Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet"

Transkript

1 Bari, den 30. januar 2012 Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet Denne ARLEM-rapport er udarbejdet af Asim Güzelbey, borgmester i Gaziantep (Tyrkiet). Den blev drøftet af medlemmerne af ARLEM's Underudvalg for Økonomiske, Sociale og Territoriale Anliggender (ECOTER) den 8. juli og vedtaget på ARLEM's tredje plenarforsamling i Bari den 30. januar CdR 386/2011 rev. 1 DA

2 - 1 - INDLEDNING OG OVERORDNET FREMGANGSMÅDE Alle de historiske byer i landene og regionerne i Middelhavsområdet har deres egen helt særegne kulturarv, der er rigdomme, som ikke kun tilhører disse lande og nationer, men hele menneskeheden. Igennem tiden og under påvirkning af menneskenes aktiviteter er alt for mange kulturarvsgoder gået tabt eller blevet ødelagt, og næsten alle kræver beskyttelse. Menneskenes viden, som langsomt i løbet af meget lange århundrede er blevet mere sofistikeret, ligger begravet dér, i det vi kalder "kulturarven". Hvis vi ikke har adgang til korrekte, pålidelige og sande "data", "dokumenter", "fakta" og "beviser" vedrørende fortiden, kan vi ikke løse nutidens problemer eller bygge en sikker og bæredygtig fremtid. Ødelæggelse af arven fra fortiden må betragtes som tab af værdifuld viden. Dette lægger et stort ansvar på vores skuldre, da kultur- og naturarven er en skat og kilde til information, og vi er nødt til at lære at læse, fortolke, bevare og overføre den til fremtidige generationer. Tidens gang, naturkatastrofer, menneskeskabte konflikter, tyveri, ulovlig handel og plyndring skaber usikkerhed omkring kulturarvens overførsel til fremtidige generationer. Derfor er beskyttelse og bevarelse af Middelhavsområdets kulturarv for fremtidige generationer etiske imperativer, som må understøttes af lovgivningsinstrumenter og princippet om, at der påhviler alle aktører i Middelhavsområdet et fælles ansvar. Formålet med denne rapport er at fremhæve de eksisterende problemer og sammen søge at nå til enighed om, hvad der straks må gøres for at løse dem. BAGGRUND Kulturel mangfoldighed er et gode, som er nødvendigt for at nedbringe fattigdommen og opnå bæredygtig udvikling. På Verdenskonferencen om Kulturpolitik i Mexico City den 6. august 1982 blev Middelhavsområdet defineret som et bindeled mellem befolkninger og kulturer, som et kommunikationsmiddel mellem europæiske og islamiske kulturer, og det anbefaledes at udråbe Middelhavet til den menneskelige civilisations hav. UNESCO har efterfølgende udarbejdet, planlagt og gennemført adskillige undersøgelser og programmer.

3 - 2 - Fra 1995 har disse programmer været kategoriseret under overskriften "Middelhavsprogram" for at promovere Middelhavsområdet som et øko-kulturelt område. Euro-Middelhavspartnerskabet (eller Barcelonaprocessen) blev lanceret i 1995, hvor Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona fastlagde de første principper for et samarbejde: "Hensigten med erklæringen er at etablere et omfattende Euro-Middelhavspartnerskab med henblik på at gøre Middelhavsområdet til et fælles område med fred, stabilitet og velstand ved hjælp af forstærket politisk dialog og sikkerhed, et økonomisk og finansielt partnerskab og et socialt, kulturelt og menneskeligt partnerskab." Som et resultat af Euro-Middelhavspartnerskabet iværksattes Euromed-kulturarvsprogrammet. Programmet har været aktivt siden 1998 og har medvirket til at identificere Middelhavslandenes kulturarv, fremme bevarelsen heraf og oplyse befolkningerne i partnerlande om deres kulturarv. Siden da har Den Europæiske Union, øvrige aktører, først og fremmest UNESCO, HERIMED (foreningen til dokumentation, bevarelse og styrkelse af kulturarven i Euro-Middelhavsområdet) og mange andre statslige og ikke-statslige organisationer mangedoblet deres arbejde på dette område. I 2008 blev Euro-Middelhavspartnerskabet til Middelhavsunionen. Middelhavsunionen har fast sekretariat i Barcelona, men desværre ikke i nogen af de seks områder, hvor beskyttelse af kulturarven er direkte nævnt. I stedet er det kulturelle ansvar blevet overdraget til Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures og FN's alliance af civilisationer. GEOGRAFISKE OG HISTORISKE FAKTA Navnet Middelhavet stammer fra det latinske mediterraneus, som betyder inde i landet eller jordens midte (fra medius: midte og terra: jord). Det strækker sig over et område på ca. 2,5 mio. km 2 med en kystlinje på km. Det anslås, at der lige nu bor mere end mennesker i landene omkring Middelhavet. Middelhavsregionen er med sin unikke kombination af behageligt klima, smuk kystlinje, storslået historie og mangfoldig kultur den mest populære feriedestination i verden og tiltrækker omkring en tredjedel af verdens internationale turister. Anslået besøger omkring turister hvert år Middelhavskysten. Fra gammel tid har det været en vigtig rute for handlende og rejsende, som muliggjorde handel og kulturel udveksling mellem de forskellige folkeslag, der til forskellige tider har levet i regionen, bl.a. mesopotamiere, ægyptere, fønikere, karthageniensere, iberere, grækere, makedonere, thrakere, levantinere, gallere, romere, arabere, berbere, jøder, slaver og tyrkere. Middelhavsregionens historie er helt afgørende for at forstå mange moderne samfunds opståen og udvikling.

4 - 3 - Mange betydningsfulde civilisationer, fra antikkens græske byer over romerriget, det byzantinske rige, det arabiske rige til det osmanniske rige, har domineret regionen og efterladt en meget vigtig kulturarv. TERMINOLOGI, BEGREBER OG DEFINITIONER Bevarelse er en meget kompleks proces, hvor der må tænkes langt mere dynamisk end inden for andre områder. Det er nødvendigt at anlægge en tværfaglig tilgang. Den opbyggede erfaring på området viser, at mange forhold som politiske beslutninger regler og lovgivning hovedprincipper tekniske tilgange anvendte værktøjer må genovervejes, omdefineres, tages op igen og revurderes i Middelhavsområdet, selvfølgelig stadig med udgangspunkt i videnskabelige regler og rammer. Definitioner og begreber, som er blevet udviklet gennem de senere år vedrørende bevarelsen af materielle og immaterielle goder, må tages op til omhyggelig og grundig revision. Kort sagt dækker udtrykket "kulturarv" over materielle kulturelle goder som bygninger, monumenter, landskaber, bøger, kunstværker og kulturgenstande, immaterielle kulturelle goder som folklore, traditioner, sprog og viden og naturarv, der bl.a. omfatter kulturelt betydningsfulde landskaber og biodiversitet. Disse forskellige goder kan også klassificeres som rørlige og urørlige goder. Bevidst beskyttelse af kulturarv fra nutiden for fremtidige generationer kaldes bevarelse eller fredning. Dertil kommer, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte kulturelle goder og naturgoder, i praksis har forskellig karakter og gribes forskelligt an, ligesom de defineres og benævnes på mange forskellige måder i forskellige områder og kilder, herunder som "effektiv beskyttelse, integreret beskyttelse, bæredygtig beskyttelse, beskyttelse i oprindelig form, autentisk beskyttelse, rensning, vedligeholdelse, reparation, restaurering, simpel restaurering, begrænset restaurering, miljøforanstaltning, landskabspleje, forbedring af miljøets kvalitet, konsolidering, frigørelse, reintegration, modernisering, genopretning, forandring, genopbygning, retablering, reproduktion osv.".

5 - 4 - EKSISTERENDE PROBLEMER Der knytter sig mange filosofiske, tekniske og politiske problemstillinger og aspekter til bevarelse af kulturarven. I store træk er de almindeligste problemer i Middelhavsregionen: 1. Problemer af juridisk og politisk karakter Bevarelse er generelt en i bund og grund offentlig foranstaltning. Derfor bør de beslutninger, der træffes på området, dybest set betragtes som tiltag til gavn for borgerne og samfundet. Der er nødt til at være nogle regler og bestemmelser til at beskytte kulturarven mod private interesser. Disse regler må gennemdrøftes, og der må være enighed om dem (tilbagesendelse til oprindelseslandet, forvaltning, ejendomsret osv.). I de fleste Middelhavslande er juridiske dokumenter ikke nok til eksempelvis at tvinge private ejere af kulturelle og historiske goder til at foretage de nødvendige investeringer og indgreb for at beskytte deres ejendom. I de fleste tilfælde er det ikke klart, hvad staten skal gøre, når private ejere ikke træffer de nødvendige foranstaltninger. Der er uden tvivl behov for internationalt samarbejde på dette område til at supplere de enkelte regeringers indsats. 2. Problemer med finansieringen Det er også klart, at den største hindring for bevarelsesprojekter for det meste og især på lokalt og regionalt niveau er mangel på penge. Selvom regeringerne i forhold til tidligere bevilger flere og flere midler, er behovet og underskuddet stadig stort. Det skyldes primært, at det lokale niveau er mere bevidst om beskyttelse og bevarelse, og denne større bevidsthed betyder, at der er stadig flere bevarelsesprojekter, som kræver flere økonomiske ressourcer. Efterspørgslen stiger langt hurtigere end de offentlige midler, der er til rådighed til bevarelse af kulturelle goder. Desuden bør der være lovgivning med incitamenter for den private sektor til at investere i kulturarvsprojekter. Også landenes ratificering af internationale chartre kunne være en hjælp. 3. Problemer med forvaltningen (offentlig/privat) Trods den stadig større bevidsthed om, at den kulturelle arv bør bevares, er der stadig store problemer med den praktiske forvaltning heraf i både den offentlige og private sektor. Ansvaret for planlægning, forvaltning og beskyttelse henhører som regel under forskellige organisationer, og der er store problemer i samarbejdet imellem dem. 4. Problemer med uddannelse og kvalifikationer Når det gælder beskyttelse af det kulturelle miljø og større bevidsthed herom i befolkningen, er vi nødt til at se realiteterne i øjnene, nemlig at der ikke findes nogen tilfredsstillende uddannelse på området i Middelhavslandene. I alle faser af arbejdet med at beskytte den kulturelle arv er det svært at finde uddannede og kvalificerede personer. Der er også store vanskeligheder med at holde fast i de gode eksperter på lokalt niveau. Uddannelsen på dette område bør starte helt fra den tidligste barndom.

6 Problemer med dokumentation og registre Middelhavsområdet er rig på kulturelle og historiske goder. I de fleste lande har det endnu ikke været muligt at udarbejde en fuldstændig liste over den arv, der findes. Tilsvarende problemer gælder dokumentationen og klassificeringen af data. Det giver sig selv, at der også er mange andre problemer af social og kulturel karakter og problemer forbundet med planlægning, tilrettelæggelse af projekter, gennemførelse osv. Desværre og meget beklageligt er også væbnede konflikter en væsentlig og alvorlig kilde til problemer, og kulturarven angribes ofte helt bevidst under en konflikt. Det er derfor af stor vigtighed, at de fagfolk, der arbejder på området, uddannes i at gribe ind på det rigtige tidspunkt for sikre eller få kulturarven tilbage. KONKLUSION Bevarelse af kulturarven er en vanskelig og kompleks proces. Det er ikke ligetil at finde en balance mellem "brug" og "bevarelse" og mellem "offentlige" og "private" interesser. Fredning, bevarelse og udnyttelse af kulturelle goder kræver en omhyggeligt anlagt, tværfaglig og koordineret strategi. Myndighederne kan ikke på egen hånd nå disse mål. Det er absolut nødvendigt, at myndigheder såvel som private, lokalsamfunds- og ikke-statslige organisationer deltager. Koordinering, bl.a. i form af netværk og partnerskaber mellem myndigheder, enkeltpersoner og organisationer, kan forbedre strategier og foranstaltninger. Lokale og regionale myndigheder er dem, der har størst kendskab til området, og de må støttes af regler, love, principper og lovgivning. Der må stilles flere finansieringsmidler og -muligheder til rådighed specifikt og udelukkende til dette område. Internationalt samarbejde i form af netværk, seminarer, konferencer og workshopper bør fremmes. Det ville også være nyttigt at udarbejde en oversigt over forskellige landes allerede eksisterende lovgivning om beskyttelse af kulturarven. På internationalt plan kunne venskabsbyprogrammer mellem Middelhavsbyer også være med til at sikre større kulturel udveksling og lette samarbejdet mellem parternes eksperter. Et af de mest effektive redskaber til sikring af, at kulturarven bevares, er at give opgaven til dygtige fagfolk og specialiserede teams med særlig ekspertise inden for de pågældende områder. Derudover må bevarelse af kulturarven være en prioritet for Middelhavssamfundet. Kulturelle rettigheder er en integreret del af menneskerettighederne, som er universelle, udelelige og indbyrdes afhængige. Deres fulde gennemførelse er fastlagt i artikel 27 i verdenserklæringen om menneskerettigheder. Følgelig skal ethvert samfund sørge for at stimulere udviklingen.

7 - 6 - Vi må også i højere grad lægge vægt på behovet for kulturelt samarbejde mellem nord og syd (kulturel turisme) og behovet for uddannelse af de unge, så de lærer om, forstår og øger deres viden om deres egen historie og kulturarv. Vi må også påskønne lokal udvikling og lokale kulturer og indpode en økologisk og bæredygtig kulturpolitik, der er forenelig med den virkelige verden. For alle befolkninger i Europa og verden må det være helt afgørende, at der fokuseres mere på betydningen af den immaterielle kulturarv og på ekspertise, som sikrer, at ørkenfolk og selve ørkenen kan overleve. I Middelhavsområdet ligesom i alle andre områder, hvor befolkningerne lever med håbet om demokrati, vil der ikke ske fremskridt, hvis de indfødte befolkninger ikke moralsk og materielt opnår fremgang, hvis de ikke efterhånden kan nå et stade, hvor de vil kunne deltage i forvaltningen af deres egne ressourcer. Europa er forpligtet til at bekymre sig om sammenhængen mellem teoretiske tanker og den praktiske udmøntning og udøvelse af lovgivningen. Middelhavslandene bør som et tiltag af mere grundlæggende betydning begynde at overveje en samlet og international MASTERPLAN eller charter for bevarelse og styrkelse af kulturarven. Der er behov for en sådan samlet masterplan til at koordinere og regulere alle de involverede interesser under hensyntagen til, at rigdommen i den fælles kulturarv ligger i dens mangfoldighed og pluralisme, og at alle tiltag bør iværksættes i overensstemmelse med "Middelhavets ånd". * * *

8 - 7 - BILAG Liste over bidrag modtaget fra ARLEM-medlemmer Wilaya de Constantine (Algeriet) Puy-de-Dôme (Frankrig) MEDCITIES Regional Monitoring and Support Unit (RMSU), Bruxelles (Belgien) Departementsrådet i Aude / Arco Latino Euromed-kulturarvsprogrammet CdR 386/2011 rev. 1

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT EKSPERTGRUPPEN FOR BYMILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XI MILJØ, NUKLEAR SIKKERHED OG CIVILBESKYTTELSE BRUXELLES, MARTS 1996 Rapporten om bæredygtige

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.7.2008 KOM(2008) 423 endelig GRØNBOG Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU {SEK(2008) 2173}

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere