Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013"

Transkript

1 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE 1. INDLEDNING PROJEKTORGANISATION Bygherre 3 3. TIDSPLAN 4 4. ØKONOMI 4 5. FORHOLD, DER KAN PÅVIRKE ØKONOMIEN 5 6. HUSLEJE 5 7. PLANMÆSSIGE FORHOLD 5 8. OVERORDNEDE KRAV TIL BYGGERIET 5 8. MÅLGRUPPE Beboere Personale Besøgende 6 9. LOKALEPROGRAM BYGGETEKNISKE FORHOLD Generelle krav til bygningen og materialevalg Myndighedskrav Løst inventar BILAG. 9 side 2 af 9

3 1. Indledning. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at opføre 12 nye boliger med tilhørende fællesrum og personalefaciliteter. Efter etablering af den nye institution, nedlægges den nuværende Satellitten i Ringkøbing. Boligerne skal opføres på et areal, beliggende nord for Holmelunden, på Holmegårdsvej, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing Skjern Kommune har et ønske om følgende i forbindelse med etableringen af boligerne: At boligerne etableres som 2 x 6 boliger, hvor de 6 boliger er mindre ét rums, og 6 boliger er rummelige 2 rums boliger. At der i boenheden etableres 2 spise og opholdsrum, med ét køkken til madproduktion. At der etableres et serviceareal til personalet omfattende: kontorer, mødelokale, soverum og personaletoiletter med garderobeforrum. 2. Projektorganisation 2.1 Bygherre Ringkøbing Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Bygherrerådgiver/byggeforretningsførelse: Dinesen & Partnere A/S Banegårdspladsen Faaborg Kontaktperson: Hans C. Sørensen. Tlf Driftsansvarlig: Ringkøbing-Skjern kommune. Totalrådgiver: Der gennemføres offentligt udbud, uden prækvalifikation, med tildelingskriteriet, økonomisk mest fordelagtige tilbud. side 3 af 9

4 Byggeudvalg-byggeprogram: I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet er der nedsat et byggeudvalg bestående af: Annette Schubert Alice Ambrosen Kirsten Villumsen Erik Friis Line Loldrup Peter Ern Andersen - Lars Andersen Hans C. Sørensen 3. Tidsplan Aktivitet Dato Godkendelse af overordnet projektgrundlag juli 2013 Lokalplan juli februar 2014 Byggeprogram august-september 2013 Rådgiverudbud september - oktober Dispositionsforslag november - januar Politisk godkendelse af lokalplan og skema A februar Detailprojekt* februar - marts 2014 Udbud april 2014 Skema B, politisk godkendelse maj 2014 Byggeperiode 1. juni juni 2015 Ibrugtagning 1. august 2015 Bemærk, detailprojektering afventer ikke politisk godkendelse af skema A. Eventuelle ændringer i projektet ved politisk godkendelse, vil kunne indarbejdes i detailprojektet. Håndværkerudbud afventer politisk godkendelse af skema A 4. Økonomi Se også bilag A. De honorargivende håndværkerudgifter (ekskl. bygherreleverancer og rådighedsbeløb) er beregnet til 10,1 mio. kr. ekskl. moms. side 4 af 9

5 5. Forhold, der kan påvirke økonomien og tidsplanen. Det er forudsat at der ikke sker genhusning af de nuværende beboere i den gamle Satellitten. Der er bygherren bekendt ikke forhold vedr. grunden, der stiller særlige krav til bygningen. Geotekniske undersøgelser igangsættes i december måned Der forventes ikke udført arkæologiske undersøgelser. Der foretages forundersøgelser før skema A. Forurening: grunden er omfattet af en områdeklassificering, der kan betyde at den er lettere forurenet. Før håndværkerudbud iværksættes tiltag for at få grunden frigivet. Det er forudsat i projektets økonomi at grunden ikke er forurenet. 6. Husleje Se også bilag A. Det skal bemærkes, at beboerne ud over huslejen skal betale for varme og el. Beboerne skal desuden ud over huslejen betale for forbrug af vand og vandafledning. 7. Planmæssige forhold Lokalplan er under udarbejdelse. Der skal henvises til lokalplanforslag nr Overordnede krav til byggeriet Byggeriet skal opfylde følgende overordnede krav, i ikke prioriteret rækkefølge: Fysiske rammer skal være fremtidssikrede. 1 rums boliger udføres så de kan bebos af en selvhjulpen kørestolsbruger, 2 rums boliger udføres så de kan bebos af en bevægelseshæmmet med 2 hjælpere. Der skal være en klar adskillelse mellem 1 og 2 rums boliger. Der skal være særskilte gangforbindelser fra de 2 boliggrupper til de 2 adskilte fællesrum, fra h.h.v. 1 og 2 rums boliger, således de 2 fællesrum hver især kan fungere sammen med 6 boliger, eller som ét fællesrum for 12 boliger. Bygningens 2 fællesrum skal tilknyttes ét selvstændigt køkken til madproduktion til bofælleskabets beboere, samt bryggersfunktion med vaskeri. Servicearealerne skal have central placering i byggeriet I terræn placeres uopvarmet depotrum, lukket cykelskur til 3 el-scootere+10 cykler, aktivitetsrum (cykel, knallert reparation) og aflukke for affaldshåndtering (sortering). Der etableres terrasser ved boligerne og ud for boligernes fællesrum Der etableres ny tilkørselsvej som angivet i lokalplan under udarbejdelse. Tilkørsel sker via Holmegårdsbakken nord for byggefeltet. Der etableres det myndighedskrævede antal p-pladser. side 5 af 9

6 Havearealer udlægges med muld og græs. Eventuel yderligere beplantning medtages ikke i udbudsprojekt, men tilkøbes undervejs 8. Målgruppe 8.1 Beboere Boligernes beboere er visiteret af Ringkøbing-Skjern Handicap og Psykiatri. 8.2 Personale Der forventes tilknyttet XX (fastlægges senere) medarbejdere til boligerne. 8.4 Besøgende Besøgende udgøres primært af beboernes pårørende (ingen dagcenterfunktion) 9. Lokaleprogram Dette afsnit udbygges senere, efter drøftelser i byggeudvalget. Alle kvm. angivelser er bruttoarealer (alle gangarealer skal være indeholdt i de angivne arealer) Rum-kvm.-program Boligdel: Areal brutto incl gangandel Bolig+gangareal pr bolig Fællesrums tillæg pr bolig* Div. rum tillæg pr bolig Bolig+fælles boligareal Kvm. Kvm. Kvm. Kvm. Kvm. Kvm. 6 toværelses boliger á étværelse boliger á I alt 2 fællesrum(spise/oph.)* 114 Boligdel, diverse rum Køkken m.m. ved fællesrum 42 Vaskeri 24 Boligdel, diverse rum i alt* 44 Bolig + fællesboligareal 804 Serviceareal: Lederkontor Kontor 2 personer Soverum xpersonaletoilet m. gard Serviceareal i alt 94 side 6 af 9

7 Boligen med tilhørende fælles boligareal: Generelt for 12 boliger: Adgang til boligen, niveaufri fra gang. Garderobe. Der etableres garderobeskabe i nødvendigt omfang i boligerne. Der etableres ikke beboerdepot (kuffertrum). Køkkenniche med køkkenvask og køleskab med lille indbygningsfryser. Bordplade med underskabe. Plads til kaffemaskine og fast kogeplade med 2 blus. Emhætte. Aflåseligt værdiskab (overskab). Hvis det kan indbygges pænt i planløsning etableres der flugtvej fra badeværelser 6 to rums boliger Stue med adgang til terrasse. Evt. benyttes havedøren som hovedadgangsvej fra det fri (endelig beslutning om dette tages ved fastlæggelse af dispositionsforslag). Adskillelse mellem stue og soveværelse med stor skydedør. Soveværelse. Flytbare garderobeskabe. Seng skal kunne placeres langs væg (selvhjulpen beboer), og ud fra væg med tilhørende plads for tung pleje. Adskillelse mellem soveværelse og badeværelse med stor skydedør. Badeværelse indrettes til tung pleje med 2 hjælpere, og under hensyntagen til mulighed for at være selvhjulpen. Indbygningsskab. Der skal forberedes for vaskemaskine og kondenstørretumbler til den selvhjulpne beboer. 6 ét rums boliger Opholdsrum med adgang til terrasse. Badeværelse med adgang fra opholdsrum via skydedør. Indbygningsskab. Badeværelset indrettes så en selvhjulpne kørestolsbruger kan bebo boligen. 2 beboerfællesrum Fællesrummene indrettes til opholds- og spiserum. Køkken og køkkendepot ved beboerfællesrum Køkkenet placeres i særskilt rum med direkte adgang fra gang, og med direkte forbindelse til begge fællesrum. Køkkenet skal producere mad til husets beboere. Køkkenet skal opfylde krav i Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- bo miljøer. 8.1 Fuld tilvirkning Case 1. Bryggersfunktion-vaskeri 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler, 6 kg. (evt. 8 kg.) industrimodel. Bordplade med køkkenvask. Depotplads for rent/urent vasketøj god udluftning. Fælles boligareal gangarealet skal minimeres. side 7 af 9

8 Servicearealer: Lederkontor Kontor med én arbejdsplads. Personalekontor Kontor med 2 arbejdspladser og plads til lille mødebord Soverum Skal overholde regler for vagtrum med soveplads. Personaletoiletter 2 personaletoiletter med bad, og med forrum med garderobeplads (taskeskabe). Det ene personaletoilet udføres som handicap-personaletoilet. Soverum og toiletter/forrum placeres i en samlet gruppe i byggeriet. 10. Byggetekniske forhold Byggeriet skal opføres i sunde materialer. Der skal i planlægningen tages hensyn til lav vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele. Der etableres mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning i alle boliger og fælles boligarealer. Der etableres afmålingssystem for separat afregning af vand, varme og el i alle boliger, bolig fællesarealer og servicearealer, i h. t. gældende lovgivning. Der etableres ikke kaldeanlæg. Der etableres trådløst netværk. Kontorarbejdspladser monteres med faste EDB arbejdsstationer (Beskrivelsen udbygges i samarbejde med teknisk rådgiver) 10.1 Generelle krav til bygningen og materialevalg (Øvrige ting beskrives senere efter drøftelser i byggeudvalget) side 8 af 9

9 10.2 Myndighedskrav Alle myndighedskrav opfyldes, specielt skal nævnes brandmyndighederne, fødevareregionen og Arbejdstilsynets krav. Bygningsreglement 2010, energikrav minimum Boenheden udstyres med Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA). Søges der om dispensationer skal dette godkendes af bygherren, før dispensation søges Løst inventar. Beboerfællesarealer: Møbler, gardiner, radio/tv, køkkenudstyr m.v. Servicearealer: Møbler, gardiner, PC-udstyr m.v. (løst inventar er ikke indeholdt udbudsprojektet/håndværkerudgifterne) 11. Bilag. Økonomi-anskaffelsessum og huslejeberegning Bilag A Udarbejdet af. Hans C. Sørensen Dinesen & Partnere A/S Banegårdspladsen Faaborg. side 9 af 9

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af: Helsingør kommune Side

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang,

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Generelt om Munkehatten...6 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 3.1. Bygninger...7 3.2. Fællesarealer...8 3.2.1. Munkehatten 4...9 3.2.2.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2012 KØBENHAVNS EJENDOMME

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ 57-61. 16. April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer

BYGGEPROGRAM RAMBØLL + ONV ARKITEKTER BETTY NANSEN ALLÉ 57-61. 16. April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer BYGGEPROGRAM BETTY NANSEN ALLÉ 57-61 16. April 2015 / godkendt på følgegruppemøde 8 med indførte kommentarer RAMBØLL BYGGEPROGRAM INDHOLD 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund 2.0 GENERELLE FORUDSÆTNINGER 2.1 Forudsætninger

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Efter ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere