Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. november 2008 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-12:50 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun (A) Johannes Trudslev Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev Energimærkning af kommunale ejendomme Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse Orientering

3 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Opførelse af pavillon Skovvej 31 Søheden Plantage J.nr.: /dwtfjwp 08/592 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Sagen udsat med henblik på afholdelse af møde med repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget. Johannes Trudslev og Karsten Frederiksen deltager. Der er den 24. oktober 2008 afholdt møde mellem repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Repræsentanterne for Børne- og Ungdomsudvalget fastholder pavillonløsningen på den i sagen skitserede placering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2008 Udvalget er positiv overfor udstedelse af landzonetilladelse, men ønsker forinden en visualisering af projektet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2008 Udsættes. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til placering af pavillon til skovebørnehave på ejendommen matr. nr. 35b Den Nordøstlige Del, Jerslev, beliggende Skovvej 31, 9750 Østervrå. Beskrivelse af byggearbejder Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den 8. maj 2008 en ansøgning fra Fagenheden for Børn og Kultur om tilladelse til at opføre en pavillon på matr.nr. 35b, Den Nordøstlige Del, Jerslev, med adressen Skovvej 31, 9750 Østervrå. Pavillonen har til formål, at skulle bruges som indendørs samlingssted for børnene fra skovbørnehaven Kornumgård, når de er i skoven og det er dårligt vejr. Den ansøgte pavillon er ca. 96 m² og i et plan. Lovgrundlag Stedet hvor pavillonen ønskes opstillet er beliggende i landzone og kræver tilladelse ift. planlovens 35. Området er beliggende op til fredsskov og således omfattet af skovbyggelinie og kræver stillingtagen i forhold til Naturbeskyttelseslovens 17. Fagenheden har foretaget naboorientering i forhold til planloven. Dette har medført en indsigelse fra nærmeste nabo. Tilladelse i forhold til Naturbeskyttelsesloven er meddelt i brev dateret 10. september Redegørelse Fagenheden for Børn og Kultur har ved henvendelse til brugere og repræsentanter for skovejer

4 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 525 modtaget yderligere belysning af nødvendigheden af det ansøgte og oplysninger om områdets egnethed for opstilling af den ansøgte pavillon. Efter fagenhedens oplysninger er der undersøgt muligheder for at benytte eksisterende faciliteter i området, herunder at benytte eksisterende faciliteter ved Naturskolen og muligheder for at benytte en naboejendom. Disse muligheder finder man ikke umiddelbart anvendelige, idet disse ikke vil leve op til brugeres krav, ligesom disse ej heller, uden bekostelige ombygninger, vil kunne overholde gældende regler i forhold til sikkerhed og sundhed. Der er efter fagenheden vurdering følgende 2 løsningsmodeller: 1. Opføre et læskur på f.eks m², som kunne benyttes til at søge ly i når vejrliget er ugunstigt. Eksisterende faciliteter ved Naturskolen kunne anvendes til formålet, men dette er efter fagenhedens oplysninger ikke muligt, idet denne anvendelse ikke harmonerer med eksisterende anvendelse, som i væsentlig grad, i givet fald, må ophøre. En sådan løsning vil efter fagenhedens vurdering ikke efterkomme et ønske om tidssvarende forhold for de aktuelle brugere. 2. Opføre en bygning, som kan overholde myndighedskrav herunder sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Denne løsningen er efter fagenhedens vurdering at anbefale idet man ved denne løsning imødekommer både krav fra Arbejdstilsynet i forhold til medarbejdere (pædagoger) og myndighedskrav i forhold til sikkerhed- og sundhed for børnene. Der er ikke, for nuværende, planer om, at den opstillede pavillon vil blive anvendt som en selvstændig institution, men alene agtes opført som et tilbud for en eksisterende børnehave. Skovbørnehaven vurderes at være en samfundsmæssig og naturmæssig gevinst og et tiltag i forbindelse med ønsket om at styrke børnenes udvikling og sundhed. Opførelse af den ansøgte pavillonløsning vurderes at være en rimelig løsning til at skabe tidssvarende faciliteter under forudsætning af at denne indrettes efter gældende regler ift. sikkerhed, sundhed og tilgængelighed også for handicappede (tilgængelighedsbestemmelserne). Fagenheden foreslår, at der i forbindelse med de beskrevne aktiviteter og planer for anvendelse af den kommunalejede skov meddeles den fornødne tilladelse i forhold til Planlovens 35 på følgende betingelser: at der fremsendes ansøgning for, og at der kan meddeles tilladelse for, etablering af spildevandsanlæg, at vilkår i tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven dateret 10. september overholdes, at der ikke opsættes skiltning, opsættes eller etableres anlæg i terræn mv. uden særskilt tilladelse, at bygningen fjernes og arealet retableres når denne ikke længere bruges til det ansøgte formål og at krav dette tinglyses på ejendommen, at den nye bygning udføres efter gældende regler i forhold til de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige krav iht. Bygningsreglement herunder tilgængelighedsforhold for handicappede. Bilag: Tilladelse ift. naturbeskyttelsesloven (Tidligere udleveret) Naboo-Planlov 35 (Tidligere udleveret) Indsigelse fra Skovvej 37 mod placering (Tidligere udleveret)

5 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 526 Udtalelse fra skovejer (Tidligere udleveret) Oversigtskort (Tidligere udleveret) Kommuneplanramme (Tidligere udleveret) Vilkår ift. byggelov (Tidligere udleveret) Visualisering af projektet visualisering Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november af 12. november fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende skovlovens 11 blev omdelt. Udvalget meddeler landzonetilladelse på de anførte betingelser, såfremt der opføres træhus. Poul Pedersen ønsker ikke at stille krav om træhus. Ole Bruun var fraværende.

6 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af resterende rådighedsbeløb 2008 til gennemførelse af angivne vedligeholdsprojekter J.nr.: /dwbbsr 08/14171 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: I budgettet for 2008 er der i alt afsat et rådighedsbeløb på kr. til ejendomsvedligeholdelse. Der er indtil nu anvendt eller reserveret midler til følgende projekter i 2008: Rådighedsbeløb kr. - AT-påbud Dronninglund skole er frigivet kr. - Rådgivningshonorar Skolegades skole er frigivet kr. - Udbedring Skolegades skole reserveret kr. - AT-påbud Asaa skole er frigivet kr. - Naturfagslokaler skole er frigivet kr. - Landsbyordningen Agersted på vej til BY kr kr. Der er stadig en del bygningsopgaver, der akut bør igangsættes, så Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til, hvorledes det resterende rådighedsbeløb skal anvendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til følgende opgaver: Opgave Skimmelsanering SFO Månehuset, Skolegade skole, Brønderslev - Der er konstateret skimmelsvamp bag en forsatsvæg langs facaden mod Skolegade. Denne skal fjernes, skimmel skal fjernes, fugtindtrængning skal standses/kontrolleres, og installationer m.v. reetableres Skimmelsanering Børnehaven Hedelundsgade 2, Brønderslev - der er konstateret skimmelsvamp i kælderen under børnehaven. En del af eksisterende gulv og skillevægge skal fjernes, skimmel skal fjernes, og fugtindtrængning skal standses/kontrolleres. Bevilling

7 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 528 Udskiftning af tag på Dronninglund Bibliotek etape af lovpligtig udskiftning til HPFI-relæer Svampeskade Risagerlund (slimsvamp i lofter i 2 rum) Energioptimering af belysningsanlæg for idrætshallen til Hedegårdsskolen, Brønderslev (jvf. indstilling i pkt. 2 på TM-møde 3. november 2008) AT-påbud modtaget nov.2008 på Søndergade skole, Brønderslev - omhandler kloakarbejde, tjek af ventilationsanlæg, punktvis udbedring af tag, eliminering af fugtproblemer i kældre, m.v Der er således brug for kr. ekstra i forhold til det resterende beløb af rådighedsbeløbet. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at de resterende midler fra anlægsbevillingen for 2007(ca ) anvendes til finansiering af ovenstående - alternativt finansieres resterende midler af rådighedsbeløb for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår at kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af rådighedsbeløbet for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr., idet kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb for 2008 og kr. finansieres af resterende midler for Ole Bruun var fraværende.

8 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til nyt tag på hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev J.nr.: /dwbbsr 08/12067 Åben sag TM/ØK/BY Sagsfremstilling: Hallen på Hedegårdsskolen i Brønderslev udlejes i fritiden til Brønderslev Badminton Club. Hallens tag er det oprindelige pap-tag fra byggeriets opførelse i 1976, og er efterhånden helt mørnet. Det er flere gange sket, at der er trængt vand i ind i hallen under regnvejr, og badmintonklubben klager selvfølgelig herover. Der er også en stor risiko for, at både tagkonstruktion og hallens gulv kan blive ødelagt, hvis fugtpåvirkningen fortsætter. Ovenlyskuplerne (54 stk.) er ligeledes de oprindelige kupler, og deres levetid er således også ved at være opbrugt - flere af kuplerne er allerede bulede/revnede/mørnede. På taget af resten af skolen er den oprindelige tagpap løbende skiftet ud med Protan tagfolie 1,2 mm., og det er en løsning der har fungeret upåklageligt. Det første blev udskiftet i midten af 80érne og er på nuværende tidspunkt altså næsten 25 år gammelt, og det fungerer stadig rigtig fint uden nogen form for tegn på mørning eller anden nedbrydning. Det vil således være logisk at udskifte hallens tag til samme folie. Folien på de øvrige tagflader er lagt på af ét bestemt firma. Vi har ligeledes gennem flere år haft en serviceaftale med dette firma, der udfører et årligt eftersyn af taget og sørger for alle samlinger m.v. bliver efterset og at småting som f.eks. manglende bladfang på tagbrønde monteres. Firmaet har afgivet et tilbud på ny tagbelægning på hallen med Protan tagfolie. Samtidig sørges for en kileopbygning af tagets isolering, således at afvanding sikres bedre. Dette indebærer en forhøjning af ovenlysrammerne. Hertil skal budgetteres med uforudseelige udgifter til evt. snerydning og tørring af tagfladen samt evt. udskiftning af den skjulte del af tagkonstruktionen. Den samlede forventede udgift forventes af blive kr. excl. moms. Der er igangsat indhentning af en kontrolpris, men denne er ved dagsordenspunktets udformning endnu ikke modtaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun var fraværende.

9 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Energimærkning af kommunale ejendomme J.nr.: /dwbbom 08/8378 Åben sag Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Fagenheden udarbejder forslag til udbudsmateriale med henblik på afholdelse af EU-udbud, idet der skal gives mulighed for afgivelse af tilbud på dele af opgaven. Sagen genoptages på næste møde. Sagsfremstilling: I henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2006, Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og bekendtgørelse nr. 228 af 07. april 2008, Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal alle kommunale ejendomme større end 60 m2 energimærkes inden den 1. juli De mærkningspligtige bygninger skal efterfølgende energimærkes regelmæssigt med højst 5 års mellemrum. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU`s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger. Den nye ordning erstatter de hidtige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for såvel nye som for eksisterende bygninger, undtagen f.eks. industri og landbrug. Bygninger mærket i den tidligere ELO-ordning skal mærkes igen efter den nye ordning, når ELO-mærket udløber. For Brønderslev Kommunes vedkommende drejer det sig om i alt ca m2 af de samlede mærkningspligtige arealer. Mærkningen for disse bygninger udløber i Brønderslev Kommune har 104 ejendomme med et samlet opvarmet areal på m2, fordelt på 173 bygninger. Den samlede udgift til mærkning af de mærkningspligtige bygninger skønnes at ville udgøre ca kr. i 2009 og ca i Skønnet er baseret på de forholdsvis få erfaringstal fra afholdte licitationer, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat i alt 5 mill.kr. til energibesparende foranstaltninger i Ved energimærkningen af bygningerne, registreres deres energimæssige stand og der opstilles forslag til energibesparende tiltag. Såfremt et foreslået energibesparende tiltag har en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 5 år, er kommunen forpligtiget til at gennemføre foranstaltningen. Statens og Kommunernes Indkøbscenter A/S (SKI-aftalen) har indgået rammeaftale nr Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning - delaftale nr. 1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, hvor der på forhånd er godkendt 15 rådgivningsfirmaer til at deltage i bud på bl.a. energimærkning af Kommunale bygninger. Kommunen undgår således et EU-udbud. Det er ikke et krav at kommunen anvender SKI-aftalen, men alternativet er at kommunen selv laver et meget tidskrævende EU-udbud, hvor alle rådgivere så vil have mulighed for at afgive bud. Med de nuværende ressourcer i Fagenheden vil det ikke være muligt, hvorfor det i givet

10 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 531 fald vil være nødvendigt at købe ekstern bistand med den tidsforsinkelse det måtte betyde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender udbudsmaterialet samt at fagenheden afholder udbuddet jvf. reglerne i SKI-aftalen. Det bemærkes, at de i materialet anførte tidsfrister vil blive ændret efter den politiske behandling. JPH-Rådgivning kommer til mødet kl Fortsat sagsbehandling: Fagenheden har taget kontakt til "BDO - KOMMUNERNES REVISION" (BDO-KR), idet det vurderes, at gennemførelse af EU-udbud kræver bistand fra ekstern rådgiver. BDO-KR har på den baggrund fremsendt kommissorium med beskrivelse af udbudsforløbet samt vilkår for deres evt. bistand. Kommissoriet er udarbejdet med udgangspunkt i, at et EUubud gennemføres som et offentligt udbud. BDO-KR vil kunne udføre opgaven efter medgået tid indenfor en ramme på kr. ekskl. moms. Tidsplanen ved gennemførelse af EU-udbud indebærer, at der tidligst kan forventes underskrivelse af kontrakt med det eller de valgte firmaer ultimo marts Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. november 2008, at udvalget træffer beslutning om udbudsmodel. Påtegning fra Center for Økonomi: Iflg. bemærkningerne til lovforslaget L , 2. samling medfører loven ingen merudgifter for kommunerne i forhold til udgifterne til de krav om energimærkning, som var gældende efter hidtidige krav. Det er formuleret således: "Lovforslaget forventes samlet set at medføre uændrede økonomiske omkostninger for stat, kommuner og amtskommuner. Når der etableres regioner pr. 1. januar 2007, vil opgaver, der i dag påhviler amtskommuner, bliver overført til kommuner, regioner eller staten. De samlede udgifter for det offentlige forventes at være uændrede efter gennemførelsen af kommunalreformen. Baggrunden er, at omkostningerne til energimærkning af store bygninger reduceres, da mærkningsfrekvensen nedsættes, men samtidig vil der være øgede udgifter til den enkelte regelmæssige energimærkning og til nye eftersynsordninger for kedel-, varme-, ventilations- og klimaanlæg. Lovforslaget ventes at føre til øgede energibesparelser i den offentlige sektor. Lovforslaget vil endvidere medføre omkostninger til energimærkning af nybyggeri i den offentlige sektor. Samlet set ventes disse forandringer dog at udligne hinanden, så omkostningerne til energimærkning og eftersyn vil svare til omkostningerne ved de nuværende krav". Sagen var fremsendt til budgetbehandling for 2009 som et ønske, men blev ikke prioriteret. Der er derfor ikke afsat særskilte midler til opgaven i budget 2009, hvorfor udgiften bør afholdes indenfor den samlede budgetramme til kommunale bygninger. Iht. lånebekendtgørelsen er der ingen låneadgang til udgifterne i forbindelse energimærkningen. Bilag: Udbudsbrev-Energimærkning-oplæg Bilag 1 - Generelle vilkår Bilag 2 - Kravspecifikation

11 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 532 Bilag 3 - Oversigt, forside Bilag 3a -Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 3b - Mærkningspligtige bygninger-.pdf Bilag 4 - Tilbudsliste Bilag 5 - Tro og love Skrivelse af 10. oktober 2008 fra JPH-Rådgivning Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Opgaven udbydes således, at der kan afgives tilbud på dele af opgaven. Opgaven søges gennemført hurtigst muligt. Udbud gennemføres som EU-udbud. Ole Bruun var fraværende.

12 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Handlingsplan for indsats mod tomme og forfaldne huse J.nr.: /dwtftj 08/10419 Åben sag UP/ØK/BY Beslutning i Forretningsledelsen den 28. oktober 2008 Forretningsledelsen foreslår, at projektet igangsættes. Finansieringsmulighed er Økonomiudvalgets udviklingspulje. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008 Udarbejdelse af handlingsplan og indsats i forhold til boligstøtte anbefales. Finansiering foreslås af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Runa Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Forfaldne ejendomme og bygninger i landsbyer og i det åbne land er et stigende problem. En anden følge af udviklingen er, at de små samfund belastes af forfaldne bygninger, at tunge sociale sager med betydelige menneskelige og sociale omkostninger ses i stigende grad i disse bygninger, og at kommunerne får betydelige udgifter til boligstøtte til boliger, der ikke bør bebos. Der er et stort behov for en hurtig og kraftig kommunal indsats, især i de mest udsatte områder. En lovændring med forbedring af kommunernes handlemuligheder (mulighed for indgreb også over for tomme boliger) er trådt i kraft den 1. juli En samlet indsats, der blandt andet indeholder indgreb mod høje huslejer i spekulationsejendomme og kondemnering af de dårligste boliger, kan erfaringsmæssigt forebygge spekulationsmæssig udlejning, der dels er voldsomt belastende i lokalområderne, dels medfører store kommunale udgifter. Udvalgsformændene for Udviklings- og Planlægningsudvalget og Teknikog Miljøudvalget har haft møde med Kuben Management A/S, hvor de er anmodet om at komme med tilbud på udarbejdelse af handlingsplan. Kuben Management A/S tilbyder at udarbejde en handlingsplan, hvor alle de lovgivningsmæssige værktøjer samles med henblik på en koncentreret og koordineret indsats, samtidig med at der sker en opkvalificering i forvaltningen. En handlingsplan over for de dårligste boliger og bygninger vil samtidig være med til at værne om bevaringsværdige landsbymiljøer og stimulere de lokale udviklingsmuligheder. Udarbejdelse af en konkret handlingsplan vil vare ca. 2 måneder og kan laves for en fast pris på kr. ekskl. moms. For bistand med systematisk indsats i forhold til boligstøtte betales yderligere kr. ekskl. moms. For begge indsatser i en samlet aftale kr. ekskl. moms. Hertil kommer dækning af udlæg til kørsel og andre udlæg efter statens takster, med en

13 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side 534 ramme på kr. ekskl. moms. Bilag: Tilbud fra KUBEN af 8. oktober 2008 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Forretningsledelsens forslag anbefales. Ole Bruun var fraværende.

14 Teknik- og Miljøudvalget, den 17. november 2008 Side Orientering J.nr.: /dwtftj Åben sag TM Sagsfremstilling: 1. Orientering om afgjorte husdyrsager. 2. Påbud fra Arbejdstilsynet, Søndergades Skole, Brønderslev. 3. Referat fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 3. november Orientering fra møde i Limfjordsrådet den 10. november Orientering fra møde i Det Grønne Råd. 6. Teknik og Miljøudvalgets møder starter fremover tidligst kl Sag vedr. registrering af beskyttet engareal, Vittenbergvej 48, Tylstrup. 8. Sag vedr. fritagelse for tilslutning til naturgas. 9. Aftale om julebelysning i Brønderslev. 10. Invitation fra LandboNord til GMO-konference den. 24. november 11. Møde den 25. november med Nyfors om finansiering af gadebelysning. 12. Borgermøde i Hjallerup om trafikprojekter. Bilag: Status vedrørende husdyrsager pr. 6. november 2008 Høringsbrev Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november 2008 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Forslag til cykelstiplan Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Regionalt færdselssikkerhedsudvalg 2 Referat fra Færdselssikkerhedsmøde den 3. november bilag - Prioriteret trafiksikkerhedsprojekter Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 17. november 2008 Til efterretning. Ole Bruun var fraværende.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. april 2008 Lokale: Rådhuset i Dronninglund Tidspunkt: 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/179 Prioritering af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. marts 2009 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:45 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 6. september 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 6. september 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt vandværk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. september 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget 2009... 346 02 Helhedsorienteret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol. Dato: 3. april Lokale: Dronninglund Rådhus. Tidspunkt: Kl Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. april 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9.00 10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Orientering...

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. august 2009 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-16:15 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole Bruun

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.00 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/47

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 27. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 27. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Nikki Bergh Sørensen Vestermarksvej 22 6064 Jordrup nikkibergh@hotmail.com Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på 352 m 2 ved Vestermarksvej 22, 6064 Jordrup Kolding Kommune har den 4. august

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. oktober 2008 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Karsten Frederiksen, Formand (C) Poul Pedersen (V) Søren Erik Nielsen (V) Ole

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere