Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)"

Transkript

1 Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt 54 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt 55 Orientering Omdømmekampagne Udsendelse om undervisningstillæg Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Møde vedr. TR-tid Forhåndsaftale Mødekalender for næste skoleår (bilag) Ny ansættelser/ nye medlemmer/mapper Fælles MED Omdømmekampagne: Kampagnen er ikke et udtryk for, at DLF / Anders Bondo har taget ja-hatten på. Undervisningstillæg: Kredsen udarbejder en skrivelse til TR. Udgangspunktet er, at der skal udbetales tillæg, når vi er sammen med elever, undtagen når vi fører tilsyn. Bemærk; Der skal udbetales undervisningstillæg med 1/12 fra august. Sker det ikke skal kredsen have besked. Bemærk; kredsen fastholder, at tillægget kun kan reguleres op i løbet af året. Lejrskole: Der er mange uenigheder. Fx er man ikke enige om definitionen på et døgn. Hvor mange timer skal fx udløse undervisningstillæg? Hvornår fører man tilsyn når man er på lejrskole? Det kommer på skrift alt sammen. Møde vedr. TR-tid: Der er aftalt møde på fredag d Flere skoleledere har rejst kritik af, at TR møder med kredsen afvikles på rullende dage/tidspunkter. Kim henviste til mailkorrespondance med skolechefen, hvor der udtrykkes tilfredshed med de rullende dage. Bemærk: Faglig klub møder er arbejdstid for TR. Møderne placeres udenfor arbejdstiden. Har man fået et ugentligt antal lektioner til varetagelse af TR

2 56 Linjefags-screening funktionen, er det at betragte som et minimum. TR skal have den fornødne tid til arbejdet. Har man brug for mere tid, skal man gå til sin leder. Mødekalender: Er udsendt. Vær opmærksom på, hvis der er behov for ændringer. Forhåndsaftalen: Der er enighed om beløbene i aftalen. Der er uenighed om nogle af formuleringerne. Kredsen fastholder at funktionstillægget dækker alle former for teamsamarbejde. Kommunen ønsker at funktionstillægget skal dække alle øvrige opgaver udover det der er afregnet for i grundlønnen, fx også klasselæreropgaven. Spørgsmål: Hvilke opgaver skal så aflønnes via de lokale midler på skolerne? Ny ansættelser: Mapper m.m. til udlevering til nyansatte. Medlemslister udleveres. De skal tjekkes, og vær opmærksom på evt. kolleger, der ikke er medlem. Fælles MED: Der skal afgives høringssvar vedr. genetablering af Billum Børneby. Varde Lærerkreds kan ligeledes afgive høringssvar. Punktet vil blive behandlet på kredsstyrelsesmødet den Budgetbehandling i de lokale MED-udvalg er sat på dagsordenen til. Vi er spændte på, hvordan resultaterne af screeningerne håndteres. Vær opmærksom på, at problemer med at leve op til kravene til efter- videreuddannelse ifht. Linjefagsscreening italesættes. 57 Opgaveoversigt/lønsedler - Fagfordeling (status) - Lønseddelchek FTF (oktober) Kredsen kører lønseddeltjek parrallet med FTF i oktober. Man er meget presset mange steder. Kun få har på nuværende tidspunkt modtaget oversigter. Bemærk: Hvis skoleledere indkalder til samtaler om opgaveoversigter i uge 27, skal man være opmærksom på, om der er tale om nul dage. Hvis det er tilfældet skal indkald være planlagt fra skolerårets start. Der skal i alle tilfælde gives tid

3 for et sådant møde. Der er mange og store frustrationer omkring tiden til TR arbejdet. Mange frygter de ikke har tiden til opgaven. Man må gå til sin ledelse og gøre opmærksom på, hvis tiden ikke slår til. og man går ligeldes videre med problemet til kredsen. Tag gerne problemet op i MED også. Kredsen kan løfte problemet videre op i Fælles- og Hoved MED. 58 Afspadsering - Hvor mange har lavet aftaler? - Vær opmærksom på personlige aftaler om afspadsering Nogle skoleledere ønsker, at fx lejrskole afspadseres med 1-2 ugentlige timer. Det kan man godt, men man opfordres til at lave aftaler i MED, hvor dette ikke er en mulighed. Der opfordres til, at aftalerne arbejder med afpadsering på hele halve dage, alternativt time for time. Det er vigtigt at medarbejdernes ønsker tilgodeses. Der er p.t. lavet aftaler på 5 skoler. 59 Skolerunden (stort og småt) Blåvandshuk/Billum: Ønsket om Billum Børneby kommer fra forældrekredsen. Det er ikke medarbejdernes eller ledelsens ønske. Ansager: Der udtrykkes frustration over, at skulle screenes i fag man har undervist i i mange år. Der stilles soørgsmålstegn ved ens faglighed og det opleves nedværdigende. Agerbæk: Der spørges om alle skal deltage i udviklingsarbejde om klare mål i fbm. Reformen? Alle skoler skal deltage i et eller andet omfang. Tistrup: Ledelsen ønsker ikke at skrive alle opgaver på opgaveoversigten. Tilsynsopgaver løses bare som altid. Janderup: Her får man opgaveoversigter tirsdag d Næsbjerg: Ingen opgaveoversigter endnu. Ledelsen forventer ikke at der er tid til at indkalde til dialog om opgaveoverdigter. Alt billedkunst varetages af pædagoger. Der spørges til, hvor mange der får tid for at deltage i kommunale møder/arrangementer.

4 Blåvandshuk: Ingen opgaveoversigter endnu. Pga. ny struktur og 4 skemaperioder, opleves et stort udsving i antallet af ugentlige lektioner. Jacobi: Her har man fået opgaveoversigter. Ledelsen har givet udtryk for, at man vedr. øvrige opgaver, skeler til nuværende skoleaftaler, men opgaveoversigterne giver anledning til mange spørgsmål og frustrationer. Det er svært og uigennemskueligt at sammenligne oversigterne. Starup: Her har man også fået opgaveoversigter. Campus: Her har man også fået opgaveoversigter. Alle har 25 lektioner. TR har 24. Ved øvrige opgaver udløser hver opgave 1 point uanset størrelse af opgaven. Nordenskov: Ingen opgaveoversigter endnu. Der har været samtaler om øvrige opgaver, som ser ud til at blive godt fordelt. UU: Ny lov vil betyde en nedgang på 1½ stilling. Brorson: Ingen opgaveoversigter endnu. Ølgod: Intet nyt. Lejrskole er blevet frivilligt iflg. Ledelsen. Lykkesgård: Ingen opgaveoversigter endnu. Ledelsen ønsker at kunne indkalde til samtaler om disse i uge Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Casper Hansen, Ulrikke Bendtson Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 1 Godkendelse af referat fra TR-møde OK 2 Godkendelse af dagsorden til TR-møde OK

5 3 Orientering Lokalløn: Der skal lokalt formuleres en lokal lønpolitik. Kursus på 2-3 timer tilbydes af kommunen. Det handler om alle medarbejdergrupper. Hele det lokale økonomiske råderum er i spil. Styregruppemøde: Om en bedre skole, formand og næstformand deltog. Man forestiller sig en tværgående styregruppe på hele området indenfor Børn & Unge. Vejlederreformen: Ingen udmeldinger fra Varde Kommune, men udviklingen er ved at går op for lederne. Vi venter en omstrukturering på UU. Vigtigt at der bliver spurgt ind afskedigelser/forflyttelser? Så tidlig udmelding som muligt i det lokale MED-udvalg. De enkelte kommuner skal selv udarbejde retningslinjer for elevplaner. Uddannelsesplaner afskaffes for alle elever med karakteren over 4 de har ikke brug for UU-vejledning. Dermed overlades en masse arbejde til skolerne. Dog stadig kollektiv vejledning fra UU. Konfirmationsforberedelse, Camp7 : Fælles kommunal udmelding på beregning af arbejdstid for de implicerede lærere? En skoleleder er forundret over tidspunktet for TR-møder. Varde Lærerkreds foreslog et fast mødetidspunkt for TRmøder, skolechefen mente det var bedst med rullende datoer og tidspunkter. Det giver problemer for TR, men også for kollegerne. Det er vilkårene, men problemerne skal synliggøres, så vi i fremtiden finder en bedre ordning (aftale). *Undervisningstillægget kan ikke justeres ned i forbindelse med TR-møder, men der er uklarhed om det på de enkelte skoler. Den skal vi være mere skarp på (formanden). Brud på lokalaftalen (Horne-Tistrup Skoler) skolelederen vil bestemme arbejdsfordelingen mellem de to TR. Møde med skolelederen om emnet torsdag. Spørgsmål ang. Camp7. Formanden tager en snak med

6 skolechefen. Uffe vil gerne kontaktes, hvis der ansættes medarbejdere i flexjob. 4 Opgaveoversigter - Indhold - Proces/dialog leder/lærer Der spørges til, om kredsen udarbejder retningslinjer, en skabelon for en opgaveoversigt. Formanden: Vi vil gerne udarbejde et stykke papir til støtte, men det må ikke opfattes til en facitliste. Næstformanden: Jeg regner med på min skole i løbet af efteråret at udarbejde retningslinjer for en opgaveoversigt. Hvis alle tager det med på MED til hurtigst muligt. Formanden: Hvis skolelederen ikke vil være med til at udarbejde retningslinjer, må man jo spørge til, hvordan man så vil gribe det an. Dermed får man ganske vist lederens version, men dog en beskrivelse af, hvordan det håndteres fremover. Meget broget billede af situationen omkring opgaveoversigter, men der er store mangler samt uklarhed. De fleste TR giver udtryk for, at der ikke har været tale om en egentlig dialog mellem leder og medarbejder om opgaveoversigten. Flere steder har man ikke set opgaveoversigten, før man sad til mødet. Formanden: Er der ikke tid til opgaverne (herunder TRopgaven), er det vigtigt at fremføre det for skolelederen. 5 Lønsedler - Forudlønnede - Undervisningstillæg o Klassiske/udvidede undervisningsbegreb 6 Personalearbejdspladser - Status - Proces Formanden gennemgår lønsedlen. Indtil videre har vi på kredsen udelukkende set lønnedgang. Det drejer sig om ca. 10 skoler. Der, hvor man har fået UV-tillæg, er nedgangen ca. 500 kroner, mens det er ca kroner, hvor man ikke har fået UV-tillæg. Vi afventer de bagudlønnedes afregning for august måned. Formanden: Vi hører gerne om problemer. Man kunne evt. sende billeder gerne MMS eller lignende. 7 Undervisningstillæg Spørgsmål: Kan man trækkes i UV-tillæg ved sygdom, barns

7 - VL-udsendelse - VL-strategi første sygedag og lignende. Svaret må være NEJ, men formanden arbejder med det. Uffe kommenterer udvekslingen af synspunkter mellem ham og skolechefen angående UV-tillæg. De forskellige versioner er udsendt til TR. Følgende er i version 3 trukket ud: 1. Terminsprøver bør ikke give de store problemer. Man kan eksempelvis undlade at kalde det terminsprøver. Ofte vil det være undervisning med tilhørende UV-tillæg. 2. Testning (uenighed) 3. Lejrskoler 4. Evaluering (skole/hjem samtaler). Vi mener stadig, det er UV, selvom forældrene er inviteret med. Formanden: Når læreren spiser sammen med eleverne. Er det en ren tilsynsopgave, eller foregår der rent faktisk undervisning. Forebyggende foranstaltninger forud for frikvarteret, opfølgning på undervisningen. Det kan være svært at skelne mellem karakteren af denne opgave og selve undervisningen. Træk det skarpt på; er det UV eller er det tilsyn? 8 Hjemmearbejdspladser - Lokalaftale Formanden: Der findes i hvert fald en enkelt skole, hvor en enkelt lærer har aftalt sig til at kunne løse nogle af sine opgaver fra hjemmet. Da ledelsen er forpligtet på optælling af lærernes arbejdstid, skal der indgås lokalaftale ved hjemmearbejde. Det er en selvfølge at TR informeres, hvis skolelederen påtænker at fravige fra den faste tilstedeværelse. 9 Evt TR-MØDE ( ) Afbud: Hanne, Janna, Henrik, PPR, Referent:UB Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 10 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt.

8 11 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 12 Orientering - Camp 7 - TR-dag sygefravær - TR-møder (transport) - Lønsedler - Opgørelse af arbejdstid Skarrildhus: D. 6. og 7. november Skarrildhus Kursus - d. 7.11: Søren Viemose Håndtering af forandringer samt Nyt fra Kredsstyrelsen. D. 7.11: Ole Strøm Den gode arbejdsplads samt lokal TR møde. Efter frokost kan alle tage hjem. Program følger. Camp 7: Der kommer en fælles udmelding fra kommunen om hvordan man skal forholde sig. TR-dag sygefravær: Inspirations dag til, hvordan man kan arbejde videre medsygefravær i det lokale MED. Her var ingen ledere til stede. Det var ikke alle TR er der kunne ikke få fri til at tage af sted. Problematikken tages op i FTR. TR-møder/ transport: Kørselsudgifter dækkes af kommunen samt den tid der bruges på det. Man kan ikke komme til at skylde timer, men skoleleder kan altid omlægge timer eller give én mere undervisning. Alle ekstra undervisningstimer skal man have undervisningstillæg for. Ifl. Lov 409 kan man ikke skylde undervisningstillæg for planlagt undervisning. Kan man ikke opnå enighed skal der laves uenighedspapir! Lønsedler: Dem der har en lønnedgang på over 250 kr. i måneden må gerne henvende sig til kredsen. Men vi indsamler lønoplysninger fra kommunen på alle medarbejdere! Opgørelse af arbejdstid: Alle opgavesigter sendes ind elektronisk til kredsen. TR deltagelse ved af opgaveoversigt det er kredsen holdning det er en TR opgave, at drøfte om arbejdsforholdene hænger sammen. Kan man ikke få lov til det skal den bringes op på MED.

9 Kompetenceudvikling af lærerne: Det er problematisk det er skoleleder som afgør om man har linjefagskompetence af flere årsager 1. Med hensyn til planlægning og økonomi. 2. Man ikke får papir på kvalifikationerne i henhold til forflyttelse eller ansættelse andet steds. 13 Opgaveoversigter 14 Skolerunde - Status - Opsamling på opgaveoversigter - Oplæg retningslinjer - Status - Kredsopgaver? Effektbaseret målstyring: Temperatur tjek i Varde kommune. Stemmer værdierne overens med virkeligheden. Der skal udarbejdes værktøjer der skal understøtte lærernes arbejde og som ikke er en ekstra belastning. OBS: Send kollegerne ind på kontoret til skolelederen, hvis arbejdsopgaverne ikke hænger sammen, eller hvis der er nogle arbejdsbeskrivelser, der ikke er fyldestgørende, og man er i tvivl om arbejdsopgaven, eller man ikke kan få det til at hænge sammen. Beskrivelsen af opgavefunktionerne samt dialog med ledelsen om sammenhæng mellem tid og opgaver er meget mangelfuld. Elevsamtaler skal der gives undervisningstillæg for. Skal der ikke gives undervisningstillæg for FS skal der være helt klare og tydelige retningslinjer for hvad der forventes der skal foregå til forældresamtalerne. Kredsopgaver: Der efterspørges at n om FS skal tages med højere op i systemet. Minimumstimetal - tre fag hvor kommunerne har en forpligtelse for minimumstimetal dansk, engelsk og matematik. 15 Møde med Skolechefen 16 EVT Opstår der problemer skriv eller ring ind til kredsen. Der er også mulighed for at få fællestillidsrepræsentanten (Kim) ud på skolen. Der sendes et forslag ud til en anden dato for TR dag d. 6. oktober.

10 TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Cramon Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 17 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 18 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 19 Orientering - Aflysning/flytning af kursusdag for tr/amr - Placering af tr-møder - Sygefravær - Brud på overenskomsten/pensionerede lærere Orientering ved formanden. Undskylder, men fastholder aflysningen af kursusdagen den 6. oktober. Et doddle udsendes, så flertallet bestemmer den nye dato for kursusdagen. Ny plan for TR-møder efter henvendelse fra skolechefen til formanden. Formanden opfordrer til, at man får en generel af rammerne for TR- og AMR-arbejde i Varde Kommune. Skolechefen melder ud en gang efter uge 42 efter en med formanden. TR oplever at være blevet afmonteret bisidderrollen, når kolleger taler med ledelsen. Udsendelse 140, 2013: En TR-uds. Formanden henviser ligeledes til rammeaftalen. Der skal være tid og rum til at mødes med sine kolleger i arbejdstiden m.m. Der fortælles om flere tilfælde af sygdom/langtidssygdom. Opgaveoversigterne er ikke længere meget værd ledelsen kan løbende ændre på oversigten det skal dog ske efter en fælles mellem leder og medarbejder. Det er der dog ikke mange eksempler på. Der opfordres til en fælles aktion, der skal give luft for den enorme frustration, der findes ude på skolerne. Formanden efterlyser en udmelding fra TR om eventuel fast tidspunkt for TR-møder. Det er frustrerende, at TR skal læse de timer, som aflyses pga. TR-møder. Det er svært at holde gejsten, når man bliver straffet for at gøre et stykke arbejde.

11 TR er altid velkommen til at invitere FTR (formanden) til møde på skolen i arbejdstiden. Der er mange frustrerende elementer grundet reformen og den nye måde at arbejde på. Det påpeges, at det er vigtigt at fokusere på de positive elementer. Det handler om at bevare arbejdsglæden, så man konstruktivt kan arbejde med udfordringerne. Der skydes på skolechefen, som saboterer det samarbejde, der trods udfordringerne foregår mellem medarbejdere og ledelse på skolerne. En længere erfaringsudveksling foregår. Der kommer en trivselsmåling i løbet af foråret. Når forældre klager kan findes ved at Google. Findes der en procedure på den enkelte skole. Formanden opfordrer til, at man på skolerne gør det til reglen, at forældreklager skal leveres skriftligt det er langt lettere at håndtere. 20 Uddannelseskrav 21 Camp 7 - Varetager ikke-uddannede undervisning i et helt fag i et helt skoleår? - Evaluering af arrangementet - Afregning af arbejdstiden Udsendelse nr. 024, august 2014 Formanden vil gerne have en melding, hvis der på skolerne findes ikke-uddannede lærere, som varetager undervisning. Formanden: Flere lærere har fundet, at der er mange gode elementer i Camp7. Jeg vil godt høre, hvorledes lederne på skolerne har håndteret planlægningen omkring Camp7. Små forskelle. Enighed om, at længden af arbejdsdagen og afregningen er utilfredsstillende. Formanden: Nogle skoleledere har tænkt sig om og udarbejdet en acceptabel plan for afviklingen af Camp7. Andre har ment, det er ok at sende en medarbejder på arbejde fra fredag morgen til lørdag aften. Er det ordentlighed? Det er

12 skolechefen nødt til at tage op. Ellers må vi tage det højere op i systemet gennem MED. 22 Skolerunde 23 EVT - Status - kredsopgaver? Udmelding vedr. ledighedsmelding ved uge 42 og 7. AMR skal ikke finansieres af lokallønsmidler forbeholdt lærerne. Kredsen kommer med et udspil til principper for fordeling/forhandling af lokallønsmidler. Pointen er, at sådanne forhandlinger skal være afsluttede senest 6 uger efter forslaget er stillet. Der spørges til, om der på skolerne er udarbejdet principper og retningslinjer for omlagt tjeneste. Erfaringerne skal samles. TR-MØDE ( ) Afbud: Jonna Bjerg, Henrik Krogh-Jensen, Bjarne Alsaker, Jan W. Larsen, Referent: Henrik og Pia Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 24 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 25 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 26 Orientering - FællesMED/ dagsorden/ arbejdsmiljø - TR/AMR - kursusdag Orientering ved formanden og Evalueringen af Camp7 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside. - I evalueringen rettes der fra eksterne deltagere blandt andet kritik af lærernes attitude under afviklingen. - Fra lærerside rejses kritik af de arbejdsmæssige rammer for afviklingen af Campen, og en manglende involvering og dermed ejerskab til projektet. Det er ifølge FTR/formanden ikke hensigtsmæssigt, at arrangementet ligger i forlængelse af en 40-timers arbejdsuge. Det må vi forholde os til, for det er planen at Camp7 også

13 bliver til noget næste år. Sygefravær vi har set på august og september måned. Der nævnes eksempler på skoler, hvor sygefraværet er markant stigende. Fokus i fælles-med: Man går ind og ser på trivsel generelt. Det handler om rammerne for udførelsen af kerneopgaven. Det er sygefraværet og det stigende behov for vikardækning, som belaster voldsomt. Mange oplever at have flere vikartimer end budgetteret, og at det praktiske omkring, det at finde en vikar, faktisk er en tidkrævende opgave. FTR/formanden: Det er en ledelsesopgave. Tag snakken med ledelsen ude på de enkelte skoler. Der nævnes eksempler på, at lærere ude på skolen mistrives og ikke føler, de kan levere et ordentligt stykke arbejde. FTR/formanden: Sørg for at dokumentere tidsforbruget, synliggør arbejdsopgaven, så der er dokumentation for, at tiden er brugt, når der gives nye opgaver. Der nævnes eksempler på samarbejdsrelationer belastes som konsekvens af, at der reageres forskelligt, når der ikke er tid til at løse opgaverne, tage vikartimer og påtage sig nye opgaver. TR + AMR-dag til den 22. januar 27 Lønforhandlinger - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker Der er forhandlet på Alslev Skole: FTR/formanden gennemgår aftalen og lokalløn generelt. Alle midler er udmøntet som funktionsløn ingen kvalifikationsløn, og ingen er gået ned i løn efter tildeling af lokalløn. Der ytres ønske om, at alt der kan udløse kvalifikationsløn bliver kendt forud for forhandlingerne på den enkelte skole. Enkelte skoler har udfærdiget retningslinjer for lokalløn. Der spørges til, hvad der nu skal ske. FTR/formanden: Hvis I er klar, aftaler vi gerne en

14 forhandling. Alslev havde tilsendt kredsen en plan over de penge, der skulle fordeles forud for forhandlingen. 28 Arbejdstid - flex aftaler - Opmærksomhedsfelter En del skoler meddeler, at de er klar til forhandling. Pejlemærker på lønforhandling: Ingen tillæg under 1000,-. Der er en del skoler, der har lavet flex aftaler: - Løbende afspadsering - Max timeantal på hvor mange timer der kan overføres. - Ikke delt tjeneste - Flex i komme/gå tid - Flex må ikke bliver et fast mønster udover den enkelte arbejdsuge. - Personlig aftale med leder indenfor rammen, så samarbejde ikke yderligere vanskeliggøres. - Medarbejder på nedsat tid med særlige komme/gå aftaler kan give problemer for mødeafholdelse med øvrige kollegaer. Flex er ikke det samme som puljetimer, der kan båndlægges af ledelsen. Der er mange der pt har overarbejde, men hvor tid til afspadseringer kan være svært, da opgaverne stadig skal løses. Det er et skråplan, at planlægge med overarbejde. Opmærksomhedsfelter: Lockout: Giv lærerne løn i vinterferien i stedet for at få dagpengene i vinterferien (torsdag/fredag a ca. 750,-). Undervisningstillæg i forbindelse med skole/hjem samtaler: Der er udarbejdet et uenighedspapir. Indhold af skole/hjem-samtalen afgørende for, om der kan gøres krav på undervisningstillæg. Indhold af skole/hjem-samtalen er en ledelsesbeslutning. 29 Skolerunde Der er en del af eleverne på skolerne i landdistrikterne, der har lange dage på grund af bustider.

15 (Møde angående diverse på skoleområdet) - Status/input - kredsopgaver? Problem at skylde tid (OBS på at undervisningstiden skal være nedskrevet i forhold til TR tid). Undervisningstillægget på opgaveoversigten er ledelsens vurdering af medarbejderens årlige undervisning. Det, at vi skal opfinde nye ting og ikke bruge det, vi ved virker, dræner. Bedre klædt på til at arbejde med den målstyrede undervisning. Skoleledelsen udarbejder opgaveoversigten med den viden, der er tilgængelig for de enkelte medarbejderes opgaver på det pågældende tidspunkt. Der vil meget naturligt ske ændringer hen over et skoleår. Der vil skulle tilføjes opgaver, og der vil skulle afgives opgaver! Derfor bør der løbende være en af opgavemængden. DLF hovedforening har fået Mærsk-penge til afholdelse af kursus i håndværk og design. Det afholdes i Skjern. Det vil blive afholdt de to første dage i uge 32, hvilket kan give problemer i forhold til planlægning af skoleåret for deltagende lærere. 30 Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 31 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 32 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 33 Orientering - FællesMED/dagsorden/arbejdstid Orientering ved FTR/Formanden og

16 o Herunder Ungdomsskolens turbodansk forløb - 3 Workshops vedr. det økonomiske råderum i regi af FællesMED - Sygefravær i regi af FællesMED - HovedMED - Styregruppe - Effektbaseret styringsmodel i skoler og dagtilbud - TR/AMR kursusdag 34 Lønforhandlinger 35 Arbejdstid 36 Skolerunde - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker - flex aftaler - Opmærksomhedsfelter (Møde angående diverse på skoleområdet) 37 Evt. - Status/input - kredsopgaver?

17 TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 38 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 39 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 40 Orientering - FællesMED/dagsorden/arbejdstid - Trivselsmåling - TR/AMR - kursusdag Orientering ved FTR/Formanden og Trivselsmåling fra Varde Kommune er anonym. Der kan være problemer med at åbne, men det hjælper, hvis man kopierer linket til skrivebordet og tager den derfra. Åben indtil den 29. januar FTR/Formanden redegør for workshops i forbindelse med, at der skal spares 18 millioner kroner på vores område. Lærerkredsen er inviteret til at deltage i disse workshops. Kommentarer til det, at vi let kan komme i den situation, at vi jo selv har peget på den og den besparelse. FTR/Formanden fortæller, at man sikret sig at netop dette ikke bliver et gyldigt argument fra politikere og forvaltning. Sygefraværet diskuteres. Det er med nogen usikkerhed steget et procentpoint, men meget ujævn og uden entydig retning. Kommentar: Man kan intet sige om årsagen til stigende eller faldende fravær. Det behøver ikke have noget med trivsel, skolereform eller arbejdstid at gøre. FTR/Formanden opfordrer TR til at gå hjem til MED og bede om at få udarbejdet retningslinjer for fagfordeling m.m. Henviser til Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning. Her kan man blandt andet se, på hvilke dage man kan og ikke kan lægge undervisnings-/mødedage. FTR/Formanden har kommenteret på side 5, hvor skolechefen skriver, at skolelederne ikke må udarbejde retningslinjer for lærernes arbejdstid. VLK ønsker en

18 afklaring af, hvad lederen har kompetence til? Det giver ikke mening, at lederen ikke må indgå flexaftaler og lignende. Skolechefen tænker over det, og hvis der ikke opnås enighed, bringer formanden spørgsmålet videre op i MEDsystemet. Formanden oplyser om en afskedigelsessag, som nu er afsluttet. 41 Regionale TR-møde vedr. OK15 42 Lønforhandlinger - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker 43 Skolerunde (Møde angående diverse på skoleområdet) - Status/input - kredsopgaver? TR/AMR-dag den 22. januar Varde Fritidscenter. På mødet blev der redegjort for, hvordan en OK-aftale bliver til. Ligeledes redegjorde man for, hvad der ligger i en eventuel konflikt på aftalen om arbejdstid. Det er dog ikke arbejdstiden (Lov 409) man går efter, men mere forberedelse, rekruttering samt kompensation udsatte grupper. Forhandlinger med en række skoler. Der er stort set opnået enighed, men endnu ikke underskrevet det sker nok i løbet af næste uge. Formanden ser gerne, at vi er hele vejen rundt inden Vinterferien og generalforsamlingen. Næstformanden påpeger, at aftalerne kun er etårige, og det betyder, at man snart skal gang med at forberede næste runde. Forslag om toårige aftaler, men udfordringen er, at der er flere penge til forhandling i år 2. Bekymring over den glidebane lokalløn er. Lykkesgårdskolen bøvler med ombygning og deraf afledte begrænsninger for såvel adgang, kommunikation og forberedelsesforhold. Vidt forskellig opfattelse af indflytningsklar. Stadig problemer med skimmelsvamp. Kørsel: Afregning for kørsel til mødet i Haderslav den 14. januar indberettes til Varde Lærerkreds. Kørsel til TR-møder er skolens udgift. TR-møderne forsøges planlagt i god tid.

19 Skyldig tid i forbindelse med TR-arbejde tages op med skolechefen. 44 Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 45 Godkendelse af referat fra TR-møde godkendt 46 Godkendelse af dagsorden til TR-møde godkendt 47 Orientering - FællesMED/dagsorden - Trivselsmåling - Generalforsamling - Orientering ved FTR/Formanden og Næstformandsposten i Fælles MED er ledig. Kim stiller op til posten. Vedr. Råderumskataloget, skal skoleområdet formentlig bidrage med omkring 6 mio. Enkelte skoler har drøftet resultatet af trivselsmålingen i det lokale MED. Generalforsamlingen slutter kl. 22:00 48 Kredsformandsmøde Orientering ved FTR/Formanden OK15 Det er værd at bemærke, at alle beløb i aftalen er i år 2000 værdi. Beløbene skal derfor ganges med

20 omregningsfaktoren, for at være sammenlignelig med det man får udbetalt. Alt hvad der er forhandlet omkring arbejdstid, har KL skullet have grønt lys for i moderniseringsstyrelsen/ finansministeriet. I aftalen konstateres det, at det ikke er lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. fortsat ved lov 409. Vedr. det forventede tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver, skal dette indgå i n af opgaveoversigten. Altså ikke noget krav om, at tiden skal fremgå af oversigten. Men i arbejdstidens tilrettelæggelse, skal det fremgå, at der er fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Tiden planlægges i sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen. Den fastlagte forberedelsestid, kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Sker det alligevel, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen. Der åbnes med aftalen op for den mulighed, at der lokalt kan indgås aftaler om arbejdstid, der afviger fra lov 409. Der kan være tale om flextidsaftaler eller der kan indgås aftaler om, at afsætte særlige puljer af tid til særlige opgaver. Sådanne aftaler indgås mellem de lokale parter. Ulempegodtgørelse udbetales efter afvikling ved førstkommende lønudbetaling. Det betyder, at ledelsen løbende skal opgøre arbejdstiden, ellers kan den korrekte løn ikke udbetales. Der indføres et fast undervisertillæg, som erstatning for undervisningstilægget fra 300 til 750 timer for lærere hhv. 835 timer for bh.kl.ledere.

21 Fra 751/836 timer fastholdes tillægget, og satsen hæves fra 84,05 til 90,00 i 2000 værdi. Det faste tillæg udgør hhv for ok ansatte hhv. tjenestemænd. Fra kommende skoleår skal 6.ferieuge enten udbetales eller afvikles som hele feriedage. 49 Regionale TR-møde vedr. OK15 Orientering Kredsen udsender forslag til fælles kørsel til mødet i Vejen. 50 Lønforhandlinger - Status - Erfaringsudveksling til nye forhandlinger 51 Skolerunde Personalesituation (evaluering af forflyttelsesaftale) - Status/input - kredsopgaver? Der mangler en enkelt forhandling på Brorsonskolen. Der er stadig enkelte skoler, hvor der endnu ikke er skrevet under Outrup og Lykkesgård, og på Årre lykkedes det ikke at blive enige. Der er endnu ikke aftalt møde mellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds. Der er overtallighed på Ølgod, Horne/Tistrup, Blåvandshuk og Outrup skoler. Ingen melder ind om ledige stillinger. Varde Kommune sender signaler om, at man ikke ønsker at fastholde sygemeldte medarbejdere, der ikke kan vende tilbage på fuld tid. Hovedforeningen er inddraget i sagen. Flere steder er der utilfredshed med de indgåede lokale lønaftaler. TR opfordres til at tage det op i faglig klub og henstille til, at det ikke udmøntes i intern splid. TR opfordres også til at tage utilfredsheden op med ledelsen. Valg af TR afholdes indenfor arbejdstiden. 52 Evt. Uffe sender besked ud mht. valg af AMR

22 TR-MØDE ( ) Afbud: Lisbeth Christensen, Peter Kristensen, Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt 54 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt 55 Orientering - APV/Trivselsmåling - Fra Hoved MED - Generalforsamling - Lønforhandlinger (status) - Valg af arbejdsmiljø-rep. Orientering ved FTR/Formanden og Næstformanden leder mødet, da formanden er til møde i HovedMed. Trivselsmåling (APV) Næstformand: Store udfordringer for skolerne, men det ser fornuftigt ud for Varde Kommune som helhed. Det personalepolitiske regnskab (Hører under Det Sociale Kapitel) viser stigning i sygefraværet samt afskedigelser specielt på kritiske områder. Det må Varde Kommune forholde sig til. Generalforsamling sidste frist for tilmelding til spisning er i dag! Lønforhandlinger Der er nu forhandlet på alle skoler hængeparti på Outrup samt Janderup og Tistrup. UU skal forhandle i næste uge. Derefter skal der forhandles med kommunen.

23 Husk valg af TR og AMR! 56 Kredsformandsmøde den Orientering ved FTR/Formanden Intet til referat 57 OK15 Orientering OK15 Der tales for at JA fra flere TR dog ikke med begejstring. Næstformanden kan ikke stemme JA, da det vil være en accept af Lov 409. Der argumenteres, at det ikke er en accept af Lov 409, men blot en accept af de bedste muligheder under givne forudsætninger. Opfordring til at stemme efter overbevisning og fornemmelse, men der er stor frustration over at skulle stemme JA til noget, man i udgangspunktet er i mod tænke med hjertet eller hjernen, et strategisk JA. 58 Organisering Børn og Unge (ny struktur i forvaltningen til høring) 59 Skolerunde - Status/input - kredsopgaver? Formanden (tilbage fra møde): Ny organisering af børn- og unge-området herunder opsplitning af PPR. Skolerunde Der spørges til 6. ferieuge samt kreativ ind- og udregning Henrik Cramon tjekker op på det. Langtidssygdom hos UU. Procedure for forflyttelse efterspørges. Eksempler på, at lærere selv skal finde vikarer, når de skal på kursus.

24 60 Evt.

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Varde Lærerkreds Kredsstyrelsesmøder 2014/2015 Dagsordner og referater

Varde Lærerkreds Kredsstyrelsesmøder 2014/2015 Dagsordner og referater Varde Lærerkreds Kredsstyrelsesmøder 2014/2015 Dagsordner og referater KREDSSTYRELSESMØDE 26.06.14 (15.00 18.00) Afbud: Alsaker 89 Godkendelse af referat fra KS-møde 22.05.14 Godkendt 90 Godkendelse af

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Referat af TR-møde d.13/

Referat af TR-møde d.13/ Referat af TR-møde d.13/4 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om:. AMR får lagt 20 timer oveni i år. De a) AMR-akkord v. Ane får 70 timer næste år. b) Timer til suppleanten

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 22. oktober kl. 17:30 19:00 Til stede: Danny, Charlotte, Thorkild, Helena, Christina, Tania, Nadja (kom sent), Karina, Carsten, Laila og Jes Husk

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Aarhus, den 31. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013 Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Referent: JWS Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Regionsudvalg Nord/Den kommunale Landsbrancheklub, afholdt den 14. August 2008 i SÆBY hos 3F Nordøstvendsyssel.

Referat af møde i Regionsudvalg Nord/Den kommunale Landsbrancheklub, afholdt den 14. August 2008 i SÆBY hos 3F Nordøstvendsyssel. I mødet deltog: Kim Nymand Olsen, Ole Ranum, Benny E. Karlsen, Dorthea Jensen, Lindy Mortensen, Claus Pedersen, Mariann Nielsen, Per Kronborg Christensen, Annemarie Sørensen, Anne-Marie Als, Salmon Dahlgaard

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere