DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE"

Transkript

1 DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/ /kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører, som DONG har indgået i forbindelse med en landsdækkende serviceaftale for naturgaskunderne. Den ny aftale trådte i kraft den 1. juli Aftalen indeholder eksklusivbestemmelser, der forpligter installatørerne til kun at arbejde for DONG, når der er tale om gasfyrservice. Samtidig opsagde DONG den tidligere underentreprenøraftale, som ikke havde tilsvarende eksklusivbestemmelser. 2. De to sæt aftaler - underentreprenøraftalen med VVS-virksomhederne og serviceaftalen overfor gaskunderne - skal ses i sammenhæng med hinanden, da serviceaftalen er en forudsætning for underleverandøraftalen. 3. Det relevante produktmarked afgrænses til markedet for service på naturgasfyr, idet der på udbudssiden medregnes alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. De relevante geografiske områder svarer til de regioner som dækkes af DONG, dvs. Sydjylland og Sjælland. 4. På Sjælland har DONG dog en så lav markedsandel, at aftalen med VVS-installatørerne er omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. 5. DONG har i Sydjylland aftaler med over 30% af samtlige virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. DONG har en stærk stilling på markedet, idet DONG har indgået oftest flerårige - serviceaftaler med over 70 pct. af abonnementskunderne i området, svarende til mere end 50 pct. af samtlige private husstande med naturgasfyr. 6. DONG s VVS-underleverandører i Sydjylland har formentlig i nogen grad følt sig i en situation, hvor de var nødt til at acceptere de nye vilkår i aftalen med DONG, hvis de ville beholde gasserviceopgaverne, idet de ikke på kort sig ville kunne kompensere for et tab af gasserviceopgaverne ved øget salg af andre VVS-ydelser. 7. Der er en risiko for at eksklusivbestemmelserne i den nye samarbejdsaftale ville føre til en afskærmning af markedet, og at den liberalisering af naturgasmarkedet, der gennemføres pr. 1. januar 2004, ikke ville få nogen virkning for eftermarkedet for naturgasservice og dermed bringe konkurrencen i gang i Sydjylland. 8. Eksklusivbestemmelserne overfor VVS-virksomhederne må anses for omfattet af konkurrencelovens 6 idet opgørelsen af markedsandele dog er usikker. DONG har meddelt styrelsen, at selv om selskabet ikke kan tiltræde visse aspekter af styrelsens analyse, vil selskabet gerne medvirke til at konkurrenceforholdene på området bliver så gode som muligt, og har foreslået, at nogle bestemmelser fjernes, henholdsvis ændres. Dette vil kunne åbne op for konkurrencen. AFGØRELSE 9. DONG har tilkendegivet, at selskabet vil ophæve en række eksklusivbestemmelser i samarbejdsaftale om gasserviceordning for privatmarkedet. Rådet fandt de af DONG tilkendegivne ændringer væsentlige for at aftalens bestemmelser kan vurderes at falde udenfor konkurrencelovens 6, stk. 1. Men der måtte lægges vægt på, at installatørerne sikres mulighed for fortsat at kunne have egne kunder. Rådet bemyndigede styrelsen til, når de nævnte ændringer var gennemført, at meddele DONG, at aftalen herefter ikke indeholder bestemmelser, der falder ind under forbudet i 6, stk. 1. [Efter rådsmødet har DONG meddelt, at man i overensstemmelse med rådets ønsker vil gennemføre ændringer af aftalen, således at de nuværende 5 første bestemmelser i aftalens art. 9 erstattes af følgende:

2 Installatøren må ikke markedsføre andre gasselskaber end DONG, når installatøren er i direkte kontakt med DONG s kunder Kunder, der ikke har aftale om gasservice, kan betjenes af installatøren, men skal af installatøren rådes til at tegne en serviceaftale. Installatøren må yde gasservice overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden og må optage nye egne servicekunder svarende til max 20% af den årlige samlede tilvækst af nye servicekunder. DONG skal have meddelelse om den samlede tilgang én gang årligt. Styrelsen har herefter meddelt DONG, at den nu ændrede aftale ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1.] INDLEDNING 10. Konkurrencestyrelsen er gået ind i sagen på baggrund af en klage over DONG fra organisationen DS Håndværk & Industri (DS) til Økonomi- og Erhvervsministeren. DS er organisation for halvdelen af Danmarks VVS-virksomheder. Tekniq, der organiserer de fleste af Danmarks øvrige VVS-virksomheder har bl.a. fremført kritik i en artikel i Licitationen den 26. maj Notatet har været sendt i høring hos DONG. Bemærkningerne fra DONG har givet anledning til en række ændringer. 11. DONG udbyder service på naturgasfyr og har i den forbindelse indgået abonnementsaftaler med private villaejere med naturgasfyr. De fleste af disse aftaler er flerårige og binder typisk kunden til DONG i 2 eller 3 år. DONG lader arbejdet udføre af selvstændige VVS-installatører der fungerer som underentreprenører. Denne service må kun udføres af personer, der har A-certifikat til gasfyrservice og af autoriserede VVS-virksomheder der har et godkendt kvalitetsstyringsystem. 12. DONG opsagde med virkning fra den 30. juni 2003 alle gældende samarbejdsaftaler med VVS-installatører om service på naturgasfyr i DONG Syd og DONG Sjælland DONG har i Sydjylland indgået serviceaftaler med. private husstande. Installatørerne har i eget navn indgået aftaler med.. De resterende. private husstande har ingen serviceaftale, men tilkalder en installatør når behovet opstår. Der findes ifølge Danmarks Statistik i alt husstande med naturgasfyr i Sydjylland. DONG har dermed over 70 pct. af abonnementskunderne, svarende til mere end 50 pct. af samtlige private husstande med naturgasinstallationer i regionen. DONG S NYE SAMARBEJDSAFTALE MED INSTALLATØRERNE 14. Med virkning fra 1. juli 2003 introducerede DONG en ny landsdækkende serviceaftale med VVS-installatørerne. Den nye aftale er i princippet landsdækkende, men har i praksis kun betydning for installatørerne i de to områder hvor DONG har overtaget de regionale gasforsyningsselskaber, dvs. Sydjylland og Sjælland. Aftalen kan opsiges af installatøren med 6 måneders varsel. 15. DONG havde i Sydjylland indtil 30. juni 2003 indgået aftaler med VVS-installatører. Ifølge oplysninger fra DONG, er der pt. indgået nye aftaler med VVS-installatører. 16. DS har rettet kritik mod flere punkter i den nye aftale med DONG, men har specielt kritiseret, at aftalen som noget nyt indeholder eksklusivbestemmelser der binder VVS-installatøren kraftigt til DONG. Disse oplistes i nedenstående 7 punkter i aftalen art. 9 (installatøren benævnes i aftalen Service Partneren ): Installatøren må ikke yde service eller være involveret i serviceaktiviteter i samarbejder med andre gasselskaber end DONG Installatøren må ikke markedsføre andre gasselskaber end DONG Installatøren må yde gasservice overfor kunder, der har tegnet en DONG-serviceordning, og overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden Kunder, der ikke har aftale om gasservice, kan betjenes af installatøren, men skal af installatøren rådes til at tegne en serviceaftale.

3 Optager installatøren nye servicekunder skal sådanne overføres til DONG. Der kan ses bort for dette, hvis tilgang af egne servicekunder er under 5% af den samlede tilvækst, og at DONG får meddelelse om hver enkelt tilgang. Såfremt installatøren samarbejder med et andet energiselskab (eksempelvis) et olieselskab, der på et senere tidspunkt entrerer gasmarkedet og ønsker at fortsætte samarbejdet med dette energiselskab - kan DONG opsige samarbejdet med installatøren med øjeblikkelig virkning. I særlige tilfælde, hvor samarbejdet har væsentlig forretningsmæssig betydning for installatøren, kan der optages individuelle forhandlinger med DONG om forholdet. Såfremt DONG på et senere tidspunkt entrerer et alternativt energimarked (andet end gas) og dette måtte være i konflikt med installatørens samarbejdsaftaler med et andet energiselskab, har begge parter ret til at opsige samarbejdet med 6 måneders varsel. Alternativt kan installatøren separere sine aktiviteter i uafhængige selskaber for at undgå en interessekonflikt. 17. Bestemmelsen i dot 5 betyder, at installatøren kun i begrænset omfang får mulighed for at optage nye servicekunder uden for DONG s regi, tilgangen af egne servicekunder skal udgøre under 5 pct. af den samlede tilvækst. Det betyder, at installatøren ved en tilgang af 20 nye kunder får lov til at beholde 1 selv. 18. DS har endvidere klaget over en række andre aftalebestemmelser. Organisationen har specielt peget på kravet i art. 7 om at installatøren skal markedsføre DONG aktivt i forbindelse med servicebesøg, og kravene i art. 8 om at installatørens servicebiler skal have et specielt design med DONG-logo mv. ligesom montørerne på deres arbejdsbeklædning skal have navneskilt/logo der signalerer, at de er DONG Servicepartnere. Organisationen har peget på, at disse krav sammen med bestemmelserne i art. 9 begrænser deres muligheder for at betjene deres egne kunder og i realiteten ophæver underentreprenørens identitet som selvstændig erhvervsdrivende. 19. DS mener, at DONG s nye stramme aftalebindinger er en følge af, at selskabet pr. 1. januar 2004 mister sit hidtidige monopol på leverancer af naturgas og at flere olieselskaber bl.a. Statoil og Shell - har meldt sig på banen som naturgasleverandører, der kunne have interesse i at tilbyde lignende gasserviceordninger. 20. Kundeprisen på DONG s nye serviceaftaler for private gasfyr svarer stort set til de gennemsnitlige kundepriser i installatørernes egne serviceaftaler. DONG S SERVICEAFTALER MED VILLAKUNDER 21. Sideløbende med underentreprenøraftalerne med installatørerne har DONG indgået flerårige serviceaftaler med private villakunder med naturgasfyr. Aftalerne omfatter et grundlæggende serviceeftersyn af naturgasfyret i begyndelsen af aftaleperioden, samt frie udkald ved driftsstop eller funktionssvigt. 22. Der findes 3 typer serviceaftaler der er bindende for hhv. 1, 2 og 3 år. Aftalerne kan kun opsiges med en måneds varsel til udløb af den igangværende abonnementsperiode. Hvis aftalen ikke opsiges på dette tidspunkt, videreføres den automatisk i en ny periode. Generelle abonnementsvilkår samt uddrag af DONG s brochure til villakunder er vedlagt i bilag Hovedparten af DONG s aftaler er flerårige. I Sydjylland har... pct. af aftalerne en abonnementsperiode på 2 år, pct. løber i 3 år, mens pct. har en løbetid på 1 år. På Sjælland, hvor DONG s markedsandel er beskeden, har ca. pct. af aftalerne løbetider på 2 eller 3 år. 24. Blandt de regionale gasselskaber har HNG og Naturgas Fyn ligesom DONG indgået serviceaftaler med forbrugerne med lange bindingsperioder på op til 3 år. Installatørernes egne serviceaftaler er fortrinsvis 1 årige. Abonnementsaftaler med gasselskaberne omfatter under 30 pct. af gaskunderne i hver af de tre regioner Fyn, HNG og MidtNord. Det mest udbredte er serviceordninger baseret på mundtlige aftaler med lokale installatører, hvor installatøren tilkaldes når behovet opstår. 25. De fleste abonnementsaftaler hos gasselskaberne er opbygget efter samme model som DONG s, hvor udgifterne til hhv. eftersyn og frie udkald afregnes som et samlet beløb over kunden og betales pr. kvartal. Naturgas Fyn tilbyder dog også kunderne en 1-årig abonnementsaftale der alene omfatter eftersyn, ligesom alle Naturgas Fyn s aftaletyper kan opsiges af kunderne med en måneds varsel med udløb til et kvartal. 2 DET RELEVANTE MARKED DET RELEVANTE PRODUKTMARKED

4 26. For så vidt angår produktmarkedet er spørgsmålet, om det skal afgrænses til markedet for service på naturgasfyr eller mere bredt til markedet for VVS-ydelser. 27. Efterspørgselsmæssigt er der ingen substitution mellem gasfyrservice og andre VVS-ydelser. Forbrugeren, der skal have efterset eller repareret sit gasfyr, kan ikke i stedet bruge en anden VVS-ydelse. DONG er ikke enig heri, idet DONG anfører, at det ikke er det underliggende materielle aktiv (her: gasfyr), der er afgørende for markedsafgrænsningen, men derimod den tjenesteydelse, som efterspørges af forbrugeren (VVS-ydelser), hvilket DONG mener bekræftes i bl.a. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 29. november Derimod er der under normale forhold muligheder for udbudssubstitution for alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat. 29. For at udføre service på naturgasfyr stilles en række krav i lovgivningen til virksomheden og dens medarbejdere. De nærmere regler for at en autoriseret VVS-virksomhed kan få de fornødne certifikater og godkendelser er fastlagt i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. De nærmere bestemmelser om gasinstallationer findes i gasreglementet. Reglerne administreres af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP). 30. For at få adgang til at udføre gasfyrservice i mindre gasanlæg hos den almindelige forbruger, skal medarbejderen i en autoriseret VVS-virksomhed have et såkaldt A-certifikat (opkaldt efter gasreglementets afsnit A). For at få certifikatet kræves, at medarbejderen har deltaget i et grundkursus på 5 ugers varighed, der løbende skal suppleres med produktkurser. Virksomhedernes omkostninger herved er en del af svendens løn samt deltagerbetaling. Virksomheden har mulighed for at få refunderet en del af lønnen svarende til 80 pct. af dagpengesatsen, hvilket svarer til lidt under halvdelen af de faktiske lønomkostninger. Virksomhedens samlede omkostninger til finansiering af A-certifikat til én medarbejder udgør skønsmæssigt omkring kr. 3 Det er næppe realistisk at virksomheden vil kunne klare sig med mindre end 2 mand, hvorved omkostninger vil beløbe sig til ca kr. DONG er ikke enig i, at der er nødvendigt med flere end en enkelt VVSinstallatør med A-certifikat pr. firma for at kunne tilbyde VVS-ydelser i relation til gasfyr, og anfører, at flere af de VVSfirmaer, som DONG har indgået en samarbejdsaftale med, kun har en enkelt ansat med A-certifikat. 31. Der findes ikke præcise opgørelser over antallet af VVS-virksomheder i Sydjylland der har ansatte med A-certifikat, idet oplysningerne om A-certifikat alene er knyttet til personer og ikke til de virksomheder hvor de pågældende er ansat. DGP har oplyst, at samtlige VVS-mestre, der har fået autorisation som gas- og vandmester siden 1989 automatisk har fået A-certifikat til at kunne udføre gasfyrservice. DGP har endvidere oplyst, at der på landsplan findes ca personer med A-certifikat til gasfyrservice. Der findes, ligeledes på landsplan, ca VVS-virksomheder med i alt ca fuldtidsansatte 4, svarende til gennemsnitligt ca. 4 svende pr. virksomhed. Ifølge DGP har ca. 70 pct. af alle VVS-mestre i dag A-certifikat. Ud af de mestre har ca et A-certifikat. De resterende certifikater findes hos VVS-svende, svarende til 22 pct. af samtlige svende. DGP har oplyst, at der findes i alt 437 autoriserede VVS-virksomheder i Sydjylland. Antages det, at der er forholdsmæssigt lige så mange personer med A-certifikater her som på landsplan, vil det svare til, at skønsmæssigt 685 personer i Sydjylland har et A-certifikat Med virkning fra den 1. april 2001 blev lovgivningen ændret, hvorefter virksomheder der udfører gasfyrservice har pligt til at indføre et kvalitetsstyringssystem. 7 Kvalitetsstyringssystemet blev indført gradvist, og virksomhederne har haft en overgangsperiode frem til 1. januar 2003 til at opfylde kravene. Virksomhederne fik en sidste frist den 15. juni 2003 til at dokumentere, at de er gået i gang med at implementere systemet. Overskrides fristen risikerer virksomhederne at miste deres autorisation. 33. DGP er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde myndighedsbestemmelserne. Til varetagelse af det praktiske arbejde overfor virksomhederne - rådgivning og vejledning, opbygning af kvalitetsstyringssystemer og stikprøvekontrol har DGP godkendt en række kontrolinstanser. De to mest betydende kontrolinstanser er Dansk VVS Kvalitet og VVS-branchens Kvalitetskontrol, som er knyttet til de to store VVS-organisationer, Tekniq og DS Håndværk & Industri. Herudover findes der 7 andre kontrolinstanser, heraf har to tilknytning til naturgasselskaberne. 34. Kvalitetsstyringssystemet indebærer bl.a. krav om at den enkelte VVS-virksomhed udarbejder en kvalitetshåndbog med en beskrivelse af hvordan arbejdsopgaverne udføres og hvilke krav der skal opfyldes. Virksomheden skal løbende kontrollere at montørerne har udført arbejdsopgaverne korrekt. Endelig skal kontrolinstansen kontrollere, at virksomheden lever op til de krav der stilles i virksomhedens kvalitetssystem Processen omkring implementering af systemet er følgende. Virksomheden kontakter en godkendt kontrolinstans og indgår aftale om iværksættelse af godkendelsesproceduren. Kontrolinstansen sender informationsmateriale og skabeloner til

5 virksomheden, der herefter udarbejder en beskrivelse af arbejdsgange mv. med en beskrivelse af hvordan opgaverne udføres og hvilke krav der skal overholdes. Dokumentationen samles i en kvalitetshåndbog der sendes til den godkendte kontrolinstans. Kontrolinstansen gennemgår materialet. Virksomheden må typisk foretage rettelser eller tilføjelser før dokumentationen er i orden. Efter yderligere et par måneder foretager kontrolinstansen en auditering ude hos virksomheden, hvor det ud fra gennemførte gasfyrserviceopgaver testes om papirgangene er på plads, om måleinstrumenter findes og er korrekt kalibrerede etc. Består virksomheden denne eksamen bliver kvalitetsstyringssystemet godkendt. 36. Kontrolinstanserne har oplyst, at proceduren fra installatøren kontakter kontrolinstansen 1. gang og til godkendelsen foreligger, tager fra et par måneder til op til 1 år, typiske omkring ½ år. Virksomhederne kan imidlertid lovligt udføre gasfyrservice, mens godkendelsesproceduren pågår. Priserne for kvalitetsstyringssystemet varierer betydeligt. Hvis virksomhederne selv udarbejder dokumentationen, koster det i alt mellem og kr. ekskl. moms. En del mindre VVS-virksomheder vælger at betale kontrolinstansen eller eksterne konsulenter for at bistå dem med at udarbejde dokumentationen. Den samlede pris bliver herved kr. højere. 37. Hertil kommer virksomhedsejerens egen indsats. Ifølge DGP er der ikke tale om en formalitet, men virksomheden må seriøst arbejde med det. En forespørgsel foretaget af styrelsen hos samtlige kontrolinstanser viser, at der medio juli 2003 i Sydjylland fandtes 119 virksomheder som har et godkendt kvalitetsstyringssystem. DGP oplyst, at der for et par år siden var virksomheder der aktuelt udførte gasfyrservice. Det skal sammenholdes med de i alt 437 autoriserede VVSvirksomheder i regionen. 9 Det forhold at relativt mange VVS-virksomheder med mestre eller ansatte med A-certifikat ikke har søgt godkendelse inden udløbet af fristen den 15. juni 2003, skal formentlig ses som en følge af besværet og omkostningerne ved at blive godkendt. 38. DS mener, at det relevante marked skal afgrænses snævert til gasfyrservice og at DONG på dette marked har en dominerende stilling. Organisationen peger på, at DONG har aftaler med over halvdelen af samtlige villakunder og med en stor del af de VVS-virksomheder, der lovligt må udføre gasfyrservice. Organisationen mener at markedet skal afgrænses snævert fordi virksomhederne som følge af lovkrav, specielt kravene om A-certifikat og kvalitetsstyringssystem, er stillet over for meget betydelige barrierer hvis de skal omstille sig fra almindelige VVS-ydelser til gasfyrservice. 39. DONG har anført, at det relevante produktmarked bør afgrænses til VVS-ydelser generelt, mens markedet geografisk kan afgrænses regionalt til fx Sydjylland. DONG har med denne afgrænsning en markedsandel på under 30 pct. i alle regioner og er dermed omfattet af gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (jf. BEK nr. 353 af 15/5-2000). 40. DONG har henvist til to styrelsesafgørelser vedrørende Naturgas Fyn s aftaler med underentreprenører, offentliggjort hhv. den 29. november 2000 og 28. februar 2001, hvor det blev lagt til grund, at det relevante marked var markedet for VVSydelser på Fyn. 41. Styrelsen finder, at der efterspørgselsmæssigt ikke er nogen substitution mellem gasfyrservice og andre VVS-ydelser. Der er derimod under normale forhold visse muligheder for udbudssubstitution. Dette er således lagt til grund af styrelsen i de to tidligere afgørelser vedr. Naturgas Fyn. 42. I vurderingen må indgå de ovenfor nævnte krav, der i dag stilles til gasfyrservice. 43. I Kommissionens meddelelse om afgrænsning af relevant marked siges det således i pkt. 20: Udbudssubstitution () forudsætter, at leverandørerne som reaktion på små varige ændringer i de relative priser omgående kan omstille produktionen til de relevante produkter og markedsføre dem på kort sigt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger og risici. Videre hedder det i pkt. 23: Når udbudssubstitutionen indebærer en væsentlig tilpasning af de eksisterende materielle og immaterielle aktiver, supplerende med investeringer, strategiske beslutninger eller forsinkelser, tages den ikke i betragtning ved markedsafgrænsningen Styrelsen vurderer, at selv om der er omkostninger mv. forbundet med at få godkendt et kvalitetsstyringssystem, så udgør det ikke en større barriere, end at udbudssubstitution kan ske i rimeligt omfang. Derimod er det en betingelse, at virksomhederne har ansatte med A-certifikat. 45. Det relevante marked må på den baggrund afgrænses til gasfyrservice, idet der på udbudssiden medregnes alle VVSvirksomheder, der har ansatte med A-certifikat. DET RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKED

6 46. De relevante geografiske markeder for vurderingen af DONG s aftaler er de regioner af landet, inden for hvilke konkurrencen udspiller sig. Servicevirksomheder i forskellige dele af landet konkurrerer normalt ikke indbyrdes. De relevante geografiske markeder i denne sag kan derfor afgrænses til de to regioner af landet som DONG-aftalerne dækker, dvs. de tre sydjyske amter (DONG Syd) og Sjælland uden for HT-området (DONG Sjælland). 47. DONG har ingen kommentarer vedrørende den geografiske afgrænsning af markedet. KONKURRENCELOVENS DONG s samarbejdsaftale er en vertikal aftale, der ville være omfattet af gruppefritagelse for vertikale aftaler, hvis den relevante markedsandel var under 30 pct. DONG s markedsandel ligger formentlig noget over 30 pct. Selskabet har p.t. indgået aftaler med ud af de VVS-virksomheder i Sydjylland, der har mestre og ansatte med A-certifikat til at kunne udføre gasfyrservice. 11 Som nævnt i pkt. 31 viser et kvalificeret skøn, at der findes 685 personer i Sydjylland med A-certifikat, heraf 300 mestre og 385 svende. Det må antages, at de VVS-virksomheder, DONG har indgået aftaler med ligesom de øvrige ca. virksomheder i området, der har arbejdet med og fået et godkendt kvalitetsstyringssystem, er virksomheder med en stor kundeportefølje på gasfyrserviceområdet, der kræver betjening af flere medarbejdere med A-certifikat. Tekniq har vurderet, at langt hovedparten af de svende, som har A-certifikat, er ansat i disse i alt ca. 120 virksomheder. De øvrige VVSvirksomheder, hvor typisk mesteren har et A-certifikat, er normalt ikke villige til at ofre tid og penge på at indføre kvalitetsstyring, fordi de enten ingen omsætning har eller kun har en ubetydelig omsætning fra gasfyrservice. 49. Antages det, at de VVS-virksomheder, der har aftaler med DONG gennemsnitligt har lige så mange ansatte med A- certifikat som de øvrige VVS-virksomheder, der lovligt må udbyde gasservice, vil de VVS-virksomheder der pt. har aftale med DONG have en samlet markedsandel på over 30 pct Beregningerne af DONG s markedsandel er behæftet med en del usikkerhed. Der er ikke taget højde for især to forhold. For det første har de virksomheder DONG har aftaler med, formentlig betydeligt flere ansatte med A-certifikat end de øvrige godkendte VVS-virksomheder i Sydjylland. Hvis der blev taget højde herfor, vil DONG s markedsandel blive større. For det andet er der ikke taget højde for, at et mindre antal svende med A-certifikat i dag arbejder på virksomheder, der ikke længere udfører med gasfyrservice. Denne korrektion vil gå i modsat retning. 13 Det vurderes, at en korrektion for de to forhold næppe vil ændre mærkbart på beregningen af DONG s markedsandel, så alt i alt må DONG s markedsandel trods denne usikkerhed vurderes at være over 30%. 51. Aftalen skal derfor vurderes efter bestemmelserne i konkurrencelovens DONG er ikke enig i opgørelsen af markedsandel. DONG anfører, at markedsandelen ikke kan udregnes ved at dividere antallet af personer med A-certifikat i de virksomheder, som DONG samarbejder med, med det totale antal personer med A- certifikat i Sydjylland. DONG finder i stedet, at markedsandelen i Sydjylland skal beregnes som de.virksomheder, DONG har aftale med, i forhold til de i alt 300 virksomheder med A-certifikat. DONG s markedsandel er derfor under pct. Det er betydeligt under 30 pct., og DONG er derfor ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. DONG anfører i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er sådan, at de VVS-virksomheder har indgået samarbejdsaftaler om gasfyrservice har flere ansatte med A-certifikat, DONG samarbejder med flere VVS-virksomheder der kun har en mester eller svend med A-certifikat. 53. Konkurrencestyrelsen må afvise DONG s beregning. Som nævnt i pkt må alene mestre og svende med A-certifikat lovligt udføre gasfyrservice. Markedsdefinitionen i pkt. 46 omfatter derfor virksomheder, der har mestre og svende med A- certifikat. I beregningen af DONG s markedsandel i Sydjylland indgår samtlige virksomheder, der har mestre med A-certifikat. Endvidere forudsættes det, at alle svende med A-certifikat arbejder i virksomheder der lovligt må arbejde med gasfyrservice, fordi de har implementeret et godkendt kvalitetsstyringsystem. Ved at bygge på antallet af mestre og svende får man et tal, der tilnærmet svarer til de pågældende virksomheders omsætning inden for gasfyrservice. Styrelsen har ikke lagt skjul på at beregningen er noget usikker, som følge af manglen på mere præcise opgørelser, men at disse usikkerheder trækker både op og ned, og sandsynligvis som nævnt ovenfor, må DONG s markedsandel ligge noget over 30 pct. Beregningen indebærer, at der i VVS-virksomheder med et godkendt kvalitetsstyringssystem findes i gennemsnit ca. 3 svende med A-certifikat. Dette tal kan dække over en betydelig spredning, således evt. helt ned til 1 person med A-certifikat. 54. Der findes i Sydjylland ca private husstande med naturgasfyr, hvoraf DONG har indgået aftaler ca.. private hustande. DONG har dermed over 70 pct. af abonnementskunderne svarende til mere end 50 pct. af samtlige naturgasinstallationer i regionen. DONG s markedsstilling på gasfyrservice styrkes eller fastholdes desuden i kraft af monopolstillingen på gasleverancer og det indgående kendskab til kunderne, der følger heraf 14.

7 55. Det forhold at DONG lige forud for liberaliseringen af gasmarkedet gennemtvinger en ny eksklusiv samhandelsaftale med VVS-installatørerne samtidig med at naturgaskunderne kontraktligt er bundet i op til 3 år, har en indelåsende effekt. Det kan gøre det vanskeligt for nye energiselskaber, der fra 1. januar 2004 får mulighed for at sælge naturgas, at trænge ind på markedet. 15 Endvidere vil en VVS-virksomhed, der er underleverandør til DONG, men som er utilfreds med DONG s nye aftale, reelt have begrænsede muligheder for i praksis at udbudssubstituere tilbage til almindelige VVS-ydelser. Det ses ved at analysere de muligheder en sådan virksomhed har: Hvis installatøren har underskrevet den nye aftale med DONG: VVS-installatøren kan prøve at få flere egne gasservicekunder. Muligheden begrænses meget væsentligt af en bestemmelse i DONG s aftale, der kun tillader installatøren at beholde hver 20. nye kunde for sig selv. VVS-installatøren ville måske gerne satse på også at blive underleverandør til de energiselskaber, der ventes på markedet, men afskæres fra dette på grund af eksklusivbestemmelsen i DONG s aftale. Hvis installatøren helt ønsker at fravælge DONG: VVS-installatøren kan søge at oparbejde sin forretning med egne gasservicekunder. Mulighederne begrænses her af, at hovedparten af abonnementskunderne i Sydjylland er bundet til DONG gennem flerårige serviceaftaler. VVS-installatøren kunne blive underleverandør til andre energiselskaber, der udbød gasservice. Der findes pt. i Sydjylland kun det netop oprettede Gazelle Service. Der kan evt. komme flere udbydere i forbindelse med liberaliseringen af gasmarkedet fra 1. januar Konkurrenters muligheder i Sydjylland vil være begrænset af, at et stort antal abonnementskunder er bundet til DONG og af DONG s generelt stærke stilling på markedet. 56. I lyset af de ringe alternative muligheder som nævnt ovenfor, kunne mange VVS-installatører tænkes at ville overveje at omlægge virksomheden fra gasfyrservice til almindelig VVS-virksomhed. Der er ingen større tekniske barrierer for en sådan udbudssubstitution, men det vil i praksis være urealistisk, at et større antal installatører skulle kunne finde opgaver og tilstrækkelige indtjeningsmuligheder på dette marked, der allerede er velforsynet med andre VVS-virksomheder. 57. DONG anfører i sit høringssvar, at man ikke enig heri. Den overvejende del af danske VVS-firmaer udfører en række VVSydelser, herunder servicering af gasfyr. Det er kun de færreste VVS-firmaer, der udelukkende eller i overvejende grad har sin omsætning fra gasfyrservice. DONGs egne beregninger viser i øvrigt, at serviceeftersyn af gasfyr kun udgør under 2 pct. af omsætningen på VVS-markedet. 58. Eksklusivbestemmelserne i art. 9 i DONG s nye samarbejdsaftale medvirker således i høj grad til at befæste og styrke DONG s stilling. Nedenfor vurderes de enkelte bestemmelser i art Bestemmelserne i 1. dot i art. 9 forbyder installatøren at yde service i samarbejde med andre gasselskaber end DONG. Bestemmelsen udelukker installatørerne fra at være underleverandører til andre konkurrerende energiselskaber. Bestemmelsen må vurderes at have betydelige konkurrencebegrænsende virkninger jf. pkt. 204 i Kommissionens Retningslinier for vertikale begrænsninger : Den vigtigste konkurrencemæssige risiko ved eksklusiv levering er afskærmningen for andre købere () Hvis en virksomhed indtager en dominerende stilling på det efterfølgende marked, kan enhver forpligtelse til kun eller hovedsagelig at levere produkterne til den dominerende køber let have betydelige konkurrencebegrænsende virkninger. DONG anfører i sit høringssvar, at det citerede afsnit ikke er relevant for bedømmelsen af nævnte aftalebestemmelse, idet DONG ikke er dominerende på det efterfølgende marked. 60. Bestemmelsen i 2. dot forbyder installatøren at markedsføre andre gasselskaber end DONG 16, og i 3. dot er bestemt, at installatøren kun må betjene DONG s kunder og egne kunder. De to bestemmelser er en udbygning i forhold til bestemmelsen i 1. dot, de udelukker installatørerne fra at arbejde for andre gasselskaber end DONG og er dermed stærkt konkurrencebegrænsende. DONG mener, at der er tale om en naturlig konkurrencebegrænsning, der følger af samarbejdsforholdets natur. 61. Bestemmelsen i 5. dot indeholder en stærk begrænsning af installatørens mulighed for at have egen kundekreds af gasfyrservicekunder og er også konkurrencebegrænsende. Ved at installatøren kun kan få 5 pct. af tilgangen af nye gasfyrservicekunder som egne kunder, vil virksomhedens kundeportefølje reelt udhules med tiden i forbindelse med at kunderne skifter bolig.

8 62. Af kommissionens meddelelse om bedømmelse af underleverandøraftaler fremgår, at klausuler om kun at udføre ydelser for ordregivers regning kan berøve underleverandøren mulighed for at udvikle en uafhængig økonomisk aktivitet på de områder, som aftalen vedrører. De kan dog falde uden for forbuddet i artikel 81 i en række tilfælde, der nævnes Det særlige i denne sag er, at det er installatøren der har kontakten til DONG s kunder, og at DONG som følge heraf risikerer et tab af kunder til underleverandøren. I forhold til nye kunder, der ikke tidligere har været kunder hos DONG, gør DONG gældende, at selskabet har afholdt betydelige markedsføringsomkostninger og i informationsmaterialet til villakunderne opgiver installatørernes adresse og telefonnumre. Mange henvendelser som reaktion på DONG s markedsføring vil derfor gå til installatørerne. 64. En del af henvendelserne må dog formodes at gå direkte til DONG, idet DONG i informationsmaterialet til villakunderne har vedlagt et brevkort, der sendes direkte til DONG. Det kan oplyses, at en ny samarbejdsaftale vedr. gasfyrservice som et selskab etableret af Naturgas Fyn og Statoil tilbyder VVS-virksomhederne, ikke indeholder begrænsninger af installatørens muligheder for at erhverve egne servicekunder. DONG s tidligere samarbejdsaftale indeholdt i øvrigt heller ikke en sådan begrænsning. 65. Det må derfor konkluderes vedrørende 5. dot, at aftalens begrænsning af installatørernes muligheder for at oparbejde/bevare egen kundekreds er unødigt restriktiv, men at en vis begrænsning vil være acceptabel. DONG mener, at denne udlægning af klausulen er for vidtrækkende, jf. det tidligere anførte herom. 66. Ved ændring af bestemmelserne i art. 9 burde en række andre artikler (art. 1, 3, 7 og 8) i DONG s nye samarbejdsaftale for en tydeligheds skyld konsekvensrettes. I alt fald må disse bestemmelser fortolkes således, at installatøren ikke reelt hindres i at udføre gasfyrservice for andre eller for egne kunder, og installatøren må ikke under sådant arbejde have pligter over for DONG. 67. DS har desuden peget på, at specielt kravene i aftalens art. 7 og 8 om at VVS-virksomhederne skal anvende DONG s logo på deres servicevogne og på montørernes arbejdsbeklædning vil begrænse virksomhedernes muligheder for at betjene deres egne kunder og i realiteten ophæve virksomhedernes identitet som selvstændig erhvervsdrivende. Styrelsen skønner dog ikke, at bestemmelserne er så restriktive at det kan begrunde indgreb efter konkurrenceloven. 68. DONG er generelt ikke enig i den i punkterne anførte vurdering af samarbejdsaftalen. DONG er fortsat af den opfattelse, at de konkurrencebegrænsninger, som samarbejdsaftalen måtte indeholde, er tilladte begrænsninger omfattet gruppefritagelsen for vertikale aftaler og, at DONG har en markedsandel på langt under 30%. Da DONG imidlertid har tilbudt at fjerne/ændre disse bestemmelser på en række punkter, vil selskabet ikke kommentere disse yderligere. KONKURRENCELOVENS Aftalen er ikke anmeldt og der er således ikke søgt om fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. 70. Det bemærkes, at næppe nogen af de 4 betingelser i konkurrencelovens 8 for at opnå fritagelse være opfyldt. Der kan således ikke påberåbes objektivt begrundede effektivitetsfordele ved eksklusiviteten, og skulle der være mindre fordele vil de højst sandsynligt ikke komme forbrugerne til gode på grund af konkurrenceforholdene. Aftalen bestemmelser går ud over det nødvendige for at opnå anerkendelsesværdige formål; f.eks. har DONG anført at man ønsker sikring imod hvad der grænser til illoyal optræden fra VVS-virksomhedernes side, og har derfor begrænset deres ret til at erhverve nye egne kunder meget betydeligt. Dette middel må styrelsen vurdere er ganske uproportionalt i forhold til det i og for sig anerkendelsesværdige formål og indebærer en betydelig unødvendig konkurrencebegrænsning. Endelig udelukkes konkurrencen på området i betydelig grad af aftalen. FORSLAG FRA DONG TIL ÆNDRINGER I AFTALEN 71. DONG har meddelt styrelsen, at selvom selskabet ikke kan tiltræde visse aspekter af styrelsens analyse, vil selskabet gerne medvirke til at konkurrenceforholdene på området bliver så gode som muligt. 72. DONG forslår derfor, at sagen løses ved at aftalens art. 9 ændres på følgende punkter: 1. dot: bestemmelsen ophæves 2. dot: Efter DONG tilføjes: når installatørerne er i direkte kontakt med DONG s kunder

9 3. dot: Bestemmelsen ophæves 5. dot: ændres til: Installatøren må yde gasservice overfor egne servicekunder, der var aftalemæssigt knyttet til installatøren ved samarbejdsaftalens ikrafttræden og må optage nye egne servicekunder svarende til max 10% af den årlige samlede tilvækst af nye servicekunder. DONG skal have meddelelse om den samlede tilgang én gang årligt. Bestemmelsen i 5. dot betyder, at installatøren ved en tilgang af 10 nye abonnementskunder får lov til at beholde 1 selv. KONKLUSION 73. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6 - idet der dog er en vis usikkerhed omkring aftalens nøjagtige markedsandele og kan have uheldige virkninger på konkurrencen. DONG s forslag vil fjerne de væsentligste af disse virkninger og aftalen vurderes herefter ikke at indeholde bestemmelser, der vil være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk DONG har overtaget to regionale selskaber der har monopol på levering af naturgas til kunder til i hhv. de tre sydjyske amter (Naturgas Syd) og Sjælland uden for HT-området (Naturgas Sjælland). 2 Serviceordningen administreres af Gazelle Service A/S der ejes af Naturgas Fyn og Statoil i fællesskab. Opsigelsesreglerne fremgår af den nye serviceaftale som parterne har indgået juli Det antages at svendens løn er 150 kr. i timen og at tilskuddet svarer til 70 kr. Lønudgiften til svenden er 80 x 185 = kr. Deltagerbetalingen udgør 40 kr. pr. dag i 25 dage, i alt kr., selve beviset koster 400 kr. 4 Tal fra Danmarks Statistik. 5 Baggrunden for regnestykket er følgende. Der er i Sydjylland 437 mestre, 70 pct. af mestrene har A-certifikat svarende til ca Hertil skal lægges svendene, der er gennemsnitligt 4 ansatte pr. virksomhed svarende til i alt 1750 svende. 22 pct. af svendene eller 385 personer, har A-certifikat. I alt har 685 personer A-certifikat i Sydjylland. 6 DONG har henvist til, at erhvervelse af A-certifikat fremover vil indgå komme til at indgå i den nye lærlingeuddannelse på VVS-området. De første lærlinge under den nye uddannelse er startet i foråret 2003 og de vil først være færdiguddannede om 4 år. De nye regler vil derfor tidligst få virkning fra og med Kvalitetsstyringssystemet har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 og i bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-11. Kravene til kvalitetsstyringssystemet fremgår af bekendtgørelse nr af 20. december Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde en beskrivelse af: Organisationsstrukturen samt den teknisk ansvarlige VVS-mesters ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af virksomhedens aktiviteter Virksomhedens arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på installationer med tydelig beskrivelse af evt. begrænsninger i arbejdsområdet Procedurer og instruktioner vedrørende alle former for aktiviteter, som virksomheden udfører Procedurer til sikrings af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser Kvalitetsdokumentation, herunder kontrol-, inspektions- og fejlrapporter, samt register over personalets kvalifikationer mv. Dokumentstyring, der sikrer identifikation af de gældende dokumenter Procedurer for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger og Procedure for efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet. Systemet skal som minimum opbygges af følgende dokumenter:

10 1) Virksomhedens forretningsgrundlag, organisationsforhold og kvalitetsstyringssystem, herunder præcisering af den teknisk ansvarliges ansvar og beføjelser samt procedure for løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets funktion 2) Procedure for kvalitetsstyring af arbejdet, rettet mod den teknisk ansvarlige 3) Instrukser for arbejdets udførelse, rette til montørerne og udformet med referencer til specifikke myndighedsbestemmelser på de tekniske områder 9 Til grund for oplysningen lå en forespørgsel fra DGP til samtlige autoriserede VVS-virksomheder omkring årsskiftet 1999/2000. Hensigten med undersøgelsen var bl.a. at få et bedre datagrundlag i forbindelse med den lovændring der bl.a. førte til indførelsen af kravet til virksomhederne om at etablere et kvalitetsstyringssystem. 10 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret 97/C 372/03 11 Antallet formodes at stige jf. det forhold, at DONG frem til 30. juni 2003 havde aftaler med... VVS-virksomheder. 12 Beregningen er følgende. DONG har aftaler med. VVS-virksomheder, med gennemsnitligt 3 ansatte med A-certifikat. Regnes mesteren med giver det i alt.. personer med A-certifikat. Totalt findes i Sydjylland 685 personer med A-certifikat. DONG s markedsandel bliver hermed over 30 pct. 13 Der er ikke korrigeret for de to forhold fordi der ikke findes mere eksakte oplysninger herom. 14 DONG kan med sit indgående kendskab til naturgaskunderne målrette sin markedsføring mod de relevante kunder. Eventuelle kommende konkurrenter kan derimod kun markedsføre sig generelt gennem annoncering i dagblade og andre medier. DONG anfører hertil, at andre har samme markedsføringsmuligheder, idet man via offentligt tilgængelige kilder, herunder planer for tilslutningspligt, har mulighed for at skaffe sig oplysning om potentielle kunder. 15 DONG mener ikke, at markedsåbningen er relevant for bedømmelsen af aftalen, idet konkurrencen på VVS-markedet er fri og dermed ikke er undergivet begrænsninger knyttet til markedsåbningen. 16 Bestemmelsen afskærer efter sin ordlyd også installatøren fra at markedsføre gassalg fra andre energiselskaber, hvilket er en anden ydelse (hvor DONG pt. har monopol) end gasfyrservice, som aftalen ellers vedrører. Det kan nævnes, at det netop etablerede gasselskab Gazelle Service A/S planlægger markedsføring af sit gassalg via installatører. Bestemmelsen i DONG s aftale er også af denne grund problematisk. 17 Jf. Kommissionens meddelelse af om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85, stk. 1 artikel 2. Det anføres i art. 2, at efter Kommissionens opfattelse omfatter forbudet i artikel 85 (nu art. 81) ikke klausuler, hvorefter viden, materiel eller udstyr, som hidrører fra ordregiveren, ikke må anvendes til andre formål end aftalens opfyldelse og ikke må stilles til tredjemands disposition, eller klausuler, hvorefter de ydelser, der fremkommer ved anvendelse af sådan viden eller materiel eller udstyr, kun må leveres til ordregiveren eller udføres for dennes regning hvis denne viden eller dette materiel og udstyr er nødvendigt for at sætte underleverandøren i stand til på rimelige vilkår at fremstille produkterne, levere tjenesteydelserne eller udføre arbejderne efter ordregiverens anvisninger. Under disse omstændigheder udfører underleverandøren en produktion, for hvilken han ikke fremstår som uafhængig leverandør på markedet. Dette er sædvanligvis tilfældet, når opfyldelsen af underleveranceaftalen gør det nødvendigt for underleverandøren at benytte: industrielle ejendomsrettigheder (...) eller know-how der tilhører ordregiveren (...) eller undersøgelser, planer mv. som er udarbejdet af ordregiveren eller værktøj mv. som er specielle for ordregiveren der (...) gør det muligt at fremstille et produkt der med hensyn til form, funktion eller sammensætning afviger fra andre produkter, der fremstilles eller leveres på markedet. Derimod er de nævnte klausuler ikke rimeligt begrundede, hvis underleverandøren selv råder over eller (...) kan skaffe sig adgang til den viden og det materiel og udstyr, der er nødvendigt til at frembringe produkterne, tjenesteydelserne eller arbejderne. Dette er normalt tilfældet, når ordregiveren indskrænker sig til at give ham generelle oplysninger, der kun tjener

11 til at beskrive ordren. Under disse omstændigheder kan sådanne begrænsninger berøve underleverandøren mulighed for at udvikle en uafhængig økonomisk aktivitet på de områder, som aftalen vedrører.

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere