger nej til harmoniseringen af de sociale sikringssystemer.

5 Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe skattesvig. Vi er imod skattely. Kommissionen må fokusere på styrkelsen af EU's kulturelle dimension ved at beskytte EU's kulturelle mangfoldighed. EU og dets medlemsstater bør have ambitiøse målsætninger for uddannelsesmæssig mobilitet. Uddannelse er et nationalt kompetenceområde, men vi ønsker at tage fat på den tværnationale dimension for at øge forståelsen af bredere europæiske sammenhænge og uddannelsesmæssige perspektiver og åbne horisonter med global tænkning og mellemkulturel forståelse. Vi forlanger, at den tyrkiske besættelse af Republikken Cyperns territorium øjeblikkeligt bringes til ophør, og vi støtter fuldt ud alle bestræbelser i FN-regi på at finde en løsning på Cypernspørgsmålet, som er i tråd med de værdier og principper, som EU bygger på. IV. Europa er en af verdens vigtige aktører. Vi ønsker at styrke EU's eksterne dimension. Vi ønsker, at der som led i EU's udenrigspolitiske aktiviteter vedtages fælles aktioner med henblik på at styrke Europas globale rolle på grundlag af grundlæggende EU-værdier såsom fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Vores prioriteter omfatter en styrket og omarbejdet naboskabspolitik, øget sikkerhed og forsvar, en stærk udenrigspolitik på energisikkerhedsområdet og solidt forankrede transatlantiske forbindelser. EU må tale med én stemme for at blive hørt. Vi må styrke Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ved fuldt ud at gennemføre henstillingerne i den evaluering, der blev foretaget i midten af 2013, navnlig ved at styrke den højtstående repræsentants politiske og koordinerende rolle. Vi må fortsat videreudvikle og styrke det transatlantiske partnerskab som en udenrigspolitisk topprioritet baseret på vores fælles værdier og interesser med henblik på at indtage det globale førerskab i centrale udenrigspolitiske spørgsmål. Vi betragter handel som et af nøgleelementerne i EU's politik udadtil. Vores mål er et globalt handelssystem, der er så åbent og så retfærdigt som muligt for både at knytte politiske bånd og skabe nye job i Europas eksportindustrier. Med hensyn hertil støtter vi de igangværende forhandlinger om strategiske partnerskaber og associeringsaftaler. Disse forhandlinger vedrører navnlig en handels- og investeringsaftale med USA, som sikrer Europas høje standarder inden for forbruger- og miljøbeskyttelse, social beskyttelse og databeskyttelse samt et højt niveau for beskyttelse af investeringer og også bidrager til at øge beskyttelsen af amerikanske borgere og unionsborgere mod terrorisme, men også handels- og investeringsaftaler med andre regioner og områder såsom Japan og andre asiatiske lande, Canada, Latinamerika og Middelhavsområdet. Vi må fortsat opbygge skræddersyede partnerskaber gennem den europæiske naboskabspolitik (ENP) baseret på "mere for mere"-konceptet, styrkelsen af demokratiske processer og retsstatsprincippet. Vi må bidrage til stabiliseringen af disse regioner og bringe dem nærmere Europa. Vi må stå skulder ved skulder med Ukraine og støtte en fredelig løsning på den væbnede konflikt i landets østlige region, der respekterer dets territoriale integritet. Vi må nøje overvåge de nødvendige sociale, økonomiske og politiske reformer og undertegne resten af AA/DCFTA'en (associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale) med Ukraine og AA/DCFTA'erne med Georgien og Moldova snarest muligt. Vi må arbejde hen imod hurtig visumliberalisering med det formål at nå frem til visumfri ordninger. Vi må trodse Ruslands kontinuerlige forsøg på at destabilisere ENP-lande, undergrave det østlige partnerskab og genetablere dets indflydelse over tidligere sovjetrepublikker; vi må vedtage tilstrækkeligt effektive sanktioner mod folkeretsstridige aktioner fra Ruslands side. Udvidelserne har været en af Den Europæiske Unions succeshistorier. Hvert enkelt kandidatland bør udelukkende bedømmes på grundlag af sine egne meritter, idet det dog samtidig er nødvendigt at være opmærksom på at Københavnskriterierne til fulde overholdes og at EU's kapacitet til at optage nye lande må styrkes. Hvad særligt angår Balkanlandene, støtter vi Thessalonikitilsagnene. I de kommende fem år ønsker vi at skabe de rette betingelser for udvidelse i denne region. Desuden agter vi at gøre EU's geografiske og politiske grænser til genstand for en generel drøftelse.

6 Med hensyn til det særlige tilfælde med tidsubegrænsede forhandlinger med Tyrkiet, vil vi, i mangel af en vellykket afslutning på disse forhandlinger, undersøge mulighederne for et privilegeret og opgraderet partnerskab, og derfor er fuldt medlemskab for Tyrkiet ikke længere vores mål. Vi må udnytte Lissabontraktatens fulde potentiale i spørgsmål vedrørende FSFP (den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik), f.eks. for så vidt angår permanent struktureret samarbejde, styrke Europas forsvarsindustri, udarbejde en ny europæisk sikkerhedsstrategi og en ny fleksibel og deployerbar model for EU-kampgrupper og overvinde mangle i vores kapacitet. Vi ønsker, at EU og dets medlemsstater fortsat engagerer sig i millenniumudviklingsmålene med det formål at udrydde ekstrem fattigdom senest i EU bør forblive den førende globale udviklingsbistandsyder. Dog insisterer vi på, at denne form for bistand fortrinsvis ydes til lande, der har opnået fine resultater med hensyn til god regeringsførelse, respekt for demokratiske principper og overholdelse af menneskerettighederne. EU må finde et svar på de bekymringer, som Det Forenede Kongerige har givet udtryk for. EPP- Gruppen ønsker at beholde Det Forenede Kongerige som medlem af Den Europæiske Union. EU's grundlæggende frihedsrettigheder kan ikke ændres. Desuden må Det Forenede Kongerige ikke blokere for fremtidige integrationstiltag, navnlig i euroområdet. Vi ønsker at ændre Europa. Vi ønsker at forbedre Europa. EU skal være et hjem for sine borgere og må ikke opfattes som en trussel. Med denne reformdagsorden går EPP-Gruppen forrest i debatten om Den Europæiske Unions fremtid. Vi er Europas politiske hjerte. (Uofficiel oversættelse fra engelsk)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 31.3.2010 KOM(2010) 135 endelig VOL. II BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere