Er tiden løbet fra grundloven?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er tiden løbet fra grundloven?"

Transkript

1 Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:?

2 Grafisk design: Bysted Hovedkvarteret A/S Tryk: Interprint

3 Er tiden løbet fra grundloven? rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision af Jacob Andersen 01

4 Forord Ivar Hansen, Folketingets formand Der er gode grunde til at ændre grundloven. Men er de også gode nok? Det spørgsmål stiller Folketinget nu til befolkningen. Svaret bestemmer, om Folketinget og regeringen vil sætte gang i en reform af grundloven i de kommende år. Grundloven er nemlig meget svær at lave om på, og det er ikke nok, at mange eksperter eller politikere kan se behovet for at gøre det. Et stort flertal i befolkningen må være enige i, at forslag om at ændre grundloven er velbegrundede. Ellers kan ændringen ikke gennemføres. Politikere fra flere partier har længe talt for at modernisere grundloven. Det samme har eksperter og stemmer i den offentlige debat. I februar 1999 tog Folketinget bolden op. Langtfra alle partier er overbevist om, at der er behov for en ny grundlov. Endnu flere tvivler på, at det er muligt at overbevise tilstrækkelig mange vælgere om behovet. Alligevel mener et bredt flertal, at der er grund til at diskutere sagen grundigere og at bringe debatten og argumenterne uden for de indviedes rækker. For den drejer sig om grundlaget for både det offentlige liv og dagliglivet i Danmark. Derfor angår den alle borgere. Folketinget tog første skridt med en konference, som blev afholdt sammen med regeringen d november 1999 i Helsingør. Ud over de politiske partier havde Folketinget også inviteret nogle af dem, der har taget del i debatten hidtil, samt repræsentanter for foreningslivet og fra pressen. En række universitetsprofessorer var på forhånd blevet bedt om at udarbejde skriftlige oplæg til konferencen. Folketingets Præsidium besluttede siden, at konferencen skulle følges op blandt andet med udgivelsen af to publikationer for at støtte en fortsat debat i befolkningen. Der er derfor via folkebibliotekerne og på Folketingets hjemmeside udsendt en publikation, som indeholder et ordret referat af konferencen m.v. beregnet til deltagerne. Præsidiet har også bedt journalisten Jacob Andersen om at samle nogle af de vigtigste synspunkter og argumenter, der faldt under konferencen, i denne pjece. Pjecen giver samtidig nogle baggrundsoplysninger, der kan være nyttige i den fortsatte debat. Der er også en liste over bøger og andet materiale til debatten. I Folketinget overvejes, hvordan vi i øvrigt kan støtte en folkelig debat om grundloven og om den demokratiopfattelse, som grundloven er udtryk for. Der har været almindelig tilslutning til at gennemføre et sådant projekt og til at projektets omdrejningspunkt skal være en grundlovsdebat etableret gennem de folkelige foreninger, organisationer, skoler og institutioner, men formen for projektet drøftes fortsat. Vi overvejer således også, hvordan Folketinget kan sikre, at man til sin tid får tilbagemelding om de meninger og opfattelser, der kommer til udtryk under 02

5 Er tiden løbet fra grundloven?? denne debat. De skal danne grundlaget, når Tinget skal beslutte, om det store arbejde med at udarbejde et forslag til en ny grundlov skal sættes i gang, eller om man skal leve videre med den gamle. Folketinget har bedt en kreds af organisationsfolk og kulturpersoner om at rådgive sig. Denne forsamling mødtes i marts i år, og de råd, der fremkom her, drøftes nu i Folketingets ledelse. Der vil blive orienteret herom på Folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk). Og nu giver jeg ordet til journalist Jacob Andersen, som vil formidle de væsentligste temaer fra konferencen i november sidste år, så der inspireres til en bred, engageret og livlig debat. Det er konflikten, der engagerer folk. Det er også konflikten, der vil få folk ud at stemme (..). Hvis der er nogle lidt mere konfliktprægede emner i den grundlovsændring, så kan det godt være, at vi kan få en stemmeprocent på 75 eller 80. Sagt af dr.scient.pol. Lise Togeby på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november

6 De store principper til debat Grundloven beskytter de store principper. Det gælder bl.a. de principper, som det politiske demokrati arbejder efter. Grundloven beskytter også rettighederne for enkeltpersoner og mindretal mod overgreb på en række områder. Den garanterer f.eks., at danske borgere ikke kan sættes i fængsel bare på grund af deres politiske holdning. Den form for beskyttelse har det store flertal heldigvis ikke haft så meget brug for igennem de sidste årtier. Normalt har det været muligt at klare uenigheder og konflikter på en måde, som de fleste kan leve med. Åbenlyse brud på menneskerettighederne fra myndighedernes side hører heller ikke til dansk hverdagskost. Et særligt problem er det internationale samarbejde, bl.a. i EU, som udvikler sig hele tiden. Danske politikere, diplomater og embedsmænd bliver nødt til at fortolke danske principper i lyset af de nye situationer, der opstår. Følgen kan blive, at principperne lige så stille efterhånden ændres. Men det sker langsomt og langt fra de fleste borgeres dagligdag. Hvornår skal man så sige: Stop, lad os lige se på de store principper i det her? Og hvem skal sige stop? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, der vil blive behandlet på de følgende sider. Men ét spørgsmål går på en måde forud for alle de andre: Hvad er det egentlig, vi skal med den grundlov? Det betyder på den anden side, at kun et fåtal har haft grund til at overveje, om grundloven nu også beskytter deres rettigheder godt nok. Og om den fortsat vil gøre det i en tid, hvor samfundet forandrer sig på så mange fronter. Noget lignende gælder de grundlæggende spørgsmål om magtfordelingen i samfundet: Har regeringen og ministerierne fået for meget magt i forhold til de folkevalgte? Eller blander Folketinget sig for meget i regeringens arbejde eller i de forkerte ting? Bør folkekirken være en statskirke? Spiller domstolene den rolle, vi synes de skal? Burde kommunernes selvstyre beskyttes bedre imod statens indgreb? Det er der hånden på hjertet nok mange, som ikke har særlig faste og stærke meninger om. 04

7 Er tiden løbet fra grundloven? Efter min mening skal der være tre grundlæggende forudsætninger opfyldt, før en grundlovsændring kan komme på tale: For det første: Der skal være et påtrængende samfundsmæssigt behov for at ændre på grundloven. Det skal ikke opfattes derhen, at vi ikke skal debattere grundloven. Vi skal tværtimod accelerere debatten. Den anden betingelse er, at der skal være konkrete forslag, der kan samle et meget, meget bredt flertal i Folketinget og bygge på en meget, meget bred opbakning i befolkningen. Den tredje betingelse, der skal være opfyldt, er at vi alle sammen med rimelighed kan vurdere, at der er en god mulighed for, at befolkningen bakker os op, at det vi kommer med, har en stærk folkelig forankringskraft i sig, og at en forankring er udtryk for et stærkt folkeligt ønske. Sagt af statsminister Poul Nyrup Rasmussen på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november

8 Står det i grundloven? (?) Det står i grundloven! Den sætning høres ofte i den offentlige debat, når nogen vil sætte trumf på. Men står der nu også det? Der er mange myter om, hvad grundloven faktisk indeholder. I nedenstående skema kan læseren teste sin egen viden. Læg mærke til, at spørgsmålene drejer sig om, hvad de forskellige paragraffer betyder, ikke deres præcise ordlyd. Og pas på: Flere af spørgsmålene er lumske! De rigtige svar findes sidst i hæftet. Grundloven betyder, at rigigt forkert (1)... regering eller Folketing ikke kan indføre politisk censur (2)... bistandsklienter kan fratages stemmeretten (3)... der skal være lighed for loven (4)... alle har ret til et arbejde (5)... dele af Højesterets magt kan overlades til en international domstol (6)... der skal være flertal i Folketinget, før en regering kan udnævnes (7)... Folketinget skal vælges ved hemmelige valg (8)... kommunalbestyrelser skal vælges ved hemmelige valg (9)... Folketinget skal høres, før regeringen træffer større udenrigspolitiske beslutninger (10)... valgretsalder og myndighedsalder skal følges ad (11)... valgretsalderen er 18 år (12)... politiet har ret til at overvære offentlige møder (13)... skatter kun kan udskrives ved lov (14)... halvdelen af Folketinget skal være til stede for at beslutte noget (15)... arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet (16)... ingen kan underkastes tortur (17)... love ikke kan vedtages med tilbagevirkende kraft (18)... alle har ret til at få juridiske konflikter afgjort af en domstol (19)... ingen kan idømmes dødsstraf (20)... privatlivets fred er ukrænkelig (21)... justitsministeren kan fyre en dommer, der træffer åbenlyst forkerte afgørelser (22)... ingen behøver at sulte i Danmark (23)... alle våbenføre mænd har pligt til at bidrage til forsvaret (24)... juridiske tvister mellem adelige personer afgøres af Højesteret 06

9 Er tiden løbet fra grundloven? Sådan ændrer man grundloven? : Den danske grundlov er uhyre svær at lave om, faktisk er den en af de forfatninger i verden, det er vanskeligst at ændre. Derfor sker det kun med årtiers mellemrum. Sidste gang var i Den besværlige fremgangsmåde betyder, at borgerne og de politiske partier skal være ret enige om, at der er et stort behov for at lave grundloven om. Samtidig skal de i vidt omfang kunne enes om, hvilke ændringer der er brug for. Det vil selvfølgelig i sidste ende kræve et kompromis, der tager højde for mange forskellige meninger om sagen. På tværs af erhverv, religion, køn, alder, hud- og partifarve, og hvad der nu ellers skiller i dagens Danmark. Den offentlige debat er en vigtig strømpil for, om Folketinget vil anse det for realistisk. Der er desuden brug for et omfattende sagligt forarbejde. En mulighed, der er blevet debatteret, er at starte med et nedsætte en særlig Værdikommission, der skal give et samlet bud på, hvilke grundprincipper der skal være styrende i fremtidens Danmark. Hvis Folketinget derefter beslutter sig for at gå efter en egentlig grundlovsrevision, vil det vedtage nogle hovedlinjer for, hvilke dele af grundloven der især skal kigges på. Arbejdet vil sandsynligvis blive overladt til en række særligt grundlovskyndige jurister og erfarne politikere, der dækker bredt i Folketinget. De lovkyndige vil så fremlægge forslag til en række gennemtænkte og langtidsholdbare paragraffer. Herefter starter den mere formaliserede behandling, der er beskrevet i grundlovens 88. Først bliver Folketinget enig om ændringer og formulerer en ny grundlov og vedtager den. Dernæst skal der vælges et nyt Folketing, som skal godkende den ny grundlov endnu en gang. Til sidst sendes forslaget til en revideret grundlov ud til folkeafstemning. Kun hvis et flertal på over 40 procent af vælgerne stemmer ja, bliver forslaget til en ny grundlov. 07

10 Hvad skal grundloven gøre godt for? Alle er enige om, at det er godt at have en grundlov. Men hvad skal den egentlig gøre godt for? De fleste kan nok enes om, at der er flere modstridende hensyn, der skal afbalanceres mod hinanden. Men hvad skal veje tungest? Groft sagt er der fire udgangspunkter for debatten: Grundloven skal være et nationalt * samlingsmærke. Den skal være et ophø-jet symbol på de værdier, der forbinder den danske befolkning fra fortiden ind i nutiden og ud i fremtiden. Kernen er tidløse værdier som frihed, demokrati og retfærdighed. Herudover bør de enkelte ord ikke tages alt for bogstaveligt. Det er ligesom i nationalsangen ikke nødvendigvis noget problem, at sprog og indhold nogle steder virker lidt gammeldags. Uforanderligheden kan tværtimod opfattes som et af grundlovens store fortrin. Hvis den let kunne ændres, ville den blive trukket ind i dagens politiske slagsmål og ophøre med at være et samlingsmærke. Grundloven skal give størst muligt * politisk spillerum. I praksis har dette synspunkt tæt sammenhæng med ovennævnte udgangspunkt. Grundloven skal ikke lægge flere bånd på lovgivningsmagten end højst nødvendigt. De store principspørgsmål skal afgøres gennem dialog, samarbejde og politisk kamp. Og de skal afklares af befolkningen og dens repræsentanter, ikke af dommere uden folkeligt mandat. Derfor er det vigtigt med en vis elastik i grundloven. Derved bliver det også muligt for Folketinget at udbygge demokratiet løbende og tilpasse offentlige institutioner og arbejdsformer til tidens krav. Det har eksempelvis været muligt at ændre arbejdsdelingen mellem staten og kommunerne, så kommunerne har fået flere opgaver og mere indflydelse. Folketinget har også med almindelige love f.eks. skabt offentlighed i forvaltningen og medindflydelse til brugere af offentlige institutioner. Smidigheden sikres bedst, hvis grundloven holder sig til de store linjer og principper og ikke går i detaljer. Grundloven skal passe til virkeligheden. Den må ikke fremstå som en * museumsgenstand. Den nuværende grundlov giver f.eks. monarken en central rolle i det politiske liv, selv om praksis for længst er blevet en anden. Derimod af-spejler den ikke de ændringer, der er sket i de sidste årtiers politiske liv bl.a. i form af kommunernes og EU s meget stærkere stilling. Også befolkningens holdninger har ændret sig, og nye idealer er efterhånden blevet fælles gods. Hensynet til miljø og menneskerettigheder står f.eks. langt stærkere i den almindelige bevidsthed end for et halvt århundrede siden. Det betyder, at grundloven kan være unødvendig svær at forstå, ikke mindst for unge mennesker. Derfor skal det også være overkommeligt at ajourføre den med mellemrum. I forlængelse heraf ligger synspunktet om at, grundloven skal beskytte den enkeltes rettigheder. Gundloven skal beskytte den enkeltes rettigheder. Den skal være fast i * mælet. Der skal ikke være alt for mange brede undtagelser i beskrivelsen af grundlæggende borger- og menneskerettigheder. Rettighederne skal være præcise, så domstolene har et fast grundlag at dømme på, og så 08

11 Er tiden løbet fra grundloven?? rettighederne ikke kan udhules af et politisk flertal. Danmark skal desuden følge med udviklingen i opfattelsen af borger- og menneskerettighederne. Opfattelsen har ændret sig meget i de sidste 150 år, og mange af grundlovens formuleringer går faktisk helt tilbage til den tid. Ser vi f.eks. på FN s og Europarådets erklæring om menneskerettigheder eller de nyere forfatninger i landene omkring os, så giver de borgerne meget mere omfattende og præcise rettigheder end vores grundlov. De fire udgangspunkter har mere eller mindre rendyrkede fortalere i debatten. Mange andre kan sikkert finde noget rigtigt i alle fire udgangspunkter. Man kan jo godt lægge stor vægt på traditionen uden at mene, at grundloven skal bestå i sin nuværende form, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Og selv om man er godt tilfreds med, at grundloven er præget af sin alder, kan man godt se det som et problem, hvis dens ordlyd slet ikke passer til realiteterne. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor domstolene, der jo i højere grad end politikerne må følge lovens tekst end ånd, i stadig højere grad anvender grundloven. Det er f.eks. ikke ligefrem en ønskesituation, at danske dommere må bruge EU s traktater og Europarådets konventioner for at fastslå, at mænd og kvinder har lige rettigheder. Grundloven siger nemlig ikke noget om sagen. Hvis paragrafferne hverken kan bruges som rettesnor for politikere, domstole eller borgere, bliver grundloven snarere et nationalt mindesmærke end et nationalt samlingsmærke. Omvendt kan man godt være tilhænger af, at grundloven følger med tiden, og samtidig være modstander af at gøre den lettere at ændre. For hvad er de særligt grundlovsbeskyttede principper og rettigheder værd, hvis grundloven ikke står mere fast end alle andre love? Endelig ønsker de fleste sikkert, at folkestyret har et frit spillerum. Til gengæld ønsker ingen at give politikerne helt frit spil. Selv om debatten om grundloven starter forskellige steder, er det altså ikke udelukket, at den kan ende med at gå op i en højere enhed. Vi får se. 09

12 Hvad skal grundlovssikres? Der kom rigtig mange bolde i spil, da oplægsholdere og andre deltagere i grundlovskonferencen diskuterede, hvilke borger- og menneskerettigheder der bør sikres bedre ved at blive skrevet ind i grundloven under en eller anden form. Blandt idéerne var: YTRINGSFRIHED. Den nuværende paragraf er i realiteten blot et forbud imod at indføre forhåndscensur. Derimod kan myndighederne godt indføre love, der gør det muligt bagefter at straffe folk for udtalelser om politik og andre samfundsforhold. Denne mulighed kunne grundloven udelukke. INFORMATIONSFRIHED. Man kunne sikre en ret til at modtage informationer uden offentlig indblanding og fastslå retten til at kode (kryptere) meddelelser, der sendes ad elektronisk vej. Det kunne være relevant at forpligte det offentlige til at sørge for, at relevant information gøres tilgængelig for borgerne, så offentlig debat kan foregå på et oplyst grundlag, bl.a. ved at fastslå, at der skal være medier, der har pligt til at fremme oplysning og debat (public service-medier). FRIHED FOR DISKRIMINATION. Grundloven forbyder at gradbøje den enkeltes borgerlige og politiske rettigheder på grund af vedkommendes religion eller afstamning. Man kunne indføre et lignende forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, sprog, politisk overbevisning, etnisk oprindelse eller seksuel orientering, sådan som det allerede er tilfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Me-re forsigtigt blev der også talt for at tilføje forbud mod diskrimination på grund af alder, familierelationer, handicap, funktionsevne og arveanlæg. FORENINGSFRIHED. Der kunne indføres et regulært forbud imod foreningstvang. FRIHED TIL MILITÆRNÆGTELSE kunne fastslås. DEN PERSONLIGE FRIHED. Grundloven omtaler ikke udtrykket, men yder en papirtynd beskyttelse imod, at myndighederne læser folks breve eller kræver adgang til deres hjem. Disse rettigheder kunne fastslås mindre forbeholdent og suppleres med ret til familieliv og privatliv i vi- 10

13 Er tiden løbet fra grundloven? : dere forstand. En mulighed er at indsætte kravet om respekt for menneskets værdighed, integritet og autonomi. Det kunne hjælpe til at sætte standarder for værdig behandling af patienter og andre under offentlig omsorg. Desuden kunne det give lovgivere og domstole nogle fingerpeg i sager om f.eks. udvisning af udlændinge, tvangsfjernelse af børn og registrering af personlige oplysninger. UNDERVISNINGSRET. Retten til gratis undervisning for skolebørn kunne udstrækkes til voksne inden for visse grænser. RET TIL OFFENTLIGE YDELSER. Det er næppe muligt at give borgerne håndfaste retskrav til beskæftigelse, sygehusbehandling eller social bistand. Derimod kan man forpligte det offentlige til at sikre et social- og sundhedsvæsen af en vis standard. Man kan også sikre princippet om lige adgang til sygdomsbehandling. Det er også muligt af fastsætte et officielt eksistensminimum. RETTEN TIL LIVET. Grundloven kunne indføre et egentligt forbud mod dødsstraf og tortur og forpligte staten til at bestræbe sig på at beskytte borgernes liv og efterforske drab og andre voldsforbrydelser. RETSSIKKERHED. Man kunne indsætte et forbud imod straffelove med tilbagevirkende kraft og sætte grænser for, hvor lang tid en sag må køre, før der fældes dom. Der kunne endvidere stilles krav om, at anklagemyndigheden der bestemmer, om der skal rejses tiltale i straffesager skal adskilles fra politiet. BØRNS RETTIGHEDER. Man kunne grundlovsfæste princippet om, at hensynet til barnet kommer først i sager om børn, og at børn har ret til både en far og en mor. Man kunne også fastslå, at børn har lov til at tale med om deres egne forhold, og at deres synspunkter skal have en vægt, der svarer til deres alder og modenhed. NATURBESKYTTELSE. Det kunne overvejes at erklære i grundloven, at staten og evt. også borgerne har pligt til at værne om miljøet og naturen, og dermed kommende generationers rettigheder. 11

14 Mennesket i grundloven Der er kommet mere og mere fokus på menneskerettighederne i de seneste år. De tæller som vigtige argumenter i samfundsdebatten på et utal af områder. I udenrigspolitikken er det blevet god tone at blande sig i andre landes forhold, hvis de krænker menneskerettighederne. NATO s krig i Kosovo i 1999 er et dramatisk eksempel. I forretningslivet stilles der krav om, at virksomhederne ikke bruger børnearbejde eller ødelægger livsbetingelser for mennesker med forurening. Menneskerettigheder vedkommer alle. Der er flere grunde til, at menneskerettighederne spiller en større rolle. En af dem er sikkert, at danskerne ligesom mange andre folkeslag er blevet mere bevidste om deres rettigheder. Befolkningsgrupper, der tidligere ikke sagde så meget, kræver respekt og plads til at udfolde sig. Patienter vil have ret til at sige nej til behandlinger og til at deltage i medicinske forsøg. Handicappede ønsker rettigheder, så de kan gøre sig gældende på lige fod med andre i samfundet. Børnene har fået individuelle rettigheder. Kravene om nye rettigheder gælder næsten alt fra en vuggestueplads til en værdig død. Hensynet til kommende generationers rettigheder er blevet et argument i miljødebatten, osv. osv. På nogle områder er ønsket om flere rettigheder en følge af den tekniske udvikling. Mulighederne for at overvåge og kontrollere mennesker helt ned i detaljen er større end nogen sinde. Genteknologien giver ikke bare nye muligheder for f.eks. at behandle sygdomme. Den kan også misbruges til uhørte manipulationer med arvemassen eller til sortering af jobansøgere efter de-res arveanlæg. Menneskets værdighed skal beskyttes mod nye trusler. Det juridiske system er også med til at udvikle nye rettigheder. Fundamentale rettigheder, som f.eks. adgangen til fair behandling i retsapparatet, var oprindelig vage og bløde principper. Tusindvis af retssager og politisk og akademisk diskussion har efterhånden været med til at gøre ordene konkrete. Domstolenes afgørelser i andre sager har været med til at definere indholdet i andre rettigheder. Hvornår er politiets argumenter gode nok til, at de kan få lov til at aflytte telefonen hos en privatperson? Hvilke kraftudtryk kan man få lov at bruge om andre i ytringsfrihedens hellige navn, og hvilke har karakter af bagvaskelse? Det er ikke mindst dommerne, der bestemmer, hvad ord som ytringsfrihed eller privatlivets fred skal betyde i det praktiske liv ud fra indholdet i de konkrete sager, lovens bogstav og tidsånden. Endelig smitter udviklingen i udlandet af på opfattelsen af, hvilke rettigheder vi synes, mennesker skal have krav på her i landet. Det kan ske ved, at et andet land sætter en højere retslig standard end den, vi har her i landet. I nogle tilfælde finder den nye standard vej til en international konvention, som Danmark tilslutter sig. Som eksempler kan nævnes Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN s konvention om tortur. I andre tilfælde kan rettighederne i andre lande inspirere danske politikere til at indføre noget tilsvarende. Udviklingen i menneskerettighederne er ikke mindst gået stærkt, siden grundloven blev revideret i Derfor er listen over danskernes grundlovssikrede rettigheder meget kortere end den, der findes i næsten alle andre landes forfatninger. 12

15 Er tiden løbet fra grundloven?? De mange huller blev dokumenteret i et skriftligt oplæg til grundlovskonferencen af juraprofessor Linda Nielsen og dommer ved Den Europæiske Menneskerrettighedsdomstol Peer Lorenzen. Og ingen var uenige i, at hullerne er der. Derimod var der vidt forskellige meninger om, hvorvidt de skal opfattes som et problem og hvad man i så fald skal gøre ved problemet. Er grundlovsrettigheder bedre end anden ret? Det argument overbeviste ikke alle. Når man skriver noget ind i grundloven, så siger man nemlig også, at man lægger helt afgørende vægt på det. En international konvention har trods alt ikke samme vægt som grundloven, hverken i den politiske debat eller hos domstolene, og den binder ikke lovgiver. Der blev også fremlagt en række eksempler på, at klart formulerede rettigheder i andre landes forfatninger har gjort det muligt for domstolene at styrke retsbeskyttelsen af borgerne. Island indsatte f.eks. i 1995 en ny bestemmelse i sin grundlov, der sikrer, at alle skal være lige for loven og nyde menneskerettighederne uden hensyn til deres status. Paragraffen blev brugt af en handicappet studerende, der forlangte at få mulighed for at færdes på universitetet uden at skulle betale for privat hjælp. Islands Højesteret gav hende ret. Det skrappere grundlovskrav om ligebehandling er også brugt med held af utilfredse fiskere. Reglerne var sådan, at kun skippere, der på et bestemt tidspunkt havde både af en bestemt størrelse, kunne få del i fiskekvoterne. Islands Højesteret stemplede denne forskelsbehandling på grundlag af tidligere status som grundlovsstridig. Danskernes rettigheder behøver ikke at lide under, at de ikke er nævnt direkte i grundloven, påpegede flere debattører. De kan jo stå i en international aftale, som Danmark har bundet sig til at efterleve, eller i andre love. Nogle af de vigtigste internationale aftaler er skrevet direkte ind i dansk lovgivning. Man kan således få sin menneskeret ved en dansk domstol, præcis som hvis den pågældende ret havde stået i grundloven. Det blev også sagt, at de moderne rettigheder skal med i grundloven, for at den kan opleves som tidssvarende og relevant. Hvis folk skal gå til diverse internationale konventioner for at finde ud af, hvad deres rettigheder er, så mister grundloven sin betydning, lød argumentet. Hvor mange rettigheder kan vi overkomme? Hvis der i de kommende år viser sig at være tilstrækkelig stor interesse for at modernisere grundloven, vil det sandsynligvis føre til flere og mere præcise grundlovssikrede rettigheder. Men hvilke rettigheder skal vi tage med? Deltagerne i grundlovskonferencen havde mange forslag til udbygninger. Men de nåede ikke frem til at diskutere, hvilke af de mange forslag der er så vigtige, at vi ikke vil undvære dem. Og mange talte for, at der ikke bør stå mere end højst nødvendigt i grundloven, bl.a. for at den ikke skal blive uoverskuelig. 13

16 Mennesket i grundloven Et andet spørgsmål er, hvor præcise rettighederne skal være. Hvis de er upræcise, risikerer man, at de ikke kan bruges til noget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis forskellige menneskerettigheder kommer i strid med hinanden. På den ene side kan man indsætte en paragraf, der siger, at familielivet ikke må krænkes. På den anden side har man måske en bestemmelse om, at der altid skal tages mest hensyn til barnets tarv. Hvis der ikke står mere, kan domstolen ikke finde vejledning i grundloven, hvis et barn bliver vanrøgtet af sin familie. Omvendt kan paragrafferne også gå hen og blive for præcise. Som nævnt ændrer vores opfattelse af menneskerettighederne sig. Meget præcise bestemmelser kan komme til at virke forældede allerede om år. Nogle af rettighederne er det erfaringsmæssigt svært at skrive i et klart og utvetydigt lovsprog. Det gælder især de punkter, hvor borgerne får ret til noget som f.eks. relevant information fra det offentlige. Det er ulige sværere at fastslå, hvad relevant information er, end f.eks. at fastslå, at myndighederne ikke må indføre censur. En mulighed er her at indføre nogle bredere principper eller formålsparagraffer i grundloven, som domstolene og det politiske system kan skele til og sætte kød på hen ad vejen. Eksperter, politikere og interesserede borgere kan se frem til en del hovedbrud, når de skal finde den gyldne middelvej imellem disse dilemmaer. 14

17 Er tiden løbet fra grundloven? Vi mangler ikke menneskerettigheder, men vi synes måske nok, at man mangler grundlovssikrede menneskerettigheder. Sagt af professor Linda Nielsen, formand for Det Etiske Råd, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november Folkets ære og privatliv (beskyttes) mindre og mindre for hvert år, der går. Alle er stort set hjælpeløse over for indgreb i deres privatliv fra aviser, fra fjernsyn, fra alt muligt andet. Sagt af Ole Espersen, Østersørådets kommissær for Menneskerettigheder, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november Tilslutningen til Amsterdamtraktaten har jo gjort, at vi ikke kan indføre dødsstraf. Det er en sådan lidt pudsig måde at få den ordning gennemført i Danmark. Sagt af Aage Frandsen, MF, Socialistisk Folkeparti, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision 4.-5.november

18 Kan grundloven overleve det internationale samarbejde? Kan grundloven overleve det internationale samarbejde? Danmark deltager i et vidtforgrenet internationalt samarbejde. Vi arbejder sammen med andre lande om søredning, beskyttelse af trækfugle, medicinsk forskning, retsforfølgelse af krigsforbrydere og sikkerhed for elektriske apparater blot for at antyde spændvidden. Både i offentligheden og blandt fremtrædende jurister spørges der derfor ofte, om tiden ikke er løbet fra det skarpe skel mellem udenrigspolitik og indenrigspolitik, som grundloven giver grundlag for. Et oplæg til grundlovskonferencen, der var udarbejdet af juraprofessorerne Ellen Margrethe Basse og Hjalte Rasmussen, besvarede spørgsmålet med et klart ja, og mange deltagere var enige med dem. Kun få sætter spørgsmålstegn ved, at det internationale samarbejde er nødvendigt. Flere spørger, om samarbejdet har den rigtige form og/eller det rigtige indhold. Og rigtig mange spørger, om Danmark ikke er ved at drukne i den stadig mere uoverskuelige strøm af internationale forpligtelser. For samarbejdet forpligter naturligvis Danmark på linje med alle andre deltagere. Hvis det blot var uforpligtende snak, kunne det strengt taget være lige meget. Det er ikke nogen nyhed, at Danmark er nødt til at samarbejde udadtil. Grundloven har da også en paragraf herom, nemlig 19. Den slår fast, at det er kongen (i praksis regeringen), der bestemmer den udenrigspolitiske kurs. Paragraffen siger også, hvordan og hvornår regeringen skal rådføre sig med Folketinget. Folketingets indflydelse er på dette område mindre end på det indenrigspolitiske, der reguleres ved lovgivning. Det internationale samarbejde er imidlertid vokset eksplosivt, siden grundloven blev revideret sidst, i Følgen er, at vigtige indenrigspolitiske områder er blevet til udenrigspolitik eller at indenrigspolitik og udenrigspolitik bliver blandet på en måde, man ikke kendte før. Der er derfor god grund til at tro, at paragrafferne om Danmarks forhold til udlandet kommer til at spille en vigtig rolle i debatten om, hvorvidt grundloven skal laves om. Zonen mellem Danmark og verden Internationalt samarbejde drejer sig ikke blot om mange forskellige emner. Det er også meget varieret med hensyn til resultater, deltagerkreds og organisering. Resultaterne kan have forskellig form. De aftaler, der kommer ud af samarbejdet, kan både være politiske hensigtserklæringer og detaljerede, bindende regler og en blanding af begge dele. Meningen med internationalt samarbejde er typisk at opstille fælles normer. Det kan være et mål, f.eks. om at skære ned på udslippet af de såkaldte drivhusgasser. Det kan være regler, f.eks. om farvestoffer i madvarer, der sælges udenlands. Det kan også være standarder for, hvordan en virksomhed skal aflægge regnskab. Nogle af normerne er juridisk bindende. Den danske stat eller danske virksomheder og borgere risikerer sanktioner, hvis de 16

19 Er tiden løbet fra grundloven?? ikke lever op til dem. Men de binder ikke altid juridisk. Det afhænger af, hvem der har indgået dem, og hvad der står i dem. Man kan f.eks. ikke straffes alene for at bryde med de internationale standarder for god regnskabsskik. Men ofte bærer overtrædelser straffen i sig selv. Det kan f.eks. være svært at finde udenlandske investorer eller at etablere filialer i andre lande, hvis man ikke lever op til standarden. Frivillige standarder binder ofte mindst lige så godt, som hvis man kunne få en bøde efter loven. Deltagerkredsen er meget forskellig. Noget af samarbejdet foregår direkte mellem stats- eller udenrigsministrene, men meget af det sker mellem embedsmænd eller tekniske eksperter, der kan være ret frit stillet til at finde løsninger. er borgerne, der skal leve med konsekvenserne. Samarbejdet kan organiseres på mange måder. Somme tider er det internationale arbejde meget løst der skal findes et konkret svar på et konkret problem. Men det kan også udspille sig inden for rammerne af en international organisation med faste procedurer og traditioner. Der findes derfor ikke én bestemt metode til eller opskrift på internationalt samarbejde. Og det er svært at finde demokratiske principper, der dækker alle de situationer, som Danmark kan komme ud for i samspillet med resten af verden. Når indenrigspolitikken flytter udenlands Ofte er det staterne, der indgår de internationale aftaler. Nogle aftaler indgås mellem to stater, andre mellem flere stater eventuelt på grundlag af et oplæg fra et fælles sekretariat. Nogle af de vigtigste aftaler indgås i verdenshandelsorganisationen WTO. Aftaler med andre stater skal normalt godkendes ratificeres af de deltagende lande. Somme tider er det tilstrækkeligt, at regeringen gør det. I andre tilfælde skal Folketinget stemme om dem. Staterne har ikke monopol på at indgå internationale aftaler. I mange tilfælde beder regeringerne eksempelvis repræsentanter for bestemte brancher om at finde nogle fælles retningslinjer, måske under opsyn af staterne eller en international organisation. I andre tilfælde indgår brancherne aftaler på eget initiativ. Ofte når aftalerne hverken til regeringens eller de folkevalgtes bord selv om det Det internationale samarbejde betyder, at mange danske love og regler efterhånden i større eller mindre grad er påvirket af beslutninger, der er truffet i udlandet. Det betyder igen, at magten er blevet flyttet fra de folkevalgte folketingsmedlemmer til den indirekte valgte regering. Det er som sagt regeringen, der fører udenrigspolitikken. Og det sker med udenrigspolitikkens metoder, hvor der ikke er samme tradition for åbenhed og folkelig deltagelse som i den hjemlige beslutningsproces. Når regeringen har indgået en aftale, skal den ofte spørge Folketinget, før den kan sætte aftalen endeligt i kraft. Men når det drejer sig om de utallige forvaltningstraktater, der indgås løbende, inddrages Folketinget ofte først, når aftalen ligger klar til underskrift. De folkevalgte har typisk ikke efter grundloven ret til at 17

20 Kan grundloven overleve det internationale samarbejde? være med til at bestemme, hvilken kurs regeringen skal lægge undervejs i de internationale forhandlinger. Med mindre der er tale om beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde, har Folketinget heller ikke efter grundloven ret til at blive orienteret, mens forhandlingerne står på. Og grundloven forpligter ikke regeringen til at offentliggøre den endelige aftale. Selvfølgelig inddrager regeringen somme tider Folketinget alligevel. Det er frem for alt tilfældet i EU-politikken. Her har der udviklet sig en helt speciel praksis, hvor Europaudvalget giver regeringen mandater til forhandlingerne, mens de er i gang. Men regeringen har strengt taget ikke pligt til at lytte til de folkevalgte. I oplægget til grundlovskonferencen fra professorerne Ellen Margrethe Basse og Hjalte Rasmussen foreslås det at stramme grundloven op på disse punkter. De peger også på problemer, der kan opstå, efter at Danmark har godkendt en international aftale. Ofte vil aftalen betyde, at der oprettes et internationalt organ. Det kan f.eks. være en international domstol eller et magtfuldt politisk organ som FN s Sikkerhedsråd. De internationale organer ændrer sig efterhånden. De tilpasser sig til de opgaver, de får, og tager måske nye opgaver op. De udvikler en tradition og et regelsæt. I det lange løb ligner de måske ikke de organer, som Danmark i sin tid satte sit blå stempel på. Problemet er særlig påtrængende, når det drejer sig om internationale organisationer, som Danmark ligefrem har afgivet suverænitet til. 18

21 Er tiden løbet fra grundloven? Det danske folk skal på en eller anden måde have sikkerhed for, at demokratiet ikke svækkes, i samme takt som nationalstaten svækkes. Ellers stemmer vi med garanti nej. Sagt af Ebbe Kløvedal Reich på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november Vi i Folketinget taler for meget om ting, der sagtens kan ordnes i kommunerne, og derfor ofrer vi for lidt på det internationale. Sagt af Ivar Hansen, formand for Folketinget, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november FN s Generalforsamling... var på mange måder en stor oplevelse, men der var én ting, der slog mig, og det var det dramatiske demokratiske underskud. Sagt af Flemming Kofod-Svendsen, MF, Kristeligt Folkeparti, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november

22 Folkeafstemning på folkets initativ Værdien af folkeafstemninger har været et af de store emner i den politiske og demokratiske debat i de sidste ti år. Det blev den også på grundlovskonferencen. Meningerne er stærkt delte. Mange synes, at folkeafstemninger slet ikke hører hjemme i et repræsentativt demokrati. De folkevalgte skal ikke skubbe ansvaret fra sig. Folkeafstemninger har det med at dele befolkningen i uforsonlige lejre, der hver for sig sætter sagen på spidsen i stedet for at diskutere den med hinanden. Desuden er resultater af folkeafstemninger svære at ændre, også hvis der senere skulle vise sig meget overbevisende grunde til at gøre det. Hvis der bliver tradition for folkeafstemninger, kan der også gå inflation i det, så folk skal hen og stemme hele tiden, og de mindst interesserede falder fra, lyder nogle almindelige argumenter. Mange andre synes derimod, at flere folkeafstemninger kan være med til at øge det almindelige politiske engagement og oplysningsniveau. Samtidig er det rimeligt at spørge befolkningen i kontroversielle sager, som måske ikke blev diskuteret, da der sidst var valg til Folketinget, lyder argumentet. Grundloven har ret lempelige regler for at udskrive folkeafstemninger i medlemmer af Folketinget kan således forlange, at en ny lov sendes ud til vælgerne. Resultatet er bindende. En række love er dog undtaget. Det gælder bl.a. skattelove, bevillingslove og love om indfødsret og om ekspropriation. Ifølge den fremherskende juridiske visdom er der desuden næsten ubegrænsede muligheder for at lægge en sag ud til vejledende folkeafstemning. Det skete sidst, da vælgerne sagde god for den såkaldte EF-pakke i Pakken blev senere vedtaget i Folketinget også med støtte af de partier, der oprindelig havde været imod den. 20

23 Er tiden løbet fra grundloven? : De vide juridiske rammer for at spørge vælgerne fik flere konferencedeltagere til at betvivle, om grundloven overhovedet står i vejen for en mere hyppig brug af folkeafstemninger. Sagen er snarere, at de dominerende partier af principielle og/eller taktiske grunde helst er fri for dem. Og så er det ikke grundloven, men den politiske kultur, der skal ændres, mente de. Andre fastholdt, at en grundlovsændring kan bruges til at fremme brug af folkeafstemninger. Det mest vidtgående forslag er at åbne for, at f.eks vælgere kan forlange, at en sag underkastes vælgernes dom. En anden mulighed er at åbne for brugen af folkeafstemninger på det kommunale plan. Det kunne f.eks. gøres, hvis en ny grundlov kommer til at indeholde regler, der beskytter demokratiet på lokalt plan. 21

24 Suverænitet og selvbestemmelse Da grundloven blev revideret i 1953, var der flere tegn på, at det internationale samarbejde var ved at blive mere forpligtende end det, man havde kendt før. Både internationalt og i Europa var nye samarbejdsformer ved at opstå, hvor de enkelte stater direkte afgav dele af deres suverænitet. Forløberen for nutidens EU var én af dem. Det kunne på den baggrund ikke udelukkes, at Danmark måske i fremtiden kunne se sin fordel i at forpligte sig mere end før. Derfor fik grundloven en ny paragraf, 20, der gjorde det lovligt at uddelegere noget af dansk suverænitet til internationale organisationer eller mellemfolkelige myndigheder, som man sagde dengang. Men der er mange spørgsmål om suverænitet, som 20 ikke umiddelbart giver svar på. Derfor har paragraffen siden givet anledning til stor diskussion. Det skyldes ikke mindst, at Danmark efterhånden har overladt suverænitet på mange områder, der har betydning for dagliglivet. Denne diskussion blev også ført på grundlovskonferencen. Det skete på baggrund af et oplæg fra to juraprofessorer, Ellen Margrethe Basse og Hjalte Rasmussen. Den formelle suverænitet Når Danmark skal tage stilling til f.eks. en ny international aftale, må det først afgøres, om aftalen fører til, at Danmark overlader suverænitet. Hvis svaret er ja, kræver det nemlig en helt særlig beslutningsgang: Enten skal 5/6 af Folketinget stemme for forslaget, eller også skal det underkastes en folkeafstemning. Den sidste mulighed er hidtil kun blevet brugt i forbindelse med ændringer af EU-traktaterne. Grundlovens 20 fastslår, hvordan man skal bære sig ad med at overlade dansk suverænitet. Den siger også, hvem den kan overlades til. Derimod sætter den ikke grænser for, hvilken beslutningsmagt danske myndigheder kan give fra sig uden at overtræde grundloven. Den siger heller ikke præcist, hvor meget suverænitet over danske forhold danske politikere kan afgive med eller uden folkeafstemning ud over, at de ikke kan overlade så meget suverænitet, at Danmark ikke længere består som en selvstændig stat. Endelig siger lovteksten ikke, hvad der i det hele taget skal forstås ved udtrykket suverænitet. Det har derfor været op til regering og Folketing i samspil med grundlovsjurister at svare på disse spørgsmål, efterhånden som de meldte sig konkret. Efterhånden har der udviklet sig en bestemt måde at fortolke dem på. I 1998 bidrog også Højesteret til udfylde grundlovens ord. Det skete med dommen i den såkaldte grundlovssag. Resultatet er blevet en forståelse af begrebet suverænitet, der er helt formel. Når regeringens jurister skal afgøre, om der er dansk suverænitet på spil, stiller de to spørgsmål, der lidt forenklet ser sådan ud: Fører den pågældende aftale til, at en * international myndighed fremover får lov at forpligte danske borgere (eller virksomheder) i Danmark, uden at danske myndigheder kan sige til eller fra? 22

25 Er tiden løbet fra grundloven?? Fører aftalen til, at en international organisation kan indgå bindende aftaler * på Danmarks vegne? Hvis der kan svares ja til et af disse to spørgsmål, så afgiver Danmark suverænitet. Ellers ikke. Grundlovsjuristernes definition er tindrende klar. Især for grundlovsjurister. Men ud fra en almindelig (politisk) betragtning er det ofte vigtigere, om en aftale i realiteten binder regeringen og Folketinget til et vidtgående samarbejde, som Danmark har svært ved at melde sig ud af i praksis om politisamarbejde, udenrigspolitik, økonomi eller militære forhold f.eks. Ifølge Hjalte Rasmussen og Ellen Margrethe Basse kan det føre til, at regeringen og Folketinget på et senere tidspunkt føler sig nødsaget til at handle på en bestemt måde. F.eks. til at indføre bestemte love eller til at sende soldater til væbnede konflikter osv., selv om ikkedanske organer ikke har fået en direkte myndighed over danske borgere. Danmarks selvstændige beslutningsmuligheder kan således blive mindre i virkeligheden, selv om der ikke er tale om at overlade suverænitet i grundlovsjuraens formelle forstand. Er suveræniteten altid vigtig? Den formelle forståelse af suverænitet gør på en måde alle spørgsmål lige vigtige. Den fører f.eks. til, at det er nødvendigt at bruge den besværlige fremgangsmåde i 20, for at Danmark kan tilslutte sig et europæisk patentagentur, selv om alle ved, at et europæisk patent er mere værd end et dansk. Omvendt kunne EU s ledere teoretisk nedlægge Europa- Parlamentet eller omdanne det til et rigtigt parlament uden at det bliver et suverænitetsspørgsmål i Danmark. Problemet kunne delvis løses ved at indbygge en bagatelgrænse i 20. Hjalte Rasmussen og Ellen Margrethe Basse foreslog i deres skriftlige oplæg til konferencen, at paragraffen laves om, så folkeafstemninger om politisk uvæsentlige, indholdsmæssigt ukontroversielle spørgsmål falder uden for og derfor ikke skal afholdes. Tilbage er den anden side af problemet: Hvordan sikrer man, at der er rimelig folkelig opbakning til væsentlige politiske og indholdsmæssigt kontroversielle ændringer i EU, når Danmark afgiver reel selvbestemmelsesret, men ikke formel suverænitet? Som en deltager i konferencen bemærkede, kan der her være inspiration at hente fra andre lande. For de fleste EU-lande oplever, at de mister suverænitet. Men de lægger ikke det samme i ordet. En anden deltager pegede på, at utrygheden ved politikernes håndtering af EUspørgsmålene var så udbredt, at mange ville føle sig krænket, hvis Folketinget brugte den beslutningsret, som det har efter grundloven. Som sagt kan Folketinget afgive suverænitet til eksempelvis EU, hvis 5/6 af medlemmerne stemmer for det. Folketinget har i flere tilfælde haft et 5/6-flertal inden for rækkevidde, men har alligevel følt sig nødsaget til at spørge befolkningen. Folketinget har altså en beslutningsret efter grundloven, som mange mener, det 23

26 Suverænitet og selvbestemmelse ikke burde have. Det kunne også ses som et tegn på, at grundlovens regler er forældede. Der var også konferencedeltagere, der talte for, at tiden nu må være moden til at beskrive i grundloven, hvad det nærmere vil sige, at Danmark er en suveræn stat. Det kunne ske ved at liste de nationale kompetencer op, der under ingen omstændigheder kan overlades uden en decideret grundlovsændring. Denne metode er bl.a. brugt i den canadiske forbundsforfatning. Det kunne også gøres ved at fastslå, at der må være så mange almindelige lovgivningsmuligheder tilbage, at det fortsat giver politisk mening at holde folketingsvalg. 24

27 Er tiden løbet fra grundloven? Skal vi ændre grundloven, så det bliver lettere i en eller anden forstand at afgive suverænitet, så kan jeg godt love konferencen én ting: Så bliver grundloven ikke ændret. Sagt af statsminister Poul Nyrup Rasmussen på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november Statsministeren mente ikke, at man skulle udvide adgangen til at overdrage suverænitet til f.eks. EU. Det kan han jo sagtens sige, for efter Højesterets dom kan man jo overlade stort set hvad som helst til EU uden grundlovsændring. Sagt af Keld Albrechtsen, MF, Enhedslisten, på konferencen om behovet for en grundlovsrevision november

28 Skal kirken være en del af staten? Grundlovens 4 fastslår, at Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 6 bestemmer, at Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. Kirken og staten hænger altså sammen i Danmark med stærke formelle bånd. Nogle finder, at denne sammenhæng er principielt forkert. Staten skal ikke blande sig i religiøse forhold, mener de. Det kunne måske gå an i de tider, hvor folkekirken var det eneste trossamfund med et sekscifret antal medlemmer. Men i nutidens Danmark har andre trosretninger opnået stadig større udbredelse. Derfor vil det være mere rigtigt at opgive folkekirkens formelle særstilling, ligesom man har gjort i Sverige. Religionsfriheden, der er fastslået i grundloven, bør suppleres med en religionslighed, argumenterer de. Man kan dog roligt fastslå, at der bestemt ikke er enighed om den ting. Større enighed er der om, at det ville være positivt at fjerne nogle af de praktiske virkninger af folkekirkens særstilling. Bl.a. kan man i den almindelige lovgivning fjerne regler og sædvaner, der opleves som diskriminerende. Det kan i høj grad gøres gennem almindelig lovgivning, og udviklingen er på vej. Det er f.eks. for nylig blevet vedtaget, at bl.a. islamiske præster ligesom deres kristne kolleger har lov at besøge trosfæller i fængsel uden at blive pålagt vidnepligt. Der er også forslag om at ændre på de ret uigennemskuelige økonomiske overførsler mellem staten og kirken. Det er eksempelvis staten, der lønner folkekirkens bisper og afholder en del af udgifterne til lønnen til folkekirkens præster. Til gengæld udfører kirken offentlige opgaver som navneregistrering og begravelser. Et andet spørgsmål drejer sig om, hvordan kirkens indre forhold skal ordnes. 26

29 Er tiden løbet fra grundloven? : Grundloven siger her i 66, at Folkekirkens forfatning skal ordnes ved lov. Formuleringen går tilbage til den første frie grundlov fra Det var dengang hensigten, at folkekirken skulle have sin egen grundlov på grundlag af folkestyrets principper. Kirken har imidlertid aldrig fået opfyldt dette løfte om en fri forfatning. Resultatet er, at folkekirken faktisk er det eneste trossamfund uden trosfrihed, som det blev udtrykt af en deltager i grundlovskonferencen: Det er staten, der bestemmer i alle detaljer, også om vi skal sige vorde eller blive i fadervor. Det pynter ikke på grundloven med løfter, der ikke er opfyldt efter 150 år, og derfor er det på tide at fjerne paragraffen, næste gang grundloven revideres eller opfylde løftet, lyder det fra mange sider. 27

30 Demokratiets grundtegning Hvorfor kan regeringen ikke sløjfe en tåbelig lov? Hvem bestemmer, om Danmark skal gå i krig mod et andet land? Hvorfor har næsten alle regeringer i Danmark været mindretalsregeringer? Hvem har ret til at fyre Folketinget? Hvorfor kan Folketinget ikke pålægge en dommer at dømme på en bestemt måde i en sag af stor offentlig interesse? Svarene på disse spørgsmål kan findes i grundloven. Den er en form for grundtegning over fordelingen af magten mellem statsorganerne. Den fastslår de principper, som medlemmerne af regeringen, Folketinget og domstolene udpeges, vælges og vrages efter. Og den siger, hvilke opgaver hver især sidder for at udføre. På den måde sikrer grundloven også, at ingen af parterne bliver for magtfulde. Den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt skal holde hinanden i skak og den lovgivende magt skal holdes i skak af vælgerne ved hjælp af de midler, som grundloven giver dem i hånden. Spørgsmålet er, om midlerne er tidssvarende. Er Danmark vokset fra grundprincipperne? Samfundet står jo ikke stille, og både regeringen, Folketinget og domstolene får nye opgaver og roller efterhånden. Samfundet er på mange måder blevet mere indviklet end ved det sidste grundlovseftersyn i begyndelsen af 1950 erne. Lovgivningen er også blevet mere kompliceret, ligesom regeringens arbejde med at føre lovene ud i livet og domstolenes bestræbelser på at få dem overholdt. Vi har flere ministerier med mere omfattende opgaver. Vi har fået retssager, der trækker ud i årevis. Vi har fået mange nye organisationer med professionelle ansatte, der prøver at trække lovgivningen og den offentlige sympati i deres retning. Vi har langt færre medlemmer i de politiske partier, der stiller kandidater op til Folketinget. Til gengæld har vi fået flere partier og fjernsynskanaler. Disse og andre ændringer har fået mange til at spørge, om der er behov for at ændre noget i den demokratiske grundtegning. Det skete også på grundlovskonferencen. Man kan f.eks. spørge, om samspillet mellem regeringen og Folketinget har udviklet sig på en måde, der gør det unødvendig svært at løse landets problemer. Man kan også spørge, om der er tendenser til, at nogle af statsorganerne har fået for meget magt helt generelt eller på bestemte områder. Hvis svaret er ja, bliver det næste spørgsmål, om vi skal prøve at afhjælpe problemerne ved at ændre grundloven. Nogle af dem tackles måske bedre ved måske at ændre de mere detaljerede regler eller love om f.eks. Folketinget eller domstolene. De kræver ikke helt nye grundprincipper. Andre problemer bunder måske snarere i den politiske kultur og tradition. I så fald er der snarere brug for en ny debat, der skaber opmærksomhed om problemerne, end for nye lovregler. Grundlovskonferencen diskuterede bl.a. disse spørgsmål på basis af et skriftligt oplæg fra juraprofessor Jens Peter 28

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING. Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING. Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne FÆRØERNES FORFATNING BETÆNKNING Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne 1 Færøernes forfatning Betænkning Forfatningsudvalget 2006 2 Færøernes forfatning Betænkning Koordination og redigering Jóan

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Verdensborger i Danmark

Verdensborger i Danmark Verdensborger i Danmark et projekt om unge efterskoleelevers forestillinger om demokrati Center for Ungdomsforskning 2002 Forord Uden de store drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. Med disse

Læs mere

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015

Nyhedsbrev. Retspolitisk Forening - Januar 2015 Nyhedsbrev Retspolitisk Forening - Januar 2015 I denne udgave af Retspolitisk Forening nyhedsbrev sætter vi fokus på årets generalforsamling med efterfølgende uddelingen af Kafkatten, politikeres forhold

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere