Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE"

Transkript

1 Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE

2

3 Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger vedrørende dokumentationen.. 3. Opbevaring af bilag Anvendte symboler Vejledningens gyldighed CE-mærkning Typeskilt Frostsikring Frostsikringsfunktion Frostsikring ved hjælp af tømning Vedligeholdelse og kundeservice Sikkerhed Sikkerheds- og advarselshenvisninger Klassificering af advarselshenvisninger Opbygning af advarselshenvisninger Grundlæggende sikkerhedshenvisninger Henvisninger vedrørende driften Garanti Anvendelse i overensstemmelse med formålet Krav til installationsstedet Rengøring Genbrug og bortskaffelse Varmtvandsbeholder Emballage Energisparetips Betjening Oversigt over betjeningselementerne Idriftsættelse af brænderen Åbning af afspærringsanordningerne Kontrol af anlægstrykket Tilkobling af brænderen Varmtvandsopvarmning Indstilling af varmtvandstemperaturen Frakobling af beholderopvarmningsdrift (kun VC-kedler med ekstern varmtvandsbeholder) Tapning af varmt vand Indstillinger for varmedriften Indstilling af fremløbstemperaturen (uden tilslutning af en regulator) Indstilling af fremløbstemperaturen (ved brug af en regulator) Frakobling af varmedriften (sommerdrift) Indstilling af rumtermostat eller vejrkompenserende regulator Statusvisning (for vedligeholdelses- og servicearbejde udført af vvs-installatøren) Afhjælpning af fejl Udbedring af vandmangel Udbedring af tændingsfejl Udbedring af fejl i luft-/røggassystemet Vandpåfyldning af kedlen/varmeanlægget Ud-af-driftsættelse af brænderen Driftsvejledning ecotec plus _0

5 Kedelegenskaber Vaillant ecotec-kedler er kompakte, vægmonterede gaskedler med kondensationsteknik. Til varmtvandsproduktion med VC-gasfyr skal der sluttes en varmtvandsbeholder type VIH til fyret. VCW-gasfyr er desuden udstyret med integreret varmtvandsproduktion. Kedelegenskaber Anbefalet tilbehør Henvisninger vedrørende dokumentationen Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne driftsvejledning gælder også anden dokumentation. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi disse vejledninger ikke overholdes. Anbefalet tilbehør Til regulering af ecotec tilbyder Vaillant forskellige reguleringsudførelser, som kan tilsluttes kontaktlisten eller sættes på betjeningspanelet. Din vvs-installatør rådgiver dig gerne ved valget af en egnet regulering. Andre gyldige bilag Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets andre komponenter, ved betjening af ecotec.. Opbevaring af bilag Opbevar denne driftsvejledning og al anden gyldig dokumentation, så de er lettilgængelige, når der er brug for dem. Overdrag bilagene til den nye ejer i tilfælde af flytning eller salg..2 Anvendte symboler I det følgende forklares de symboler, der er anvendt i teksten: a Symbol for en risiko Umiddelbar livsfare Fare for alvorlige personskader Fare for lette personskader b Symbol for en risiko Risiko for materielle skader Risiko for miljøskader i Symbol for en nyttig yderlige henvisning og informationer > Symbol for en påkrævet arbejdsprocedure.3 Vejledningens gyldighed Denne installationsvejledning gælder udelukkende for udstyr med følgende artikelnumre: Kedlens artikelnummer fremgår af typeskiltet..4 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at kedlerne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til typeskiltet. Driftsvejledning ecotec plus _0 3 DK

6 Henvisninger vedrørende dokumentationen.5 Typeskilt Typeskiltet på Vaillant ecotec er fra fabrikken placeret på undersiden af kedlen Fig.. Typeskilt (eksempel) Forklaring Kedlens tekniske data 2 CE-mærkning 3 Typegodkendelsesbetegnelse 4 Typebetegnelse 5 Serienummer Deres væghængte gaskedels artikelnummer fremgår af serienummeret. Det 7. til 6. ciffer udgør artikelnummeret. Kedeltypens betegnelse er sammensat på følgende måde (her som eksempel: VCW DK 96/3-5 A ) : VC Vaillant varme W Varmtvandsdrift DK Landekode 9 Kedlens nom. ydelse i kw 6 Væghængt gaskedel med kondensationsteknik 3-5 Teknisk udstyrskendetegn A Højeffektivitetspumpe 4 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

7 Sikkerhed 2 2 Sikkerhed 2. Sikkerheds- og advarselshenvisninger Overhold under betjeningen de generelle sikkerheds- og advarselshenvisninger, som kan være anført inden en beskreven procedure. 2.. Klassificering af advarselshenvisninger Advarselshenvisningerne er forsynet med advarselssymboler og signalord, der svarer til graden af den mulige fare: Advarselssymbol Signalord a Fare! b Forsigtig! Forklaring Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige personskader Risiko for materielle skader eller skader for miljøet: 2..2 Opbygning af advarselshenvisninger Advarselshenvisningerne kendetegnes ved, at der befinder sig en streg over og under dem. De er opbygget efter følgende grundprincip: a Signalord! Farens art og oprindelse! Forklaring til farens art og oprindelse. > Foranstaltninger til eliminering af faren. 2.2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger Overhold ubetinget de efterfølgende sikkerhedshenvisninger og forskrifter. Forholdsregler i nødstilfælde ved gaslugt Fejlfunktioner kan resultere i gasudslip, hvilket kan medføre forgiftnings- eller eksplosionsfare. I tilfælde af gaslugt skal De i bygninger forholde Dem på følgende måde: > Undgå rum med gaslugt. > Hvis det er muligt, skal døre og vinduer åbnes helt for at sørge for gennemtræk. > Undgå åben ild (f.eks. lighter og tændstikker). > Undgå rygning. > Anvend ingen elektriske kontakter, netstik, dørklokker, telefoner og andre samtaleanlæg i huset. > Luk for gasmåler-spærreanordningen eller hovedspærreanordningen. > Luk om muligt gasafspærringshanen på kedlen. > Advar alle beboere ved at råbe eller banke. > Forlad bygningen. > Forlad omgående bygningen ved lyden af udstrømmende gas, og sørg for, at ikke andre personer betræder bygningen. > Alarmér brændvæsenet og politiet uden for bygningen. > Kontakt gasforsyningsselskabets beredskabstjeneste fra en telefontilslutning uden for huset. Forholdsregler i nødstilfælde ved gaslugt Fejlfunktioner kan forårsage røggaslugt, der kan medføre forgiftningsfare. I tilfælde af røggaslugt skal De i bygninger forholde Dem på følgende måde: > Åbn døre og vinduer helt for at sørge for gennemtræk. > Sluk for kedlen. Installation og indstilling Installationen af kedlen må kun udføres af en vvs-installatør. I den forbindelse skal de gældende forskrifter, regler og retningslinjer overholdes. Installatøren er også ansvarlig for inspektion/vedligeholdelse og istandsættelse af kedlen og for ændringer af den indstillede gasmængde. I følgende tilfælde må kedlen kun være i drift, når den forreste kabinetdel er lukket, og når kedlen er udstyret med komplet monteret og lukket luft-/røggassystem: ved idrifttagning ved kontrolformål ved konstant drift. Ellers kan der - under uheldige driftsbetingelser - opstå farer for personers liv og helbred eller materielle skader. Ved rumluftafhængig drift må kedlen ikke opstilles i rum, hvor der bliver udsuget luft vha. ventilatorer (f.eks. udluftningsanlæg, emhætter, udblæsningsluft-tørretumblere). Disse anlæg frembringer et undertryk i rummet, som medfører, at der fra udmundingen suges røggas ind i opstillingsrummet gennem ringspalten mellem røggasrøret og aftræksskakten. > Spørg Deres vvs-installatør, hvis De ønsker at indbygge et sådant anlæg. Undgåelse af fejlfunktion For at undgå en fejlfunktion og deraf følgende forgiftnings- og eksplosionsfare skal De være opmærksom på følgende: > Sæt aldrig sikkerhedsanordningerne ud af drift. > Manipulér ikke sikkerhedsanordningerne. > Foretag ikke ændringer: På kedlen Omkring kedlen På tilførselsledningerne til gas, indsugningsluft, vand og strøm På sikkerhedsventilen og på afløbsledningen til varmeanlægsvandet På afledningerne til røggas. Undgåelse af eksplosionsfare Eksplosionsfare opstår på grund af antændelige gas-luftblandinger. Overhold derfor følgende: > Undgå anvendelse eller opbevaring af eksplosive eller let antændelige materialer (f.eks. benzin, maling) i det rum, hvor kedlen er opstillet. Driftsvejledning ecotec plus _0 5 DK

8 2 Sikkerhed Undgåelse af fare for at komme til skade på grund af skoldning Overhold følgende: Det vand, der kommer ud af varmtvandshanen, kan være meget varmt. Undgåelse af skader på grund af ukorrekte ændringer på kedlen Overhold følgende: > Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb på eller manipulationer af kedlen eller på andre dele af anlægget. > Forsøg aldrig selv at gennemføre vedligeholdelsesarbejde eller reparationer på kedlen. > Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges eller fjernes. Kun vvs-installatører og fabrikskundeservice er autoriserede til at foretage ændringer på plomberede komponenter. Undgå skader i området omkring kedlen som følge af ukorrekte ændringer Der gælder et forbud mod ændringer på de bygningsmæssige forhold i kedlens omgivelser, hvis disse har indflydelse på kedlens driftssikkerhed. I forbindelse med ændringer på kedlen eller i omgivelserne skal den autoriserede og ansvarlige vvs-installatør under alle omstændigheder inddrages. > I forbindelse med ændringer på kedlen eller i omgivelserne skal den autoriserede og ansvarlige vvs-installatør under alle omstændigheder kontaktes. Eksempel: Et skabslignende kabinet til kedlen skal være i overensstemmelse med udførelsesforskrifterne. > Montér under ingen omstændigheder på egen hånd et kabinet. > Ret henvendelse til vvs-installatøren, hvis De ønsker et sådant kabinet. Reaktioner ved utætheder i varmtvandsrørene Overhold følgende: > Hvis der er utætheder i varmtvandsrørene mellem kedlen og aftapningsstederne, skal koldtvandsafspærringsventilen straks lukkes, og utæthederne skal repareres af vvs-installatøren. I forbindelse med ecotec plus-kedler er koldtvandsafspærringventilen ikke omfattet af leveringen af kedlen. > Spørg vvs-installatøren, hvor han har monteret en koldtvandafspærringsventilen. Undgåelse af skader på grund af lavt anlægstryk i varmeanlægget Overhold følgende for at undgå drift af anlægget med en for lav vandmængde og dermed at forebygge mulige følgeskader: > Kontrollér regelmæssigt varmeanlæggets anlægstryk. > Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende anlægstrykket i afsnit Opretholdelse af driften ved strømsvigt Vvs-installatøren har ved installationen af kedlen tilsluttet den til strømnettet. Hvis strømforsyningen svigter, kan det ikke udelukkes, at delområder i varmeanlægget beskadiges af frost. Hvis kedlen ved strømsvigt skal holdes driftsklar med et nødstrømsaggregat, skal følgende overholdes: > Kontrollér, at nødstrømsaggregatets tekniske værdier (frekvens, spænding, jording) stemmer overens med strømnettet. > Lad en VVS-installatør rådgive Dem. Materiel beskadigelse på grund af korrosion For at undgå korrosion på kedlen og i røggassystemet skal følgende overholdes: > Der må ikke anvendes spray, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim osv. i nærheden af kedlen. Disse stoffer kan under uheldige forhold føre til korrosion Undgåelse af frostskader Hvis strømforsyningen svigter, eller hvis rumtemperaturen i enkelte rum er indstillet for lavt, kan det ikke udelukkes, at delområder i varmeanlægget beskadiges af frost. > Sørg for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og rummene opvarmes tilstrækkeligt, hvis De er bortrejst i en frostperiode. > Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende frostsikring i afsnit Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

9 Henvisninger vedrørende driften 3 3 Henvisninger vedrørende driften 3. Garanti Vaillant yder en garanti på fire år regnet fra opstartsdatoen, såfremt alle anbefalede serviceeftersyn overholdes. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en sagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3.2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Vaillants kompakte gaskedler ecotec er konstrueret ved hjælp af den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller kedlen eller andre materielle værdier kan forringes. Denne kedel må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, med mindre at en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger brugen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af kedlen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med kedlen. Kedlerne anvendes som varmegivere i lukkede varmtvands-centralvarmeinstallationer og kun til VC-gasfyr kombineret med en varmtvandsbeholder type VIH (tilbehør) også til central varmtvandsopvarmning. Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse. Producenten/leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af forkert anvendelse. Brugeren alene bærer risikoen. Korrekt anvendelse omfatter: overholdelse af de medfølgende drifts-, installationsog vedligeholdelsesvejledninger til Vaillant-produktet samt til andre anlægsdele og -komponenter overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne. Enhver anvendelse uden tilladelse er forbudt. 3.3 Krav til installationsstedet Vaillant vægmonterede gaskedler ecotec monteres på væggen, så der er mulighed for bortledning af det kondensvand, der opstår, og for at montere luft-/røggassystemets rør. De kan f.eks. installeres i kælderrum, redskabsrum eller opholdsrum. Spørg din vvs-installatør, hvilke aktuelle nationale forskrifter, der skal overholdes. i Der kræves ikke en afstand mellem kedlen og bygningsdele af brændbare byggematerialer eller brændbare bestanddele, da der ved kedlens nominelle varmeydelse opstår en lavere temperatur på kabinetoverfladen end den maks. tilladte på 85 C. 3.4 Rengøring b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af forkert rengøring! Beskadigelser af beklædninger, armaturer eller betjeningselementer af kunststof er mulige. > Der må ikke anvendes skure- eller rengøringsmidler, som kan beskadige kunststofferne. > Anvend ikke sprays, opløsningsmidler eller klorholdige rengøringsmidler. > Rengør kedlens kabinet med en fugtig klud og lidt sæbe. 3.5 Genbrug og bortskaffelse Vaillant vægmonterede gaskedler ecotec og den tilhørende transportemballage består overvejende af råstoffer, der kan genbruges Varmtvandsbeholder Vaillant vægmonterede gaskedler ecotec og tilbehør må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Sørg for, at den brugte termostat og i givet fald tilbehørsdele bortskaffes korrekt Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret enheden. i Overhold de gældende nationale lovbestemmelser. Kedlerne skal installeres af en vvs-installatør, der er ansvarlig for at overholde de gældende forskrifter. Driftsvejledning ecotec plus _0 7 DK

10 3 Henvisninger vedrørende driften 3.6 Energisparetips Montering af en vejrkompenserende varmeregulering Vejrkompenserende varmereguleringer regulerer varmeanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af udetemperaturen. Der produceres ikke mere varme end nødvendigt. Det gøres ved at indstille fremløbstemperaturer for varmeanlægget til de forskellige udetemperaturer på den vejrkompenserende regulering. Denne indstilling bør ikke være højere, end dimensioneringen af varmeanlægget kræver det. Normalt udføres den rigtige indstilling af vvs-installatøren. Ved hjælp af integrerede tidsprogrammer sker der en automatisk ind- og udkobling af de ønskede opvarmnings- og sænkningsperioder (f.eks. om natten). Vejrkompenserende varmereguleringer er i forbindelse med termostatventiler den mest rentable form for varmeregulering. Varmeanlæggets sænkningsdrift Sænk rumtemperaturen om natten, og når De ikke er hjemme. Den mest enkle og sikre måde at gøre det på er ved hjælp af reguleringer med individuelt indstillelige tidsprogrammer. Indstil rumtemperaturen ca. 5 C lavere i sænkningsperioderne end i perioderne med fuld opvarmning. En sænkning på mere end 5 C giver ikke en yderligere energibesparelse, da der til den næste opvarmningsperiode så kræves en forøget varmeydelse. Kun ved længere fravær - f.eks. ferie - kan det betale sig at sænke temperaturerne yderligere, men om vinteren skal du være opmærksom på, at der sørges for en tilstrækkelig frostsikring. Rumtemperatur Rumtemperaturen bør ikke indstilles højere, end det lige nøjagtig føles behageligt. Hver grad over denne temperatur betyder et forøget energiforbrug på ca 6 %. Tilpas også rumtemperaturen til det pågældende rums funktion. For eksempel er det normalt ikke nødvendigt at opvarme soveværelser eller sjældent benyttede rum til 20 C. Indstilling af driftsmåden I den varme årstid, når boligen ikke behøver opvarmning, anbefaler vi at stille varmeanlægget på sommerdrift. Varmedriften er så udkoblet, men kedlen/anlægget er driftsklart til varmtvandsopvarmningen. Ensartet opvarmning Ofte opvarmes kun et enkelt rum med centralvarme. Via dette rums omgivende flader, altså vægge, døre, vinduer, loft, gulv, opvarmes de ikke opvarmede tilstødende rum ukontrolleret, og der går utilsigtet varmeenergi tabt. Radiatorens ydelse i dette ene opvarmede rum er naturligvis ikke tilstrækkelig til en sådan driftsmåde. Følgen er, at rummet ikke kan opvarmes tilstrækkeligt, og der opstår en ubehagelig kuldefornemmelse (i øvrigt opstår samme effekt, hvis døre mellem opvarmede og ikke opvarmede eller begrænset opvarmede rum står åbne). Det er en forkert måde at spare på: Opvarmningen er i drift, og alligevel er rumklimaet ikke behageligt varmt. Der opnås en større varmekomfort og en mere hensigtsmæssig driftsmåde, hvis alle rum i en lejlighed opvarmes ensartet og i overensstemmelse med deres funktion. Desuden kan bygningen også tage skade, hvis bygningsdele ikke opvarmes eller opvarmes utilstrækkeligt. Termostatventiler og rumtermostater Det bør i dag være en selvfølge at montere termostatventiler på alle radiatorer. De holder den indstillede rumtemperatur konstant. Ved hjælp af termostatventiler i forbindelse med en rumtermostat (eller vejrkompenserende regulering) kan du tilpasse rumtemperaturen til dine individuelle behov og opnå en økonomisk drift af varmeanlægget. I det rum, hvor din rumtermostat befinder sig, skal alle radiatorventiler altid være helt åbne, da de to reguleringsanordninger ellers påvirker hinanden, og kvaliteten af reguleringen kan påvirkes. Man kan ofte iagttage, at brugeren forholder sig på følgende måde: Så snart der er for varmt i rummet, lukker brugeren for termostatventilerne (eller indstiller rumtermostaten på en lavere temperatur). Når det efter et stykke tid igen bliver for koldt, åbner brugeren for termostatventilen igen. Det er ikke nødvendigt, da termostatventilen selv regulerer temperaturen. Hvis rumtemperaturen stiger op over den værdi, der er indstillet på følerhovedet, lukker termostatventilen automatisk, og når temperaturen ligger under den indstillede værdi, åbner den igen. Reguleringer må ikke tildækkes Dæk ikke reguleringen til med møbler, forhæng eller andre genstande. Den skal uhindret kunne registrere den cirkulerende luft i rummet. Tildækkede termostatventiler kan udstyres med fjernfølere, og herved er de fortsat funktionsdygtige. Passende varmtvandstemperatur (kun VC-gasfyr) Kun i forbindelse med en varmtvandsbeholder af typen VIH (tilbehør): Det varme vand bør kun opvarmes til en temperatur, som er nødvendig til brugen. Enhver yderligere opvarmning fører til et unødigt energiforbrug og varmtvandstemperaturer på mere end 60 C desuden til en forøget kalkudfældning. Indstilling af varmstartfunktionen (kun VCW-gasfyr) Varmstartfunktionen giver omgående varmt vand med den ønskede temperatur, uden at du skal vente på opvarmningstiden. Det gøres ved at holde varmtvandsveksleren på et indstillet temperaturniveau. Indstil ikke termostaten til en højere temperatur end nødvendigt for at undgå energitab. Hvis du ikke skal bruge varmt vand i længere tid, anbefales det at slå varmstartfunktionen fra, for at spare yderligere på energien. En bevidst brug af vand En bevidst brug af vand kan sænke forbrugsudgifterne betydeligt. 8 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

11 Henvisninger vedrørende driften 3 F.eks. ved at tage brusebad i stedet for karbad: Mens der bruges ca. 50 liter vand til et karbad, bruger en bruser, der er udstyret med moderne, vandsparende armaturer, kun ca. en tredjedel af denne vandmængde. For øvrigt: En dryppende vandhane spilder op til 2000 liter vand og et utæt toilet op til 4000 liter vand om året, men en ny pakning koster derimod meget lidt. Udluftning af opholdsrum Når der fyres, må vinduerne kun åbnes for at lufte ud og ikke for at regulere temperaturen. Det er mere effektivt og energibesparende kort at lufte kraftigt ud end at lade vippevinduer stå åbne længe. Vi anbefaler derfor kort at åbne vinduerne helt. Luk under udluftningen alle termostatventilerne i rummet, eller indstil en evt. rumtermostat på minimaltemperaturen. Herved sikres et tilstrækkeligt luftskifte uden unødvendig afkøling og energitab (f.eks. ved en uønsket indkobling af varmeanlægget under udluftningen). Driftsvejledning ecotec plus _0 9 DK

12 4 Betjening 4 Betjening 4. Oversigt over betjeningselementerne ecotec plus-kedler er udstyret med et digitalt informations- og analysesystem. Dette system giver dig informationer om kedlens driftstilstand og hjælper dig ved afhjælpning af fejl. Når kedlen kører i normal drift viser displayet () varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur (i eksemplet 45 C). I tilfælde af fejl erstattes visningen af temperaturen med den pågældende fejlkode. Derudover giver de viste symboler følgende informationer: Visning af varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur, varmeanlæggets påfyldningstryk eller visning af en status- eller fejlkode Fejl i luft-/røggassystemet. Fejl i luft-/røggassystemet. Fig. 4. Betjeningselementer på ecotec plus Tag fat i udsparingen for at åbne frontklappen og klap den ned. Nu kan man se betjeningselementerne, som har følgende funktioner (se også fig. 4.). Display til visning af den aktuelle varme-fremløbstemperatur, varmeanlæggets påfyldningstryk, driftsmåden eller specifikke yderligere informationer 2 Tast i til hentning af informationer 3 Indbygningsregulator (tilbehør). 4 Manometer til visning af varmeanlæggets påfyldnings- og driftstryk. 5 Hovedafbryder til til- og frakobling af kedlen. 6 Tast + for at bladre videre i displayet (til brug for vvs-installatøren ved indstillingsarbejde og fejlfinding) eller visning af beholdertemperatur (VC med beholderføler) 7 Tast - for at bladre tilbage i displayet (til brug for vvs-installatøren ved indstillingsarbejde og fejlfinding) og til visning af varmeanlæggets påfyldningstryk på displayet 8 Tast reset til nulstilling af bestemte fejl 9 Drejeknap til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur. 0 Drejeknap til indstilling af varmtvandstemperaturen (VCW-gasfyr) og beholdertemperatur (VC-gasfyr og kun med beholdere med beholderføler) Digitalt informations- og analysesystem Kun i forbindelse med vrnetdialog: Så længe symbolet vises på displayet, defineres en fremløbs- og udløbstemperatur på det varme vand via vrnetdialog, dvs. at kedlen kører med en anden temperatur end den, der er indstillet på drejeknapperne (9) og (0). Denne driftsmåde kan kun afsluttes: - med vrnetdialog eller - gennem en ændring af temperaturindstillingen på drejeknapperne (9) eller (0) med mere end ± 5 K. Denne driftsmåde kan ikke afsluttes: - ved at trykke på tasten (8) reset eller - ved at koble kedlen fra og til igen. Varmedrift aktiv permanent til: Driftsmåden Varmedrift blinker: Brænderspærretid aktiv. Varmtvandsopvarmning aktiv permanent: Opvarmning af en varmtvandsbeholder er aktiveret Blinker: Varmtvandsbeholderen aktiveres, brænder Varmstartfunktion aktiv (kun VCW-gasfyr) permanent ON: - Varmstartfunktion er på standby - Beholderopvarmningsdrift aktiv (kun actostor VIH CL 20 S) blinker: - Varmstartfunktion er i drift, brænder tændt Varmeanlægspumpe er i drift. Fig. 4.2 Display ecotec plus Intern gasventil aktiveres 0 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

13 Betjening 4 Flamme med kryds: Fejl under brænderdrift; kedlen er frakoblet Flamme uden kryds: Korrekt brænderdrift 4.2 Idriftsættelse af brænderen 4.2. Åbning af afspærringsanordningerne i Spærreindretningerne (gasspærrehane, servicehaner og koldtvand-spærreventil) medfølger ikke ved levering af kedlen. De installeres på installationsstedet af vvs-installatøren. Få installatøren til at forklare dig, hvor disse komponenter befinder sig, og hvordan de håndteres. > Åbn gasspærrehanen imod anslaget. > Kontrollér, om servicehanerne i varmeanlæggets fremog returløb er åbne. > Åbn koldvand-spærreventilen, hvis kedlen fylder en varmtvandsbeholder. Som kontrol kan du med en varmtvandshane på et aftapningssted se, om der kommer vand ud. > Kontrollér inden idrifttagning anlæggets påfyldningstryk på manometeret (). For at varmeanlægget fungerer korrekt, skal viseren på manometeret stå i det mørkegrå område, når anlægget er koldt. Dette svarer til et påfyldningstryk på mellem,0 og 2,0 bar. Står viseren i det lysegrå område (< 0,8 bar), skal der påfyldes vand inden idrifttagning. i ecotec-kedlen har et manometer og et digital display med trykvisning. Ved hjælp af manometeret kan du også ved frakoblet kedel hurtigt se, om påfyldningstrykket er i det nominelle område eller ej. Når kedlen er i drift, kan du se den nøjagtige trykværdi på displayet. Få vist trykket ved at trykke på tasten - (2). Displayet skifter efter 5 sekunder igen tilbage til visning af fremløbstemperatur. Hvis varmeanlægget forsyner flere etager, kan et højere påfyldningstryk være nødvendigt. Spørg vvs-installatøren om det. 4.3 Tilkobling af brænderen Kontrol af anlægstrykket i For at undgå drift af anlægget med for lille vandmængde og for at forebygge mulige følgeskader, er kedlen udstyret med trykføler. Føleren viser det manglende tryk, hvis trykket falder til under 0,6 bar, og trykværdien vises blinkende på displayet. Hvis trykket bliver lavere end 0,3 bar, kobles kedlen fra. På displayet vises fejlmeldingen F.22. Før kedlen igen kan tages i drift, skal man fylde vand på anlægget. Fig. 4.4 Tilkobling af kedlen > Kedlen til- og frakobles med hovedafbryderen (). I: TIL 0: FRA Når du kobler kedlen til, vises varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur på displayet (2). For at kunne indstille kedlen efter dine behov, skal du læse afsnittene 4.4 og 4.5, hvor indstillingsmulighederne for varmtvandsopvarmningen og varmedriften er beskrevet. 2 Fig. 4.3 Kontrol af varmeanlæggets påfyldningstryk Driftsvejledning ecotec plus _0 DK

14 4 Betjening b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af frostskader! Frostsikrings- og overvågningsanordninger er kun aktive, når kedlen ikke er koblet fra strømnettet. > Adskil aldrig kedlen fra strømnettet. > Stil kedlens hovedafbryder på positionen I. 2 3 For at sikkerhedsindretningerne skal forblive aktive, bør du til- og frakoble den vægmonterede gaskedel med regulatoren (Du kan finde nærmere oplysninger herom i driftsvejledningen.). I afsnit 4.0 er der oplysninger om, hvordan du kan tage den vægmonterede gaskedel helt ud af drift. 4.4 Varmtvandsopvarmning 4.4. Indstilling af varmtvandstemperaturen a Fare! Mulig livsfare på grund af dannelse af legionellabakterier! Vær opmærksom på følgende, når kedlen anvenedes til efteropvarmning i et solvarmestøttet brugsvandsopvarmningsanlæg: > Indstil varmtvandstemperaturen på mindst 60 C med drejeknappen (3). b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af tilkalkning! Ved en vandhårdhed på mere end 3,57 mol /m 3 (20 dh) er der fare for tilkalkning. > Stil maksimalt drejeknappen (3) i midterstillingen. Ved varmtvandsopvarmning med kedeludførelse VC skal der være tilsluttet en varmtvandsbeholder af typen VIH til kedlen. > Slå kedlen til som beskrevet i afsnit 4.3. > Drej drejeknappen (3) til den ønskede temperatur for at indstille beholdertemperaturen. Der gælder følgende: - venstre anslag frostbeskyttelse ca. 5 C - højre anslag max. 70 C Ved indstilling af den ønskede temperatur, vises den aktuelt tilhørende nominelle værdi på displayet (2). Efter 3 sekunder forsvinder denne visning, og på displayet vises igen standardvisningen (varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur). Fig. 4.5 Indstilling af varmtvandstemperaturen Aktivering og deaktivering af varmstartfunktion (kun VCW-gasfyr) Varmstartfunktionen giver omgående varmt vand med den ønskede temperatur, uden at du skal vente på opvarmningstiden. Det gøres ved at holde varmtvandsveksleren i EcoTEC på et temperaturniveau, som du har valgt. Ill. 4.6 c b b a Aktivering og deaktivering af varmstartfunktion > Deaktiver varmstartfunktionen ved at dreje drejeknappen () til højre til anslag (indstilling a ) i kort tid. Herefter vises symbolet på displayet. > Indstil varmtvandstemperaturen, f.eks. indstilling b, se afsnit Furet tilpasser automatisk varmstarttemperaturen til den indstillede varmtvandstemperatur. Det tempererede vand står direkte til rådighed ved åbning af en vandhane: Symbolet vises på displayet. > Aktivér varmstartfunktionen ved at dreje drejeknappen () til venstre til anslag (indstilling c ) i kort tid. 2 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

15 Betjening 4 Symbolet forsvinder fra displayet. > Indstil varmtvandstemperaturen igen, f.eks. indstilling b Indstilling af beholderopvarmningsdrift (kun VCW-gasfyr) Når der er en ekstra tilsluttet varmtvandsbeholder type actostor VIH CL 20 S kan beholderopvarmning aktiveres og deaktiveres med betjeningselementer på det væghængte gasfyr. Beholderopvarmning er betegnelsen for opvarmning af varmtvandsbeholderen. i Beholderopvarmning er deaktiveret fra fabrikken og skal aktiveres ved opstart af fyret. Varmtvandsbeholderens beholderopvarmningsdrift er kun aktiv, når varmstartfunktionen er aktiveret. Det markeres ved, at symbolet vises på displayet (se afsnit 4.4.2). Når beholderopvarmningsfunktionen er aktiveret, kan følgende temperaturer for varmtvandstemperaturen indstilles med drejeknappen (): - drejeknappen i stilling b 50 C - drejeknappen i stilling a 65 C Når beholderopvarmningsfunktionen er deaktiveret, kan følgende temperaturer for varmtvandstemperaturen indstilles med drejeknappen (): - drejeknappen i stilling c 35 C - drejeknappen i stilling a 65 C Når beholderopvarmningsfunktionen er deaktiveret, holdes varmtvandsbeholderen ikke på temperatur. Fyret aktiveres i så tilfælde, når der tappes varmt vand, og kører kun i gennemstrømningsdrift. a Fare! Skoldningsfare ved automatisk opvarmning af varmtvandsbeholderen! Gasfyrene er udstyret med en automatisk beskyttelsesfunktion mod legionellabakterier: Hvis temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under 50 C, opvarmes beholderen én gang inden for 24 timer til 70 C. > I sådanne tilfælde er vandtemperaturen højere, når der tappes vand. Installatøren kan deaktivere beskyttelsesfunktionen mod legionellabakterier. Spørg installatøren. Aktivering af beholderopvarmning > Tænd fyret på hovedafbryderen (). I: ON 0: OFF a 2 b c a Ill. 4.8 Displayvisning under beholderopvarmning > Aktivér beholderopvarmning ved at dreje drejeknappen til indstilling af varmtvandstemperatur til højre til anslag. Herefter vises symbolet på displayet. Ill. 4.7 c Indstillingsområde for beholdertemperaturen > Indstil beholdertemperaturen med drejeknappen til indstilling af varmtvandstemperatur. Driftsvejledning ecotec plus _0 3 DK

16 4 Betjening Deaktivering af beholderopvarmning > Deaktiver beholderopvarmning ved at dreje drejeknappen til indstilling af varmtvandstemperatur til venstre til anslag i kort tid. 4.5 Indstillinger for varmedriften 4.5. Indstilling af fremløbstemperaturen (uden tilslutning af en regulator) Symbolet forsvinder fra displayet. 2 > Indstil varmtvandstemperaturen igen. Fyret kører i gennemstrømningsdrift, og beholderen holdes ikke på temperatur Frakobling af beholderopvarmningsdrift (kun VC-kedler med ekstern varmtvandsbeholder) På VC-kedler med ekstern varmtvandsbeholder kan du koble varmtvandsopvarmningen eller beholderopvarmningen fra, anlægget kan dog stadig køre i varmedrift. > Det gøres ved at dreje drejeknappen til indstilling af varmtvandstemperaturen mod venstre til anslag. En frostsikringsfunktion for beholderen er fortsat aktiv Tapning af varmt vand Fig. 4.0 Indstilling af fremløbstemperatur uden regulator Fig. 4.9 Aftapning af varmt vand VC: Når man åbner en vandhane () på et aftapningssted (vask, bruser, badekar osv.) tappes der varmt vand fra den tilsluttede beholder. Hvis vandets temperatur kommer under den indstillede beholdertemperatur, starter VC-kedlen automatisk og varmer beholderen op. Når den indstillede beholdertemperatur nås, kobler VC-kedlen fra automatisk. Pumpen har en kort efterløbstid. VCW: Når en varmtvandshane () åbnes på et tappested (håndvask, brusebad, badekar osv.), starter fyret automatisk og leverer varmt vand. Når hanen på tappestedet lukkes, slukker fyret automatisk for varmtvandsproduktionen. Pumpen har et kortvarigt efterløb. Hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern regulering, indstilles fremløbstemperaturen med drejeknappen () svarende til den pågældende udetemperatur. I det tilfælde anbefaler vi følgende indstillinger: Venstre position (dog ikke helt til anslag) i overgangstiden: Udetemperatur ca. 0 til 20 C Midterposition ved koldt vejr: Udetemperatur ca. 0 til 0 C Højre position ved meget koldt vejr: Udetemperatur ca. 0 til 5 C Når temperaturen indstilles, vises den indstillede temperatur på displayet (2). Efter ca. fem sekunder forsvinder denne visning, og på displayet vises igen standardvisningen (varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur). Normalt kan dreje-knappen () indstilles trinløst op til en fremløbstemperatur på 75 C. Hvis der kan indstilles højere værdier på din kedel, så har vvs-installatøren foretaget en tilsvarende, så dit varmeanlæg kan anvendes med en højere fremløbstemperatur. 4 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

17 Betjening Indstilling af fremløbstemperaturen (ved brug af en regulator) Indstilling af rumtermostat eller vejrkompenserende regulator > Indstil rumtermostaten (), den vejrkompenserende regulator og radiatorernes termostatventiler (2) i henhold til de pågældende vejledninger til tilbehørsdelene. Fig. 4. Indstilling af fremløbstemperatur med brug af en regulator Hvis din varmekedel er udstyret med en vejrkompenserende regulator eller en rumtermostat, skal du foretage følgende indstillinger: > Drej drejeknappen () til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur til højre imod anslag. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af reguleringen (Du kan finde nærmere oplysninger herom i driftsvejledningen) Frakobling af varmedriften (sommerdrift) Varmedriften kan frakobles om sommeren, mens varmtvandsopvarmningen stadig er i funktion. > Det gøres ved at dreje drejeknappen () til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur til venstre imod anslag. Fig. 4.3 Indstilling af rumtermostat/vejrkompenserende regulator 4.6 Statusvisning (for vedligeholdelses- og servicearbejde udført af vvs-installatøren) 2 2 Fig. 4.2 Frakobling af varmedriften (sommerdrift) Fig. 4.4 Statusvisninger Statusvisningen giver informationer om kedlens driftstilstand. > Aktivér statusvisningen ved at trykke på tasten i (). På displayet (2) vises nu den pågældende statuskode, f. eks. S. 4 for brænderdrift. Betydningen af de vigtigste statuskoder fremgår af nedenstående tabel. I omskiftningsfaser, f.eks. ved genopstart på grund af manglende flamme, vises statusmeldingen S. kort. > Sæt displayet tilbage i normalmodus igen ved at trykke på tasten i () en gang til. Driftsvejledning ecotec plus _0 5 DK

18 4 Betjening Visning Betydning Visninger ved varmedrift S. 0 Intet varmebehov S. Varme blæserfremløb S. 2 Varme pumpefremløb S. 3 Varme tænding S. 4 Varme brænder til S. 6 Varme blæserefterløb S. 7 Varme pumpeefterløb S. 8 Restspærretid varme S.3 Sommerdrift aktiv eller intet krav om opvarmning fra ebus-regulatoren S.34 Varme frostsikring Visninger i varmtvandsdrift S.0 Varmtvandskrav S.4 Varmt vand brænder tændt Visning ved beholderopvarmning S.20 Krav om beholderopvarmning S.24 Beholderopvarmning brænder til Tab. 4. Statuskoder og deres betydning (udvalg) 4.7 Afhjælpning af fejl Hvis der opstår problemer ved driften af den vægmonterede gaskedel, kan du selv kontrollere følgende punkter: Ingen varmt vand, varmeanlægget forbliver koldt; Kedel går ikke i drift: Er bygningens gasspærrehane i tilførslen og gasspærrehanen på kedlen åbne (se afsnit 4.2.)? Er strømforsyningen i bygningen tilkoblet? Er hovedafbryderen på den vægmonterede gaskedel slået til (se afsnit 4.3)? Er drejeknappen på den vægmonterede gaskedel til indstilling af fremløbstemperaturen ikke drejet mod venstre anslag, altså stillet på frostsikring (se afsnit 4.4)? Er varmeanlæggets påfyldningstryk tilstrækkeligt (se afsnit 4.2.2)? Er der luft i varmeanlægget? Er der en fejl ved tændingen (se afsnit 4.7.2)? 4.7. Udbedring af vandmangel Kedlen går på Fejl, hvis påfyldningstrykket i varmeanlægget er for lavt. Denne fejl vises ved hjælp af fejlkode F.22 (tørkogning) eller F.23 eller F.24 (vandmangel). Kedlen kan først tages i drift igen, når varmeanlægget er tilstrækkeligt fyldt med vand Udbedring af tændingsfejl Fig. 4.5 Reset Når brænderen ikke er tændt efter fem tændingsforsøg, går kedlen ikke i drift, men skifter til Fejl. Dette vises gennem fejlkoden F.28 eller F.29 på displayet. Derudover vises det overstregede flammesymbol () på displayet. Der sker først en ny automatisk tænding efter en manuel reset. > Tryk på resetknappen for at nulstille og hold den inde i ca. et sekund. b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Vær opmærksom på følgende, hvis Deres væghængte gaskedel stadig ikke sættes i drift efter det tredje resetforsøg: > Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på Deres væghængte gaskedel. > Kontakt en anerkendt vvs-installatør med henblik på kontrollen. Varmtvandsdrift uden fejl; varmeanlægget fungerer ikke: - Er der overhovedet et varmekrav fra de eksterne regulatorer (f.eks. fra regulatortype calormatic) (se afsnit 4.5.4)? b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Vær opmærksom på følgende, hvis Deres væghængte gaskedel ikke fungerer fejlfrit efter kontrol af de ovennævnte punkter: > Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på Deres væghængte gaskedel. > Kontakt en anerkendt vvs-installatør med henblik på kontrollen. 6 Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

19 Betjening Udbedring af fejl i luft-/røggassystemet Kedlerne er udstyret med en blæser. Hvis blæseren ikke fungerer korrekt, frakobler kedlen. 4.8 Ud-af-driftsættelse af brænderen Så vises symbolerne og samt fejlmeldingen F.32 på displayet. b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! I tilfælde af fejlmeldingen F.32 skal De tilkalde en vvs-installatør, for at denne kan kontrollere. > Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på Deres væghængte gaskedel. Fig. 4.6 Frakobling af kedel Vandpåfyldning af kedlen/varmeanlægget For at varmeanlægget skal kunne fungere korrekt, skal påfyldningstrykket ved et koldt anlæg ligge mellem,0 og 2,0 bar (se afsnit 4.2.2). Hvis viseren står under 0,75 bar, skal der fyldes vand på. Hvis varmeanlægget forsyner flere etager, kan et højere påfyldningstryk være nødvendigt. Spørg vvs-firmaet om det. b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af ukorrekt påfyldingen af varmeanlægget! Derved kan der opstå skader på pakninger og membraner og støj under varmedriften. Vaillant påtager sig intet ansvar herfor eller for evt. følgeskader. Overhold følgende: > Der må kun anvendes rent vandværksvand til påfyldingen af varmeanlægget. > Anvend ikke tilsætning af kemiske midler som f.eks. frost- og korrosionsbeskyttelsesmidler (inhibitorer). Til påfyldning og efterfyldning af varmeanlægget kan der normalt anvendes almindeligt vandværksvand. I undtagelsestilfælde findes der dog vandkvaliteter, som eventuelt ikke er egnet til påfyldning på varmeanlægget (meget korroderende eller kalkholdigt vand). Henvend dig i et sådant tilfælde til vvs-installatøren. Påfyldning af anlægget foretages på følgende måde: > Åbn alle radiatorventiler (termostatventiler) på anlægget. > Forbind anlæggets påfyldningshane med en koldtvandstappeventil ved hjælpe af en slange (din vvs-installatør bør have vist dig påfyldningsarmaturerne og forklaret dig påfyldningen og tømningen af anlægget). > Åbn langsomt for påfyldningshanen. > Åbn langsomt tappeventilen, og påfyld vand, indtil det kræ-vede anlægstryk er nået på manometeret eller på displayet. > Luk tappeventilen. > Udluft alle radiatorerne. > Kontrollér derefter anlægstrykket på manometeret eller på displayet og påfyld evt. vand en gang til. > Luk påfyldningshanen, og fjern påfyldningsslangen. b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af frostskader! Frostsikrings- og overvågningsanordninger er kun aktive, når kedlen ikke er koblet fra strømnettet. > Adskil aldrig kedlen fra strømnettet. > Stil kedlens hovedafbryder på positionen I. > For at tage den vægmonterede gaskedel helt ud af drift skal du sætte hovedafbryderen () i stilling 0. For at sikkerhedsanordningerne skal forblive aktive, bør du kun til- og frakoble den vægmonterede gaskedel med reguleringen i normal drift (Du kan finde nærmere oplysninger herom i driftsvejledningen). i Hvis kedlen sættes ud af drift i længere tid (f.eks. ferie), bør du desuden lukke gasspærrehanen og koldtvandsspærreventilen. Overhold i den forbindelse også henvisningerne vedrørende frostsikring i afsnit 4.9. i Afspærringsanordningerne er ikke omfattet af leveringen af kedlen. De installeres på installationsstedet af vvs-installatøren. Få installatøren til at forklare dig, hvor disse komponenter befinder sig, og hvordan de håndteres. Driftsvejledning ecotec plus _0 7 DK

20 4 Betjening 4.9 Frostsikring Varmeanlægget og vandrørene er beskyttet tilstrækkeligt mod frost, hvis varmeanlægget forbliver i drift i en frostperiode, også hvis De er væk, og rummene opvarmes tilstrækkeligt. b Forsigtig! Materiel beskadigelse på grund af frostskader! Frostsikrings- og overvågningsanordninger er kun aktive, når kedlen ikke er koblet fra strømnettet. > Adskil aldrig kedlen fra strømnettet. > Stil kedlens hovedafbryder på positionen I Frostsikringsfunktion Den vægmonterede gaskedel er udstyret med en frostsikringsfunktion: Hvis varmeanlæggets fremløbstemperatur falder til under 5 C, mens hovedafbryderen er slået til, så går kedlen i drift og opvarmer kedelvarmekredsen til ca. 30 C. b Forsigtig! Fare for frysning af dele af det samlede anlæg! En gennemstrømning af det samlede varmeanlæg kan ikke garanteres med frostsikringsfunktionen. > Sørg for, at varmeanlægget opvarmes tilstrækkeligt. > Kontakt en anerkendt vvs-installatør med henblik på kontrollen Frostsikring ved hjælp af tømning En anden mulighed for frostsikring er at tømme varmeanlægget og kedlen. Det skal så sikres, at både anlægget og kedlen tømmes fuldstændigt. Alle koldt- og varmtvandsrør i huset og i kedlen skal også tømmes. Rådfør dig med vvs-installatøren. 4.0 Vedligeholdelse og kundeservice Inspektion/vedligeholdelse En forudsætning for en konstant funktionsdygtighed og sikkerhed, pålidelighed og lang levetid er en årlig inspektion /vedligeholdelse af kedlen, som skal foretages af en vvs-installatør. a Fare! Fare for tilskadekomst og materiel beskadigelse på grund af ukorrekt vedligeholdelse og reparation! Manglende eller ukorrekt vedligeholdelse kan begrænse apparatets driftssikkerhed. > Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse eller reparationer på Deres væghængte gaskedel. > Lad et vvs-installatør udføre arbejderne. Vi anbefaler at tegne en vedligeholdelseskontrakt. Regelmæssig vedligeholdelse sørger for en optimal virkningsgrad og dermed for en mere økonomisk drift af din vægmonterede gaskedel. NB! Alle Vaillant gaskedler skal efterses mindst en gang hvert andet år. Eftersynet skal udføres af en kvalificeret tekniker med A-certifikat. Såfremt kedlen ikke efterses med det foreskrevne serviceinterval, bortfalder garantien på kedlen.er gaskedlen ikke startet op af en kvalificeret servicetekniker med A-certifikat bortfalder al garanti. Såfremt nærværende vedligeholdelsesforskrifter ikke overholdes, fraskriver leverandøren sig tillige ethvert ansvar for even-tuelle følgeskader (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar i øvrigt kan fraskrives i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. For produktet gælder endvidere ud over ovenstående forskrifter de til enhver tid gældende regler fastsat i Gasreglementet eller lignende forskrift. Kundeservice Vaillant A/S Drejergangen 3A DK-2690 Karlslunde Telefon Telefax Driftsvejledning ecotec plus Driftsvejledning

21 Manual För användaren Manual ecotec plus Vägghängd kondenserande gaspanna SE

22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning... 3 Rekommenderat tillbehör... 3 Information om bruksanvisningen Spara alla dokument Symbolförklaringar Anvisningens giltighet CE-märkning Typskylt Frostskydd Frostskyddsfunktion Tömning som frostskydd Underhåll och kundtjänst Säkerhet Säkerhets- och varningsinformation Klassificering av varningarna Varningarnas uppbyggnad Grundläggande säkerhetsinformation Driftsanvisningar Fabriksgaranti Ändamålsenlig användning Krav på uppställningsplatsen Skötsel Återvinning och avfallshantering Panna Förpackning Energispartips Användning Översikt över reglage och display Idriftsättning av anläggningen Öppna avstängningsanordningar Kontrollera anläggningstrycket Sätt på pannan Varmvattenberedning med VC-pannor Inställning av varmvattentemperaturen Avstängning av beredare (endast VC-pannor med extern varmvattenberedare) Tappa varmvatten Inställningar för värmedrift Ställa in framledningstemperaturen (utan reglerutrustning) Ställa in framledningstemperatur (med reglerutrustning) Stänga av värmen (sommardrift) Ställa in rumstemperaturregleringen eller den utetemperaturstyrda regleringen Statusmeddelande (för underhåll och service av behörig värmetekniker) Åtgärder vid störningar Åtgärda vattenbrist Åtgärda tändningsstörning Avhjälpning av störningar i luft-/ avgaskanalen Påfyllning av pannan/värmeanläggningen Urdrifttagning av anläggningen Manual ecotec plus _0

23 Beskrivning Vaillant ecotec-pannor är kompakta vägghängda kondenserande gaspannor. För varmvattenberedning med VC-apparater måste en varmvattenberedare av typ VIH vara ansluten till värmeaggregatet. VCW-apparaterna är dessutom utrustade med en integrerad varmvattenberedare. Rekommenderat tillbehör Vaillant erbjuder olika regleringsutrustningar för ecotec som ansluts till manöverpanelen eller displayen. Installatören hjälper dig att välja rätt sorts reglerutrustning. Beskrivning Rekommenderat tillbehör Information om bruksanvisningen Information om bruksanvisningen Hänvisningarna nedan vägleder genom hela dokumentationen. I samband med denna manual gäller även ytterligare underlag. Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. att de här anvisningarna inte efterföljs. Övriga gällande dokument Beakta vid hantering av ecotec ovillkorligen även alla manualer som bifogats anläggningens övriga komponenter.. Spara alla dokument Förvara denna manual samt alla medgällande underlag så att de vid behov står till förfogande. Lämna över alla underlag till den nya ägaren vid flytt eller försäljning..2 Symbolförklaringar Nedan förklaras symbolerna som används i texten: a Varningssymbol Omedelbar livsfara Risk för svåra personskador Risk för lättare personskador b Varningssymbol Risk för materiella skador Risk för skador på miljön i Symbol för information och övriga praktiska anmärkningar > Symbol för handlingar.3 Anvisningens giltighet Denna installationsanvisning gäller endast för apparaterna med följande artikelnummer: Apparatens artikelnummer finns på typskylten..4 CE-märkning CE-märkningen dokumenterar att pannorna enligt typskylten uppfyller de grundläggande kraven i relevanta direktiv. Manual ecotec plus _0 3 SE

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ecotec classic/exclusiv

ecotec classic/exclusiv Betjeningsvejledning / Bruksanvisning ecotec classic/exclusiv Kondenserende væghængte gaskedler Kondenserande vägghängda gaspannor VC DK 6/-C VC DK 46/-C VC DK 356-E VC DK 466-E VC DK 656-E DK/SE Inholdsfortegnelse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere