BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster R410A HH IEWIHFJ _00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00"

Transkript

1 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ _00 S Y S T E M

2 INDHOLD SIDE Vigtige sikkerhedsmæssige oplysninger 2-3 Komponentbeskrivelse 4-5 Indstilling af lugtfjernende støvfilter 6 Anvendelse af fjernbetjening 7 Basisfunktion 8-9 Justering af luftudblæsningsretning 10 Progressiv luftstrøm 10 Drift ved fuld kraft 11 Drift med plasmacluster 11 Selvrensningsfunktion 12 Timer for en times afbrydelse Nøddrift 15 Vedligeholdelse Yderligere oplysninger vedr. drift 17 Energisparetips 17 Før opkald til service 18 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER 1. Træk ikke i strømforsyningsledningen. Forkert anvendelse af strømforsyningsledningen kan beskadige unitten og forårsage elektriske stød. 2. Undgå ophold direkte i luftstrømmen i længere tid af gangen. Det kan påvirke kroppen fysisk. 3. Vær påpasselig med rumtemperaturen, hvis luftkonditioneringsanlægget anvendes i rum med syge, børn, ældre, sengeliggende eller handicappede folk. 4. Stik aldrig noget ind i unitten, da det kan forårsage skade p.g.a. ventilatorernes høje omdrejningshastighed. 5. Sørg for at luftkonditioneringsanlægget har jordforbindelse. Tilslut ikke jordkablet til gasrør, vandrør, lysnet eller telefonkabler. Forkert jordforbindelse kan give elektriske stød. 6. Hvis der er noget unormalt med luftkonditioneringsanlægget (f.eks. at der lugter brændt) stoppes driften med det samme, og strømmen afbrydes ved hovedafbryder. 7. Udstyret skal installeres iht. de nationale bestemmelser om el-arbejde. Forkert kabeltilslutning kan forårsage overhedning af strømforsyningskabler, kontakt og elektriske udtag og derved forårsage brand. 8. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af leverandøren eller dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person. Anvend kun kabler specificeret af fabrikanten. ADVARSEL VED INSTALLATION/ FLYTNING/ REPARATION Prøv ikke at installere/ flytte eller reparere unitten selv, da forkert udført arbejde kan forårsage elektrisk stød, vandlækage, brand etc. Konsulter forhandler eller andre kvalificerede fagfolk vedr. installation/ flytning eller reparation. Dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 89/336/EEC og 73/23/EEC som ændret i 93/68/EEC. 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER ADVARSLER VED BRUG 1 Luft jævnligt ud, især hvis der anvendes gasudstyr. Utilstrækkelig udluftning kan forårsage iltmangel. 2. Rør ikke knapperne med våde hænder, da det kan give elektriske stød. 3. Afbryd strømmen ved hovedafbryderen, hvis unitten ikke skal anvendes i en længere periode. 4. Kontroller med mellemrum monteringsstativet for slitage og sørg for, at det står sikkert. 5. Stil ikke noget ovenpå udedelen. Træd ikke op på udedelen. Objektet eller personen kan falde ned og blive beskadiget/ komme til skade. 6. Unitten er beregnet til boligformål. Må ikke anvendes til dyreopdræt eller dyrkning af planter. 7. Sæt ikke en beholder med vand ovenpå unitten. Hvis der kommer vand ind i unitten, kan elisoleringen blive beskadiget og forårsage elektriske stød. 8. Bloker ikke luftindgange eller -udgange på unitten. Det kan give utilstrækkelig ydelse eller driftsproblemer. 9. Sørg for at stoppe anlægget og afbryde på hovedafbryderen før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. En ventilator kører inden i unitten, og man kan komme til skade. 10. Sprøjt/ hæld ikke vand direkte på unitten. Vand kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. 11. Udstyret må ikke anvendes af børn eller svagelige uden opsyn. Hold øje med at børn ikke leger med udstyret. FORHOLDSREGLER FOR PLACERING/ INSTALLATION - Sørg for at tilslutte luftkonditoneringsanlæggets forsyningskabel til den rette spænding og frekvens. Forkert spænding/ frekvens kan resultere i beskadigelse og muligvis brand. - Installer ikke unitten på et sted hvor brandbar gas kan lække. Det kan forårsage brand. Installer unitten på et sted med minimal støv, røg og fugt i luften. - Sæt afløbsslangen, så afløbet fungerer korrekt. Dårligt afløb kan give våde møbler etc. - Sørg for at få installeret en lækageafbryder eller hovedafbryder afhængig af installationsstedet for at undgå elektriske stød. 3

4 KOMPONENTBESKRIVELSE INDEDEL 1. AUX knap 2. Tilgang (luft) 3. Åbent panel 4. Lugtfjernende støvfilter (ikke-vaskbart) 5. Luftfiltre 6. Indikator 7. Signalmodtager 8. Vertikale justeringslameller 9. Horisontale justeringslameller 10. Afgang (luft) 11. Strømforsyningskabel 12. Fjernbetjening 13. PLASMACLUSTER lampe (blå) 14. Temperaturindikator 15. Udendørstemperatur lampe (grøn) 16. Rumtemperatur lampe (grøn) 17. Fuld kraft lampe (grøn) 18. Timer lampe (orange) 19. Driftslampe (rød) UDEDEL 20. Tilgang (luft) 21. Kølemiddelrør og forbindelseskabel 22. Afløbsslange 23. Afgang (luft) Bemærk: Units kan afvige lidt fra de angivne skitser. 4

5 FJERNBETJENING 1. Signal transmitter 2. Display (flydende krystaldisplay) 3. Plasmacluster 4. Display 5. On/off 6. Temperaturindstilling op/ned 7. Fuld kraft 8. Progressiv luftstrøm 9. Drift vælges 10. Timer tændt (for indstilling af timer) 11. Timer afbrudt (for indstilling af timer) 12. En times afbrydelse 13. Sæt tiden frem 14. Sæt tiden tilbage 15. Selvrens 16. Tidsindstilling/ annullering 17. Indikerer at batterier er under dette mærke. 18. Ur 19. Ventilator 20. Swing funktion FLYDENDE KRYSTALDISPLAY PÅ FJERN- BETJENING - Symboler på display 21. Progressiv luftstrøm 22. Selvrens 23. Plasmacluster 24. Driftstilstand: (Auto= automatisk, Heat = Varme, Dry = affugtning, Cool = Køl) 25. Termostatindstilling for automatisk drift og affugtningsdrift. 26. Temperaturindikator 27 Transmitteringssymbol 28. Fuld kraft 29. Ventilatorhastighedssymboler: (Auto = automatisk, High = Høj, Low = lav, Soft = stille) 30. Timer tændt indikator/ ur Indikerer den forudindstillede tid på timere eller indeværende tid. 31. Timer afbrudt indikator Indikerer den forudindstillede tid for timerafbrydelse eller en times afbrydelse af timer. 5

6 INDSTILLING AF LUGTFJERNENDE STØVFILTER De lugtfjernende støvfiltre er pakket som tilbehør til unitten. Når luftkonditioneringsanlægget er i drift, fjerner filtrene støv og tobaksrøg fra luften og udsender ren luft. 1. Fjern luftfiltrene. 1 Åben panelet 2 Skub forsigtigt filtrene op for at løsne dem. 3 Træk ned i luftfiltrene for at fjerne dem. 2. Sæt de lugtfjernende støvfiltre under filterstopperen på luftfiltret. 3. Monter luftfiltrene igen. 1 Sæt luftfiltrene tilbage på plads. 2 Luk det åbne panel 3 Tryk på pilemærket på panelet for at lukke det rigtigt. Forholdsregler - Filtrene er forseglet i en plastikpose for at bevare støvopsamlingseffekten. Åben ikke posen, førend filtrene skal bruges (ellers kan levetiden forkortes for filtrene). - Udsæt ikke filtrene for direkte sollys (ellers kan de blive ødelagt). 6

7 BRUG AF FJERNBETJENING ISÆTNING AF BATTERIER Brug 2 AAA (R03) batterier 1. Fjern dækselt på fjernbetjeningen. 2. Indsæt batterierne, sørg for at vende polerne rigtigt. - displayet skal vise AM 6:00 når batterierne sidder rigtigt. 3. Sæt dækslet på igen. BEMÆRK: Batterierne holder ca. 12 måneder ved normal anvendelse. De to batterier skal altid udskiftes samtidigt og skal være ens. - Hvis fjernbetjeningen ikke virker efter indsætning af batterier, tages batterierne ud og genindsættes igen efter 30 sekunder. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen hvis den ikke skal anvendes i længere tid. ANVENDELSE AF FJERNBETJENING Fjernbetjeningen skal pege imod signalmodtageren på luftkonditioneringsanlægget. Hvis impulserne modtages rigtigt, fremkommer et bip fra luftkonditioneringsanlægget. Der må ikke være forhindringer mellem transmitteren og modtageren. Fjernbetjeningen kan sende impulser i 7 meters afstand fra modtageren. ADVARSEL - Udsæt ikke signalmodtagerfeltet for direkte sollys, da det kan give driftsforstyrrelser. Træk gardin for vinduet for at holde sollyset ude. - Lysstofrør med tændspole i samme rum kan forstyrre transmissionssignalet. - Unitten kan blive påvirket af signaler fra en fjernbetjening til et tv, VCR eller andet udstyr anvendt i samme rum. - Efterlad ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller nær en radiator. Beskyt unitten og fjernbetjeningen mod fugt (kan give misfarvning) og mod rystelser (kan beskadige). INDSTILLING AF AKTUEL TID Der er to tidsindstillingsmåder: 12-timer eller 24-timer. Kl. fem om eftermiddagen kan vises som PM 5:00 i 12-timers indstilling og som 17:00 ved 24-timers indstilling. 1. Indstilling til 12-timer: Tryk på urknappen en gang. Indstilling til 24-timer. Tryk på urknappen to gange. 2. Tryk på sæt tiden frem (+)eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den aktuelle tid. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem eller tilbage. 3. Tryk på SET/C knappen. Kolon (:) blinker for at vise, at uret virker. Bemærk: Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren er i drift. 7

8 BASIS FUNKTION Tryk på MODE knappen for at vælge driftsmode. Tryk på ON/OFF knappen for at starte. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil lyse Tryk på TERMOSTAT knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan ændres i trin af 1 C indenfor et område, der er 2 C højere til 2 C lavere end den temperatur, anlægget automatisk har sat. Temperaturen kan indstilles indenfor området 18 til 32 C. Tryk på FAN knappen for at indstille ventilatorhastighed. I DRY mode er ventilatorhastigheden sat på AUTO og kan ikke ændres. Tryk på ON/OFF knappen igen for at afbryde unitten. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil slukke. 8

9 TIPS OM AUTOMATISK DRIFT I automatisk drift vælges temperatur og drift automatisk alt efter rumtemperatur og udendørstemperatur ved start af uniten. Drifts- og temperaturindstilinger: Hvis udendørstemperaturen ændrer sig, vil temperaturindstillingerne bevæge sig som vist i skemaet. TIPS OM INDIKATORPANEL Indikatorpanelet ændrer sig, hver gang man trykker på DISPLAY knappen. Rumtemperaturen vises Udendørstemperaturen vises Intet vises Bemærk: - De viste temperaturer er skønsmæssige og kan afvige fra de aktuelle temperaturer. - Temperaturområder i displayet: Rumtemperatur: 0 C - 40 C (Lo vises hvis under 0 C og H, ved højere end 40 C). Udendørstemperatur: -9 C - 45 C (Lo vises hvis under -9 C og H, ved højere end 45 C) vises i de første 60 sekunder, mens temperturen måles. - Når unitten ikke er i drift, kan rumtemperaturen alene vises i 5 sekunder. - Ved selvrens vil indikatorpanelet vise den resterende tid for processen. Rum- og udendørstemperatur vil ikke blive vist, heller ikke selv om der trykkes på DISPLAY knappen. 9

10 JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING VERTIKAL LUFTUDBLÆSNING Luftudblæsningsretningen er automatisk indstillet for hvert driftsindstilling for at give optimal komfort: KØL og AFFUGTNING VARME Horisontal luftstrøm Diagonal luftstrøm JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Tryk på SWING knappen på fjernbetjeningen. - De vertikale lameller vil ændre vinkel hele tiden. Tryk på SWING knappen igen, når de vertikale lameller er i den ønskede position. - Spjældet vil stoppe bevægelsen indenfor det angivne område på diagrammet. - Den justerede position vil blive lagret i hukommelsen og blive indstillet til samme position næste gang, anlægget startes. Køl og affugtning Justeringsområdet gør SWING området mindre for at forhindre kondens i at dryppe. Varme Området er bredt og luftstrømmen kan dirigeres mod gulvet. HORISONTAL LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Hold de horisontale justeringslameller som vist på tegningen og juster luftudblæsningsretningen. ADVARSEL Prøv ikke at justere de vertikale justeringslameller manuelt. - Manuel justering af de vertikale justeringslameller kan give fejl, når fjernbetjeningen bruges til justering. - Når de vertikale justeringslameller står på den laveste placering i KØL eller AFFUGTNING i længere tid, kan der opstå kondens. Sæt ikke de horisontale justeringslameller ekstremt langt til højre eller venstre i KØL med ventilatorhastigheden på SOFT i længere tid ad gangen. Der kan komme kondens på lamellerne. PROGRESSIV LUFTUDBLÆSNING Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning i køledrift eller affugtningsdrift, hvis man ikke ønsker at mærke den kolde luft. De vertikale justeringslameller sættes skråt opad for at rette den kolde luft mod loftet. Tryk på knappen i varmedrift. De vertikale justeringslameller sættes til at pege nedad for at rette den varme luft mod gulvet. 1. Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning under drift. - Fjernbetjeningen vil vise Tryk på knappen igen for at afbryde. Bemærk: - Den progressive luftudblæsning annulleres, når der trykkes på FULD KRAFT, mens den progressive luftudblæsning kører. - Hvis der ønskes progressiv luftudblæsning under FULD KRAFT, skal der trykkes på knappen progressiv luftblæsning, når FULD KRAFT funktionen er i gang. 10

11 FULD KRAFT I denne funktion kører luftkonditioneringsanlægget ved fuld kraft for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. 1. For at aktivere FULD KRAFT funktionen trykkes der på FULD KRAFT - Fjernbetjeningen vil vise - Temperaturdisplayet vil slukke. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på FULD KRAFT knappen igen. - FULD KRAFT funktionen vil også blive annulleret, hvis driftstilstand ændres, eller når unitten afbrydes. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur eller ventilatorhastighed i FULD KRAFT funktionen. PLASMACLUSTER FUNKTION Plasmacluster iongeneratoren indeni luftkonditioneringsanlægget vil frigive positive og negative plasmaclusterioner i rummet. Omtrent det samme antal positive og negative ioner udløst i luften vil reducere luftbårne skimmelsvampe. 1. Under drift trykkes på PLASMACLUSTER knappen. - Fjernbetjeningen vil vise - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på PLASMACLUSTER knappen igen. - PLASMACLUSTER lampen på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Brugen af PLASMACLUSTER funktionen vil blive husket og aktiveret næste gang, luftkonditioneringsanlægget tændes. - Tryk på DISPLAY knappen for at afbryde PLASMACLUSTER funktionen. - Hvis der trykkes på PLASMACLUSTER knappen uden at unitten er i drift, vil PLASMACLUSTER funktionen bliver udført uden at følge den valgte driftstilstand (f.eks. VARME eller KØL). Symbol for driftstilstand på fjernbetjeningen vil gå væk, og ventilatorhastigheden kan ikke sættes auto. matisk. 11

12 SELVRENS Selvrensningsfunktionen vil gøre det muligt at reducere væksten af skimmelsvampe og at tørre det indvendige af luftkonditioneringsunitten med Plasmacluster ioner. Funktionen følges af VENTILATOR eller VARME mode. Anvend funktionen ved sæsonskift. Allerede fremkomne skimmelsvampe kan ikke fjernes med denne funktion. 1. Tryk på SELVRENS knappen, når unitten ikke er i drift. - Fjernbetjeningen viser. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten tændes. - Unitten stopper driften efter 40 minutter. - Den resterende driftstid vil blive vist på TEMPERATURINDIKATOREN på indedelen i minutter. For at annullere trykkes på SELVRENS knappen. Alternativt afbrydes unitten ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur, ventilatorhastighed, luftudblæsningsretning eller timer under SELVRENS funktionen. TIMER FOR EN TIMES AFBRYDELSE Når timer for en times afbrydelse er indstillet, vil unitten automatisk afbrydes efter en time. 1. Tryk på knappen for EN TIMES AFBRYDELSE. - Fjernbetjeningen vil vise - Den orange TIMER lampe ( ) på unitten vil lyse. - Unitten vil stoppe efter en time. For at afbryde trykkes på TIMER ANNULLER (SET/C) knappen. - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. Alternativt kan afbrydes ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den røde DRIFTSLAMPE ( ) og den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Funktionen EN TIMES AFBRYDELSE har højere prioritet end TIMER ON og TIMER OFF. - Hvis EN TIMES AFBRYDELSE indstilles, når unitten ikke er i drift, vil unitten køre en time med den tidligere indstilling. - Hvis man ønsker at lade unitten køre en time mere, før EN TIMES AFBRYDELSE aktiveres, trykkes på EN TIMES AFBRYDELSE knappen igen under drift. - Hvis TIMER ON og/eller TIMER OFF er indstillet, annullerer TIMER ANNULLERING alle indstillinger. 12

13 TIMERFUNKTION Bemærk: Kontroller at uret er indstillet til den korrekte tid, førend timeren indstilles. TIMER OFF 1. Tryk på TIMER OFF knappen 2. TIMER OFF indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. TIPS OM TIMER OFF FUNKTIONEN Når TIMER OFF funktionen indstilles, vil temperaturindstillingen automatisk justeres for at forhindre, at rummet bliver for varmt eller koldt, mens man sover (Auto Sleep funktion). KØL/ AFFUGTNING - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen stige 1 C over den oprindelige temperaturindstilling. VARME - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen falde 3 C under den oprindelige temperaturindstilling. ANNULLERING AF TIMER MODE Tryk på TIMER ANNULLERINGSKNAPPEN (SET/C). - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. - Det aktuelle klokkeslet vil vises på fjernbetjeningen. BEMÆRK: - Hvis TIMER ON, TIMER OFF eller EN TIMES AFBRYDELSE er indstillet, vil TIMER ANNULLERINGEN annullere alle indstillinger. ÆNDRING AF TIDSINDSTILLING - Annuller først tidsindstillingen og indstil så påny. 13

14 TIMER ON 1. Tryk på TIMER ON knappen 2. TIMER ON indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. 4. Vælg driftsbetingelser. Unitten vil tændes før den indstillede tid for at lade rummet nå den ønskede temperatur indenfor den programmerede tid (opvågningsfunktion). KOMBINERET BRUG AF TIMER OFF OG TIMER ON FUNKTIONEN For eksempel: For at stoppe driften kl. 11:00 p.m. og genoptage driften (med den samme driftsmåde og temperaturindstilling) for at få rumtemperaturen på det ønskede niveau kl. 7:00 am. 1. Sæt TIMER OFF til 11:00 p.m. under drift. 2. Sæt TIMER On til 7:00 a.m. Pilene ( aktiveret først. ) mellem TIMER ON indikatoren og TIMER OFF indikatoren viser hvilken timer, der vil blive BEMÆRK: - Man kan IKKE programmere TIMER ON og TIMER OFF til at styre unitten ved forskellige temperaturer eller andre indstillinger. - Den ene af timerne kan programmeres til at blive aktiveret før den anden. 14

15 NØDDRIFT Anvend nøddrift når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. For at tænde: Løft frontpanelet af indedelen og tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil lyse, og unitten vil starte i AUTO drift. - Ventilatorhastighed og temperaturindstilling er sat til AUTO. For at afbryde: Tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil slukke. BEMÆRK: Hvis AUX knappen trykkes ned under normal drift, vil unitten blive afbrudt. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at trække forsyningskablet ud af stikket eller sluk for hovedafbryderen inden der udføres vedligeholdelse. RENSNING AF FILTRE - luftfiltre bør renses hver anden uge. 1. Afbryd unitten. 2. Fjern filtrene - Åben frontpanelet - Skub luftfiltrene op så de løsnes. - Træk ned i filtrene for at fjerne dem. 3. Fjern det lugtfjernende støvfilter fra luftfiltrene. 4. Rens filtrene Støvsug filtrene. Vask dem om nødvendigt med varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Tør filtrene i skyggen inden isætning. 5. Sæt de lugtfjernende støvfiltre i igen. 6. Sæt filtrene på plads. - Sæt filtrene tilbage på plads. - Luk frontpanelet. - Tryk på pilemærkerne på panelet for at sætte det ordentligt på plads. 15

16 VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF UNITTEN OG FJERNBETJENINGEN - Tør dem af med en blød klud. - Sprøjt ikke vand direkte på dem. Det kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. - Brug ikke varmt vand, fortynder, slibemiddel eller stærke rengøringsmidler. VEDLIGEHOLDELSE VED OPHØR AF SÆSON 1. Sæt unitten til SELVRENS for at lade den tørre. 2. Stop driften og træk stikket ud. Sluk hovedafbryderen hvis luftkonditioneringsanlægget har sin egen hovedafbryder. 3. Rens filtrene og sæt dem i igen. VEDLIGEHOLDELSE FØR SÆSONSTART 1. Sørg for at filtrene er rene. 2. Sørg for at der ikke står noget foran luftind- eller udgange. 3. Tjek monteringsstativet jævnligt for slitage og sørg for det står godt. UDSKIFTNING AF DET LUGTFJERNENDE STØVFILTER Filtret bør skiftes hver måned. 1. Fjern luftfilter. 2. Udskift det lugtfjernede støvfilter. 1. Fjern det gamle lugtfjernede støvfilter fra luftfiltret. 2. Sæt det nye lugtfjernende støvfilter i. 3. Monter luftfiltret igen. BEMÆRK: - Det snavsede lugtfjernende støvfilter kan ikke vaskes eller genbruges. Nyt filter fås hos forhandleren. BORTSKAFFELSE AF FILTRE. Filtrene smides ud iht. gældende affaldsregler. Det lugtfjernede støvfilter består af: - Filter: polypropylen - Ramme: polyester 16

17 YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFTEN DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE Indendørstemp. KØL Øvre grænse 32 C D.B. 23 C W.B. KØL Nedre grænse 21 C D.B. 15 C W.B VARME Øvre grænse 27 C D.B. - VARME Nedre grænse 20 C D.B. - Udendørstemp. 43 C D.B C D.B C D.B. 18 C W.B. -8,5 C D.B -9,5 C W.B D.B. = Dry bulb = tør termometer temp. W.B. = Wet-bulb = våd termometer temp. - Den indbyggede beskyttelsesanordning kan forhindre unitten i at køre, hvis den anvendes uden for dette område. - Kondensering kan dannes på luftudgangen, hvis unitten kører uafbrudt i KØL eller AFFUGTNING, når fugtigheden er over 80 %. VED STRØMSVIGT Luftkonditioneringsanlægget har en hukommelsesfunktion til lagring af indstillinger, hvis der opstår strømsvigt. Ved strømmens tilbagevenden vil unitten automatisk starte med de samme indstillinger som inden strømsvigtet, undtagen for timer indstillingerne. Hvis timerne blev indstillet før strømsvigtet, skal de genindstilles ved strømmens tilbagevenden. OPVARMNINGSFUNKTION I varmefunktion starter indendørsventilatoren først 2-5 minutter efter unitten er tændt for at forhindre, at kold luft blæses ud af unitten. AFRIMNINGSFUNKTION - Når der dannes is på varmeveksleren på udedelen i varmedrift, sørger en automatisk afrimning for varme i 5-10 minutter for at fjerne isen. Ved afrimningen stopper ventilatorerne indenfor og udenfor med at køre. - Efter afrimning starter unitten automatisk i varmedrift. VARMEVIRKNINGSGRAD (COP) - Unitten virker som en varmepumpe, der trækker varme fra friskluften og ind i rummet. Lufttemperaturen udenfor har derfor stor effekt på varmevirkningsgraden (COP). - Hvis varmevirkningsgraden reduceres på grund af lav udendørstemperatur, anbefales det at bruge alternativ varmekilde. - Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af det tvunge luftcirkuleringssystem. ENERGISPARETIPS Enkle måder at spare energi på ved brug af luftkonditioneringsanlægget. Indstil den rette temperatur - Ved at sætte termostaten 1 C højere end den ønskede temperatur i KØL og 2 C lavere i VARME spares der ca. 10% i energiforbrug. - Ved at sætte temperaturen lavere end nødvendigt i KØL forøges energiforbruget. Undlad direkte sollys og træk - Strømforbruget reduceres hvis der blændes af for direkte sollys. - Luk døre og vinduer i køle- og varmdrift. Sæt luftudblæsningsretningen så der opnås bedst mulig luftcirkulation. Hold filtrene rene for at få den bedste ydelse. Anvend timer off funktionen i størst mulig udstrækning. Træk strømforsyningskablet ud hvis unitten ikke skal bruges i længere tid. - Indedelen bruger stadig lidt strøm, selv om den ikke kører. 17

18 FØR DER RINGES EFTER SERVICE Følgende er ikke tegn på problemer Unitten kører ikke Unitten kører ikke, hvis den startes straks efter at være blevet slukket. Unitten kører ikke lige efter ændring af driftsmåde. Dette er for at beskytte den indvendige mekanisme. Vent 3 minutter førend unitten startes. Unitten afgiver ikke varm luft Unitten forvarmer eller afrimer. Lugte Lugten af tæpper og møbler, som er kommet ind i luftkond.anlægget under installationen, kan blive afgivet fra anlægget. Knagende lyde Unitten kan knage, og lyden stammer fra frontpanelet og andre komponenter, der giver sig ved temperaturændringer. Lav brummelyd Lyden opstår, når der genereres Plasmacluster ioner. Hvislelyd Fremkommer når kølemidlet løber i unitten. Vanddamp - I køledrift og affugtningsdrift kan der opstå vanddampe ved luftafgangen på grund af forskellen mellem rumtemperaturen og luften, der kommer fra unitten. - I varmedrift kan vanddampe komme fra udedelen under afrimning. Udedelen stopper ikke Ventilatoren på udedelen vil køre ca. 1 minut, efter driften er stoppet, for at afkøle unitten. Lugt fra Plasmacluster luftafgangen Det er lugten af ozon dannet i Plasmacluster iongeneratoren. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen uønsket bivirkning på helbredet. Ozonen, der udledes i luften, nedbrydes hurtigt og dets densitet i rummet vil ikke forøges. HVIS UNITTEN IKKE VIRKER, TJEKKES FØLGENDE: Hvis unitten ikke kører: Se om hovedafbryderen er slået fra, eller en sikring er gået. Hvis unitten ikke køler (eller varmer) rummet effektivt - Kontroller filtre. Hvis de er snavsede, renses de. - Sørg for at døre og vinduer er lukkede. - Se efter om noget blokerer luft til- eller afgang på udedelen. - Er der mange mennesker i rummet? Dette kan forhindre unitten i at nå den ønskede temperatur. - Kontroller termostatindstillingen. - Kontroller om der er varmeafgivende udstyr i rummet. Hvis unitten ikke modtager fjernbetjeningens signal - Kontroller om batterierne er blevet for gamle. - Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet mod unittens signalmodtagerfelt. - Kontroller at batterierne sidder rigtigt, og polerne vender rigtigt. Tilkald service hvis TEMPERATURINDIKATOREN på betjeningspanelet blinker. MAC/QXP/ Aermec vejl. IEWIHFJ IMPORTØR: H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N DK IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brugervejledning Art.nr.: 6720641489 Udgave: 2009/08 Læs brugerhåndbogen nøje igennem, før du tager produktet i brug. Brugerhåndbogen skal opbevares et sikkert sted mhp.

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere