BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster R410A HH IEWIHFJ _00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00"

Transkript

1 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ _00 S Y S T E M

2 INDHOLD SIDE Vigtige sikkerhedsmæssige oplysninger 2-3 Komponentbeskrivelse 4-5 Indstilling af lugtfjernende støvfilter 6 Anvendelse af fjernbetjening 7 Basisfunktion 8-9 Justering af luftudblæsningsretning 10 Progressiv luftstrøm 10 Drift ved fuld kraft 11 Drift med plasmacluster 11 Selvrensningsfunktion 12 Timer for en times afbrydelse Nøddrift 15 Vedligeholdelse Yderligere oplysninger vedr. drift 17 Energisparetips 17 Før opkald til service 18 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER 1. Træk ikke i strømforsyningsledningen. Forkert anvendelse af strømforsyningsledningen kan beskadige unitten og forårsage elektriske stød. 2. Undgå ophold direkte i luftstrømmen i længere tid af gangen. Det kan påvirke kroppen fysisk. 3. Vær påpasselig med rumtemperaturen, hvis luftkonditioneringsanlægget anvendes i rum med syge, børn, ældre, sengeliggende eller handicappede folk. 4. Stik aldrig noget ind i unitten, da det kan forårsage skade p.g.a. ventilatorernes høje omdrejningshastighed. 5. Sørg for at luftkonditioneringsanlægget har jordforbindelse. Tilslut ikke jordkablet til gasrør, vandrør, lysnet eller telefonkabler. Forkert jordforbindelse kan give elektriske stød. 6. Hvis der er noget unormalt med luftkonditioneringsanlægget (f.eks. at der lugter brændt) stoppes driften med det samme, og strømmen afbrydes ved hovedafbryder. 7. Udstyret skal installeres iht. de nationale bestemmelser om el-arbejde. Forkert kabeltilslutning kan forårsage overhedning af strømforsyningskabler, kontakt og elektriske udtag og derved forårsage brand. 8. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af leverandøren eller dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person. Anvend kun kabler specificeret af fabrikanten. ADVARSEL VED INSTALLATION/ FLYTNING/ REPARATION Prøv ikke at installere/ flytte eller reparere unitten selv, da forkert udført arbejde kan forårsage elektrisk stød, vandlækage, brand etc. Konsulter forhandler eller andre kvalificerede fagfolk vedr. installation/ flytning eller reparation. Dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 89/336/EEC og 73/23/EEC som ændret i 93/68/EEC. 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER ADVARSLER VED BRUG 1 Luft jævnligt ud, især hvis der anvendes gasudstyr. Utilstrækkelig udluftning kan forårsage iltmangel. 2. Rør ikke knapperne med våde hænder, da det kan give elektriske stød. 3. Afbryd strømmen ved hovedafbryderen, hvis unitten ikke skal anvendes i en længere periode. 4. Kontroller med mellemrum monteringsstativet for slitage og sørg for, at det står sikkert. 5. Stil ikke noget ovenpå udedelen. Træd ikke op på udedelen. Objektet eller personen kan falde ned og blive beskadiget/ komme til skade. 6. Unitten er beregnet til boligformål. Må ikke anvendes til dyreopdræt eller dyrkning af planter. 7. Sæt ikke en beholder med vand ovenpå unitten. Hvis der kommer vand ind i unitten, kan elisoleringen blive beskadiget og forårsage elektriske stød. 8. Bloker ikke luftindgange eller -udgange på unitten. Det kan give utilstrækkelig ydelse eller driftsproblemer. 9. Sørg for at stoppe anlægget og afbryde på hovedafbryderen før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. En ventilator kører inden i unitten, og man kan komme til skade. 10. Sprøjt/ hæld ikke vand direkte på unitten. Vand kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. 11. Udstyret må ikke anvendes af børn eller svagelige uden opsyn. Hold øje med at børn ikke leger med udstyret. FORHOLDSREGLER FOR PLACERING/ INSTALLATION - Sørg for at tilslutte luftkonditoneringsanlæggets forsyningskabel til den rette spænding og frekvens. Forkert spænding/ frekvens kan resultere i beskadigelse og muligvis brand. - Installer ikke unitten på et sted hvor brandbar gas kan lække. Det kan forårsage brand. Installer unitten på et sted med minimal støv, røg og fugt i luften. - Sæt afløbsslangen, så afløbet fungerer korrekt. Dårligt afløb kan give våde møbler etc. - Sørg for at få installeret en lækageafbryder eller hovedafbryder afhængig af installationsstedet for at undgå elektriske stød. 3

4 KOMPONENTBESKRIVELSE INDEDEL 1. AUX knap 2. Tilgang (luft) 3. Åbent panel 4. Lugtfjernende støvfilter (ikke-vaskbart) 5. Luftfiltre 6. Indikator 7. Signalmodtager 8. Vertikale justeringslameller 9. Horisontale justeringslameller 10. Afgang (luft) 11. Strømforsyningskabel 12. Fjernbetjening 13. PLASMACLUSTER lampe (blå) 14. Temperaturindikator 15. Udendørstemperatur lampe (grøn) 16. Rumtemperatur lampe (grøn) 17. Fuld kraft lampe (grøn) 18. Timer lampe (orange) 19. Driftslampe (rød) UDEDEL 20. Tilgang (luft) 21. Kølemiddelrør og forbindelseskabel 22. Afløbsslange 23. Afgang (luft) Bemærk: Units kan afvige lidt fra de angivne skitser. 4

5 FJERNBETJENING 1. Signal transmitter 2. Display (flydende krystaldisplay) 3. Plasmacluster 4. Display 5. On/off 6. Temperaturindstilling op/ned 7. Fuld kraft 8. Progressiv luftstrøm 9. Drift vælges 10. Timer tændt (for indstilling af timer) 11. Timer afbrudt (for indstilling af timer) 12. En times afbrydelse 13. Sæt tiden frem 14. Sæt tiden tilbage 15. Selvrens 16. Tidsindstilling/ annullering 17. Indikerer at batterier er under dette mærke. 18. Ur 19. Ventilator 20. Swing funktion FLYDENDE KRYSTALDISPLAY PÅ FJERN- BETJENING - Symboler på display 21. Progressiv luftstrøm 22. Selvrens 23. Plasmacluster 24. Driftstilstand: (Auto= automatisk, Heat = Varme, Dry = affugtning, Cool = Køl) 25. Termostatindstilling for automatisk drift og affugtningsdrift. 26. Temperaturindikator 27 Transmitteringssymbol 28. Fuld kraft 29. Ventilatorhastighedssymboler: (Auto = automatisk, High = Høj, Low = lav, Soft = stille) 30. Timer tændt indikator/ ur Indikerer den forudindstillede tid på timere eller indeværende tid. 31. Timer afbrudt indikator Indikerer den forudindstillede tid for timerafbrydelse eller en times afbrydelse af timer. 5

6 INDSTILLING AF LUGTFJERNENDE STØVFILTER De lugtfjernende støvfiltre er pakket som tilbehør til unitten. Når luftkonditioneringsanlægget er i drift, fjerner filtrene støv og tobaksrøg fra luften og udsender ren luft. 1. Fjern luftfiltrene. 1 Åben panelet 2 Skub forsigtigt filtrene op for at løsne dem. 3 Træk ned i luftfiltrene for at fjerne dem. 2. Sæt de lugtfjernende støvfiltre under filterstopperen på luftfiltret. 3. Monter luftfiltrene igen. 1 Sæt luftfiltrene tilbage på plads. 2 Luk det åbne panel 3 Tryk på pilemærket på panelet for at lukke det rigtigt. Forholdsregler - Filtrene er forseglet i en plastikpose for at bevare støvopsamlingseffekten. Åben ikke posen, førend filtrene skal bruges (ellers kan levetiden forkortes for filtrene). - Udsæt ikke filtrene for direkte sollys (ellers kan de blive ødelagt). 6

7 BRUG AF FJERNBETJENING ISÆTNING AF BATTERIER Brug 2 AAA (R03) batterier 1. Fjern dækselt på fjernbetjeningen. 2. Indsæt batterierne, sørg for at vende polerne rigtigt. - displayet skal vise AM 6:00 når batterierne sidder rigtigt. 3. Sæt dækslet på igen. BEMÆRK: Batterierne holder ca. 12 måneder ved normal anvendelse. De to batterier skal altid udskiftes samtidigt og skal være ens. - Hvis fjernbetjeningen ikke virker efter indsætning af batterier, tages batterierne ud og genindsættes igen efter 30 sekunder. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen hvis den ikke skal anvendes i længere tid. ANVENDELSE AF FJERNBETJENING Fjernbetjeningen skal pege imod signalmodtageren på luftkonditioneringsanlægget. Hvis impulserne modtages rigtigt, fremkommer et bip fra luftkonditioneringsanlægget. Der må ikke være forhindringer mellem transmitteren og modtageren. Fjernbetjeningen kan sende impulser i 7 meters afstand fra modtageren. ADVARSEL - Udsæt ikke signalmodtagerfeltet for direkte sollys, da det kan give driftsforstyrrelser. Træk gardin for vinduet for at holde sollyset ude. - Lysstofrør med tændspole i samme rum kan forstyrre transmissionssignalet. - Unitten kan blive påvirket af signaler fra en fjernbetjening til et tv, VCR eller andet udstyr anvendt i samme rum. - Efterlad ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller nær en radiator. Beskyt unitten og fjernbetjeningen mod fugt (kan give misfarvning) og mod rystelser (kan beskadige). INDSTILLING AF AKTUEL TID Der er to tidsindstillingsmåder: 12-timer eller 24-timer. Kl. fem om eftermiddagen kan vises som PM 5:00 i 12-timers indstilling og som 17:00 ved 24-timers indstilling. 1. Indstilling til 12-timer: Tryk på urknappen en gang. Indstilling til 24-timer. Tryk på urknappen to gange. 2. Tryk på sæt tiden frem (+)eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den aktuelle tid. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem eller tilbage. 3. Tryk på SET/C knappen. Kolon (:) blinker for at vise, at uret virker. Bemærk: Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren er i drift. 7

8 BASIS FUNKTION Tryk på MODE knappen for at vælge driftsmode. Tryk på ON/OFF knappen for at starte. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil lyse Tryk på TERMOSTAT knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan ændres i trin af 1 C indenfor et område, der er 2 C højere til 2 C lavere end den temperatur, anlægget automatisk har sat. Temperaturen kan indstilles indenfor området 18 til 32 C. Tryk på FAN knappen for at indstille ventilatorhastighed. I DRY mode er ventilatorhastigheden sat på AUTO og kan ikke ændres. Tryk på ON/OFF knappen igen for at afbryde unitten. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil slukke. 8

9 TIPS OM AUTOMATISK DRIFT I automatisk drift vælges temperatur og drift automatisk alt efter rumtemperatur og udendørstemperatur ved start af uniten. Drifts- og temperaturindstilinger: Hvis udendørstemperaturen ændrer sig, vil temperaturindstillingerne bevæge sig som vist i skemaet. TIPS OM INDIKATORPANEL Indikatorpanelet ændrer sig, hver gang man trykker på DISPLAY knappen. Rumtemperaturen vises Udendørstemperaturen vises Intet vises Bemærk: - De viste temperaturer er skønsmæssige og kan afvige fra de aktuelle temperaturer. - Temperaturområder i displayet: Rumtemperatur: 0 C - 40 C (Lo vises hvis under 0 C og H, ved højere end 40 C). Udendørstemperatur: -9 C - 45 C (Lo vises hvis under -9 C og H, ved højere end 45 C) vises i de første 60 sekunder, mens temperturen måles. - Når unitten ikke er i drift, kan rumtemperaturen alene vises i 5 sekunder. - Ved selvrens vil indikatorpanelet vise den resterende tid for processen. Rum- og udendørstemperatur vil ikke blive vist, heller ikke selv om der trykkes på DISPLAY knappen. 9

10 JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING VERTIKAL LUFTUDBLÆSNING Luftudblæsningsretningen er automatisk indstillet for hvert driftsindstilling for at give optimal komfort: KØL og AFFUGTNING VARME Horisontal luftstrøm Diagonal luftstrøm JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Tryk på SWING knappen på fjernbetjeningen. - De vertikale lameller vil ændre vinkel hele tiden. Tryk på SWING knappen igen, når de vertikale lameller er i den ønskede position. - Spjældet vil stoppe bevægelsen indenfor det angivne område på diagrammet. - Den justerede position vil blive lagret i hukommelsen og blive indstillet til samme position næste gang, anlægget startes. Køl og affugtning Justeringsområdet gør SWING området mindre for at forhindre kondens i at dryppe. Varme Området er bredt og luftstrømmen kan dirigeres mod gulvet. HORISONTAL LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Hold de horisontale justeringslameller som vist på tegningen og juster luftudblæsningsretningen. ADVARSEL Prøv ikke at justere de vertikale justeringslameller manuelt. - Manuel justering af de vertikale justeringslameller kan give fejl, når fjernbetjeningen bruges til justering. - Når de vertikale justeringslameller står på den laveste placering i KØL eller AFFUGTNING i længere tid, kan der opstå kondens. Sæt ikke de horisontale justeringslameller ekstremt langt til højre eller venstre i KØL med ventilatorhastigheden på SOFT i længere tid ad gangen. Der kan komme kondens på lamellerne. PROGRESSIV LUFTUDBLÆSNING Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning i køledrift eller affugtningsdrift, hvis man ikke ønsker at mærke den kolde luft. De vertikale justeringslameller sættes skråt opad for at rette den kolde luft mod loftet. Tryk på knappen i varmedrift. De vertikale justeringslameller sættes til at pege nedad for at rette den varme luft mod gulvet. 1. Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning under drift. - Fjernbetjeningen vil vise Tryk på knappen igen for at afbryde. Bemærk: - Den progressive luftudblæsning annulleres, når der trykkes på FULD KRAFT, mens den progressive luftudblæsning kører. - Hvis der ønskes progressiv luftudblæsning under FULD KRAFT, skal der trykkes på knappen progressiv luftblæsning, når FULD KRAFT funktionen er i gang. 10

11 FULD KRAFT I denne funktion kører luftkonditioneringsanlægget ved fuld kraft for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. 1. For at aktivere FULD KRAFT funktionen trykkes der på FULD KRAFT - Fjernbetjeningen vil vise - Temperaturdisplayet vil slukke. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på FULD KRAFT knappen igen. - FULD KRAFT funktionen vil også blive annulleret, hvis driftstilstand ændres, eller når unitten afbrydes. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur eller ventilatorhastighed i FULD KRAFT funktionen. PLASMACLUSTER FUNKTION Plasmacluster iongeneratoren indeni luftkonditioneringsanlægget vil frigive positive og negative plasmaclusterioner i rummet. Omtrent det samme antal positive og negative ioner udløst i luften vil reducere luftbårne skimmelsvampe. 1. Under drift trykkes på PLASMACLUSTER knappen. - Fjernbetjeningen vil vise - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på PLASMACLUSTER knappen igen. - PLASMACLUSTER lampen på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Brugen af PLASMACLUSTER funktionen vil blive husket og aktiveret næste gang, luftkonditioneringsanlægget tændes. - Tryk på DISPLAY knappen for at afbryde PLASMACLUSTER funktionen. - Hvis der trykkes på PLASMACLUSTER knappen uden at unitten er i drift, vil PLASMACLUSTER funktionen bliver udført uden at følge den valgte driftstilstand (f.eks. VARME eller KØL). Symbol for driftstilstand på fjernbetjeningen vil gå væk, og ventilatorhastigheden kan ikke sættes auto. matisk. 11

12 SELVRENS Selvrensningsfunktionen vil gøre det muligt at reducere væksten af skimmelsvampe og at tørre det indvendige af luftkonditioneringsunitten med Plasmacluster ioner. Funktionen følges af VENTILATOR eller VARME mode. Anvend funktionen ved sæsonskift. Allerede fremkomne skimmelsvampe kan ikke fjernes med denne funktion. 1. Tryk på SELVRENS knappen, når unitten ikke er i drift. - Fjernbetjeningen viser. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten tændes. - Unitten stopper driften efter 40 minutter. - Den resterende driftstid vil blive vist på TEMPERATURINDIKATOREN på indedelen i minutter. For at annullere trykkes på SELVRENS knappen. Alternativt afbrydes unitten ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur, ventilatorhastighed, luftudblæsningsretning eller timer under SELVRENS funktionen. TIMER FOR EN TIMES AFBRYDELSE Når timer for en times afbrydelse er indstillet, vil unitten automatisk afbrydes efter en time. 1. Tryk på knappen for EN TIMES AFBRYDELSE. - Fjernbetjeningen vil vise - Den orange TIMER lampe ( ) på unitten vil lyse. - Unitten vil stoppe efter en time. For at afbryde trykkes på TIMER ANNULLER (SET/C) knappen. - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. Alternativt kan afbrydes ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den røde DRIFTSLAMPE ( ) og den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Funktionen EN TIMES AFBRYDELSE har højere prioritet end TIMER ON og TIMER OFF. - Hvis EN TIMES AFBRYDELSE indstilles, når unitten ikke er i drift, vil unitten køre en time med den tidligere indstilling. - Hvis man ønsker at lade unitten køre en time mere, før EN TIMES AFBRYDELSE aktiveres, trykkes på EN TIMES AFBRYDELSE knappen igen under drift. - Hvis TIMER ON og/eller TIMER OFF er indstillet, annullerer TIMER ANNULLERING alle indstillinger. 12

13 TIMERFUNKTION Bemærk: Kontroller at uret er indstillet til den korrekte tid, førend timeren indstilles. TIMER OFF 1. Tryk på TIMER OFF knappen 2. TIMER OFF indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. TIPS OM TIMER OFF FUNKTIONEN Når TIMER OFF funktionen indstilles, vil temperaturindstillingen automatisk justeres for at forhindre, at rummet bliver for varmt eller koldt, mens man sover (Auto Sleep funktion). KØL/ AFFUGTNING - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen stige 1 C over den oprindelige temperaturindstilling. VARME - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen falde 3 C under den oprindelige temperaturindstilling. ANNULLERING AF TIMER MODE Tryk på TIMER ANNULLERINGSKNAPPEN (SET/C). - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. - Det aktuelle klokkeslet vil vises på fjernbetjeningen. BEMÆRK: - Hvis TIMER ON, TIMER OFF eller EN TIMES AFBRYDELSE er indstillet, vil TIMER ANNULLERINGEN annullere alle indstillinger. ÆNDRING AF TIDSINDSTILLING - Annuller først tidsindstillingen og indstil så påny. 13

14 TIMER ON 1. Tryk på TIMER ON knappen 2. TIMER ON indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. 4. Vælg driftsbetingelser. Unitten vil tændes før den indstillede tid for at lade rummet nå den ønskede temperatur indenfor den programmerede tid (opvågningsfunktion). KOMBINERET BRUG AF TIMER OFF OG TIMER ON FUNKTIONEN For eksempel: For at stoppe driften kl. 11:00 p.m. og genoptage driften (med den samme driftsmåde og temperaturindstilling) for at få rumtemperaturen på det ønskede niveau kl. 7:00 am. 1. Sæt TIMER OFF til 11:00 p.m. under drift. 2. Sæt TIMER On til 7:00 a.m. Pilene ( aktiveret først. ) mellem TIMER ON indikatoren og TIMER OFF indikatoren viser hvilken timer, der vil blive BEMÆRK: - Man kan IKKE programmere TIMER ON og TIMER OFF til at styre unitten ved forskellige temperaturer eller andre indstillinger. - Den ene af timerne kan programmeres til at blive aktiveret før den anden. 14

15 NØDDRIFT Anvend nøddrift når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. For at tænde: Løft frontpanelet af indedelen og tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil lyse, og unitten vil starte i AUTO drift. - Ventilatorhastighed og temperaturindstilling er sat til AUTO. For at afbryde: Tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil slukke. BEMÆRK: Hvis AUX knappen trykkes ned under normal drift, vil unitten blive afbrudt. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at trække forsyningskablet ud af stikket eller sluk for hovedafbryderen inden der udføres vedligeholdelse. RENSNING AF FILTRE - luftfiltre bør renses hver anden uge. 1. Afbryd unitten. 2. Fjern filtrene - Åben frontpanelet - Skub luftfiltrene op så de løsnes. - Træk ned i filtrene for at fjerne dem. 3. Fjern det lugtfjernende støvfilter fra luftfiltrene. 4. Rens filtrene Støvsug filtrene. Vask dem om nødvendigt med varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Tør filtrene i skyggen inden isætning. 5. Sæt de lugtfjernende støvfiltre i igen. 6. Sæt filtrene på plads. - Sæt filtrene tilbage på plads. - Luk frontpanelet. - Tryk på pilemærkerne på panelet for at sætte det ordentligt på plads. 15

16 VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF UNITTEN OG FJERNBETJENINGEN - Tør dem af med en blød klud. - Sprøjt ikke vand direkte på dem. Det kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. - Brug ikke varmt vand, fortynder, slibemiddel eller stærke rengøringsmidler. VEDLIGEHOLDELSE VED OPHØR AF SÆSON 1. Sæt unitten til SELVRENS for at lade den tørre. 2. Stop driften og træk stikket ud. Sluk hovedafbryderen hvis luftkonditioneringsanlægget har sin egen hovedafbryder. 3. Rens filtrene og sæt dem i igen. VEDLIGEHOLDELSE FØR SÆSONSTART 1. Sørg for at filtrene er rene. 2. Sørg for at der ikke står noget foran luftind- eller udgange. 3. Tjek monteringsstativet jævnligt for slitage og sørg for det står godt. UDSKIFTNING AF DET LUGTFJERNENDE STØVFILTER Filtret bør skiftes hver måned. 1. Fjern luftfilter. 2. Udskift det lugtfjernede støvfilter. 1. Fjern det gamle lugtfjernede støvfilter fra luftfiltret. 2. Sæt det nye lugtfjernende støvfilter i. 3. Monter luftfiltret igen. BEMÆRK: - Det snavsede lugtfjernende støvfilter kan ikke vaskes eller genbruges. Nyt filter fås hos forhandleren. BORTSKAFFELSE AF FILTRE. Filtrene smides ud iht. gældende affaldsregler. Det lugtfjernede støvfilter består af: - Filter: polypropylen - Ramme: polyester 16

17 YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFTEN DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE Indendørstemp. KØL Øvre grænse 32 C D.B. 23 C W.B. KØL Nedre grænse 21 C D.B. 15 C W.B VARME Øvre grænse 27 C D.B. - VARME Nedre grænse 20 C D.B. - Udendørstemp. 43 C D.B C D.B C D.B. 18 C W.B. -8,5 C D.B -9,5 C W.B D.B. = Dry bulb = tør termometer temp. W.B. = Wet-bulb = våd termometer temp. - Den indbyggede beskyttelsesanordning kan forhindre unitten i at køre, hvis den anvendes uden for dette område. - Kondensering kan dannes på luftudgangen, hvis unitten kører uafbrudt i KØL eller AFFUGTNING, når fugtigheden er over 80 %. VED STRØMSVIGT Luftkonditioneringsanlægget har en hukommelsesfunktion til lagring af indstillinger, hvis der opstår strømsvigt. Ved strømmens tilbagevenden vil unitten automatisk starte med de samme indstillinger som inden strømsvigtet, undtagen for timer indstillingerne. Hvis timerne blev indstillet før strømsvigtet, skal de genindstilles ved strømmens tilbagevenden. OPVARMNINGSFUNKTION I varmefunktion starter indendørsventilatoren først 2-5 minutter efter unitten er tændt for at forhindre, at kold luft blæses ud af unitten. AFRIMNINGSFUNKTION - Når der dannes is på varmeveksleren på udedelen i varmedrift, sørger en automatisk afrimning for varme i 5-10 minutter for at fjerne isen. Ved afrimningen stopper ventilatorerne indenfor og udenfor med at køre. - Efter afrimning starter unitten automatisk i varmedrift. VARMEVIRKNINGSGRAD (COP) - Unitten virker som en varmepumpe, der trækker varme fra friskluften og ind i rummet. Lufttemperaturen udenfor har derfor stor effekt på varmevirkningsgraden (COP). - Hvis varmevirkningsgraden reduceres på grund af lav udendørstemperatur, anbefales det at bruge alternativ varmekilde. - Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af det tvunge luftcirkuleringssystem. ENERGISPARETIPS Enkle måder at spare energi på ved brug af luftkonditioneringsanlægget. Indstil den rette temperatur - Ved at sætte termostaten 1 C højere end den ønskede temperatur i KØL og 2 C lavere i VARME spares der ca. 10% i energiforbrug. - Ved at sætte temperaturen lavere end nødvendigt i KØL forøges energiforbruget. Undlad direkte sollys og træk - Strømforbruget reduceres hvis der blændes af for direkte sollys. - Luk døre og vinduer i køle- og varmdrift. Sæt luftudblæsningsretningen så der opnås bedst mulig luftcirkulation. Hold filtrene rene for at få den bedste ydelse. Anvend timer off funktionen i størst mulig udstrækning. Træk strømforsyningskablet ud hvis unitten ikke skal bruges i længere tid. - Indedelen bruger stadig lidt strøm, selv om den ikke kører. 17

18 FØR DER RINGES EFTER SERVICE Følgende er ikke tegn på problemer Unitten kører ikke Unitten kører ikke, hvis den startes straks efter at være blevet slukket. Unitten kører ikke lige efter ændring af driftsmåde. Dette er for at beskytte den indvendige mekanisme. Vent 3 minutter førend unitten startes. Unitten afgiver ikke varm luft Unitten forvarmer eller afrimer. Lugte Lugten af tæpper og møbler, som er kommet ind i luftkond.anlægget under installationen, kan blive afgivet fra anlægget. Knagende lyde Unitten kan knage, og lyden stammer fra frontpanelet og andre komponenter, der giver sig ved temperaturændringer. Lav brummelyd Lyden opstår, når der genereres Plasmacluster ioner. Hvislelyd Fremkommer når kølemidlet løber i unitten. Vanddamp - I køledrift og affugtningsdrift kan der opstå vanddampe ved luftafgangen på grund af forskellen mellem rumtemperaturen og luften, der kommer fra unitten. - I varmedrift kan vanddampe komme fra udedelen under afrimning. Udedelen stopper ikke Ventilatoren på udedelen vil køre ca. 1 minut, efter driften er stoppet, for at afkøle unitten. Lugt fra Plasmacluster luftafgangen Det er lugten af ozon dannet i Plasmacluster iongeneratoren. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen uønsket bivirkning på helbredet. Ozonen, der udledes i luften, nedbrydes hurtigt og dets densitet i rummet vil ikke forøges. HVIS UNITTEN IKKE VIRKER, TJEKKES FØLGENDE: Hvis unitten ikke kører: Se om hovedafbryderen er slået fra, eller en sikring er gået. Hvis unitten ikke køler (eller varmer) rummet effektivt - Kontroller filtre. Hvis de er snavsede, renses de. - Sørg for at døre og vinduer er lukkede. - Se efter om noget blokerer luft til- eller afgang på udedelen. - Er der mange mennesker i rummet? Dette kan forhindre unitten i at nå den ønskede temperatur. - Kontroller termostatindstillingen. - Kontroller om der er varmeafgivende udstyr i rummet. Hvis unitten ikke modtager fjernbetjeningens signal - Kontroller om batterierne er blevet for gamle. - Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet mod unittens signalmodtagerfelt. - Kontroller at batterierne sidder rigtigt, og polerne vender rigtigt. Tilkald service hvis TEMPERATURINDIKATOREN på betjeningspanelet blinker. MAC/QXP/ Aermec vejl. IEWIHFJ IMPORTØR: H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Ekstra driftsbeskrivelser 3 Tips til energibesparelser 3 Beskrivelse af delene 4 Brug af

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW med TLW remote infrarød kontrol Max/QXP/ Aermec vejl. IFCWFX - juni 2005 Erstatter: 67829.04_02 / 0404 IFCWFX 0501 67829.04_03

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning Multisplit, Inverter, varmepumpe, luftkonditionering MIH MIHP R410A ISO 9001 - Cert. nº 0128/3 C E R T I F I E D Q U A L I T Y S Y

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Vægmonteret fan coil

Vægmonteret fan coil Vægmonteret fan coil Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse - fejlfinding 1 Hovedkomponenter - Beskrivelse af komponenterne 2 Generel information - emballering - vigtig information 3 Anvendelsesområde - Air

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H H H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EWI-H Plasmacluster R410A C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0407 69204.50_01

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave: 1.2. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave: 1.2. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A da IVT Nordic Inverter Brugervejledning Art. nr.: 0579 Udgave:. Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL AY-XP09FR-N AY-XPFR-N AY-XPGR-N UDENDØRSDEL AE-X09FR-N AE-XFR-N AE-XGR-N INDHOLD INDHOLD...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H H H H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Splitanlæg væg WGH Multisplitanlæg væg MGH BETJENINGSVEJLEDNING Splitanlæg for vægmontage. Læs manualen før ibrugtagning. Lad kun autoriserede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC Udedel AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

BRUGERMANUAL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL HIYASU

BRUGERMANUAL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL HIYASU BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER HIYASU INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk VÆG MODEL Indedel ASYG09LECB ASYG12LECB Udedel AOYG09LECAN AOYG12LECAN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse: Brugermanual SRF5ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S Indholdsfortegnelse: Sikkerhed 3 Navne på dele og funktioner 5 Brug af fjernbetjening 6 Installation af units i samme rum 6 Børnesikring 7 Drift og display

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere