DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 \)ZÅX. v^^a. Spp^j

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II 8

5 I. Den danske Rigsdags Resolution af 23. Oktober 1918.»Efter at have hørt Ministeriets Meddelelser fastslaar Rigsdagens Fællesmøde, at der er Enighed om at fortsætte den til alle Sider ligelige Neutralitetspolitik, som hele det danske Folk har givet sin Tilslutning, at ingen anden Ændring i Slesvigs nuværende Stilling end en Ordning efter Nationalitetsprincippet stemmer med det danske Folks Ønske, Følelse og Interesse, og, under den forestaaende Gennemførelse af det fra begge de krigsførende Parters Side godkendte Nationalitetsprincip: Folkenes Selvbestemmelsesret, at ønske Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade i Forholdet til nogen af Siderne, hvorved ogsaa Genforeningens fremtidige Sikkerhed betrygges-.

6 2 2. Rigsdagsmand H. P. Hanssens Henvendelse til den danske Regering. Aabenraa, den 18. November Til Den danske Regering. Paa de danske Nordslesvigeres Vegne over- : rækker jeg hermed ærbødigst den danske Regering en Resolution, som deres politiske Organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig, den 17. November d. A. har vedtaget paa et Møde i Aabenraa. Samtidig vedlægger jeg en Skrivelse fra Udenrigsministeren for den tyske Republik, hvis Regering dermed under Henvisning til Præsident Wilsons Fredsprogram anerkender vor Ret til selv at bestemme vor Fremtidsskæbne paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret. Idet jeg henviser til disse Aktstykker, beder jeg Regeringen om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige for at den danske Befolkning i Nordslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt og dermed i en nær Fremtid sit brændende Ønske om at blive genforenet med sit gamle Fædreland Danmark opfyldt. 1 Ærbødighed H. P. Hanssen. Rigsdagsmand.

7 3 Bilag \»1. Vi ønsker det nordslesvigske Spørgsmaat løst paa den Maade, at Nordslesvig opfattes som en Helhed, hvis Befolkning ved at stemme med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark. 2. Nordslesvig er den Del af Hertugdømmet Slesvig, der ligger nord for en Linje, som gaar fra Sydpynten af Als ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, op langs Krusaadalen, sønden om Frøslev saaledes, at Padborg bliver Grænsestation, og derpaa følger Skellet mellem Slogs og Kær Herred, Skelbækken og til sidst Sønderaaen og Vidaaen til dens Bøjning mod nord, hvorfra den gaar lige ud til Vesterhavet og videre ud om Nordpynten af Sild. 3. Stemmeret har alle over 20 Aar gamle Mænd og Kvinder, a) som er fødte og har hjemme i Nordslesvig, b) eller har boet i Nordslesvig i mindst 10 Aar. c) eller er fødte i Nordslesvig, men udviste af de hidtilværende Magthavere. 4. Stemmeretten udøves skriftligt under Former, som sikrer hver enkelts frie Viljesytring. De hidtilværende Myndigheder maa ikke øve Indflydelse paa Afstemningen. 5. Vi betragter det som en Selvfølge, at tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet, har Ret til ved en særskilt Afstemning at tilkendegive, om de ønsker at komme tilbage til Danmark. Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad. Advokat Andersen, Haderslev. Jens Andresen, Skovrup.

8 4 Johan Andresen, Ullerup. C. An dersen, Harres. Carl C. Biehl, Graasten. A. Blad, Augustenborg. N. Christensen Nielsen, Mjang. Peter Clausen, Smedager. N. Evald, Gram. Olav Fink, Brendstrup. Carl C. Fischer, Aabenraa. N. J. Gott hardsell, Nørmark. Jørgen G ram, Gabøl. Andreas Grau, Flensborg. Peter Gra u, Pøl. H. J. Hansen, Graasten. H. P. Hanssen, Aabenraa. Peter Hansen, Skærtoft. Holger Hollensen, Sønderborg. N. J. H ø r 1 iick, Rurup. Chr. Iversen, Sønderballe. Kr. Iversen, Avnbøl. H. ]. J ef sen, Skærbæk. J. Jensen sen., Gøllinggaard. A. J e p s e n, Rørkær. Peter Kaad, Vollerup. Th. Kaufmann, Bovrup. Andr. Krog, Skovbølling. Christian Lassen, Østerby. And. Lebeck, Haderslev. Falle Lil holdt, Løjtkirkeby. J. P. Mærsk, 0. Aabølling. Herløv Møller, Aabenraa. A. C. Nielsen, Hønkys. Julius Nielsen, Damager. Nis Chr. Nissen, Viby. Nis Nissen, Nordborg. Jo lis. Paulsen, Faustrup.

9 5 P. S. Paulsen, Tandslet. R. P. Rosse n, Tønder. Dr. Sarauw, Augustenborg. O. Schack, Schackenborg. J. H. Schmidt, Vojensgaard. Tandlæge J. Smith" Haderslev. Waldemar Schmidt, Haderslev. P. Sibbesen, Overskov. Martin Simonsen, Flovt. N. F. Simonsen, Hyrup. C. Skytt, Maugstrup. A. L. Skov, Bevtoft. H. D. Kloppenborg Skrumsager, Københoved. J. N. H. Skrumsager, Københoved. Niels H. Smidt, Søbækled. P. T e r p, Vellerup. Th. T homsen, Toghale. Th. Thøstesen, Fæsted. P. J. Tønd er, Birkelev. H. Ty ch sen, Frøslev. Martin Wiuff, Sillerupgaard. J. Zachariassen, Dybbøl. Undertegnede tiltræder foranstaaende Resolution med det Forbehold, at a. Flensborg efter vor Mening hører med til Nordslesvig, om end ikke til det danske Nordslesvig, b. den eventuelle Afstemning i de tilstødende Distrikter efter vor Mening bør ske samtidig med Afstemningen i det danske Nordslesvig. Christian Ravn, Flensborg. P. Bndach, Hornskov.

10 6 Bilag 2. Auswärtiges Amt Berlin, den 14. November Sehr geehrter Herr Abgeordneter Han s sen. Zu dem Inhalt des mir von Euer Hochwohlgeboren freundlichst übermittelten Aufrufs der Organisationen der dänisch sprechenden Bevölkerung Nord- Schleswigs darf ich ergebenst Bezug nehmen auf die Erklärung, die ich am 24. Oktober d. J. im Reichstag abgegeben habe. Die deutsche Regierung steht danach auf dem Standpunkt, dass auch die nord-schleswigsche Frage gemäss dem Friedens-Programm des Präsidenten Wilson auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der in Betracht kommenden Bevölkerung zu lösen ist. Ich gebe mich der zuversichtlichen Hoffnung hin, dass durch diese Stellungnahme der Deutschen Regierung ein reibungsloses, freundnachbarliches Verhältnis zwischen dem dänischen und deutschen Volke für die Zukunft gewährleistet wird. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung Euer Hochwohlgeboren ergebener Soll".

11 7 3. Udenrigsministeriets Svar til Rigsdagsmand H P. Hanssen. Udenrigsministeriet, den 25. November Hr. Rigsdagsmand H. P. Hanssen. Den danske Regering har med hjertelig Glæde modtaget Deres Henvendelse af 18. November, hvorved De paa de danske Nordslesvigeres Vegne overrækker en Resolution, som Vælgerforeningen for Nordslesvig den 17. November har vedtaget paa et Møde i Aabenraa, og hvori De endvidere, under Vedlæggelse af en Skrivelse fra Udenrigsministeren for den tyske Republik, beder den danske Regering om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at den danske Befolkning i Nordslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt og dermed i en nær Fremtid sit brændende Ønske om at blive genforenet med sit gamle Fædreland Danmark opfyldt. Den danske Regering har ikke ment, at Danmark burde træde frem for Verden med nogen Udtalelse om Nordslesvig, forinden de danske Nordslesvigere havde fremsat deres Krav paa selv at bestemme deres Fremtidsskæbne paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret. Men den har, da begge krigsførende Partier havde tilkendegivet deres Tilslutning til dette Princip, samraadet sig med den danske Rigsdags Medlemmer, og i et Fællesmøde den 23. Oktober har disse foruden den offentlige Tilkendegivelse af, at det danske Folk knytter sine

12 8 Forhaabninger til en retfærdig Gennemførelse af Nationalitetsprincippet vedtaget en Udtalelse, som Regeringen derefter har meddelt de krigsførende Magters herværende Repræsentanter, og som den nu beder Dem bringe til de danske Nordslesvigeres Kundskab. Udtalelsen er saalydende: «Efter at have hørt Ministeriets Meddelelser fastslaar Rigsdagens Fællesmøde: at der er Enighed om at fortsætte den til alle Sider ligelige Neutralitetspolitik, som hele det danske Folk har givet sin Tilslutning, at ingen anden Ændring i Slesvigs nuværende Stilling end en Ordning efter Nationalitetsprincippet stemmer med det danske Folks Ønske, Følelse og Interesse, og, under den forestaaende Gennemførelse af det fra begge de krigsførende Parters Side godkendte Nationalitetsprincip Folkenes Selvbestemmelsesret at ønske Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade i Forholdet til nogen af Siderne, hvorved ogsaa Genforforeningens fremtidige Sikkerhed betrygges«. Den danske Regering, der med dyb Tilfredshed har erfaret, at de danske Nordslesvigeres politiske Organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig, i sin Resolution af 17. November har udtalt sig for den Løsning af Spørgsmaalet, der stemmer med det danske Folks af Rigsdagens Medlemmer tolkede Ønske, Følelse og Interesse, vil nu henvende sig til de associerede Magters Regeringer for under Forhandlingerne om Verdensfreden at faa de danske Nordslesvigeres Ret anerkendt, idet den samtidig under Henvisning til Skrivelsen til Dem fra den tyske Re-

13 g publiks Udenrigsminister giver denne Meddelelse herom. Den danske Regering udtrykker sin tillidsfulde Forvisning om, at hermed -alle Danskes brændende Ønske om Genforening vil være sin Opfyldelse nær. I Ærbødighed Erik Scavenius.

14 10 4. Redaktør Andreas Graus Henvendelse til den danske Regering. f. T. København, den 17 / 12 1 ( J18. Til Danmarks Regering. Paa danske Mellemslesvigeres Vegne beder vi herved i Ærbødighed den danske Regering at modtage en Samling Petitioner, udsprungne af de i Mellemslesvig stadig stærkere tilkendegivne Ønsker om Genforeningen med Danmark, idet vi dog samtidig betoner, at disse Petitioner kun er et ufuldstændigt Udtryk for Folkestemningen, fremkomne som de er i Løbet af faa Dage og under ufrie Forhold. Vi beder Regeringen om ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at ogsaa Befolkningen i Mellemslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt til fri Afstemning, og vi henviser derved til det fra alle Sider anerkendte Princip om Folkenes Selvbestemmelsesret, til hvilket ogsaa den danske Rigsdag ifølge sin Udtalelse af 23. Oktober d. A. knytter sine nationale Forhaabninger. Paa det mellemslesvigske Udvalgs Vegne Andreas Grau Redaktør, Flensborg.

15 Bilag I. Petition. I Henhold til Wilsons Program om Folkenes Selvbestemmelsesret, som er antaget af den tyske Regering som Fredsgrundlag, kræve vi undertegnede Mænd og Kvinder over 20 Aar fra Mellemslesvig, at der ved fri Afstemning gives os Lejlighed til at tilkendegive, om vi ønsker at genforenes med Danmark, saaledes at Afstemningen efter nærmere fastsatte Regler foretages distriktsvis inden for de af os beboede Omraader. Som Danmark har taget sig af Nordslesvigs Sag, beder vi det ogsaa varetage vore Interesser over for Fredskongressen, og virke for, at vi kan faa Lejlighed til at udøve Selvbestemmelsesretten.

16 12 5. Opgørelse af Petitionernes Stemmetal i Mellemslesvig og Flensborg. De til Udenrigsministeriet indleverede underskrevne Petitioner har henholdsvis i Flensborg By og det mellemslesvigske Landdistrikt faaet 3,401 og 876 Underskrifter i Overensstemmelse med nedenstaaende Opgørelse: Agtrup 67 Lister 150 Stemmer, Barderup 11 Lister 22 Stemmer, Bramsted 12 Lister 30 Stemmer, Bra ru p 17 Lister 33 Stemmer, Ellund 1 Liste 56 Stemmer, Frørup 1 Liste 11 Stemmer, Gotrupel 1 Liste 21 Stemmer, Hanved 21 Lister 70 Stemmer, Harreslev 2 Lister 56 Stemmer, Haurup 3 Lister 7 Stemmer, Hyllerup 4 Lister 12 Stemmer, (ardelund 24 Lister 59 Stemmer, Klægsbøl 16 Lister 30 Stemmer, Ladelund 14 Lister 45 Stemmer, Meden 18 Lister 38 Stemmer, Nyhus 1 Liste 28 Stemmer, Ondaften 1 Liste 10 Stemmer, Oversø 34 Lister 76 Stemmer, Skovlund 14 Lister 25 Stemmer, Valsbøl 17 Lister 41 Stemmer, Veding 5 Lister 13 Stemmer. Ørsted (Westerholz) 1 Liste 3 Stemmer, Østerby 17 Lister 40 Stemmer. ialt 876 Stemmer. Flensborg By 310 Lister 3401 Stemmer, ialt 4277 Stemmer.

17 6. Den nordslesvigske Vælgerforenings Erklæring af 30. December Paa et Møde af Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad, som afholdtes i Aabenraa den 30. ds., blev der med efterstaaende Motivering for Nordslesvigs Vedkommende besluttet ikke at deltage i Valget til den tyske Nationalforsamling: Efter at Ententen har sejret, og Tyskerne antaget Wilsons Program som Grundlag for Verdensfreden, betragter vi vor nær forestaaende Adskillelse fra Tyskland og Genforening med Danmark som en Kendsgerning. Skønt vi endnu er tyske Statsborgere og som saadanne fuldt berettigede til at deltage i Valgene til den tyske Nationalforsamling, betragter vi det dog under disse Forhold som urigtigt at øve Indflydelse paa det tyske Folks indre Anliggender. Vi opfordrer derfor alle danske Sønderjyder til at afholde sig fra Deltagelse i det forestaaende Valg til Nationalforsamlingen. Aabenraa, den 30. December Advokat Andersen, Haderslev. Jens Andresen, Skovrup. Johan Andresen, Ullerup. C. Andersen, Harres. Carl C. Biehl, Graasten. A. Blad, Augustenborg. P. Bu dach, Hornskov. L. Christensen, Haderslev.

18 14 N. Christensen Nielsen, Mjang. E. Christiansen, Flensborg. Peter Clausen, Smedager. P. Damgaard, Bramsted. N. Evald, Nybølgaard. Olaf Fink, Brendstrup. Carl C. Fischer, Aabenraa. N. J. Gott hard sen, Nørmark. Jørgen Gram, Gabøl. Andreas Grau, Flensborg. Peter Grau, Pøl. H. J. Hansen, Graasten. H. P. Hanssen, Aabenraa. Peter Hansen, Skærtoft. Holger Hol len sen, Sønderborg. N. J. Hør 1 ück, Rurup. Chr. Iversen. Sønderballe. Kr. Iversen, Avnbøl. H. J. Je fsen, Skærbæk. J. Jensen, sen., Gøllinggaard. A. Jepsen, Rørkær. Niels Hansen, Bramsted. Peter Kaad, Vollerup. Th. Kaufmann, Bovrup. Andr. Krog, Skovbølling. Christian Lassen, Østerby. Anders Lebeck, Haderslev. Falle L il holdt, Løjtkirkeby. Anders Lorenzen, Ellund. M. Mathiesen, Bylderup. J. P. Mærsk, Øster Aabølling. Herløv Møller, Aabenraa. A. C. Nielsen, Hønkys. Julius Nielsen,' Damager. Nis Chr. Nissen, Viby. Nis Nissen, Norctborg.

19 15 H. D Karsten Outzen, Eilum. Johs. Paulsen, Faustrup. P. S. Paulsen, Tandslet. Advokat Ravn, Flensborg. R. P. Rossen, Tønder. Dr. Sarau w, Augustenborg. O. Schack. Schackenborg. J. H. Schmidt, Vojensgaard. Tandlæge J. Smith, Haderslev. Waldemar Schmidt, Haderslev. P. Sippesen, Overskov. Martin Simonsen, Flovt. N. P. Simonsen, Hyrup. C. S k y 11, Maugstrup. A. L. Skov, Bevtoft. Kloppen borg Skr um sager, Københoved. J. N. H. S krumsager, Københoved. Niels H. Smidt, Søbækled. Nicolai Svendsen, Haderslev. A. Svensson, Flensborg. P. Terp, Vellerup. Kr. R. Thomsen, Aabenraa. Tli. Thomsen, Toghale. Th. Th øste sen, Fæsted. P. J. Tønde r, Birkelev. H. Tychsen, Frøslev. Martin Wiuff, Sillerupgaard. J. Zachariassen, Dybbøl.

20 16 7. Den nordslesvigske Vælgerforenings to Resolutioner af 30. December Idet vi slutter os til det Standpunkt, som den danske Rigsdag liar indtaget med den os af den danske Udenrigsminister i Svaret paa vor Henvendelse meddelte Resolution af 23. Oktober 1918, udtaler vi paany, at vi ønsker Grænsespørgsmaalet løst paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret under betryggende Garantier for dens frie Udøvelse. Aabenraa, den 30. December Den nordslesvigske Vælgerforening. II. Idet den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad paany har fastslaaet en Løsning af Nationalitetsspørgsmaalet i Sønderjylland paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret som svarende baade til Ret og Billighed for begge Parter og som stemmende overens med de Anskuelser, der næres af det store Flertal indenfor den sønderjydske Befolkning, udtaler den samtidig følgende: 1) Vi nedlægger en skarp Protest imod, at man fra de tyske Magthaveres Side i Mellemslesvig søger at hindre den derværende danske Befolkning i gennem en fri Udøvelse af Forsamlings- og Petitionsretten at skabe Grundlaget for en fri Afstemning.

21 17 2) Vi fastslaar, at gennem ovennævnte Fremgangsmaade fra tysk Side er Selvbestemmelsesretten foreløbig gjort illusorisk for det danske Mellemslesvigs Vedkommende. 3) Vi henstiller til den danske Regering, naar den varetager vore Interesser ved Fredskonferencen, at gøre opmærksom paa, at den danske Befolkning i Mellemslesvig under disse Forhold ikke kan haabe paa at opnaa sin nationale Ret ved Hjælp af en Afstemning. Aabenraa, een 30. December Den nordslesvigske Vælgerforening.

22 I Iv8 8. Udenrigsministeriets Svar til Redaktør Andreas Grau. Udenrigsministeriet den 20. Januar Hr. Redaktør Andreas Grau, Flensborg. Det har været den danske Regering en Glæde at modtage Deres Henvendelse af 17. December f. A., hvorved De paa danske Mellemslesvigeres Vegne overrækker en Samling Petitioner, udsprungne af de danske Mellemslesvigeres stadig stærkere tilkendegivne Ønsker om Genforening med Danmark, idet De dog samtidig betoner, at disse Petitioner kun er et ufuldstændigt Udtryk for Folkestemningen fremkommet som de er i Løbet af laa Dage og under ufri Forhold. Ligeledes har den danske Regering senere modtaget de underskrevne Petitioner, hvoraf fremgaar, at disse er underskrevne af ialt 4277 Mænd over 20 Aar, og deraf 3401 fra Flensborg By. I Petitionerne og i Deres medfølgende Skrivelse henvises til det fra alle Sider anerkendte Princip om Folkenes Selvbestemmelsesret, og den danske Regering opfordres til ved en Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at ogsaa Befolkningen i Mellemslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt til fri Afstemning. Den danske Regering, der med dyb Tilfredshed har erfaret, at de danske Mellemslesvigere har udtalt

23 19 sig for den Løsning af Spørgsmaalet, hvortil ogsaa den danske Rigsdag ifølge sin Udtalelse af 23. Oktober f. A. knytter sine nationale Forhaabninger, har nu taget Skridt til, at de danske Mellemslesvigeres Ønske i Overensstemmelse med den af Vælgerforeningen for Nordslesvig fremsatte Udtalelse vedrørende»de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet«kan blive ført frem overfor de Allierede og Verdensfredskongressen. Den har ligeledes draget Omsorg for, at den i Aabenraa-Resolutionen af 30. December f. A. fremsatte Tilføjelse om Nødvendigheden af Forholdsregler til at sikre en fri Afstemning samtidig kan blive forelagt. Den danske Regering udtaler sin tillidsfulde Forvisning til, at herefter de danske Mellemslesvigeres Ønske om ved fri Afstemning at faa Lejlighed til at tilkendegive, at de ønsker at genforenes med Danmark og saaledes at udøve Selvbestemmelsesretten, maa blive opfyldt. 1 Ærbødighed. Erik Scavenius.

24 20 9. Ritzaus Bureaus Meddelelse af 24. Januar I Tilslutning til det til det mellemslesvigske Udvalg givne Svar er Ritzaus Bureau sat i Stand til at meddele, at den danske Regerings Standpunkt med Hensyn til Grænsespørgsmaalets Afgørelse paa Fredskonferencen er følgende: For Danmark er det nordslesvigske Spørgsmaal udelukkende et nationalt Spørgsmaal. Den danske Nation haaber og længes efter, at alle, der taler og føler dansk, forenes i Kongeriget Danmark, men en anden Interesse end den nationale knytter sig ikke til dette Spørgsmaal, idet Danmarks Styrke som Stat ikke forøges ved Besiddelsen af en større Del af Slesvig end den, hvor Befolkningen virkelig ønsker at slutte sig til Danmark, medens en saadan større Besiddelse vilde skabe Danmark store politiske og administrative Vanskeligheder. Samtlige Rigsdagens Partier og derved det danske Folks overvældende Flertal har ved Rigsdagsresolutionen den 23. Oktober f. A. udtalt sig for en Løsning efter rent nationale Linier som ene stemmende med det danske Folks Ønsker, Følelser og Interesser. Denne det danske Folks Synspunkt falder ganske sammen med den dansk-slesvigske Befolknings Ønsker, idet denne ogsaa har udtalt sig for en Løsning efter de nationale Linier, jfr. den d. 17. November f. A. paa et Møde i Aabenraa af de danske Nordslesvigeres Vælgerforening og Tilsynsraad vedtagne Resolution.

25 21 Opgaven ved Fredskonferencen er derfor at gennemføre de af den danske Befolkning i Slesvig fremsatte Krav saaledes, at Spørgsmaalet paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret bliver løst efter de nationale Linier, og at en Afstemning i Sted i Slesvig finder Overensstemmelse hermed. Med de Danske i Slesvig er Regeringen enig i den Opfattelse, at en Afstemning vil skabe det sikreste Grundlag for Genforeningens Uangribelighed i Fremtiden. 1 Overensstemmelse med Aabenraa-Resolutionen anser Regeringen det for det rigtigste, at det nordslesvigske Spørgsmaal løses paa den Maade,»at Nordslesvig opfattes som en Helhed, hvis Befolkning ved at stemme med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil genforenes med Danmark«, jfr. Aabenraa-Resolutionens Punkt 1. Den utvivlsomt dansk-nationale Del af Slesvig, som i Aabenraa-Resolutionen betegnes som Nordslesvig, angives i Resolutionens Punkt 2 saaledes:»nordslesvig er den Del af Hertugdømmet Slesvig, som strækker sig i en Linie, som gaar fra Sydspidsen af Als ind ad Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, op langs Krusaadalen, sønden om Frøslev, saaledes at Padborg bliver Grænsestation, og derpaa følger Skellet mellem Slogs og Kær Herred, Skelbækken og tilsidst Sønderaaen og Vidaaen til dens Bøjning mod Nord, hvor den gaar lige ud til Vesterhavet og videre ud mod Nordpynten af Sild«. Derimod vil i Mellemslesvig en retfærdig Afgørelse kun kunne ventes efter en distriktsvis Afstemning, i Overensstemmelse med Aabenraa-Resolutionens Punkt 5. - Skulde det mod Forventning vise sig, at en Afstemning i det danske Nordslesvig ikke kan gennemføres hvad Regeringen ingen Grund liar til at an-

26 22 tas^e inaa den i Aabenraa-Resolutionens Punkt 2 omtalte Grænse lægges til Grund ved Spørgsmaalets Afgørelse, idet man ikke nærer Betænkelighed ved, at den Nord for denne Grænse liggende Del af Slesvig tilfalder Danmark uden Afstemning. I Aabenraa-Resolutionens Punkt 5 udtales, at det betragtes som en Selvfølge,»at de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, som rejser Kravet, har Ret til ved en særskilt Afstemning at tilkendegive, om de ønsker at komme tilbage til Danmark«. Saafremt det ogsaa for disse Distrikters Vedkommende maatte være ugørligt at opnaa en Afstemning hvad Regeringen ingen Grund har til at antage mener man dog at kunne modtage de enkelte Sogne sønden for Grænsen, der utvivlsomt har et dansktalende Flertal, jfr. Henvendelsen til den danske Regering fra det mellemslesvigske Udvalg og den dermed følgende Petition, underskrevet af 876 danske Mænd og Kvinder over 20 Aar i de paagældende Distrikter. Dog mangler endnu Petitionen fra nogle Kommuner. Anderledes stiller Forholdet sig derimod med Hensyn til Flensborg og dens nærmeste Omegn. Man vil ikke kunne gaa med til, at disse Distrikter forenes med Danmark uden en udtrykkelig Tilkendegivelse i saa Henseende ved en fri Afstemning, idet de utvivlsomt har en overvejende tysk Befolkning. Petitionen fra Flensborg By er underskrevet af 3401 Mænd og Kvinder over 20 Aar. Disse Aldersklasser maa i Flensborg regnes i deres Helhed at omfatte 40,000 Mennesker. Regeringen vil virke for, at de danske Nordslesvigeres Ønsker med Hensyn til Garantier for Afstemningens Frihed (udtrykt i den 2. Aabenraa-Resolution af 30. December 1918) kan blive gennemført paa Fredskonferencen.

27 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 Den danske Rigsdags Resolution af 23. Oktbr Rigsdagsmand H. P. Hanssens Henvendelse til den danske Regering 2 3. Udenrigsministeriets Svar til Rigsdagsmand H. P. Hanssen 7 4. Redaktør Andreas Graus Henvendelse til den danske Regering ]() 5. Opgørelse af Petitionernes Stemmetal i Mellemslesvig og Flensborg ^ j 9 6. Den nordslesvigske Vælgerforenings Erklæring af 30 December Den nordslesvigske Vælgerforenings to Resolutioner af 30. December Udenrigsministeriets Svar til Redaktør Andreas Grau Ritzaus Bureaus Meddelelse af 24. Januar

28

29

30

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

De danske Sønderjyder

De danske Sønderjyder De danske Sønderjyder Uddrag af den officielle tyske Statistik. Af H. P. If an ssen-nø r re m ø 1 le. II. Da jeg skrev Afhandlingen»De danske Sønder jyder«til»sønderjydske Aarbøger«1913 I, var Folketællingsresultaterne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Grænsedragningen ved Tønder i 1920 baggrund og konsekvenser

Grænsedragningen ved Tønder i 1920 baggrund og konsekvenser Grænsedragningen ved Tønder i 1920 baggrund og konsekvenser Udarbejdet af Jens Rasmussen Studienr. 20097203 Indholdsfortegnelse Grænsedragningen ved Tønder i 1920 baggrund og konsekvenser... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere