Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. november 2008 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-12:50 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun (A) Johannes Trudslev Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev Energimærkning af kommunale ejendomme Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse Orientering

3 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage J.nr.: /dwtfjwp 08/592 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Sagen udsat med henblik på afholdelse af møde med repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget. Johannes Trudslev og Karsten Frederiksen deltager. Der er den 24. oktober 2008 afholdt møde mellem repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Repræsentanterne for Børne- og Ungdomsudvalget fastholder pavillonløsningen på den i sagen skitserede placering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2008 Udvalget er positiv overfor udstedelse af landzonetilladelse, men ønsker forinden en visualisering af projektet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2008 Udsættes. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til placering af pavillon til skovebørnehave på ejendommen matr. nr. 35b Den Nordøstlige Del, Jerslev, beliggende Skovvej 31, 9750 Østervrå. Beskrivelse af byggearbejder Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den 8. maj 2008 en ansøgning fra Fagenheden for Børn og Kultur om tilladelse til at opføre en pavillon på matr.nr. 35b, Den Nordøstlige Del, Jerslev, med adressen Skovvej 31, 9750 Østervrå. Pavillonen har til formål, at skulle bruges som indendørs samlingssted for børnene fra skovbørnehaven Kornumgård, når de er i skoven og det er dårligt vejr. Den ansøgte pavillon er ca. 96 m² og i et plan. Lovgrundlag Stedet hvor pavillonen ønskes opstillet er beliggende i landzone og kræver tilladelse ift. planlovens 35. Området er beliggende op til fredsskov og således omfattet af skovbyggelinie og kræver stillingtagen i forhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Fagenheden har foretaget naboorientering i forhold til planloven. Dette har medført en indsigelse fra nærmeste nabo. Tilladelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven er meddelt i brev dateret 10. september Redegørelse Fagenheden for Børn og Kultur har ved henvendelse til brugere og repræsentanter for skovejer

4 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 525 modtaget yderligere belysning af nødvendigheden af det ansøgte og oplysninger om områdets egnethed for opstilling af den ansøgte pavillon. Efter fagenhedens oplysninger er der undersøgt muligheder for at benytte eksisterende faciliteter i området, herunder at benytte eksisterende faciliteter ved Naturskolen og muligheder for at benytte en naboejendom. Disse muligheder finder man ikke umiddelbart anvendelige, idet disse ikke vil leve op til brugeres krav, ligesom disse ej heller, uden bekostelige ombygninger, vil kunne overholde gældende regler i forhold til sikkerhed og sundhed. Der er efter fagenheden vurdering følgende 2 løsningsmodeller: 1. Opføre et læskur på f.eks m², som kunne benyttes til at søge ly i når vejrliget er ugunstigt. Eksisterende faciliteter ved Naturskolen kunne anvendes til formålet, men dette er efter fagenhedens oplysninger ikke muligt, idet denne anvendelse ikke harmonerer med eksisterende anvendelse, som i væsentlig grad, i givet fald, må ophøre. En sådan løsning vil efter fagenhedens vurdering ikke efterkomme et ønske om tidssvarende forhold for de aktuelle brugere. 2. Opføre en bygning, som kan overholde myndighedskrav herunder sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Denne løsningen er efter fagenhedens vurdering at anbefale idet man ved denne løsning imødekommer både krav fra Arbejdstilsynet i forhold til medarbejdere (pædagoger) og myndighedskrav i forhold til sikkerhed- og sundhed for børnene. Der er ikke, for nuværende, planer om, at den opstillede pavillon vil blive anvendt som en selvstændig institution, men alene agtes opført som et tilbud for en eksisterende børnehave. Skovbørnehaven vurderes at være en samfundsmæssig og naturmæssig gevinst og et tiltag i forbindelse med ønsket om at styrke børnenes udvikling og sundhed. Opførelse af den ansøgte pavillonløsning vurderes at være en rimelig løsning til at skabe tidssvarende faciliteter under forudsætning af at denne indrettes efter gældende regler ift. sikkerhed, sundhed og tilgængelighed også for handicappede (tilgængelighedsbestemmelserne). Fagenheden foreslår, at der i forbindelse med de beskrevne aktiviteter og planer for anvendelse af den kommunalejede skov meddeles den fornødne tilladelse i forhold til Planlovens 35 på følgende betingelser: at der fremsendes ansøgning for, og at der kan meddeles tilladelse for, etablering af spildevandsanlæg, at vilkår i tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven dateret 10. september overholdes, at der ikke opsættes skiltning, opsættes eller etableres anlæg i terræn mv. uden særskilt tilladelse, at bygningen fjernes og arealet retableres når denne ikke længere bruges til det ansøgte formål og at krav dette tinglyses på ejendommen, at den nye bygning udføres efter gældende regler i forhold til de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav iht. Bygningsreglement herunder tilgængelighedsforhold for handicappede. Bilag: Tilladelse ift. naturbeskyttelsesloven (Tidligere udleveret) Naboo-Planlov 35 (Tidligere udleveret) Indsigelse fra Skovvej 37 mod placering (Tidligere udleveret)

5 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 526 Udtalelse fra skovejer (Tidligere udleveret) Oversigtskort (Tidligere udleveret) Kommuneplanramme (Tidligere udleveret) Vilkår ift. byggelov (Tidligere udleveret) Visualisering af projektet visualisering Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november af 12. november fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende skovlovens 11 blev omdelt. Udvalget meddeler landzonetilladelse på de anførte betingelser, såfremt der opføres træhus. Poul Pedersen ønsker ikke at stille krav om træhus. Ole Bruun var fraværende.

6 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter J.nr.: /dwbbsr 08/14171 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: I budgettet for 2008 er der i alt afsat et rådighedsbeløb på kr. til ejendomsvedligeholdelse. Der er indtil nu anvendt eller reserveret midler til følgende projekter i 2008: Rådighedsbeløb kr. - AT-påbud Dronninglund skole er frigivet kr. - Rådgivningshonorar Skolegades skole er frigivet kr. - Udbedring Skolegades skole reserveret kr. - AT-påbud Asaa skole er frigivet kr. - Naturfagslokaler skole er frigivet kr. - Landsbyordningen Agersted på vej til BY kr kr. Der er stadig en del bygningsopgaver, der akut bør igangsættes, så Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til, hvorledes det resterende rådighedsbeløb skal anvendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til følgende opgaver: Opgave Skimmelsanering SFO Månehuset, Skolegade skole, Brønderslev - Der er konstateret skimmelsvamp bag en forsatsvæg langs facaden mod Skolegade. Denne skal fjernes, skimmel skal fjernes, fugtindtrængning skal standses/kontrolleres, og installationer m.v. reetableres Skimmelsanering Børnehaven Hedelundsgade 2, Brønderslev - der er konstateret skimmelsvamp i kælderen under børnehaven. En del af eksisterende gulv og skillevægge skal fjernes, skimmel skal fjernes, og fugtindtrængning skal standses/kontrolleres. Bevilling

7 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 528 Udskiftning af tag på Dronninglund Bibliotek etape af lovpligtig udskiftning til HPFI-relæer Svampeskade Risagerlund (slimsvamp i lofter i 2 rum) Energioptimering af belysningsanlæg for idrætshallen til Hedegårdsskolen, Brønderslev (jvf. indstilling i pkt. 2 på TM-møde 3. november 2008) AT-påbud modtaget nov.2008 på Søndergade skole, Brønderslev - omhandler kloakarbejde, tjek af ventilationsanlæg, punktvis udbedring af tag, eliminering af fugtproblemer i kældre, m.v Der er således brug for kr. ekstra i forhold til det resterende beløb af rådighedsbeløbet. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at de resterende midler fra anlægsbevillingen for 2007(ca ) anvendes til finansiering af ovenstående - alternativt finansieres resterende midler af rådighedsbeløb for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår at kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af rådighedsbeløbet for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr., idet kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af resterende midler for Ole Bruun var fraværende.

8 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev J.nr.: /dwbbsr 08/12067 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: Hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev udlejes i fritiden til Brønderslev Badminton Club. Hallens tag er det oprindelige pap-tag fra byggeriets opførelse i 1976, og er efterhånden helt mørnet. Det er flere gange sket, at der er trængt vand i ind i hallen under regnvejr, og badmintonklubben klager selvfølgelig herover. Der er også en stor risiko for, at både tagkonstruktion og hallens gulv kan blive ødelagt, hvis fugtpåvirkningen fortsætter. Ovenlyskuplerne (54 stk.) er ligeledes de oprindelige kupler, og deres levetid er således også ved at være opbrugt - flere af kuplerne er allerede bulede/revnede/mørnede. På taget af resten af skolen er den oprindelige tagpap løbende skiftet ud med Protan tagfolie 1,2 mm., og det er en løsning der har fungeret upåklageligt. Det første blev udskiftet i midten af 80érne og er på nuværende tidspunkt altså næsten 25 år gammelt, og det fungerer stadig rigtig fint uden nogen form for tegn på mørning eller anden nedbrydning. Det vil således være logisk at udskifte hallens tag til samme folie. Folien på de øvrige tagflader er lagt på af ét bestemt firma. Vi har ligeledes gennem flere år haft en serviceaftale med dette firma, der udfører et årligt eftersyn af taget og sørger for alle samlinger m.v. bliver efterset og at småting som f.eks. manglende bladfang på tagbrønde monteres. Firmaet har afgivet et tilbud på ny tagbelægning på hallen med Protan tagfolie. Samtidig sørges for en kileopbygning af tagets isolering, således at afvanding sikres bedre. Dette indebærer en forhøjning af ovenlysrammerne. Hertil skal budgetteres med uforudseelige udgifter til evt. snerydning og tørring af tagfladen samt evt. udskiftning af den skjulte del af tagkonstruktionen. Den samlede forventede udgift forventes af blive kr. excl. moms. Der er igangsat indhentning af en kontrolpris, men denne er ved dagsordenspunktets udformning endnu ikke modtaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun var fraværende.

9 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Energimærkning af kommunale ejendomme J.nr.: /dwbbom 08/8378 Åben sag Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Fagenheden udarbejder forslag til udbudsmateriale med henblik på afholdelse af EU-udbud, idet der skal gives mulighed for afgivelse af tilbud på dele af opgaven. Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling: I henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2006, Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og bekendtgørelse nr. 228 af 07. april 2008, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal alle kommunale ejendomme større end 60 m2 energimærkes inden den 1. juli De mærkningspligtige bygninger skal efterfølgende energimærkes regelmæssigt med højst 5 års mellemrum. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU`s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Den nye ordning erstatter de hidtige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for såvel nye som for eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Bygninger mærket i den tidligere ELO-ordning skal mærkes igen efter den nye ordning, når ELO-mærket udløber. For Brønderslev Kommunes vedkommende drejer det sig om i alt ca m2 af de samlede mærkningspligtige arealer. Mærkningen for disse bygninger udløber i Brønderslev Kommune har 104 ejendomme med et samlet opvarmet areal på m2, fordelt på 173 bygninger. Den samlede udgift til mærkning af de mærkningspligtige bygninger skønnes at ville udgøre ca kr. i 2009 og ca i Skønnet er baseret på de forholdsvis få erfaringstal fra afholdte licitationer, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat i alt 5 mill.kr. til energibesparende foranstaltninger i Ved energimærkningen af bygningerne, registreres deres energimæssige stand og der opstilles forslag til energibesparende tiltag. Såfremt et foreslået energibesparende tiltag har en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, er kommunen forpligtiget til at gennemføre foranstaltningen. Statens og Kommunernes Indkøbscenter A/S (SKI-aftalen) har indgået rammeaftale nr Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning - delaftale nr. 1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, hvor der på forhånd er godkendt 15 rådgivningsfirmaer til at deltage i bud på bl.a. energimærkning af Kommunale bygninger. Kommunen undgår således et EU-udbud. Det er ikke et krav at kommunen anvender SKI-aftalen, men alternativet er at kommunen selv laver et meget tidskrævende EU-udbud, hvor alle rådgivere så vil have mulighed for at afgive bud. Med de nuværende ressourcer i Fagenheden vil det ikke være muligt, hvorfor det i givet

10 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 531 fald vil være nødvendigt at købe ekstern bistand med den tidsforsinkelse det måtte betyde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender udbudsmaterialet samt at fagenheden afholder udbuddet jvf. reglerne i SKI-aftalen. Det bemærkes, at de i materialet anførte tidsfrister vil blive ændret efter den politiske behandling. JPH-Rådgivning kommer til mødet kl Fortsat sagsbehandling: Fagenheden har taget kontakt til "BDO - KOMMUNERNES REVISION" (BDO-KR), idet det vurderes, at gennemførelse af EU-udbud kræver bistand fra ekstern rådgiver. BDO-KR har på den baggrund fremsendt kommissorium med beskrivelse af udbudsforløbet samt vilkår for deres evt. bistand. Kommissoriet er udarbejdet med udgangspunkt i, at et EUubud gennemføres som et offentligt udbud. BDO-KR vil kunne udføre opgaven efter medgået tid indenfor en ramme på kr. ekskl. moms. Tidsplanen ved gennemførelse af EU-udbud indebærer, at der tidligst kan forventes underskrivelse af kontrakt med det eller de valgte firmaer ultimo marts Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. november 2008, at udvalget træffer beslutning om udbudsmodel. Påtegning fra Center for Økonomi: Iflg. bemærkningerne til lovforslaget L , 2. samling medfører loven ingen merudgifter for kommunerne i forhold til udgifterne til de krav om energimærkning, som var gældende efter hidtidige krav. Det er formuleret således: "Lovforslaget forventes samlet set at medføre uændrede økonomiske omkostninger for stat, kommuner og amtskommuner. Når der etableres regioner pr. 1. januar 2007, vil opgaver, der i dag påhviler amtskommuner, bliver overført til kommuner, regioner eller staten. De samlede udgifter for det offentlige forventes at være uændrede efter gennemførelsen af kommunalreformen. Baggrunden er, at omkostningerne til energimærkning af store bygninger reduceres, da mærkningsfrekvensen nedsættes, men samtidig vil der være øgede udgifter til den enkelte regelmæssige energimærkning og til nye eftersynsordninger for kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg. Lovforslaget ventes at føre til øgede energibesparelser i den offentlige sektor. Lovforslaget vil endvidere medføre omkostninger til energimærkning af nybyggeri i den offentlige sektor. Samlet set ventes disse forandringer dog at udligne hinanden, så omkostningerne til energimærkning og eftersyn vil svare til omkostningerne ved de nuværende krav". Sagen var fremsendt til budgetbehandling for 2009 som et ønske, men blev ikke prioriteret. Der er derfor ikke afsat særskilte midler til opgaven i budget 2009, hvorfor udgiften bør afholdes indenfor den samlede budgetramme til kommunale bygninger. Iht. lånebekendtgørelsen er der ingen låneadgang til udgifterne i forbindelse energimærkningen. Bilag: Udbudsbrev-Energimærkning-oplæg Bilag 1 - Generelle vilkår Bilag 2 - Kravspecifikation

11 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 532 Bilag 3 - Oversigt, forside Bilag 3a -Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 3b - Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 4 - Tilbudsliste Bilag 5 - Tro og love Skrivelse af 10. oktober 2008 fra JPH-Rådgivning Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Opgaven udbydes således, at der kan afgives tilbud på dele af opgaven. Opgaven søges gennemført hurtigst muligt. Udbud gennemføres som EU-udbud. Ole Bruun var fraværende.

12 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse J.nr.: /dwtftj 08/10419 Åben sag UP/ØK/BY Beslutning i Forretningsledelsen den 28. oktober 2008 Forretningsledelsen foreslår, at projektet igangsættes. Finansieringsmulighed er Økonomiudvalgets udviklingspulje. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008 Udarbejdelse af handlingsplan og indsats i forhold til boligstøtte anbefales. Finansiering foreslås af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Runa Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Forfaldne ejendomme og bygninger i landsbyer og i det åbne land er et stigende problem. En anden følge af udviklingen er, at de små samfund belastes af forfaldne bygninger, at tunge sociale sager med betydelige menneskelige og sociale omkostninger ses i stigende grad i disse bygninger, og at kommunerne får betydelige udgifter til boligstøtte til boliger, der ikke bør bebos. Der er et stort behov for en hurtig og kraftig kommunal indsats, især i de mest udsatte områder. En lovændring med forbedring af kommunernes handlemuligheder (mulighed for indgreb også over for tomme boliger) er trådt i kraft den 1. juli En samlet indsats, der blandt andet indeholder indgreb mod høje huslejer i spekulationsejendomme og kondemnering af de dårligste boliger, kan erfaringsmæssigt forebygge spekulationsmæssig udlejning, der dels er voldsomt belastende i lokalområderne, dels medfører store kommunale udgifter. Udvalgsformændene for Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknikog Miljøudvalget har haft møde med Kuben Management A/S, hvor de er anmodet om at komme med tilbud på udarbejdelse af handlingsplan. Kuben Management A/S tilbyder at udarbejde en handlingsplan, hvor alle de lovgivningsmæssige værktøjer samles med henblik på en koncentreret og koordineret indsats, samtidig med at der sker en opkvalificering i forvaltningen. En handlingsplan over for de dårligste boliger og bygninger vil samtidig være med til at værne om bevaringsværdige landsbymiljøer og stimulere de lokale udviklingsmuligheder. Udarbejdelse af en konkret handlingsplan vil vare ca. 2 måneder og kan laves for en fast pris på kr. ekskl. moms. For bistand med systematisk indsats i forhold til boligstøtte betales yderligere kr. ekskl. moms. For begge indsatser i en samlet aftale kr. ekskl. moms. Hertil kommer dækning af udlæg til kørsel og andre udlæg efter statens takster, med en

13 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 534 ramme på kr. ekskl. moms. Bilag: Tilbud fra KUBEN af 8. oktober 2008 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Forretningsledelsens forslag anbefales. Ole Bruun var fraværende.

14 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Orientering J.nr.: /dwtftj Åben sag TM Sagsfremstilling: 1. Orientering om afgjorte husdyrsager. 2. Påbud fra Arbejdstilsynet, Søndergades Skole, Brønderslev. 3. Referat fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 3. november Orientering fra møde i Limfjordsrådet den 10. november Orientering fra møde i Det Grønne Råd. 6. Teknik og Miljøudvalgets møder starter fremover tidligst kl Sag vedr. registrering af beskyttet engareal, Vittenbergvej 48, Tylstrup. 8. Sag vedr. fritagelse for tilslutning til naturgas. 9. Aftale om julebelysning i Brønderslev. 10. Invitation fra LandboNord til GMO-konference den. 24. november 11. Møde den 25. november med Nyfors om finansiering af gadebelysning. 12. Borgermøde i Hjallerup om trafikprojekter. Bilag: Status vedrørende husdyrsager pr. 6. november 2008 Høringsbrev Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november 2008 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Forslag til cykelstiplan Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Regionalt færdselssikkerhedsudvalg 2 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Prioriteret trafiksikkerhedsprojekter Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Til efterretning. Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Afbud: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S 25 2. Bevilling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere