Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11"

Transkript

1 Velkomstbrev til nye beboere i Andelsforeningen Boyesgade 3-11 Velkommen Velkommen til vores andelsforening. Vi håber, du/i bliver glade for at bo her. Du er nu blevet andelshaver i A/B Boyesgade 3-11, og bestyrelsen vil starte med at ønske dig velkommen i ejendommen. Vi vil i det følgende orientere dig om noget af det, som du måske allerede nu har, eller senere vil have spørgsmål til. Vi håber, at disse oplysninger kan gøre indflytningen lettere for dig. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller viceværten, hvis du har spørgsmål. Historie Ejendommen er fra 1903 og indeholder 86 lejligheder. De fleste lejligheder er andele, men der er stadig en enkelt leje- lejlighed, en funktionærlejlighed og en kommuneandel i ejendommen. Andelsforeningen har eksisteret siden 1977, og der er brugt mange penge på forbedringer og vedligeholdelse igennem årene. Blandt andet har foreningen fået helt nyt tag, nye vinduer, nyt vaskeri og ny cykelkælder. Bestyrelsen bestræber sig på, at forbedringer af ejendommen skal udføres således, at ejendommen så vidt muligt bibeholder sit oprindelige udseende. TYPOGRAFERNES STIFTELSE I BOYESGADE I midten af forrige Aarhundrede fremstod der en Bevægelse blandt Kjøbenhavns Haandværksfag for Tilvejebringelsen af Alderdomshjem for gamle Haandværkssvende og deres Enker, og denne Bevægelse naaede ogsaa snart Typograferne. Ved et Møde af Kjøbenhavns Typografer i 1857 vedtoges det at indsamle til en Fond til Oprettelse af en Fribolig for gamle typografer og deres Enker, og Indsamlingen begyndte i Oktober s, A. Endskønt Bidraget kun var 4 Skilling om Ugen (senere sattes det til 4 kr. aarlig og er nu 10 Øre ugentlig), var Foreningen efter 13 Aars Forløb naaet saa vidt, at den den 1. Oktober 1870 kunde hejse Kransen paa sin første Bygning i Lille Istedgade 4. Den indeholder 20 Toværelses-Lejligheder, hvoraf 2 straks bortgaves til Friboliger. Bygningen, som var opført af Murmester DAHLSTEN og Tømmermester SCHEIDEL under Tilsyn af en bygningskyndig Mand, var vurderet til 21,000 Rdl. Dette praktiske Udslag af Foreningens Virksomhed bragte Medlemsantallet til for en Tid at stige til ca. 200, og en Gave fra Kammerherreinde Berling på 20,000 Kr. (navnlig til Køb af Friboliger) gav Foreningen yderligere Vind i Sejlene, saa at den 1. Januar 1884 for 41,000 Kr. kunde købe 1

2 Genboejendommen til Viktoriagade 23, som var opført af de samme Bygmestre og efter de samme Tegninger som Bygningen i Istedgade, kun at der var tilføjet 2 Kvistlejligheder. Antallet af Friboliger var ved dette Tidspunkt 17. Foreningen havde imidlertid i Aarenes Løb modtaget overordentlige Bidrag fra flere Bogtrykkere og andre Velyndere, og desuden større Gaver, dels til Indkøb af Friboliger, delt til Legater, hvoraf Renterne skulde uddeles til Fribeboerne, saaledes at Foreningen for Tiden ejer en Legatformue af 14,100 Kr., medens Bygningerne i Istedgade og Viktoriagade er bogførte med henholdsvis 58,000 Kr. og 60,000 Kr. I det forløbne Aar har 24 af Lejlighederne været Friboliger. Efter 1884 kom der en jævn Stigning i Medlemsantallet og dermed i Indtægterne, saa at Bestyrelsen for et par Aar siden besluttede sig til at se sig om efter en Grund til en ny Bygning, og i September 1902 købtes Grunden i Boyesgade af Tømmermester FUSSING for en Sum af 80,000 Kr.; og her er nu bleven opført den bygning, som man, som Bestyrelsen siger i et udsendt Opraab, betragter med den Glæde, som Vanderen føler ved efter en lang og besværgelig Vej at faa Øje paa sit Maal. Thi, siger den videre, Arbejdet for at skaffe Typografernes Fremtidsbygning og en god Beliggenhed og Kampen for at overvinde de af Forældede Servitutter og ublu Pengefordringer opstaaede Hindringer har nemlig været baade omfattende og besværlig, uden indtil Tilbudet om Grunden i Boyesgade forelaa at resultere i mere end den Tristhed i Sind, som spildte Kræfter medfører. Typografernes Stiftelse, der indviedes den 11. Oktober d. A., er beliggende i Boyesgade Det store Bygningskompleks, der er opført efter Tegning af Architekt CHRISTEN LARSEN, præsenterer sig udvendigt smukt, paa én Gang hyggeligt og anseligt. Hovedanlægget er tre Fløje, der omfatter en kvadratisk Gaard foran adskilt fra Gaden ved et højt Jærngitter mellem murede Piller. Et lille beplantet Anlæg med en Vandkumme i Midten indtager her den væsentligste Plads; langs dets Sider gaar Passager ind til Bygningens Indgange. Facaderne er opførte af røde, haandstrøgne Sten, og Taget, der er bygget som Mansardtag med Afbrydelse af enkelte forhøjede Partier, er dækket med sorte, glaserede Falstagsten. Midt paa Hovedfløjen er i en Niche anbragt en Statue af Johan Gutenberg. Til begge Sider fra denne udgaar en Frise med Indskriften Typografernes Stiftelse, omgivet af Kløverblade, og omkring de midterste Vinduer grupperer sig et hvidt, ornamenteret Felt helt op til øverste Fronton; Motivet er voksende Træer, der foroven breder sig til en stor Bladkrone. Ornamentikken i Frisen og Midterpartiet skyldes Billedhugger LANBERG-PETERSEN. 2

3 Bygningen indeholder 24 Treværelses-Lejligheder med Pigekammer og 65 Toværelses- Lejligheder. Af disse er ti for Øjeblikket bortgivne som Friboliger, medens de andre er til Udlejning. Overalt er taget alle mulige praktiske Hensyn overensstemmende med Nutidens Fordringer, saasom Indlægning af Vandklosetter, Fejeskarnstragte ved Køkkentrapperne Central-Varmeværk, elektrisk Belysning paa Hovedtrapperne, i Gaardene samt i alle W.C., Badstue til Beboernes Afbenyttelse, Gas-Automater ved Vaskekedlerne, Opvarmning at Tørrerummene i Kælderen ved Ribbeovne, Indretning af Rullestuer til Beboernes fri Afbenyttelse o.s.v. Alle Skillerum, som ikke er af Grundmur, er af sømbare Cementplader, og Bjælkelaget over hele Kælderen er konstrueret som Steril-Etageadskillelse. Af Mestre og Entreprenører, som har medvirket ved Bygningens Opførelse, skal her nævnes følgende: Murmestrene HOLBØLL & POULSEN, Aktieselskabet OSCAR KØHLER (Tømmerarbejdet), DE FORENEDE BYGNINGSSNEDKERIER, WIENBERGS Stenhuggeri, Blikkenslagermestrene BRØDERNE TIMM (W.C., Gas og Vand samt Badeinstallation), Aktieselskabet AURORAS Maskinfabrik (Smedearbejdet), E.M. JENSEN & SCHUMACHER (Cementstøbearbejde), sømbare Cementskillerum og Steril-Etageadskillere), Malermester CHARLES HANSEN, Aktieselskabet TITAN (Gaskomfurer), LUND & LAWERENTZ (Gasvaskekedler). Elektrisk Belysning er installeret af CORNELIUS KNUDSEN og Central- Varmeværket anlagt af A.B. RECKS OPVARMNINGSKOMPAGNI. Architekt LEFFLAND-LARSEN har ført Tilsyn med Arbejdet. Meddelelser fra Akademisk Architektforening. Kjøbenhavn d. 19. december Aargang No 12 Hvad er en andelsboligforening En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål, at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i. Vedtægter Du bør gennemlæse foreningens vedtægter. Af disse fremgår de generelle regler for A/B Boyesgade 3-11, som er blevet vedtaget på Generalforsamlingen af foreningen. 3

4 Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside: Her kan du finde forskellige oplysninger omkring A/B Boyesgade Blandt andet finder du her vores: Vedtægter Regnskab Referat fra sidste generalforsamling Seneste valuarvurdering Fremlejekontrakt Samt en masse praktisk info. Du skal tilmelde dig gruppen andelshavere på hjemmesiden for at få adgang til regnskab og referater. KØBS- OG INDFLYTNINGSFASEN Din nye lejlighed Da du var ude at se lejligheden, før du købte den, oplyste bestyrelsen dig om en pris for andelen. Den endelige pris vil du modtage fra vores administration. I det endelige beløb indgår også første måneds husleje, samt et administrationsgebyr på 6.250,- + moms såfremt maksimalprisen ikke overstiger 1 mio kr. Da vil administrationsgebyret være kr.. Vurderingsrapport Fra bestyrelsen har du modtaget en vurderingsrapport over lejligheden. Den skal du studere grundigt. Den skal bruges, når du selv gennemgår lejligheden ved indflytningen. Du har nemlig 14 dages indsigelsesret fra overtagelsesdatoen. Hvis du finder mangler eller andre ting, som ikke harmonerer med rapporten, skal disse indsigelser afleveres skriftligt til bestyrelsen. På et efterfølgende møde i bestyrelsen behandles indsigelsen, og du får besked om, hvad du kan/skal foretage dig. Eventuelle arbejder i forbindelse med indsigelsen skal som hovedregel være afsluttet senest én måned efter indsigelsen, da bestyrelsen ellers ikke kan afslutte regnskabet med sælger. Dispensation kan dog gives, hvis der er tale om større arbejder. 4

5 Fra sælger Fra sælger skal du modtage følgende: Foreningens sidste årsregnskab Foreningens vedtægter Dette infobrev Alle nøgler til lejligheden og til yderdøre En vaskenøgle til en vaskelås med samme nummer som din lejlighed. Du skal også have et vaskekort til betaling i vaskeriet. Dette skal du bestille ved vores administrator. SALG AF LEJLIGHED Salg af lejlighed Du har tre måneders opsigelvarsel pr. den sidste i en måned, hvis du ønsker at sælge din lejlighed. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne prøve at sælge lejligheden hurtigere, men du må ikke tage dette som en selvfølge. Der er en betydelig arbejdsbyrde tilknyttet salget af en lejlighed, og bestyrelsen har kun aftener og weekender til dette arbejde. Du skal derfor sørge for, at fremsætte dit ønske om salg af din lejlighed i god tid inden den planlagte fraflytning af lejligheden. Ved fraflytning af lejligheden vil administrator tilbageholde kr ,- af salgssummen, indtil den nye købers indsigelsesfrist er overstået. Du er berettiget til at sælge din lejlighed til søskende eller familie i lige op- eller nedstigende linie, eller til en person, der har haft fælles husstand med dig i mindst 2 år. Hvis du ikke ønsker, at sælge til en sådan person, sælges lejligheden til en fra ventelisten. Ind- og udflytning Det kan gå hårdt ud over opgangen, når der flyttes ind og ud. Ofte kan et uheldigt bump slå huller i væggen, hvilket jo selvfølgelig er ærgerligt - men svært at undgå. Du skal huske tre ting i denne forbindelse; 1. Vær forsigtig 2. Ryd op efter jer; fjern nedfaldet puds og fej 3. Kontakt viceværten og præciser, hvor der er huller, så vi kan få dem lappet. Belægningen i gården er meget blød, og det er derfor ikke tilladt at køre flytte- eller personbiler ind her. 5

6 Sammenlægning Det er muligt, at sammenlægge følgende lejligheder: 5A mf med 5A th 5B th med 7 th 5B th med 9 tv For at kunne få tilbud om en sammenlægningslejlighed, skal du være skrevet på ventelisten til 2-værelses. Se under ventelister. Der findes særlige retningslinjer for sammenlægning af lejligheder. Kontakt bestyrelsesformanden, hvis du er interesseret i mere information. AT BO I BOYESGADE Tv-kanaler Som en ufravigelig standard, er du tilkoblet den lille pakke på hybridnettet. Dette bliver trukket over huslejen. Såfremt du ønsker at være tilkoblet mellem pakken eller den store pakke, skal du selv henvende dig til Yousee. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, men disse må ikke være til gene for de andre beboere. Bopælspligt Du har bopælspligt i ejendommen. Dvs. du skal have din folkeregister-adresse her, og din lejlighed må ikke stå tom. Fremleje Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du være opmærksom på, at du som andelshaver kun kan fremleje eller udlåne din lejlighed med bestyrelsens tilladelse. Denne kan kun gives, hvis du af særlige grunde midlertidigt må fraflytte din lejlighed for en kortere periode - max 2 år. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for fremlejemålet. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen. Se vedtægterne 12 for mere info. 6

7 Cykler Det er ikke tilladt at stille cykler eller kassecykler i vores gårde og heller ikke i opgangene. Cykler henvises til cykelkældrene under nummer 5 og 9 eller til stativerne uden for gitterporten. I cykelkælderen under nr. 5 er der desuden plads til mountainbikes. Der er særlige parkeringsmuligheder for kassecykler ved stativerne uden for gitterporten. Hoveddøre og opgange Foreningens trapper vaskes af et viceværten en gang om ugen. Du skal selv rengøre din hoveddør. Vaskeri og tørremuligheder Der er pengeløst fællesvaskeri i kælderen med tre maskiner og to tørretumblere. Ved indflytning udleveres et vaskekort, og der afregnes automatisk over den enkelte beboers forbrugskonto. Det sidste tal på ens vaskekort er også ens nummer på den reservationslås, man får nøgle til. Der hænger reservationstavle i vaskekælderen. Der kan reserveres én vasketid ad gangen til maskine 2 og 3 samt tørretumblerne à to timer. Vasketider kan overtages, hvis de ikke er taget i brug 30 minutter inde i tiden. Maskine 1 er en chancemaskine og kan ikke reserveres. Der står et tørrestativ i kælderen, og der må ikke opstilles flere. Der henvises til tørrestativer i gårdene. Vaskeriet kan benyttes i tidsrummet I perioden til er alle maskiner chance-maskiner, der ikke kan reserveres. Efter endt vasketur er det meget vigtigt, at du flytter din vaskenøgle, da du ellers spærrer en vasketid for andre interesserede. Det er ligeledes godt naboskab at fjerne din vaskenøgle, hvis du på forhånd ved, at du ikke kan nå at vaske den dato, hvor du har bestilt vasketid. Vandet i vaskeriet er "blødt" vand. Vær opmærksom på dette, når du doserer vaskemiddel, da du ellers risikerer at sæben bliver hængende i tøjet. Der må ikke farves tøj i maskinerne. Desuden SKAL BH er med bøjle vaskes i vaskepose. Løbske BH-bøjler er den hyppigste grund til nedbrud af vaskemaskiner. Al vask foregår på eget ansvar, og evt. skader meldes til eget forsikringsselskab. Hvis du kommer ud for driftsforstyrrelser i vaskeriet skal du fejlmelde det til viceværten. 7

8 Fugt, mug etc. De nye vinduer fra 1995 er så tætte, at ejendommen har svært ved at komme af med sveden. Dette resulterer alt for ofte i mug bag billeder etc. Det er derfor meget vigtigt, at du lufter ud i din lejlighed hver dag. Luft ud i mindst 3 x 5 minutter hver dag - også om vinteren. Har du mistanke om skimmelsvamp, skal du straks kontakte viceværten. Branddøre Overalt i ejendommens kældre er der døre, hvorpå der står branddør. Det er MEGET VIGTIGT, at du altid sørger for at lukke disse døre efter dig, da det kan være et afgørende parameter for, at en brand i ejendommen ikke bliver fatal. Forsikringsskader I tilfælde af en forsikringsskade (vand etc.) skal viceværten eller den ansvarlige fra bestyrelsen kontaktes STRAKS efter skadens konstatering. Fugtskader og lignende (fx afløbsproblemer) skal straks meldes til viceværten. Vi har desværre haft en del tilfælde, hvor dette ikke er blevet gjort umiddelbart efter skaden er sket. Viceværten underretter administrator, som anmelder skaden til forsikringsselskabet. Der må ikke uden forudgående aftale med forsikringsselskabet iværksættes arbejder til udbedring af en forsikringsskade. Du har dog som beboer pligt til, så vidt muligt, at begrænse skaden og afværge, at der sker yderligere skade. Udbedring af mindre skader vil typisk kunne ske ved boligforeningens håndværkere efter regning. I tilfælde af større skader vil det være nødvendigt, at skaden besigtiges af forsikringsselskabet, inden udbedring finder sted. Det er viceværten, som efter aftale med bestyrelsen, bestiller håndværkere til udbedring af forsikringsskader. Beboerne er ikke berettigede til selv at gøre dette. Såfremt en skade skyldes f. eks. indbrud, tyveri, hærværk eller forsøg på samme skal beboeren, foruden straks at underrette viceværten, tillige hurtigst muligt anmelde skaden til politiet. Dette er en betingelse for, at omkostningerne til skadens udbedring kan søges dækket af ejendommens forsikring. Gyldne regler Du er nu flyttet ind i en smuk, gammel ejendom, hvor du skal bo og fungere i tæt samspil med dine naboer, underboer og overboer. Der er derfor visse ting som er vigtige, for at vi alle sammen kan være her. Væggene er tynde (pas på, når du borer!) og bare trægulve lydisolerer ikke særlig godt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har vaner, der kan genere 8

9 dine medbeboere, så tag en snak med dem. Vi har alt for mange støjklager i ejendommen. Et par gyldne regler: Hold din musik-styrke på et acceptabelt niveau. Gå ikke rundt inden døre med fodtøj med hårde hæle. Råb ikke beskeder fra den ene ende af lejligheden til den anden. Udfør dine håndværksmæssige forbedringer før klokken på hverdage og mellem og lørdage og søndage. Hvis du holder fest (som du naturligvis har varslet til dine naboer) må du aldrig spille høj musik med vinduerne åbne. Smæk ikke din entredør hårdt i. Før ikke lange samtaler via dørtelefonen. Såfremt viceværten ikke kan træffes, kan henvendelse rettes til det medlem af bestyrelsen, som er ansvarlig for forsikringsskader. Dette kan du læse ud af adresselisten i opgangen eller på hjemmesiden. Vidste du godt At der er et værksted med høvlbænk til fri afbenyttelse i kælderen under nummer 5. At der er cykelophæng til reparationer i kælderen under nummer 7 (indgang ved bagtrappen). At der er trykluftpumpe til din cykel i forgården (du skal selv have adapter til racerventiler) At der er tørrestativer i de to baggårde ved nummer 3 & 5 og 9 & 11. At der er sommersol i gården ved nummer 9 & 11 cirka mellem kl og og kl og i gården mellem 5A og 5B (altså på solskinsdage). At der i hver gård står en grill til fri afbenyttelse. Du skal bare selv sørge for kul og huske at rengøre den efter brug. VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRINGER OG AFSKRIVNINGER Vedligeholdelse Du har som andelshaver den fulde vedligeholdelsespligt af din lejlighed. Se 9

10 vedtægternes 10 for mere info. Det er meget vigtigt, at du vedligeholder dine gulve og sørger for, at de får en slidstærk behandling. Du må ikke afhøvle dem, hvis de allerede har været afhøvlet én gang. Hvis du vil slibe dine gulve, skal du kontakte bestyrelsen for, at få tilladelse. Forbedringer Til alle forbedringer af lejligheden skal der foreligge dokumentation. I enkelte tilfælde foretages skønnet forbedring, men som hovedregel skal du gemme alle fakturaer og regninger, så disse kan godtgøres ved fraflytning. Det kan være en god ide at kontakte bestyrelsen forud for forbedringen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forbedring vil kunne blive godtgjort, når du sælger din lejlighed eller om den vil blive betragtet som almindelig vedligeholdelse. Ting der betragtes som forbedringer: Væv og grunder betragtes som ekstraordinær genopretning gangs afhøvling + slidstærk belægning. Nedrensning af stuk (1 time pr. meter) Fjernelse af væg til køkken/alrum og ekstra dør huller betragtes som øget brugsværd Skabe der er sat fast eller indbygningsovne betragtes som tilpasset inventar Hvis el og VVS arbejde ikke kan dokumenteres, skal man have lavet el-tjek, for at sikre at det er lovligt. Ibrugstagningsattest: En dokumentation for at arbejdet er lovligt og tilladt. Der er ikke krav om faktura for udført arbejde. Eget arbejde; man får for de timer en professionel ville have brugt (svendetimer). Ved ombygning af badeværelset, skal der foreligge fotodokumentation for at sikre vådrumsmembran. Man kan få penge for arkitekttegninger og bygningstilladelser. Væsentlige ændringer Hvis du ønsker at lave væsentlige ændringer i lejligheden, skal du ansøge bestyrelsen først. I visse tilfælde kræves også kommunens tilladelse. Bestyrelsen kan oplyse dig om, hvad væsentlige ændringer indebærer. 10

11 Forbudte ændringer Du skal være opmærksom på, at ved evt. skjult rørføring vil du selv blive pålagt udgiften, hvis et vandrør springer, og der skal tages skabe ned eller mur/fliser skal fjernes. Rørene er ejendommens udgift, mens ovennævnte bliver for egen regning. Endelig skal du huske, at hvis du vælger at male gulvet i badeværelse, vil det blive pålagt dig at fjerne al maling ved fraflytning. Trægulve må kun slibes overfladisk, ikke afhøvles. Bestyrelsen skal rådspørges og give tilladelse. (se vedtægter 10 stk. 2). Du må ikke ændre på entredørens håndtag og brevsprække. Ansvar Lodrette rør er foreningens ansvar. Vandrette rør er andelshavers ansvar. Afløb Rens dit afløb for hårrester og andre ting mindst to gange om måneden. Afskrivninger Der foretages en procentuel nedskrivning på visse forbedringer, mens andre er værdifaste. Forbedringer nedskrives som oftest med min. 10 % om året. Håndværkere Alle el- og VVS arbejder skal være af autoriserede håndværkere. Dette skal kunne dokumenteres via faktura. ELARBEJDE Det må man selv Det el-arbejde man selv må udføre i den faste installation ændrer ikke grundlæggende ved installationen. En tommelfingerregel siger, at man ikke må pille ved det skjulte, mens man godt selv må udføre arbejde på de synlige installationer. For eksempel: Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerledning, stikdåser m.m.) 11

12 Reparere el-apparater, f.eks. udskifte ledninger, der fører strøm til apparat (en tilledning) og udskifte en fatning. Skifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord og dermed med to huller op til 250 volt i boligen. Skifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord og dermed med tre huller op til 250 volt i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med HFI- eller HPFI afbryder. Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion og lignende i boligen. Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (hallogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning. Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, f.x. omprioritering af intelligente styringer. Det må man ikke Der er noget el-arbejde, som det er ulovligt selv at udføre. Det er elarbejde, hvor det kræver faglig viden at udføre installationen, så den ikke kan forårsage stød eller brand. For eksempel må man ikke: Udføre nye installationer i boligen, dvs. udskifte eller installere nye ledninger i den faste installation. Man må heller ikke selv opsætte afbrydere, strenge- og reguleringssystemer eller stikkontakter, der ikke har været der før. Opsætte lavvoltbelysning (halogenlamper) i boligen, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig. Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, f.x. udskifte FIE/HPFI-afbryder eller gruppeafbrydere i gruppetavlen. Installere eller udskifte materiale i boligens faste installation med en spænding over 250 volt. Installere eller udskifte udendørs afbrydere og stikkontakter. RENOVATION Dagrenovation I midtergården (mellem 5A og 5B) findes et skraldeskur med alle affaldscontainere. Selvom affaldscontainerne er placeret i et skur kan de godt lugte i de varme 12

13 sommermåneder, hvilket er til stort ubehag for beboerne, der har deres vinduer ud til denne gård. Du skal derfor sørge for at indpakke dit affald forsvarligt (gerne i en affaldspose der kan tillukkes helt), ligesom du skal fylde dit affald i en affaldscontainer, der ikke er overfyldt, og som derfor kan lukkes helt efter brug. Glas og papir I samme midtergård finder du genbrugscontainerne til glas og papir. Af hensyn til beboerne med vinduer ud til denne gård, skal udsmidning af glas foregå i perioden mellem klokken og Glascontaineren har en sjov indgang, så hvis du smider mere end en flaske i ad gangen, så får den forstoppelse så containeren virker fyldt. Derfor: smid altid én flaske i ad gangen. Husk at du kan smide både plastflasker, dåser og alm. glasflasker i containeren. Storskrald, elektrisk affald og miljøaffald Ved nedgangen til vaskekælderen ved nr. 5b er, der en container til storskrald. Hvis du har meget storskrald bedes du kontakte viceværten. Du må aldrig henstille storskrald i kælderskakte, på bagtrappen eller ved de almindelige affaldscontainere i midtergården. Elektrisk affald og miljø affald stilles i reolen ved varmecentralen under nr. 9. Batterier Brugte batterier lægges i beholderes i affaldsskuret eller samme sted som elektronisk affald, i kælderen under nr. 9. VENTELISTER Intern venteliste Der er fire interne ventelister til lejligheder. 13

14 2-værelses: Hvis du vil flytte til en anden 2-værelses lejlighed. Heri indgår også opskrivning til sammenlægning. Se under sammenlægning for mere information. 3-værelses: Hvis du bor i en 2-værelses, kan du blive skrevet op på til en 3-værelses. 3-værelses: Hvis du vil flytte fra én 3-værelses til en anden 3-værelses. 4-værelses; der er pt. tre 4-værelses lejligheder (sammenlagte) i foreningen, som alle kan blive skrevet op til, uanset om du bebor en 2- eller 3-værelses. Alle ønsker om opskrivning skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Kælderrum Du kan blive skrevet op på venteliste til et kælderrum. Du skal aflevere ønsket om opskrivning skriftligt til den kælderrumsansvarlige. Der er ikke kælderrum nok til alle, så du opfordres også til at henvende dig til den ansvarlige i bestyrelsen hvis Du ikke bruger dit kælderrum og derfor gerne vil give det videre eller Du ikke bruger hele dit kælderrum og derfor ikke har noget imod, at dele det med en medbeboer. Husk i denne forbindelse, at du ikke må benytte køkkentrappen til opbevaring. Det kan blive en brandfælde. VICEVÆRT, BESTYRELSE, ADMINISTRATION OG GENERALFORSAMLING Vicevært Viceværten bor i Boyesgade 3, st.th. Se opslag i gangen eller hjemmesiden for mere info. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen for en 2-årig periode og ansvarlige for den daglige drift. Den består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, hvis navne, adresser og træffetider fremgår af et opslag på opslagstavlerne i opgangene samt på hjemmesiden. Det fremgår desuden, hvilket ansvarsområde hvert medlem har. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i andelsboligforeningen og afholdes hvert år i april. På generalforsamlingen behandles de vigtigste forhold i andelsboligforeningen 14

15 og eventuelle beslutninger træffes. Hver andelshaver har én stemme. Læs vedtægterne 24 for yderligere information. Administration Administrator tager sig af vores økonomiske, juridiske og driftsmæssige forvaltning, herunder budget og regnskab, huslejebetalinger, samt papirarbejde ved køb og salg af lejligheder m.v. Administrator skal rådgive bestyrelsen bedst muligt og hjælpe med at etablere et godt beslutningsgrundlag. Se 35 i vedtægterne for mere information. Du kan finde information om administrators navn, adresse og træffetider på opgangslisterne. Nye idéer mv. Husk nu, at det ikke kun er i forbindelse med den årlige general- forsamling, at du har mulighed for at påvirke, hvad der skal ske i andelsforeningen. Du kan altid henvende dig til bestyrelsen, hvis du har ideer, mangler information eller er utilfreds - og selvfølgelig også hvis du er tilfreds! Bestyrelsen modtager ligeledes gerne ideer til denne skrivelse, så den løbende kan revideres og gøres mere fyldestgørende. 15

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside Råd og vejledning August 2012, 3. udgave Først og fremmest: Velkommen som beboer i andelsboligforeningen Jagtvej 167-Teglværksgade 2-12. Vores bygning er over 100 år gammel og rummer ca. 125 beboere. Denne

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere