Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. november 2008 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-12:50 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun (A) Johannes Trudslev Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev Energimærkning af kommunale ejendomme Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse Orientering

3 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage J.nr.: /dwtfjwp 08/592 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Sagen udsat med henblik på afholdelse af møde med repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget. Johannes Trudslev og Karsten Frederiksen deltager. Der er den 24. oktober 2008 afholdt møde mellem repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Repræsentanterne for Børne- og Ungdomsudvalget fastholder pavillonløsningen på den i sagen skitserede placering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2008 Udvalget er positiv overfor udstedelse af landzonetilladelse, men ønsker forinden en visualisering af projektet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2008 Udsættes. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til placering af pavillon til skovebørnehave på ejendommen matr. nr. 35b Den Nordøstlige Del, Jerslev, beliggende Skovvej 31, 9750 Østervrå. Beskrivelse af byggearbejder Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den 8. maj 2008 en ansøgning fra Fagenheden for Børn og Kultur om tilladelse til at opføre en pavillon på matr.nr. 35b, Den Nordøstlige Del, Jerslev, med adressen Skovvej 31, 9750 Østervrå. Pavillonen har til formål, at skulle bruges som indendørs samlingssted for børnene fra skovbørnehaven Kornumgård, når de er i skoven og det er dårligt vejr. Den ansøgte pavillon er ca. 96 m² og i et plan. Lovgrundlag Stedet hvor pavillonen ønskes opstillet er beliggende i landzone og kræver tilladelse ift. planlovens 35. Området er beliggende op til fredsskov og således omfattet af skovbyggelinie og kræver stillingtagen i forhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Fagenheden har foretaget naboorientering i forhold til planloven. Dette har medført en indsigelse fra nærmeste nabo. Tilladelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven er meddelt i brev dateret 10. september Redegørelse Fagenheden for Børn og Kultur har ved henvendelse til brugere og repræsentanter for skovejer

4 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 525 modtaget yderligere belysning af nødvendigheden af det ansøgte og oplysninger om områdets egnethed for opstilling af den ansøgte pavillon. Efter fagenhedens oplysninger er der undersøgt muligheder for at benytte eksisterende faciliteter i området, herunder at benytte eksisterende faciliteter ved Naturskolen og muligheder for at benytte en naboejendom. Disse muligheder finder man ikke umiddelbart anvendelige, idet disse ikke vil leve op til brugeres krav, ligesom disse ej heller, uden bekostelige ombygninger, vil kunne overholde gældende regler i forhold til sikkerhed og sundhed. Der er efter fagenheden vurdering følgende 2 løsningsmodeller: 1. Opføre et læskur på f.eks m², som kunne benyttes til at søge ly i når vejrliget er ugunstigt. Eksisterende faciliteter ved Naturskolen kunne anvendes til formålet, men dette er efter fagenhedens oplysninger ikke muligt, idet denne anvendelse ikke harmonerer med eksisterende anvendelse, som i væsentlig grad, i givet fald, må ophøre. En sådan løsning vil efter fagenhedens vurdering ikke efterkomme et ønske om tidssvarende forhold for de aktuelle brugere. 2. Opføre en bygning, som kan overholde myndighedskrav herunder sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Denne løsningen er efter fagenhedens vurdering at anbefale idet man ved denne løsning imødekommer både krav fra Arbejdstilsynet i forhold til medarbejdere (pædagoger) og myndighedskrav i forhold til sikkerhed- og sundhed for børnene. Der er ikke, for nuværende, planer om, at den opstillede pavillon vil blive anvendt som en selvstændig institution, men alene agtes opført som et tilbud for en eksisterende børnehave. Skovbørnehaven vurderes at være en samfundsmæssig og naturmæssig gevinst og et tiltag i forbindelse med ønsket om at styrke børnenes udvikling og sundhed. Opførelse af den ansøgte pavillonløsning vurderes at være en rimelig løsning til at skabe tidssvarende faciliteter under forudsætning af at denne indrettes efter gældende regler ift. sikkerhed, sundhed og tilgængelighed også for handicappede (tilgængelighedsbestemmelserne). Fagenheden foreslår, at der i forbindelse med de beskrevne aktiviteter og planer for anvendelse af den kommunalejede skov meddeles den fornødne tilladelse i forhold til Planlovens 35 på følgende betingelser: at der fremsendes ansøgning for, og at der kan meddeles tilladelse for, etablering af spildevandsanlæg, at vilkår i tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven dateret 10. september overholdes, at der ikke opsættes skiltning, opsættes eller etableres anlæg i terræn mv. uden særskilt tilladelse, at bygningen fjernes og arealet retableres når denne ikke længere bruges til det ansøgte formål og at krav dette tinglyses på ejendommen, at den nye bygning udføres efter gældende regler i forhold til de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav iht. Bygningsreglement herunder tilgængelighedsforhold for handicappede. Bilag: Tilladelse ift. naturbeskyttelsesloven (Tidligere udleveret) Naboo-Planlov 35 (Tidligere udleveret) Indsigelse fra Skovvej 37 mod placering (Tidligere udleveret)

5 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 526 Udtalelse fra skovejer (Tidligere udleveret) Oversigtskort (Tidligere udleveret) Kommuneplanramme (Tidligere udleveret) Vilkår ift. byggelov (Tidligere udleveret) Visualisering af projektet visualisering Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november af 12. november fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende skovlovens 11 blev omdelt. Udvalget meddeler landzonetilladelse på de anførte betingelser, såfremt der opføres træhus. Poul Pedersen ønsker ikke at stille krav om træhus. Ole Bruun var fraværende.

6 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter J.nr.: /dwbbsr 08/14171 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: I budgettet for 2008 er der i alt afsat et rådighedsbeløb på kr. til ejendomsvedligeholdelse. Der er indtil nu anvendt eller reserveret midler til følgende projekter i 2008: Rådighedsbeløb kr. - AT-påbud Dronninglund skole er frigivet kr. - Rådgivningshonorar Skolegades skole er frigivet kr. - Udbedring Skolegades skole reserveret kr. - AT-påbud Asaa skole er frigivet kr. - Naturfagslokaler skole er frigivet kr. - Landsbyordningen Agersted på vej til BY kr kr. Der er stadig en del bygningsopgaver, der akut bør igangsættes, så Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til, hvorledes det resterende rådighedsbeløb skal anvendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til følgende opgaver: Opgave Skimmelsanering SFO Månehuset, Skolegade skole, Brønderslev - Der er konstateret skimmelsvamp bag en forsatsvæg langs facaden mod Skolegade. Denne skal fjernes, skimmel skal fjernes, fugtindtrængning skal standses/kontrolleres, og installationer m.v. reetableres Skimmelsanering Børnehaven Hedelundsgade 2, Brønderslev - der er konstateret skimmelsvamp i kælderen under børnehaven. En del af eksisterende gulv og skillevægge skal fjernes, skimmel skal fjernes, og fugtindtrængning skal standses/kontrolleres. Bevilling

7 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 528 Udskiftning af tag på Dronninglund Bibliotek etape af lovpligtig udskiftning til HPFI-relæer Svampeskade Risagerlund (slimsvamp i lofter i 2 rum) Energioptimering af belysningsanlæg for idrætshallen til Hedegårdsskolen, Brønderslev (jvf. indstilling i pkt. 2 på TM-møde 3. november 2008) AT-påbud modtaget nov.2008 på Søndergade skole, Brønderslev - omhandler kloakarbejde, tjek af ventilationsanlæg, punktvis udbedring af tag, eliminering af fugtproblemer i kældre, m.v Der er således brug for kr. ekstra i forhold til det resterende beløb af rådighedsbeløbet. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at de resterende midler fra anlægsbevillingen for 2007(ca ) anvendes til finansiering af ovenstående - alternativt finansieres resterende midler af rådighedsbeløb for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår at kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af rådighedsbeløbet for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr., idet kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af resterende midler for Ole Bruun var fraværende.

8 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev J.nr.: /dwbbsr 08/12067 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: Hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev udlejes i fritiden til Brønderslev Badminton Club. Hallens tag er det oprindelige pap-tag fra byggeriets opførelse i 1976, og er efterhånden helt mørnet. Det er flere gange sket, at der er trængt vand i ind i hallen under regnvejr, og badmintonklubben klager selvfølgelig herover. Der er også en stor risiko for, at både tagkonstruktion og hallens gulv kan blive ødelagt, hvis fugtpåvirkningen fortsætter. Ovenlyskuplerne (54 stk.) er ligeledes de oprindelige kupler, og deres levetid er således også ved at være opbrugt - flere af kuplerne er allerede bulede/revnede/mørnede. På taget af resten af skolen er den oprindelige tagpap løbende skiftet ud med Protan tagfolie 1,2 mm., og det er en løsning der har fungeret upåklageligt. Det første blev udskiftet i midten af 80érne og er på nuværende tidspunkt altså næsten 25 år gammelt, og det fungerer stadig rigtig fint uden nogen form for tegn på mørning eller anden nedbrydning. Det vil således være logisk at udskifte hallens tag til samme folie. Folien på de øvrige tagflader er lagt på af ét bestemt firma. Vi har ligeledes gennem flere år haft en serviceaftale med dette firma, der udfører et årligt eftersyn af taget og sørger for alle samlinger m.v. bliver efterset og at småting som f.eks. manglende bladfang på tagbrønde monteres. Firmaet har afgivet et tilbud på ny tagbelægning på hallen med Protan tagfolie. Samtidig sørges for en kileopbygning af tagets isolering, således at afvanding sikres bedre. Dette indebærer en forhøjning af ovenlysrammerne. Hertil skal budgetteres med uforudseelige udgifter til evt. snerydning og tørring af tagfladen samt evt. udskiftning af den skjulte del af tagkonstruktionen. Den samlede forventede udgift forventes af blive kr. excl. moms. Der er igangsat indhentning af en kontrolpris, men denne er ved dagsordenspunktets udformning endnu ikke modtaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun var fraværende.

9 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Energimærkning af kommunale ejendomme J.nr.: /dwbbom 08/8378 Åben sag Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Fagenheden udarbejder forslag til udbudsmateriale med henblik på afholdelse af EU-udbud, idet der skal gives mulighed for afgivelse af tilbud på dele af opgaven. Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling: I henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2006, Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og bekendtgørelse nr. 228 af 07. april 2008, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal alle kommunale ejendomme større end 60 m2 energimærkes inden den 1. juli De mærkningspligtige bygninger skal efterfølgende energimærkes regelmæssigt med højst 5 års mellemrum. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU`s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Den nye ordning erstatter de hidtige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for såvel nye som for eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Bygninger mærket i den tidligere ELO-ordning skal mærkes igen efter den nye ordning, når ELO-mærket udløber. For Brønderslev Kommunes vedkommende drejer det sig om i alt ca m2 af de samlede mærkningspligtige arealer. Mærkningen for disse bygninger udløber i Brønderslev Kommune har 104 ejendomme med et samlet opvarmet areal på m2, fordelt på 173 bygninger. Den samlede udgift til mærkning af de mærkningspligtige bygninger skønnes at ville udgøre ca kr. i 2009 og ca i Skønnet er baseret på de forholdsvis få erfaringstal fra afholdte licitationer, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat i alt 5 mill.kr. til energibesparende foranstaltninger i Ved energimærkningen af bygningerne, registreres deres energimæssige stand og der opstilles forslag til energibesparende tiltag. Såfremt et foreslået energibesparende tiltag har en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, er kommunen forpligtiget til at gennemføre foranstaltningen. Statens og Kommunernes Indkøbscenter A/S (SKI-aftalen) har indgået rammeaftale nr Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning - delaftale nr. 1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, hvor der på forhånd er godkendt 15 rådgivningsfirmaer til at deltage i bud på bl.a. energimærkning af Kommunale bygninger. Kommunen undgår således et EU-udbud. Det er ikke et krav at kommunen anvender SKI-aftalen, men alternativet er at kommunen selv laver et meget tidskrævende EU-udbud, hvor alle rådgivere så vil have mulighed for at afgive bud. Med de nuværende ressourcer i Fagenheden vil det ikke være muligt, hvorfor det i givet

10 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 531 fald vil være nødvendigt at købe ekstern bistand med den tidsforsinkelse det måtte betyde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender udbudsmaterialet samt at fagenheden afholder udbuddet jvf. reglerne i SKI-aftalen. Det bemærkes, at de i materialet anførte tidsfrister vil blive ændret efter den politiske behandling. JPH-Rådgivning kommer til mødet kl Fortsat sagsbehandling: Fagenheden har taget kontakt til "BDO - KOMMUNERNES REVISION" (BDO-KR), idet det vurderes, at gennemførelse af EU-udbud kræver bistand fra ekstern rådgiver. BDO-KR har på den baggrund fremsendt kommissorium med beskrivelse af udbudsforløbet samt vilkår for deres evt. bistand. Kommissoriet er udarbejdet med udgangspunkt i, at et EUubud gennemføres som et offentligt udbud. BDO-KR vil kunne udføre opgaven efter medgået tid indenfor en ramme på kr. ekskl. moms. Tidsplanen ved gennemførelse af EU-udbud indebærer, at der tidligst kan forventes underskrivelse af kontrakt med det eller de valgte firmaer ultimo marts Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. november 2008, at udvalget træffer beslutning om udbudsmodel. Påtegning fra Center for Økonomi: Iflg. bemærkningerne til lovforslaget L , 2. samling medfører loven ingen merudgifter for kommunerne i forhold til udgifterne til de krav om energimærkning, som var gældende efter hidtidige krav. Det er formuleret således: "Lovforslaget forventes samlet set at medføre uændrede økonomiske omkostninger for stat, kommuner og amtskommuner. Når der etableres regioner pr. 1. januar 2007, vil opgaver, der i dag påhviler amtskommuner, bliver overført til kommuner, regioner eller staten. De samlede udgifter for det offentlige forventes at være uændrede efter gennemførelsen af kommunalreformen. Baggrunden er, at omkostningerne til energimærkning af store bygninger reduceres, da mærkningsfrekvensen nedsættes, men samtidig vil der være øgede udgifter til den enkelte regelmæssige energimærkning og til nye eftersynsordninger for kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg. Lovforslaget ventes at føre til øgede energibesparelser i den offentlige sektor. Lovforslaget vil endvidere medføre omkostninger til energimærkning af nybyggeri i den offentlige sektor. Samlet set ventes disse forandringer dog at udligne hinanden, så omkostningerne til energimærkning og eftersyn vil svare til omkostningerne ved de nuværende krav". Sagen var fremsendt til budgetbehandling for 2009 som et ønske, men blev ikke prioriteret. Der er derfor ikke afsat særskilte midler til opgaven i budget 2009, hvorfor udgiften bør afholdes indenfor den samlede budgetramme til kommunale bygninger. Iht. lånebekendtgørelsen er der ingen låneadgang til udgifterne i forbindelse energimærkningen. Bilag: Udbudsbrev-Energimærkning-oplæg Bilag 1 - Generelle vilkår Bilag 2 - Kravspecifikation

11 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 532 Bilag 3 - Oversigt, forside Bilag 3a -Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 3b - Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 4 - Tilbudsliste Bilag 5 - Tro og love Skrivelse af 10. oktober 2008 fra JPH-Rådgivning Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Opgaven udbydes således, at der kan afgives tilbud på dele af opgaven. Opgaven søges gennemført hurtigst muligt. Udbud gennemføres som EU-udbud. Ole Bruun var fraværende.

12 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse J.nr.: /dwtftj 08/10419 Åben sag UP/ØK/BY Beslutning i Forretningsledelsen den 28. oktober 2008 Forretningsledelsen foreslår, at projektet igangsættes. Finansieringsmulighed er Økonomiudvalgets udviklingspulje. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008 Udarbejdelse af handlingsplan og indsats i forhold til boligstøtte anbefales. Finansiering foreslås af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Runa Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Forfaldne ejendomme og bygninger i landsbyer og i det åbne land er et stigende problem. En anden følge af udviklingen er, at de små samfund belastes af forfaldne bygninger, at tunge sociale sager med betydelige menneskelige og sociale omkostninger ses i stigende grad i disse bygninger, og at kommunerne får betydelige udgifter til boligstøtte til boliger, der ikke bør bebos. Der er et stort behov for en hurtig og kraftig kommunal indsats, især i de mest udsatte områder. En lovændring med forbedring af kommunernes handlemuligheder (mulighed for indgreb også over for tomme boliger) er trådt i kraft den 1. juli En samlet indsats, der blandt andet indeholder indgreb mod høje huslejer i spekulationsejendomme og kondemnering af de dårligste boliger, kan erfaringsmæssigt forebygge spekulationsmæssig udlejning, der dels er voldsomt belastende i lokalområderne, dels medfører store kommunale udgifter. Udvalgsformændene for Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknikog Miljøudvalget har haft møde med Kuben Management A/S, hvor de er anmodet om at komme med tilbud på udarbejdelse af handlingsplan. Kuben Management A/S tilbyder at udarbejde en handlingsplan, hvor alle de lovgivningsmæssige værktøjer samles med henblik på en koncentreret og koordineret indsats, samtidig med at der sker en opkvalificering i forvaltningen. En handlingsplan over for de dårligste boliger og bygninger vil samtidig være med til at værne om bevaringsværdige landsbymiljøer og stimulere de lokale udviklingsmuligheder. Udarbejdelse af en konkret handlingsplan vil vare ca. 2 måneder og kan laves for en fast pris på kr. ekskl. moms. For bistand med systematisk indsats i forhold til boligstøtte betales yderligere kr. ekskl. moms. For begge indsatser i en samlet aftale kr. ekskl. moms. Hertil kommer dækning af udlæg til kørsel og andre udlæg efter statens takster, med en

13 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 534 ramme på kr. ekskl. moms. Bilag: Tilbud fra KUBEN af 8. oktober 2008 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Forretningsledelsens forslag anbefales. Ole Bruun var fraværende.

14 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Orientering J.nr.: /dwtftj Åben sag TM Sagsfremstilling: 1. Orientering om afgjorte husdyrsager. 2. Påbud fra Arbejdstilsynet, Søndergades Skole, Brønderslev. 3. Referat fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 3. november Orientering fra møde i Limfjordsrådet den 10. november Orientering fra møde i Det Grønne Råd. 6. Teknik og Miljøudvalgets møder starter fremover tidligst kl Sag vedr. registrering af beskyttet engareal, Vittenbergvej 48, Tylstrup. 8. Sag vedr. fritagelse for tilslutning til naturgas. 9. Aftale om julebelysning i Brønderslev. 10. Invitation fra LandboNord til GMO-konference den. 24. november 11. Møde den 25. november med Nyfors om finansiering af gadebelysning. 12. Borgermøde i Hjallerup om trafikprojekter. Bilag: Status vedrørende husdyrsager pr. 6. november 2008 Høringsbrev Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november 2008 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Forslag til cykelstiplan Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Regionalt færdselssikkerhedsudvalg 2 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Prioriteret trafiksikkerhedsprojekter Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Til efterretning. Ole Bruun var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. marts 2009 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:45 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere