DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE"

Transkript

1 DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/ /kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører, som DONG har indgået i forbindelse med en landsdækkende serviceaftale for naturgaskunderne. Den ny aftale trådte i kraft den 1. juli Aftalen indeholder eksklusivbestemmelser, der forpligter installatørerne til kun at arbejde for DONG, når der er tale om gasfyrservice. Samtidig opsagde DONG den tidligere underentreprenøraftale, som ikke havde tilsvarende eksklusivbestemmelser. 2. De to sæt aftaler - underentreprenøraftalen med VVS-virksomhederne og serviceaftalen overfor gaskunderne - skal ses i sammenhæng med hinanden, da serviceaftalen er en forudsætning for underleverandøraftalen. 3. Det relevante produktmarked afgrænses til markedet for service på naturgasfyr, idet der på udbudssiden medregnes alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. De relevante geografiske områder svarer til de regioner som dækkes af DONG, dvs. Sydjylland og Sjælland. 4. På Sjælland har DONG dog en så lav markedsandel, at aftalen med VVS-installatørerne er omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. 5. DONG har i Sydjylland aftaler med over 30% af samtlige virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. DONG har en stærk stilling på markedet, idet DONG har indgået oftest flerårige - serviceaftaler med over 70 pct. af abonnementskunderne i området, svarende til mere end 50 pct. af samtlige private husstande med naturgasfyr. 6. DONG s VVS-underleverandører i Sydjylland har formentlig i nogen grad følt sig i en situation, hvor de var nødt til at acceptere de nye vilkår i aftalen med DONG, hvis de ville beholde gasserviceopgaverne, idet de ikke på kort sig ville kunne kompensere for et tab af gasserviceopgaverne ved øget salg af andre VVS-ydelser. 7. Der er en risiko for at eksklusivbestemmelserne i den nye samarbejdsaftale ville føre til en afskærmning af markedet, og at den liberalisering af naturgasmarkedet, der gennemføres pr. 1. januar 2004, ikke ville få nogen virkning for eftermarkedet for naturgasservice og dermed bringe konkurrencen i gang i Sydjylland. 8. Eksklusivbestemmelserne overfor VVS-virksomhederne må anses for omfattet af konkurrencelovens 6 idet opgørelsen af markedsandele dog er usikker. DONG har meddelt styrelsen, at selv om selskabet ikke kan tiltræde visse aspekter af styrelsens analyse, vil selskabet gerne medvirke til at konkurrenceforholdene på området bliver så gode som muligt, og har foreslået, at nogle bestemmelser fjernes, henholdsvis ændres. Dette vil kunne åbne op for konkurrencen. AFGØRELSE 9. DONG har tilkendegivet, at selskabet vil ophæve en række eksklusivbestemmelser i samarbejdsaftale om gasserviceordning for privatmarkedet. Rådet fandt de af DONG tilkendegivne ændringer væsentlige for at aftalens bestemmelser kan vurderes at falde udenfor konkurrencelovens 6, stk. 1. Men der måtte lægges vægt på, at installatørerne sikres mulighed for fortsat at kunne have egne kunder. Rådet bemyndigede styrelsen til, når de nævnte ændringer var gennemført, at meddele DONG, at aftalen herefter ikke indeholder bestemmelser, der falder ind under forbudet i 6, stk. 1. [Efter rådsmødet har DONG meddelt, at man i overensstemmelse med rådets ønsker vil gennemføre ændringer af aftalen, således at de nuværende 5 første bestemmelser i aftalens art. 9 erstattes af følgende:

2 Installatøren må ikke markedsføre andre gasselskaber end DONG, når installatøren er i direkte kontakt med DONG s kunder Kunder, der ikke har aftale om gasservice, kan betjenes af installatøren, men skal af installatøren rådes til at tegne en serviceaftale. Installatøren må yde gasservice overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden og må optage nye egne servicekunder svarende til max 20% af den årlige samlede tilvækst af nye servicekunder. DONG skal have meddelelse om den samlede tilgang én gang årligt. Styrelsen har herefter meddelt DONG, at den nu ændrede aftale ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1.] INDLEDNING 10. Konkurrencestyrelsen er gået ind i sagen på baggrund af en klage over DONG fra organisationen DS Håndværk & Industri (DS) til Økonomi- og Erhvervsministeren. DS er organisation for halvdelen af Danmarks VVS-virksomheder. Tekniq, der organiserer de fleste af Danmarks øvrige VVS-virksomheder har bl.a. fremført kritik i en artikel i Licitationen den 26. maj Notatet har været sendt i høring hos DONG. Bemærkningerne fra DONG har givet anledning til en række ændringer. 11. DONG udbyder service på naturgasfyr og har i den forbindelse indgået abonnementsaftaler med private villaejere med naturgasfyr. De fleste af disse aftaler er flerårige og binder typisk kunden til DONG i 2 eller 3 år. DONG lader arbejdet udføre af selvstændige VVS-installatører der fungerer som underentreprenører. Denne service må kun udføres af personer, der har A-certifikat til gasfyrservice og af autoriserede VVS-virksomheder der har et godkendt kvalitetsstyringsystem. 12. DONG opsagde med virkning fra den 30. juni 2003 alle gældende samarbejdsaftaler med VVS-installatører om service på naturgasfyr i DONG Syd og DONG Sjælland DONG har i Sydjylland indgået serviceaftaler med. private husstande. Installatørerne har i eget navn indgået aftaler med.. De resterende. private husstande har ingen serviceaftale, men tilkalder en installatør når behovet opstår. Der findes ifølge Danmarks Statistik i alt husstande med naturgasfyr i Sydjylland. DONG har dermed over 70 pct. af abonnementskunderne, svarende til mere end 50 pct. af samtlige private husstande med naturgasinstallationer i regionen. DONG S NYE SAMARBEJDSAFTALE MED INSTALLATØRERNE 14. Med virkning fra 1. juli 2003 introducerede DONG en ny landsdækkende serviceaftale med VVS-installatørerne. Den nye aftale er i princippet landsdækkende, men har i praksis kun betydning for installatørerne i de to områder hvor DONG har overtaget de regionale gasforsyningsselskaber, dvs. Sydjylland og Sjælland. Aftalen kan opsiges af installatøren med 6 måneders varsel. 15. DONG havde i Sydjylland indtil 30. juni 2003 indgået aftaler med VVS-installatører. Ifølge oplysninger fra DONG, er der pt. indgået nye aftaler med VVS-installatører. 16. DS har rettet kritik mod flere punkter i den nye aftale med DONG, men har specielt kritiseret, at aftalen som noget nyt indeholder eksklusivbestemmelser der binder VVS-installatøren kraftigt til DONG. Disse oplistes i nedenstående 7 punkter i aftalen art. 9 (installatøren benævnes i aftalen Service Partneren ): Installatøren må ikke yde service eller være involveret i serviceaktiviteter i samarbejder med andre gasselskaber end DONG Installatøren må ikke markedsføre andre gasselskaber end DONG Installatøren må yde gasservice overfor kunder, der har tegnet en DONG-serviceordning, og overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden Kunder, der ikke har aftale om gasservice, kan betjenes af installatøren, men skal af installatøren rådes til at tegne en serviceaftale.

3 Optager installatøren nye servicekunder skal sådanne overføres til DONG. Der kan ses bort for dette, hvis tilgang af egne servicekunder er under 5% af den samlede tilvækst, og at DONG får meddelelse om hver enkelt tilgang. Såfremt installatøren samarbejder med et andet energiselskab (eksempelvis) et olieselskab, der på et senere tidspunkt entrerer gasmarkedet og ønsker at fortsætte samarbejdet med dette energiselskab - kan DONG opsige samarbejdet med installatøren med øjeblikkelig virkning. I særlige tilfælde, hvor samarbejdet har væsentlig forretningsmæssig betydning for installatøren, kan der optages individuelle forhandlinger med DONG om forholdet. Såfremt DONG på et senere tidspunkt entrerer et alternativt energimarked (andet end gas) og dette måtte være i konflikt med installatørens samarbejdsaftaler med et andet energiselskab, har begge parter ret til at opsige samarbejdet med 6 måneders varsel. Alternativt kan installatøren separere sine aktiviteter i uafhængige selskaber for at undgå en interessekonflikt. 17. Bestemmelsen i dot 5 betyder, at installatøren kun i begrænset omfang får mulighed for at optage nye servicekunder uden for DONG s regi, tilgangen af egne servicekunder skal udgøre under 5 pct. af den samlede tilvækst. Det betyder, at installatøren ved en tilgang af 20 nye kunder får lov til at beholde 1 selv. 18. DS har endvidere klaget over en række andre aftalebestemmelser. Organisationen har specielt peget på kravet i art. 7 om at installatøren skal markedsføre DONG aktivt i forbindelse med servicebesøg, og kravene i art. 8 om at installatørens servicebiler skal have et specielt design med DONG-logo mv. ligesom montørerne på deres arbejdsbeklædning skal have navneskilt/logo der signalerer, at de er DONG Servicepartnere. Organisationen har peget på, at disse krav sammen med bestemmelserne i art. 9 begrænser deres muligheder for at betjene deres egne kunder og i realiteten ophæver underentreprenørens identitet som selvstændig erhvervsdrivende. 19. DS mener, at DONG s nye stramme aftalebindinger er en følge af, at selskabet pr. 1. januar 2004 mister sit hidtidige monopol på leverancer af naturgas og at flere olieselskaber bl.a. Statoil og Shell - har meldt sig på banen som naturgasleverandører, der kunne have interesse i at tilbyde lignende gasserviceordninger. 20. Kundeprisen på DONG s nye serviceaftaler for private gasfyr svarer stort set til de gennemsnitlige kundepriser i installatørernes egne serviceaftaler. DONG S SERVICEAFTALER MED VILLAKUNDER 21. Sideløbende med underentreprenøraftalerne med installatørerne har DONG indgået flerårige serviceaftaler med private villakunder med naturgasfyr. Aftalerne omfatter et grundlæggende serviceeftersyn af naturgasfyret i begyndelsen af aftaleperioden, samt frie udkald ved driftsstop eller funktionssvigt. 22. Der findes 3 typer serviceaftaler der er bindende for hhv. 1, 2 og 3 år. Aftalerne kan kun opsiges med en måneds varsel til udløb af den igangværende abonnementsperiode. Hvis aftalen ikke opsiges på dette tidspunkt, videreføres den automatisk i en ny periode. Generelle abonnementsvilkår samt uddrag af DONG s brochure til villakunder er vedlagt i bilag Hovedparten af DONG s aftaler er flerårige. I Sydjylland har... pct. af aftalerne en abonnementsperiode på 2 år, pct. løber i 3 år, mens pct. har en løbetid på 1 år. På Sjælland, hvor DONG s markedsandel er beskeden, har ca. pct. af aftalerne løbetider på 2 eller 3 år. 24. Blandt de regionale gasselskaber har HNG og Naturgas Fyn ligesom DONG indgået serviceaftaler med forbrugerne med lange bindingsperioder på op til 3 år. Installatørernes egne serviceaftaler er fortrinsvis 1 årige. Abonnementsaftaler med gasselskaberne omfatter under 30 pct. af gaskunderne i hver af de tre regioner Fyn, HNG og MidtNord. Det mest udbredte er serviceordninger baseret på mundtlige aftaler med lokale installatører, hvor installatøren tilkaldes når behovet opstår. 25. De fleste abonnementsaftaler hos gasselskaberne er opbygget efter samme model som DONG s, hvor udgifterne til hhv. eftersyn og frie udkald afregnes som et samlet beløb over kunden og betales pr. kvartal. Naturgas Fyn tilbyder dog også kunderne en 1-årig abonnementsaftale der alene omfatter eftersyn, ligesom alle Naturgas Fyn s aftaletyper kan opsiges af kunderne med en måneds varsel med udløb til et kvartal. 2 DET RELEVANTE MARKED DET RELEVANTE PRODUKTMARKED

4 26. For så vidt angår produktmarkedet er spørgsmålet, om det skal afgrænses til markedet for service på naturgasfyr eller mere bredt til markedet for VVS-ydelser. 27. Efterspørgselsmæssigt er der ingen substitution mellem gasfyrservice og andre VVS-ydelser. Forbrugeren, der skal have efterset eller repareret sit gasfyr, kan ikke i stedet bruge en anden VVS-ydelse. DONG er ikke enig heri, idet DONG anfører, at det ikke er det underliggende materielle aktiv (her: gasfyr), der er afgørende for markedsafgrænsningen, men derimod den tjenesteydelse, som efterspørges af forbrugeren (VVS-ydelser), hvilket DONG mener bekræftes i bl.a. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 29. november Derimod er der under normale forhold muligheder for udbudssubstitution for alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. 29. For at udføre service på naturgasfyr stilles en række krav i lovgivningen til virksomheden og dens medarbejdere. De nærmere regler for at en autoriseret VVS-virksomhed kan få de fornødne certifikater og godkendelser er fastlagt i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. De nærmere bestemmelser om gasinstallationer findes i gasreglementet. Reglerne administreres af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP). 30. For at få adgang til at udføre gasfyrservice i mindre gasanlæg hos den almindelige forbruger, skal medarbejderen i en autoriseret VVS-virksomhed have et såkaldt A-certifikat (opkaldt efter gasreglementets afsnit A). For at få certifikatet kræves, at medarbejderen har deltaget i et grundkursus på 5 ugers varighed, der løbende skal suppleres med produktkurser. Virksomhedernes omkostninger herved er en del af svendens løn samt deltagerbetaling. Virksomheden har mulighed for at få refunderet en del af lønnen svarende til 80 pct. af dagpengesatsen, hvilket svarer til lidt under halvdelen af de faktiske lønomkostninger. Virksomhedens samlede omkostninger til finansiering af A-certifikat til én medarbejder udgør skønsmæssigt omkring kr. 3 Det er næppe realistisk at virksomheden vil kunne klare sig med mindre end 2 mand, hvorved omkostninger vil beløbe sig til ca kr. DONG er ikke enig i, at der er nødvendigt med flere end en enkelt VVSinstallatør med A-certifikat pr. firma for at kunne tilbyde VVS-ydelser i relation til gasfyr, og anfører, at flere af de VVSfirmaer, som DONG har indgået en samarbejdsaftale med, kun har en enkelt ansat med A-certifikat. 31. Der findes ikke præcise opgørelser over antallet af VVS-virksomheder i Sydjylland der har ansatte med A-certifikat, idet oplysningerne om A-certifikat alene er knyttet til personer og ikke til de virksomheder hvor de pågældende er ansat. DGP har oplyst, at samtlige VVS-mestre, der har fået autorisation som gas- og vandmester siden 1989 automatisk har fået A-certifikat til at kunne udføre gasfyrservice. DGP har endvidere oplyst, at der på landsplan findes ca personer med A-certifikat til gasfyrservice. Der findes, ligeledes på landsplan, ca VVS-virksomheder med i alt ca fuldtidsansatte 4, svarende til gennemsnitligt ca. 4 svende pr. virksomhed. Ifølge DGP har ca. 70 pct. af alle VVS-mestre i dag A-certifikat. Ud af de mestre har ca et A-certifikat. De resterende certifikater findes hos VVS-svende, svarende til 22 pct. af samtlige svende. DGP har oplyst, at der findes i alt 437 autoriserede VVS-virksomheder i Sydjylland. Antages det, at der er forholdsmæssigt lige så mange personer med A-certifikater her som på landsplan, vil det svare til, at skønsmæssigt 685 personer i Sydjylland har et A-certifikat Med virkning fra den 1. april 2001 blev lovgivningen ændret, hvorefter virksomheder der udfører gasfyrservice har pligt til at indføre et kvalitetsstyringssystem. 7 Kvalitetsstyringssystemet blev indført gradvist, og virksomhederne har haft en overgangsperiode frem til 1. januar 2003 til at opfylde kravene. Virksomhederne fik en sidste frist den 15. juni 2003 til at dokumentere, at de er gået i gang med at implementere systemet. Overskrides fristen risikerer virksomhederne at miste deres autorisation. 33. DGP er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde myndighedsbestemmelserne. Til varetagelse af det praktiske arbejde overfor virksomhederne - rådgivning og vejledning, opbygning af kvalitetsstyringssystemer og stikprøvekontrol har DGP godkendt en række kontrolinstanser. De to mest betydende kontrolinstanser er Dansk VVS Kvalitet og VVS-branchens Kvalitetskontrol, som er knyttet til de to store VVS-organisationer, Tekniq og DS Håndværk & Industri. Herudover findes der 7 andre kontrolinstanser, heraf har to tilknytning til naturgasselskaberne. 34. Kvalitetsstyringssystemet indebærer bl.a. krav om at den enkelte VVS-virksomhed udarbejder en kvalitetshåndbog med en beskrivelse af hvordan arbejdsopgaverne udføres og hvilke krav der skal opfyldes. Virksomheden skal løbende kontrollere at montørerne har udført arbejdsopgaverne korrekt. Endelig skal kontrolinstansen kontrollere, at virksomheden lever op til de krav der stilles i virksomhedens kvalitetssystem Processen omkring implementering af systemet er følgende. Virksomheden kontakter en godkendt kontrolinstans og indgår aftale om iværksættelse af godkendelsesproceduren. Kontrolinstansen sender informationsmateriale og skabeloner til

5 virksomheden, der herefter udarbejder en beskrivelse af arbejdsgange mv. med en beskrivelse af hvordan opgaverne udføres og hvilke krav der skal overholdes. Dokumentationen samles i en kvalitetshåndbog der sendes til den godkendte kontrolinstans. Kontrolinstansen gennemgår materialet. Virksomheden må typisk foretage rettelser eller tilføjelser før dokumentationen er i orden. Efter yderligere et par måneder foretager kontrolinstansen en auditering ude hos virksomheden, hvor det ud fra gennemførte gasfyrserviceopgaver testes om papirgangene er på plads, om måleinstrumenter findes og er korrekt kalibrerede etc. Består virksomheden denne eksamen bliver kvalitetsstyringssystemet godkendt. 36. Kontrolinstanserne har oplyst, at proceduren fra installatøren kontakter kontrolinstansen 1. gang og til godkendelsen foreligger, tager fra et par måneder til op til 1 år, typiske omkring ½ år. Virksomhederne kan imidlertid lovligt udføre gasfyrservice, mens godkendelsesproceduren pågår. Priserne for kvalitetsstyringssystemet varierer betydeligt. Hvis virksomhederne selv udarbejder dokumentationen, koster det i alt mellem og kr. ekskl. moms. En del mindre VVS-virksomheder vælger at betale kontrolinstansen eller eksterne konsulenter for at bistå dem med at udarbejde dokumentationen. Den samlede pris bliver herved kr. højere. 37. Hertil kommer virksomhedsejerens egen indsats. Ifølge DGP er der ikke tale om en formalitet, men virksomheden må seriøst arbejde med det. En forespørgsel foretaget af styrelsen hos samtlige kontrolinstanser viser, at der medio juli 2003 i Sydjylland fandtes 119 virksomheder som har et godkendt kvalitetsstyringssystem. DGP oplyst, at der for et par år siden var virksomheder der aktuelt udførte gasfyrservice. Det skal sammenholdes med de i alt 437 autoriserede VVSvirksomheder i regionen. 9 Det forhold at relativt mange VVS-virksomheder med mestre eller ansatte med A-certifikat ikke har søgt godkendelse inden udløbet af fristen den 15. juni 2003, skal formentlig ses som en følge af besværet og omkostningerne ved at blive godkendt. 38. DS mener, at det relevante marked skal afgrænses snævert til gasfyrservice og at DONG på dette marked har en dominerende stilling. Organisationen peger på, at DONG har aftaler med over halvdelen af samtlige villakunder og med en stor del af de VVS-virksomheder, der lovligt må udføre gasfyrservice. Organisationen mener at markedet skal afgrænses snævert fordi virksomhederne som følge af lovkrav, specielt kravene om A-certifikat og kvalitetsstyringssystem, er stillet over for meget betydelige barrierer hvis de skal omstille sig fra almindelige VVS-ydelser til gasfyrservice. 39. DONG har anført, at det relevante produktmarked bør afgrænses til VVS-ydelser generelt, mens markedet geografisk kan afgrænses regionalt til fx Sydjylland. DONG har med denne afgrænsning en markedsandel på under 30 pct. i alle regioner og er dermed omfattet af gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (jf. BEK nr. 353 af 15/5-2000). 40. DONG har henvist til to styrelsesafgørelser vedrørende Naturgas Fyn s aftaler med underentreprenører, offentliggjort hhv. den 29. november 2000 og 28. februar 2001, hvor det blev lagt til grund, at det relevante marked var markedet for VVSydelser på Fyn. 41. Styrelsen finder, at der efterspørgselsmæssigt ikke er nogen substitution mellem gasfyrservice og andre VVS-ydelser. Der er derimod under normale forhold visse muligheder for udbudssubstitution. Dette er således lagt til grund af styrelsen i de to tidligere afgørelser vedr. Naturgas Fyn. 42. I vurderingen må indgå de ovenfor nævnte krav, der i dag stilles til gasfyrservice. 43. I Kommissionens meddelelse om afgrænsning af relevant marked siges det således i pkt. 20: Udbudssubstitution () forudsætter, at leverandørerne som reaktion på små varige ændringer i de relative priser omgående kan omstille produktionen til de relevante produkter og markedsføre dem på kort sigt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger og risici. Videre hedder det i pkt. 23: Når udbudssubstitutionen indebærer en væsentlig tilpasning af de eksisterende materielle og immaterielle aktiver, supplerende med investeringer, strategiske beslutninger eller forsinkelser, tages den ikke i betragtning ved markedsafgrænsningen Styrelsen vurderer, at selv om der er omkostninger mv. forbundet med at få godkendt et kvalitetsstyringssystem, så udgør det ikke en større barriere, end at udbudssubstitution kan ske i rimeligt omfang. Derimod er det en betingelse, at virksomhederne har ansatte med A-certifikat. 45. Det relevante marked må på den baggrund afgrænses til gasfyrservice, idet der på udbudssiden medregnes alle VVSvirksomheder, der har ansatte med A-certifikat. DET RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKED

6 46. De relevante geografiske markeder for vurderingen af DONG s aftaler er de regioner af landet, inden for hvilke konkurrencen udspiller sig. Servicevirksomheder i forskellige dele af landet konkurrerer normalt ikke indbyrdes. De relevante geografiske markeder i denne sag kan derfor afgrænses til de to regioner af landet som DONG-aftalerne dækker, dvs. de tre sydjyske amter (DONG Syd) og Sjælland uden for HT-området (DONG Sjælland). 47. DONG har ingen kommentarer vedrørende den geografiske afgrænsning af markedet. KONKURRENCELOVENS DONG s samarbejdsaftale er en vertikal aftale, der ville være omfattet af gruppefritagelse for vertikale aftaler, hvis den relevante markedsandel var under 30 pct. DONG s markedsandel ligger formentlig noget over 30 pct. Selskabet har p.t. indgået aftaler med ud af de VVS-virksomheder i Sydjylland, der har mestre og ansatte med A-certifikat til at kunne udføre gasfyrservice. 11 Som nævnt i pkt. 31 viser et kvalificeret skøn, at der findes 685 personer i Sydjylland med A-certifikat, heraf 300 mestre og 385 svende. Det må antages, at de VVS-virksomheder, DONG har indgået aftaler med ligesom de øvrige ca. virksomheder i området, der har arbejdet med og fået et godkendt kvalitetsstyringssystem, er virksomheder med en stor kundeportefølje på gasfyrserviceområdet, der kræver betjening af flere medarbejdere med A-certifikat. Tekniq har vurderet, at langt hovedparten af de svende, som har A-certifikat, er ansat i disse i alt ca. 120 virksomheder. De øvrige VVSvirksomheder, hvor typisk mesteren har et A-certifikat, er normalt ikke villige til at ofre tid og penge på at indføre kvalitetsstyring, fordi de enten ingen omsætning har eller kun har en ubetydelig omsætning fra gasfyrservice. 49. Antages det, at de VVS-virksomheder, der har aftaler med DONG gennemsnitligt har lige så mange ansatte med A- certifikat som de øvrige VVS-virksomheder, der lovligt må udbyde gasservice, vil de VVS-virksomheder der pt. har aftale med DONG have en samlet markedsandel på over 30 pct Beregningerne af DONG s markedsandel er behæftet med en del usikkerhed. Der er ikke taget højde for især to forhold. For det første har de virksomheder DONG har aftaler med, formentlig betydeligt flere ansatte med A-certifikat end de øvrige godkendte VVS-virksomheder i Sydjylland. Hvis der blev taget højde herfor, vil DONG s markedsandel blive større. For det andet er der ikke taget højde for, at et mindre antal svende med A-certifikat i dag arbejder på virksomheder, der ikke længere udfører med gasfyrservice. Denne korrektion vil gå i modsat retning. 13 Det vurderes, at en korrektion for de to forhold næppe vil ændre mærkbart på beregningen af DONG s markedsandel, så alt i alt må DONG s markedsandel trods denne usikkerhed vurderes at være over 30%. 51. Aftalen skal derfor vurderes efter bestemmelserne i konkurrencelovens DONG er ikke enig i opgørelsen af markedsandel. DONG anfører, at markedsandelen ikke kan udregnes ved at dividere antallet af personer med A-certifikat i de virksomheder, som DONG samarbejder med, med det totale antal personer med A- certifikat i Sydjylland. DONG finder i stedet, at markedsandelen i Sydjylland skal beregnes som de.virksomheder, DONG har aftale med, i forhold til de i alt 300 virksomheder med A-certifikat. DONG s markedsandel er derfor under pct. Det er betydeligt under 30 pct., og DONG er derfor ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. DONG anfører i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er sådan, at de VVS-virksomheder har indgået samarbejdsaftaler om gasfyrservice har flere ansatte med A-certifikat, DONG samarbejder med flere VVS-virksomheder der kun har en mester eller svend med A-certifikat. 53. Konkurrencestyrelsen må afvise DONG s beregning. Som nævnt i pkt må alene mestre og svende med A-certifikat lovligt udføre gasfyrservice. Markedsdefinitionen i pkt. 46 omfatter derfor virksomheder, der har mestre og svende med A- certifikat. I beregningen af DONG s markedsandel i Sydjylland indgår samtlige virksomheder, der har mestre med A-certifikat. Endvidere forudsættes det, at alle svende med A-certifikat arbejder i virksomheder der lovligt må arbejde med gasfyrservice, fordi de har implementeret et godkendt kvalitetsstyringsystem. Ved at bygge på antallet af mestre og svende får man et tal, der tilnærmet svarer til de pågældende virksomheders omsætning inden for gasfyrservice. Styrelsen har ikke lagt skjul på at beregningen er noget usikker, som følge af manglen på mere præcise opgørelser, men at disse usikkerheder trækker både op og ned, og sandsynligvis som nævnt ovenfor, må DONG s markedsandel ligge noget over 30 pct. Beregningen indebærer, at der i VVS-virksomheder med et godkendt kvalitetsstyringssystem findes i gennemsnit ca. 3 svende med A-certifikat. Dette tal kan dække over en betydelig spredning, således evt. helt ned til 1 person med A-certifikat. 54. Der findes i Sydjylland ca private husstande med naturgasfyr, hvoraf DONG har indgået aftaler ca.. private hustande. DONG har dermed over 70 pct. af abonnementskunderne svarende til mere end 50 pct. af samtlige naturgasinstallationer i regionen. DONG s markedsstilling på gasfyrservice styrkes eller fastholdes desuden i kraft af monopolstillingen på gasleverancer og det indgående kendskab til kunderne, der følger heraf 14.

7 55. Det forhold at DONG lige forud for liberaliseringen af gasmarkedet gennemtvinger en ny eksklusiv samhandelsaftale med VVS-installatørerne samtidig med at naturgaskunderne kontraktligt er bundet i op til 3 år, har en indelåsende effekt. Det kan gøre det vanskeligt for nye energiselskaber, der fra 1. januar 2004 får mulighed for at sælge naturgas, at trænge ind på markedet. 15 Endvidere vil en VVS-virksomhed, der er underleverandør til DONG, men som er utilfreds med DONG s nye aftale, reelt have begrænsede muligheder for i praksis at udbudssubstituere tilbage til almindelige VVS-ydelser. Det ses ved at analysere de muligheder en sådan virksomhed har: Hvis installatøren har underskrevet den nye aftale med DONG: VVS-installatøren kan prøve at få flere egne gasservicekunder. Muligheden begrænses meget væsentligt af en bestemmelse i DONG s aftale, der kun tillader installatøren at beholde hver 20. nye kunde for sig selv. VVS-installatøren ville måske gerne satse på også at blive underleverandør til de energiselskaber, der ventes på markedet, men afskæres fra dette på grund af eksklusivbestemmelsen i DONG s aftale. Hvis installatøren helt ønsker at fravælge DONG: VVS-installatøren kan søge at oparbejde sin forretning med egne gasservicekunder. Mulighederne begrænses her af, at hovedparten af abonnementskunderne i Sydjylland er bundet til DONG gennem flerårige serviceaftaler. VVS-installatøren kunne blive underleverandør til andre energiselskaber, der udbød gasservice. Der findes pt. i Sydjylland kun det netop oprettede Gazelle Service. Der kan evt. komme flere udbydere i forbindelse med liberaliseringen af gasmarkedet fra 1. januar Konkurrenters muligheder i Sydjylland vil være begrænset af, at et stort antal abonnementskunder er bundet til DONG og af DONG s generelt stærke stilling på markedet. 56. I lyset af de ringe alternative muligheder som nævnt ovenfor, kunne mange VVS-installatører tænkes at ville overveje at omlægge virksomheden fra gasfyrservice til almindelig VVS-virksomhed. Der er ingen større tekniske barrierer for en sådan udbudssubstitution, men det vil i praksis være urealistisk, at et større antal installatører skulle kunne finde opgaver og tilstrækkelige indtjeningsmuligheder på dette marked, der allerede er velforsynet med andre VVS-virksomheder. 57. DONG anfører i sit høringssvar, at man ikke enig heri. Den overvejende del af danske VVS-firmaer udfører en række VVSydelser, herunder servicering af gasfyr. Det er kun de færreste VVS-firmaer, der udelukkende eller i overvejende grad har sin omsætning fra gasfyrservice. DONGs egne beregninger viser i øvrigt, at serviceeftersyn af gasfyr kun udgør under 2 pct. af omsætningen på VVS-markedet. 58. Eksklusivbestemmelserne i art. 9 i DONG s nye samarbejdsaftale medvirker således i høj grad til at befæste og styrke DONG s stilling. Nedenfor vurderes de enkelte bestemmelser i art Bestemmelserne i 1. dot i art. 9 forbyder installatøren at yde service i samarbejde med andre gasselskaber end DONG. Bestemmelsen udelukker installatørerne fra at være underleverandører til andre konkurrerende energiselskaber. Bestemmelsen må vurderes at have betydelige konkurrencebegrænsende virkninger jf. pkt. 204 i Kommissionens Retningslinier for vertikale begrænsninger : Den vigtigste konkurrencemæssige risiko ved eksklusiv levering er afskærmningen for andre købere () Hvis en virksomhed indtager en dominerende stilling på det efterfølgende marked, kan enhver forpligtelse til kun eller hovedsagelig at levere produkterne til den dominerende køber let have betydelige konkurrencebegrænsende virkninger. DONG anfører i sit høringssvar, at det citerede afsnit ikke er relevant for bedømmelsen af nævnte aftalebestemmelse, idet DONG ikke er dominerende på det efterfølgende marked. 60. Bestemmelsen i 2. dot forbyder installatøren at markedsføre andre gasselskaber end DONG 16, og i 3. dot er bestemt, at installatøren kun må betjene DONG s kunder og egne kunder. De to bestemmelser er en udbygning i forhold til bestemmelsen i 1. dot, de udelukker installatørerne fra at arbejde for andre gasselskaber end DONG og er dermed stærkt konkurrencebegrænsende. DONG mener, at der er tale om en naturlig konkurrencebegrænsning, der følger af samarbejdsforholdets natur. 61. Bestemmelsen i 5. dot indeholder en stærk begrænsning af installatørens mulighed for at have egen kundekreds af gasfyrservicekunder og er også konkurrencebegrænsende. Ved at installatøren kun kan få 5 pct. af tilgangen af nye gasfyrservicekunder som egne kunder, vil virksomhedens kundeportefølje reelt udhules med tiden i forbindelse med at kunderne skifter bolig.

8 62. Af kommissionens meddelelse om bedømmelse af underleverandøraftaler fremgår, at klausuler om kun at udføre ydelser for ordregivers regning kan berøve underleverandøren mulighed for at udvikle en uafhængig økonomisk aktivitet på de områder, som aftalen vedrører. De kan dog falde uden for forbuddet i artikel 81 i en række tilfælde, der nævnes Det særlige i denne sag er, at det er installatøren der har kontakten til DONG s kunder, og at DONG som følge heraf risikerer et tab af kunder til underleverandøren. I forhold til nye kunder, der ikke tidligere har været kunder hos DONG, gør DONG gældende, at selskabet har afholdt betydelige markedsføringsomkostninger og i informationsmaterialet til villakunderne opgiver installatørernes adresse og telefonnumre. Mange henvendelser som reaktion på DONG s markedsføring vil derfor gå til installatørerne. 64. En del af henvendelserne må dog formodes at gå direkte til DONG, idet DONG i informationsmaterialet til villakunderne har vedlagt et brevkort, der sendes direkte til DONG. Det kan oplyses, at en ny samarbejdsaftale vedr. gasfyrservice som et selskab etableret af Naturgas Fyn og Statoil tilbyder VVS-virksomhederne, ikke indeholder begrænsninger af installatørens muligheder for at erhverve egne servicekunder. DONG s tidligere samarbejdsaftale indeholdt i øvrigt heller ikke en sådan begrænsning. 65. Det må derfor konkluderes vedrørende 5. dot, at aftalens begrænsning af installatørernes muligheder for at oparbejde/bevare egen kundekreds er unødigt restriktiv, men at en vis begrænsning vil være acceptabel. DONG mener, at denne udlægning af klausulen er for vidtrækkende, jf. det tidligere anførte herom. 66. Ved ændring af bestemmelserne i art. 9 burde en række andre artikler (art. 1, 3, 7 og 8) i DONG s nye samarbejdsaftale for en tydeligheds skyld konsekvensrettes. I alt fald må disse bestemmelser fortolkes således, at installatøren ikke reelt hindres i at udføre gasfyrservice for andre eller for egne kunder, og installatøren må ikke under sådant arbejde have pligter over for DONG. 67. DS har desuden peget på, at specielt kravene i aftalens art. 7 og 8 om at VVS-virksomhederne skal anvende DONG s logo på deres servicevogne og på montørernes arbejdsbeklædning vil begrænse virksomhedernes muligheder for at betjene deres egne kunder og i realiteten ophæve virksomhedernes identitet som selvstændig erhvervsdrivende. Styrelsen skønner dog ikke, at bestemmelserne er så restriktive at det kan begrunde indgreb efter konkurrenceloven. 68. DONG er generelt ikke enig i den i punkterne anførte vurdering af samarbejdsaftalen. DONG er fortsat af den opfattelse, at de konkurrencebegrænsninger, som samarbejdsaftalen måtte indeholde, er tilladte begrænsninger omfattet gruppefritagelsen for vertikale aftaler og, at DONG har en markedsandel på langt under 30%. Da DONG imidlertid har tilbudt at fjerne/ændre disse bestemmelser på en række punkter, vil selskabet ikke kommentere disse yderligere. KONKURRENCELOVENS Aftalen er ikke anmeldt og der er således ikke søgt om fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. 70. Det bemærkes, at næppe nogen af de 4 betingelser i konkurrencelovens 8 for at opnå fritagelse være opfyldt. Der kan således ikke påberåbes objektivt begrundede effektivitetsfordele ved eksklusiviteten, og skulle der være mindre fordele vil de højst sandsynligt ikke komme forbrugerne til gode på grund af konkurrenceforholdene. Aftalen bestemmelser går ud over det nødvendige for at opnå anerkendelsesværdige formål; f.eks. har DONG anført at man ønsker sikring imod hvad der grænser til illoyal optræden fra VVS-virksomhedernes side, og har derfor begrænset deres ret til at erhverve nye egne kunder meget betydeligt. Dette middel må styrelsen vurdere er ganske uproportionalt i forhold til det i og for sig anerkendelsesværdige formål og indebærer en betydelig unødvendig konkurrencebegrænsning. Endelig udelukkes konkurrencen på området i betydelig grad af aftalen. FORSLAG FRA DONG TIL ÆNDRINGER I AFTALEN 71. DONG har meddelt styrelsen, at selvom selskabet ikke kan tiltræde visse aspekter af styrelsens analyse, vil selskabet gerne medvirke til at konkurrenceforholdene på området bliver så gode som muligt. 72. DONG forslår derfor, at sagen løses ved at aftalens art. 9 ændres på følgende punkter: 1. dot: bestemmelsen ophæves 2. dot: Efter DONG tilføjes: når installatørerne er i direkte kontakt med DONG s kunder

9 3. dot: Bestemmelsen ophæves 5. dot: ændres til: Installatøren må yde gasservice overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden og må optage nye egne servicekunder svarende til max 10% af den årlige samlede tilvækst af nye servicekunder. DONG skal have meddelelse om den samlede tilgang én gang årligt. Bestemmelsen i 5. dot betyder, at installatøren ved en tilgang af 10 nye abonnementskunder får lov til at beholde 1 selv. KONKLUSION 73. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6 - idet der dog er en vis usikkerhed omkring aftalens nøjagtige markedsandele og kan have uheldige virkninger på konkurrencen. DONG s forslag vil fjerne de væsentligste af disse virkninger og aftalen vurderes herefter ikke at indeholde bestemmelser, der vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk DONG har overtaget to regionale selskaber der har monopol på levering af naturgas til kunder til i hhv. de tre sydjyske amter (Naturgas Syd) og Sjælland uden for HT-området (Naturgas Sjælland). 2 Serviceordningen administreres af Gazelle Service A/S der ejes af Naturgas Fyn og Statoil i fællesskab. Opsigelsesreglerne fremgår af den nye serviceaftale som parterne har indgået juli Det antages at svendens løn er 150 kr. i timen og at tilskuddet svarer til 70 kr. Lønudgiften til svenden er 80 x 185 = kr. Deltagerbetalingen udgør 40 kr. pr. dag i 25 dage, i alt kr., selve beviset koster 400 kr. 4 Tal fra Danmarks Statistik. 5 Baggrunden for regnestykket er følgende. Der er i Sydjylland 437 mestre, 70 pct. af mestrene har A-certifikat svarende til ca Hertil skal lægges svendene, der er gennemsnitligt 4 ansatte pr. virksomhed svarende til i alt 1750 svende. 22 pct. af svendene eller 385 personer, har A-certifikat. I alt har 685 personer A-certifikat i Sydjylland. 6 DONG har henvist til, at erhvervelse af A-certifikat fremover vil indgå komme til at indgå i den nye lærlingeuddannelse på VVS-området. De første lærlinge under den nye uddannelse er startet i foråret 2003 og de vil først være færdiguddannede om 4 år. De nye regler vil derfor tidligst få virkning fra og med Kvalitetsstyringssystemet har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 og i bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-11. Kravene til kvalitetsstyringssystemet fremgår af bekendtgørelse nr af 20. december Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde en beskrivelse af: Organisationsstrukturen samt den teknisk ansvarlige VVS-mesters ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af virksomhedens aktiviteter Virksomhedens arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på installationer med tydelig beskrivelse af evt. begrænsninger i arbejdsområdet Procedurer og instruktioner vedrørende alle former for aktiviteter, som virksomheden udfører Procedurer til sikrings af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser Kvalitetsdokumentation, herunder kontrol-, inspektions- og fejlrapporter, samt register over personalets kvalifikationer mv. Dokumentstyring, der sikrer identifikation af de gældende dokumenter Procedurer for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger og Procedure for efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet. Systemet skal som minimum opbygges af følgende dokumenter:

10 1) Virksomhedens forretningsgrundlag, organisationsforhold og kvalitetsstyringssystem, herunder præcisering af den teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser samt procedure for løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets funktion 2) Procedure for kvalitetsstyring af arbejdet, rettet mod den teknisk ansvarlige 3) Instrukser for arbejdets udførelse, rette til montørerne og udformet med referencer til specifikke myndighedsbestemmelser på de tekniske områder 9 Til grund for oplysningen lå en forespørgsel fra DGP til samtlige autoriserede VVS-virksomheder omkring årsskiftet 1999/2000. Hensigten med undersøgelsen var bl.a. at få et bedre datagrundlag i forbindelse med den lovændring der bl.a. førte til indførelsen af kravet til virksomhederne om at etablere et kvalitetsstyringssystem. 10 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret 97/C 372/03 11 Antallet formodes at stige jf. det forhold, at DONG frem til 30. juni 2003 havde aftaler med... VVS-virksomheder. 12 Beregningen er følgende. DONG har aftaler med. VVS-virksomheder, med gennemsnitligt 3 ansatte med A-certifikat. Regnes mesteren med giver det i alt.. personer med A-certifikat. Totalt findes i Sydjylland 685 personer med A-certifikat. DONG s markedsandel bliver hermed over 30 pct. 13 Der er ikke korrigeret for de to forhold fordi der ikke findes mere eksakte oplysninger herom. 14 DONG kan med sit indgående kendskab til naturgaskunderne målrette sin markedsføring mod de relevante kunder. Eventuelle kommende konkurrenter kan derimod kun markedsføre sig generelt gennem annoncering i dagblade og andre medier. DONG anfører hertil, at andre har samme markedsføringsmuligheder, idet man via offentligt tilgængelige kilder, herunder planer for tilslutningspligt, har mulighed for at skaffe sig oplysning om potentielle kunder. 15 DONG mener ikke, at markedsåbningen er relevant for bedømmelsen af aftalen, idet konkurrencen på VVS-markedet er fri og dermed ikke er undergivet begrænsninger knyttet til markedsåbningen. 16 Bestemmelsen afskærer efter sin ordlyd også installatøren fra at markedsføre gassalg fra andre energiselskaber, hvilket er en anden ydelse (hvor DONG pt. har monopol) end gasfyrservice, som aftalen ellers vedrører. Det kan nævnes, at det netop etablerede gasselskab Gazelle Service A/S planlægger markedsføring af sit gassalg via installatører. Bestemmelsen i DONG s aftale er også af denne grund problematisk. 17 Jf. Kommissionens meddelelse af om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85, stk. 1 artikel 2. Det anføres i art. 2, at efter Kommissionens opfattelse omfatter forbudet i artikel 85 (nu art. 81) ikke klausuler, hvorefter viden, materiel eller udstyr, som hidrører fra ordregiveren, ikke må anvendes til andre formål end aftalens opfyldelse og ikke må stilles til tredjemands disposition, eller klausuler, hvorefter de ydelser, der fremkommer ved anvendelse af sådan viden eller materiel eller udstyr, kun må leveres til ordregiveren eller udføres for dennes regning hvis denne viden eller dette materiel og udstyr er nødvendigt for at sætte underleverandøren i stand til på rimelige vilkår at fremstille produkterne, levere tjenesteydelserne eller udføre arbejderne efter ordregiverens anvisninger. Under disse omstændigheder udfører underleverandøren en produktion, for hvilken han ikke fremstår som uafhængig leverandør på markedet. Dette er sædvanligvis tilfældet, når opfyldelsen af underleveranceaftalen gør det nødvendigt for underleverandøren at benytte: industrielle ejendomsrettigheder (...) eller know-how der tilhører ordregiveren (...) eller undersøgelser, planer mv. som er udarbejdet af ordregiveren eller værktøj mv. som er specielle for ordregiveren der (...) gør det muligt at fremstille et produkt der med hensyn til form, funktion eller sammensætning afviger fra andre produkter, der fremstilles eller leveres på markedet. Derimod er de nævnte klausuler ikke rimeligt begrundede, hvis underleverandøren selv råder over eller (...) kan skaffe sig adgang til den viden og det materiel og udstyr, der er nødvendigt til at frembringe produkterne, tjenesteydelserne eller arbejderne. Dette er normalt tilfældet, når ordregiveren indskrænker sig til at give ham generelle oplysninger, der kun tjener

11 til at beskrive ordren. Under disse omstændigheder kan sådanne begrænsninger berøve underleverandøren mulighed for at udvikle en uafhængig økonomisk aktivitet på de områder, som aftalen vedrører.

DONG s aftaler om gasfyrservice

DONG s aftaler om gasfyrservice DONG s aftaler om gasfyrservice Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVSinstallatører,

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 21. oktober 2004 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 CVR-nr.

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere