Magnetisk kortlægning. - finder gammel afrikansk jernindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnetisk kortlægning. - finder gammel afrikansk jernindustri"

Transkript

1 24 Geofysiske sporingsmetoder har afsløret en hidtil ukendt storby under det travle trafi kknudepunkt Bohicon i Bénin i Vestafrika. Her fandt den første jernproduktion i Afrika sted for år siden, og for år siden havde byen en pulserende jernindustri. Magnetisk kortlægning - finder gammel afrikansk jernindustri

2 TEMA: NATURVIDENSKAB I ARKÆOLOGIEN 25 Arkæologi midt i byen. På begge sider af en vej, udgraves spor efter forhistorisk jernudvinding, knallerter og motorcykler er det almindeligste transportmiddel på vejene i Bénin. Forfatterne I forgrunden ses afrensning af overfladen forud for fotografering af en bunke tuyèrer (der senere viste sig at dække to jernudvindingsovne; tuyèrer er mundstykker til blæsebælge og er ofte lavet af ler, der kan tåle den høje varme i og ved ovnen). I baggrunden, på den anden side af vejen, er to jernudvindingsovne ved at blive udgravet. Foto: Inga Merkyte Inga Merkyte, ph.d., postdoc, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet Byen Bohicon er et vigtigt trafikknudepunkt i den sydlige del af Bénin. Den røde farve angiver udstrækningen af den jernproducerende by fra 10. århundrede e.kr., mens den gule farve angiver en endnu ældre by fra før 1000 f.kr., hvor man allerede var godt bekendt med fremstilling af jern erne arbejdede danske vejarbejdere med at I anlægge en omfartsvej mellem byerne Abomey og Bohicon i Bénin i Vestafrika. Mens arbejdet stod på, forsvandt en rendegraver pludselig ned i et stort hul i jorden. Det blev startskuddet til et dansk arkæologisk forskningsprojekt i området ledet af professor Klavs Randsborg fra Københavns Universitet. De arkæologiske undersøgelser har åbenbaret et kæmpestort område med talrige menneskeskabte huler, der hver for sig kunne indeholde adskillige rum (mere end registreret - kun en mindre del af det totale antal). Ingen vidste dengang, hvor gamle hulerne var eller hvem, der havde lavet dem, eller hvorfor. Viden om fortiden byggede alene på mundtlige overleveringer og på nogle få rejsebeskrivelser fra europæere, der begyndte at besøge området i det 17. århundrede. I dag ved vi, at hulerne er fra og tjente som beskyttelsesrum under lokale krige og sekundært som vandbeholdere i tørtiden. Under arbejdet med hulerne opdagene arkæologerne rester af en storby på mere end 500 hektar, der allerede for år siden levede af industriel jernproduktion. Det viste sig også, at der allerede for år siden var en endnu større by på stedet, sæde for den ældste palmeolieproduktion i Afrika og den tidligste jernproduktion på kontinentet. De gamle storbyer blev bl.a. erkendt gennem en metode hentet fra geofysikken, nemlig magnetisk kortlægning. Arkæologi og geofysik I Danmark dukker levn fra fortiden hele tiden op af mulden pga. den intensive landbrugsdrift og store byggeprojekter med dybe fundamenter. Sådan er det ikke Bénin i Vestafrika. Her anvender man manuelle landbrugsteknikker, der kun bearbejder de øverste cm af jordoverfladen, og byggetraditionen er også anderledes, idet man ikke anvender dybe fundamenter til husbyggeri. Derudover vokser jordlagets tykkelse stadig i mange områder i Afrika, især i skovbæltet tværs over kontinentet, pga. omsætning af den frodige vegetation og tilførsel af støv fra Sahara. Arkæologiske fund i Vestafrika dukker derfor ofte først op et stykke under jordoverfladen. Det var altså den udfordring, de danske arkæologer stod overfor, da de ankom til Benin i Derfor var det oplagt at finde inspiration i geofysiske metoder. Geofysik som disciplin opstod i forsøgene på at finde og udnytte jordens råstoffer. Arkæologer er først og fremmest interesserede i jordlag, der ligger tæt på overfladen og sjældent mere end i nogle få meters dybde. Derfor arbejder arkæologer med geofysiske fænomener af væsentlig mindre udstrækning end underjordiske oliebassiner eller store mineralforekomster. Det stiller særlige krav til valget af instrumenter, som både skal være mobile og fintfølende. Arkæologer kan godt lide geofysiske metoder, fordi det som oftest er muligt at indsamle oplysninger, uden at man ødelægger de jordlag, som bliver undersøgt, hvilket jo sker ved en arkæologisk udgravning. En anden klar fordel ved brugen af geofysiske metoder er, at arkæologer kan undersøge meget større områder meget hurtigt og med betydeligt færre omkostninger end gennem en arkæologisk udgravning. En metaldetektor er et eksempel på en aktiv geofysisk metode, hvor omgivelserne påvirkes aktivt (fx vha. lyd, lys, eller anden stråling) og man registrerer omgivelsernes respons på påvirkningen. Responsen fortæller om jordlagenes fysiske egenskaber og gør det muligt at kortlægge variationer inden for samme egenskaber. Sammen med såkaldt jordradar er metaldetektorer de mest udbredte aktive geofysiske metoder brugt i arkæologien. Til sammenligning er magnetisk kortlægning en passiv geofysisk metode, hvor man registrerer de naturlige variationer i omgivelserne ved hjælp af et magnetometer. Søren Albek, MA Klavs Randsborg, professor, dr. phil. Saxo Instituttet, Københavns Universitet

3 26 Resterne af to jernudvindingovne i den kompakte lerholdige vestafrikanske jord. Målestokken er inddelt i 10 cm enheder. Hulerne har fået deres egen arkæologiske park og museum ved Agongointo nær Bohicon. Udforskningen af hulerne har ført til mange meget spændende opdagelser, som har ændret både den lokale befolknings og omverdenens syn på Benins fortid fra nærmest ikke-eksisterende til vigtig for hele Afrika. Foto: Inga Merkyte Magnetisk kortlægning Magnetisk kortlægning af de øvre jordlag bygger på den iagttagelse, at jordens magnetfelt vil være jævnt fordelt i jordlag, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet. Menneskeskabte aktiviteter på et givent sted vil forstyrre denne ensartethed, og der vil fremstå variationer i magnetfeltet. Disse variationer eller afvigelser kaldes anomalier. Anomalierne kan skyldes alt fra en tabt ølkapsel til en nylig bortkastet betonblok. Arkæologer er interesserede i levn fra fortiden som huse, man kan erkende ved tilstedeværelsen af stolpehuller og ildsteder, grave og gruber, brønde og hegn, ja alt hvad der kan hjælpe med til at besvare grundlæggende spørgsmål om livet i fortiden. Da det ved målingerne er svært at skelne anomalier, der skyldes nutidige aktiviteter fra de forhistoriske, er det bedst at vælge et undersøgelsesområde, som ikke er væsentligt påvirket af moderne aktiviteter. Arkæologer anvender fi ntfølende instrumenter, der kan trænge igennem de øverste jordlag og fange ekkoer fra fortiden. Variationerne i magnetfelterne måles i enheder kaldet nanotesla (10-9 Tesla). Disse variationer kan være ret store: Med de meget fi ne instrumenter, danske arkæologer i Afrika har anvendt, er der op til ganges forskel på de svageste og stærkeste signaler. Variationerne kan stamme fra selv meget små enheder, fx en nu forsvundet husstolpe. Det betyder også, at det er nødvendigt med en stor måletæthed for at kunne fange de små plamager og at anvende computerprogrammer til at analysere data. Programmerne foretager en statistisk sortering af målingerne og gør tallene mere overskuelige ved at omsætte dem til digitale kort i form af konturkurver, farver eller 3D. For et trænet arkæologisk øje bliver disse fænomener til kort over gruber, grøfter, arbejdsområder altså et frosset billede af fortiden. Sommetider er det dog nødvendigt at foretage mindre udgravninger for præcist at forstå, hvilket arkæologisk fænomen, der gemmer sig bag de observerede anomalier. Voodoo eller videnskab? Et magnetometer består af en eller flere sensorer. Sensorerne er ofte parret og måler variationerne i magnetfelterne umiddelbart ved jordoverfladen og sammenholder disse med variationer i en fast afstand fra jordoverfladen. På denne måde opnås en meget høj nøjagtighed. Undersøgelsen foregår ved at magnetometeret bæres eller køres på en vogn hen over et undersøgelsesområde. Målingerne samkøres med geografiske koordinater ved hjælp af GPS eller ved inddeling af området i foruddefi nerede felter. På én dag kan der undersøges mere end én hektar et område det ville tage flere måneder at udgrave. Forud for anvendelsen af magnetometeret i Bénin blev arkæologerne advaret om mulige problemer ved metoden. Bénin ligger nemlig lige på den magnetiske ækvator (og tæt på den geografi ske ækvator), hvor magnetfeltet er svagest. En anden komplikation er, at magnetfeltlinierne tæt på ækvator forløber næsten parallelt med jordens overflade. Det gør at variationerne i magnetfelterne bliver mindre markante og derfor sværere at registrere. Ikke desto mindre lykkedes det de danske arkæologer at erobre ækvator og kortlægge mange arkæologiske pladser, som ligger skjult under jordoverfladen. Når man bevæger sig med magnetometeret i heden midt i den travle afrikanske by Bohicon med susende motorcykler, larmende gadehandlere, masser af hilsende børn, og geder, høns og hunde omkring sig, opleves ofte et øjebliks stilhed og forundring blandt tilskuerne: laver de mon en ny slags (voodoo)-ceremoni? Det er en nærliggende antagelse i et land, hvor man hver dag ærer sine forfædre gennem ceremonier og bruger magi til kommunikation med ånder og guder, og i øvrigt tror at slebne stenøkser er skabt af torden og lyn. Kun de tapreste blandt tilskuerne er modige nok til at spørge arkæologerne. Den videnskabelige udredning overbeviser dog de færreste. Og forundringen bliver endnu større, når der få dage senere igen dukker et hold af målbevidste arkæologer op. Et par timers koncentreret gravning og den første jernudvindingsovn ser dagens lys: Hvordan vidste I den var her, begravet næsten en meter under overfladen? Det må da være voodoo! Stor "jernby" opdaget Ved starten af udforskningen af Bohicon blev de studerede områder udvalgt mere eller mindre tilfældigt. Men nu er arkæologerne i gang med at kortlægge hvert eneste grønne frimærke alle de endnu ubebyggede steder i den hastigt voksende by. På bare den tid projektet har varet, er antallet af indbyggere i Benin fordoblet, og ikke mindst i byerne. Derfor er man nødt til at anvende forskningsmetoder der hurtigt undersøger store områder og baner vejen for mindre men meget målrettede udgravninger. Allerede de første magnetometriske kort overraskede.

4 27 Eksempel på brug af jordradar ved Kernave i Litauen (som er på UNESCO s Verdenskulturarvsliste). Radaren trækkes henover området, der skal undersøges; resultaterne af målingen kan ses direkte på skærmen på den bærbare computer. Fotos: Inga Merkyte. Geofysiske metoder i arkæologien Det ældste geofysiske instrument anses for at være kompasset, kendt siden 1100-tallet. Det peger altid mod jordens magnetiske nordpol. Men lokale magnetiske forstyrrelser kan påvirke kompasset, så dets nordpil afviger fra den forventede retning. Opdagelsen af dette forhold blev udnyttet til påvisning af forekomster af jernmalm i Sverige allerede i det syttende århundrede. Det første magnetometer, dvs. et instrument til måling af jordens magnetfelter og lokale variationer, blev også udviklet i Sverige af Tobias Thalén i Magnetometeret er i dag det mest anvendte geofysiske instrument indenfor arkæologien. For at få en hurtig vurdering af hvorvidt et undersøgelsesområde indeholder arkæologiske levn, kan man også anvende instrumenter, der måler magnetisk susceptibilitet eller modtagelighed. Det er en effektiv teknik, der anvendes som en form for rekognoscering forud for en mere detaljeret magnetisk kortlægning. Et andet meget almindeligt instrument, som benyttes af arkæologer, er jordradar. Jordradar anvender radiobølger (typisk med en frekvens mellem MHz) til at afsløre tætheden i jorden og kan dermed spore lag og genstande. Metoden er især velegnet til at opdage konstruktionsmæssige rester som kældre, fundamenter, stenbygninger, tunneller og gravkamre. Princippet i jordradar er, at den udsender pulse af højfrekvente radiobølger og måler refleksionen af disse. Jo lavere frekvens, jo dybere trænger radiobølgen ned, mens højere frekvenser ikke trænger så dybt ned men til gengæld producerer et signal med høj opløsning og dermed flere informationer om jorddækkede strukturer. Jordens elektriske ledningsevne påvirker også undersøgelsesdybden. Elektriske og elektromagnetiske metoder bygger på måling af jordens ledningsevne; resistens anvendes også. Metoderne bygger på, at man enten sætter strøm direkte til jorden eller påvirker jordoverfladen med et magnetfelt og måler responsen. Variationerne i ledningsevnen kan give et fingerpeg om jordens fysiske egenskaber, herunder menneskeskabte variationer. Der findes yderligere en gruppe af geofysiske metoder, som har et vist potentiale indenfor arkæologien. Det gælder fx termisk prospektion, hvor man måler temperaturvariationerne (varmeabsorption og -emission) i jordens overflade. Hermed kan man identificere grøfter, gamle flodlejer, marksystemer, slaggebjerge og lignende. Tegningen viser en arkæologisk undersøgelse med magnetometer. Når arkæologen vandrer på overfladen kan menneskeskabte strukturer som her en affaldsgrube og en ovn gemt i undergrunden opdages ved udsving i magnetfelterne (illustreret ved + på tegningen). Tegning: Izolda Maciukaite

5 28 TEMA: NATURVIDENSKAB I ARKÆOLOGIEN Opmålingsteam i færd med magnetisk kortlægning af området rundt om Kivik-graven i Skåne (ældre bronzealder), en af de vigtigste fundpladser i Sydskandinavien. Magnetiske målinger Et magnetfelts styrke måles i enheden tesla, opkaldt efter den serbiske fysiker Nikola Tesla. Tesla er en temmelig stor enhed hvorfor man oftest bruger nano-tesla (nt) eller mikrotesla (μt). 1 tesla = nt. 1 μt = nt. Jordens magnetfelt er stærkest ved polerne og måler ca. 65 μt mens det er svagest ved Ækvator hvor det måler ca. 32 μt. I Danmark er magnetfeltet ca. 50 μt. Til sammenligning kan en køleskabsmagnet måles til at være 5 milli-tesla eller ca. 100 gange mere end jordens magnetfelt over Danmark. Moderne magnetometre har en følsomhed fra 0,01 nt ned til 0, nt (10-15 T). Det er tilstrækkeligt til at opdage arkæologiske rester ned til en dybde på 2-3 m under jordoverfladen. Magnetiske målinger er nemmest at overskue i form af kort så man kan vurdere anomaliernes styrke, størrelse, form og de mønstre de danner. Et typisk kort vil benytte sig af en farveskala, fx grå hvor hvid farve markerer negative værdier mens sort markerer de højeste positive værdier. Med hvert kort følger også en farveskala som hjælper med at evaluere anomaliernes styrke der kan være bestemt af deres type, størrelse og dybde. Når man fortolker magnetiske kort skelnes der generelt mellem tre slags geofysiske anomalier: 1) Positive magnetiske anomalier, dvs. områder med et meget stærkt eller positivt magnetfelt som associeres med jordfyldte strukturer som gruber, grøfter og stolpehuller. 2) Negative magnetiske anomalier, dvs. områder med afvigende lavt eller negativt magnetfelt som kan indikere vejforløb, vægfundamenter, brolægninger, hulrum og lignende. 3) Dipolære magnetiske anomalier, dvs. områder hvor der parvist er både positive og negative magnetiske udsving til stede. Det afspejler typisk jernholdige eller brændte materialer (herunder moderne hegn og nedgravede ledninger) og/ eller brændte strukturer som ovne eller ildsteder. Eksempler på arkæologiske anlæg og de magnetiske anomalier de giver anledning til deres identifikation.

6 TEMA: NATURVIDENSKAB I ARKÆOLOGIEN 29 Videre læsning Abrahamsen, N Arkaomagnetisme og jernalderslagge. KUML, s Bevan, B. W An Early Geophysical Survey at Williamsburg, USA. Archaeological Prospection 7:1, s Conyers, L. B Interpreting Ground-penetrating Radar for Archaeology. Left Coast Press. Gaffney, C., Gater, J Revealing the Buried Past: Geophysics for Archaeologists, Tempus. Greve, M. H., S. B. Torp, H. Nørgård, Fremdriftsrapport for de geofysiske undersøgelser ved Jelling. Nationalmuseet. Et udsnit af Bohicon med et af områderne kortlagt med magnetometer. Et område på 20x10 m af det magnetiske kort er forstørret og viser prikformede anomalier identificeret som jernundvindingsovne, der løber rundt om en bakke bestående af jernslagger og affald fra 900-tallet e.kr. Som baggrund anvendes et luftfoto taget i Den forhistoriske by var inddelt af gader, hvilket er markeret med gule stiplede linier. De var fyldt med prikformede anomalier dybt under jordoverfladen, som ikke lignede nogen af de kendte arkæologiske fænomener. Udgravninger afslørede, at prikkerne repræsenterer jernudvindingsovne. Og der var hundreder af dem indenfor de undersøgte områder og givetvis mange tusinde udenfor! I fortidens Bénin blev jern produceret i høje skorstensagtige ovne, hvor man lagvis placerede jernholdig malm og trækul. Når temperaturerne blev tilstrækkeligt høje, løb slaggen ud mens jernet blev tilbage i ovnen som en kagelignende svampet klump Afrikas sande guld! Jernudvindingsovne i lange rækker lå sammen med mængder af jernslagger, der blev smidt i de selvsamme gruber, hvorfra man havde hentet leret til konstruktion af ovne og huse. Gruber og husrester ses som pandekager på de magnetiske kort. I forbindelse med udgravningerne fandt arkæologerne også mange tegn på reparationer, der tydede på, at den samme ovn var blevet brugt igen og igen. Samlet afslørede undersøgelserne, at der her var tale om et område på mindst 550 ha (5,5 km 2 ) en gigantisk jernby samtidig med vikingetiden i Danmark. Til sammenligning var middelalderens København på ca. 60 ha. Jernbyen havde en produktion, der minder om moderne fabrikker med op til 500 ovne i gang dag- ligt, konstant røg, forurening, trækulsbrænding og afskovning en menneskeskabt naturkatastrofe i næsten moderne målestok. Men helt sikkert noget, der kunne betale sig. Tilbage står kun ét spørgsmål hvem var aftagerne til de store mængder jern, langt mere end til lokalt forbrug? Svaret er nok: de islamiske riger mod nord. Afrikas første jernpruduktion Magnetisk kortlægning ledte også de danske arkæologer på sporet af andre opdagelser. En prøvegravning af en af pandekagerne afslørede en væltet lermur til en brændt hytte som gemte palmeskaller, lerkar og en aflang klump rust. Røntgenfotografering af klumpen afslørede en jernlansespids lavet af en meget dygtig smed. Kulstof-14-dateringer af palmeskallerne ledte til en endnu større overraskelse: Hytten brændte ned for år siden. Det vil sige, at Afrikas tidligste jernproduktion skabtes netop her, hvor en industriel produktion af jern fandt sted et par årtusinder senere og som det skulle vise sig i en storby på mindst 650 hektar og samtidig med dansk bronzealder. Afrikas største by uden for Faraonernes Ægypten! Den næste opgave, der venter arkæologerne, er formidlingen af denne helt spritnye viden i form af en permanent udstilling på Benins fornemste museum, Paladsmuseet i Abomey, en af UNESCO s Verdenskulturarvslokaliteter. Møller, J.-T., Jørgensen, M-S. & Høstmark, J. 1984, eds. Arkaeologi og geofysiske sporingsmetoder. Working Papers 14, Nationalmuseet, København. Smekalova, T. N., Voss, O., Smekalov, S. L Magnetic surveying in archeoology. More than 10 years of using the Overhauser GSM- 19 gradiometer. Wormianum. Viberg, A., Trinks, I., Lidén, K A Review of the Use of Geophysical Archaeological Prospection in Sweden. Archaeological Prospection 18, s Hjemmeside: archaeology.net/geofysik archaeology.net/

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ Remote Sensing Kortlægning af Jorden fra Satellit. Indledning Remote sensing (også kaldet telemåling) er en metode til at indhente informationer om overflader uden at røre ved dem. Man mærker altså på

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Støj er noget møg. Også i bilen. Alle hader støj. Undtagen når den kaldes musik. F.eks tonerne fra en muskelsvulmende motor. Af Hans Uffe Christensen, 26. januar

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Sampling tools til ArcGIS

Sampling tools til ArcGIS Sampling tools til ArcGIS Thomas Balstrøm Institut for Samfundsplanlægning og Udvikling, Aalborg Universitet tb@plan.aau.dk Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Om sampling og hvorfor det er så

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Energitekniske grundfag 5 ECTS

Energitekniske grundfag 5 ECTS Energitekniske grundfag 5 ECTS Kursusplan 1. Jeg har valgt energistudiet. Hvad er det for noget? 2. Elektro-magnetiske grundbegreber 3. The Engineering Practice 4. Elektro-magnetiske grundbegreber 5. Termodynamiske

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere