It s Hammer Time ok!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It s Hammer Time ok!"

Transkript

1 It s Hammer Time ok! - TV-avisen og Rapports dækning af Irakkrigen Specialeafhandling af Boris Gullev & Simon Vöge Hansen Roskilde Universitets Center. Institut for Journalistik, november Vejleder: Mark Ørsten

2 Forfatternes forord 3 Indledning 4 Problemformulering: 6 Specialets disposition 6 Krigsjournalistik 9 Idealer for krigsjournalistik 10 Erfaringer med krigens journalistik 11 Vietnamkrigen 11 Falklandskrigen 14 Golfkrigen Irakkrigen 17 Tidslinie 23 Hypoteser om krigsjournalistik 26 TV-avisens og Rapports forberedelser på Irakkrigen 29 Politiske diskurser i Danmark og Sverige op til krigen 33 Teori 37 Hallins journalistiske sfærer 37 Framing 43 Operationalisering af framing-begrebet 46 Propaganda i krigsjournalistikken 47 Propagandaens fingeraftryk 49 Metode og empiri 51 Indholdsanalysen 52 Metode i Indholdsanalysen 54 Kodeinstruktioner 55 Dækning 55 Genrer 56 Temaer 56 Kilder 58 Spekulationer 59 Kvantitativ Analyse 61 Dækning 61 Genrer 63 Temaer 64 Kilder 67 Officielle udenlandske kilder 69 Manden på gaden 71 Hjemlige politiske kilder 72 Kilder, holdning 75 Spekulationer 77 Kvantitativ opsamling 81 1

3 Kvalitativ indholdsanalyse 83 Grafikkens virkemidler 84 Den grafiske fremstilling af Irakkrigen 84 Grafiske fremstillinger af styrkeforhold 85 Grafiske fremstillinger af krigshandlinger 87 Opsamling af grafiske fremstillinger 90 Billeder som nyhedskriterium 90 Hvor kom billederne fra? 91 Opsamling af billedbrug 95 Stillingtagen til propaganda 96 Opsamling på propaganda 99 TV-avisens og Rapports framing af anti-krigs demonstrationerne 100 Opsamling af framingen af anti-krigsdemonstrationerne 105 Gæster i studiet 106 Politiske gæster i studiet 106 Kommentatorer i studiet 110 Militære eksperter i studiet 112 Opsamling gæster i studiet 116 Konklusion 117 Litteraturliste 122 English summary 124 Bilag 1: Kodeskema 126 Bilag 2: Kronik 132 2

4 Forfatternes forord Med ordene It s Hammer Time ok! annoncerede en amerikansk viceadmiral den 19. marts 2003, at diplomati nu måtte vige for en krig mod Irak. Samtidig blev dette startskuddet til dansk og svensk public service Tv s dækning af en længe ventet krig, der splittede verdensopinionen i to fløje. Arbejdet med dette speciale startede et år efter krigens begyndelse og fandt sin endelige form ultimo oktober Vi har begge deltaget i udarbejdelsen af dette speciales indholdsanalyser, kodninger og formulering, men tager hver især hovedansvar for de enkelte afsnit ud fra denne opdeling: Boris Gullev: Krigsjournalistik, Politiske diskurser i Danmark og Sverige op til krigen, Metode og Empiri, Kvalitativ Analyse samt English Summary. Simon Vöge Hansen: Specialets Disposition, TV-avisens og Rapports forberedelser på Irakkrigen, Teori, Tidslinie, Kvantitativ Analyse og Kronik. Vi vil gerne takke Statsbiblioteket, Universitetsparken i Århus og Statens Ljud och Bildarkiv, Stockholm for lån af video-materiale. Tak til Københavns Universitet Amager for lån af videofaciliteter. Tak til Mark Ørsten for kompetent og tålmodig vejledning. Tak til sekretær på Journalistik, Merete Breilev, for logistisk support. Og selvfølgelig en stor tak til kærester og familie. Frederiksberg, den 28. oktober Boris Gullev & Simon Vöge Hansen 3

5 Indledning Forslaget om dansk deltagelse i Irakkrigen blev vedtaget med et yderst snævert flertal i Folketinget. Dette faktum er på alle måder en god historie set ud fra et journalistisk synspunkt. Historien bliver ikke dårligere af, at hele bevæggrunden for at sende danske tropper til Irak siden hen viste sig at være baseret på usikre og politisk manipulerede efterretningsoplysninger, der savnede hold i virkeligheden. Alligevel var det kun en lille håndfuld journalister, der for alvor satte kritisk fokus på den danske regerings beslutning om at sende soldater til Irak, hvorved Danmark fulgte trop med den amerikanske regerings krigsplaner. Cavling-prisen 2003 gik til to journalister fra Information og en journalist fra Ekstra Bladet, fordi de som de eneste kritisk dækkede regeringens Irak-beslutning. Langt størstedelen af denne kritiske dækning forekom efter krigens udbrud den 20. marts Dette tyder på, at flertallet af de danske medier under beslutningsprocessen forsømte at beskæftige sig indgående og kritisk med regeringens argumenter for en Irakkrig. Argumenterne for dansk deltagelse i Irakkrigen var i tråd med de argumenter, der blev formuleret af Danmarks største allierede USA, der anså krigen mod Irak som et led i kampen mod terror og Saddam Husseins formodede masseødelæggelsesvåben. På trods af intens amerikansk argumentation og pression i FN, lod flere medlemmer af FN s sikkerhedsråd sig ikke overtale til at sanktionere krigen. Argumenterne for en krig mod Irak skilte både opinionsmæssigt og politisk den danske og europæiske befolkning, samt EU s ledere. Irakkrigens evne til at skille vandene har i det hele taget været en motiverende faktor for vores valg af emne. At vi samtidigt var internt uenige om krigens berettigelse og konsekvenser på længere sigt gav ligeledes en dynamik i arbejdsprocessen. Siden mediedækningen af Vietnamkrigen 1 har Tv haft den absolutte førerposition som krigens medie. Tv blev under og efter Vietnamkrigen publikums foretrukne og mest gennemslagskraftige informationskanal med det sidste nye fra slagmarken. Samtidig blev Tv magthavernes foretrukne medie, når befolkningen skulle informeres. Nyhederne på Tv har formodentlig stor betydning for dannelsen af seernes politiske bevidsthed (Jensen, 1991, s ). Det er til dels derfor at problemet med propaganda i Tv-nyhederne har været til debat ved flere forskellige lejligheder alt efter den historiske kontekst. Hvorvidt medierne selv har taget stilling til denne problematik står

6 dog stadig uklart. Intet tyder umiddelbart på at medierne for alvor tager højde for, at den måde som seerne deltager i den politiske proces på, bliver påvirket af Tv-nyhederne Vi hævder dog alligevel, med ovenstående in mente, at Tv-dækningen var med til at forme seernes opfattelse af Irakkrigen (vores undersøgelsesperiode marts 2003, dvs. både før og efter Irakkrigens udbrud natten til den 20.marts 2003 bliver fra nu af benævnt Irakkrigen). Det er derfor interessant at se på, hvilke billeder der blev valgt, hvilke vinkler der blev lagt, hvilke konflikter der blev rapporteret, hvilke kilder der blev interviewet, og hvilke spørgsmål kilderne blev præsenteret for. På baggrund af Tv-mediets gennemslagskraft som borgernes primære kilde til information i internationale kriser, har vi valgt at fokusere på henholdsvis DR s TV-avisen og svenske SVT1 s Rapport. Vores motivation for at skrive dette speciale bunder i en umiddelbar undren over, om der var målbare forskelle på den måde som to sammenlignelige Tv-nyhedsudsendelser, TV-avisen og Rapport, valgte at dække de begivenheder, der gik forud for Irakkrigen og krigens første 3 dage. Danmark var part i krigen, mens Sverige stod på sidelinien og var imod krigen. Lod den nationale politik sig afspejle i nyhedsdækningen? Ifølge flere medieforskere, heriblandt professor Hans- Henrik Holm, er dette spørgsmål retorisk, for selvfølgelig afspejlede den danske mediedækning af Irakkrigen, at landet var en part i konflikten Når Danmark deltager i en krig, som vi gjorde i Irak i 2003, er også danske liv sat på spil. Den danske befolkning er ikke en upartisk iagttager af en krig langt væk uden konsekvenser for os. Vi er en krigsførende part, og vores medier afspejler det forhold (Holm, 2003). Men hvordan så mediedækningen af Irakkrigen ud på den anden side af Sundet? Dette spørgsmål har i modsætning til Danmark været udsat for omfattende svensk forskning, fortrinsvis fra Styrelsen for Psykologisk Försvar 2 og Krisberedskapsmyndigheten 3. Ifølge rapporterne herfra har de svenske medier ikke kunnet se sig fri for at være dybt afhængige af amerikanske og vestlige elitekilder i dækningen af Irakkrigen. Dette betød, at koalitionens synspunkter fik uforholdsmæssigt meget vægt i forhold til andre synspunkter, selvom Sverige ikke var part i krigen og på trods af, at den svenske politiske elite var imod Irakkrigen Mediernas goda beredskap inför ett krig eller det faktum att

7 världsopinionen stod splittrad tycks inte ha gett upphov till en större balans i nyttjandet av citerade och omnämnda källor (Nord, 2003, s.119). Dette foranlediger et overordnet hovedspørgsmål og et efterfølgende underspørgsmål, som dette speciale skal afdække: Problemformulering: 1. Hvilke forskelle og ligheder var der mellem TV-avisens og Rapports dækning af Irakkrigen? Og 2. Kan eventuelle forskelle forklares ud fra teorien om, at den politiske elite definerer, hvordan Tv iscenesætter krigsdækningen? Herunder hører spørgsmålet; om de forskellige politiske diskurser i Danmark og Sverige i forhold til Irakkrigen kan forklare eventuelle forskelle i dækningen? Specialets disposition Efter dette indledende kapitel følger et afsnit, hvor vi redegør for krigsjournalistikkens grundlæggende produktionsvilkår, udfordringer og idealer. Herunder foretager vi en gennemgang af de historiske erfaringer med at bedrive krigsjournalistik, gennemgår forskningen på området, skildrer de faktiske hændelser under vores analyseperiode, og samler op med en række hypoteser omhandlende journalistiske produktionsforhold under en krig. Herefter skildrer vi de politiske og redaktionelle diskurser, der var gældende i Danmark og Sverige op til Irakkrigen. Efter denne karakteristik af de konkrete forhold for krigsjournalistikken introducerer vi Daniel C. Hallins journalistiske sfærer. Det teoretiske omdrejningspunkt i dette afsnit er den politiske elites indflydelse på medierne, samt under hvilke omstændigheder medierne har mulighed for at påvirke den politiske beslutningsproces. Begge retninger vil blive eksemplificeret ud fra empirisk forskning, der bygger på erfaringerne fra Vietnamkrigen og Golfkrigen. Ud fra teorierne om at den politiske elite rent faktisk definerer, hvordan medierne dækker begivenheder, vender vi blikket mod framing-begrebet. På baggrund af en meta-teoretisk gennemgang af teorierne bag framing viser vi, at begrebet kan bruges til at undersøge, hvordan den politiske elite, ved hjælp af frames, kan påvirke nyhedsdækningen. Vi vil dernæst operationalisere 6

8 framing-begrebet, og vise hvordan vi anvender det i forhold til vores problemstilling og dette speciales specifikke kontekst og optik. I forlængelse af afsnittet om framing ser vi på teorien bag propaganda, propagandaens historiske forudsætninger, og hvorfor propaganda-begrebet er blevet marginaliseret i den nyere medieforskning. På denne baggrund kommer vi på med et bud på, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre at blotlægge propagandistiske kendetegn i kommunikative tekster, herunder Tv. I metode- og empiriafsnittet afgrænser vi vores analyseperiode og analyseobjekterne til kun at omfatte DR s TV-avisen og SVT1 s Rapport. Vi gør også rede for, at det der styrer analysen er vores ambition om at undersøge, i hvor høj grad den politiske elite i henholdsvis Danmark og Sverige påvirkede medieindholdet, og hvordan. Dette vil vi gøre ved at fokusere på nogle få, men for vores problemstilling helt centrale hovedkategorier, som er: Den samlede dækning, genrer, temaer, kilder og spekulationer. Dernæst følger et afsnit, der giver læseren et teoretisk overblik over den kvantitative og den kvalitative analysemetodes karakteristika, forskellene imellem disse metoder, og hvordan de komplimenterer hinanden. Sidst i afsnittet vil vi redegøre for, hvordan vi implementerer disse to forskellige analysemetoder i vores indholdsanalyse. I afsnittet om kodeinstruktioner demonstrerer vi, hvordan vi definerer vores hovedkategorier, hvordan vi rent praktisk har kodet for det ene eller det andet, og hvilke kodemæssige faldgruber vi i løbet af processen har taget højde for. De foregående afsnit om krigsjournalistik samt vores mere teoretiske afsnit klæder os således på til at kunne stille de mest væsentlige spørgsmål til vores kvantitative og kvalitative analyse af TVavisen og Rapports nyhedsdækning af Irakkrigen. Metoden i den kvalitative indholdsanalyse og vores fem hovedpunkter for den kvantitative kodning af udsendelserne udstikkes herefter. De fem hovedspørgsmål vi får svar på i den kvantitative analyse er: 1: Hvor stor dækning der var af Irakkrigen på TV-avisen og Rapport? 2: Hvilke genrer gjorde nyhedsudsendelserne brug af? 3: Hvilke temaer var i spil henover de i alt 8 dages nyhedsudsendelser på TV-avisen og rapport? 4: Hvilke kilder blev brugt i dækningen? 7

9 5: Hvilke spekulationer var de mest hyppige i dækningen? I den kvalitative del af indholdsanalysen vil vi også behandle forhold som eksempelvis forskelle i grafik på de to kanaler samt eventuelle forskelle i brugen af billeder, fordi disse faktorer vanskeligt lader sig måle kvantitativt. I den kvalitative indholdsanalyse vil vi ydermere gå i dybden med kanalernes specifikke stillingtagen til propaganda, samt hvordan TV-avisen og Rapport fremstillede (framede) den folkelige modstand mod Irakkrigen. Til sidst i dette afsnit vi vil behandle de gæster i studiet, som gennem vores analyseperiode optrådte på begge kanaler, samt tage stilling til hvordan de blev brugt, og om dette afspejlede den politiske situation i Danmark og Sverige. Slutteligt vil vi i konklusionen besvare problemformuleringens hovedspørgsmål og i øvrigt tage stilling til, om TV-avisens og Rapports dækning af Irakkrigen lever op til dels de bredere journalistiske idealer og redaktionernes egne formuleringer om den gode krigsjournalistik. 8

10 Krigsjournalistik Den frie og uafhængige presse anses som en af demokratiets grundpiller, og journalistens demokratiske funktion har lagt grunden til journalistiske idealer om objektivitet, neutralitet og rollen som vagthund overfor magthaverne. Disse idealer fremstår dog hverken særlig konsistente eller entydige, når de skal implementeres i det journalistiske arbejde for de stærkt konkurrerende massemedier, hvor blandt andet deadlines, arbejdsforhold, ejerforhold og kildeafhængighed kan komme i konflikt med idealerne. De forskellige produktionsvilkår, som styrer journalistikken, bevirker samtidigt, at nyhedsformidlingen altid er et valg mellem at skildre forskellige dele af virkeligheden snarere end virkeligheden som helhed. Disse valg fordrer en erkendelse af, at journalistik per definition altid er subjektiv i sit udgangspunkt (Hvitfelt, 1988, s ). Spørgsmålet er så, om denne subjektivitet skærpes, når emnet krig er på dagsordenen, og hvilke journalistiske faldgruber der opstår, når mediets hjemland og journalistens egen nation er part i krigen. Objektiv journalistik er med andre ord mere et uopnåeligt ideal end en reel mulighed. Journalistik kan aldrig være værdi-neutralt eller undgå at anlægge vinkler, som tjener en eller flere interesser. Selve ideen om at nyheden kan skilles fra den eller de kilder, der optræder i det journalistiske produkt, er med til at sætte spørgsmålstegn ved, om den enkelte journalist i det hele taget kan tillade sig at påberåbe en objektivitet i journalistikken. Indeed, the very attempt to separate news from comment mystifies the epistemological impossibility of pristine, value-free facts, and obscures the underlying assumptions and preferences which news content will avoidably contain, irrespective of the professionalism (or otherwise) of the reporter trying to avoid bias (Carruthers, 2000, s.17-18). Den enkelte journalist eller medieinstitution kan i stedet arbejde ud fra målet om en tilsigtet objektivitet. (Carruthers, 2000, s.17). 9

11 Idealer for krigsjournalistik Det er ifølge de amerikanske medieforskere Kovach og Rosenstiel især gennem de journalistiske arbejdsmetoder, at objektiviteten kan højnes. Objektiviteten beror ikke nødvendigvis på journalisten eller produktet. Ifølge Kovach og Rosenstiel er journalistikken en verifikationens disciplin, og denne verifikation kan efterleves ved at bruge en række grundlæggende metoder: 1. Hold dig til facts og pynt ikke på den journalistiske fortælling, hvis du ikke er 100 % sikker på, at det du skriver er sandt. 2. Vildled ikke læserne, lytterne eller seerne, det være sig gennem information eller fortælleteknik. 3. Vær ærlig om dine arbejdsmetoder, hvilke kilder du anvender og dine motiver. De informationer, der er nødvendige for at publikum kan vurdere en nyhed, skal inkluderes. En åben redegørelse for, hvor informationerne er hentet og hvilke kilder der er anvendt, er det vigtigste krav man kan stille til journalistikken. 4. Forlad dig på din egen selvstændige rapportering. Genbrug ikke andre mediers fremstillinger i din egen udformning af produktet. Risikoen er, at fejlagtige oplysninger kan føres videre og til sidst anses for sandhed, simpelthen fordi det er blevet fortalt mange gange i forskellige medier. 5. Vær ydmyg. Erkend at du ikke altid ved alt, der er relevant om nyhedens sammenhæng (Kovach & Rosenstiel 1999, s ) Gennem at følge disse fem regler kan medierne tilvejebringe den information, der er nødvendig for skabe fri og selvstændig journalistik, - hvilket dog stadig ikke betyder objektiv journalistik. Men forudsætningerne for journalistikkens demokratiske funktion bliver dog sikret (Nord, 2003, s ). Disse fem regler for god journalistik i krisesituationer er dannet ud fra erfaringer med krige siden Vietnamkrigen og frem til i dag. Reglerne står som før nævnt i skarp modsætning til hverdagens arbejdsbetingelser for journalister, der gerne vil sætte dagsorden, rydde forsider og profileres i forhold til kolleger og redaktører. Desuden ligger der sjældent et bevidst valg bag tilsidesættelsen af de journalistiske idealer, når krigen eller krisen er på sit højeste. Det journalistiske slutprodukt afhænger nok nærmere af en svært gennemskuelig vekselvirkning mellem hjemlige magthaveres dagsorden, internationale mediers dagsorden, redaktørernes politiske ståsted i forhold til emnet og samfundets gældende normer og regler. Likewise, news organisations do not float detached from their society s political, cultural and economic structures (Carruthers, 2000, s.15). 10

12 Betingelserne for journalistikkens udformning påvirkes samtidigt af de teknologiske udfordringer, der ligger i at udkomme til tiden direkte igennem på satellitforbindelse og skaffe adgang til billeder, der kan akkompagnere rapporteringen. Da Tv-journalistikken nødvendigvis må bygges op omkring billeder, der kan underbygge historiens fokus, bliver dagens udvalg af billeder ofte afgørende for valget af historier, der kan dækkes. Da dækningen af begivenheder i udlandet samtidig er forholdsvis kostbar, hvis mediet skal have både fotograf og reporter på plads i brændpunktet, bliver rapporteringen stadig mere bygget på forarbejdede rapporter fra nyhedsbureauer og billeder fra lokale ukendte fotografer. Fødekæden, hvor internationale nyhedsbureauer indsamler billeder og kommentarer og formidler disse videre til de nationale medier, bliver mere og mere almindelig og samtidig mindskes kontrollen med, hvor billeder, kommentarer og i sidste ende frames stammer fra. Much coverage of war is not the work of war correspondents at all, just as most news-reporting derives from secondary sources, not first-hand observation (Carruthers, 2000, s.16) Erfaringer med krigens journalistik Da journalister og redaktører skulle forberede sig på dækningen af Irakkrigen, var en lang række erfaringer fra tidligere krige om vilkårene og resultatet af journalisternes arbejde medtaget i overvejelserne. Siden de første levende, men ugegamle beretninger fra Boerkrigen i det Sydafrika, som blandt andre Winston Churchill stod for, henover reportagerne om skyttegravskrigens gang under 1. Verdenskrig, der ofte var flere døgn gamle, til nyhedsfilmene der blev vist i biograferne under 2. Verdenskrig, har erkendelsen af datidens krigsjournalistiks begrænsede evne til at producere up to date reporter om slagets gang været åbenbar. Næppe var billeder og tekst redigeret, godkendt og sendt ud, før end krigens gang havde overhalet journalisterne og gjort reporterne forældede. Dette vendte historiens første Tv-krig op og ned på. Vietnamkrigen Vietnameserne var i uafbrudt krig mellem 1941 og Først mod japanerne og efter 2. Verdenskrigs afslutning mod franskmændene indtil 1954, hvor Vietnam deltes i et kommunistisk Nordvietnam og et Sydvietnam støttet af USA. I 1957 indledte kommunister og oppositionsgrupper støttet af USSR og Kina en guerillakrig i Sydvietnam, og USA sendte et voksende antal rådgivere 11

13 (CIA) og reelle tropper af sted indtil , hvorefter USA deltog åbent i krigen via kamptropper, hvilket blev dækket af cirka 20 journalister. Antallet af tropper kulminerede til over en halv million soldater i Dette år toppede også mediedækningen med 637 journalister i felten. Efter 1968 faldt både antallet af soldater og journalister støt indtil Saigons fald i 1975 (Hvitfelt 1988, s ). Billederne af den dramatiske rømning af den amerikanske ambassade i Saigon var blandt krigens mest sigende billeder, men på dette tidspunkt var krigen i både medierne og på slagmarken for længst tabt for USA. Blandt andet havde Tv-billederne af den napalm-forbrændte og nøgne vietnamesiske pige på landevejen været for meget for den amerikanske opinion og opposition. Vietnamkrigens gruopvækkende junglekrig blev transmitteret direkte ind i de amerikanske dagligstuer, og dækningen af krigen påvirkede opinionen i hidtil uset omfang og fik direkte indflydelse på krigens udgang. Det blev en bitter lærestreg for de amerikanske regeringer og generaler. De indså, at krigen i Vietnam skulle føres på to slagmarker, en hjemlig i mediebåret forstand og en reel krig i den sydøstasiatiske jungle. Eksempelvis måtte generalerne begrænse deres bombemål, eftersom omfattende civile tabstal vakte negativ politisk og opinionsmæssig omtale. Netop ovenstående opfattelse af medierne og især Tv s billeddækning som den afgørende faktor for USA s fiasko i Vietnam er fremherskende i militære kredse. Denne opfattelse var blandt andet med til at danne en militær konsensus, der tog udgangspunkt i, at mediernes frihed under en krig måtte tøjles for at forhindre negativ omtale på hjemmefronten, der kunne anspore til politisk uro omkring krigens gang. Videnskabelige analyser har dog vist, at årsagssammenhængen var omvendt. Opfattelsen af, at USA tabte Vietnamkrigen først og fremmest på grund af det billede, der kom ud i medierne, understøttes ikke af forskere. Dels skilles vandene i bedømmelsen af mediernes påvirkning af Vietnamkrigen ud fra det politisk/ideologiske tilhørsforhold hos iagttageren, og dels i vurderingen af, hvor meget den hjemlige opinion påvirkede kampmoralen blandt de amerikanske kamptropper. Talrige analyser af mediedækningen af Vietnamkrigen, foretaget af eksempelvis Daniel C. Hallin (1986) har vist, at USA s faldende kampmoral i krigen mod Vietnam var et resultat af en politisk proces, hvor mediernes holdning til Vietnamkrigen i store træk blot fulgte den fremherskende politiske diskurs. 12

14 Først da fredsbevægelser, oppositionspolitikere og enkelte regeringspolitikere havde fået mobiliseret hinanden til et fælles fodslag mod Vietnamkrigen, kom medierne på banen. Den amerikanske hærs informationsorganisation JUSPAO 4 stod for den militære kommunikation med medierne under Vietnamkrigen, og her kunne de ofte uerfarne men ambitiøse journalister, der i Vietnam søgte at skabe sig et navn, få hjælp til dagens historie. De fleste journalister havde ingen erfaringer med det militære system og byggede deres historier på dagens presseinformationer og propaganda fra militæret. Enkelte mere garvede reportere bevægede sig dog ud på slagmarken på egen hånd, og i disse tilfælde kom Vietnamkrigens afsløringer om krigsforbrydelser frem. Rapporteringen af krigen var selvsagt influeret af journalisternes arbejdsbetingelser. For det første med hensyn til billeder. Krigshandlinger på billeder fik betydeligt mere omtale end krigshandlinger uden billeder. For det andet kom journalisterne oftest kun ud til den del af slagmarken, der lå i helikopterafstand fra militærbaserne. Krigshandlingerne uden for helikopterafstand blev kun dækket overfladisk. Og sidst men ikke mindst de sædvanlige usikkerhedsmomenter i forhold til at bevare den journalistiske kvalitet i form af tidspres, efterredigering i USA og Tv s ringe hensyntagen til detaljer. Også Nordvietnam gjorde brug af propaganda rettet mod den frie demokratiske presse i USA, der ifølge Alan Hooper 5 ikke altid indså, at de blev brugt af styret i Hanoi til at vende det amerikanske folk mod krigen. Det er dog tvivlsomt, om Hanoi havde direkte indflydelse på de amerikanske medier. Sikkert er det dog, at amerikanske medier bragte historier, der vakte begejstring hos styret i Hanoi. Overordnet var rapporteringen fra de amerikanske journalister til den amerikanske befolkning ucensureret. (Hvitfelt 1988, s ). Hallin påstår dog, at Tv isoleret set hverken viste krigens virkelige sider og ej heller var den afgørende årsag til den aftagende støtte til krigen. I stedet præsenterede Tv et idealiseret og ukritisk billede af krigens første år og gik først over til en mere kritisk dækning, efter at opinionens støtte aftog, og ledende politikeres modsatrettede synspunkter blev klarlagt (Hallin, 1986, s. 213). Et andet synspunkt fremlægges af Hooper i vurderingen af mediernes rolle i krigen, nemlig selvcensur. En mekanisme som ifølge Hooper er virksom under næsten al krigsrapportering, hvor journalistens eget land er part i krigen. Selvcensuren virker gennem tilpasning til elitens vurderinger 4 Joint US Public Affairs Office 5 Officer i the Royal Marines. Forfatter af The military and the Media,

15 af virkeligheden, etiske eller karrieremæssige hensyn, samt den enkelte journalists eller medies eget politiske eller ideologiske tilhørsforhold. I Vietnamkrigen kunne det være mere bekvemt for journalisten, at fremstillingen havde et bestemt værdigrundlag, og at visse informationer ikke burde eller ej måtte formidles videre. Denne selvcensur foretoges ubevidst af journalisten, og hans måde at bedømme og bearbejde nyhederne på opfattedes ikke som censur af journalisten selv (Hooper, 1982, s.119). Selvcensuren blandt journalister kan tænkes at være blevet bevidst opdyrket af det amerikanske militær under Irakkrigen gennem det afhængighedsforhold, der beviseligt dannes når embedded journalists lægger deres liv i hænderne på de delinger, som de delte krigens hverdag med. Disse embedded journalists vender vi tilbage til senere i dette afsnit. En sammenligning mellem Vietnamkrigen og Irakkrigens mediedækning kan også ske, når man tænker på hvordan særligt effektfulde billeder, der måske ikke kunne siges at være repræsentative for krigens gang, alligevel fik stor indflydelse på den offentlige mening. Dels den føromtalte napalm-forbrændte pige, men også likvideringen af en sydvietnamesisk officer i close-up, vakte uvilje mod Vietnamkrigen, og billederne af tilfangetagne irakiske tropper udsat for ydmygende behandling og tortur under Irakkrigen blev kun sendt én gang på amerikansk Tv og derefter bortcensureret af medierne ud fra en angiveligt patriotisk tankegang og hensynet til de amerikanske troppers sikkerhed. Billederne gik dog Verden rundt, og i løbet af få dage måtte selv de mest patriotiske amerikanske medier give billederne og historien bag den opmærksomhed, som oppositionspolitikere og verdensopinionen efterspurgte. Falklandskrigen Falklandskrigen var Storbritanniens sidste koloniale krig og udspilledes i april og maj Argentinske tropper havde den 2. april besat den lille øgruppe i Syd-atlanten for at vende befolkningens opmærksomhed væk fra landets indre kaos og give nationen et fælles mål (Hvitfelt 1988, s.131). Tre dage senere sejlede en britisk flådestyrke af sted for at generobre Falklandsøerne. Med flådestyrken fulgte talrige journalister, der ingen anden mulighed havde for at dække krigen end at være ombord på krigsfartøjerne og bruge søværnets briefinger som hovedkilde. I alt 28 journalister fik plads ombord. Alle briter (undtagen en Reuters reporter) og uden erfaring med krig. 14

16 Udvælgelsen foregik planløst og delvist ved lodtrækning. Alle journalister havde skrevet under på, at visse facts og hændelser ikke måtte viderebringes. Til at kontrollere dette var der af styret i London blevet ansat civile censorer, og al rapportering rundede deres skrivebord, før det nåede redaktionerne. Derfor var rapporteringen i bedste fald langsommelig og sommetider umulig at få frem til redaktionerne i London. Rapporteringen indeholdt ingen facts om slagets gang og bestod hovedsageligt af baggrundsoplysninger og reportager med de menneskelige aspekter som hovedvinkel. Desuden blev det tydeligt, at journalisterne, der bogstavelig talt var i samme båd som soldaterne, ingen interesse havde i at rapportere frit om ting, der kunne bringe sikkerheden for skibet i fare. Fænomenet med at journalister identificerer sig med de mennesker de oplever krigens farer med, gjorde rapporteringen propagandistisk og velvillig overfor søværnets instrukser. Selvom udtrykket endnu ikke var opfundet, var disse journalister embedded, som i Irakkrigen, og journalistens mikroperspektiv udhulede integriteten og viljen til kritisk rapportering (Hvitfelt, 1988, s ). Grundet de britiske journalisters langsomme og censurerede rapportering begyndte de britiske medier (især BBC) at bruge oplysninger og især billeder fra de statskontrollerede argentinske nyhedsmedier, der havde næsten fri adgang til krigsskuepladsen. Dermed kom det argentinske billede af krigen og propagandaen til at blive det mest brugte verden over og ikke det britiske billede, der nok også havde propagandistiske proportioner, men af andre årsager end den argentinske. Golfkrigen 1991 Efter at Irak den 2. august 1990 havde invaderet nabolandet Kuwait og efterfølgende, trods påbud fra FN, nægtede at trække sig ud, indledte USA den 17. januar 1991, i spidsen for en 32 lande stor militæralliance, luftangreb på Irak. Dette var optakten på Golfkrigen, der gav USA lejlighed til at slå fast, at supermagten var den eneste tilbageværende supermagt efter sammenbruddene i Østeuropa. Krigen var ovre i løbet af 1½ måned. Den havde da kostet irakere livet. De fleste civile. USA afstod i sidste ende fra at vælte Iraks præsident, Saddam Hussein, og lovede i stedet at støtte oprør blandt kurderne i den nordlige del af landet og blandt shia-muslimerne i den sydlige del af landet. Men støtten forblev ved løftet og oprørerne blev slået brutalt ned, og 1 million kurdere sendt på flugt. Saddam forblev ved magten. Ligesom Vietnam-krigen blev verdens første tv-krig, blev Golfkrigen verdens første tv-krig i realtime. De satellit-transmitterede pressekonferencer og det amerikanske militærs evne til at begrænse journalisters adgang til 15

17 krigshandlingerne skabte den bedst mulige mediedækning af krigen set fra det amerikanske militærs synspunkt. Under optakten til Golfkrigen undlod de amerikanske medier i stor udstrækning at udfordre præsident Bush s aggressive linie over for Iraks invasion af Kuwait. Både den tidligere amerikanske støtte og samarbejde med Irak op gennem firserne og en mulig diplomatisk løsning i stedet for krig blev underprioriteret i de amerikanske medier (Carruthers, 2000, s.39-41). I stedet adopterede amerikanske medier i hvid udstrækning Det Hvide Hus framing af krisen. Saddam og invasionen af Kuwait blev bl.a. af Det Hvide Hus sammenlignet med Hitler og dennes ekspansionspolitik i 30 ernes Europa. Denne analogi samt adskillige andre retoriske figurer blev adopteret af medierne, hvilket dannede grundlag for et klart fjendebillede og udhulede al debat om en alternativ politik til krig (Carruthers, 2000,s.41). Især Golfkrigen og Falklandskrigen blev eksempler på, hvordan medierne kan bruges til at danne psykologiske forberedelser til fysiske angreb gennem en systematisk opbygning af fjendebilleder, der virker mobiliserende i forhold til viljen til krig i befolkningen og militæret. Denne præpropaganda har ifølge Susan Carruthers en række temaer der går igen: En fast overbevisning om, at de andre begyndte fjendtlighederne, eller at de har intentioner om at gøre det (og dermed legitimere et forebyggende angreb); brug af historien for at underbygge offerrollen og legitimere et angreb; og et vedvarende fokus på fjendens uhyrligheder, som legitimerer hævn-angreb og gøder opfattelsen af fjendens umenneskelighed (Carruthers, 2000,s.51-52). Bush administrationen og emiren af Kuwait havde hyret topprofessionelle reklamebureauer til at lede slagets gang på nyhedsscenen, hvilket fik den ønskede effekt. På kort sigt i det mindste. I årene efter Golfkrigen blev adskillige løgnehistorier udtænkt af mediestrategerne nemlig afsløret. Især historien om de irakiske soldater, der med bajonetter slog kuvøsebørn ihjel på et kuwaitisk sygehus, vakte opbakning til krigen i den amerikanske opinion, der først for sent forstod, at de var blevet taget ved næsen. Heller ej Amnesty International eller nogen journalister fangede løgnen i tide. Golfkrigen blev fremstillet som den rene krig, med intelligente bomber, der kun ramte militære mål, mens billeder af blod og kropsdele fra de tusinder af civile ofre forblev i det skjulte. Kun 3 % af den britiske Tv-nyhedsdækning indeholdte billeder eller beskrivelser af regulære kampe (Allen, 1999, s. 129). Eftermælet fra Golfkrigen indikerer, at det i høj grad lykkedes for de allierede styrker at indfri deres mediestrategi: 16

18 In short, the military sought completely to reshape public understanding of war itself, so that civilian audiences would see it as an essentially bloodless, hi-tech enterprise, effected with such precision that only infrastructure, not humans, suffered its lethal effects (Carruthers, 2000, s. 132). Irakkrigen Krigen om den offentlige mening er i dag næsten lige så betydende som den militære krig, og man kan med rette påstå, at globaliseringen har skabt to slagmarker i forbindelse med internationale kriser. Derfor er kravene til journalistikkens informations- og meningsdannende opgave sjældent større end i krisetider, hvor parterne i konflikten gør deres yderste for at fremstille virkeligheden til egen fordel. De modsatrettede diskurser, der i Irakkrigen udgik fra Washington, Bagdad, EUlandene og FN, skulle afvejes gennem et journalistisk benarbejde, der var underlagt redaktionelle diskurser. Set fra journalisternes synspunkt skulle denne afvejning af informationer ske under påvirkning af både journalistiske idealer og dagligdagens arbejdsforhold og rutiner. Under optakten til Irakkrigen gjorde verdenspressen sig utallige overvejelser om, hvordan denne krig skulle dækkes i forhold til tidligere erfaringer fra dækningen af Vietnamkrigen, Golfkrigen, Falklandskrigen, borgerkrigene på Balkan og krigen mod Taleban i Afganistan. Der herskede blandt journalister og beslutningstagere verden over en klar forventning om, at den overlegne supermagts moderne krigskunst hurtigt ville kunne bringe det forarmede Iraks gammeldags, men ellers store, hær i knæ. Bagdad ville falde, ligesom Kabul var faldet blot halvandet år tidligere, ligesom Kosovo blev befriet fra serberne, og Kuwait befriet fra Irak. Alle vestlige medier var altså sikre på, at USA endnu en gang ville få succes på slagmarken 6. Anderledes så det ud med slaget på den internationale mediescene. Irakkrigens indledende fase og Tv-dækningen af de første dages kampe gav reminiscenser til Golfkrigen. Vi så endnu engang hangarskibenes silhuetter mod solnedgangen og krydsermissilernes flugt over ørkensandet. De smarte bomber ramte, som i Golfkrigen tolv år tidligere, tilsyneladende ligeså præcist som de amerikanske presseofficerers laserpointers under de stringente pressemøder fra koalitionens hovedkvarter i Qatar. Men hurtigt kom overraskelserne. De amerikanske og 6 Från osäker källa, s

19 engelske styrker mødte hård modstand i det sydlige Irak 7, og billederne af tilfangetagne og underkuede amerikanske soldater florerede først i de arabiske medier og siden hen globalt. Disse hændelser havde ingen større militær betydning, men var med til at så tvivl i verdensopinionens anskuelser om udviklingen i krigen. Slutteligt var overraskelsen dog størst, da det forventede blodige endelige angreb på Bagdad og Den Republikanske Garde viste sig at blive forholdsvist ublodigt. De irakiske elitetropper forsvandt ind i civilbefolkningen i samme øjeblik, som de amerikanske tropper nåede Bagdads forstæder. Irakkrigen havde altså overholdt det overordnede hændelsesforløb som forventet, men bød også på overraskelser og uforudsete indslag, som påvirkede mediernes dækning (Nord, 2003, s. 8-10). Den ene dag var det ørkesløs venten for journalisterne i Irak og hjemme på redaktionerne på historier, der var værd at bringe, og på kilder der ville udtale sig. Den næste dag væltede det ind med nyheder, modsatrettede oplysninger og en overflod af udtalelser fra centrale kilder. Dette gør det selvsagt interessant at se på den redaktionelle vurdering og prioritering af krigens nyhedsgrundlag. Mens både Golfkrigen og krigen i Afghanistan var sanktioneret af FN og havde bred støtte i verdensopinionen, blev Irakkrigen genstand for en dyb splittelse i opfattelsen af, hvordan konflikten skulle løses. Ikke bare var landene i FN s sikkerhedsråd uenige om effektiviteten af sanktionerne mod Irak. Rusland og Frankrig modsatte sig også enhver militær indgriben og anså FN s fortsatte indsats gennem våbeninspektioner som det bedste middel mod Iraks formodede masseødelæggelsesvåben. Ydermere vil vi hævde, at konfliktens omdrejningspunkt, Iraks påståede masseødelæggelsesvåben og Iraks påståede forbindelser til al-qaeda, blev eskaleret til at omfatte en kamp mellem kulturer, religioner og styreformer på hver side af den vestlige og arabiske verden. Dette skete blandt andet gennem reaktionerne på retorikken fra Det Hvide Hus, hvor begreber som Ondskabens akse, War on Terrorism og især Crusade vakte modsvar i form af arabisk hellig krig og beskyldninger om amerikansk imperialisme. Disse retoriske figurer mener vi, inspireret af Susan Carruthers tanker om den totale krig, kan være med til at udvide opfattelsen af en krig fra at være begrænset i tid, sted og omfang til en opfattelse af krigen som mere total, mellemfolkelig/kulturel, verdensomspændende og langvarig

20 Begrebet total krig tager hos Carruthers udgangspunkt i de to verdenskrige og , og i disse tilfælde var pressen i krig på nationens vegne og deltog i krigen som platform for den statslige propaganda. I en total krig kan magthaverne med en vis legitimitet opretholde helt ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger og indgreb i menneskerettigheder og ytringsfrihed på ubestemt tid (Carruthers, 2000,s.20). Anti-terrorlovgivningen i kølvandet på 11.september 2001 har over det meste af den vestlige verden betydet begrænsninger i bevægelsesfriheden over landegrænser. Irakkrigen falder ved første øjekast indenfor Susan Carruthers definition af en begrænset krig, men Irakkrigens retoriske sammenkædning med den verdensomspændende terror fordrer en erkendelse af Irakkrigen som en tilnærmelsesvis total krig. I forbindelse med krigen mod terror og Irakkrigen anlagde enkelte toneangivende amerikanske medier (især Fox-News) en erklæret patriotisk dækning af krigen, ligesom Hollywood skruede op for samarbejdet med Pentagon om produktion af stort anlagte krigsfilm for at styrke moralen og rekrutteringen (Robb, 2004). At sætte amerikanske styrker i dårligt lys blev anset som politisk ukorrekt hos både Tvmedier og Hollywood (Boggs, 2003, s.340). Ifølge Bush-administrationen havde Irakkrigens militære undergravning af Saddam Husseins diktatur en afvæbning og efterfølgende demokratisering af Irak til formål og ud fra dominoeffekten et amerikansk håb om en demokratisering af Mellemøsten som helhed. Konflikten udspillede sig ikke blot på statsmandsniveau mellem modsatrettede holdninger til krisen, men skabte i høj grad også kløfter i de enkelte krigsførende staters befolkninger og parlamenter med massive demonstrationer til følge. Især var det koblingen mellem terrorismen og Bush-doktrinen 8 om den forebyggende krig, der vakte modstand. Mobiliseringen af amerikanske tropper i Saudi-Arabien og andre mellemøstlige stater samt deployeringen af hangarskibe i området havde stået på gennem hele efteråret 2002, mens forhandlingerne i FN stod på. De fleste medier, heriblandt danske, havde al andet lige en forventning om, at krigen kom nærmere, og at de mange tropper skulle i brug på et eller andet tidspunkt (jævnfør afsnittet TV-avisens og Rapports forberedelser på Irakkrigen ). Dette 8 "USA har længe forbeholdt sig muligheden af forebyggende angreb for at imødegå en betydelig trussel mod vores nationale sikkerhed. Jo større truslen er, jo større er risikoen ved passivitet - og jo mere presserende bliver det at tage forebyggende skridt for at forsvare os, selvom der råder usikkerhed om tid og sted for fjendens angreb. For at forebygge eller forhindre sådanne fjendtlige handlinger fra vore modstanderes side, vil USA om nødvendigt handle forebyggende." George Bush i New York Times, September 20,

21 gav måske medierne anledning til at spørge om hvornår krigen kommer mere end hvorfor krigen kommer, Consequently, in much the same way that a military mobilisation often increases the likelihood of war troop deployments are expensive to mount, and once forces and munitions are in place momentum easily gathers behind their precipitate use the weight of governmental and journalistic jingoism may steam-roller potential opposition from the very outset (Carruthers, 2000,s.53). Set fra et dansk synspunkt var dækningen af optakten til Irakkrigen kendetegnet ved et skift i den redaktionelle prioritering af den danske folkelige protest mod krigen. Kirsten Sparre skriver i sin artikel (CFJE, 2003), at demonstrationer mod Irakkrigen i dagspressen fik en langt bedre dækning end de demonstrationer, som fandt sted få måneder tidligere i forbindelse med Danmarks formandskab for EU (Sparre, CFJE, 2003). Ifølge Sparre skyldtes det, at fredsdemonstrationerne selvfølgelig var større end EU-demonstrationerne og tiltrak flere forskellige grupper af mennesker, men at det sikkert også har spillet en rolle for mediedækningen, at verden var splittet helt op på højeste politiske niveau. Frankrig, Tyskland og Ruslands modstand mod at følge USA i krig gav de folkelige protester en usædvanlig høj grad af politisk legitimitet for medierne. Ikke nok til at opsøge krigsmodstandere som individuelle kilder, men nok til at dække enkeltstående demonstrationer og referere til holdningerne som en faktor i den politiske proces. Inden for visse rammer. For da to aktivister fra Globale Rødder kastede rød maling på statsministeren og udenrigsministeren tirsdag eftermiddag den 18, marts 2003, (dag 4 i vores analyseperiode) i protest mod planerne om dansk krigsdeltagelse, så faldt krigsmodstand som emne straks ind i sfæren for det afvigende (Sparre, CFJE, 2003)(se afsnittet: Hallins journalistiske sfærer). Journalister fra de tre store landsdækkende aviser demonstrerede deres kritiske håndværk i flere artikler, hvor medlem af Folketinget for Enhedslisten, Pernille Rosenkrantz-Theil, blev stillet til ansvar for såvel sin politiske opbakning til aktionen som hendes rolle i at lukke de to aktivister ind på Christiansborg. Sagen blev dækket grundigt og med langt større vægt på de principielle aspekter omkring udenomsparlamentarisk aktivitet og politikeres sikkerhed, end det skete i sagen om et dansk ja til at gå i krig (Sparre, CFJE, 2003). Kirsten Sparres pointe om, at danske medier nedprioriterede dækningens af det danske ja til at gå i krig, støttes af Professor Stig Hjarvard, der i et interview blot en uge inde i krigen udtaler at: opinionsdannelsen forud for krigsdeltagelsen [har] været usædvanlig, fordi diskussionerne har 20

22 været baseret på, at man kun gik i krig, hvis der var et FN mandat for det. Det FN mandat fik man ikke, og alligevel gik man i krig. Det er påfaldende, hvor begrænset regeringens indsats har været for at føre en offentlig diskussion af krigen og dansk deltagelse efter sammenbruddet for FNløsningen. Mit bud er, at den danske regering bevidst har valgt at køre en lidt lav profil i medierne, fordi de håber, at det først går op for danskerne at vi er i krig, når krigen egentlig er slut (Mow- Nielsen, 2003). Sammenholdes Kirsten Sparres og Stig Hjarvards vurderinger, bliver billedet af optakten til krigen og den danske debat herom, at regeringen altså undlod at deltage i den folkelige debat (Regeringspartierne og Dansk Folkeparti meldte f.eks. afbud til en partilederdebat i TV-avisen den 19. marts 2003, debatten blev derfor aflyst), der i stedet foregik på gaden og blev dækket flittigt af medierne. Men da malingattentaterne førte den folkelige protest ind på Christiansborgs gange skiftede medierne fokus og tilgang til demonstrationerne. Natten til den 20. marts 2003 dansk tid, indledte koalitionen de første luftangreb mod mål i Irak. Mulighederne for at rapportere krigens gang var, i det mindste på overfladen, blevet forbedret for journalisterne under Irakkrigen set i forhold til Golfkrigen. Professor Stig Hjarvard påpeger at: Under Golfkrigen udvalgte man grupper det såkaldte pool -system - hvor puljer af reportere fik kontrolleret adgang til krigsområderne. Under den nuværende Irak-krig kommer reporterne og journalisterne med tropperne og styrkerne ud i felten [embedded journalister]. De ser med egne øjne, hvad der sker, og det skaber selvfølgelig en langt større frihed omkring journalistikken og nyhedsdækningen af krigen (Mow-Nielsen, 2003). Steffen V. Knudsen, der af DR var udsendt som embedded journalist, nuancerer dog forestillingen om den fuldstændige af frihed som embedded journalist blandt de amerikanske soldater: I praksis diskuterer jeg af egen drift flere gange med de amerikanske officerer, hvilke oplysninger jeg skal holde for mig selv. Vi er stort set enige hver gang, der er ingen store konflikter. Men det er en klar fordel at rapportere på dansk, ellers ville de stå og lytte med på, at jeg kalder dem paranoide og bange. Det ville ikke være befordrende for den gode kontakt (Knudsen, 2003). Stig Hjarvard mener, at antallet af tilgængelige kilder under Irakkrigen var højere end under Golfkrigen, grundet Internettets udbygning og opblomstringen af arabiske uafhængige nyhedskanaler. Han mener dog alligevel, at der med hensyn til de udsendte korrespondenter ofte var en klar mangel på relevans for deres brug grundet begrænsninger i deres kildenet og det, at de var 21

23 igennem live: I dag rapporterer man diakront, altså samtidigt, fra krigen, og det giver den fordel, at historien bliver fortalt narrativt og denne form for vi ser det mens det sker -dækning virker godt på modtageren. Det er dog på mange måder problematisk, fordi man sender reporterne ud i de omkringliggende lande, hvor de så skal illudere, at de er tæt på begivenhederne. Men ofte har de mere information om krigen hjemme på redaktionen i Danmark (Mow-Nielsen, 2003). Ifølge Stig Hjarvard var en af de største svagheder i den danske dækning af Irakkrigen den manglende erkendelse af, at danske militærkilder var part i krigen og derfor på Tv blev brugt som uvildige eksperter: De danske journalister tager ikke højde for, at det danske militær nødvendigvis må afstemme deres offentlige synspunkter med den officielle amerikanske og britiske krigsledelse. Ellers vil disse kunne kritisere det danske militær for at falde en allieret i ryggen. Danske medier kunne i princippet lige så godt interviewe det amerikanske militær, men det gør man ikke... principielt set er det egentlig ligegyldigt, om dansk militær er helt fremme ved frontlinien de er stadig parthavere i konflikten og det glemmer journalisterne (Mow-Nielsen, 2003). Dette synspunkt understøttes af professor Hans-Henrik Holm: Når Danmark deltager i krig, som vi gjorde i Irak i 2003, er også danske liv sat på spil [ ]Vi er en krigsførende part, og vores medier afspejler det forhold (Holm, 2003) At Danmark deltog i en krig sammen med andre vestlige nationer mod en arabisk stat gav ifølge Stig Hjarvard sig udslag i en skævhed i dækningen: Derudover skal man passe på, der ikke opstår såkaldte kildeskævheder nemlig det, at man fx fokuserer på den ene parts ofre, eller lignende og det har man nok en tendens til i dag. Vi ser det i den daglige nyhedsdækning, hvor det er interessant, så megen fokus der er på de vestlige tab i forhold til de irakiske tab (Mow-Nielsen, 2003). Igen er Hans Henrik-Holm enig: Det er svært at forstå islamisk mentalitet. Det er nemmere at identificere os med USA og Storbrittanien og kampen for demokratiet. Den skævhed afspejles i medierne (Holm, 2003) Overordnet har megen af den danske diskussion omkring dækningen af Irakkrigen haft omdrejningspunktet, at praktiseringen af de journalistiske idealer, som beskrevet af Kovach og Rosenstiel, kolliderer med den danske deltagelse i krigen. Dette speciale tager blandt andet udgangspunkt i dette spørgsmål. Efter en præsentation af Irakkrigens hændelser i vores undersøgelsesperiode vil vi redegøre for en række hypoteser omkring journalisters dækning af krige hvor deres egen nation er part. 22

24 Tidslinie For at give et overblik over begivenhederne vedrørende Irakkrigen i vores undersøgelsesperiode, har vi valgt at gengive The Guardians 9 og Ekstrabladets tidslinier for vores undersøgelsesperiode. 15. marts 2003: Demonstrationer i 70 lande over hele verden mod krigen. 16. marts 2003: Ved et hastigt arrangeret topmøde på Azorerne giver George Bush og Tony Blair FN 24 timer til at føre egne krav om umiddelbar irakisk nedrustning ud i livet og opnå enighed om en ny resolution i Sikkerhedsrådet. Ellers vil en amerikansk og britisk ledet koalition gå i krig i løbet af få dage. 17. marts 2003: Kina, Frankrig og Rusland modsætter sig en ny resolution, der bemyndiger en krig mod Irak. Da Frankrig havde truet med at nedlægge veto mod det amerikanske og engelske resolutionsforslag bliver forslaget trukket tilbage, og håbet om opbakning I FN lagt på hylden. Lederen af det engelske House of Commons, Robin Cook, går af i protest over Labourregeringens beslutning om at støtte en krig uden hverken international autoritet eller hjemlig støtte. Sir Jeremy Greenstock, den britiske FN ambassadør udtaler efter et lukket møde i Sikkerhedsrådet, at den diplomatiske proces er overstået, og at der ikke vil blive stemt om en ny resolution ansporet af USA, England og Spanien. Kofi Annan informerer Sikkerhedsrådet om hans beslutning om at kalde alle FN-medarbejdere hjem fra Irak efter råd fra den amerikanske administration. Alle FN-mandater i Irak suspenderes. 18. marts 2003: Lidt over midnat dansk tid giver George Bush i en tale på Tv Saddam Hussein og hans sønner 48 timer til at forlade Irak eller se krigen i øjnene. I løbet af dagen går de britiske ministre John Denham og Lord Hunt af i protest, og om aftenen vedtages Labourregeringens forslag om støtte til et angreb på Irak trods stor uenighed blandt Labourpartiets medlemmer. 19. marts 2003: 9 23

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006.

Dette speciale blev påbegyndt i 2005 forud for årsdagen for terrorangrebet i Madrid, og det sidste punktum blev sat godt et år efter i februar 2006. MADRID--BOMBERNE 11/03/2004 -- EN EUROPÆISK DISKURS? En anallysse aff DR,, BBC og Frrancce 2 ss ttv-- dækniing aff tterrrrorrangrrebett ii Madrriid EEtt inntteeggrreerreett i ssppeecci iaal lee aaff Maatthhi

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

1.1. Journalistikkens problemfelt og videnskabsteoretiske forankring

1.1. Journalistikkens problemfelt og videnskabsteoretiske forankring 1. Indledning I løbet af de to foregående årtier har balancen i det internationale mediespektrum forrykket sig betydeligt. Hvad, der førhen var et forum domineret af store, vestlige nyhedsstationer som

Læs mere

Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser. Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen

Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser. Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen Europa i spalterne - et speciale om europæisering i danske aviser Pernille Boelskov Hansen Cand. public., SDU Vejleder: Klaus Levinsen Indhold 1. Indledning...4 1.1. Afgrænsning...6 1.2. Specialets opbygning...8

Læs mere

Journalistik. - midt i en krigstid

Journalistik. - midt i en krigstid Journalistik - midt i en krigstid En analyse af journalistikkens forhold til det nationale set gennem danske avisers dækning af Irak-krigens udbrud i marts 2003 Af Hanne Jørndrup Ph.D.-afhandling indleveret

Læs mere

KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING...

KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING... KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING... 5 KAPITEL 2 METODEDESIGN... 7 2.1 DELTAGENDE OBSERVATION...

Læs mere

KRIGENS SANDE ANSIGTER

KRIGENS SANDE ANSIGTER KRIGENS SANDE ANSIGTER EN ANALYSE AF DEN JOURNALISTISKE OBJEKTIVITET I DOKUMENTARERNE MIN KRIG OG MIT AFGHANISTAN DIDIER LARSEN 44424 JONAS LUND 44373 JOSUA EKBERG CHRISTIANSEN 44142 SISKA BENGTSSON 44003

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 1.2. Introduktion til empiri... 3 1.3. Specialets struktur... 2. DET NYHEDS OG MEDIEMÆSSIGE UNIVERS... 7 2.1. Hvad er en nyhed?... 7 2.2. Mediernes opgave og status

Læs mere

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet Indleveret 1/6 2004 Udsyn gennem rammer Framing af nyhedsartikler 1954-2003 Af Simon Kruse Rasmussen Gorm Ruge Vejleder:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier Propaganda, Mytedannelse og Masseforførelse i Amerikanske og Danske Nyhedsmedier Kandidatspeciale, Medievidenskab Specialevejleder: Lektor, Lotte

Læs mere

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag

185» marts 2012. samfundsfagsnyt. Det arabiske forår. foreningen af lærere i samfundsfag 185» marts 2012 samfundsfagsnyt TEMA: Det arabiske forår foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 186: 15.04.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

USA SOM MILITÆRMAGT. militæret, 2004, og Missile Defence, 2005. DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

USA SOM MILITÆRMAGT. militæret, 2004, og Missile Defence, 2005. DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER BERTEL HEURLIN USA SOM MILITÆRMAGT USA er verdens absolut førende militærmagt. USA er militært tilstede over det meste af kloden og kan nå overalt med sine præcise og dødbringende våben. USA står for mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indledning: 3. Problemformulering: 4. Metode: 5. Historisk legitimering af krig: 6. Teori: 10. Realisme: 10. Pacifisme: 12. Retfærdig krig teori: 14. Jus ad bellum: 15. Retfærdig grund:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger...

Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske beslutninger... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Magteliteteori og pluralistisk teori... 3 2.1 Mills og magteliten... 3 2.2 Dahls pluralistiske kritik af eliteteorien... 4 3.0 Analyse: Et skærpet blik på politiske

Læs mere

5.2 Analyse af Berlingske Tidende...85 5.3 Analyse af Politiken...102 5.4 Komparativ analyse...116

5.2 Analyse af Berlingske Tidende...85 5.3 Analyse af Politiken...102 5.4 Komparativ analyse...116 Indhold Indhold...1 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelser af erhvervsjournalistikken...4 1.2 Specialets intention og afgrænsnin ger...5 1.3 Problemformulering...6 1.4 Overordnet metodisk forståelsesramme...7

Læs mere

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV...

2. MEDIEHISTORIE...8 MEDIEPANIKKER...8 DANSK TV-HISTORIE FRA 1950 TIL 1990...8 KULTUR, ØKONOMI OG TEKNOLOGI...9 MEDIEPANIK OG REALITY-TV... 1. INDLEDNING...3 MOTIVATION...3 PROBLEMFORMULERING...3 Uddybning af problemformulering...3 TEORI OG METODEREDEGØRELSE...4 Strukturen i projektet...4 Teori...5 Empiri...6 Big Brother konceptanalyse og

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

Brasiliens entre på verdensscenen

Brasiliens entre på verdensscenen Brasiliens entre på verdensscenen En undersøgelse af vestlige mediers framing af Brasilien samt en artikelserie om landets aktuelle udfordringer Af Jonas Fruensgaard Specialeafhandling i journalistik Roskilde

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 2 NR 6 PRIS 50,- ÅR 2009 IPMONOPOLET tidsskrift for international politik TEMA: KRIGENS FOLKERET IPmonopolet sætter i denne udgave fokus på KRIGENS FOLKERET tema Private sikkerhedsfirmaer

Læs mere

Spindoctoring i Danmark

Spindoctoring i Danmark Spindoctoring i Danmark - en analyse af professionel mediehåndtering i moderne dansk politik Af Thomas Søndergaard Sarup Institut for Statskundskab Aarhus Universitet september 2001 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 2 NUMMER 4 1. UDGAVE TEMA: Medier og Politik IPMONOPOLET tidsskrift for international politik TEMA IPmonopolet sætter i denne udgave fokus på Medier og politik Vælgerne og partierne

Læs mere