En reformdagsorden for Europas fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En reformdagsorden for Europas fremtid"

Transkript

1 En reformdagsorden for Europas fremtid EPP-GRUPPENS PRIORITETER FOR Den Europæiske Union står over for enorme udfordringer efter valget til Europa-Parlamentet. Millioner af arbejdsløse, stadig højere migrationsstrømme, hård global konkurrence og kriseforanstaltninger ledsages af svigtende tillid til, at problemerne kan løses ved hjælp af politik. EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet og medlemsstaternes regeringer har stået i spidsen for de reformer, der har gjort det muligt for Den Europæiske Union at overvinde den umiddelbare krise. Vi ønsker nu at reformere EU og gøre det i stand til at tage de kommende udfordringer op. Det skal ske ved at forbedre Europas konkurrenceevne med henblik på øget vækst og beskæftigelse og derved genvinde borgernes tillid. Europa er et kontinent kendetegnet ved værdier og menneskelig værdighed som de er afspejlet i chartret om grundlæggende rettigheder. EU må bevise, at det er i stand til på én gang at forsvare sine kristeligtdemokratiske værdier og sin sociale model over for den globale konkurrence og også klare den demografiske udfordring. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet bør anvendes på systematisk og grundig vis for at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at gennemføre EU-lovgivning eller ej. Disse hensyn betyder, at de nationale parlamenters bør høres og tages i betragtning på linje med protokol nr. 1 og 2 til Lissabontraktaten.

2 Vi ønsker, at den kommende Kommission medtager følgende mål i sit arbejdsprogram: I. Vi har stabiliseret Europa efter krisen. På dette grundlag må vi fokusere på vækst og jobskabelse. Reglerne i stabilitets- og vækstpagten skal sættes i anvendelse. Den vedtagne two-pack og sixpack skal gennemføres fuldt ud og overholdes. Der må ikke foretages politisk motiverede ændringer eller politisk motiverede indrømmelser. Udvisning af ansvarsfuldhed i dag med hensyn til overholdelsen af bæredygtige budgetter betyder, at vi kan undgå at bebyrde fremtidige generationer med ny gæld. Det centrale instrument til forbedring af Europas konkurrenceevne er det indre marked. Eksisterende regler skal gennemføres og det indre marked for tjenesteydelser skal færdiggøres. Vi insisterer på, at den nye Kommission fremlægger lovgivningsmæssige forslag med henblik på at følge op på den digitale dagsorden som en central prioritet og gøre den til et værktøj i færdiggørelsen af det digitale marked. Fælles databeskyttelsesregler, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og forslag til deres håndhævelse i en global økonomi er afgørende for realiseringen af det digitale markeds fulde potentiale. Vi har brug for en effektiv europæisk strategi til fremme af internetsikkerhed og imødegåelse af krænkelser af den private sfære. Europa har potentialet til at blive en verdensleder på det digitale marked. Vi har brug for en genindustrialisering af Europa baseret på en sammenhængende strategi. Kommissionen skal stille sig i spidsen for et sådant initiativ og forbedre vores industrielle konkurrenceevne uden at pålægge virksomhederne uforholdsmæssigt store byrder. Euroområdet skal ledes af en fast formand for Eurogruppen. Denne formand bør være kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, som med henblik på at tilse de nationale budgetter inden for rammerne af det europæiske semester, bør have en rolle svarende til konkurrencekommissærens. Euroen er vores fælles skæbne. Vi ønsker ikke, at EU bliver delt op i euro- og ikke euro-medlemsstater. Der bør derfor gøres brug af fællesskabsinstitutioner snarere end at der etableres nye bureaukratiske strukturer. Eventuelle nye instrumenter skal sikre, at incitamenter og konditionalitet går hånd i hånd. Vi efterspørger en EU-ramme, der gør det muligt for virksomheder at investere mere i forskning og udvikling. Innovation er fremtiden. Europa har brug for en fælles energipolitik, der er bæredygtig og fører til større sikkerhed, uafhængighed og diversitet i vores energiforsyninger. Vi har også brug for konkurrencedygtige og overkommelige energipriser, der bidrager til vækst og beskæftigelse. For at nå dertil må vi investere mere i EU's interne grænseoverskridende energiinfrastruktur og navnlig i indbyrdes forbindelser. Kun med et fungerende fælles marked for energi, der er baseret på markedsprincipper og som har fokus på at samle vores fælles købekraft under ét i forhandlinger med tredjepartsleverandører, kan vi nå dette mål. EU har i de senere år gjort sig store bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer. Nu har vi brug for realistiske klimamål og vi har brug for en reform af emissionshandelssystemet (ETS), således at det bliver muligt for os at sænke udledningen af CO2 og samtidig beholde vores energiintensive industrier og forhindre dem i at flytte job til udlandet samtidig med at vi når de vedtagne mål. Der vil blive lagt stor vægt på at gennemføre og håndhæve den bankunion, der er nået til enighed om, for at sikre, at der etableres et troværdigt og robust system. Europa har skabt et SMV-venligt miljø, som bl.a. omfatter tilvejebringelse af de bedste finansielle og juridiske betingelser for nye virksomheder. Virksomheder og små virksomheder skal have adgang til kredit til nogenlunde de samme overkommelige renter. EIB's kapitalforhøjelse for 2013 skal udnyttes fuldt ud. Derudover har vi brug for moderne finansielle instrumenter såsom risikokapital, crowd-funding og projektobligationer. SMV'er skal have bedre adgang til offentlige indkøb og offentlig finansiering på EU-plan og nationalt plan. EU's budget til strukturpolitikkerne er på mere end 350 mia. EUR indtil 2020, og er et centralt værktøj til tilvejebringelse af investeringer, konkurrencedygtighed og solidaritet. Disse finansielle midler skal bruges på at skabe vækst samtidig med at tages hensyn til de landespecifikke henstillinger.

3 Midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for bør muliggøre en øget orientering i retning af innovation, investeringer, beskæftigelse og vækst i Europa. Revisionen bør også bane vej for et nyt system for egne ressourcer baseret på arbejdet i højniveaugruppen. Kommissionen har påbegyndt en afbureaukratisering på grundlag af forslag der er forelagt af Stoiber-højniveaugruppen. Kommissionens afbureaukratiserings-initiativ, REFIT, skal gennemføres. Medlemsstaterne bør påtage sig deres del af ansvaret for en afbureaukratisering. Denne proces skal intensiveres og videreføres. Vi har brug for et uafhængigt udvalg til at foretage en neutral vurdering af konsekvenserne af EU-regler. Gennemførelsen af EU-retten skal følges og undersøges på EU-plan på sammenhængende vis. Med henblik på afbureaukratiseringen skal en af Kommissionens næstformænd i Kommissionens næste mandatperiode pålægges ansvaret for kontinuerlig kontrol af EU's lovgivning på alle områder og således have til opgave at evaluere den praktiske gennemførlighed af og behovet for en sådan lovgivning samt at koordinere forslag til ophævelse, forenkling og opdatering af lovgivning. Kommissionen bør også have en kommissær med en nærhedsprincipportefølje og et særligt ansvar for at kontrollere gennemførelsen af nærhedsprincippet i relation til ny og allerede eksisterende EU-lovgivning. Europa skal udvikle en maritim strategi for at bidrage til økonomisk vækst. EU skal tilvejebringe mere merværdi til unionsborgernes sundhed ved at fremme forebyggende sundhedsforanstaltninger navnlig gennem fremme af en sund livsstil, fødevaresikkerhed og bekæmpelse af fødevaresvig. De finansielle og sociale byrder i relation til ikke-overførbare sygdomme såsom kræft skal mindskes ved hjælp af en effektiv fælles EU-indsats baseret på vellykkede og allerede eksisterende initiativer som f.eks. EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer), CANCON (Comprehensive Cancer Control) og Equity Action. Den fælles landbrugspolitik skal gennemføres på ikke-bureaukratisk vis, således at Europas landbrug kan være konkurrencedygtigt og sikre de 500 mio. borgere fødevaresikkerhed. Udbetalinger under den fælles landbrugspolitik skal fokusere på jobbevarelse og hjælp til udvikling af landdistrikter. II. Vi har gjort Europa til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Nu må vi værne om vores humanitære værdier og forsvare Europa mod kriminalitet og terror. For at leve op til sit humanitære ansvar, bør EU etablere et fuldt effektivt fælles asylsystem, mens medlemsstaterne må gennemføre de allerede eksisterende regler i det fælles asylsystem fuldt ud. Europa skal tilbyde politiske flygtninge og folk der flygter fra borgerkrig beskyttelse. Lovlig indvandring med det formål at søge arbejde er et nationalt kompetenceområde, som vi skal respektere. Vi må imødegå misbrug og skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter. Økonomiske migranter, der opholder sig ulovligt i EU, må sendes tilbage til deres hjemland under overholdelse af folkeretten og EU-retten. EU bør give bedre information om sin indvandringspolitik og risiciene ved ulovlig indvandring i indvandrernes oprindelseslande og samtidig fokusere på at yde mere målrettet udviklingsbistand og humanitær bistand. Den nye Kommission bør også have en kommissær for indvandringsrelaterede spørgsmål, således at der kan udarbejdes en fælles politik for asyl og indvandring. Hvad angår adgang til arbejdsmarkedet bør medlemsstaterne give unionsborgere fortrinsret. Vi ønsker at gøre Europas grænser sikrere ved at forøge grænsebeskyttelsesagenturet Frontex's finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer og styrke dets rolle og dets særlige rettigheder. Navnlig små lande og lande langs Europas kystlinje konfronteres med ganske særlige udfordringer ift. indvandring. Vi er vidne til et uforholdsmæssigt stort pres på medlemsstaterne, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Der er brug for ansvarsfuldhed og solidaritet i medlemsstaterne. Vi ønsker at sætte en stopper for organiseret kriminalitet og menneskehandel for at forhindre tragedier langs Europas kyster. Vores mål er på den ene side at finde løsninger, der kombinerer støtte til og solidaritet med de medlemsstater, der er særligt berørte af en øget tilstrømning af indvandrere, og, på den anden side, at finde frem til effektive foranstaltninger der kan dæmme op for misbrug af asylsystemet.

4 Der må ikke ske tilbageskridt i forbindelse med et grundlæggende EU-princip som f.eks. fri bevægelighed. Misbrug af princippet om fri bevægelighed må bekæmpes på såvel nationalt plan som EU-plan. Vi ønsker at forenkle og øge bevægeligheden for EU's arbejdskraft. Socialt bedrageri og social dumping kan ikke tolereres. EU må tage kriterierne for familiesammenføring op til fornyet overvejelse. Schengenområdet bør fuldendes, således at alle de medlemsstater, der har ansøgt om at tiltræde det og opfylder de nødvendige kriterier herfor, optages. Vi har brug for en strategi til fremme af cybersikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet. Det politimæssige og retlige samarbejde mellem medlemsstaterne må forbedres for at forbedre bekæmpelsen af online- og offline kriminalitet. Kampen for kvinders rettigheder, herunder elmiminering af løngabet mellem mænd og kvinder og bekæmpelsen af kønsbaseret vold, skal forblive en prioritet. Børns rettigheder skal respekteres, og vi må sikre, at der tages hensyn til deres tarv i alle EU's politiske og lovgivningsmæssige tekster. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og terrororganisationer herunder anvendelse af konfiskering og "følg pengene"-princippet skal fortsat være en prioritet for EU, hvilket også gælder bekæmpelsen af menneskehandel, hvor der bl.a. skal lægges særlig vægt på at beskytte og støtte ofre for terrorisme og sikre deres rettigheder og på at udarbejde et europæisk charter for ofre for terrorisme. Der skal sikres mediepluralisme i alle medlemsstaterne og samtidig ske en forbedring af gennemsigtigheden af ejerskabsforhold og en begrænsning af den politiske indflydelse. Europa er et retsstatssamfund. Derfor ønsker vi en objektiv evaluering af de nationale retssystemers uafhængighed og funktion. EU respekterer sine medlemsstaters territoriale og forfatningsmæssige integritet. Rettighederne for personer, der tilhører oprindeligt bosiddende nationale minoriteter og sproggrupper, skal sikres i alle medlemsstaterne. Der skal lægges særlig vægt på lige rettigheder for romabefolkningen og romadiasporaen i alle medlemsstaterne. Vi bør ændre bestemmelserne vedrørende det europæiske borgerinitiativ for at øge borgernes deltagelse. III. Vi vil kæmpe for, at den europæiske sociale model forbliver bæredygtig i en verden i stadig forandring. EPP-Gruppens ledende princip er den sociale markedsøkonomi, som anerkender sociale virksomheder som et middel til social og økonomisk samhørighed overalt i Europa, eftersom de er med til at opbygge en pluralistisk og modstandsdygtig social markedsøkonomi. Ved at bygge på en lang markedsøkonomitraditions styrker er sociale iværksættere også drivkræfter bag forandring og innovative løsninger på tidens store udfordringer. Der må gøres mere for at nå Europa 2020-målene om udryddelse af fattigdom og højnelse af uddannelsesniveauerne på tværs af alle samfundslag og aldersgrupper. Retningslinjerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal gennemføres fuldt ud. Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne fuldt ud gennemfører og overholder ungdomsgarantiordningen. Vi ønsker at evaluere de sociale virkninger af fremtidige forslag til reformer og drøfte de sociale konsekvenser af disse politikker, navnlig for familierne. Solidaritet mellem generationerne er nøglen til et bæredygtigt samfund med sammenhængskraft. Der er samtidig svaret på de demografiske ændringer i Europa. Vi støtter styrkelsen af solidaritet mellem generationerne. Vi anerkender den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller. Vi har brug for stærke sociale sikkerhedsnet for vores borgere, men vi siger nej til harmoniseringen af de sociale sikringssystemer.

5 Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe skattesvig. Vi er imod skattely. Kommissionen må fokusere på styrkelsen af EU's kulturelle dimension ved at beskytte EU's kulturelle mangfoldighed. EU og dets medlemsstater bør have ambitiøse målsætninger for uddannelsesmæssig mobilitet. Uddannelse er et nationalt kompetenceområde, men vi ønsker at tage fat på den tværnationale dimension for at øge forståelsen af bredere europæiske sammenhænge og uddannelsesmæssige perspektiver og åbne horisonter med global tænkning og mellemkulturel forståelse. Vi forlanger, at den tyrkiske besættelse af Republikken Cyperns territorium øjeblikkeligt bringes til ophør, og vi støtter fuldt ud alle bestræbelser i FN-regi på at finde en løsning på Cypernspørgsmålet, som er i tråd med de værdier og principper, som EU bygger på. IV. Europa er en af verdens vigtige aktører. Vi ønsker at styrke EU's eksterne dimension. Vi ønsker, at der som led i EU's udenrigspolitiske aktiviteter vedtages fælles aktioner med henblik på at styrke Europas globale rolle på grundlag af grundlæggende EU-værdier såsom fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Vores prioriteter omfatter en styrket og omarbejdet naboskabspolitik, øget sikkerhed og forsvar, en stærk udenrigspolitik på energisikkerhedsområdet og solidt forankrede transatlantiske forbindelser. EU må tale med én stemme for at blive hørt. Vi må styrke Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ved fuldt ud at gennemføre henstillingerne i den evaluering, der blev foretaget i midten af 2013, navnlig ved at styrke den højtstående repræsentants politiske og koordinerende rolle. Vi må fortsat videreudvikle og styrke det transatlantiske partnerskab som en udenrigspolitisk topprioritet baseret på vores fælles værdier og interesser med henblik på at indtage det globale førerskab i centrale udenrigspolitiske spørgsmål. Vi betragter handel som et af nøgleelementerne i EU's politik udadtil. Vores mål er et globalt handelssystem, der er så åbent og så retfærdigt som muligt for både at knytte politiske bånd og skabe nye job i Europas eksportindustrier. Med hensyn hertil støtter vi de igangværende forhandlinger om strategiske partnerskaber og associeringsaftaler. Disse forhandlinger vedrører navnlig en handels- og investeringsaftale med USA, som sikrer Europas høje standarder inden for forbruger- og miljøbeskyttelse, social beskyttelse og databeskyttelse samt et højt niveau for beskyttelse af investeringer og også bidrager til at øge beskyttelsen af amerikanske borgere og unionsborgere mod terrorisme, men også handels- og investeringsaftaler med andre regioner og områder såsom Japan og andre asiatiske lande, Canada, Latinamerika og Middelhavsområdet. Vi må fortsat opbygge skræddersyede partnerskaber gennem den europæiske naboskabspolitik (ENP) baseret på "mere for mere"-konceptet, styrkelsen af demokratiske processer og retsstatsprincippet. Vi må bidrage til stabiliseringen af disse regioner og bringe dem nærmere Europa. Vi må stå skulder ved skulder med Ukraine og støtte en fredelig løsning på den væbnede konflikt i landets østlige region, der respekterer dets territoriale integritet. Vi må nøje overvåge de nødvendige sociale, økonomiske og politiske reformer og undertegne resten af AA/DCFTA'en (associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale) med Ukraine og AA/DCFTA'erne med Georgien og Moldova snarest muligt. Vi må arbejde hen imod hurtig visumliberalisering med det formål at nå frem til visumfri ordninger. Vi må trodse Ruslands kontinuerlige forsøg på at destabilisere ENP-lande, undergrave det østlige partnerskab og genetablere dets indflydelse over tidligere sovjetrepublikker; vi må vedtage tilstrækkeligt effektive sanktioner mod folkeretsstridige aktioner fra Ruslands side. Udvidelserne har været en af Den Europæiske Unions succeshistorier. Hvert enkelt kandidatland bør udelukkende bedømmes på grundlag af sine egne meritter, idet det dog samtidig er nødvendigt at være opmærksom på at Københavnskriterierne til fulde overholdes og at EU's kapacitet til at optage nye lande må styrkes. Hvad særligt angår Balkanlandene, støtter vi Thessalonikitilsagnene. I de kommende fem år ønsker vi at skabe de rette betingelser for udvidelse i denne region. Desuden agter vi at gøre EU's geografiske og politiske grænser til genstand for en generel drøftelse.

6 Med hensyn til det særlige tilfælde med tidsubegrænsede forhandlinger med Tyrkiet, vil vi, i mangel af en vellykket afslutning på disse forhandlinger, undersøge mulighederne for et privilegeret og opgraderet partnerskab, og derfor er fuldt medlemskab for Tyrkiet ikke længere vores mål. Vi må udnytte Lissabontraktatens fulde potentiale i spørgsmål vedrørende FSFP (den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik), f.eks. for så vidt angår permanent struktureret samarbejde, styrke Europas forsvarsindustri, udarbejde en ny europæisk sikkerhedsstrategi og en ny fleksibel og deployerbar model for EU-kampgrupper og overvinde mangle i vores kapacitet. Vi ønsker, at EU og dets medlemsstater fortsat engagerer sig i millenniumudviklingsmålene med det formål at udrydde ekstrem fattigdom senest i EU bør forblive den førende globale udviklingsbistandsyder. Dog insisterer vi på, at denne form for bistand fortrinsvis ydes til lande, der har opnået fine resultater med hensyn til god regeringsførelse, respekt for demokratiske principper og overholdelse af menneskerettighederne. EU må finde et svar på de bekymringer, som Det Forenede Kongerige har givet udtryk for. EPP- Gruppen ønsker at beholde Det Forenede Kongerige som medlem af Den Europæiske Union. EU's grundlæggende frihedsrettigheder kan ikke ændres. Desuden må Det Forenede Kongerige ikke blokere for fremtidige integrationstiltag, navnlig i euroområdet. Vi ønsker at ændre Europa. Vi ønsker at forbedre Europa. EU skal være et hjem for sine borgere og må ikke opfattes som en trussel. Med denne reformdagsorden går EPP-Gruppen forrest i debatten om Den Europæiske Unions fremtid. Vi er Europas politiske hjerte. (Uofficiel oversættelse fra engelsk)

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2015 EU s politiske prioriteter for 2016 Selv om Europa-Kommissionen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Strasbourg, den 9. september 2015. Kære formand Martin Schulz Kære premierminister Xavier Bettel

Strasbourg, den 9. september 2015. Kære formand Martin Schulz Kære premierminister Xavier Bettel Jean-Claude Juncker Formand for Europa-Kommissionen Frans Timmermans Førstenæstformand for Europa-Kommissionen Strasbourg, den 9. september 2015 Kære formand Martin Schulz Kære premierminister Xavier Bettel

Læs mere

63((&+ 5RPDQR3URGL. Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL. Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV

63((&+ 5RPDQR3URGL. Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL. Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV 63((&+ 5RPDQR3URGL Formand for Europa-Kommissionen (8 VWLOVWDQGL Europa-Parlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUWV Hr. formand, ærede medlemmer, Det er mig en stor fornøjelse at være her i dag sammen med Dem. Debatten

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

UDVIDELSEN AF UNIONEN

UDVIDELSEN AF UNIONEN UDVIDELSEN AF UNIONEN Kroatien blev den 1. juli 2013 Den Europæiske Unions 28. medlemsstat. Kroatiens tiltrædelse, der fulgte efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse den 1. januar 2007, markerede den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

Indvandring, asylpolitik mv. i EU

Indvandring, asylpolitik mv. i EU Indvandring, asylpolitik mv. i EU Tema: Om etableringen af rettigheder for EU s borgere samtidig med, at grænserne mellem EU s lande gradvis forsvinder. Oversigt 1. Rettigheder er ifølge teorien 2. Hvor

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet.

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. Hvad er EØSU? Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og et regionsudvalg med rådgivende funktioner" Traktaten

Læs mere