DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 \)ZÅX. v^^a. Spp^j

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II 8

5 I. Den danske Rigsdags Resolution af 23. Oktober 1918.»Efter at have hørt Ministeriets Meddelelser fastslaar Rigsdagens Fællesmøde, at der er Enighed om at fortsætte den til alle Sider ligelige Neutralitetspolitik, som hele det danske Folk har givet sin Tilslutning, at ingen anden Ændring i Slesvigs nuværende Stilling end en Ordning efter Nationalitetsprincippet stemmer med det danske Folks Ønske, Følelse og Interesse, og, under den forestaaende Gennemførelse af det fra begge de krigsførende Parters Side godkendte Nationalitetsprincip: Folkenes Selvbestemmelsesret, at ønske Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade i Forholdet til nogen af Siderne, hvorved ogsaa Genforeningens fremtidige Sikkerhed betrygges-.

6 2 2. Rigsdagsmand H. P. Hanssens Henvendelse til den danske Regering. Aabenraa, den 18. November Til Den danske Regering. Paa de danske Nordslesvigeres Vegne over- : rækker jeg hermed ærbødigst den danske Regering en Resolution, som deres politiske Organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig, den 17. November d. A. har vedtaget paa et Møde i Aabenraa. Samtidig vedlægger jeg en Skrivelse fra Udenrigsministeren for den tyske Republik, hvis Regering dermed under Henvisning til Præsident Wilsons Fredsprogram anerkender vor Ret til selv at bestemme vor Fremtidsskæbne paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret. Idet jeg henviser til disse Aktstykker, beder jeg Regeringen om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige for at den danske Befolkning i Nordslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt og dermed i en nær Fremtid sit brændende Ønske om at blive genforenet med sit gamle Fædreland Danmark opfyldt. 1 Ærbødighed H. P. Hanssen. Rigsdagsmand.

7 3 Bilag \»1. Vi ønsker det nordslesvigske Spørgsmaat løst paa den Maade, at Nordslesvig opfattes som en Helhed, hvis Befolkning ved at stemme med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark. 2. Nordslesvig er den Del af Hertugdømmet Slesvig, der ligger nord for en Linje, som gaar fra Sydpynten af Als ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, op langs Krusaadalen, sønden om Frøslev saaledes, at Padborg bliver Grænsestation, og derpaa følger Skellet mellem Slogs og Kær Herred, Skelbækken og til sidst Sønderaaen og Vidaaen til dens Bøjning mod nord, hvorfra den gaar lige ud til Vesterhavet og videre ud om Nordpynten af Sild. 3. Stemmeret har alle over 20 Aar gamle Mænd og Kvinder, a) som er fødte og har hjemme i Nordslesvig, b) eller har boet i Nordslesvig i mindst 10 Aar. c) eller er fødte i Nordslesvig, men udviste af de hidtilværende Magthavere. 4. Stemmeretten udøves skriftligt under Former, som sikrer hver enkelts frie Viljesytring. De hidtilværende Myndigheder maa ikke øve Indflydelse paa Afstemningen. 5. Vi betragter det som en Selvfølge, at tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet, har Ret til ved en særskilt Afstemning at tilkendegive, om de ønsker at komme tilbage til Danmark. Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad. Advokat Andersen, Haderslev. Jens Andresen, Skovrup.

8 4 Johan Andresen, Ullerup. C. An dersen, Harres. Carl C. Biehl, Graasten. A. Blad, Augustenborg. N. Christensen Nielsen, Mjang. Peter Clausen, Smedager. N. Evald, Gram. Olav Fink, Brendstrup. Carl C. Fischer, Aabenraa. N. J. Gott hardsell, Nørmark. Jørgen G ram, Gabøl. Andreas Grau, Flensborg. Peter Gra u, Pøl. H. J. Hansen, Graasten. H. P. Hanssen, Aabenraa. Peter Hansen, Skærtoft. Holger Hollensen, Sønderborg. N. J. H ø r 1 iick, Rurup. Chr. Iversen, Sønderballe. Kr. Iversen, Avnbøl. H. ]. J ef sen, Skærbæk. J. Jensen sen., Gøllinggaard. A. J e p s e n, Rørkær. Peter Kaad, Vollerup. Th. Kaufmann, Bovrup. Andr. Krog, Skovbølling. Christian Lassen, Østerby. And. Lebeck, Haderslev. Falle Lil holdt, Løjtkirkeby. J. P. Mærsk, 0. Aabølling. Herløv Møller, Aabenraa. A. C. Nielsen, Hønkys. Julius Nielsen, Damager. Nis Chr. Nissen, Viby. Nis Nissen, Nordborg. Jo lis. Paulsen, Faustrup.

9 5 P. S. Paulsen, Tandslet. R. P. Rosse n, Tønder. Dr. Sarauw, Augustenborg. O. Schack, Schackenborg. J. H. Schmidt, Vojensgaard. Tandlæge J. Smith" Haderslev. Waldemar Schmidt, Haderslev. P. Sibbesen, Overskov. Martin Simonsen, Flovt. N. F. Simonsen, Hyrup. C. Skytt, Maugstrup. A. L. Skov, Bevtoft. H. D. Kloppenborg Skrumsager, Københoved. J. N. H. Skrumsager, Københoved. Niels H. Smidt, Søbækled. P. T e r p, Vellerup. Th. T homsen, Toghale. Th. Thøstesen, Fæsted. P. J. Tønd er, Birkelev. H. Ty ch sen, Frøslev. Martin Wiuff, Sillerupgaard. J. Zachariassen, Dybbøl. Undertegnede tiltræder foranstaaende Resolution med det Forbehold, at a. Flensborg efter vor Mening hører med til Nordslesvig, om end ikke til det danske Nordslesvig, b. den eventuelle Afstemning i de tilstødende Distrikter efter vor Mening bør ske samtidig med Afstemningen i det danske Nordslesvig. Christian Ravn, Flensborg. P. Bndach, Hornskov.

10 6 Bilag 2. Auswärtiges Amt Berlin, den 14. November Sehr geehrter Herr Abgeordneter Han s sen. Zu dem Inhalt des mir von Euer Hochwohlgeboren freundlichst übermittelten Aufrufs der Organisationen der dänisch sprechenden Bevölkerung Nord- Schleswigs darf ich ergebenst Bezug nehmen auf die Erklärung, die ich am 24. Oktober d. J. im Reichstag abgegeben habe. Die deutsche Regierung steht danach auf dem Standpunkt, dass auch die nord-schleswigsche Frage gemäss dem Friedens-Programm des Präsidenten Wilson auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der in Betracht kommenden Bevölkerung zu lösen ist. Ich gebe mich der zuversichtlichen Hoffnung hin, dass durch diese Stellungnahme der Deutschen Regierung ein reibungsloses, freundnachbarliches Verhältnis zwischen dem dänischen und deutschen Volke für die Zukunft gewährleistet wird. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebener Soll".

11 7 3. Udenrigsministeriets Svar til Rigsdagsmand H P. Hanssen. Udenrigsministeriet, den 25. November Hr. Rigsdagsmand H. P. Hanssen. Den danske Regering har med hjertelig Glæde modtaget Deres Henvendelse af 18. November, hvorved De paa de danske Nordslesvigeres Vegne overrækker en Resolution, som Vælgerforeningen for Nordslesvig den 17. November har vedtaget paa et Møde i Aabenraa, og hvori De endvidere, under Vedlæggelse af en Skrivelse fra Udenrigsministeren for den tyske Republik, beder den danske Regering om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at den danske Befolkning i Nordslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt og dermed i en nær Fremtid sit brændende Ønske om at blive genforenet med sit gamle Fædreland Danmark opfyldt. Den danske Regering har ikke ment, at Danmark burde træde frem for Verden med nogen Udtalelse om Nordslesvig, forinden de danske Nordslesvigere havde fremsat deres Krav paa selv at bestemme deres Fremtidsskæbne paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret. Men den har, da begge krigsførende Partier havde tilkendegivet deres Tilslutning til dette Princip, samraadet sig med den danske Rigsdags Medlemmer, og i et Fællesmøde den 23. Oktober har disse foruden den offentlige Tilkendegivelse af, at det danske Folk knytter sine

12 8 Forhaabninger til en retfærdig Gennemførelse af Nationalitetsprincippet vedtaget en Udtalelse, som Regeringen derefter har meddelt de krigsførende Magters herværende Repræsentanter, og som den nu beder Dem bringe til de danske Nordslesvigeres Kundskab. Udtalelsen er saalydende: «Efter at have hørt Ministeriets Meddelelser fastslaar Rigsdagens Fællesmøde: at der er Enighed om at fortsætte den til alle Sider ligelige Neutralitetspolitik, som hele det danske Folk har givet sin Tilslutning, at ingen anden Ændring i Slesvigs nuværende Stilling end en Ordning efter Nationalitetsprincippet stemmer med det danske Folks Ønske, Følelse og Interesse, og, under den forestaaende Gennemførelse af det fra begge de krigsførende Parters Side godkendte Nationalitetsprincip Folkenes Selvbestemmelsesret at ønske Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade i Forholdet til nogen af Siderne, hvorved ogsaa Genforforeningens fremtidige Sikkerhed betrygges«. Den danske Regering, der med dyb Tilfredshed har erfaret, at de danske Nordslesvigeres politiske Organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig, i sin Resolution af 17. November har udtalt sig for den Løsning af Spørgsmaalet, der stemmer med det danske Folks af Rigsdagens Medlemmer tolkede Ønske, Følelse og Interesse, vil nu henvende sig til de associerede Magters Regeringer for under Forhandlingerne om Verdensfreden at faa de danske Nordslesvigeres Ret anerkendt, idet den samtidig under Henvisning til Skrivelsen til Dem fra den tyske Re-

13 g publiks Udenrigsminister giver denne Meddelelse herom. Den danske Regering udtrykker sin tillidsfulde Forvisning om, at hermed -alle Danskes brændende Ønske om Genforening vil være sin Opfyldelse nær. I Ærbødighed Erik Scavenius.

14 10 4. Redaktør Andreas Graus Henvendelse til den danske Regering. f. T. København, den 17 / 12 1 ( J18. Til Danmarks Regering. Paa danske Mellemslesvigeres Vegne beder vi herved i Ærbødighed den danske Regering at modtage en Samling Petitioner, udsprungne af de i Mellemslesvig stadig stærkere tilkendegivne Ønsker om Genforeningen med Danmark, idet vi dog samtidig betoner, at disse Petitioner kun er et ufuldstændigt Udtryk for Folkestemningen, fremkomne som de er i Løbet af faa Dage og under ufrie Forhold. Vi beder Regeringen om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at ogsaa Befolkningen i Mellemslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt til fri Afstemning, og vi henviser derved til det fra alle Sider anerkendte Princip om Folkenes Selvbestemmelsesret, til hvilket ogsaa den danske Rigsdag ifølge sin Udtalelse af 23. Oktober d. A. knytter sine nationale Forhaabninger. Paa det mellemslesvigske Udvalgs Vegne Andreas Grau Redaktør, Flensborg.

15 Bilag I. Petition. I Henhold til Wilsons Program om Folkenes Selvbestemmelsesret, som er antaget af den tyske Regering som Fredsgrundlag, kræve vi undertegnede Mænd og Kvinder over 20 Aar fra Mellemslesvig, at der ved fri Afstemning gives os Lejlighed til at tilkendegive, om vi ønsker at genforenes med Danmark, saaledes at Afstemningen efter nærmere fastsatte Regler foretages distriktsvis inden for de af os beboede Omraader. Som Danmark har taget sig af Nordslesvigs Sag, beder vi det ogsaa varetage vore Interesser over for Fredskongressen, og virke for, at vi kan faa Lejlighed til at udøve Selvbestemmelsesretten.

16 12 5. Opgørelse af Petitionernes Stemmetal i Mellemslesvig og Flensborg. De til Udenrigsministeriet indleverede underskrevne Petitioner har henholdsvis i Flensborg By og det mellemslesvigske Landdistrikt faaet 3,401 og 876 Underskrifter i Overensstemmelse med nedenstaaende Opgørelse: Agtrup 67 Lister 150 Stemmer, Barderup 11 Lister 22 Stemmer, Bramsted 12 Lister 30 Stemmer, Bra ru p 17 Lister 33 Stemmer, Ellund 1 Liste 56 Stemmer, Frørup 1 Liste 11 Stemmer, Gotrupel 1 Liste 21 Stemmer, Hanved 21 Lister 70 Stemmer, Harreslev 2 Lister 56 Stemmer, Haurup 3 Lister 7 Stemmer, Hyllerup 4 Lister 12 Stemmer, (ardelund 24 Lister 59 Stemmer, Klægsbøl 16 Lister 30 Stemmer, Ladelund 14 Lister 45 Stemmer, Meden 18 Lister 38 Stemmer, Nyhus 1 Liste 28 Stemmer, Ondaften 1 Liste 10 Stemmer, Oversø 34 Lister 76 Stemmer, Skovlund 14 Lister 25 Stemmer, Valsbøl 17 Lister 41 Stemmer, Veding 5 Lister 13 Stemmer. Ørsted (Westerholz) 1 Liste 3 Stemmer, Østerby 17 Lister 40 Stemmer. ialt 876 Stemmer. Flensborg By 310 Lister 3401 Stemmer, ialt 4277 Stemmer.

17 6. Den nordslesvigske Vælgerforenings Erklæring af 30. December Paa et Møde af Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad, som afholdtes i Aabenraa den 30. ds., blev der med efterstaaende Motivering for Nordslesvigs Vedkommende besluttet ikke at deltage i Valget til den tyske Nationalforsamling: Efter at Ententen har sejret, og Tyskerne antaget Wilsons Program som Grundlag for Verdensfreden, betragter vi vor nær forestaaende Adskillelse fra Tyskland og Genforening med Danmark som en Kendsgerning. Skønt vi endnu er tyske Statsborgere og som saadanne fuldt berettigede til at deltage i Valgene til den tyske Nationalforsamling, betragter vi det dog under disse Forhold som urigtigt at øve Indflydelse paa det tyske Folks indre Anliggender. Vi opfordrer derfor alle danske Sønderjyder til at afholde sig fra Deltagelse i det forestaaende Valg til Nationalforsamlingen. Aabenraa, den 30. December Advokat Andersen, Haderslev. Jens Andresen, Skovrup. Johan Andresen, Ullerup. C. Andersen, Harres. Carl C. Biehl, Graasten. A. Blad, Augustenborg. P. Bu dach, Hornskov. L. Christensen, Haderslev.

18 14 N. Christensen Nielsen, Mjang. E. Christiansen, Flensborg. Peter Clausen, Smedager. P. Damgaard, Bramsted. N. Evald, Nybølgaard. Olaf Fink, Brendstrup. Carl C. Fischer, Aabenraa. N. J. Gott hard sen, Nørmark. Jørgen Gram, Gabøl. Andreas Grau, Flensborg. Peter Grau, Pøl. H. J. Hansen, Graasten. H. P. Hanssen, Aabenraa. Peter Hansen, Skærtoft. Holger Hol len sen, Sønderborg. N. J. Hør 1 ück, Rurup. Chr. Iversen. Sønderballe. Kr. Iversen, Avnbøl. H. J. Je fsen, Skærbæk. J. Jensen, sen., Gøllinggaard. A. Jepsen, Rørkær. Niels Hansen, Bramsted. Peter Kaad, Vollerup. Th. Kaufmann, Bovrup. Andr. Krog, Skovbølling. Christian Lassen, Østerby. Anders Lebeck, Haderslev. Falle L il holdt, Løjtkirkeby. Anders Lorenzen, Ellund. M. Mathiesen, Bylderup. J. P. Mærsk, Øster Aabølling. Herløv Møller, Aabenraa. A. C. Nielsen, Hønkys. Julius Nielsen,' Damager. Nis Chr. Nissen, Viby. Nis Nissen, Norctborg.

19 15 H. D Karsten Outzen, Eilum. Johs. Paulsen, Faustrup. P. S. Paulsen, Tandslet. Advokat Ravn, Flensborg. R. P. Rossen, Tønder. Dr. Sarau w, Augustenborg. O. Schack. Schackenborg. J. H. Schmidt, Vojensgaard. Tandlæge J. Smith, Haderslev. Waldemar Schmidt, Haderslev. P. Sippesen, Overskov. Martin Simonsen, Flovt. N. P. Simonsen, Hyrup. C. S k y 11, Maugstrup. A. L. Skov, Bevtoft. Kloppen borg Skr um sager, Københoved. J. N. H. S krumsager, Københoved. Niels H. Smidt, Søbækled. Nicolai Svendsen, Haderslev. A. Svensson, Flensborg. P. Terp, Vellerup. Kr. R. Thomsen, Aabenraa. Tli. Thomsen, Toghale. Th. Th øste sen, Fæsted. P. J. Tønde r, Birkelev. H. Tychsen, Frøslev. Martin Wiuff, Sillerupgaard. J. Zachariassen, Dybbøl.

20 16 7. Den nordslesvigske Vælgerforenings to Resolutioner af 30. December Idet vi slutter os til det Standpunkt, som den danske Rigsdag liar indtaget med den os af den danske Udenrigsminister i Svaret paa vor Henvendelse meddelte Resolution af 23. Oktober 1918, udtaler vi paany, at vi ønsker Grænsespørgsmaalet løst paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret under betryggende Garantier for dens frie Udøvelse. Aabenraa, den 30. December Den nordslesvigske Vælgerforening. II. Idet den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad paany har fastslaaet en Løsning af Nationalitetsspørgsmaalet i Sønderjylland paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret som svarende baade til Ret og Billighed for begge Parter og som stemmende overens med de Anskuelser, der næres af det store Flertal indenfor den sønderjydske Befolkning, udtaler den samtidig følgende: 1) Vi nedlægger en skarp Protest imod, at man fra de tyske Magthaveres Side i Mellemslesvig søger at hindre den derværende danske Befolkning i gennem en fri Udøvelse af Forsamlings- og Petitionsretten at skabe Grundlaget for en fri Afstemning.

21 17 2) Vi fastslaar, at gennem ovennævnte Fremgangsmaade fra tysk Side er Selvbestemmelsesretten foreløbig gjort illusorisk for det danske Mellemslesvigs Vedkommende. 3) Vi henstiller til den danske Regering, naar den varetager vore Interesser ved Fredskonferencen, at gøre opmærksom paa, at den danske Befolkning i Mellemslesvig under disse Forhold ikke kan haabe paa at opnaa sin nationale Ret ved Hjælp af en Afstemning. Aabenraa, een 30. December Den nordslesvigske Vælgerforening.

22 I Iv8 8. Udenrigsministeriets Svar til Redaktør Andreas Grau. Udenrigsministeriet den 20. Januar Hr. Redaktør Andreas Grau, Flensborg. Det har været den danske Regering en Glæde at modtage Deres Henvendelse af 17. December f. A., hvorved De paa danske Mellemslesvigeres Vegne overrækker en Samling Petitioner, udsprungne af de danske Mellemslesvigeres stadig stærkere tilkendegivne Ønsker om Genforening med Danmark, idet De dog samtidig betoner, at disse Petitioner kun er et ufuldstændigt Udtryk for Folkestemningen fremkommet som de er i Løbet af laa Dage og under ufri Forhold. Ligeledes har den danske Regering senere modtaget de underskrevne Petitioner, hvoraf fremgaar, at disse er underskrevne af ialt 4277 Mænd over 20 Aar, og deraf 3401 fra Flensborg By. I Petitionerne og i Deres medfølgende Skrivelse henvises til det fra alle Sider anerkendte Princip om Folkenes Selvbestemmelsesret, og den danske Regering opfordres til ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at ogsaa Befolkningen i Mellemslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt til fri Afstemning. Den danske Regering, der med dyb Tilfredshed har erfaret, at de danske Mellemslesvigere har udtalt

23 19 sig for den Løsning af Spørgsmaalet, hvortil ogsaa den danske Rigsdag ifølge sin Udtalelse af 23. Oktober f. A. knytter sine nationale Forhaabninger, har nu taget Skridt til, at de danske Mellemslesvigeres Ønske i Overensstemmelse med den af Vælgerforeningen for Nordslesvig fremsatte Udtalelse vedrørende»de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet«kan blive ført frem overfor de Allierede og Verdensfredskongressen. Den har ligeledes draget Omsorg for, at den i Aabenraa-Resolutionen af 30. December f. A. fremsatte Tilføjelse om Nødvendigheden af Forholdsregler til at sikre en fri Afstemning samtidig kan blive forelagt. Den danske Regering udtaler sin tillidsfulde Forvisning til, at herefter de danske Mellemslesvigeres Ønske om ved fri Afstemning at faa Lejlighed til at tilkendegive, at de ønsker at genforenes med Danmark og saaledes at udøve Selvbestemmelsesretten, maa blive opfyldt. 1 Ærbødighed. Erik Scavenius.

24 20 9. Ritzaus Bureaus Meddelelse af 24. Januar I Tilslutning til det til det mellemslesvigske Udvalg givne Svar er Ritzaus Bureau sat i Stand til at meddele, at den danske Regerings Standpunkt med Hensyn til Grænsespørgsmaalets Afgørelse paa Fredskonferencen er følgende: For Danmark er det nordslesvigske Spørgsmaal udelukkende et nationalt Spørgsmaal. Den danske Nation haaber og længes efter, at alle, der taler og føler dansk, forenes i Kongeriget Danmark, men en anden Interesse end den nationale knytter sig ikke til dette Spørgsmaal, idet Danmarks Styrke som Stat ikke forøges ved Besiddelsen af en større Del af Slesvig end den, hvor Befolkningen virkelig ønsker at slutte sig til Danmark, medens en saadan større Besiddelse vilde skabe Danmark store politiske og administrative Vanskeligheder. Samtlige Rigsdagens Partier og derved det danske Folks overvældende Flertal har ved Rigsdagsresolutionen den 23. Oktober f. A. udtalt sig for en Løsning efter rent nationale Linier som ene stemmende med det danske Folks Ønsker, Følelser og Interesser. Denne det danske Folks Synspunkt falder ganske sammen med den dansk-slesvigske Befolknings Ønsker, idet denne ogsaa har udtalt sig for en Løsning efter de nationale Linier, jfr. den d. 17. November f. A. paa et Møde i Aabenraa af de danske Nordslesvigeres Vælgerforening og Tilsynsraad vedtagne Resolution.

25 21 Opgaven ved Fredskonferencen er derfor at gennemføre de af den danske Befolkning i Slesvig fremsatte Krav saaledes, at Spørgsmaalet paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret bliver løst efter de nationale Linier, og at en Afstemning i Sted i Slesvig finder Overensstemmelse hermed. Med de Danske i Slesvig er Regeringen enig i den Opfattelse, at en Afstemning vil skabe det sikreste Grundlag for Genforeningens Uangribelighed i Fremtiden. 1 Overensstemmelse med Aabenraa-Resolutionen anser Regeringen det for det rigtigste, at det nordslesvigske Spørgsmaal løses paa den Maade,»at Nordslesvig opfattes som en Helhed, hvis Befolkning ved at stemme med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark«, jfr. Aabenraa-Resolutionens Punkt 1. Den utvivlsomt dansk-nationale Del af Slesvig, som i Aabenraa-Resolutionen betegnes som Nordslesvig, angives i Resolutionens Punkt 2 saaledes:»nordslesvig er den Del af Hertugdømmet Slesvig, som strækker sig i en Linie, som gaar fra Sydspidsen af Als ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, op langs Krusaadalen, sønden om Frøslev, saaledes at Padborg bliver Grænsestation, og derpaa følger Skellet mellem Slogs og Kær Herred, Skelbækken og tilsidst Sønderaaen og Vidaaen til dens Bøjning mod Nord, hvor den gaar lige ud til Vesterhavet og videre ud mod Nordpynten af Sild«. Derimod vil i Mellemslesvig en retfærdig Afgørelse kun kunne ventes efter en distriktsvis Afstemning, i Overensstemmelse med Aabenraa-Resolutionens Punkt 5. - Skulde det mod Forventning vise sig, at en Afstemning i det danske Nordslesvig ikke kan gennemføres hvad Regeringen ingen Grund liar til at an-

26 22 tas^e inaa den i Aabenraa-Resolutionens Punkt 2 omtalte Grænse lægges til Grund ved Spørgsmaalets Afgørelse, idet man ikke nærer Betænkelighed ved, at den Nord for denne Grænse liggende Del af Slesvig tilfalder Danmark uden Afstemning. I Aabenraa-Resolutionens Punkt 5 udtales, at det betragtes som en Selvfølge,»at de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet, har Ret til ved en særskilt Afstemning at tilkendegive, om de ønsker at komme tilbage til Danmark«. Saafremt det ogsaa for disse Distrikters Vedkommende maatte være ugørligt at opnaa en Afstemning hvad Regeringen ingen Grund har til at antage mener man dog at kunne modtage de enkelte Sogne sønden for Grænsen, der utvivlsomt har et dansktalende Flertal, jfr. Henvendelsen til den danske Regering fra det mellemslesvigske Udvalg og den dermed følgende Petition, underskrevet af 876 danske Mænd og Kvinder over 20 Aar i de paagældende Distrikter. Dog mangler endnu Petitionen fra nogle Kommuner. Anderledes stiller Forholdet sig derimod med Hensyn til Flensborg og dens nærmeste Omegn. Man vil ikke kunne gaa med til, at disse Distrikter forenes med Danmark uden en udtrykkelig Tilkendegivelse i saa Henseende ved en fri Afstemning, idet de utvivlsomt har en overvejende tysk Befolkning. Petitionen fra Flensborg By er underskrevet af 3401 Mænd og Kvinder over 20 Aar. Disse Aldersklasser maa i Flensborg regnes i deres Helhed at omfatte 40,000 Mennesker. Regeringen vil virke for, at de danske Nordslesvigeres Ønsker med Hensyn til Garantier for Afstemningens Frihed (udtrykt i den 2. Aabenraa-Resolution af 30. December 1918) kan blive gennemført paa Fredskonferencen.

27 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 Den danske Rigsdags Resolution af 23. Oktbr Rigsdagsmand H. P. Hanssens Henvendelse til den danske Regering 2 3. Udenrigsministeriets Svar til Rigsdagsmand H. P. Hanssen 7 4. Redaktør Andreas Graus Henvendelse til den danske Regering ]() 5. Opgørelse af Petitionernes Stemmetal i Mellemslesvig og Flensborg ^ j 9 6. Den nordslesvigske Vælgerforenings Erklæring af 30 December Den nordslesvigske Vælgerforenings to Resolutioner af 30. December Udenrigsministeriets Svar til Redaktør Andreas Grau Ritzaus Bureaus Meddelelse af 24. Januar

28

29

30

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster

Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster Genforeningssten fra på Lolland - Falster En genforeningssten er en sten, der er rejst til minde om genforeningen i. Det danske nederlag til Tyskland i 1864 stod endnu stærkt i danskernes bevidsthed ved

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr. 6 1998 I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 September 13, 2009 Uwe Brodersen Københavnske skolebørn får at vide, at det dansk/tyske forhold havde det fint før og efter 1920.

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Indvandrere og Integration UDKAST

Indvandrere og Integration UDKAST Ministeriet fo r Flygtninge ndvandrere og ntegration UDKAST Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Dato: Kontor:

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere