BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster R410A HH IEWIHFJ _00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00"

Transkript

1 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ _00 S Y S T E M

2 INDHOLD SIDE Vigtige sikkerhedsmæssige oplysninger 2-3 Komponentbeskrivelse 4-5 Indstilling af lugtfjernende støvfilter 6 Anvendelse af fjernbetjening 7 Basisfunktion 8-9 Justering af luftudblæsningsretning 10 Progressiv luftstrøm 10 Drift ved fuld kraft 11 Drift med plasmacluster 11 Selvrensningsfunktion 12 Timer for en times afbrydelse Nøddrift 15 Vedligeholdelse Yderligere oplysninger vedr. drift 17 Energisparetips 17 Før opkald til service 18 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER 1. Træk ikke i strømforsyningsledningen. Forkert anvendelse af strømforsyningsledningen kan beskadige unitten og forårsage elektriske stød. 2. Undgå ophold direkte i luftstrømmen i længere tid af gangen. Det kan påvirke kroppen fysisk. 3. Vær påpasselig med rumtemperaturen, hvis luftkonditioneringsanlægget anvendes i rum med syge, børn, ældre, sengeliggende eller handicappede folk. 4. Stik aldrig noget ind i unitten, da det kan forårsage skade p.g.a. ventilatorernes høje omdrejningshastighed. 5. Sørg for at luftkonditioneringsanlægget har jordforbindelse. Tilslut ikke jordkablet til gasrør, vandrør, lysnet eller telefonkabler. Forkert jordforbindelse kan give elektriske stød. 6. Hvis der er noget unormalt med luftkonditioneringsanlægget (f.eks. at der lugter brændt) stoppes driften med det samme, og strømmen afbrydes ved hovedafbryder. 7. Udstyret skal installeres iht. de nationale bestemmelser om el-arbejde. Forkert kabeltilslutning kan forårsage overhedning af strømforsyningskabler, kontakt og elektriske udtag og derved forårsage brand. 8. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af leverandøren eller dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person. Anvend kun kabler specificeret af fabrikanten. ADVARSEL VED INSTALLATION/ FLYTNING/ REPARATION Prøv ikke at installere/ flytte eller reparere unitten selv, da forkert udført arbejde kan forårsage elektrisk stød, vandlækage, brand etc. Konsulter forhandler eller andre kvalificerede fagfolk vedr. installation/ flytning eller reparation. Dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 89/336/EEC og 73/23/EEC som ændret i 93/68/EEC. 2

3 VIGTIGE SIKKERHEDSMÆSSIGE OPLYSNINGER ADVARSLER VED BRUG 1 Luft jævnligt ud, især hvis der anvendes gasudstyr. Utilstrækkelig udluftning kan forårsage iltmangel. 2. Rør ikke knapperne med våde hænder, da det kan give elektriske stød. 3. Afbryd strømmen ved hovedafbryderen, hvis unitten ikke skal anvendes i en længere periode. 4. Kontroller med mellemrum monteringsstativet for slitage og sørg for, at det står sikkert. 5. Stil ikke noget ovenpå udedelen. Træd ikke op på udedelen. Objektet eller personen kan falde ned og blive beskadiget/ komme til skade. 6. Unitten er beregnet til boligformål. Må ikke anvendes til dyreopdræt eller dyrkning af planter. 7. Sæt ikke en beholder med vand ovenpå unitten. Hvis der kommer vand ind i unitten, kan elisoleringen blive beskadiget og forårsage elektriske stød. 8. Bloker ikke luftindgange eller -udgange på unitten. Det kan give utilstrækkelig ydelse eller driftsproblemer. 9. Sørg for at stoppe anlægget og afbryde på hovedafbryderen før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. En ventilator kører inden i unitten, og man kan komme til skade. 10. Sprøjt/ hæld ikke vand direkte på unitten. Vand kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. 11. Udstyret må ikke anvendes af børn eller svagelige uden opsyn. Hold øje med at børn ikke leger med udstyret. FORHOLDSREGLER FOR PLACERING/ INSTALLATION - Sørg for at tilslutte luftkonditoneringsanlæggets forsyningskabel til den rette spænding og frekvens. Forkert spænding/ frekvens kan resultere i beskadigelse og muligvis brand. - Installer ikke unitten på et sted hvor brandbar gas kan lække. Det kan forårsage brand. Installer unitten på et sted med minimal støv, røg og fugt i luften. - Sæt afløbsslangen, så afløbet fungerer korrekt. Dårligt afløb kan give våde møbler etc. - Sørg for at få installeret en lækageafbryder eller hovedafbryder afhængig af installationsstedet for at undgå elektriske stød. 3

4 KOMPONENTBESKRIVELSE INDEDEL 1. AUX knap 2. Tilgang (luft) 3. Åbent panel 4. Lugtfjernende støvfilter (ikke-vaskbart) 5. Luftfiltre 6. Indikator 7. Signalmodtager 8. Vertikale justeringslameller 9. Horisontale justeringslameller 10. Afgang (luft) 11. Strømforsyningskabel 12. Fjernbetjening 13. PLASMACLUSTER lampe (blå) 14. Temperaturindikator 15. Udendørstemperatur lampe (grøn) 16. Rumtemperatur lampe (grøn) 17. Fuld kraft lampe (grøn) 18. Timer lampe (orange) 19. Driftslampe (rød) UDEDEL 20. Tilgang (luft) 21. Kølemiddelrør og forbindelseskabel 22. Afløbsslange 23. Afgang (luft) Bemærk: Units kan afvige lidt fra de angivne skitser. 4

5 FJERNBETJENING 1. Signal transmitter 2. Display (flydende krystaldisplay) 3. Plasmacluster 4. Display 5. On/off 6. Temperaturindstilling op/ned 7. Fuld kraft 8. Progressiv luftstrøm 9. Drift vælges 10. Timer tændt (for indstilling af timer) 11. Timer afbrudt (for indstilling af timer) 12. En times afbrydelse 13. Sæt tiden frem 14. Sæt tiden tilbage 15. Selvrens 16. Tidsindstilling/ annullering 17. Indikerer at batterier er under dette mærke. 18. Ur 19. Ventilator 20. Swing funktion FLYDENDE KRYSTALDISPLAY PÅ FJERN- BETJENING - Symboler på display 21. Progressiv luftstrøm 22. Selvrens 23. Plasmacluster 24. Driftstilstand: (Auto= automatisk, Heat = Varme, Dry = affugtning, Cool = Køl) 25. Termostatindstilling for automatisk drift og affugtningsdrift. 26. Temperaturindikator 27 Transmitteringssymbol 28. Fuld kraft 29. Ventilatorhastighedssymboler: (Auto = automatisk, High = Høj, Low = lav, Soft = stille) 30. Timer tændt indikator/ ur Indikerer den forudindstillede tid på timere eller indeværende tid. 31. Timer afbrudt indikator Indikerer den forudindstillede tid for timerafbrydelse eller en times afbrydelse af timer. 5

6 INDSTILLING AF LUGTFJERNENDE STØVFILTER De lugtfjernende støvfiltre er pakket som tilbehør til unitten. Når luftkonditioneringsanlægget er i drift, fjerner filtrene støv og tobaksrøg fra luften og udsender ren luft. 1. Fjern luftfiltrene. 1 Åben panelet 2 Skub forsigtigt filtrene op for at løsne dem. 3 Træk ned i luftfiltrene for at fjerne dem. 2. Sæt de lugtfjernende støvfiltre under filterstopperen på luftfiltret. 3. Monter luftfiltrene igen. 1 Sæt luftfiltrene tilbage på plads. 2 Luk det åbne panel 3 Tryk på pilemærket på panelet for at lukke det rigtigt. Forholdsregler - Filtrene er forseglet i en plastikpose for at bevare støvopsamlingseffekten. Åben ikke posen, førend filtrene skal bruges (ellers kan levetiden forkortes for filtrene). - Udsæt ikke filtrene for direkte sollys (ellers kan de blive ødelagt). 6

7 BRUG AF FJERNBETJENING ISÆTNING AF BATTERIER Brug 2 AAA (R03) batterier 1. Fjern dækselt på fjernbetjeningen. 2. Indsæt batterierne, sørg for at vende polerne rigtigt. - displayet skal vise AM 6:00 når batterierne sidder rigtigt. 3. Sæt dækslet på igen. BEMÆRK: Batterierne holder ca. 12 måneder ved normal anvendelse. De to batterier skal altid udskiftes samtidigt og skal være ens. - Hvis fjernbetjeningen ikke virker efter indsætning af batterier, tages batterierne ud og genindsættes igen efter 30 sekunder. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen hvis den ikke skal anvendes i længere tid. ANVENDELSE AF FJERNBETJENING Fjernbetjeningen skal pege imod signalmodtageren på luftkonditioneringsanlægget. Hvis impulserne modtages rigtigt, fremkommer et bip fra luftkonditioneringsanlægget. Der må ikke være forhindringer mellem transmitteren og modtageren. Fjernbetjeningen kan sende impulser i 7 meters afstand fra modtageren. ADVARSEL - Udsæt ikke signalmodtagerfeltet for direkte sollys, da det kan give driftsforstyrrelser. Træk gardin for vinduet for at holde sollyset ude. - Lysstofrør med tændspole i samme rum kan forstyrre transmissionssignalet. - Unitten kan blive påvirket af signaler fra en fjernbetjening til et tv, VCR eller andet udstyr anvendt i samme rum. - Efterlad ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller nær en radiator. Beskyt unitten og fjernbetjeningen mod fugt (kan give misfarvning) og mod rystelser (kan beskadige). INDSTILLING AF AKTUEL TID Der er to tidsindstillingsmåder: 12-timer eller 24-timer. Kl. fem om eftermiddagen kan vises som PM 5:00 i 12-timers indstilling og som 17:00 ved 24-timers indstilling. 1. Indstilling til 12-timer: Tryk på urknappen en gang. Indstilling til 24-timer. Tryk på urknappen to gange. 2. Tryk på sæt tiden frem (+)eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den aktuelle tid. Hold knappen nede for at gå hurtigt frem eller tilbage. 3. Tryk på SET/C knappen. Kolon (:) blinker for at vise, at uret virker. Bemærk: Den aktuelle tid kan ikke indstilles, når timeren er i drift. 7

8 BASIS FUNKTION Tryk på MODE knappen for at vælge driftsmode. Tryk på ON/OFF knappen for at starte. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil lyse Tryk på TERMOSTAT knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan ændres i trin af 1 C indenfor et område, der er 2 C højere til 2 C lavere end den temperatur, anlægget automatisk har sat. Temperaturen kan indstilles indenfor området 18 til 32 C. Tryk på FAN knappen for at indstille ventilatorhastighed. I DRY mode er ventilatorhastigheden sat på AUTO og kan ikke ændres. Tryk på ON/OFF knappen igen for at afbryde unitten. Den røde DRIFTSLAMPE på unitten vil slukke. 8

9 TIPS OM AUTOMATISK DRIFT I automatisk drift vælges temperatur og drift automatisk alt efter rumtemperatur og udendørstemperatur ved start af uniten. Drifts- og temperaturindstilinger: Hvis udendørstemperaturen ændrer sig, vil temperaturindstillingerne bevæge sig som vist i skemaet. TIPS OM INDIKATORPANEL Indikatorpanelet ændrer sig, hver gang man trykker på DISPLAY knappen. Rumtemperaturen vises Udendørstemperaturen vises Intet vises Bemærk: - De viste temperaturer er skønsmæssige og kan afvige fra de aktuelle temperaturer. - Temperaturområder i displayet: Rumtemperatur: 0 C - 40 C (Lo vises hvis under 0 C og H, ved højere end 40 C). Udendørstemperatur: -9 C - 45 C (Lo vises hvis under -9 C og H, ved højere end 45 C) vises i de første 60 sekunder, mens temperturen måles. - Når unitten ikke er i drift, kan rumtemperaturen alene vises i 5 sekunder. - Ved selvrens vil indikatorpanelet vise den resterende tid for processen. Rum- og udendørstemperatur vil ikke blive vist, heller ikke selv om der trykkes på DISPLAY knappen. 9

10 JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING VERTIKAL LUFTUDBLÆSNING Luftudblæsningsretningen er automatisk indstillet for hvert driftsindstilling for at give optimal komfort: KØL og AFFUGTNING VARME Horisontal luftstrøm Diagonal luftstrøm JUSTERING AF LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Tryk på SWING knappen på fjernbetjeningen. - De vertikale lameller vil ændre vinkel hele tiden. Tryk på SWING knappen igen, når de vertikale lameller er i den ønskede position. - Spjældet vil stoppe bevægelsen indenfor det angivne område på diagrammet. - Den justerede position vil blive lagret i hukommelsen og blive indstillet til samme position næste gang, anlægget startes. Køl og affugtning Justeringsområdet gør SWING området mindre for at forhindre kondens i at dryppe. Varme Området er bredt og luftstrømmen kan dirigeres mod gulvet. HORISONTAL LUFTUDBLÆSNINGSRETNING Hold de horisontale justeringslameller som vist på tegningen og juster luftudblæsningsretningen. ADVARSEL Prøv ikke at justere de vertikale justeringslameller manuelt. - Manuel justering af de vertikale justeringslameller kan give fejl, når fjernbetjeningen bruges til justering. - Når de vertikale justeringslameller står på den laveste placering i KØL eller AFFUGTNING i længere tid, kan der opstå kondens. Sæt ikke de horisontale justeringslameller ekstremt langt til højre eller venstre i KØL med ventilatorhastigheden på SOFT i længere tid ad gangen. Der kan komme kondens på lamellerne. PROGRESSIV LUFTUDBLÆSNING Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning i køledrift eller affugtningsdrift, hvis man ikke ønsker at mærke den kolde luft. De vertikale justeringslameller sættes skråt opad for at rette den kolde luft mod loftet. Tryk på knappen i varmedrift. De vertikale justeringslameller sættes til at pege nedad for at rette den varme luft mod gulvet. 1. Tryk på knappen Progressiv luftudblæsning under drift. - Fjernbetjeningen vil vise Tryk på knappen igen for at afbryde. Bemærk: - Den progressive luftudblæsning annulleres, når der trykkes på FULD KRAFT, mens den progressive luftudblæsning kører. - Hvis der ønskes progressiv luftudblæsning under FULD KRAFT, skal der trykkes på knappen progressiv luftblæsning, når FULD KRAFT funktionen er i gang. 10

11 FULD KRAFT I denne funktion kører luftkonditioneringsanlægget ved fuld kraft for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. 1. For at aktivere FULD KRAFT funktionen trykkes der på FULD KRAFT - Fjernbetjeningen vil vise - Temperaturdisplayet vil slukke. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på FULD KRAFT knappen igen. - FULD KRAFT funktionen vil også blive annulleret, hvis driftstilstand ændres, eller når unitten afbrydes. - Den grønne lampe FULD KRAFT ( ) ) på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur eller ventilatorhastighed i FULD KRAFT funktionen. PLASMACLUSTER FUNKTION Plasmacluster iongeneratoren indeni luftkonditioneringsanlægget vil frigive positive og negative plasmaclusterioner i rummet. Omtrent det samme antal positive og negative ioner udløst i luften vil reducere luftbårne skimmelsvampe. 1. Under drift trykkes på PLASMACLUSTER knappen. - Fjernbetjeningen vil vise - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil lyse. For at afbryde trykkes på PLASMACLUSTER knappen igen. - PLASMACLUSTER lampen på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Brugen af PLASMACLUSTER funktionen vil blive husket og aktiveret næste gang, luftkonditioneringsanlægget tændes. - Tryk på DISPLAY knappen for at afbryde PLASMACLUSTER funktionen. - Hvis der trykkes på PLASMACLUSTER knappen uden at unitten er i drift, vil PLASMACLUSTER funktionen bliver udført uden at følge den valgte driftstilstand (f.eks. VARME eller KØL). Symbol for driftstilstand på fjernbetjeningen vil gå væk, og ventilatorhastigheden kan ikke sættes auto. matisk. 11

12 SELVRENS Selvrensningsfunktionen vil gøre det muligt at reducere væksten af skimmelsvampe og at tørre det indvendige af luftkonditioneringsunitten med Plasmacluster ioner. Funktionen følges af VENTILATOR eller VARME mode. Anvend funktionen ved sæsonskift. Allerede fremkomne skimmelsvampe kan ikke fjernes med denne funktion. 1. Tryk på SELVRENS knappen, når unitten ikke er i drift. - Fjernbetjeningen viser. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten tændes. - Unitten stopper driften efter 40 minutter. - Den resterende driftstid vil blive vist på TEMPERATURINDIKATOREN på indedelen i minutter. For at annullere trykkes på SELVRENS knappen. Alternativt afbrydes unitten ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den blå PLASMACLUSTER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: Man kan ikke indstille temperatur, ventilatorhastighed, luftudblæsningsretning eller timer under SELVRENS funktionen. TIMER FOR EN TIMES AFBRYDELSE Når timer for en times afbrydelse er indstillet, vil unitten automatisk afbrydes efter en time. 1. Tryk på knappen for EN TIMES AFBRYDELSE. - Fjernbetjeningen vil vise - Den orange TIMER lampe ( ) på unitten vil lyse. - Unitten vil stoppe efter en time. For at afbryde trykkes på TIMER ANNULLER (SET/C) knappen. - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. Alternativt kan afbrydes ved at trykke på ON/OFF knappen. - Den røde DRIFTSLAMPE ( ) og den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. BEMÆRK: - Funktionen EN TIMES AFBRYDELSE har højere prioritet end TIMER ON og TIMER OFF. - Hvis EN TIMES AFBRYDELSE indstilles, når unitten ikke er i drift, vil unitten køre en time med den tidligere indstilling. - Hvis man ønsker at lade unitten køre en time mere, før EN TIMES AFBRYDELSE aktiveres, trykkes på EN TIMES AFBRYDELSE knappen igen under drift. - Hvis TIMER ON og/eller TIMER OFF er indstillet, annullerer TIMER ANNULLERING alle indstillinger. 12

13 TIMERFUNKTION Bemærk: Kontroller at uret er indstillet til den korrekte tid, førend timeren indstilles. TIMER OFF 1. Tryk på TIMER OFF knappen 2. TIMER OFF indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. TIPS OM TIMER OFF FUNKTIONEN Når TIMER OFF funktionen indstilles, vil temperaturindstillingen automatisk justeres for at forhindre, at rummet bliver for varmt eller koldt, mens man sover (Auto Sleep funktion). KØL/ AFFUGTNING - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen stige 1 C over den oprindelige temperaturindstilling. VARME - En time efter timerfunktionen begynder, vil temperaturindstillingen falde 3 C under den oprindelige temperaturindstilling. ANNULLERING AF TIMER MODE Tryk på TIMER ANNULLERINGSKNAPPEN (SET/C). - Den orange TIMER lampe på unitten vil slukke. - Det aktuelle klokkeslet vil vises på fjernbetjeningen. BEMÆRK: - Hvis TIMER ON, TIMER OFF eller EN TIMES AFBRYDELSE er indstillet, vil TIMER ANNULLERINGEN annullere alle indstillinger. ÆNDRING AF TIDSINDSTILLING - Annuller først tidsindstillingen og indstil så påny. 13

14 TIMER ON 1. Tryk på TIMER ON knappen 2. TIMER ON indikatoren vil blinke; tryk på knappen sæt tiden frem (+) eller sæt tiden tilbage (-) for at sætte den ønskede tid. (Tiden kan sættes i trin af 10 minutter). 3. Peg med fjernbetjeningen på signalmodtagervinduet på unitten og tryk på TIMER INDSTILLING (SET/C). - Den orange TIMER lampe vil lyse. - Unitten vil afgive et bip, når signalet modtages. 4. Vælg driftsbetingelser. Unitten vil tændes før den indstillede tid for at lade rummet nå den ønskede temperatur indenfor den programmerede tid (opvågningsfunktion). KOMBINERET BRUG AF TIMER OFF OG TIMER ON FUNKTIONEN For eksempel: For at stoppe driften kl. 11:00 p.m. og genoptage driften (med den samme driftsmåde og temperaturindstilling) for at få rumtemperaturen på det ønskede niveau kl. 7:00 am. 1. Sæt TIMER OFF til 11:00 p.m. under drift. 2. Sæt TIMER On til 7:00 a.m. Pilene ( aktiveret først. ) mellem TIMER ON indikatoren og TIMER OFF indikatoren viser hvilken timer, der vil blive BEMÆRK: - Man kan IKKE programmere TIMER ON og TIMER OFF til at styre unitten ved forskellige temperaturer eller andre indstillinger. - Den ene af timerne kan programmeres til at blive aktiveret før den anden. 14

15 NØDDRIFT Anvend nøddrift når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. For at tænde: Løft frontpanelet af indedelen og tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil lyse, og unitten vil starte i AUTO drift. - Ventilatorhastighed og temperaturindstilling er sat til AUTO. For at afbryde: Tryk på AUX knappen på betjeningspanelet. - Den røde driftslampe vil slukke. BEMÆRK: Hvis AUX knappen trykkes ned under normal drift, vil unitten blive afbrudt. VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at trække forsyningskablet ud af stikket eller sluk for hovedafbryderen inden der udføres vedligeholdelse. RENSNING AF FILTRE - luftfiltre bør renses hver anden uge. 1. Afbryd unitten. 2. Fjern filtrene - Åben frontpanelet - Skub luftfiltrene op så de løsnes. - Træk ned i filtrene for at fjerne dem. 3. Fjern det lugtfjernende støvfilter fra luftfiltrene. 4. Rens filtrene Støvsug filtrene. Vask dem om nødvendigt med varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Tør filtrene i skyggen inden isætning. 5. Sæt de lugtfjernende støvfiltre i igen. 6. Sæt filtrene på plads. - Sæt filtrene tilbage på plads. - Luk frontpanelet. - Tryk på pilemærkerne på panelet for at sætte det ordentligt på plads. 15

16 VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF UNITTEN OG FJERNBETJENINGEN - Tør dem af med en blød klud. - Sprøjt ikke vand direkte på dem. Det kan forårsage elektriske stød eller beskadige udstyret. - Brug ikke varmt vand, fortynder, slibemiddel eller stærke rengøringsmidler. VEDLIGEHOLDELSE VED OPHØR AF SÆSON 1. Sæt unitten til SELVRENS for at lade den tørre. 2. Stop driften og træk stikket ud. Sluk hovedafbryderen hvis luftkonditioneringsanlægget har sin egen hovedafbryder. 3. Rens filtrene og sæt dem i igen. VEDLIGEHOLDELSE FØR SÆSONSTART 1. Sørg for at filtrene er rene. 2. Sørg for at der ikke står noget foran luftind- eller udgange. 3. Tjek monteringsstativet jævnligt for slitage og sørg for det står godt. UDSKIFTNING AF DET LUGTFJERNENDE STØVFILTER Filtret bør skiftes hver måned. 1. Fjern luftfilter. 2. Udskift det lugtfjernede støvfilter. 1. Fjern det gamle lugtfjernede støvfilter fra luftfiltret. 2. Sæt det nye lugtfjernende støvfilter i. 3. Monter luftfiltret igen. BEMÆRK: - Det snavsede lugtfjernende støvfilter kan ikke vaskes eller genbruges. Nyt filter fås hos forhandleren. BORTSKAFFELSE AF FILTRE. Filtrene smides ud iht. gældende affaldsregler. Det lugtfjernede støvfilter består af: - Filter: polypropylen - Ramme: polyester 16

17 YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFTEN DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE Indendørstemp. KØL Øvre grænse 32 C D.B. 23 C W.B. KØL Nedre grænse 21 C D.B. 15 C W.B VARME Øvre grænse 27 C D.B. - VARME Nedre grænse 20 C D.B. - Udendørstemp. 43 C D.B C D.B C D.B. 18 C W.B. -8,5 C D.B -9,5 C W.B D.B. = Dry bulb = tør termometer temp. W.B. = Wet-bulb = våd termometer temp. - Den indbyggede beskyttelsesanordning kan forhindre unitten i at køre, hvis den anvendes uden for dette område. - Kondensering kan dannes på luftudgangen, hvis unitten kører uafbrudt i KØL eller AFFUGTNING, når fugtigheden er over 80 %. VED STRØMSVIGT Luftkonditioneringsanlægget har en hukommelsesfunktion til lagring af indstillinger, hvis der opstår strømsvigt. Ved strømmens tilbagevenden vil unitten automatisk starte med de samme indstillinger som inden strømsvigtet, undtagen for timer indstillingerne. Hvis timerne blev indstillet før strømsvigtet, skal de genindstilles ved strømmens tilbagevenden. OPVARMNINGSFUNKTION I varmefunktion starter indendørsventilatoren først 2-5 minutter efter unitten er tændt for at forhindre, at kold luft blæses ud af unitten. AFRIMNINGSFUNKTION - Når der dannes is på varmeveksleren på udedelen i varmedrift, sørger en automatisk afrimning for varme i 5-10 minutter for at fjerne isen. Ved afrimningen stopper ventilatorerne indenfor og udenfor med at køre. - Efter afrimning starter unitten automatisk i varmedrift. VARMEVIRKNINGSGRAD (COP) - Unitten virker som en varmepumpe, der trækker varme fra friskluften og ind i rummet. Lufttemperaturen udenfor har derfor stor effekt på varmevirkningsgraden (COP). - Hvis varmevirkningsgraden reduceres på grund af lav udendørstemperatur, anbefales det at bruge alternativ varmekilde. - Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af det tvunge luftcirkuleringssystem. ENERGISPARETIPS Enkle måder at spare energi på ved brug af luftkonditioneringsanlægget. Indstil den rette temperatur - Ved at sætte termostaten 1 C højere end den ønskede temperatur i KØL og 2 C lavere i VARME spares der ca. 10% i energiforbrug. - Ved at sætte temperaturen lavere end nødvendigt i KØL forøges energiforbruget. Undlad direkte sollys og træk - Strømforbruget reduceres hvis der blændes af for direkte sollys. - Luk døre og vinduer i køle- og varmdrift. Sæt luftudblæsningsretningen så der opnås bedst mulig luftcirkulation. Hold filtrene rene for at få den bedste ydelse. Anvend timer off funktionen i størst mulig udstrækning. Træk strømforsyningskablet ud hvis unitten ikke skal bruges i længere tid. - Indedelen bruger stadig lidt strøm, selv om den ikke kører. 17

18 FØR DER RINGES EFTER SERVICE Følgende er ikke tegn på problemer Unitten kører ikke Unitten kører ikke, hvis den startes straks efter at være blevet slukket. Unitten kører ikke lige efter ændring af driftsmåde. Dette er for at beskytte den indvendige mekanisme. Vent 3 minutter førend unitten startes. Unitten afgiver ikke varm luft Unitten forvarmer eller afrimer. Lugte Lugten af tæpper og møbler, som er kommet ind i luftkond.anlægget under installationen, kan blive afgivet fra anlægget. Knagende lyde Unitten kan knage, og lyden stammer fra frontpanelet og andre komponenter, der giver sig ved temperaturændringer. Lav brummelyd Lyden opstår, når der genereres Plasmacluster ioner. Hvislelyd Fremkommer når kølemidlet løber i unitten. Vanddamp - I køledrift og affugtningsdrift kan der opstå vanddampe ved luftafgangen på grund af forskellen mellem rumtemperaturen og luften, der kommer fra unitten. - I varmedrift kan vanddampe komme fra udedelen under afrimning. Udedelen stopper ikke Ventilatoren på udedelen vil køre ca. 1 minut, efter driften er stoppet, for at afkøle unitten. Lugt fra Plasmacluster luftafgangen Det er lugten af ozon dannet i Plasmacluster iongeneratoren. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen uønsket bivirkning på helbredet. Ozonen, der udledes i luften, nedbrydes hurtigt og dets densitet i rummet vil ikke forøges. HVIS UNITTEN IKKE VIRKER, TJEKKES FØLGENDE: Hvis unitten ikke kører: Se om hovedafbryderen er slået fra, eller en sikring er gået. Hvis unitten ikke køler (eller varmer) rummet effektivt - Kontroller filtre. Hvis de er snavsede, renses de. - Sørg for at døre og vinduer er lukkede. - Se efter om noget blokerer luft til- eller afgang på udedelen. - Er der mange mennesker i rummet? Dette kan forhindre unitten i at nå den ønskede temperatur. - Kontroller termostatindstillingen. - Kontroller om der er varmeafgivende udstyr i rummet. Hvis unitten ikke modtager fjernbetjeningens signal - Kontroller om batterierne er blevet for gamle. - Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet mod unittens signalmodtagerfelt. - Kontroller at batterierne sidder rigtigt, og polerne vender rigtigt. Tilkald service hvis TEMPERATURINDIKATOREN på betjeningspanelet blinker. MAC/QXP/ Aermec vejl. IEWIHFJ IMPORTØR: H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH

SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH BRUGERVEJLEDNING SAP-KRV93EH + SAP-CRV93EH vare nr. 460941 SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH vare nr. 460947 X:\brugervejl\sap-krv-93/123-2005-1 Beskrivelse & funktioner Dette klimaanlæg er en inverterstyret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N DK IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brugervejledning Art.nr.: 6720641489 Udgave: 2009/08 Læs brugerhåndbogen nøje igennem, før du tager produktet i brug. Brugerhåndbogen skal opbevares et sikkert sted mhp.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING

SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING Nedenstående fire enheder kan bruges sammen med samme præstationsenhed og kan ikke bruges med noget andet produkt. INDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/I EHP6.0-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere