Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)"

Transkript

1 Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt 54 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt 55 Orientering Omdømmekampagne Udsendelse om undervisningstillæg Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Møde vedr. TR-tid Forhåndsaftale Mødekalender for næste skoleår (bilag) Ny ansættelser/ nye medlemmer/mapper Fælles MED Omdømmekampagne: Kampagnen er ikke et udtryk for, at DLF / Anders Bondo har taget ja-hatten på. Undervisningstillæg: Kredsen udarbejder en skrivelse til TR. Udgangspunktet er, at der skal udbetales tillæg, når vi er sammen med elever, undtagen når vi fører tilsyn. Bemærk; Der skal udbetales undervisningstillæg med 1/12 fra august. Sker det ikke skal kredsen have besked. Bemærk; kredsen fastholder, at tillægget kun kan reguleres op i løbet af året. Lejrskole: Der er mange uenigheder. Fx er man ikke enige om definitionen på et døgn. Hvor mange timer skal fx udløse undervisningstillæg? Hvornår fører man tilsyn når man er på lejrskole? Det kommer på skrift alt sammen. Møde vedr. TR-tid: Der er aftalt møde på fredag d Flere skoleledere har rejst kritik af, at TR møder med kredsen afvikles på rullende dage/tidspunkter. Kim henviste til mailkorrespondance med skolechefen, hvor der udtrykkes tilfredshed med de rullende dage. Bemærk: Faglig klub møder er arbejdstid for TR. Møderne placeres udenfor arbejdstiden. Har man fået et ugentligt antal lektioner til varetagelse af TR

2 56 Linjefags-screening funktionen, er det at betragte som et minimum. TR skal have den fornødne tid til arbejdet. Har man brug for mere tid, skal man gå til sin leder. Mødekalender: Er udsendt. Vær opmærksom på, hvis der er behov for ændringer. Forhåndsaftalen: Der er enighed om beløbene i aftalen. Der er uenighed om nogle af formuleringerne. Kredsen fastholder at funktionstillægget dækker alle former for teamsamarbejde. Kommunen ønsker at funktionstillægget skal dække alle øvrige opgaver udover det der er afregnet for i grundlønnen, fx også klasselæreropgaven. Spørgsmål: Hvilke opgaver skal så aflønnes via de lokale midler på skolerne? Ny ansættelser: Mapper m.m. til udlevering til nyansatte. Medlemslister udleveres. De skal tjekkes, og vær opmærksom på evt. kolleger, der ikke er medlem. Fælles MED: Der skal afgives høringssvar vedr. genetablering af Billum Børneby. Varde Lærerkreds kan ligeledes afgive høringssvar. Punktet vil blive behandlet på kredsstyrelsesmødet den Budgetbehandling i de lokale MED-udvalg er sat på dagsordenen til. Vi er spændte på, hvordan resultaterne af screeningerne håndteres. Vær opmærksom på, at problemer med at leve op til kravene til efter- videreuddannelse ifht. Linjefagsscreening italesættes. 57 Opgaveoversigt/lønsedler - Fagfordeling (status) - Lønseddelchek FTF (oktober) Kredsen kører lønseddeltjek parrallet med FTF i oktober. Man er meget presset mange steder. Kun få har på nuværende tidspunkt modtaget oversigter. Bemærk: Hvis skoleledere indkalder til samtaler om opgaveoversigter i uge 27, skal man være opmærksom på, om der er tale om nul dage. Hvis det er tilfældet skal indkald være planlagt fra skolerårets start. Der skal i alle tilfælde gives tid

3 for et sådant møde. Der er mange og store frustrationer omkring tiden til TR arbejdet. Mange frygter de ikke har tiden til opgaven. Man må gå til sin ledelse og gøre opmærksom på, hvis tiden ikke slår til. og man går ligeldes videre med problemet til kredsen. Tag gerne problemet op i MED også. Kredsen kan løfte problemet videre op i Fælles- og Hoved MED. 58 Afspadsering - Hvor mange har lavet aftaler? - Vær opmærksom på personlige aftaler om afspadsering Nogle skoleledere ønsker, at fx lejrskole afspadseres med 1-2 ugentlige timer. Det kan man godt, men man opfordres til at lave aftaler i MED, hvor dette ikke er en mulighed. Der opfordres til, at aftalerne arbejder med afpadsering på hele halve dage, alternativt time for time. Det er vigtigt at medarbejdernes ønsker tilgodeses. Der er p.t. lavet aftaler på 5 skoler. 59 Skolerunden (stort og småt) Blåvandshuk/Billum: Ønsket om Billum Børneby kommer fra forældrekredsen. Det er ikke medarbejdernes eller ledelsens ønske. Ansager: Der udtrykkes frustration over, at skulle screenes i fag man har undervist i i mange år. Der stilles soørgsmålstegn ved ens faglighed og det opleves nedværdigende. Agerbæk: Der spørges om alle skal deltage i udviklingsarbejde om klare mål i fbm. Reformen? Alle skoler skal deltage i et eller andet omfang. Tistrup: Ledelsen ønsker ikke at skrive alle opgaver på opgaveoversigten. Tilsynsopgaver løses bare som altid. Janderup: Her får man opgaveoversigter tirsdag d Næsbjerg: Ingen opgaveoversigter endnu. Ledelsen forventer ikke at der er tid til at indkalde til dialog om opgaveoverdigter. Alt billedkunst varetages af pædagoger. Der spørges til, hvor mange der får tid for at deltage i kommunale møder/arrangementer.

4 Blåvandshuk: Ingen opgaveoversigter endnu. Pga. ny struktur og 4 skemaperioder, opleves et stort udsving i antallet af ugentlige lektioner. Jacobi: Her har man fået opgaveoversigter. Ledelsen har givet udtryk for, at man vedr. øvrige opgaver, skeler til nuværende skoleaftaler, men opgaveoversigterne giver anledning til mange spørgsmål og frustrationer. Det er svært og uigennemskueligt at sammenligne oversigterne. Starup: Her har man også fået opgaveoversigter. Campus: Her har man også fået opgaveoversigter. Alle har 25 lektioner. TR har 24. Ved øvrige opgaver udløser hver opgave 1 point uanset størrelse af opgaven. Nordenskov: Ingen opgaveoversigter endnu. Der har været samtaler om øvrige opgaver, som ser ud til at blive godt fordelt. UU: Ny lov vil betyde en nedgang på 1½ stilling. Brorson: Ingen opgaveoversigter endnu. Ølgod: Intet nyt. Lejrskole er blevet frivilligt iflg. Ledelsen. Lykkesgård: Ingen opgaveoversigter endnu. Ledelsen ønsker at kunne indkalde til samtaler om disse i uge Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Casper Hansen, Ulrikke Bendtson Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 1 Godkendelse af referat fra TR-møde OK 2 Godkendelse af dagsorden til TR-møde OK

5 3 Orientering Lokalløn: Der skal lokalt formuleres en lokal lønpolitik. Kursus på 2-3 timer tilbydes af kommunen. Det handler om alle medarbejdergrupper. Hele det lokale økonomiske råderum er i spil. Styregruppemøde: Om en bedre skole, formand og næstformand deltog. Man forestiller sig en tværgående styregruppe på hele området indenfor Børn & Unge. Vejlederreformen: Ingen udmeldinger fra Varde Kommune, men udviklingen er ved at går op for lederne. Vi venter en omstrukturering på UU. Vigtigt at der bliver spurgt ind afskedigelser/forflyttelser? Så tidlig udmelding som muligt i det lokale MED-udvalg. De enkelte kommuner skal selv udarbejde retningslinjer for elevplaner. Uddannelsesplaner afskaffes for alle elever med karakteren over 4 de har ikke brug for UU-vejledning. Dermed overlades en masse arbejde til skolerne. Dog stadig kollektiv vejledning fra UU. Konfirmationsforberedelse, Camp7 : Fælles kommunal udmelding på beregning af arbejdstid for de implicerede lærere? En skoleleder er forundret over tidspunktet for TR-møder. Varde Lærerkreds foreslog et fast mødetidspunkt for TRmøder, skolechefen mente det var bedst med rullende datoer og tidspunkter. Det giver problemer for TR, men også for kollegerne. Det er vilkårene, men problemerne skal synliggøres, så vi i fremtiden finder en bedre ordning (aftale). *Undervisningstillægget kan ikke justeres ned i forbindelse med TR-møder, men der er uklarhed om det på de enkelte skoler. Den skal vi være mere skarp på (formanden). Brud på lokalaftalen (Horne-Tistrup Skoler) skolelederen vil bestemme arbejdsfordelingen mellem de to TR. Møde med skolelederen om emnet torsdag. Spørgsmål ang. Camp7. Formanden tager en snak med

6 skolechefen. Uffe vil gerne kontaktes, hvis der ansættes medarbejdere i flexjob. 4 Opgaveoversigter - Indhold - Proces/dialog leder/lærer Der spørges til, om kredsen udarbejder retningslinjer, en skabelon for en opgaveoversigt. Formanden: Vi vil gerne udarbejde et stykke papir til støtte, men det må ikke opfattes til en facitliste. Næstformanden: Jeg regner med på min skole i løbet af efteråret at udarbejde retningslinjer for en opgaveoversigt. Hvis alle tager det med på MED til hurtigst muligt. Formanden: Hvis skolelederen ikke vil være med til at udarbejde retningslinjer, må man jo spørge til, hvordan man så vil gribe det an. Dermed får man ganske vist lederens version, men dog en beskrivelse af, hvordan det håndteres fremover. Meget broget billede af situationen omkring opgaveoversigter, men der er store mangler samt uklarhed. De fleste TR giver udtryk for, at der ikke har været tale om en egentlig dialog mellem leder og medarbejder om opgaveoversigten. Flere steder har man ikke set opgaveoversigten, før man sad til mødet. Formanden: Er der ikke tid til opgaverne (herunder TRopgaven), er det vigtigt at fremføre det for skolelederen. 5 Lønsedler - Forudlønnede - Undervisningstillæg o Klassiske/udvidede undervisningsbegreb 6 Personalearbejdspladser - Status - Proces Formanden gennemgår lønsedlen. Indtil videre har vi på kredsen udelukkende set lønnedgang. Det drejer sig om ca. 10 skoler. Der, hvor man har fået UV-tillæg, er nedgangen ca. 500 kroner, mens det er ca kroner, hvor man ikke har fået UV-tillæg. Vi afventer de bagudlønnedes afregning for august måned. Formanden: Vi hører gerne om problemer. Man kunne evt. sende billeder gerne MMS eller lignende. 7 Undervisningstillæg Spørgsmål: Kan man trækkes i UV-tillæg ved sygdom, barns

7 - VL-udsendelse - VL-strategi første sygedag og lignende. Svaret må være NEJ, men formanden arbejder med det. Uffe kommenterer udvekslingen af synspunkter mellem ham og skolechefen angående UV-tillæg. De forskellige versioner er udsendt til TR. Følgende er i version 3 trukket ud: 1. Terminsprøver bør ikke give de store problemer. Man kan eksempelvis undlade at kalde det terminsprøver. Ofte vil det være undervisning med tilhørende UV-tillæg. 2. Testning (uenighed) 3. Lejrskoler 4. Evaluering (skole/hjem samtaler). Vi mener stadig, det er UV, selvom forældrene er inviteret med. Formanden: Når læreren spiser sammen med eleverne. Er det en ren tilsynsopgave, eller foregår der rent faktisk undervisning. Forebyggende foranstaltninger forud for frikvarteret, opfølgning på undervisningen. Det kan være svært at skelne mellem karakteren af denne opgave og selve undervisningen. Træk det skarpt på; er det UV eller er det tilsyn? 8 Hjemmearbejdspladser - Lokalaftale Formanden: Der findes i hvert fald en enkelt skole, hvor en enkelt lærer har aftalt sig til at kunne løse nogle af sine opgaver fra hjemmet. Da ledelsen er forpligtet på optælling af lærernes arbejdstid, skal der indgås lokalaftale ved hjemmearbejde. Det er en selvfølge at TR informeres, hvis skolelederen påtænker at fravige fra den faste tilstedeværelse. 9 Evt TR-MØDE ( ) Afbud: Hanne, Janna, Henrik, PPR, Referent:UB Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 10 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt.

8 11 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 12 Orientering - Camp 7 - TR-dag sygefravær - TR-møder (transport) - Lønsedler - Opgørelse af arbejdstid Skarrildhus: D. 6. og 7. november Skarrildhus Kursus - d. 7.11: Søren Viemose Håndtering af forandringer samt Nyt fra Kredsstyrelsen. D. 7.11: Ole Strøm Den gode arbejdsplads samt lokal TR møde. Efter frokost kan alle tage hjem. Program følger. Camp 7: Der kommer en fælles udmelding fra kommunen om hvordan man skal forholde sig. TR-dag sygefravær: Inspirations dag til, hvordan man kan arbejde videre medsygefravær i det lokale MED. Her var ingen ledere til stede. Det var ikke alle TR er der kunne ikke få fri til at tage af sted. Problematikken tages op i FTR. TR-møder/ transport: Kørselsudgifter dækkes af kommunen samt den tid der bruges på det. Man kan ikke komme til at skylde timer, men skoleleder kan altid omlægge timer eller give én mere undervisning. Alle ekstra undervisningstimer skal man have undervisningstillæg for. Ifl. Lov 409 kan man ikke skylde undervisningstillæg for planlagt undervisning. Kan man ikke opnå enighed skal der laves uenighedspapir! Lønsedler: Dem der har en lønnedgang på over 250 kr. i måneden må gerne henvende sig til kredsen. Men vi indsamler lønoplysninger fra kommunen på alle medarbejdere! Opgørelse af arbejdstid: Alle opgavesigter sendes ind elektronisk til kredsen. TR deltagelse ved af opgaveoversigt det er kredsen holdning det er en TR opgave, at drøfte om arbejdsforholdene hænger sammen. Kan man ikke få lov til det skal den bringes op på MED.

9 Kompetenceudvikling af lærerne: Det er problematisk det er skoleleder som afgør om man har linjefagskompetence af flere årsager 1. Med hensyn til planlægning og økonomi. 2. Man ikke får papir på kvalifikationerne i henhold til forflyttelse eller ansættelse andet steds. 13 Opgaveoversigter 14 Skolerunde - Status - Opsamling på opgaveoversigter - Oplæg retningslinjer - Status - Kredsopgaver? Effektbaseret målstyring: Temperatur tjek i Varde kommune. Stemmer værdierne overens med virkeligheden. Der skal udarbejdes værktøjer der skal understøtte lærernes arbejde og som ikke er en ekstra belastning. OBS: Send kollegerne ind på kontoret til skolelederen, hvis arbejdsopgaverne ikke hænger sammen, eller hvis der er nogle arbejdsbeskrivelser, der ikke er fyldestgørende, og man er i tvivl om arbejdsopgaven, eller man ikke kan få det til at hænge sammen. Beskrivelsen af opgavefunktionerne samt dialog med ledelsen om sammenhæng mellem tid og opgaver er meget mangelfuld. Elevsamtaler skal der gives undervisningstillæg for. Skal der ikke gives undervisningstillæg for FS skal der være helt klare og tydelige retningslinjer for hvad der forventes der skal foregå til forældresamtalerne. Kredsopgaver: Der efterspørges at n om FS skal tages med højere op i systemet. Minimumstimetal - tre fag hvor kommunerne har en forpligtelse for minimumstimetal dansk, engelsk og matematik. 15 Møde med Skolechefen 16 EVT Opstår der problemer skriv eller ring ind til kredsen. Der er også mulighed for at få fællestillidsrepræsentanten (Kim) ud på skolen. Der sendes et forslag ud til en anden dato for TR dag d. 6. oktober.

10 TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Cramon Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 17 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 18 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 19 Orientering - Aflysning/flytning af kursusdag for tr/amr - Placering af tr-møder - Sygefravær - Brud på overenskomsten/pensionerede lærere Orientering ved formanden. Undskylder, men fastholder aflysningen af kursusdagen den 6. oktober. Et doddle udsendes, så flertallet bestemmer den nye dato for kursusdagen. Ny plan for TR-møder efter henvendelse fra skolechefen til formanden. Formanden opfordrer til, at man får en generel af rammerne for TR- og AMR-arbejde i Varde Kommune. Skolechefen melder ud en gang efter uge 42 efter en med formanden. TR oplever at være blevet afmonteret bisidderrollen, når kolleger taler med ledelsen. Udsendelse 140, 2013: En TR-uds. Formanden henviser ligeledes til rammeaftalen. Der skal være tid og rum til at mødes med sine kolleger i arbejdstiden m.m. Der fortælles om flere tilfælde af sygdom/langtidssygdom. Opgaveoversigterne er ikke længere meget værd ledelsen kan løbende ændre på oversigten det skal dog ske efter en fælles mellem leder og medarbejder. Det er der dog ikke mange eksempler på. Der opfordres til en fælles aktion, der skal give luft for den enorme frustration, der findes ude på skolerne. Formanden efterlyser en udmelding fra TR om eventuel fast tidspunkt for TR-møder. Det er frustrerende, at TR skal læse de timer, som aflyses pga. TR-møder. Det er svært at holde gejsten, når man bliver straffet for at gøre et stykke arbejde.

11 TR er altid velkommen til at invitere FTR (formanden) til møde på skolen i arbejdstiden. Der er mange frustrerende elementer grundet reformen og den nye måde at arbejde på. Det påpeges, at det er vigtigt at fokusere på de positive elementer. Det handler om at bevare arbejdsglæden, så man konstruktivt kan arbejde med udfordringerne. Der skydes på skolechefen, som saboterer det samarbejde, der trods udfordringerne foregår mellem medarbejdere og ledelse på skolerne. En længere erfaringsudveksling foregår. Der kommer en trivselsmåling i løbet af foråret. Når forældre klager kan findes ved at Google. Findes der en procedure på den enkelte skole. Formanden opfordrer til, at man på skolerne gør det til reglen, at forældreklager skal leveres skriftligt det er langt lettere at håndtere. 20 Uddannelseskrav 21 Camp 7 - Varetager ikke-uddannede undervisning i et helt fag i et helt skoleår? - Evaluering af arrangementet - Afregning af arbejdstiden Udsendelse nr. 024, august 2014 Formanden vil gerne have en melding, hvis der på skolerne findes ikke-uddannede lærere, som varetager undervisning. Formanden: Flere lærere har fundet, at der er mange gode elementer i Camp7. Jeg vil godt høre, hvorledes lederne på skolerne har håndteret planlægningen omkring Camp7. Små forskelle. Enighed om, at længden af arbejdsdagen og afregningen er utilfredsstillende. Formanden: Nogle skoleledere har tænkt sig om og udarbejdet en acceptabel plan for afviklingen af Camp7. Andre har ment, det er ok at sende en medarbejder på arbejde fra fredag morgen til lørdag aften. Er det ordentlighed? Det er

12 skolechefen nødt til at tage op. Ellers må vi tage det højere op i systemet gennem MED. 22 Skolerunde 23 EVT - Status - kredsopgaver? Udmelding vedr. ledighedsmelding ved uge 42 og 7. AMR skal ikke finansieres af lokallønsmidler forbeholdt lærerne. Kredsen kommer med et udspil til principper for fordeling/forhandling af lokallønsmidler. Pointen er, at sådanne forhandlinger skal være afsluttede senest 6 uger efter forslaget er stillet. Der spørges til, om der på skolerne er udarbejdet principper og retningslinjer for omlagt tjeneste. Erfaringerne skal samles. TR-MØDE ( ) Afbud: Jonna Bjerg, Henrik Krogh-Jensen, Bjarne Alsaker, Jan W. Larsen, Referent: Henrik og Pia Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 24 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 25 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 26 Orientering - FællesMED/ dagsorden/ arbejdsmiljø - TR/AMR - kursusdag Orientering ved formanden og Evalueringen af Camp7 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside. - I evalueringen rettes der fra eksterne deltagere blandt andet kritik af lærernes attitude under afviklingen. - Fra lærerside rejses kritik af de arbejdsmæssige rammer for afviklingen af Campen, og en manglende involvering og dermed ejerskab til projektet. Det er ifølge FTR/formanden ikke hensigtsmæssigt, at arrangementet ligger i forlængelse af en 40-timers arbejdsuge. Det må vi forholde os til, for det er planen at Camp7 også

13 bliver til noget næste år. Sygefravær vi har set på august og september måned. Der nævnes eksempler på skoler, hvor sygefraværet er markant stigende. Fokus i fælles-med: Man går ind og ser på trivsel generelt. Det handler om rammerne for udførelsen af kerneopgaven. Det er sygefraværet og det stigende behov for vikardækning, som belaster voldsomt. Mange oplever at have flere vikartimer end budgetteret, og at det praktiske omkring, det at finde en vikar, faktisk er en tidkrævende opgave. FTR/formanden: Det er en ledelsesopgave. Tag snakken med ledelsen ude på de enkelte skoler. Der nævnes eksempler på, at lærere ude på skolen mistrives og ikke føler, de kan levere et ordentligt stykke arbejde. FTR/formanden: Sørg for at dokumentere tidsforbruget, synliggør arbejdsopgaven, så der er dokumentation for, at tiden er brugt, når der gives nye opgaver. Der nævnes eksempler på samarbejdsrelationer belastes som konsekvens af, at der reageres forskelligt, når der ikke er tid til at løse opgaverne, tage vikartimer og påtage sig nye opgaver. TR + AMR-dag til den 22. januar 27 Lønforhandlinger - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker Der er forhandlet på Alslev Skole: FTR/formanden gennemgår aftalen og lokalløn generelt. Alle midler er udmøntet som funktionsløn ingen kvalifikationsløn, og ingen er gået ned i løn efter tildeling af lokalløn. Der ytres ønske om, at alt der kan udløse kvalifikationsløn bliver kendt forud for forhandlingerne på den enkelte skole. Enkelte skoler har udfærdiget retningslinjer for lokalløn. Der spørges til, hvad der nu skal ske. FTR/formanden: Hvis I er klar, aftaler vi gerne en

14 forhandling. Alslev havde tilsendt kredsen en plan over de penge, der skulle fordeles forud for forhandlingen. 28 Arbejdstid - flex aftaler - Opmærksomhedsfelter En del skoler meddeler, at de er klar til forhandling. Pejlemærker på lønforhandling: Ingen tillæg under 1000,-. Der er en del skoler, der har lavet flex aftaler: - Løbende afspadsering - Max timeantal på hvor mange timer der kan overføres. - Ikke delt tjeneste - Flex i komme/gå tid - Flex må ikke bliver et fast mønster udover den enkelte arbejdsuge. - Personlig aftale med leder indenfor rammen, så samarbejde ikke yderligere vanskeliggøres. - Medarbejder på nedsat tid med særlige komme/gå aftaler kan give problemer for mødeafholdelse med øvrige kollegaer. Flex er ikke det samme som puljetimer, der kan båndlægges af ledelsen. Der er mange der pt har overarbejde, men hvor tid til afspadseringer kan være svært, da opgaverne stadig skal løses. Det er et skråplan, at planlægge med overarbejde. Opmærksomhedsfelter: Lockout: Giv lærerne løn i vinterferien i stedet for at få dagpengene i vinterferien (torsdag/fredag a ca. 750,-). Undervisningstillæg i forbindelse med skole/hjem samtaler: Der er udarbejdet et uenighedspapir. Indhold af skole/hjem-samtalen afgørende for, om der kan gøres krav på undervisningstillæg. Indhold af skole/hjem-samtalen er en ledelsesbeslutning. 29 Skolerunde Der er en del af eleverne på skolerne i landdistrikterne, der har lange dage på grund af bustider.

15 (Møde angående diverse på skoleområdet) - Status/input - kredsopgaver? Problem at skylde tid (OBS på at undervisningstiden skal være nedskrevet i forhold til TR tid). Undervisningstillægget på opgaveoversigten er ledelsens vurdering af medarbejderens årlige undervisning. Det, at vi skal opfinde nye ting og ikke bruge det, vi ved virker, dræner. Bedre klædt på til at arbejde med den målstyrede undervisning. Skoleledelsen udarbejder opgaveoversigten med den viden, der er tilgængelig for de enkelte medarbejderes opgaver på det pågældende tidspunkt. Der vil meget naturligt ske ændringer hen over et skoleår. Der vil skulle tilføjes opgaver, og der vil skulle afgives opgaver! Derfor bør der løbende være en af opgavemængden. DLF hovedforening har fået Mærsk-penge til afholdelse af kursus i håndværk og design. Det afholdes i Skjern. Det vil blive afholdt de to første dage i uge 32, hvilket kan give problemer i forhold til planlægning af skoleåret for deltagende lærere. 30 Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 31 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 32 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 33 Orientering - FællesMED/dagsorden/arbejdstid Orientering ved FTR/Formanden og

16 o Herunder Ungdomsskolens turbodansk forløb - 3 Workshops vedr. det økonomiske råderum i regi af FællesMED - Sygefravær i regi af FællesMED - HovedMED - Styregruppe - Effektbaseret styringsmodel i skoler og dagtilbud - TR/AMR kursusdag 34 Lønforhandlinger 35 Arbejdstid 36 Skolerunde - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker - flex aftaler - Opmærksomhedsfelter (Møde angående diverse på skoleområdet) 37 Evt. - Status/input - kredsopgaver?

17 TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 38 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt. 39 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt. 40 Orientering - FællesMED/dagsorden/arbejdstid - Trivselsmåling - TR/AMR - kursusdag Orientering ved FTR/Formanden og Trivselsmåling fra Varde Kommune er anonym. Der kan være problemer med at åbne, men det hjælper, hvis man kopierer linket til skrivebordet og tager den derfra. Åben indtil den 29. januar FTR/Formanden redegør for workshops i forbindelse med, at der skal spares 18 millioner kroner på vores område. Lærerkredsen er inviteret til at deltage i disse workshops. Kommentarer til det, at vi let kan komme i den situation, at vi jo selv har peget på den og den besparelse. FTR/Formanden fortæller, at man sikret sig at netop dette ikke bliver et gyldigt argument fra politikere og forvaltning. Sygefraværet diskuteres. Det er med nogen usikkerhed steget et procentpoint, men meget ujævn og uden entydig retning. Kommentar: Man kan intet sige om årsagen til stigende eller faldende fravær. Det behøver ikke have noget med trivsel, skolereform eller arbejdstid at gøre. FTR/Formanden opfordrer TR til at gå hjem til MED og bede om at få udarbejdet retningslinjer for fagfordeling m.m. Henviser til Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning. Her kan man blandt andet se, på hvilke dage man kan og ikke kan lægge undervisnings-/mødedage. FTR/Formanden har kommenteret på side 5, hvor skolechefen skriver, at skolelederne ikke må udarbejde retningslinjer for lærernes arbejdstid. VLK ønsker en

18 afklaring af, hvad lederen har kompetence til? Det giver ikke mening, at lederen ikke må indgå flexaftaler og lignende. Skolechefen tænker over det, og hvis der ikke opnås enighed, bringer formanden spørgsmålet videre op i MEDsystemet. Formanden oplyser om en afskedigelsessag, som nu er afsluttet. 41 Regionale TR-møde vedr. OK15 42 Lønforhandlinger - Status o Hvor langt er kredsen o Hvor langt er I? - Pejlemærker 43 Skolerunde (Møde angående diverse på skoleområdet) - Status/input - kredsopgaver? TR/AMR-dag den 22. januar Varde Fritidscenter. På mødet blev der redegjort for, hvordan en OK-aftale bliver til. Ligeledes redegjorde man for, hvad der ligger i en eventuel konflikt på aftalen om arbejdstid. Det er dog ikke arbejdstiden (Lov 409) man går efter, men mere forberedelse, rekruttering samt kompensation udsatte grupper. Forhandlinger med en række skoler. Der er stort set opnået enighed, men endnu ikke underskrevet det sker nok i løbet af næste uge. Formanden ser gerne, at vi er hele vejen rundt inden Vinterferien og generalforsamlingen. Næstformanden påpeger, at aftalerne kun er etårige, og det betyder, at man snart skal gang med at forberede næste runde. Forslag om toårige aftaler, men udfordringen er, at der er flere penge til forhandling i år 2. Bekymring over den glidebane lokalløn er. Lykkesgårdskolen bøvler med ombygning og deraf afledte begrænsninger for såvel adgang, kommunikation og forberedelsesforhold. Vidt forskellig opfattelse af indflytningsklar. Stadig problemer med skimmelsvamp. Kørsel: Afregning for kørsel til mødet i Haderslav den 14. januar indberettes til Varde Lærerkreds. Kørsel til TR-møder er skolens udgift. TR-møderne forsøges planlagt i god tid.

19 Skyldig tid i forbindelse med TR-arbejde tages op med skolechefen. 44 Evt. TR-MØDE ( ) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 45 Godkendelse af referat fra TR-møde godkendt 46 Godkendelse af dagsorden til TR-møde godkendt 47 Orientering - FællesMED/dagsorden - Trivselsmåling - Generalforsamling - Orientering ved FTR/Formanden og Næstformandsposten i Fælles MED er ledig. Kim stiller op til posten. Vedr. Råderumskataloget, skal skoleområdet formentlig bidrage med omkring 6 mio. Enkelte skoler har drøftet resultatet af trivselsmålingen i det lokale MED. Generalforsamlingen slutter kl. 22:00 48 Kredsformandsmøde Orientering ved FTR/Formanden OK15 Det er værd at bemærke, at alle beløb i aftalen er i år 2000 værdi. Beløbene skal derfor ganges med

20 omregningsfaktoren, for at være sammenlignelig med det man får udbetalt. Alt hvad der er forhandlet omkring arbejdstid, har KL skullet have grønt lys for i moderniseringsstyrelsen/ finansministeriet. I aftalen konstateres det, at det ikke er lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. fortsat ved lov 409. Vedr. det forventede tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver, skal dette indgå i n af opgaveoversigten. Altså ikke noget krav om, at tiden skal fremgå af oversigten. Men i arbejdstidens tilrettelæggelse, skal det fremgå, at der er fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Tiden planlægges i sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen. Den fastlagte forberedelsestid, kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Sker det alligevel, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen. Der åbnes med aftalen op for den mulighed, at der lokalt kan indgås aftaler om arbejdstid, der afviger fra lov 409. Der kan være tale om flextidsaftaler eller der kan indgås aftaler om, at afsætte særlige puljer af tid til særlige opgaver. Sådanne aftaler indgås mellem de lokale parter. Ulempegodtgørelse udbetales efter afvikling ved førstkommende lønudbetaling. Det betyder, at ledelsen løbende skal opgøre arbejdstiden, ellers kan den korrekte løn ikke udbetales. Der indføres et fast undervisertillæg, som erstatning for undervisningstilægget fra 300 til 750 timer for lærere hhv. 835 timer for bh.kl.ledere.

21 Fra 751/836 timer fastholdes tillægget, og satsen hæves fra 84,05 til 90,00 i 2000 værdi. Det faste tillæg udgør hhv for ok ansatte hhv. tjenestemænd. Fra kommende skoleår skal 6.ferieuge enten udbetales eller afvikles som hele feriedage. 49 Regionale TR-møde vedr. OK15 Orientering Kredsen udsender forslag til fælles kørsel til mødet i Vejen. 50 Lønforhandlinger - Status - Erfaringsudveksling til nye forhandlinger 51 Skolerunde Personalesituation (evaluering af forflyttelsesaftale) - Status/input - kredsopgaver? Der mangler en enkelt forhandling på Brorsonskolen. Der er stadig enkelte skoler, hvor der endnu ikke er skrevet under Outrup og Lykkesgård, og på Årre lykkedes det ikke at blive enige. Der er endnu ikke aftalt møde mellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds. Der er overtallighed på Ølgod, Horne/Tistrup, Blåvandshuk og Outrup skoler. Ingen melder ind om ledige stillinger. Varde Kommune sender signaler om, at man ikke ønsker at fastholde sygemeldte medarbejdere, der ikke kan vende tilbage på fuld tid. Hovedforeningen er inddraget i sagen. Flere steder er der utilfredshed med de indgåede lokale lønaftaler. TR opfordres til at tage det op i faglig klub og henstille til, at det ikke udmøntes i intern splid. TR opfordres også til at tage utilfredsheden op med ledelsen. Valg af TR afholdes indenfor arbejdstiden. 52 Evt. Uffe sender besked ud mht. valg af AMR

22 TR-MØDE ( ) Afbud: Lisbeth Christensen, Peter Kristensen, Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde Godkendt 54 Godkendelse af dagsorden til TR-møde Godkendt 55 Orientering - APV/Trivselsmåling - Fra Hoved MED - Generalforsamling - Lønforhandlinger (status) - Valg af arbejdsmiljø-rep. Orientering ved FTR/Formanden og Næstformanden leder mødet, da formanden er til møde i HovedMed. Trivselsmåling (APV) Næstformand: Store udfordringer for skolerne, men det ser fornuftigt ud for Varde Kommune som helhed. Det personalepolitiske regnskab (Hører under Det Sociale Kapitel) viser stigning i sygefraværet samt afskedigelser specielt på kritiske områder. Det må Varde Kommune forholde sig til. Generalforsamling sidste frist for tilmelding til spisning er i dag! Lønforhandlinger Der er nu forhandlet på alle skoler hængeparti på Outrup samt Janderup og Tistrup. UU skal forhandle i næste uge. Derefter skal der forhandles med kommunen.

23 Husk valg af TR og AMR! 56 Kredsformandsmøde den Orientering ved FTR/Formanden Intet til referat 57 OK15 Orientering OK15 Der tales for at JA fra flere TR dog ikke med begejstring. Næstformanden kan ikke stemme JA, da det vil være en accept af Lov 409. Der argumenteres, at det ikke er en accept af Lov 409, men blot en accept af de bedste muligheder under givne forudsætninger. Opfordring til at stemme efter overbevisning og fornemmelse, men der er stor frustration over at skulle stemme JA til noget, man i udgangspunktet er i mod tænke med hjertet eller hjernen, et strategisk JA. 58 Organisering Børn og Unge (ny struktur i forvaltningen til høring) 59 Skolerunde - Status/input - kredsopgaver? Formanden (tilbage fra møde): Ny organisering af børn- og unge-området herunder opsplitning af PPR. Skolerunde Der spørges til 6. ferieuge samt kreativ ind- og udregning Henrik Cramon tjekker op på det. Langtidssygdom hos UU. Procedure for forflyttelse efterspørges. Eksempler på, at lærere selv skal finde vikarer, når de skal på kursus.

24 60 Evt.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel!

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Skal man klappe eller sætte hælene i? Rigtig mange lærere har svært ved at leve med arbejdstidslovgivningen, som KL-arbejdsgiverne

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere