Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11"

Transkript

1 Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11 Velkommen Velkommen til vores andelsforening. Vi håber, du/i bliver glade for at bo her. Du er nu blevet andelshaver i A/B Boyesgade 3-11, og bestyrelsen vil starte med at ønske dig velkommen i ejendommen. Vi vil i det følgende orientere dig om noget af det, som du måske allerede nu har, eller senere vil have spørgsmål til. Vi håber, at disse oplysninger kan gøre indflytningen lettere for dig. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller viceværten, hvis du har spørgsmål. Historie Ejendommen er fra 1903 og indeholder 86 lejligheder. De fleste lejligheder er andele, men der er stadig en enkelt leje- lejlighed, en funktionærlejlighed og en kommuneandel i ejendommen. Andelsforeningen har eksisteret siden 1977, og der er brugt mange penge på forbedringer og vedligeholdelse igennem årene. Blandt andet har foreningen fået helt nyt tag, nye vinduer, nyt vaskeri og ny cykelkælder. Bestyrelsen bestræber sig på, at forbedringer af ejendommen skal udføres således, at ejendommen så vidt muligt bibeholder sit oprindelige udseende. TYPOGRAFERNES STIFTELSE I BOYESGADE I midten af forrige Aarhundrede fremstod der en Bevægelse blandt Kjøbenhavns Haandværksfag for Tilvejebringelsen af Alderdomshjem for gamle Haandværkssvende og deres Enker, og denne Bevægelse naaede ogsaa snart Typograferne. Ved et Møde af Kjøbenhavns Typografer i 1857 vedtoges det at indsamle til en Fond til Oprettelse af en Fribolig for gamle typografer og deres Enker, og Indsamlingen begyndte i Oktober s, A. Endskønt Bidraget kun var 4 Skilling om Ugen (senere sattes det til 4 kr. aarlig og er nu 10 Øre ugentlig), var Foreningen efter 13 Aars Forløb naaet saa vidt, at den den 1. Oktober 1870 kunde hejse Kransen paa sin første Bygning i Lille Istedgade 4. Den indeholder 20 Toværelses-Lejligheder, hvoraf 2 straks bortgaves til Friboliger. Bygningen, som var opført af Murmester DAHLSTEN og Tømmermester SCHEIDEL under Tilsyn af en bygningskyndig Mand, var vurderet til 21,000 Rdl. Dette praktiske Udslag af Foreningens Virksomhed bragte Medlemsantallet til for en Tid at stige til ca. 200, og en Gave fra Kammerherreinde Berling på 20,000 Kr. (navnlig til Køb af Friboliger) gav Foreningen yderligere Vind i Sejlene, saa at den 1. Januar 1884 for 41,000 Kr. kunde købe 1

2 Genboejendommen til Viktoriagade 23, som var opført af de samme Bygmestre og efter de samme Tegninger som Bygningen i Istedgade, kun at der var tilføjet 2 Kvistlejligheder. Antallet af Friboliger var ved dette Tidspunkt 17. Foreningen havde imidlertid i Aarenes Løb modtaget overordentlige Bidrag fra flere Bogtrykkere og andre Velyndere, og desuden større Gaver, dels til Indkøb af Friboliger, delt til Legater, hvoraf Renterne skulde uddeles til Fribeboerne, saaledes at Foreningen for Tiden ejer en Legatformue af 14,100 Kr., medens Bygningerne i Istedgade og Viktoriagade er bogførte med henholdsvis 58,000 Kr. og 60,000 Kr. I det forløbne Aar har 24 af Lejlighederne været Friboliger. Efter 1884 kom der en jævn Stigning i Medlemsantallet og dermed i Indtægterne, saa at Bestyrelsen for et par Aar siden besluttede sig til at se sig om efter en Grund til en ny Bygning, og i September 1902 købtes Grunden i Boyesgade af Tømmermester FUSSING for en Sum af 80,000 Kr.; og her er nu bleven opført den bygning, som man, som Bestyrelsen siger i et udsendt Opraab, betragter med den Glæde, som Vanderen føler ved efter en lang og besværgelig Vej at faa Øje paa sit Maal. Thi, siger den videre, Arbejdet for at skaffe Typografernes Fremtidsbygning og en god Beliggenhed og Kampen for at overvinde de af Forældede Servitutter og ublu Pengefordringer opstaaede Hindringer har nemlig været baade omfattende og besværlig, uden indtil Tilbudet om Grunden i Boyesgade forelaa at resultere i mere end den Tristhed i Sind, som spildte Kræfter medfører. Typografernes Stiftelse, der indviedes den 11. Oktober d. A., er beliggende i Boyesgade Det store Bygningskompleks, der er opført efter Tegning af Architekt CHRISTEN LARSEN, præsenterer sig udvendigt smukt, paa én Gang hyggeligt og anseligt. Hovedanlægget er tre Fløje, der omfatter en kvadratisk Gaard foran adskilt fra Gaden ved et højt Jærngitter mellem murede Piller. Et lille beplantet Anlæg med en Vandkumme i Midten indtager her den væsentligste Plads; langs dets Sider gaar Passager ind til Bygningens Indgange. Facaderne er opførte af røde, haandstrøgne Sten, og Taget, der er bygget som Mansardtag med Afbrydelse af enkelte forhøjede Partier, er dækket med sorte, glaserede Falstagsten. Midt paa Hovedfløjen er i en Niche anbragt en Statue af Johan Gutenberg. Til begge Sider fra denne udgaar en Frise med Indskriften Typografernes Stiftelse, omgivet af Kløverblade, og omkring de midterste Vinduer grupperer sig et hvidt, ornamenteret Felt helt op til øverste Fronton; Motivet er voksende Træer, der foroven breder sig til en stor Bladkrone. Ornamentikken i Frisen og Midterpartiet skyldes Billedhugger LANBERG-PETERSEN. 2

3 Bygningen indeholder 24 Treværelses-Lejligheder med Pigekammer og 65 Toværelses- Lejligheder. Af disse er ti for Øjeblikket bortgivne som Friboliger, medens de andre er til Udlejning. Overalt er taget alle mulige praktiske Hensyn overensstemmende med Nutidens Fordringer, saasom Indlægning af Vandklosetter, Fejeskarnstragte ved Køkkentrapperne Central-Varmeværk, elektrisk Belysning paa Hovedtrapperne, i Gaardene samt i alle W.C., Badstue til Beboernes Afbenyttelse, Gas-Automater ved Vaskekedlerne, Opvarmning at Tørrerummene i Kælderen ved Ribbeovne, Indretning af Rullestuer til Beboernes fri Afbenyttelse o.s.v. Alle Skillerum, som ikke er af Grundmur, er af sømbare Cementplader, og Bjælkelaget over hele Kælderen er konstrueret som Steril-Etageadskillelse. Af Mestre og Entreprenører, som har medvirket ved Bygningens Opførelse, skal her nævnes følgende: Murmestrene HOLBØLL & POULSEN, Aktieselskabet OSCAR KØHLER (Tømmerarbejdet), DE FORENEDE BYGNINGSSNEDKERIER, WIENBERGS Stenhuggeri, Blikkenslagermestrene BRØDERNE TIMM (W.C., Gas og Vand samt Badeinstallation), Aktieselskabet AURORAS Maskinfabrik (Smedearbejdet), E.M. JENSEN & SCHUMACHER (Cementstøbearbejde), sømbare Cementskillerum og Steril-Etageadskillere), Malermester CHARLES HANSEN, Aktieselskabet TITAN (Gaskomfurer), LUND & LAWERENTZ (Gasvaskekedler). Elektrisk Belysning er installeret af CORNELIUS KNUDSEN og Central- Varmeværket anlagt af A.B. RECKS OPVARMNINGSKOMPAGNI. Architekt LEFFLAND-LARSEN har ført Tilsyn med Arbejdet. Meddelelser fra Akademisk Architektforening. Kjøbenhavn d. 19. december Aargang No 12 Hvad er en andelsboligforening En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål, at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i. Vedtægter Du bør gennemlæse foreningens vedtægter. Af disse fremgår de generelle regler for A/B Boyesgade 3-11, som er blevet vedtaget på Generalforsamlingen af foreningen. 3

4 Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside: Her kan du finde forskellige oplysninger omkring A/B Boyesgade Blandt andet finder du her vores: Vedtægter Regnskab Referat fra sidste generalforsamling Seneste valuarvurdering Fremlejekontrakt Samt en masse praktisk info. Du skal tilmelde dig gruppen andelshavere på hjemmesiden for at få adgang til regnskab og referater. KØBS- OG INDFLYTNINGSFASEN Din nye lejlighed Da du var ude at se lejligheden, før du købte den, oplyste bestyrelsen dig om en pris for andelen. Den endelige pris vil du modtage fra vores administration. I det endelige beløb indgår også første måneds husleje, samt et administrationsgebyr på 6.250,- + moms såfremt maksimalprisen ikke overstiger 1 mio kr. Da vil administrationsgebyret være kr.. Vurderingsrapport Fra bestyrelsen har du modtaget en vurderingsrapport over lejligheden. Den skal du studere grundigt. Den skal bruges, når du selv gennemgår lejligheden ved indflytningen. Du har nemlig 14 dages indsigelsesret fra overtagelsesdatoen. Hvis du finder mangler eller andre ting, som ikke harmonerer med rapporten, skal disse indsigelser afleveres skriftligt til bestyrelsen. På et efterfølgende møde i bestyrelsen behandles indsigelsen, og du får besked om, hvad du kan/skal foretage dig. Eventuelle arbejder i forbindelse med indsigelsen skal som hovedregel være afsluttet senest én måned efter indsigelsen, da bestyrelsen ellers ikke kan afslutte regnskabet med sælger. Dispensation kan dog gives, hvis der er tale om større arbejder. 4

5 Fra sælger Fra sælger skal du modtage følgende: Foreningens sidste årsregnskab Foreningens vedtægter Dette infobrev Alle nøgler til lejligheden og til yderdøre En vaskenøgle til en vaskelås med samme nummer som din lejlighed. Du skal også have et vaskekort til betaling i vaskeriet. Dette skal du bestille ved vores administrator. SALG AF LEJLIGHED Salg af lejlighed Du har tre måneders opsigelvarsel pr. den sidste i en måned, hvis du ønsker at sælge din lejlighed. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne prøve at sælge lejligheden hurtigere, men du må ikke tage dette som en selvfølge. Der er en betydelig arbejdsbyrde tilknyttet salget af en lejlighed, og bestyrelsen har kun aftener og weekender til dette arbejde. Du skal derfor sørge for, at fremsætte dit ønske om salg af din lejlighed i god tid inden den planlagte fraflytning af lejligheden. Ved fraflytning af lejligheden vil administrator tilbageholde kr ,- af salgssummen, indtil den nye købers indsigelsesfrist er overstået. Du er berettiget til at sælge din lejlighed til søskende eller familie i lige op- eller nedstigende linie, eller til en person, der har haft fælles husstand med dig i mindst 2 år. Hvis du ikke ønsker, at sælge til en sådan person, sælges lejligheden til en fra ventelisten. Ind- og udflytning Det kan gå hårdt ud over opgangen, når der flyttes ind og ud. Ofte kan et uheldigt bump slå huller i væggen, hvilket jo selvfølgelig er ærgerligt - men svært at undgå. Du skal huske tre ting i denne forbindelse; 1. Vær forsigtig 2. Ryd op efter jer; fjern nedfaldet puds og fej 3. Kontakt viceværten og præciser, hvor der er huller, så vi kan få dem lappet. Belægningen i gården er meget blød, og det er derfor ikke tilladt at køre flytte- eller personbiler ind her. 5

6 Sammenlægning Det er muligt, at sammenlægge følgende lejligheder: 5A mf med 5A th 5B th med 7 th 5B th med 9 tv For at kunne få tilbud om en sammenlægningslejlighed, skal du være skrevet på ventelisten til 2-værelses. Se under ventelister. Der findes særlige retningslinjer for sammenlægning af lejligheder. Kontakt bestyrelsesformanden, hvis du er interesseret i mere information. AT BO I BOYESGADE Tv-kanaler Som en ufravigelig standard, er du tilkoblet den lille pakke på hybridnettet. Dette bliver trukket over huslejen. Såfremt du ønsker at være tilkoblet mellem pakken eller den store pakke, skal du selv henvende dig til Yousee. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, men disse må ikke være til gene for de andre beboere. Bopælspligt Du har bopælspligt i ejendommen. Dvs. du skal have din folkeregister-adresse her, og din lejlighed må ikke stå tom. Fremleje Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du være opmærksom på, at du som andelshaver kun kan fremleje eller udlåne din lejlighed med bestyrelsens tilladelse. Denne kan kun gives, hvis du af særlige grunde midlertidigt må fraflytte din lejlighed for en kortere periode - max 2 år. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for fremlejemålet. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen. Se vedtægterne 12 for mere info. 6

7 Cykler Det er ikke tilladt at stille cykler eller kassecykler i vores gårde og heller ikke i opgangene. Cykler henvises til cykelkældrene under nummer 5 og 9 eller til stativerne uden for gitterporten. I cykelkælderen under nr. 5 er der desuden plads til mountainbikes. Der er særlige parkeringsmuligheder for kassecykler ved stativerne uden for gitterporten. Hoveddøre og opgange Foreningens trapper vaskes af et viceværten en gang om ugen. Du skal selv rengøre din hoveddør. Vaskeri og tørremuligheder Der er pengeløst fællesvaskeri i kælderen med tre maskiner og to tørretumblere. Ved indflytning udleveres et vaskekort, og der afregnes automatisk over den enkelte beboers forbrugskonto. Det sidste tal på ens vaskekort er også ens nummer på den reservationslås, man får nøgle til. Der hænger reservationstavle i vaskekælderen. Der kan reserveres én vasketid ad gangen til maskine 2 og 3 samt tørretumblerne à to timer. Vasketider kan overtages, hvis de ikke er taget i brug 30 minutter inde i tiden. Maskine 1 er en chancemaskine og kan ikke reserveres. Der står et tørrestativ i kælderen, og der må ikke opstilles flere. Der henvises til tørrestativer i gårdene. Vaskeriet kan benyttes i tidsrummet I perioden til er alle maskiner chance-maskiner, der ikke kan reserveres. Efter endt vasketur er det meget vigtigt, at du flytter din vaskenøgle, da du ellers spærrer en vasketid for andre interesserede. Det er ligeledes godt naboskab at fjerne din vaskenøgle, hvis du på forhånd ved, at du ikke kan nå at vaske den dato, hvor du har bestilt vasketid. Vandet i vaskeriet er "blødt" vand. Vær opmærksom på dette, når du doserer vaskemiddel, da du ellers risikerer at sæben bliver hængende i tøjet. Der må ikke farves tøj i maskinerne. Desuden SKAL BH er med bøjle vaskes i vaskepose. Løbske BH-bøjler er den hyppigste grund til nedbrud af vaskemaskiner. Al vask foregår på eget ansvar, og evt. skader meldes til eget forsikringsselskab. Hvis du kommer ud for driftsforstyrrelser i vaskeriet skal du fejlmelde det til viceværten. 7

8 Fugt, mug etc. De nye vinduer fra 1995 er så tætte, at ejendommen har svært ved at komme af med sveden. Dette resulterer alt for ofte i mug bag billeder etc. Det er derfor meget vigtigt, at du lufter ud i din lejlighed hver dag. Luft ud i mindst 3 x 5 minutter hver dag - også om vinteren. Har du mistanke om skimmelsvamp, skal du straks kontakte viceværten. Branddøre Overalt i ejendommens kældre er der døre, hvorpå der står branddør. Det er MEGET VIGTIGT, at du altid sørger for at lukke disse døre efter dig, da det kan være et afgørende parameter for, at en brand i ejendommen ikke bliver fatal. Forsikringsskader I tilfælde af en forsikringsskade (vand etc.) skal viceværten eller den ansvarlige fra bestyrelsen kontaktes STRAKS efter skadens konstatering. Fugtskader og lignende (fx afløbsproblemer) skal straks meldes til viceværten. Vi har desværre haft en del tilfælde, hvor dette ikke er blevet gjort umiddelbart efter skaden er sket. Viceværten underretter administrator, som anmelder skaden til forsikringsselskabet. Der må ikke uden forudgående aftale med forsikringsselskabet iværksættes arbejder til udbedring af en forsikringsskade. Du har dog som beboer pligt til, så vidt muligt, at begrænse skaden og afværge, at der sker yderligere skade. Udbedring af mindre skader vil typisk kunne ske ved boligforeningens håndværkere efter regning. I tilfælde af større skader vil det være nødvendigt, at skaden besigtiges af forsikringsselskabet, inden udbedring finder sted. Det er viceværten, som efter aftale med bestyrelsen, bestiller håndværkere til udbedring af forsikringsskader. Beboerne er ikke berettigede til selv at gøre dette. Såfremt en skade skyldes f. eks. indbrud, tyveri, hærværk eller forsøg på samme skal beboeren, foruden straks at underrette viceværten, tillige hurtigst muligt anmelde skaden til politiet. Dette er en betingelse for, at omkostningerne til skadens udbedring kan søges dækket af ejendommens forsikring. Gyldne regler Du er nu flyttet ind i en smuk, gammel ejendom, hvor du skal bo og fungere i tæt samspil med dine naboer, underboer og overboer. Der er derfor visse ting som er vigtige, for at vi alle sammen kan være her. Væggene er tynde (pas på, når du borer!) og bare trægulve lydisolerer ikke særlig godt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har vaner, der kan genere 8

9 dine medbeboere, så tag en snak med dem. Vi har alt for mange støjklager i ejendommen. Et par gyldne regler: Hold din musik-styrke på et acceptabelt niveau. Gå ikke rundt inden døre med fodtøj med hårde hæle. Råb ikke beskeder fra den ene ende af lejligheden til den anden. Udfør dine håndværksmæssige forbedringer før klokken på hverdage og mellem og lørdage og søndage. Hvis du holder fest (som du naturligvis har varslet til dine naboer) må du aldrig spille høj musik med vinduerne åbne. Smæk ikke din entredør hårdt i. Før ikke lange samtaler via dørtelefonen. Såfremt viceværten ikke kan træffes, kan henvendelse rettes til det medlem af bestyrelsen, som er ansvarlig for forsikringsskader. Dette kan du læse ud af adresselisten i opgangen eller på hjemmesiden. Vidste du godt At der er et værksted med høvlbænk til fri afbenyttelse i kælderen under nummer 5. At der er cykelophæng til reparationer i kælderen under nummer 7 (indgang ved bagtrappen). At der er trykluftpumpe til din cykel i forgården (du skal selv have adapter til racerventiler) At der er tørrestativer i de to baggårde ved nummer 3 & 5 og 9 & 11. At der er sommersol i gården ved nummer 9 & 11 cirka mellem kl og og kl og i gården mellem 5A og 5B (altså på solskinsdage). At der i hver gård står en grill til fri afbenyttelse. Du skal bare selv sørge for kul og huske at rengøre den efter brug. VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRINGER OG AFSKRIVNINGER Vedligeholdelse Du har som andelshaver den fulde vedligeholdelsespligt af din lejlighed. Se 9

10 vedtægternes 10 for mere info. Det er meget vigtigt, at du vedligeholder dine gulve og sørger for, at de får en slidstærk behandling. Du må ikke afhøvle dem, hvis de allerede har været afhøvlet én gang. Hvis du vil slibe dine gulve, skal du kontakte bestyrelsen for, at få tilladelse. Forbedringer Til alle forbedringer af lejligheden skal der foreligge dokumentation. I enkelte tilfælde foretages skønnet forbedring, men som hovedregel skal du gemme alle fakturaer og regninger, så disse kan godtgøres ved fraflytning. Det kan være en god ide at kontakte bestyrelsen forud for forbedringen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forbedring vil kunne blive godtgjort, når du sælger din lejlighed eller om den vil blive betragtet som almindelig vedligeholdelse. Ting der betragtes som forbedringer: Væv og grunder betragtes som ekstraordinær genopretning gangs afhøvling + slidstærk belægning. Nedrensning af stuk (1 time pr. meter) Fjernelse af væg til køkken/alrum og ekstra dør huller betragtes som øget brugsværd Skabe der er sat fast eller indbygningsovne betragtes som tilpasset inventar Hvis el og VVS arbejde ikke kan dokumenteres, skal man have lavet el-tjek, for at sikre at det er lovligt. Ibrugstagningsattest: En dokumentation for at arbejdet er lovligt og tilladt. Der er ikke krav om faktura for udført arbejde. Eget arbejde; man får for de timer en professionel ville have brugt (svendetimer). Ved ombygning af badeværelset, skal der foreligge fotodokumentation for at sikre vådrumsmembran. Man kan få penge for arkitekttegninger og bygningstilladelser. Væsentlige ændringer Hvis du ønsker at lave væsentlige ændringer i lejligheden, skal du ansøge bestyrelsen først. I visse tilfælde kræves også kommunens tilladelse. Bestyrelsen kan oplyse dig om, hvad væsentlige ændringer indebærer. 10

11 Forbudte ændringer Du skal være opmærksom på, at ved evt. skjult rørføring vil du selv blive pålagt udgiften, hvis et vandrør springer, og der skal tages skabe ned eller mur/fliser skal fjernes. Rørene er ejendommens udgift, mens ovennævnte bliver for egen regning. Endelig skal du huske, at hvis du vælger at male gulvet i badeværelse, vil det blive pålagt dig at fjerne al maling ved fraflytning. Trægulve må kun slibes overfladisk, ikke afhøvles. Bestyrelsen skal rådspørges og give tilladelse. (se vedtægter 10 stk. 2). Du må ikke ændre på entredørens håndtag og brevsprække. Ansvar Lodrette rør er foreningens ansvar. Vandrette rør er andelshavers ansvar. Afløb Rens dit afløb for hårrester og andre ting mindst to gange om måneden. Afskrivninger Der foretages en procentuel nedskrivning på visse forbedringer, mens andre er værdifaste. Forbedringer nedskrives som oftest med min. 10 % om året. Håndværkere Alle el- og VVS arbejder skal være af autoriserede håndværkere. Dette skal kunne dokumenteres via faktura. ELARBEJDE Det må man selv Det el-arbejde man selv må udføre i den faste installation ændrer ikke grundlæggende ved installationen. En tommelfingerregel siger, at man ikke må pille ved det skjulte, mens man godt selv må udføre arbejde på de synlige installationer. For eksempel: Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerledning, stikdåser m.m.) 11

12 Reparere el-apparater, f.eks. udskifte ledninger, der fører strøm til apparat (en tilledning) og udskifte en fatning. Skifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord og dermed med to huller op til 250 volt i boligen. Skifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord og dermed med tre huller op til 250 volt i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med HFI- eller HPFI afbryder. Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion og lignende i boligen. Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (hallogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning. Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, f.x. omprioritering af intelligente styringer. Det må man ikke Der er noget el-arbejde, som det er ulovligt selv at udføre. Det er elarbejde, hvor det kræver faglig viden at udføre installationen, så den ikke kan forårsage stød eller brand. For eksempel må man ikke: Udføre nye installationer i boligen, dvs. udskifte eller installere nye ledninger i den faste installation. Man må heller ikke selv opsætte afbrydere, strenge- og reguleringssystemer eller stikkontakter, der ikke har været der før. Opsætte lavvoltbelysning (halogenlamper) i boligen, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig. Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, f.x. udskifte FIE/HPFI-afbryder eller gruppeafbrydere i gruppetavlen. Installere eller udskifte materiale i boligens faste installation med en spænding over 250 volt. Installere eller udskifte udendørs afbrydere og stikkontakter. RENOVATION Dagrenovation I midtergården (mellem 5A og 5B) findes et skraldeskur med alle affaldscontainere. Selvom affaldscontainerne er placeret i et skur kan de godt lugte i de varme 12

13 sommermåneder, hvilket er til stort ubehag for beboerne, der har deres vinduer ud til denne gård. Du skal derfor sørge for at indpakke dit affald forsvarligt (gerne i en affaldspose der kan tillukkes helt), ligesom du skal fylde dit affald i en affaldscontainer, der ikke er overfyldt, og som derfor kan lukkes helt efter brug. Glas og papir I samme midtergård finder du genbrugscontainerne til glas og papir. Af hensyn til beboerne med vinduer ud til denne gård, skal udsmidning af glas foregå i perioden mellem klokken og Glascontaineren har en sjov indgang, så hvis du smider mere end en flaske i ad gangen, så får den forstoppelse så containeren virker fyldt. Derfor: smid altid én flaske i ad gangen. Husk at du kan smide både plastflasker, dåser og alm. glasflasker i containeren. Storskrald, elektrisk affald og miljøaffald Ved nedgangen til vaskekælderen ved nr. 5b er, der en container til storskrald. Hvis du har meget storskrald bedes du kontakte viceværten. Du må aldrig henstille storskrald i kælderskakte, på bagtrappen eller ved de almindelige affaldscontainere i midtergården. Elektrisk affald og miljø affald stilles i reolen ved varmecentralen under nr. 9. Batterier Brugte batterier lægges i beholderes i affaldsskuret eller samme sted som elektronisk affald, i kælderen under nr. 9. VENTELISTER Intern venteliste Der er fire interne ventelister til lejligheder. 13

14 2-værelses: Hvis du vil flytte til en anden 2-værelses lejlighed. Heri indgår også opskrivning til sammenlægning. Se under sammenlægning for mere information. 3-værelses: Hvis du bor i en 2-værelses, kan du blive skrevet op på til en 3-værelses. 3-værelses: Hvis du vil flytte fra én 3-værelses til en anden 3-værelses. 4-værelses; der er pt. tre 4-værelses lejligheder (sammenlagte) i foreningen, som alle kan blive skrevet op til, uanset om du bebor en 2- eller 3-værelses. Alle ønsker om opskrivning skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Kælderrum Du kan blive skrevet op på venteliste til et kælderrum. Du skal aflevere ønsket om opskrivning skriftligt til den kælderrumsansvarlige. Der er ikke kælderrum nok til alle, så du opfordres også til at henvende dig til den ansvarlige i bestyrelsen hvis Du ikke bruger dit kælderrum og derfor gerne vil give det videre eller Du ikke bruger hele dit kælderrum og derfor ikke har noget imod, at dele det med en medbeboer. Husk i denne forbindelse, at du ikke må benytte køkkentrappen til opbevaring. Det kan blive en brandfælde. VICEVÆRT, BESTYRELSE, ADMINISTRATION OG GENERALFORSAMLING Vicevært Viceværten bor i Boyesgade 3, st.th. Se opslag i gangen eller hjemmesiden for mere info. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen for en 2-årig periode og ansvarlige for den daglige drift. Den består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, hvis navne, adresser og træffetider fremgår af et opslag på opslagstavlerne i opgangene samt på hjemmesiden. Det fremgår desuden, hvilket ansvarsområde hvert medlem har. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i andelsboligforeningen og afholdes hvert år i april. På generalforsamlingen behandles de vigtigste forhold i andelsboligforeningen 14

15 og eventuelle beslutninger træffes. Hver andelshaver har én stemme. Læs vedtægterne 24 for yderligere information. Administration Administrator tager sig af vores økonomiske, juridiske og driftsmæssige forvaltning, herunder budget og regnskab, huslejebetalinger, samt papirarbejde ved køb og salg af lejligheder m.v. Administrator skal rådgive bestyrelsen bedst muligt og hjælpe med at etablere et godt beslutningsgrundlag. Se 35 i vedtægterne for mere information. Du kan finde information om administrators navn, adresse og træffetider på opgangslisterne. Nye idéer mv. Husk nu, at det ikke kun er i forbindelse med den årlige general- forsamling, at du har mulighed for at påvirke, hvad der skal ske i andelsforeningen. Du kan altid henvende dig til bestyrelsen, hvis du har ideer, mangler information eller er utilfreds - og selvfølgelig også hvis du er tilfreds! Bestyrelsen modtager ligeledes gerne ideer til denne skrivelse, så den løbende kan revideres og gøres mere fyldestgørende. 15

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946.

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946. Velkomstfolder Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26 d. 10. april 1946. Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, som har eksisteret siden d. 10. april 1946. I dette

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE I det følgende listes nogle oplysninger og tips, som beboeren i det daglige kan have brug for. I det omfang oplysningerne ikke er tilstrækkelige,

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Andelsboligforeningen Firkanten Bodenhoffs Plads 16. st. 1430 København K BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Opdateret 10.11. 2012 i i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamlingsbeslutning den 14. Juni

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 07.11.2013 J.nr. 63671-5-2 Navn Andreas Sams Kambjerre Ref. avs 8175 8339 / akambjerre@gmail.com Gade Næstvedgade 2, 2. Postnr. by 2100 København Ø Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N Velkommen til TAK FSBbolig Blågården og Prater Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N På Boligkontoret er vi Borehammer 1 Driftsleder 1 Ejendomsmester På Boligkontoret har vi borehamre, som

Læs mere

Husorden afdeling 1 - Præstehaven

Husorden afdeling 1 - Præstehaven Vedtaget på afdelingsmødet den 10. september 2007 Et godt naboskab er meget værd. Det er derfor vigtigt, at man i afdeling 1 opfører sig overfor sin nabo, som man selv ønsker at blive behandlet af sin

Læs mere

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold Håndbog for A/B Dybbølsbro Juni 2009 INDHOLDFORTEGNELSE Husets historie Parkeringsforhold Praktiske forhold Grill og parasol i gården Opbevaring af vinterdæk Hobbyrum Cykelkælder Flügger Vicevært Fælles

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2016 kl. 19:00 Dato: 7/12-2016 Deltagere ved mødet: Jørn Christensen (JC), Tomas Klement (TK), Jacob Brogaard-Kay

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C 2016 Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade 2 8000 Århus C Mail: mail@abf-aarhus.dk HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Godkendt på generalforsamlingen 27. marts 2008. Opdateret 2016 Om Andelsboligforeningen

Læs mere

HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33

HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33 HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33 Et godt klima er meget værd. En andelsboligforening med mange beboer er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden

Læs mere

Gartnergården Ejer- og beboerinformation November Ejerforeningen. Gartnergården. Ejer- og Beboerinformation. Rev.

Gartnergården Ejer- og beboerinformation November Ejerforeningen. Gartnergården. Ejer- og Beboerinformation. Rev. Ejerforeningen Gartnergården Ejer- og Beboerinformation Rev. November 2016 C:\Users\jej\Documents\Data\Privat\Gyldenloevesgade\Bestyrelse\Beboerinformation\Ejer og Beboerinformation 20161114.docx Administrator:

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere