Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15, Allerød Tilsynet er udført den 27. juni 2011 kl til og udført af specialkonsulent Lisbeth Lind og specialkonsulent Lis Oline Madsen. juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Metode Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Fremgangsmåde Yderligere oplysninger INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Formål Formålet med de uanmeldte tilsyn med de private leverandører af personlig og praktisk hjælp er at: føre tilsyn med om de leverede ydelser udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og afgørelsen belyse borgernes faktisk oplevede kvalitet i ydelsen efterleve den indgåede aftale mellem BDO og Allerød Kommune. 2 Metode De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejen ved hjælp af følgende målemetoder: Kontrol af faglig dokumentation for udvalgte borgere Observation i de udvalgte borgeres hjem Kvalitative interviews med borgere og medarbejdere. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 11 hovedmål, som er delt op i 59 målepunkter. Disse er aftalt med Allerød Kommune, og alle kan besvares med enten ja eller nej. Desuden er der i forhold til hvert målepunkt mulighed for at tilknytte bemærkninger. Tilsynet måler på de aftalte målepunkter, der er relevante for den enkelte borger. Det er f.eks. ikke alle borgere, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Tilsynets bedømmelse beror på en faglig vurdering af det samlede resultat for borgere og medarbejdere, som har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 3 Tilsynsresultat Tilsynet har, på baggrund af det udførte uanmeldte tilsyn af privat leverandør Cure Pleje og Service, afgivet vurderingen godkendt med mangler på enkelte områder ud fra en faglig vurdering, jf. beskrivelse herunder. Samlet vurdering Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag i forhold til den indgåede aftale, er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Godkendt med mangler på enkelte områder Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. Godkendt med mangler på enkelte områder Afgørelsen Godkendt med mangler på enkelte områder kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Gode, jævne og tilstrækkelige forhold i Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service, vedrørende det skriftlige grundlag. De styrker, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service vedrører følgende områder, at: Cura Pleje og Service har fokus på den faglige indsats og har ansat sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere mhp. at sikre det faglige niveau i udførelse af pleje og omsorg. For at sikre kontinuitet i pleje og omsorg anvendes ikke vikarer. Cura Pleje og Service udfører selv egenkontrol på den sundhedsfaglige dokumentation. Cura Pleje og Service anvender it system CSC. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Borgerne er trygge ved at modtage hjælp fra Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service og oplever, at have en god ligeværdig dialog med alle medarbejderne. Borgerne fortæller, at de modtager den hjælp, som de oplever at have behov for og er visiteret til. Borgernes hjem fremstår pæne og rengjorte og med respekt for borgerens levevis, vaner og ønsker. Medarbejderne er engagerede og har et godt kendskab til den enkelte borger. En pårørende fortæller, at han oplever at medarbejdere bliver mere og mere faglige i deres tilgang til plejen og omsorgen til hans kone. De mangler, som tilsynet har konstateret i Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service, vedrører følgende mål, målepunkter og dataindsamlingsområder: Den sundhedsfaglige dokumentation. Manglerne forekommer ved alle borgere. De mangler der er konstateret i Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service vedrører følgende: Mål 1. Der er sammenhæng ml. visitation og leveret pleje og omsorg Manglende overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Borgere som mener ikke at kunne få hjælp til at klage, hvis borgeren måtte ønske det. Mål 3. Borgeren modtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Alle borgere mangler en døgn og ugeplan, som fremstår detaljeret, individuel og faglig. Mål 4. Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen I ingen døgn og ugeplaner fremgår borgerens egne ressourcer. Mål 5. Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme og forebyggelse Ingen døgn og ugeplaner beskriver den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Tilsynsførende kunne observerer relevante risici som ikke fremgår af døgn og ugeplanen. Der er manglende overensstemmelse mellem identificerede risici i døgn og ugeplanen og borgerens egne bekymringer. Mål 9. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen Manglende beskrivelse af hjælpen til rengøring i døgn og ugeplanen med borgerens evt. inddragelse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Mål 10. Styrket indsats vedrørende Medarbejderkompetencer Manglende kompetenceoversigt og principper for delegering af sygeplejeopgaver. Manglende aktuel skriftlig dokumentation for delegerede sygeplejeopgaver. Manglende dokumentation for opfølgning på de delegerede sygeplejeopgaver. Medarbejderne manglende kendskab til principper for delegering samt opfølgning på delegerede sygeplejeopgaver. Mål 11. Styrket indsats vedrørende arbejdsmiljø Manglende forelæggelse af relevante og aktuelle handleplaner til forebyggelse af arbejdesmiljøproblemer. Borgernes manglende kendskab til udarbejdelse af en APV tjekliste. Medarbejdernes manglende kendskab til kommunens retningslinjer såfremt forebyggelse af arbejdesmiljøproblemer ikke efterleves. Manglerne vil kræve en bevidst og målrettet indsats. Tilsynsførende foreslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de konstaterede mangler at: At Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje og Service sikrer; At der hos alle borgere foreligger en ajourført funktionsvurdering, således at der er overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildeling. At borgerne bliver orienteret omkring tilbuddet om hjælp til at klage, hvis borgeren måtte ønske dette. At alle borgere har en detaljeret, faglig og individuel udarbejdet døgn og ugeplan. At borgerens egne ressourcer, den sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt beskrivelse af hjælpen til rengøring med evt. inddragelse af borgeren, fremgår af borgerens i døgn og ugeplanen. At der foreligger dokumentation for de delegerede sygeplejeopgaver samt beskrivelse af opfølgning på de delegerede sygeplejeopgaver. At medarbejderne har kendskab til kompetenceoversigten og principper for delegering af sygeplejeopgaver. At medarbejderne har kendskab til, hvordan den konkrete opfølgning på de delegerede sygeplejeopgaver skal udføres. At der foreligger dokumentation for en relevant og aktuel handleplan til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. At borgerne bliver informeret om formålet med udarbejdelse af en APV tjekliste. At medarbejderne bliver bekendt med retningslinjer såfremt forebyggelse af arbejdesmiljøproblemer ikke efterleves. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultat foreslår tilsynet følgende, at: At Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service iværksætter en bevidst og målrettet indsats i forhold til de påpegede mangler. Mere præcist anbefales følgende: At Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af sundhedsfaglig dokumentation. At Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje og Service underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i betydningen af, at den sundhedsfaglige dokumentation er ajourført og afspejler borgernes individuelle problemstillinger. At Hjemmepleje Privat leverandør Cura Pleje og Service drøfter og afklarer, hvordan der kan skabes øget fokus på den sundhedsfaglige indsats i forhold til inddragelse af borgerens egne resurser samt øget fokus på den sundhedsfremme og forebyggende indsats. At Hjemmepleje Privat leverandør Cura Pleje og Service drøfter og afklarer, hvordan der kan skabes øget fokus på implementering af fokusområderne: Kompetenceudvikling og Arbejdsmiljø. 5 Datagrundlag BDO Kommunernes Revision har på vegne af Allerød Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos privat leverandør Cura Pleje og Service ved dagligleder Jeranette Løkken. Ved tilsynet er der besøgt i alt fem borgere i eget hjem. Det drejer sig om to borgere, som er visiteret til ml. 2 7,9 timer ugentligt og tre borgere, som er visiteret til over 8 timer ugentligt. To af disse borgere er visiteret til hjemmesygepleje. Der er foretaget kontrol af sundhedsfaglig dokumentation, gennemgang af borgerens kundemappe i hjemmet, gennemført observationer hos borgerne samt gennemført interview med borgere og medarbejdere. Tilsynet har talt med fem borgere en pårørende og tre medarbejdere (to medarbejdere svarede i forhold til to borgere). Medarbejderne havde følgende faglige baggrund: en social- og sundhedshjælper, en uuddannet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. Tilbagemelding om tilsynets observationer og tilsynsresultat blev givet til privat leverandør ved leder Driftsdirektør Jakob Damgård, daglig leder Jeranette Løkken og social og sundhedshjælper Lita xxxxx (oplyses ved den faktuelle høring). INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 5.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Der er udvalgt 11 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1-2 Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg mål 3-5 Medicinhåndtering, mål 6 Generelle målepunkter, mål 7-8 Sammenhæng mellem visitation og leveret praktisk hjælp, mål 9 Medarbejderkompetencer, mål 10 Arbejdsmiljø, mål 11 Der er i alt defineret 59 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Hos ingen borgere fremgår det af dokumentationen, at borgeren har hukommelsesproblemer. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 jævnfører lov om social service og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1: Der er sammenhæng ml. visitation og leveret pleje og omsorg Ja Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Hos tre borgere ud af fem er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Hos en borger ud af fem er funktionsvurderingen ikke ajourført og derfor er der ikke overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Hos en borger ud fem forefindes ingen funktionsvurdering. Dokumentation (2) x Hos tre borgere ud af fem er der sammenhæng mellem de visiterede ydelser, hjemmeplejens besøgsoversigt samt borgerens døgn og ugeplan. Observation (1) x Hos tre borgere ud af fem er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen og borgerens tilstand. Observation (2) x Hos alle borgere er der sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borger x To borgere ud af fem mener at kunne få hjælp til at klage, hvis borgeren måtte ønske det. Medarbejder x Alle medarbejdere er bekendt med borgerens visiterede ydelser. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Mål 2: Borgeren får leveret de registrerede ydelser Ja Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Hos alle borgere foreligger der en registrering af leverede besøg. Der foreligger dokumentation i kundemappen i borgerens hjem samt i Cura Pleje og Services it. Dokumentation (2) x Hos alle borgere er alle visiterede ydelser beskrevet i borgerens døgn og ugeplan. Borger (1) x Alle borgere tilkendegiver at de har modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt, varighed og hyppighed. Borger (2) x Alle borgere tilkendegiver at medarbejderne er lyttende for ønsker indenfor de eksisterende rammer. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere kan redegøre for registrering af besøg herunder aflysningsårsager. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre for principper for tilbagemelding til kontoret. Medarbejder (3) x To medarbejder ud af tre kender reglerne for bytteydelser. Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 3: Borgeren modtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Alle borgere har en døgn og ugeplan. Observation x To døgn og ugeplaner fremstår med manglede ajourføring. Alle døgn og ugeplaner mangler generelt faglighed i forhold til borgerens problemstillinger. Her kan blandt andet nævnes, manglende beskrivelse af lejring af en borger med en halv- sidig lammelse, manglende beskrivelse af plejen til en borger som har problemer med at holde på mundvandet og manglende beskrivelse af den individuelle hjælp til bad hos en smertepåvirket og faldtruet borger. Hos en borger ud af fem indeholder journalen helbredsoplysninger som fremstår ajourførte. Hos to borgere ud af fem indeholder journalen ingen helbredsoplysninger. Hos to borgere ud af fem fremstår helbredsoplysningerne ikke ajourførte. Borger x Alle borgere er tilfredse med kvaliteten af den udførte pleje. Medarbejder (1) x To medarbejdere ud af tre kender borgerens døgn og ugeplan. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan fortælle om fagligheden bag den udførte hjælp. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 4: Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Ingen døgn og ugeplaner beskriver borgerens egne resurser. Borger x Alle borgere kan redegøre for egen indsats i forbindelse med udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Mål 5: Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme og forebyggelse Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x Ingen døgn og ugeplaner indeholder beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Observation x Hos ingen borgere fremgår alle observerbare risici af døgn og ugeplanen. Der observeres mangler i døgn- og ugeplanen i forhold til relevante risici. Som eksempel kan nævnes forebyggelse af fald, opmærksomhed på borgerens nedsatte hørelse og forebyggelse af sengelejekomplikationer. Borger x Hos alle borgere er der manglende overensstemmelse mellem de identificerede risici i døgn og ugeplanen og borgerens egne bekymringer. To borger udtaler bekymring i forhold til faldepisoder og en anden borger er bekymret i forhold til at være smertepåvirket trods en del smertestillende medicin. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om særlig indsats vedrørende relevante risici i forhold til borgerens situation. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Medicinhåndtering i henhold til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 6: Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicindosering iht. sundhedsloven og lov om social service- sygeplejerske og/eller assistent opgave Ja Nej Bemærkninger Dokumentation Observation (1) Beboer Ingen borgere er visiteret til hjælp til medicinindtagelse, hvor Allerød Kommune er ansvarlig for medicindosering. Medarbejder En medarbejder, viser nylig udarbejdede retningslinjer for medicin håndtering, i forhold til social og sundhedshjælpere. Generelle målepunkter Mål 7: Borgeren oplever respekt i hverdagen Ja Nej Bemærkninger Observation x I to hjem ud af fem, møder tilsynsførende medarbejdere, hvor der kan observeres en respektfuld kommunikation. Borger x Alle borgere tilkendegiver at der er en god omgangstone mellem dem og medarbejderne og at de bliver respekteret for deres levevis. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om borgerens evt. ønsker i forhold til respekt. Mål 8: Medarbejderen anvender sproget som professionelt værktøj ifm. udøvelse af pleje og omsorg for borgeren Ja Nej Bemærkninger Dokumentation x I alle kundemapper og i Cura Pleje og Services it fremstår notaterne neutrale, saglige og forståelige. Observation x Borger x Fire borgere ud af fem oplever at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om sprogets betydning i samspillet med borgeren. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 Praktisk hjælp i henhold til 83 Mål 9: Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dokumentation x Tre borgere ud af fem er visiteret til hjælp til rengøring. Observation x Ingen døgn og ugeplaner beskriver borgerens inddragelse i hjælpen til rengøring. Borger x Alle borgere er generelt tilfredse med de hygiejniske forhold i hjemmet. Borgerne modtager hjælp til rengøring hver 3. uge. En borger fortæller, at han allerede efter en uge, oplever at hans køkken og badeværelse bære præg af manglende rengøring, hvilket ikke ville være ske, hvis han selv magtede opgaven. Medarbejder x Alle medarbejdere fortæller om særlige hygiejniske risikofaktorer hos borgeren. Vedrørende ovenstående problem hos en borger, tilkendegiver medarbejderen, at køkken og badeværelse ca. en uge efter rengøringen bærer præg af manglende rengøring. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 Medarbejderkompetencer Mål 10: Styrket indsats vedrørende Medarbejderkompetencer Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dokumentation (1) x For ingen medarbejdere foreligger der en kompetenceoversigt og principper for delegering af sygeplejeopgaver. Dokumentation (2) x For ingen medarbejdere foreligger en aktuel skriftlig dokumentation for de delegerede sygeplejeopgaver. Dokumentation (3) x For ingen medarbejdere foreligger der en aktuel dokumentation for en opfølgning på de delegerede sygeplejeopgaver. Observation (1) x Tilsynsførende kan ikke observere sammenhæng mellem skema for delegering og de observerbare forhold. Observation (2) x Tilsynsførende kan ikke observere overensstemmelse mellem sygeplejeopgavernes kompleksitet og de anvendte kompetencer. Borger x Alle borgere tilkendegiver at de generelt er trygge i forhold til den måde borgerens behov for hjælp løses. En borger tilkendegiver at hun kun føler sig tryg når opgaven løses af en sygeplejerske ellers ikke. Medarbejder (1) x Ingen medarbejdere er bekendte med kompetenceoversigten og principper for delegering. Medarbejder (2) x To medarbejder ud af tre kan redegøre for den konkrete anvendelse og måde hvor en opgave overdrages. Medarbejder (3) x En medarbejder ud af tre kan redegøre for den konkrete opfølgning på de delegerede sygseplejeopgaver. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Arbejdsmiljø Mål 11: Styrket indsats vedrørende arbejdsmiljø Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dokumentation (1) x Hos alle borgere er der udarbejdet en aktuel arbejdspladsvurdering (APV). Dokumentation (2) x Hos ingen foreligger der en relevant og aktuel handleplan til forebyggelse af arbejdesmiljøproblemer. Observation (1) x Observation (2) x Tilsynsførende kan ikke observerer sammenhæng mellem en evt. handleplan og observerbare potentielle arbejdesmiljøproblemer. Borger (1) x Tre borgere ud af fem kender formålet med udarbejdelse af en APV tjekliste. Borger (2) x Tre borgere ud af fem er enige i evt. potentielle arbejdesmiljøproblemer. Borger (3) x Alle borgere er generelt indstillet på at efterleve krav om arbejdsmiljøforhold for medarbejderne. Medarbejder (1) x Medarbejder (2) x Medarbejderne kan generelt redegøre for håndtering af evt. uenigheder mellem borger og medarbejder. Medarbejder (3) x En medarbejder ud af tre kan redegøre for kommunes retningslinjer såfremt forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer ikke efterleves. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 6 Fremgangsmåde Allerød Kommune har udvalgt 6 kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, medicin håndtering, praktisk hjælp og generelle forhold, medarbejderkompetencer og arbejdsmiljø. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 11 repræsentative mål fra Allerød Kommunes Kvalitetsstandarder, og der er ud fra disse udarbejdet 59 målepunkter, som anvendes hos samtlige private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interviews af borgere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO Kommunernes Revision har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt borgere, der skal indgå i tilsynet Ved besøgsstart kontaktes leverandørens ledere eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte borgere, hvis særlige hensyn taler for det Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte borgere for at indhente accept om, hvorvidt de ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte borger m.v. Tilsagnet dokumenteres af hjemmeplejelederen i borgerens dokumentation Ved interviewet med borgerne kan det aftales med leder, at borgernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsmedarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for borgeren Tilsynsmedarbejderen kontrollerer den dokumentation hjemmeplejen har placeret på kontoret for de udvalgte borgere Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte borgere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte borgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte borgeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i faktuel høring, hvor lederen har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene Tilsynsrapport sendes til lederen af hjemmeplejen og visitationen i Social og sundhedsforvaltningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 7 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Visitationen Social og sundhedsforvaltningen Allerød Kommune Underskrifter Den 30. juni 2011 Lisbeth Lind Sygeplejerske, chefkonsulent Lis Oline Madsen Sygeplejerske, chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Områdecenter Lystoftebakken

Områdecenter Lystoftebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport april 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Lystoftebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Østermarken Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 3. december

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Engholm Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere