Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014"

Transkript

1 Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014 CVR

2 Udarbejdet : Ute Stemmann og Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen

3 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 2 2 INDLEDNING 3 3 BAGGRUNDEN FOR LOVKRAV I HOLLAND 3 4 PRISUDVIKLING I HOLLAND MED FOKUS PÅ BYGGEMATERIALER Generel prisudvikling Prisudvikling på byggematerialer 7 5 MARKEDSTILPASNING OG EFFEKTER PÅ SMÅ VIRKSOMHEDER 10 6 BILAG 15 7 LITTERATUR 15

4 Side 2 1 SAMMENFATNING Grontmij har for Forsikring & Pension og det Kriminalpræventive Råd (DKR) foretaget en screening af konsekvenserne af indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland i Forsikring & Pension og DKR ønsker en uvildig analyse af, hvorvidt der vil være en merpris forbundet med anvendelse af døre og vinduer i nybyggeri, som er testet i henhold til europæiske standarder til at kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter. Formålet er at tilvejebringe nyttig viden om det politiske beslutningsgrundlag for indførelse af kravene i Holland, samt afdække hvordan de hollandske krav har påvirket byggeomkostningerne og erhvervsdemografien i Holland. Grontmij er valgt til screeningen, fordi Grontmij er en hollandsk virksomhed med bred viden om dels baggrunden for kravene og dels kravenes konsekvenser. Resultaterne af screeningen er sammenfattet nedenfor. Baggrunden for de hollandske krav var et ønske om at nedbringe den høje indbrudsrate i slutningen af 80 erne og kravene blev indført i lovgivningen efter en længere prøveperiode Den hollandske historik viser, at politikere og politiet var enige om at gøre ikke kun bygningerne, men hele bebyggelsesområder mere sikre. Det hollandske politi har - baseret på engelske erfaringer - udviklet et certificeringssystem, med lovkrav til udvalgte komponenter som bl.a. indbrudssikre døre og vinduer. Det er sket for ikke at definere urimelige krav til byggeriet. I hele processen med realiseringen af certificeringssystemet og de definerede krav er der lagt vægt på tidlig inddragelse af aktører og at afprøve certificeringen, hvilket har medført stort accept blandt byggeriets parter. Krav har ikke ført til højere byggeomkostninger Analysen viser, at indførelse af krav til vinduer og døre i Holland ikke har ført til signifikant højere byggeomkostninger. Der har været en prisstigning på byggematerialer i 2001, som dog kan tilskrives omlægningen af skatterne i Holland fra direkte til indirekte, dvs. en reduktion af indkomstskatter til fordel for højere forbrugsafgifter, hvilket har ført til en højere disponibel indkomst for forbrugerne, men samtidig højere priser på varer og tjenester. Der har været en stigning i den generelle prisudvikling i byggematerialer i perioden , som følger de øvrige lande i Euroområdet og Danmark. Positiv erhvervsdemografisk udvikling i Holland Analysen viser, at udviklingen i erhvervsdemografien inden for bygge- og anlægsbranchen ikke har været signifikant påvirket af indførelsen af kravene. Bygge- og anlægsbranchen i Holland har tværtimod oplevet en større fremgang end de øvrige lande, der i analysen er blevet sammenlignet med.

5 Side 3 2 INDLEDNING Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd ønsker på baggrund af erfaringer fra Holland - en uvildig analyse af, hvorvidt der vil være en merpris forbundet med anvendelse af døre og vinduer i nybyggeri, som er testet i henhold til europæiske standarder til at kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter. I Holland blev der i 1999 indført et krav til, at vinduer og døre skal kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter. Formålet er at tilvejebringe nyttig viden om det politiske beslutningsgrundlag for indførelse af de hollandske krav samt afdække hvordan de hollandske krav har påvirket byggeomkostningerne og erhvervsdemografien i Holland. Grontmij er valgt til screeningen, fordi Grontmij er en hollandsk virksomhed med mulighed for via virksomhedens netværk i Holland at tilvejebringe viden om dels baggrunden for kravet og dels kravets konsekvenser. Grontmij har i nærværende notat analyseret følgende spørgsmål: Hvilket rationale lå bag indførelsen af kravet om byggematerialer, der skal kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter i Holland? (afsnit 3) Hvilken indvirkning har regulativet haft på prisudviklingen i byggematerialer i Holland? (afsnit 4) Hvilken indvirkning har regulativet haft på mindre og mellem store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Holland? (afsnit 5) 3 BAGGRUNDEN FOR LOVKRAV I HOLLAND I Holland er det siden 1999 forankret i lovgivningen, at byggematerialer, herunder døre og vinduer, skal være indbrudssikre, dvs. kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter. Bestemmelsen skal være opfyldt for alle nybyggerier, mens der ikke er tvunget efterfølgende renovering på eksisterende byggerier. 1 Kravet om indbrudssikre byggematerialer er et blandt flere initiativer om at opnå mere sikre boligkvarterer i Holland, hvor der arbejdes med en omfattende certificering af lejligheder. 1 Den gældende lovgivning på området er fastlagt i den hollandske byggelovgivning, Bouwbesluit (http://www.bouwbesluitonline.nl/inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-15#art2.129, artikel no. 2.15), som efterfølgende er blevet ændret flere gange, dog ikke forskrifterne vedr. indbrud. Reglerne indebærer opfyldelse af kategori 2 stjerne i henhold til NEN 5096 for dele af nybyggede huse, som er tilgængelige i henhold til NEN 5087 eller også den europæiske kodeks EN (2-stjerne niveau er defineret i note på side 7)

6 Side 4 I 1999 indførte Holland et særligt politimærke, som fokuserer på byplanlægning, tryghed og sikkerhed. Når bygherrer eller boligforeninger ansøger om et politimærke for sikre boliger, skal deres byggeprojekt og det omgivende miljø opfylde nogle særlige krav - herunder også et 3 minutters krav til boligens ydre skal. Mærket må kun bruges efter tilladelse fra politiet. Mærket er frivilligt. Poltimærket/ Certifikatet kaldes PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen Politicertifikat bo sikkert). Der findes i dag både en certificering for nybyggerier og en mulig certificering på eksisterende bygninger. Målet med indførelse af krav til sikring i lovgivningen og en indførelse af en frivillig certificeringsordning for boligområder var et ønske om at nedbringe de mange indbrud i Holland, der fandt sted i 80 erne. Metoden kom oprindelig fra politiet i England, hvor det tilsvarende politimærke kaldes Secured by Design. Metoden blev efterfølgende tilpasset af det hollandske politi, da der er stor forskel i den måde, hvorpå byggeriet tilrettelægges. De to mærker er således ikke identiske. Indførelsen af et landsdækkende PKVW certifikat og dets videre udvikling kan opsummeres som følger: 1994: Politiet i "Hollands Midden" påbegynder et design til certifikat under vejledning af Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), og med økonomisk støtte fra Ministeriet for interne anliggender og kongelige anliggender og Justitsministeriet (oktober): Startkonference "Politiekeurmerk" bliver lanceret. 10 projekter iværksættes straks efterfølgende (oktober): Forsøget med politiets certifikat PKVW udrulles på foranledning af SEV og de to ministerier på landsplan som følge af succes med pilotprojekterne : Der indføres en PKVW service point, etableret på SEV hovedkvarteret i Rotterdam. Fra det øjeblik sker certificeringen igennem et uafhængigt kontrolorgan (SEV), der samtidig vedligeholder certificeringen. 1998: Certifikatet administreres af det Nationale Center for Forebyggelse, et certificeringsorgan for hollandske sikkerhedsfirmaer. Rigspolitiet regulerer gennemførelsen af denne certificering : Certifikatet PKVW forvaltes af Expertise Center for ejendomsforbrydelser af det hollandske politiinstitut (NPI) : Certifikatet PKVW er placeret under en søsterorganisation til NPI, The Management Institute PKVW (Januar): CCV (Center for Forebyggelse af kriminalitet og sikkerhed) overtager styringen af politiets certifikat, da det blev besluttet, at politiet bør fastsætte denne forebyggelsesopgave (Januar): CCV introducerer PKVW - Service Desk hvor både praksis og politik samarbejder under ét tag (Januar): Den nye PKVW protokol (certificerings- og inspektionsprocedure) er blevet godkendt af bestyrelsen for interessenter Crimi - oprettet af CCV.

7 Side 5 Under processen blev der i opstartsfasen gennemført markedsundersøgelser, hvor 40 organisationer blev besøgt for at præsentere dem for idéen med certifikatet samt at få deres holdninger hertil. Der har med andre ord været fokus på tidlig inddragelse af relevante aktører under processen. Feedback fra de adspurgte interessenter var tilsyneladende god, hvilket menes at være baseret på: At det var politiet selv, der tildelte certifikatet, hvilket gav tillid og mening med certificeringen At der var formuleret klare krav til certificeringen På startkonferencen Politiekeurmerk i 1994 var alle byggefirmaer, boligselskaber og kommuner i Central Holland inviteret. Der blev uddelt skrifteligt materiale til dem, der var interesseret i at deltage i pilotprojektet. Sammenfattende kan det siges, at den politiske diskussion ikke har været så vigtig i processen med realisering af certifikatet i Holland. Det vigtige har derimod været det hollandske politis rolle i realiseringen af certifikatet PKVW og udviklingen af processen for certificeringen. Politiet har båret projektet igennem hele vejen, indtil parlamentet i 2004 besluttede, at styringen skulle overgå til Center for Forebyggelse af kriminalitet og sikkerhed som en præventiv opgave. Kravet om indbrudssikre døre og vinduer (3 minutters krav) er et centralt element i at nedbringe antallet af indbrud og skabe sikre og trygge boligområder. Endvidere har der i processen været fokus på ikke at fastlægge unødvendige krav til byggerier. Derfor har man fastlagt krav for byggematerialer på det såkaldte 2 stjerne -niveau. 2 Samtidig har man dog fx også fastlagt, at med hensyn til vinduesglas, så skal normalt isoleringsglas også opfylde dette niveau. 3 I skrivende stund diskuteres det i Holland, hvorvidt der er behov for at skærpe kravene til et 3-stjerne -niveau. Det skal bl.a. ses med afsæt i, at indbrudstyve i de senere år prøver at komme ind i ejendomme med andre metoder end tidligere, hvor det påkrævede sikkerhedsniveau var lavere, fx bruges der i højere grad elektroniske værktøj til indbrud i dag. 4 PRISUDVIKLING I HOLLAND MED FOKUS PÅ BYGGEMATERIALER Umiddelbart kan der være en forventning om, at de indførte krav om sikre vinduer og døre i Holland kan have bidraget til, at priserne for disse byggematerialer er steget mere end andre varegrupper og tjenester i samme periode. 2 Det hollandske testlaboratorium SKG, som har udviklet prøvningsstandarder og metoder med en række skarpe og krævende sikkerhedstests til byggematerialer, især for låse til døre og vinduer, skelner mellem tre niveauer, når indbrudssikkerheden af et givent element vurderes. Niveauerne er kaldt for 1, 2 og 3 stjerne. Ses der fx på låse, så garanterer 2 stjerne, at en lås er indbrudssikker i mindst 3 minutter, mens en lås, som er certificeret med 3 stjerne, er indbrudssikker i mindst 5 minutter. 3 Som det kan forstås ud fra et interview med en ekspert fra en hollandsk vinduesfabrikant, vil det set med branchens øjne give mening som minimum at kræve lamineret glas eller isoleret glas med lamineret rude for alle vinduer på stueplan. Det er dog indtil videre ikke blevet lagt fast i loven (Bouwbesluit).

8 Side 6 Nedenfor gennemføres en statistisk analyse af spørgsmålet, om indførelsen af regulativet om nye byggestandarder har medført højere priser på byggematerialer. I analysen ser vi konkret på to delspørgsmål: Vi sætter den generelle prisudvikling i Holland i relation til udviklingen i andre EUlande og Danmark. Hermed sigter vi mod at rense i videst muligt omfang for udefrakommende indflydelse på prisudviklingen. Fx har udviklingen i Holland været væsentlig anderledes end for de øvrige lande i EU. Vi sammenligner efterfølgende prisudviklingen på byggematerialer med den generelle prisudvikling i Holland. Idet kravene i Holland har været fastsat i byggeloven siden 1999 og sidenhen er bibeholdt stort set uændret i de følgende opdateringer af lovgivningen på området er det særligt perioden fra 1999 og de følgende år, der er relevant at se på. 4.1 Generel prisudvikling Som et første trin ses på den generelle prisudvikling i de respektive lande og områder. Formålet er at danne et fundament for at kunne analysere udviklingen i de enkelte parametre, dvs. prisudvikling på fx byggematerialer. Udviklingen bliver sammenholdt med den generelle prisudvikling i samfundene. For den generelle prisudvikling tages der udgangspunkt i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), dvs. prisudviklingen for en standardiseret varekurv, der beregnes ensartet på tværs af EU-landene.

9 Side 7 Figur 1: Generel prisudvikling i Danmark, Holland, Tyskland UK og Euroområdet. Harmoniseret forbrugerindeks med 1999 = 100. Kilde: Eurostat. Figur 1 viser et indeks over den generelle prisudvikling i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Holland og Euroområdet. Det fremgår, at det generelle prisniveau i perioden er steget med lige over 40 % i Holland. Det er ca. 5 % højere end den gennemsnitlige udvikling af prisniveauet i det samlede Euroområde. Inflationen i procent for de enkelte år på tværs af landene viser, at inflationen i Holland lå højere end i det øvrige Euroområde i årene I årene op til den finansielle krise lå inflationsniveauet derimod under det øvrige Euroområde. Årsagen til den markant højere inflation i Holland i årene omkring 2001 synes at være begrundet i en skatteomlægning fra direkte til indirekte skatter, dvs. en reduktion af indkomstskatter til fordel for højere forbrugsafgifter. Det har fx medført en stigning af momsen. Omlægning gav en højere disponibel indkomst for forbrugerne, men højere priser på vare og tjenester Prisudvikling på byggematerialer Dernæst ses på materialeudgifterne i forbindelse med nybyggeri af boliger. Der er fokus på nybyggeri, da de i Holland fastlagte krav for byggematerialer har ændret byggestandarderne for nybyggeri, mens det ikke er tilfældet for eksisterende bygninger. 4 OECD (2002): Economic Surveys - Netherlands 2002.

10 Side 8 I Eurostat foreligger der data for Holland i perioden Tal for årene før 2001 findes i det hollandske statistikbureau, CBS. Det skal endvidere bemærkes, at byggeomkostningsindekset indeholder flere elementer, dvs. udgifterne til byggematerialer og arbejdslønninger. Det er et godt udgangspunkt at medtage et samlet indeks med alle omkostningselementer, idet højere krav også kan føre til mere komplekse arbejdsprocesser etc. Figur 2: Byggeomkostningernes årlige prisændring i %. Perioden 1997 til 2000 for Holland er taget fra CBS. Kilde: Eurostat, CBS.nl I Figur 2 er prisstigningen for byggeomkostninger i Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og det samlede Euroområde vist for årene Det fremgår, at byggeomkostningerne i Holland steg med 4 procent i 2001, hvilket er mindre end de 5 procent, som var den generelle inflation for Holland det år. De øvrige år mellem 2002 og 2012 har udviklingen været meget lig med de øvrige lande i Euroområdet.

11 Side 9 Byggeomkostningsindekset indeholder som beskrevet også udviklingen i lønniveauet. Figur 3 stiller derfor skarpt på udviklingen i omkostningerne til materialer ved nybyggeri, igen på tværs af de ovenfor udvalgte lande. Figur 3: Årlig prisændring i % af materialeomkostninger ved nybyggeri. Perioden 1997 til 2000 for Holland er taget fra CBS. Kilde: Eurostat, CBS.nl Sammenlignes udviklingen i omkostningerne til materialer ved nybyggeri i Holland med udviklingen i Euroområdet, så har udviklingen være mindre i perioden Det centrale bureau for statistik i Holland (CBS), som indrapporterer deres tal til Eurostat, har i en opgørelse fra 2010 vist vægtningen af de enkelte materialer på byggeomkostningsindekset. Her vægtes døre og vinduer i træ til 12,1 %. 5 Samlet set kan indførelsen af kravene indenfor byggematerialer derfor ikke siges at have medført signifikant højere byggeomkostninger. Dette underbygges gennem kontakt til hollandske vinduesvirksomheder, der kan bekræfte, at lovkravene ikke har haft en signifikant indflydelse på produktionsomkostningerne for vinduer. Dette kan hænge sammen med, at normalt isoleringsglas stadig kan anvendes i nybyggerier. Lovgivningen har fokuseret på sikkerhedsniveauet ift. rammer og låse, mens det for glasset er fastlagt, at normalt isoleringsglas også opfylder 2-stjerne -niveauet. 5 Rebasing New Dwellings; Input prices indices building cost, 2005 = 100 to 2010 = 100, CBS

12 Side 10 Der har været en stigning i Holland i den generelle prisudvikling i byggematerialer i perioden Sammenlignes denne udvikling med de øvrige lande i Euroområdet og Danmark, så følger Holland dog den internationale udvikling på området. Stigningen i 2001 kan tilskrives omlægningen af skatterne i Holland fra direkte til indirekte. Inflationen for hele Holland var højere end prisstigningerne på byggematerialer. 5 MARKEDSTILPASNING OG EFFEKTER PÅ SMÅ VIRKSOMHEDER Som det næste skridt ses på udviklingen i markedet, nærmere bestemt den såkaldte erhvervsdemografi, inden for bygge- og anlægsbranchen. Formålet er at finde ud af, om der som følge af indførelsen af de nye krav til byggematerialer i Holland har været en ændring i forhold til, hvor mange virksomheder der opererer på markedet. Det gøres samtidig i et dynamisk perspektiv, dvs. til- og afgang af virksomheder. Som parameter herfor ses på andelen af virksomheder indenfor branchen, som starter op og dem som lukker ned i forhold til alle virksomheder i branchen i et konkret år. For at kunne se en mulig effekt ses på udviklingen af andelene over en årrække. Virksomhedsomsætning er betegnelsen for andelen af virksomheder, der enten lukker eller åbner i løbet af et år i forhold til det samlede antal virksomheder i branchen. I datamaterialet har det efterfølgende været nødvendigt at sortere landene, som tidligere har været med til at danne grundlag for den komparative analysedel. Vi har således defineret en storgruppe, som omfatter Finland, Luxembourg, Italien, Holland, Portogal, Spanien, Sverige og Storbritannien. Årsagen til det ændrede udvalg af lande er, at de nødvendige data i fuldt omfang kun foreligger for disse udvalgte lande og i den relevante periode Perioden dækker overgangsperioden. Der ses først på udviklingen i alle brancher samlet og dernæst stilles skarpt på udviklingen i byggesektoren.

13 Side 11 Figur 4: Virksomhedsomsætning for alle brancher (summen af nytablerede og lukkede firmaer sat i forhold til antallet af firmaer i markedet) i Kilde: Eurostat Udviklingen i andelen af nyetablerede og lukkede firmaer i Holland følger udviklingen i de øvrige lande i storgruppen. Denne andel ligger relativt stabilt inden for samtlige brancher henover hele perioden. Da virksomhedsomsætningen beregnes ved at lægge tilgangen og afgange af virksomheder sammen, er det supplerende undersøgt, om der skulle være et skifte i forholdet mellem afgang og tilgang. Resultatet fremgår af Figur 5.

14 Side 12 Figur 5: Virksomhedsomsætning balance, defineret som andelen af nyetablerede fratrukket andelen af lukkede virksomheder. Kilde: Eurostat Ses der bort fra en meget høj tilgang af nye virksomheder i slutningen af perioden i Holland i 2006 og 2007, er der generelt en stabil positiv udvikling i samtlige undersøgte lande. I bygge- og anlægsbranchen ses samme stabile udvikling i virksomhedsomsætningen. Tilgangen af virksomheder skal specielt findes i fremstillingserhvervene og i bygge og anlæg, hvilket formentlig hænger sammen med den økonomiske højkonjunktur.

15 Side 13 Figur 6: Virksomhedsomsætning for bygningsbranchen (summen af nyetablerede og lukkede firmaer sat i forhold til antallet af firmaer i markedet) i Kilde: Eurostat. Ses på balancen, dvs. relationen mellem nyetablerede og lukkede virksomheder, fremkommer det, at der er en relativ stor vækst i virksomheder i byggebranchen sammenlignet med den generelle udvikling indenfor alle sektorer.

16 Side 14 Figur 7: Virksomhedsomsætning balance i byggebranchen, defineret som andelen af nyetablerede fratrukket andelen af lukkede virksomheder. Kilde: Eurostat. I perioden lå balancen i Holland mellem 0,5 2 % for samtlige brancher. Bygge og anlæg ligger fortrinsvis mellem 4 6 % med enkelte undtagelser. Det vil sige, at der relativt set har været en større vækst i byggebranchen målt i antal virksomheder sammenlignet med de andre brancher. Ses det i forhold til de øvrige lande, har der været en højere tilgang af virksomheder i Holland efter indførelsen af regulativet (som det fremgår af Figur 7, ligger kurven for Holland kun kortvarigt i 2003 og 2004 under de øvrige lande, som der sammenlignes med i analysen). Det kan på ovennævnte baggrund konstateres, at udviklingen i erhvervsdemografien indenfor bygge- og anlægsbranchen ikke tyder på, at have været signifikant påvirket af indførelsen af kravene til byggematerialer i Holland. Bygge- og anlægsbranchen i Holland har tværtimod oplevet en større fremgang end de øvrige lande, som der blev sammenlignet med. Det skal dog tages med det forbehold, at det ikke har været muligt at finde data fra før 1999.

17 Side 15 6 BILAG Tabel 1: Inflationsrater Inflationsrate i % Euroområdet 1,6 1,1 1,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 Danmark 2,0 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,1 2,2 2,7 2,4 0,5 Tyskland 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 Holland 1,9 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 Storbritannien 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 7 LITTERATUR Bouwbesluit online 2012 (Hollandsk ring): Centrum voor kriminalitetspreventie en veiligheid (CVV) (2012): Vijftien jaar politiekeurmerk veilig wonen. Eurostat: Statistics Database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) Grontmij Nederland: Interview og korrespondance med Menno Gijrath, Konsulent for bygnings- og energiteknik. Interviews med hollandske producenter indenfor vinduesbranchen. OECD (2002): Economic Surveys - Netherlands Centraal Bureau voor de Statistiek - Division of Economic and business statistics and national accounts Sector of Business statistics: REBASING NEW DWELLINGS; IN- PUT PRICE INDICES BUILDING COSTS, 2005 = 100 TO 2010 = 100

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem Nordic Innovation PUBLICATION 2012:14 // Oktober 2012 Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Authors: Rambøll Management

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007 Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005 Marts 2007 HOVEDTITEL: Udviklingen i landzoneadministrationen 2003-2005 UDGIVER: Copyright Skov- og Naturstyrelsen 2007 UDARBEJDELSE: Rapporten

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget Oplæg til en ny iværksætterpolitik Betænkning fra Iværksætterudvalget Betænkning nr. 1304 Erhvervsministeriet 1996 Oplag: 3.000 Pris: Kr. 150,00 inkl. moms Sælges ved henvendelse til: Statens Informationstjeneste

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 30. oktober 2013 Fejl! Autotekst er ikke Oversat til dansk: Af Ad Hoc Translations A/S 5. december 2013 Evaluering af F&P's

Læs mere

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement. Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.dk SWIFT DABADKKK Iban DK3030003450018236 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere