En reformdagsorden for Europas fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En reformdagsorden for Europas fremtid"

Transkript

1 En reformdagsorden for Europas fremtid EPP-GRUPPENS PRIORITETER FOR Den Europæiske Union står over for enorme udfordringer efter valget til Europa-Parlamentet. Millioner af arbejdsløse, stadig højere migrationsstrømme, hård global konkurrence og kriseforanstaltninger ledsages af svigtende tillid til, at problemerne kan løses ved hjælp af politik. EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer har stået i spidsen for de reformer, der har gjort det muligt for Den Europæiske Union at overvinde den umiddelbare krise. Vi ønsker nu at reformere EU og gøre det i stand til at tage de kommende udfordringer op. Det skal ske ved at forbedre Europas konkurrenceevne med henblik på øget vækst og beskæftigelse og derved genvinde borgernes tillid. Europa er et kontinent kendetegnet ved værdier og menneskelig værdighed som de er afspejlet i chartret om grundlæggende rettigheder. EU må bevise, at det er i stand til på én gang at forsvare sine kristeligtdemokratiske værdier og sin sociale model over for den globale konkurrence og også klare den demografiske udfordring. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør anvendes på systematisk og grundig vis for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at gennemføre EU-lovgivning eller ej. Disse hensyn betyder, at de nationale parlamenters bør høres og tages i betragtning på linje med protokol nr. 1 og 2 til Lissabontraktaten.

2 Vi ønsker, at den kommende Kommission medtager følgende mål i sit arbejdsprogram: I. Vi har stabiliseret Europa efter krisen. På dette grundlag må vi fokusere på vækst og jobskabelse. Reglerne i stabilitets- og vækstpagten skal sættes i anvendelse. Den vedtagne two-pack og sixpack skal gennemføres fuldt ud og overholdes. Der må ikke foretages politisk motiverede ændringer eller politisk motiverede indrømmelser. Udvisning af ansvarsfuldhed i dag med hensyn til overholdelsen af bæredygtige budgetter betyder, at vi kan undgå at bebyrde fremtidige generationer med ny gæld. Det centrale instrument til forbedring af Europas konkurrenceevne er det indre marked. Eksisterende regler skal gennemføres og det indre marked for tjenesteydelser skal færdiggøres. Vi insisterer på, at den nye Kommission fremlægger lovgivningsmæssige forslag med henblik på at følge op på den digitale dagsorden som en central prioritet og gøre den til et værktøj i færdiggørelsen af det digitale marked. Fælles databeskyttelsesregler, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og forslag til deres håndhævelse i en global økonomi er afgørende for realiseringen af det digitale markeds fulde potentiale. Vi har brug for en effektiv europæisk strategi til fremme af internetsikkerhed og imødegåelse af krænkelser af den private sfære. Europa har potentialet til at blive en verdensleder på det digitale marked. Vi har brug for en genindustrialisering af Europa baseret på en sammenhængende strategi. Kommissionen skal stille sig i spidsen for et sådant initiativ og forbedre vores industrielle konkurrenceevne uden at pålægge virksomhederne uforholdsmæssigt store byrder. Euroområdet skal ledes af en fast formand for Eurogruppen. Denne formand bør være kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, som med henblik på at tilse de nationale budgetter inden for rammerne af det europæiske semester, bør have en rolle svarende til konkurrencekommissærens. Euroen er vores fælles skæbne. Vi ønsker ikke, at EU bliver delt op i euro- og ikke euro-medlemsstater. Der bør derfor gøres brug af fællesskabsinstitutioner snarere end at der etableres nye bureaukratiske strukturer. Eventuelle nye instrumenter skal sikre, at incitamenter og konditionalitet går hånd i hånd. Vi efterspørger en EU-ramme, der gør det muligt for virksomheder at investere mere i forskning og udvikling. Innovation er fremtiden. Europa har brug for en fælles energipolitik, der er bæredygtig og fører til større sikkerhed, uafhængighed og diversitet i vores energiforsyninger. Vi har også brug for konkurrencedygtige og overkommelige energipriser, der bidrager til vækst og beskæftigelse. For at nå dertil må vi investere mere i EU's interne grænseoverskridende energiinfrastruktur og navnlig i indbyrdes forbindelser. Kun med et fungerende fælles marked for energi, der er baseret på markedsprincipper og som har fokus på at samle vores fælles købekraft under ét i forhandlinger med tredjepartsleverandører, kan vi nå dette mål. EU har i de senere år gjort sig store bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer. Nu har vi brug for realistiske klimamål og vi har brug for en reform af emissionshandelssystemet (ETS), således at det bliver muligt for os at sænke udledningen af CO2 og samtidig beholde vores energiintensive industrier og forhindre dem i at flytte job til udlandet samtidig med at vi når de vedtagne mål. Der vil blive lagt stor vægt på at gennemføre og håndhæve den bankunion, der er nået til enighed om, for at sikre, at der etableres et troværdigt og robust system. Europa har skabt et SMV-venligt miljø, som bl.a. omfatter tilvejebringelse af de bedste finansielle og juridiske betingelser for nye virksomheder. Virksomheder og små virksomheder skal have adgang til kredit til nogenlunde de samme overkommelige renter. EIB's kapitalforhøjelse for 2013 skal udnyttes fuldt ud. Derudover har vi brug for moderne finansielle instrumenter såsom risikokapital, crowd-funding og projektobligationer. SMV'er skal have bedre adgang til offentlige indkøb og offentlig finansiering på EU-plan og nationalt plan. EU's budget til strukturpolitikkerne er på mere end 350 mia. EUR indtil 2020, og er et centralt værktøj til tilvejebringelse af investeringer, konkurrencedygtighed og solidaritet. Disse finansielle midler skal bruges på at skabe vækst samtidig med at tages hensyn til de landespecifikke henstillinger.

3 Midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for bør muliggøre en øget orientering i retning af innovation, investeringer, beskæftigelse og vækst i Europa. Revisionen bør også bane vej for et nyt system for egne ressourcer baseret på arbejdet i højniveaugruppen. Kommissionen har påbegyndt en afbureaukratisering på grundlag af forslag der er forelagt af Stoiber-højniveaugruppen. Kommissionens afbureaukratiserings-initiativ, REFIT, skal gennemføres. Medlemsstaterne bør påtage sig deres del af ansvaret for en afbureaukratisering. Denne proces skal intensiveres og videreføres. Vi har brug for et uafhængigt udvalg til at foretage en neutral vurdering af konsekvenserne af EU-regler. Gennemførelsen af EU-retten skal følges og undersøges på EU-plan på sammenhængende vis. Med henblik på afbureaukratiseringen skal en af Kommissionens næstformænd i Kommissionens næste mandatperiode pålægges ansvaret for kontinuerlig kontrol af EU's lovgivning på alle områder og således have til opgave at evaluere den praktiske gennemførlighed af og behovet for en sådan lovgivning samt at koordinere forslag til ophævelse, forenkling og opdatering af lovgivning. Kommissionen bør også have en kommissær med en nærhedsprincipportefølje og et særligt ansvar for at kontrollere gennemførelsen af nærhedsprincippet i relation til ny og allerede eksisterende EU-lovgivning. Europa skal udvikle en maritim strategi for at bidrage til økonomisk vækst. EU skal tilvejebringe mere merværdi til unionsborgernes sundhed ved at fremme forebyggende sundhedsforanstaltninger navnlig gennem fremme af en sund livsstil, fødevaresikkerhed og bekæmpelse af fødevaresvig. De finansielle og sociale byrder i relation til ikke-overførbare sygdomme såsom kræft skal mindskes ved hjælp af en effektiv fælles EU-indsats baseret på vellykkede og allerede eksisterende initiativer som f.eks. EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer), CANCON (Comprehensive Cancer Control) og Equity Action. Den fælles landbrugspolitik skal gennemføres på ikke-bureaukratisk vis, således at Europas landbrug kan være konkurrencedygtigt og sikre de 500 mio. borgere fødevaresikkerhed. Udbetalinger under den fælles landbrugspolitik skal fokusere på jobbevarelse og hjælp til udvikling af landdistrikter. II. Vi har gjort Europa til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Nu må vi værne om vores humanitære værdier og forsvare Europa mod kriminalitet og terror. For at leve op til sit humanitære ansvar, bør EU etablere et fuldt effektivt fælles asylsystem, mens medlemsstaterne må gennemføre de allerede eksisterende regler i det fælles asylsystem fuldt ud. Europa skal tilbyde politiske flygtninge og folk der flygter fra borgerkrig beskyttelse. Lovlig indvandring med det formål at søge arbejde er et nationalt kompetenceområde, som vi skal respektere. Vi må imødegå misbrug og skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter. Økonomiske migranter, der opholder sig ulovligt i EU, må sendes tilbage til deres hjemland under overholdelse af folkeretten og EU-retten. EU bør give bedre information om sin indvandringspolitik og risiciene ved ulovlig indvandring i indvandrernes oprindelseslande og samtidig fokusere på at yde mere målrettet udviklingsbistand og humanitær bistand. Den nye Kommission bør også have en kommissær for indvandringsrelaterede spørgsmål, således at der kan udarbejdes en fælles politik for asyl og indvandring. Hvad angår adgang til arbejdsmarkedet bør medlemsstaterne give unionsborgere fortrinsret. Vi ønsker at gøre Europas grænser sikrere ved at forøge grænsebeskyttelsesagenturet Frontex's finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer og styrke dets rolle og dets særlige rettigheder. Navnlig små lande og lande langs Europas kystlinje konfronteres med ganske særlige udfordringer ift. indvandring. Vi er vidne til et uforholdsmæssigt stort pres på medlemsstaterne, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Der er brug for ansvarsfuldhed og solidaritet i medlemsstaterne. Vi ønsker at sætte en stopper for organiseret kriminalitet og menneskehandel for at forhindre tragedier langs Europas kyster. Vores mål er på den ene side at finde løsninger, der kombinerer støtte til og solidaritet med de medlemsstater, der er særligt berørte af en øget tilstrømning af indvandrere, og, på den anden side, at finde frem til effektive foranstaltninger der kan dæmme op for misbrug af asylsystemet.

4 Der må ikke ske tilbageskridt i forbindelse med et grundlæggende EU-princip som f.eks. fri bevægelighed. Misbrug af princippet om fri bevægelighed må bekæmpes på såvel nationalt plan som EU-plan. Vi ønsker at forenkle og øge bevægeligheden for EU's arbejdskraft. Socialt bedrageri og social dumping kan ikke tolereres. EU må tage kriterierne for familiesammenføring op til fornyet overvejelse. Schengenområdet bør fuldendes, således at alle de medlemsstater, der har ansøgt om at tiltræde det og opfylder de nødvendige kriterier herfor, optages. Vi har brug for en strategi til fremme af cybersikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet. Det politimæssige og retlige samarbejde mellem medlemsstaterne må forbedres for at forbedre bekæmpelsen af online- og offline kriminalitet. Kampen for kvinders rettigheder, herunder elmiminering af løngabet mellem mænd og kvinder og bekæmpelsen af kønsbaseret vold, skal forblive en prioritet. Børns rettigheder skal respekteres, og vi må sikre, at der tages hensyn til deres tarv i alle EU's politiske og lovgivningsmæssige tekster. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og terrororganisationer herunder anvendelse af konfiskering og "følg pengene"-princippet skal fortsat være en prioritet for EU, hvilket også gælder bekæmpelsen af menneskehandel, hvor der bl.a. skal lægges særlig vægt på at beskytte og støtte ofre for terrorisme og sikre deres rettigheder og på at udarbejde et europæisk charter for ofre for terrorisme. Der skal sikres mediepluralisme i alle medlemsstaterne og samtidig ske en forbedring af gennemsigtigheden af ejerskabsforhold og en begrænsning af den politiske indflydelse. Europa er et retsstatssamfund. Derfor ønsker vi en objektiv evaluering af de nationale retssystemers uafhængighed og funktion. EU respekterer sine medlemsstaters territoriale og forfatningsmæssige integritet. Rettighederne for personer, der tilhører oprindeligt bosiddende nationale minoriteter og sproggrupper, skal sikres i alle medlemsstaterne. Der skal lægges særlig vægt på lige rettigheder for romabefolkningen og romadiasporaen i alle medlemsstaterne. Vi bør ændre bestemmelserne vedrørende det europæiske borgerinitiativ for at øge borgernes deltagelse. III. Vi vil kæmpe for, at den europæiske sociale model forbliver bæredygtig i en verden i stadig forandring. EPP-Gruppens ledende princip er den sociale markedsøkonomi, som anerkender sociale virksomheder som et middel til social og økonomisk samhørighed overalt i Europa, eftersom de er med til at opbygge en pluralistisk og modstandsdygtig social markedsøkonomi. Ved at bygge på en lang markedsøkonomitraditions styrker er sociale iværksættere også drivkræfter bag forandring og innovative løsninger på tidens store udfordringer. Der må gøres mere for at nå Europa 2020-målene om udryddelse af fattigdom og højnelse af uddannelsesniveauerne på tværs af alle samfundslag og aldersgrupper. Retningslinjerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal gennemføres fuldt ud. Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne fuldt ud gennemfører og overholder ungdomsgarantiordningen. Vi ønsker at evaluere de sociale virkninger af fremtidige forslag til reformer og drøfte de sociale konsekvenser af disse politikker, navnlig for familierne. Solidaritet mellem generationerne er nøglen til et bæredygtigt samfund med sammenhængskraft. Der er samtidig svaret på de demografiske ændringer i Europa. Vi støtter styrkelsen af solidaritet mellem generationerne. Vi anerkender den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller. Vi har brug for stærke sociale sikkerhedsnet for vores borgere, men vi siger nej til harmoniseringen af de sociale sikringssystemer.

5 Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe skattesvig. Vi er imod skattely. Kommissionen må fokusere på styrkelsen af EU's kulturelle dimension ved at beskytte EU's kulturelle mangfoldighed. EU og dets medlemsstater bør have ambitiøse målsætninger for uddannelsesmæssig mobilitet. Uddannelse er et nationalt kompetenceområde, men vi ønsker at tage fat på den tværnationale dimension for at øge forståelsen af bredere europæiske sammenhænge og uddannelsesmæssige perspektiver og åbne horisonter med global tænkning og mellemkulturel forståelse. Vi forlanger, at den tyrkiske besættelse af Republikken Cyperns territorium øjeblikkeligt bringes til ophør, og vi støtter fuldt ud alle bestræbelser i FN-regi på at finde en løsning på Cypernspørgsmålet, som er i tråd med de værdier og principper, som EU bygger på. IV. Europa er en af verdens vigtige aktører. Vi ønsker at styrke EU's eksterne dimension. Vi ønsker, at der som led i EU's udenrigspolitiske aktiviteter vedtages fælles aktioner med henblik på at styrke Europas globale rolle på grundlag af grundlæggende EU-værdier såsom fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Vores prioriteter omfatter en styrket og omarbejdet naboskabspolitik, øget sikkerhed og forsvar, en stærk udenrigspolitik på energisikkerhedsområdet og solidt forankrede transatlantiske forbindelser. EU må tale med én stemme for at blive hørt. Vi må styrke Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ved fuldt ud at gennemføre henstillingerne i den evaluering, der blev foretaget i midten af 2013, navnlig ved at styrke den højtstående repræsentants politiske og koordinerende rolle. Vi må fortsat videreudvikle og styrke det transatlantiske partnerskab som en udenrigspolitisk topprioritet baseret på vores fælles værdier og interesser med henblik på at indtage det globale førerskab i centrale udenrigspolitiske spørgsmål. Vi betragter handel som et af nøgleelementerne i EU's politik udadtil. Vores mål er et globalt handelssystem, der er så åbent og så retfærdigt som muligt for både at knytte politiske bånd og skabe nye job i Europas eksportindustrier. Med hensyn hertil støtter vi de igangværende forhandlinger om strategiske partnerskaber og associeringsaftaler. Disse forhandlinger vedrører navnlig en handels- og investeringsaftale med USA, som sikrer Europas høje standarder inden for forbruger- og miljøbeskyttelse, social beskyttelse og databeskyttelse samt et højt niveau for beskyttelse af investeringer og også bidrager til at øge beskyttelsen af amerikanske borgere og unionsborgere mod terrorisme, men også handels- og investeringsaftaler med andre regioner og områder såsom Japan og andre asiatiske lande, Canada, Latinamerika og Middelhavsområdet. Vi må fortsat opbygge skræddersyede partnerskaber gennem den europæiske naboskabspolitik (ENP) baseret på "mere for mere"-konceptet, styrkelsen af demokratiske processer og retsstatsprincippet. Vi må bidrage til stabiliseringen af disse regioner og bringe dem nærmere Europa. Vi må stå skulder ved skulder med Ukraine og støtte en fredelig løsning på den væbnede konflikt i landets østlige region, der respekterer dets territoriale integritet. Vi må nøje overvåge de nødvendige sociale, økonomiske og politiske reformer og undertegne resten af AA/DCFTA'en (associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale) med Ukraine og AA/DCFTA'erne med Georgien og Moldova snarest muligt. Vi må arbejde hen imod hurtig visumliberalisering med det formål at nå frem til visumfri ordninger. Vi må trodse Ruslands kontinuerlige forsøg på at destabilisere ENP-lande, undergrave det østlige partnerskab og genetablere dets indflydelse over tidligere sovjetrepublikker; vi må vedtage tilstrækkeligt effektive sanktioner mod folkeretsstridige aktioner fra Ruslands side. Udvidelserne har været en af Den Europæiske Unions succeshistorier. Hvert enkelt kandidatland bør udelukkende bedømmes på grundlag af sine egne meritter, idet det dog samtidig er nødvendigt at være opmærksom på at Københavnskriterierne til fulde overholdes og at EU's kapacitet til at optage nye lande må styrkes. Hvad særligt angår Balkanlandene, støtter vi Thessalonikitilsagnene. I de kommende fem år ønsker vi at skabe de rette betingelser for udvidelse i denne region. Desuden agter vi at gøre EU's geografiske og politiske grænser til genstand for en generel drøftelse.

6 Med hensyn til det særlige tilfælde med tidsubegrænsede forhandlinger med Tyrkiet, vil vi, i mangel af en vellykket afslutning på disse forhandlinger, undersøge mulighederne for et privilegeret og opgraderet partnerskab, og derfor er fuldt medlemskab for Tyrkiet ikke længere vores mål. Vi må udnytte Lissabontraktatens fulde potentiale i spørgsmål vedrørende FSFP (den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik), f.eks. for så vidt angår permanent struktureret samarbejde, styrke Europas forsvarsindustri, udarbejde en ny europæisk sikkerhedsstrategi og en ny fleksibel og deployerbar model for EU-kampgrupper og overvinde mangle i vores kapacitet. Vi ønsker, at EU og dets medlemsstater fortsat engagerer sig i millenniumudviklingsmålene med det formål at udrydde ekstrem fattigdom senest i EU bør forblive den førende globale udviklingsbistandsyder. Dog insisterer vi på, at denne form for bistand fortrinsvis ydes til lande, der har opnået fine resultater med hensyn til god regeringsførelse, respekt for demokratiske principper og overholdelse af menneskerettighederne. EU må finde et svar på de bekymringer, som Det Forenede Kongerige har givet udtryk for. EPP- Gruppen ønsker at beholde Det Forenede Kongerige som medlem af Den Europæiske Union. EU's grundlæggende frihedsrettigheder kan ikke ændres. Desuden må Det Forenede Kongerige ikke blokere for fremtidige integrationstiltag, navnlig i euroområdet. Vi ønsker at ændre Europa. Vi ønsker at forbedre Europa. EU skal være et hjem for sine borgere og må ikke opfattes som en trussel. Med denne reformdagsorden går EPP-Gruppen forrest i debatten om Den Europæiske Unions fremtid. Vi er Europas politiske hjerte. (Uofficiel oversættelse fra engelsk)

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Hvad gør vi for dig?

Hvad gør vi for dig? Hvad gør vi for dig? DA Hvad gør vi for dig? I de senere år har Europa været ramt af en international økonomisk og finansiel krise af hidtil usete dimensioner. Socialsikring, sygesikring, pensioner og

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere