Marius Pedersen Ørbækvej Ferritslev. Sagsnr Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marius Pedersen Ørbækvej Ferritslev. Sagsnr Dokumentnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Marius Pedersen Ørbækvej Ferritslev Vilkårsændring, ændrede affaldsfraktioner på Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25, 2150 Nordhavn Marius Pedersen A/S har søgt om ændring af de affaldsfraktioner, der modtages og håndteres på pladsen. Aktiviteten er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 2. juli Baggrunden er at flere affaldsfraktioner ikke længere modtages på pladsen, mens andre fraktioner ikke længere oplagres og håndteres i en mindre størrelsesorden end angivet i miljøgodkendelsen Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Martin Sune Møller Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: Ansøgning om vilkårsændring af 15. september Supplerende oplysninger, af 27. september 2016 Afgørelse og vilkår På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 2. juli Ændringen af vilkår 2 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven 1 på følgende vilkår: Vilkår 2 ændres fra: Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af ikke-farligt affald (Skema 1) og farligt affald (skema 2) i de i skemaet angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring der fremgår af skemaerne. De modtagne og oplagrede mængder af de enkelte affaldsfraktioner må ikke overstige de angivne mængder i skema 1 og 2. Den samlede mængde må ikke overstige s/år. Det gælder summen af farligt som ikke-farligt affald. Skema 1, Ikke-farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Forbrændingsegnet Ikke-forbrændingsegnet Bølgepap Papir og pap Flasker og emballageglas Grene, blade og græs Forventet maksimalt oplag, 1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Forurenende Virksomhed Njalsgade 13 Postboks København S Mobil EAN nummer

2 Jern og metal Autogummi Ren be Rent, uglaseret tegl Rene stenmaterialer Blanding af be og asfalt Blandinger af rene stenmaterialer Blandet bygge- og anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Elektriske og elektroniske produkter Rent træ Gips Stort brændbart til neddeling Organisk affald fra dagligvaresektor, fødevareindustri, gartnerier, restauranter, grillbarer etc Skema 2, farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Maksim alt oplag, Oplagringsmåde, særlige krav Kreosotbehandlede jernbanesveller Hele sveller: udendørs i separat bås. Skal opbevares under presenning ved opbevaring længere end 2-3 måneder Blandinger eller separerede fraktioner af be, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCBholdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCBholdige kondensatorer) Udendørs i lukkede containere eller indendørs På befæstet underlag Farligt affald må ikke knuses eller på anden måde neddeles. Skal være klassificeret af kommunen som genanvendeligt, farligt affald. Side 2 af 13

3 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer til Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af ikke-farligt affald (Skema 1) og farligt affald (skema 2) i de i skemaet angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring der fremgår af skemaerne. De modtagne og oplagrede mængder a de enkelte affaldsfraktioner må ikke overstige de angivne mængder i skema 1 og 2. Den samlede mængde må ikke overstige s/år. Det gælder summen af farligt som ikke-farligt affald. Skema 1, Ikke-farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Forbrændingsegnet Ikke-forbrændingsegnet Bølgepap Papir og pap Flasker og emballageglas Grene, blade og græs Jern og metal Autogummi Ren be Mursten Tegl og Keramik Blanding af be Blandet bygge- og anlægsaffald Plast, blandet Isoleringsmateriale Træ Andet genanvendeligt Elektriske og elektroniske produkter Rent træ Gips Stort brændbart til neddeling Organisk affald fra dagligvaresektor, fødevareindustri, gartnerier, restauranter, grillbarer etc., inkl. fritureolie/-fedt Forventet maksimalt oplag, Side 3 af 13

4 Skema 2, farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Maksim alt oplag, Oplagringsmåde, særlige krav Kreosotbehandlede jernbanesveller Hele sveller: udendørs i separat bås. Skal opbevares under presenning ved opbevaring længere end 2-3 måneder Blandinger eller separerede fraktioner af be, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCBholdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCBholdige kondensatorer) Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer Udendørs i lukkede containere eller indendørs. På befæstet underlag. Farligt affald må ikke knuses eller på anden måde neddeles. Skal være klassificeret af kommunen som genanvendeligt, farligt affald. Med venlig hilsen Martin Møller Miljøsagsbehandler Side 4 af 13

5 Klagevejledning m.v. Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 26. oktober Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af Herfra logges der på henholdsvis via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse.efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Side 5 af 13

6 Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens 95, stk. 1. Efter miljøbeskyttelsesloven 78, stk. 2, kan Københavns Kommune imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Afgørelsen er sendt i kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Københavnernes Miljøforening, Side 6 af 13

7 Miljøteknisk vurdering Virksomheden håndterer i dag færre affaldsfraktioner og færre mængder affald på pladsen, i forhold til tidligere. Dette afspejles i vilkårsændringen, hvor disse fraktioner udgår: Blandinger af rene stenmaterialer Asfalt Jord og Sten Rent, uglaseret tegl Rene stenmaterialer Andre fraktioner nedjusteres i forhold til maksimalt oplag og årlige håndterede mængder. Dette gælder: Forbrændingsegnet Ikke-forbrændingsegnet Grene, blade og græs Jern og metal Autogummi Ren be Blandet bygge- og anlægsaffald Gips Stort brændbart til neddeling Kreosotbehandlede jernbanesveller Virksomheden ønsker at kunne modtage tre nye fraktioner af ikkefarligt affald: Tegl og keramik Mursten Plast, blandet Endeligt opjusteres oplaget af organisk affald med 200 s. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at de ønskede ændringer ikke har negative miljømæssige konsekvenser. Side 7 af 13

8 Bilag 1: Ny samlet vilkårsoversigt for miljøgodkendelse af Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25, København, 1999 med seneste ændring d. 27. september 2016 Indretning og drift 1 Modtagelse af bioaffald kan finde sted i tidsrummet: Mandag til fredag kl samt lørdag kl til Anden drift skal finde sted i tidsrummet: Mandag til fredag kl Håndtering af bioaffald i hallen kan, for så vidt portene holdes lukket, finde sted hele døgnet. Drift udenfor nævnte tidsrum kræver CMBs tilladelse. 1b 1c 1d 1e Virksomheden skal være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. Hvis der konstateres eller er mistanke omlækage fra emballage, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. Hvis virksomheden modtager ikke-farligt affald og farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 2 og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, der er adskilt fra de øvrige oplag. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden om affaldet. 1f Udendørs oplag skal være sikret mod påkørsel. 1g Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsart eller - fraktion og forsynede med tydelig mærkning. 1h Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. 1i Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. Dog kan det tillades, at der fraviges fra ovenstående såfremt det i vilkår 2, skema 2, er angivet den specifikke affaldstype kan opbevares på anden måde. 2 Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af ikke-farligt affald (Skema 1) og farligt affald (skema 2) i de i skemaet angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav il opbevaring der fremgår af skemaerne. De modtagne og oplagrede mængder af de enkelte affaldsfraktioner må ikke overstige de angivne mængder i skema 1 og 2. Den samlede mængde må ikke overstige s/år. Det gælder summen af farligt som ikke-farligt affald. Skema 1, Ikke-farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Forbrændingsegnet Ikke-forbrændingsegnet Bølgepap Papir og pap Forventet maksimalt oplag, Side 8 af 13

9 Flasker og emballageglas Grene, blade og græs Jern og metal Autogummi Ren be Mursten Tegl og Keramik Blanding af be Blandet bygge- og anlægsaffald Plast, blandet Isoleringsmateriale Træ Andet genanvendeligt Elektriske og elektroniske produkter Rent træ Gips Stort brændbart til neddeling Organisk affald fra dagligvaresektor, fødevareindustri, gartnerier, restauranter, grillbarer etc., inkl. fritureolie/-fedt Skema 2, farligt affald Affaldstype EAKkode Forventet årlig mængde, Maksim alt oplag, Oplagringsmåde, særlige krav Kreosotbehandlede jernbanesveller Hele sveller: udendørs i separat bås. Skal opbevares under presenning ved opbevaring længere end 2-3 måneder Blandinger eller separerede fraktioner af be, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCBholdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, Udendørs i lukkede containere eller indendørs. På befæstet underlag. Farligt affald må ikke knuses eller på anden måde neddeles. Skal være klassificeret af kommunen som genanvendeligt, Side 9 af 13

10 PCB-holdige termoruder og PCBholdige kondensatorer) Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer farligt affald. 2b Udgår 2c Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og se det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter og fraktioner skal opbevares. 2d Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på de angivne og dertil indrettede arealer jf. bilag 1. 2e Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. 59 stk 1 i bek. Nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen) 2f At virksomheden kun modtager uforurenet jord (klasse 1 jord, jf. bilag til den miljøtekniske vurdering af 1. juli 1999) 3 At alt affald modtages og håndteres således, at der ikke sker forringelse af genanvendelsesmulighederne og af kvaliteten, således må der ikke ske sammenblanding af fraktioner med forskellige grader af forurening. 4 Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget ikke-farligt og farligt affald med angivelse af navn samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. Pejleresultater af olieudskiller og sandfang. Pejleresultater af spildolietank og olietankene. Dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang samt tæthedskontrol af olieudskiller Dato for kontrol af vandstanden i olieudskilleren Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af impermeable og befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige opsamlingsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 28. Dato for og resultat af de uvildige eftersyn af impermeable og befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige opsamlingsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 29. Udførte tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i pladsens drift registreres. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter eller fraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 10 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 5 At virksomheden udarbejder en driftsinstruks. Driftsinstruksen skal angive, hvorledes pladsen drives. Instruksen skal være rettet mod driftspersonalet, som ved hjælp af instruktionen skal kunne drive pladsen på en sådan måde at godkendelsens overholdes. Instruksen skal som minimum indeholde: Generel information, herunder selve godkendelsen, virksomhedens modtageraftale med Københavns Kommune og andre relevante papirer. En kontrol- og håndteringsprocedure, der sikrer at virksomheden ikke modtager og opbevarer affald, Side 10 af 13

11 o Der skaber uhygiejniske forhold o Der udgør væsentlig fare for forurening o Som virksomheden ikke er godkendt til at modtage o Der er ukorrekt sorteret Bestemmelser for afvisning af ovennævnte typer affald Beskrivelse af hvorledes utilsigtede materialer håndteres og opbevares Procedure for modtagelse af jord, der sikrer at virksomheden ikke modtager forurenet jord, herunder opbevaring af oplysninger på oprindelsesstedet Procedurer der præciserer, hvorledes affald skal modtages og håndteres, således, at der ikke sker forringelse af genanvendelsesmulighederne og af affaldskvaliteten Arbejdsrutiner, herunder o Der skaber uhygiejniske forhold o Hvorledes der foretages renholdelse og vedligeholdelse af oparbejdningsplads, veje og kørearealer, sorterings- og oparbejdningsmateriel, olieudskiller og sandfang o Hvorledes der foretages afhjælpning og støj- og støjproblemer 6 At driftsinstruksen indsendes til CMBs godkendelse senest 3 måneder efter godkendelses ikrafttræden. Hvis driftsinstruksen herefter revideres, skal den fremsendes til CMBs godkendelse, dog maksimalt en gang årligt. 7 At værkstedet er indrettet og drives efter reglerne i bek. 922 af 5. dec om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Jord og Grundvand 8 At påfyldning af dieselolie skal ske på areal med tæt befæstning, hvor afløb ledes gennem olieudskiller eller over spildbakke. 9b Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spil og kontrolleret afledning af nedbør. 9c Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på impermeable arealer og gulve. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod sump, brønd eller lignende tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således At overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning. 9d Alle impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, gruber o. lign. særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Evt. utætheder skal udbedres straks efter at de er konstateret. 9e Rengøringspladser for emballager, køretøjer m.v., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på et impermeabelt areal med opkant og anden afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, evt. rengøringsvæsker samt aerosoler m.v. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod sump e. lign. tæt opsamlingsbassin. 9f I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Luft 10 At virksomhedens drift ikke må give anledning til lugt eller støv i omgivelserne, der af CMB anses for væsentlige. Til afhjælpning heraf Anvendes sprinkleranlægget efter behov Sprinkles materialer inden nedknusning Side 11 af 13

12 Renholdes udendørsarealer ved hjælp af rivning/fejning efter behov og mindst en gang om dagen for at friholde pladsen for løst papir. Stables affaldet ikke højere end at det flugter med bemur mod Kattegatvej. Etableres et mindst 1 meter højt trådhegn på bemur mod Kattegatvej. Det nævnte hegn skal opsættes inden modtagelse af storskrald påbegyndes. Foretager virksomheden dagligt inspektioner rundt omkring virksomhedens hegn. Papir og plast, der måtte være undsluppet, skal i den forbindelse opsamles. Virksomheden skal indsende en revideret driftsinstruks til CMBs godkendelse senest 3 måneder efter at modtagelse af storskrald er opstartet. Den reviderede driftsinstruks skal angive modtage- og kontrolprocedurer for storskrald, herunder detaljeret beskrivelse af hvilke fraktioner, der kan modtages som storskrald. Det skal desuden angives, hvorledes den årlige opgørelse for storskrald - herunder storskrald fra andre kommuner vil blive opgjort. 10b Neddeling af kreosotbehandlede jernbanesveller skal foregå således, at de neddelte sveller skal flyttes mindst muligt efter neddeling. 10c Såfremt det viser sig at støvfrembringelsen er større end forventet, eller at støvet spredes til omgivelserne og ikke bliver i båsen, skal der træffes yderligere foranstaltninger. 10 At virksomheden benytter miljødiesel eller andet mindre forurenende brændstof til intern transport Støj 11 At virksomhedens samlede bidrag til det eksterne støjniveau, angivet som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau, Lr, ikke må overskride 70 db(a), målt i omgivelserne. 12 At CMB kan forlange, dog højst én gang årligt, at virksomheden lader et af DANAK eller SWEDAC akkrediteret eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 12 er overholdt. Spildevand 13 At spildevand ledes til offentlig kloak. 14b Udgået. 14c Udgået. 14d Udgået. 14 At ph-værdien i det udledte spildevand ligger i intervallet 6, Af det afledte spildevand til kloak ikke må indeholde mere end 10 mg mineralsk olie/l analyseret efter DS/R 208. Prøven udtages umiddelbart efter olieudskiller. Virksomheden skal fremsende en handlingsplan for opfyldelse af ovennævnte grænseværdi. Handlingsplanen skal fremsendes til godkendelse af CMB senest 2 måneder efter meddelt godkendelse. Vilkåret skal være opfyldt senest 1 år efter godkendelsens ikrafttræden. 16 At virksomheden lader et af DANAK akkrediteret laboratorium foretage en analyse af spildevandet umiddelbart efter olieudskilleren senest et år efter meddelt godkendelse og derefter en gang årligt. Spildevandet analyseres for olie og ph som dokumentation for at vilkår 14 og 15 er overholdt. analyseresultaterne sendes til CMB. 17 At virksomheden skal pejle olieudskiller, sandfang, spildolietank og olietankene efter behov, dog mindst hver 3. måned. Pejlingerne med observationer registreres i en driftsjournal. 18 At olieudskiller og sandfang tømmes, når de er hhv. ¾ og ½ fyldte, dog mindst en gang årligt. Tømningen skal foretages af en transportør, som virksomheden har indgået kontrakt med om regelmæssig tømning, og som har indgået aftale med Københavns Kommune om transport af farligt affald. 19 At CMB kan forlange, at der udtages en prøve fra oplagspladsens nedløbsbrønd ved Ulvsundvej ved mistanke om forhøjet indhold af tungmetaller, PAH og olie. Prøverne udtages og analyseres af et af DANAK akkrediteret laboratorium. 19a Tankene til organisk pulp skal være omgivet af en tankgård. Side 12 af 13

13 Affald 20 At beskrivelse af det oparbejdede affald fremsendes til CMB senest 3 måneder fra ikrafttrædelse af denne godkendelse. Revideret beskrivelse skal fremsendes på CMBs forlangende, dog maks. En gang årligt. 21 At olie- og kemikalieaffald fra virksomheden skal opbevares i tætte beholdere under tag på befæstet areal i spildbakke med opkant, der kan rumme volumen svarende til indholdet af den største beholder. 22b Spild af farligt affald på befæstede, impermeable og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. Egenkontrol og rapportering 22 At virksomheden ved indvejning og efterfølgende aflæsning af det tilførte materiale kontrollere, at læsset ikke indeholder andre materialer end de typer, som anlægget er godkendt til at modtage, herunder skal det ved modtagelse af et vognlæs indeholdende jord kontrolleres, at læsset ikke indeholder synlig (syn og lugt) tegn på forurening, i tilfælde heraf afvises læsset. 23 At CMB, såfremt der er mistanke om at det modtagne jord er forurenet, kan kræve, at der udtages prøver til analyse for relevante parametre af den jord, der modtages, som dokumentation for, at vilkår 3 er overholdt. Prøverne skal analyseres efter en af DANAK akkrediteret analyseprocedure. 24 At virksomheden på CMBs forlangende dokumenterer, at genanvendelige materialer er afsat til genanvendelse. 25 At virksomheden fører tilsyn med, at containere med asbest til stadighed er aflåst, og at der ikke henlægges asbest uden for containerne. 26 At virksomheden i tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelder uheldet til alarmcentralen på tlf. nr Virksomheden skal inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til CMB. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsager til uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og af foranstaltninger der træffes, for fremover at undgå lignende uheld. 28 Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet, jf. vilkår 9d, foretage visuel kontrol for - utætheder og revnedannelse af - Belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve - Sumpe, brønde og lign. Opsamlingsbassiner - Stationære containere og egne transportcontainere - Gruber og lign. Særlige oplagsområder samt - Tankgårde 29 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af utætheder og revnedannelse af - Belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve - Sumpe, brønde og lign. Opsamlingsbassiner - Stationære containere og egne transportcontainere - Gruber og lign. særlige oplagsområder samt - Tankgårde dog højst en gang årligt Side 13 af 13

Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring vedr. vask af beholdere

Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring vedr. vask af beholdere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Marius Pedersen A/S Ørbæksvej 851 5863 Ferritslev Att.: Nicolai Boss Nielsen 04-01-2016 Sagsnr. 2015-0286552 Dokumentnr. 2015-0286552-7

Læs mere

Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen A/S), Baltikavej 25, København. CVR P-nr

Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen A/S), Baltikavej 25, København. CVR P-nr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Marius Pedersen A/S Islevdalvej 119 2610 Rødovre Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse MARIUS PEDERSEN A/S Ørbækvej 851 Ferritslev 5863 FERRITSLEV FYN Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring af miljøgodkendelse

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015.

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Marius Pedersen A/S Raffinaderivej 20 2300 København S CVR: 49979517 P-nummer: 1017656437 Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse modtagelse

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-02-2016 Motorbanen Ved Slusen 2 2300 København S CVR/P nr. 64942212/ 1018524364 Vilkårsændring af Motorbanens mulighed for afholdelse

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

RGS 90 A/S. Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB. Suså Landevej Herlufmagle

RGS 90 A/S. Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB. Suså Landevej Herlufmagle Modtagelse af bygge- og anlægsaffald deklareret indeholdende PCB RGS 90 A/S Suså Landevej 75 4160 Herlufmagle Side 1 af 9 Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøger Virksomhedens navn: Råstof og Genanvendelsesselskabet

Læs mere

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår.

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår. RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET AF 1990 A/S Selinevej 4 2300 København S By- og Udviklingsforvaltningen Industri CVR-nr.: 15084790 P-nr.: 1010351215 Miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af sandblæsningssand

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Relevante underentreprenører Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, I 6100 Haderslev Tlf. : 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. Tlf. 74 34 21 53 anjc@haderslev.dk Tilsynsrapport Vojens Genbrugsplads

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 Norrecco A/S K-vej 19, Prøvestenen 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1013892306 Sagsnr. 2014-0097805 Dokumentnr. 2014-0097805-6

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Miljøgodkendelse LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00051 Ref. gukha/tiska/irbha Den 1. september 2010 For: LEO Pharma A/S MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vilkårsændring for vilkår 37, afledningskrav for bly fastsættes - Marius Pedersen, Division Special Affald (DSA), T-Vej 4, Prøvestenen

Vilkårsændring for vilkår 37, afledningskrav for bly fastsættes - Marius Pedersen, Division Special Affald (DSA), T-Vej 4, Prøvestenen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse MARIUS PEDERSEN A/S Ørbækvej 851 Ferritslev 5863 FERRITSLEV FYN CVR. nr./p-nr.: 49979517/1018876910 16-01-2015 Sagsnr. 2014-0188159

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere