KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: og Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk overføres til klageren. Subsidiært: Domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk inddrages. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse). Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. oktober 2010 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 13. december 2010 med fem bilag (bilag A-E) samt replik af 2. februar 2011 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet xlpeople.dk er registreret den 20. maj 2010, mens domænenavnet xl-people.dk er registreret den 21. maj Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Vi har en dating side der hedder xl-dating, som vi startede Vi har brugt mange millioner på at få vores sider godt placeret på google. Den åbner xl-people og hver gang man søger xl-dating, kommer xl-people op. pga. de bruger navnet xl-people. Når xl-people annoncerer på google kommer deres annoncer frem, sammen med vores. Ofte tager folk fejl af 1

2 siderne, da de bruger samme ordsætninger som os. F.eks. xl-dating for os store og dejlige. Den eneste forskel er, at der står xl-people i bunden af deres annonce. Der er ikke mange der ser det, så de klikker bare på annoncen. Vi har de samme kunder: De store og dejlige, som vi kalder dem. Vi synes at xl-people stjæler vores slogans og dermed vores placeringer på Google. [...] Vi er trætte af, at vi bruger mange [ressourcer] på at køre en seriøs forretning og så kommer alle snylterne frem og stjæler med arme og ben... sådan ser vi det. Som vi ser det, er der tale om krænkelse af tredjemands ret. Domænenavnet xl-dating.dk er registreret den 30. september 2003, jf. bilag 3. Ved opslag herpå den 21. marts 2011 har sekretariatet taget følgende kopi: Klageren har som bilag 2 fremlagt en kopi, der er dateret den 28. oktober 2010, og som viser nogle resultater af en søgning i Google på xl-dating. Det fremgår bl.a. heraf, at seks af de syv almindelige søgeresultater, der er gengivet i bilaget, vedrører klageren, og at der over disse syv almindelige søgeresultater er indsat en boks med et sponsoreret link med følgende tekst: Dating for de større. xlpeople.dk Her finder du dem der tænder på kvindelige former. 2

3 I svarskriftet har indklagede oplyst, at han er computerprogrammør med speciale i bl.a. hjemmesider, og at indklagede startede sin egen virksomhed i Indklagede har desuden bl.a. anført følgende: Formålet med xlpeople.dk er at skabe et community (et online fællesskab) for de mennesker der har interesse i eller selv hører til store mennesker. Dette har kørt siden domænet blev registreret og planen er at fortsætte dette. Klageren har tidligere truet med sagsmål i anden anledning, jf. bilag B kopi af af dato 29. maj Jeg har ikke haft nogen korrespondance med klageren vedrørende xl-people.dk eller xlpeople.dk. [...] Jeg har inden oprettelse af xl-people.dk og xlpeople.dk undersøgt om der var lignende varemærkeregistreringer. Det er der ikke [...]. Reklamering (sponsoreret link) på Google kan købes af alle hos Google. Placeringen hos Google er ikke stjålet fra klageren, den er købt på almindelig vis hos Google. Klagerens bilag 2 viser sponsoreret link Dating for de større xlpeople.dk. Her finder du dem der tænder på kvindelige former. Nedenunder vises online dating og single kontakt med xl dating. Velkommen til xl-dating.dk Danmark største dating side for os store og dejlige. Besøgende vælger selv at benytte Google til at finde frem til den ønskede hjemmeside og ikke via browserens adressefelt. Jeg mener ikke at brugerne kan tage fejl af disse to ved søgning via Google. Det virtuelle dating marked er desuden omfangsrigt og konkurrencen er hård. I forbindelse med klagerens tidligere henvendelse til mig har jeg via fået meddelt at jeg ikke dengang krænkede klagers tredjemands rettigheder, jf. bilag A. Det omtalte bilag B indeholder udskrift af en af 29. maj 2010 fra klageren til indklagede, hvori bl.a. anføres følgende: I bruger domainet xlpeople.dk. Det er en krænkelse af tredjemandsret. Eftersom vi har domainet xl-dating.dk. Vær venlig at fjerne navnet. NU. Hvis dette ikke er gjort senest på mandag, vil I blive stævnet for Kr. 1 mil. Det omtalte bilag A består af en henvisning til hjemmesiden Ved opslag herpå har sekretariatet konstateret, at indklagede den 29. maj 2010 har oprettet et indlæg på Iværksætter Debatten Amino 3

4 (www.amino.dk) med titlen Krænkelse af tredjemandsret i domænenavn (xlpeople.dk), hvori bl.a. er anført følgende: Jeg har modtaget følgende om at mit domæne navn krænker trediemandsret. Jeg går udfra at det er pga ordet XL. Jeg ville tro at XL er for generelt til at det kan varemærkebeskyttes. Og er der evt et sted man kan slå den slags ord op? Og hvad mon med ordet "dating"? Det bliver dog brugt af mange. Måske vil de blot gøre mig bange? Begge er datingsites så mit website er vel konkurrent til dem da det henvender sig til samme typer mennesker. Jeg kan se der har været lignende indlæg, hvor at de sikkert bare konkurrenter der vil skræmme en, men ville nu alligevel høre her :-) Indklagedes indlæg indeholder derefter bl.a. en gengivelse af den ovennævnte fra klageren. Det fremgår endvidere af den pågældende hjemmeside, at indklagedes indlæg har affødt en debat med 42 andre indlæg, som bl.a. indeholder råd og vurderinger fra andre brugere om indklagedes retsstilling. Som bilag C, D og E er fremlagt skærmbilleder fra søgninger i Google, der viser, at søgninger på dvdcity.dk og cdon.dk bl.a. resulterer i annoncer for og at en søgning på tdc bl.a. resulterer i en annonce for Ved opslag på og den 6. december 2010 fremkom den samme hjemmeside, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 4

5 Klageren har desuden som bilag 1 fremlagt en udskrift af en artikel af 3. januar 2007 fra som indeholder en omtale af klagenævnets afgørelse af 29. december 2006 vedrørende domænenavnene uarto.dk og narto.dk (j.nr og 1024). Ved en søgning i Google den 21. marts 2011 på xl-dating blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 42 søgeresultater omtale af klageren, mens seks søgeresultater vedrørte en af hjemmesiderne og De resterende to søgeresultater vedrørte en anden brug af betegnelsen. Ved sekretariatets opslag den 21. marts 2011 på og fremkom der hjemmesider med samme grafiske udtryk som klagerens, men på henholdsvis tysk og engelsk. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret et betydeligt antal hjemmesider fra adressen fra perioden 11. december 2003 til 6. maj Sekretariatets opslag på en række af disse hjemmesider vedrørte alle en datingside med titlen XL-dating.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. 5

6 Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden den 30. september 2003 har drevet et dating-bureau på internettet via bl.a. hjemmesiden at klageren siden oprettelsen heraf har anvendt et millionbeløb på at markedsføre siden og på at opnå en attraktiv placering på Google, at indklagedes anvendelse af domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk indebærer en bevidst risiko for forveksling med klageren, at denne risiko forværres af, at klagerens og indklagedes hjemmesider vises ved siden af hinanden, og af at indklagede i vidt omfang bruger de samme slogans og ordsammensætninger som klageren, at dette indebærer en utilbørlig udnyttelse af klagerens forudgående indsats (snyltning), at indklagedes anvendelse af domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk derfor indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 18, at indklagedes registrering af de to domænenavne desuden indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, og at domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk derfor bør overføres til klageren eller subsidiært inddrages. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk siden deres registrering har været anvendt for et community (online fællesskab) for mennesker, der har interesse i eller selv hører til store mennesker, at indklagede inden registreringen af disse domænenavne undersøgte, om der var varemærkeregistreringer i Patent- og Varemærkestyrelsen af disse betegnelser, hvilket ikke var tilfældet, at indklagedes annoncer i Google er købt på helt almindelig vis hos Google, og at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem parternes links ved en søgning via Google, at køb af annoncer på denne måde er helt sædvanlig, også blandt konkurrerende virksomheder, jf. bilag C-E, at det virtuelle datingmarked er omfangsrigt og præget af hård konkurrence, at betegnelsen xl er en almindelig betegnelse for stor, som kan benyttes af alle, og at indklagede derfor bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Betegnelsen XL er en også i Danmark almindelig betegnelse for ekstrastor, mens dating er en engelsk betegnelse for det at holde stævnemøde, som også er velkendt i Danmark. Betegnelsen XL-dating er derfor egnet til at beskrive klagerens dating-bureau, der særligt henvender sig til store og dejlige mennesker, og den har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde 6

7 beskyttelse som varemærke eller kendetegn for klagerens datingbureau, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klageren, jf. (princippet i) varemærkelovens 3, stk. 3, og 13. Klagenævnet lægger til grund, at klageren har drevet sit dating-bureau under betegnelsen XLdating siden Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at denne betegnelse på internettet i meget høj grad forbindes med netop klageren. Det må derfor antages, at klageren har stiftet en kendetegnsret til denne betegnelse efter varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, og/eller efter markedsføringslovens 18, der er sålydende: Varemærkelovens 3: Varemærkeret kan stiftes enten 1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller 2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes. Stk. 2. [...] Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse. Markedsføringslovens 18: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Klagerens kendetegnsret til betegnelsen XL-dating kan imidlertid ikke udstrækkes til en brug af betegnelserne XL og dating i disse betegnelsers generiske betydning, jf. herved (princippet i) varemærkelovens 5, nr. 2. Domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk består af en sammensætning af betegnelsen xl med det engelske ord people, som er en også i Danmark velkendt betegnelse for folk og mennesker. Disse domænenavne er dermed egnet til at signalere, at der er tale om en hjemmeside m.v. for store mennesker, og indklagede anvender dermed betegnelsen xl i denne betegnelses generiske betydning. På baggrund af det anførte indebærer indklagedes anvendelse af domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk ikke nogen overtrædelse af varemærkeloven eller markedsføringsloven. Klagenævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og brug af disse domænenavne strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, eller at de på nogen anden måde er retsstridig i forhold til klageren. Nævnet træffer herefter følgende 7

8 A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Nicholas Albertus, medhold i, at indklagede, Klaus Hessellund, skal overføre domænenavnene xl-people.dk og xlpeople.dk til klageren, eller i at disse domænenavne skal inddrages. Dato: 6. april 2011 Kaspar Linkis (Formand) Thomas Riis Jens Schovsbo 8

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0002 (tidl. J.nr.: 1738) Klager: FSI FontShop International GmbH Bergmannstr. 102 10961 Berlin Germany Indklagede: Jørn Ole Sloth Nielsen Grundtvigsvej 27A, 3. th. 1864 Frederiksberg C. Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere