Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Osted menighedsråds møder 2015"

Transkript

1 Referater af Osted menighedsråds møder 2015

2 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB Alan Bohn, BLL Børge Lundskov Larsen, FDJ Frank Damgaard, EB Erik Bidstrup, ABJ Allan Baunehøj Jensen, HBJ Hjarne Bjergager Jensen, Valgmenighedens repræsentant BM Benny Maibom, Regnskabsfører HK Hanne Knörr, Medarbejderrepræsentant Camilla Donovan. 1. Velkomst. Da der deltog en repræsentant fra valgmenigheden blev det besluttet at starte med punkt 6 og orientering fra valgmenigheds repræsentanten under punkt 9. Dagsordenen blev herefter godkendt, og referatet fra sidste møde blev ligeledes godkendt. 6. Afregning valgmenigheden. Vedtægt / notat fra november 1995 mellem Osted og Allerslev menighedsråd og valgmenigheden henvisende til aftaler fra hhv 1981 og 1984 fsv. Osted kirke og 1990 fsv. Allerslev Kirke var modtaget d.d. fra Valgmenigheden. Da aftalerne er ca. 30 år gamle ønsker Osted Menighedsråd, at disse tages op til revision. Dette var BM enig i kunne være en god idè, og han opfordrede til at Allerslev ligeledes blev taget med i denne revisionsopgave. Der vil blive nedsat et udvalg fra menighedsrådet til at se på denne opgave, og der vil i løbet af foråret blive indkaldt til samlet møde med valgmenigheden. 9. Orienteringer og meddelelser. Repræsentant for valgmenigheden BM. Valgmenigheden synes der er et godt samarbejde mellem Osted - og Allerslev menighedsråd, friskolen og valgmenigheden om specielt de fælles arrangementer. Herefter forlod Benny Maibom mødet. 2. Genoptagelse af samtaler om menighedens liv og vækst. TDJ mente, at det handler om forventningsafstemning mellem menighedsrådet og præsten, opbakning om sogne livet og præstens arbejde. For at komme videre i hæftet gennemlæses afsnit 3 og 4 til næste møde, således disse kan drøftes. Aktivitetsudvalget ønsker tillige emnet: Hvad skal vi bruge sogneanalysen til - optaget som særskilt punkt til næste møde. Aktivitetsudvalget holder møde d. 22/ sammen med Allerslev. 3. Økonomi. Foreløbig årsrapport for 2014 blev gennemgået, men der mangler enkelte periodiseringer, før det endelige resultat foreligger. Det forventes at endelig årsrapport er klar til godkendelse ved næste møde. Til næste møde skal alle udvalg komme med budget ønsker for Etablering af ekstra bank konto i andet pengeinstitut blev drøftet. Man afventer til næste møde. Prohiberet konto ønskes opgjort og overført til driftskonto. HK tager kontakt til provstiet i den anledning. 4. Gravermedhjælper. Ansættelse af ny gravermedhjælper på fuldtid som timelønnet. HBJ tager initiativ til udfærdigelse af stillingsannonce, der indrykkes i Lokalavisen Lejre, Dagbladet og midtsjællands Folkeblad, ligesom annoncen lægges op på hjemmesiden. Der sendes endvidere en forespørgsel til jobcenteret. 5. Henriettes oplæg. Samarbejde med dagplejerne i Osted Sogn m.m. Godt med initiativ til ny måde at få gang i brugen af kirken. Torsten kontakter Henriette med henblik på planlægning af aktiviteterne for dagplejemødrene og deres børn. Torsten vil gennem løbende evaluering med Henriette finde ud af, om det er et samarbejde der skal fortsætte, ligesom de sammen skal finde ud af, om der kan være andre muligheder for samarbejde omkring de yngre mulige kirkegængere. 6. Afregning valgmenigheden. Se starten af referatet. Side 1 af 3

3 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden 7. Indkaldelse til møder. HBJ sørger for - i samarbejde med formanden for Allerslev Menighedsråd - snarligt at indkalde til fællesmøde med Allerslev. Præstegårdsudvalget og Kirke-og Kirkegårdsudvalget: FDJ/BLL indkalder snarest til møder i disse udvalg, der afholdes samme dag. Fsv. gennemgang af præstegård inddrages Allerslev menighedsråd. ABJ vil deltage og sørge for, at der bliver taget referat. Alle i menighedsrådet er velkomne til at deltage, såfremt de måtte ønske det. 8. Datoer for fremtidige menighedsrådsmøder Onsdag den. 11 marts - onsdag den. 6 maj - onsdag den. 1 juli - onsdag den. 2 september - onsdag den. 4 november og onsdag den. 2 december. 9. Orienteringer og meddelelser. Præsten. Ønsker undersøgt mulighed for indlæggelse af internetadgang i Stalden - denne undersøgelse iværksættes af TDJ. Opfordring til indførelse af "kirke-kaffe" i våbenhuset efter kirkegangen. Dette syntes alle var en god idè. Menighedsrådsformanden. Raskmeldte sig pr. d.d. Takkede TDJ for arrangementet med champagne i våbenhuset efter gudstjenesten Nytårsaften. Kontaktpersonen/ næstformanden. Takkede formanden for raskmeldingen ellers ingen meddelelser. Kirkeværgen. Satser på snarest at få styr på Vedtægten for Osted Kirke. Har fundet en mappe vedrørende de fredede gravsteder på kirkegården. Kasserer. Spurgte til fastelavnsarrangement i samarbejde med Idrætsforeningen, idet der jo var lidt kollision sidste år mht. prædiken og tøndeslagningen. Aktivitetsudvalget er i dialog med idrætsforeningen og prædiken afkortes. Forslag til at Birgitte Borby sættes i gang med at få etableret et brugbart arkiv. Dette blev bifaldet af et enigt råd og Erik arbejder videre med det. Forslag til nedlæggelse af telefax-nummer, da præsten tilsyneladende ikke benytter telefax mere. HK kontakter TDC angående dette. Regnskabsfører. Ingen yderligere bemærkninger. Formand præstegårdsudvalget. Vi skal være opmærksomme på de forskellige målere, (hovedmålere og bimålere) samt aflæsning af disse, således bla. EL udgifter fordeles korrekt. Formand kirke og kirkegårdsudvalget. Der er ved at blive indhentet tilbud på beskæring af træerne på kirkegården, således at man kan komme i gang med beskæring af træerne så der ikke risikeres, at nogen kommer til skade i stormvejr ved nedfaldne grene. Er opmærksomme på, at provstiet skal kontaktes inden igangsætning. Snak om hvem der skal vedligeholde kirke stien - er det kommunen eller kirken? Aktivitetsudvalget. Møde afholdes d. 22/ hvor man snakker om kirkekaffe (jvf. tidligere) og der laves en plan for hvem der står for dette. Der skal også tales om alternative tidspunkter for gudstjenesterne. Musikudvalget holdte møde fredag d. 9/ og der er nu styr på de større arrangementer i Der sendes en liste til Hanne, der vil forsøge at lave en lille folder, der kan ligge i våbenhuset. Denne folder kan løbende revideres. Kandava udvalget. Formanden for udvalget - Finn Krog, Allerslev menighedsråd - er blevet bedt om at indkalde til møde i udvalget. Hus udvalget Stalden. Der indkaldes snarest til møde. Lis oplyser at hun sammen med Henriette har gjort hovedrent hvilket bla har betydet, at der nu er styr på antallet af tallerkner mm. Side 2 af 3

4 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden Medarbejderrepræsentant. Graveren har været på et kursus, som hun var meget glad for - opfordrede til at kontaktpersonen sørgede for at udfylde og underskrive alle relevante papirer i god tid for næste kursus. Henrik spillede trompet i kirketårnet i forbindelse med gudstjenesten juleaften, det lød rigtig godt, men omstændighederne taget i betragtning, gør han nok mere gavn i kirken sammen med organisten. Det har fungeret meget fin med hensyn til at få tilladelse til at kalde ekstra musikere ind Repræsentant for Valgmenigheden. Se først i referatet. 10. Eventuelt. Forslag til næste dagsorden: stillingtagen til udarbejdet plan for kirkekaffe og alternative tider til afholdelse af gudstjenester (jvf. tidligere). Endvidere forslag om mulighed for at bruge MobilePay i forbindelse med kirkeindsamlinger og til næste møde tages op, hvilke projekter menighedsrådet ønsker der indsamles til. På budget 2016 ønskes søgt om midler til brug for at få undersøgt muligheden med skitseforslag til nyt graverkontor med "maskin-stald". 11. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den 11 marts kl Vært Børge L Larsen. Referent Hanne Clemmensen Knörr Referatet godkendt: Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donova Side 3 af 3

5 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. Vært: Til stede: Børge Lundskov Larsen. Hjarne B. Jensen (HBJ), Erik Bidstrup (EB), Frank D. Jørgensen (FDJ), Børge Lundskov (BL), Camilla Donnovan (CD) og Hanne Clemmensen Knörr (HK) Afbud fra: Torsten Dam-Jensen (TDJ), Allan B. Jensen (ABJ) og Alan Bohn (AB). Der var ikke mødt nogen fra valgmenigheden 1 Velkomst. Dagsorden blev godkendt - med tilføjelse af: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Herefter blev dagsordenen godkendt. Referatet fra sidste møde blev gennemgået af HBJ - og herefter godkendt. 2 Samtaler om menighedens liv og vækst. Udsættes til næste møde, grundet flere medlemmers afbud. 3 Økonomi. Årsregnskabet for 2014 blev forelagt og minutiøst gennemgået hvorefter regnskabet - med bundteksten: Osted Sogns Menighedsråd, cvr , Regnskab 2014, Udkast. Udskrevet d :26 - blev godkendt. Prohiberet konto: Prohiberingen er ved brev fra Provstiudvalget ophævet under forudsætning af, at den bruges til til bevilgede formål. 4 Budget Budget ønsker: Omlægning af bevilligede penge til varmepumpe bruges til nyt gasfyr præstegården. Renovering af våbenhuset. Beskæring og fældning af store træer på kirkegården - i det omfang at det på budget 2014 bevilgede beløb ikk er dækkende. Renovering af stendiger efter rotteangreb. Nyt tag på graverbygningen. Beløb til udfærdigelse af skitseforslag til ny materielgård og graverkontor. 5 Gravermedhjælper. Gravermedhjælper Jens Graversen startede tirsdag den. 24 februar. 6 Afregning valgmenigheden. Udvalget arbejder på sagen, og vil kontakte Allerslev. Afventer udkast fra provstiet - Hanne sender forespørgsel til provstiet og spørger hvordan det går med deres udkast. 7 Kirke og Kirkegård. Der er indhentet 2 tilbud på beskæring af de store træer på kirkegården. Provstiet har bevilliget igangsætningen. Kirkegårdsudvalget sørger for igangsætning af projektet i foråret. Der er nu kommet ekstra tilbud på energibesparende elforbruget i Kirken m.m. HBJ spørger lidt mere ind til tilbudsgiverne, da man vil være er helt sikre på, at det er samme produkter der er givet tilbud på. Når dette er klarlagt anmodes provstiet om tilladelse til igangsætning for provstiets regning. Der er skrevet ny kontrakt frem til 2020 for forpagtning af kirke jorden. Ny forpagtnings afgift er aftalt til kr /år. Side 1 af 3

6 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. 8 Skærtorsdag. Efter gudstjenesten kl fællesspisning i Stalden. HBJ tager kontakt til Lis for at høre om hun i lighed med tidligere år vil stå for arrangementet. HJB og BL sørger begge for at stege en lammekølle hver - og HBJ kontakter ABJ og AB om de i lighed med sidste år begge vil stege en kølle. 9 Rettelse for datoer vedr. menighedsrådsmøder. Husk onsdag den. 8 juli er rettet til onsdag den. 1 juli jvf. referatet fra sidste møde. 10 Henriettes oplæg. Godkendt på sidste møde, Henriette er i gang med planlægning, første musikalske legestue bliver mandag d. 16/3. Henriette anmodes om snarest at fremlægge et budget i forbindelse med disse legestuer. Bla. med hensyn til indkøb af tæpper til kirken. HBJ kontakter Henriette i den forbindelse. Menighedsrådet giver formand og kasserer prokura til godkendelse. 11 Indkaldelse til møder. Fællesmøde med Allerslev HBJ kar kontaktet formand fra Allerslev - men mangler at få svar. Præstegårdsudvalget - der indkaldes snarest til syns møde. Kirke og Kirkegårdsudvalget - der indkaldes snarest til syns møde. 12 Orienteringer og meddelelser. Præsten - konfirmander Roskilde Domkirke - udsættes til næste møde - pga. afbud. Menighedsrådsformand - Der var indsamling til folkekirkens nødhjælp søndag den 8. marts, 7 personer havde meldt sig - og der blev indsamlet ca kr. Hvordan får vi flere til at deltage i indsamlingen? Der afholdes formandsmøde d. 12 marts, bla. med henblik på budget Kontaktpersonen og Næstformand - ingen meddelelser pga. afbud. Kasser - Da præstesekretæren pt. er syg er projekt Arkiv udskudt - Erik tager fat i Birgitte, når hun kommer retur. Regnskabsfører - Ingen meddelelser. Formand præstegårdsudvalget - Muse sikringen i præstegården er en succes. Formand kirke og kirkegårdsudvalget - Der er ikke umiddelbart opbakning om kirkekaffe efter gudstjenester lige pt. Tages op løbende. Rottesikringen i stendigerne følges op. Aktivitetsudvalget - Ingen meddelelser - afbud Kandava udvalget - Ingen meddelelser - afbud Hus udvalget Stalden - Der er nu etableret internet i Stalden. Medarbejderrepræsentant - Det er tid til medarbejdermøde. AB bør indkalde snarest og senest d. 31/ til møde i april. Der ønskes udsendt dagsorden samt at der tages referat fra mødet. Der er udarbejdet nyt skema for vikarer, men der mangler en rubrik til afkrydsning om det er vikar for kirkesanger eller organist. HK får tilføjet denne mulighed på skemaet. Camilla har fået bevilget et kursus i "Orgel-improvisation", det er hun meget taknemlig for og glæder sig. Kursusdagene ligger om mandagen, så det giver ingen udfordringer mht. vikardækning. Den nye folder med kirkens aktiviteter er fin. Repræsentant for Valgmenigheden - Ingen meddelelser - ej mødt. Side 2 af 3

7 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. 13 Graver. Har været på kursus i uge 10 - og flere andre kurser i januar og februar - så ikke flere kurser foreløbig. Kursusforespørgsel vedrørende kursus fra Skovbo Data angående nyt system til optegnelse af kirkegården. Dette skubbes og tages op til vurdering senere. Ønske om indkøb af nye sten til urnegravstederne udsættes indtil videre. Graveren anmoder om at det indskærpes for valgmenigheds præsten, at salmer for kommende gudstjeneste og oplysninger om kommende uges aktiviteter i kirken, afleveres til graveren på graverkontoret senest fredage kl. 12. Menighedsrådet vil henstille til valgmenighedspræsten at sørge for at dette sker. HBJ er i kontakt med Laura om dette. Valgmenighedens bestyrelse anmodes om at bakke op om dette ønske fra graveren. 14 Eventuelt. Forslag til fremtidige dagsordener forsøges udarbejdet. 15 Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den. 6 maj kl værter er Erik og Hanne. Referatet godkendt: Referent: Hanne C. Knörr Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Camilla Donovan Side 3 af 3

8 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. Værter: Hanne og Erik. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen. AB Alan Bohn. BLL Børge Lundskov Larsen, FDJ Frank Damgaard. EB Erik Bidstrup. ABJ Allan Baunehøj Jensen. HBJ Hjarne Bjergager Jensen. Medarbejderrepræsentant Camilla Donovan. Regnskabsfører HK Hanne Knörr. 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og menighedsrådet godkendte dagsordenen med tilføjelsen: Hvad samles der ind til i kollekt-bøssen under pkt. 3 økonomi. 2. Samtaler om menighedens liv og vækst. Det blev besluttet, at den udleverede bog om menighedens liv og vækst skal gennemlæses af menighedsrådsmedlemmerne selv, og man kan så vælge at tage punkter/emner op ad hoc. I stedet blev det besluttet, at sognepræsten på hvert menighedsrådsmøde orienterer menighedsrådet om planlagte begivenheder frem til næste menighedsrådsmøde - og også orienterer om de begivenheder der har fundet sted siden sidste menighedsrådsmøde. På denne måde kan menighedsrådet følge med i sognets begivenheder i kirkens regi. Præsten foreslog, at dagsordenen til menighedsrådsmøderne blev lagt i våbenhuset søndagen før mødets afholdelse. Formanden vil bede graveren printe et antal dagsordener og lægge disse i våbenhuset fremadrettet. 3. Økonomi Kvartalsrapporten for 1. kvartal blev gennemgået af kassereren. Det blev besluttet at kollektindsamlingerne skal gå til: 1) Folkekirkens nødhjælp, 2) KFUM & K og 3) Kandava. 4. Budget for Der fremsendes anmodning til provstiet om tilladelse til at installere et gasfyr i præsteboligen frem for varmepumpe. Formanden sørger for dette i samarbejde med formanden for præstegårdsudvalget. Foreløbigt budget for 2016 blev godkendt. Der mangler blot beslutning om ansøgning af anlægsbevillinger. HBJ og HK sætter sig sammen inden udgangen af maj og får lavet anlægsansøgningerne. Det blev besluttet at søge om penge til renovering af stendiget (rep. efter rotteangreb), tag på graverbygning og renovering af graverkontoret, penge til arkitekt så der kan udarbejdes tegninger til ny materiel bygning, renovering af våbenhus fjernelse og rod fræsning af 2 stk. rådne træer på kirkegården. Der foreligger tilbud på de fleste af anlægsønskerne. Ifm. evt. ny materielgård, skal man være opmærksom på evt. fredningsbestemmelser. 5. Personale. Der har været afholdt personalemøde i Stalden torsdag den. 30 april kl Det var et godt og effektivt møde. Ferieplan ligger næsten klar. Birgitte Borby er raskmeldt pr. 30/ men er i indeværende uge til årsmøde i kordegneforeningen sammen med Antvorskov Kirke. Hun starter hos Torsten d. 12/ Gravermedhjælpervikar Carsten de Thurah forventes ansat som gravermedhjælper pr. 1/ Afregning valgmenigheden. HBJ og HK laver et oplæg til en nutidig afregning, som skal fremlægges på et fællesmøde mellem Allerslev Menighedsråd, Valgmenigheden og Osted Menighedsråd. Side 1 af 3

9 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. 7. Kirke og Kirkegården. Der er beskåret store træer, og budgettet blev overholdt. Ny kontrakt for forpagtning af kirkens jorden, skal godkendes af provstiet. Provstiet har modtaget kopi af indgået kontrakt. HBJ har haft kontakt med entreprenør Grøn for en afslutning af arbejdet. Grøn vil sørge for snarest at få afsluttet kloakarbejdet. 8. Skærtorsdag. Der var igen i år stor tilslutning til gudstjenesten og fællesspisning, der kom flere end de ca. 50 personer der havde tilmeldt sig. Stor tak til Lis og stegeholdene. 9. Henriettes budget. Henriettes lille budget for kirke-sang med dagplejemødrene i Osted og deres børn er fremsendt og godkendt. 10. Indkaldelse til møder. Fællesmøde med Allerslev menighedsråd aftalt til tirsdag den 16 juni 2015 og holdes i Stalden kl Forslag til dagsorden: Hjemmesiden, sogneanalysen, Kandva, vikardækning, kirkebladet, gudstjeneste tider, valgmenigheden og dens brug af kirkerne, menighedsrådsvalg Orienteringer og meddelelser. Præsten: TDJ forsøger at sammensætte et varieret program for konfirmanderne, fx. har der i år været besøg i Hvalsø Bio, hvor man så Exodus - om guder og konger. Det er vigtigt at mærke på konfirmanderne, hvad de er til, og hvad der interesserer dem, og derfor er der tilvalg og fravalg når årets konfirmandundervisning planlægges. Således henset til dette blev turen til Roskilde Domkirke med alle øvrige konfirmander fravalgt i år. TDJ har været på studietur med provstiets øvrige præster til Montenegro. Temaet for studiet var skyld og skam - tilgivelse og forsoning. Studiet bød bla. på et besøg på en meget smuk kloster ø. Præsten vil holde et foredrag med billeder om turen på et fredagstræf i foråret 2016, da der allerede er booket foredragsholdere for efteråret Næste fredagstræf er d. 22/5 med Dines Bogø i stalden. TDJ takkede Camilla for hendes indsats ifm. kirkevandringen. Menighedsrådsformand. HBJ orienterede fra menighedsrådsformands mødet, og efterlyste respons på mail udsendt d. 30/ hvor kun EB havde svaret. Kontaktperson og næstformand. AB der har været afholdt personalemøde og ferieplan er næsten klar. Mangler respons fra Allerslev vedrørende forslag til vikaremner/vikardækning. Kasser og regnskabsføreren EB - HK. HK efterlyste Birgittes ansættelseskontrakt - TDJ og AB henviste til Birgitte selv. Formand Præstegårdsudvalget. FDJ Der afholdes præstegårdssyn d. 29/ kl Formand Kirke og kirkegårdsudvalget. BLL. Der afholdes kirkegårdssyn d. 29/ kl Aktivitetsudvalget/ Kirkeværgen. ABJ Vores nye kirkegårds vedtægt er ved at være klar, der mangler nogle små justeringer. Vedtægten vil blive gennemgået med henblik på godkendelse på et fremtidigt menighedsrådsmøde. Omkring de fredede gravsteder, skal disse gennemgås med provstiet og Roskilde Museum. Størstedelen af de fredede gravsteder er valmenighedsmedlemmer - dette tages op på fremtidigt (før omtalt) møde med Allerslev og valgmenigheden. Der er møde i aktivitetsudvalget d. 28/ I løbet af efteråret forventes det, at alle arrangementer for 2016 planlægges. Kandava udvalget. Tages op på vores fællesmøde med Allerslev. Side 2 af 3

10 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. Hus udvalget for Stalden. Udlejning lægges tilbage til graverkontoret 1 maj 2015 stor tak til Torsten og kirkekontor for den periode de stod for udlejningen. Janni har fået overdraget alle dokumenter i den forbindelse. Man ønsker kunst på væggene, men udvalget vil gerne have indflydelse på hvilken kunst der hænges op. Medarbejderrepræsentant.CD. Det var et godt, kort og effektivt medarbejdermøde, der var blevet afholdt - afventer stadig et referat fra AB. Sangaften afholdes d. 3/6 - hvor alle er velkomne, temaet er Carl Nielsen i anledning af hans 150 års fødselsdag (d. 9/6). Ønske fremsat om nye højskolesangbøger. Repræsentant for valgmenigheden. OK. Ej mødt. Graver. JH. Menighedsrådet har modtaget en liste over ønsker på værktøj mm. Det blev bevilget at Janni må finde priser på hække klippere (til erstatning for dem der er blevet stjålet), kabel samt en stor trillebør. Kirkegårdsudvalget har prokura til at godkende. 12. Eventuelt. Forslag til punkter næste dagsorden: TDJ: Juniorkonfirmander. 13. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den. 1 juli 2015 kl vært bliver Alan Bohn. Referatet godkendt: Referent Hanne Knörr Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donovan Side 3 af 3

11 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Værter. Børge L Larsen og Hjarne B Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, BLL Børge Lundskov Larsen FDJ Frank Damgaard. EB Erik Bidstrup. ABJ Allan Baunehøj Jensen. HBJ Hjarne Bjergager Jensen. Medarbejderrepræsentant Camilla Donnovan. Regnskabsfører HK Hanne Knörr. Afbud fra Alan Bohn Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt Orientering fra sognepræsten Torsten Dam-Jensen. Høstfesten den. 6 september afholdes i samarbejde med Allerslev Menighedsråd, med præsentation af næste års konfirmander. Der startes med gudstjeneste og musik i kirken, herefter hygge med mad, drikke og konkurrencer i teltet i præstens have. Alle melder sig til Torsten, med hvad man kan hjælpe med. TDJ arbejder videre med hverdagsgudstjeneste - den sidste tirsdag i måneden kl. 19. Fg bliver d. 27.oktober i Munkehuset med besøg af borgmester Mette Touborg. Der satses på ved hver af disse gudstjenester, at have et indlæg med aktuelle emner fra hverdagen. Henriette har foreslået - i samarbejde med TDJ - en familie gudstjeneste for daglejemødrenes børns forældre. Der arbejdes videre med dette tiltag. TDJ holder ferie fra d. 27/7 til og med 23/ I denne periode afløser Marianne fra Rorup. Økonomi. Halvårsregnskabet (1/1-30/6-2015) blev gennemgået af HK og suppleret af EB. Der var ingen bemærkninger fra menighedsrådet til dette halvårsregnskab - udover, at det er svært at gennemskue regnskabet, pga. måden det er stillet op på med formål. Budget for Budget er afleveret d. 16/ til godkendelse i Lejre provsti. Kort gennemgang af anlægsbudgettet for Ingen bemærkninger i øvrigt. Referat fra sidste møde med godkendelse af budget 2016 blev underskrevet. Fællesmødet den. 16 juni mellem Osted - Allerslev. Fællesmødet blev afholdt tirsdag den 16. juni 2015 i Stalden. Det var et godt møde og ingen havde yderligere bemærkninger til referatet fra dette møde. Der er nedsat et arbejdsudvalg bestående af Kurt Bierbum og Erik Ravn Pedersen Allerslev samt Allan Baunehøj Jensen og Hjarne Bjergager Jensen Osted. Dette udvalg skal arbejde videre med beslutningerne fra mødet. Menighedsmøde for hele menigheden i Osted og Allerslev er fastsat til d. 10. september 2015 kl i Munkehuset. Udsat til afholdelse i foråret 2016 Personale. Carsten de Thurah er ansat som gravermedhjælper fra 1 juni Gravermedhjælperen Carsten de Thurah søger om barselsorlov i 14 dage fra ca. 9/7 til 26/ Dette blev bevilget. Vikarer til ferieafløsning. Vikardækningen er ikke fuldt afklaret endnu. Camilla sender vikarliste til HBJ der tager kontakt til Alan Bohn og Allerslev menighedsråd, så dette kan falde på plads. Vikar for Camilla d. 5/7, 12/7 samt 19/7 er på plads, men der mangler aftale om vikardækning i hverdagene samt d. 26/7. Der er pt. ikke nogen vikardækning for kirkesangeren. Afregning valgmenigheden. HBJ og HK aftaler møde i uge 30, hvor der ses på afregningsformen. Side 1 af 3

12 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Kirke og Kirkegården. Liste fra det årlige syn blev kort gennemgået. Enkelte punkter fra listen er allerede udbedret. Kirkemureren har udbedret kalk- skader, samt udskiftet revnet teglsten på kirkeskibet Der indarbejdes bestemmelse i kirkegårdsvedtægten om i hvilket omfang Osted Menighedsråd accepterer "uforgængeligt" materiale såsom solcellelamper, havenisser og legetøj på gravene. ABJ kontakter en kollega fra en kirkegård, der har denne beslutning indarbejdet i kirkegårdsvedtægten. Lejekontrakten vedrørende præstegårdsjorden er godkendt. Fakturaen fra Gefion på 1.765,00 kr. for godkendelsesarbejdet bestilt af provstiet er betalt af menighedsrådet under protest. Beslutning angående de fredede gravsteder, ligger pt. hos provsten. ABJ har rykket provsten for initiativ til gennemgang af disse gravsteder sammen med Roskilde Museum. ABJ rykker provsten igen. Præstegården. Liste for det årlige syn udsendt d. 1/ til menighedsrådet Der indhentet 2 tilbud for udskiftning af oliefyr til gasfyr i præstegården. Der er lige fyldt olie på, og det planlægges at udskifte fyret når denne olie er brugt. Orienteringer og meddelelser fra udvalg, repræsentanter og formænd. Menighedsrådsformanden. HBJ. Ikke yderligere meddelelser Kontaktperson og næstformand. AB. Vikar dækningen. HBJ tager kontakt til AB og Allerslev jvf. tidligere Kirkeværge /aktivitetsudvalget. ABJ. Der arbejdes på ny hjemmeside løsning med bla. kalenderløsning. Der er taget kontakt til DKM - Det Kirkelige Medie - og Kirke Web. Der arbejdes på at få etableret et fælles møde med Allerslev hvor de to udbydere kan præsentere deres produkter. Allerslevs repræsentant i dette arbejde er Finn Krog Christensen. Afslutning af nye vedtægter - er lige på trapperne - dog jvf. tidligere. Der er nogle solister, der har rettet henvendelse til aktivitetsudvalget, om at de gerne vil komme til Osted Kirke og underholde, der arbejdes videre med dette ligesom der arbejdes med SFO på Osted skole, der gerne vil have et samarbejde med aktivitets udvalget i lighed med arrangementet i påsken med Zielke. Aktivitetsudvalget ønskede menighedsrådets godkendelse af, at man arbejdede videre med dette initiativ. Menighedsrådet gav grønt lys. Kasserer og regnskabsfører. EB - HK. EB: Birgitte Borby er pt. ikke i stand til at arbejde med etablering af arkivet, hvorfor dette arbejde er sat i bero. HK opfordrer igen til tydelig angivelse af formål på regninger til betaling. Bla. også når der annonceres i Lokal Avisen - at bede Lokal Avisen om at anføre emnet i annoncen på fakturaen. Der er etableret en internetløsning i Stalden med Telia. Der undersøges om TDC kan levere en lignende løsning, da det vurderes, at løsningen hos Telia er dyr. HK rager kontakt til TDC. Formand Præstegårdsudvalget. FDJ. Ikke yderligere. Formand Kirke og Kirkegårdsudvalget. BLL. Ikke yderligere. Kandava udvalget. TDJ - AB - FDJ. Frank Damgaard Jørgensen indgår i udvalget i stedet for Hjarne Bjergager Jensen. Ikke yderligere Husudvalget for Stalden. TDJ. - AB. - HBJ. Der arbejdes fortsat med ny husorden Side 2 af 3

13 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Medarbejderrepræsentanten. CD. Ikke yderligere - men CD påpegede vigtigheden af, at vikardækningen SKAL være på plads, da hun tager på ferie d. 4/7 og 3 uger frem - og hun er ikke til at få fat i på denne ferie. Camilla ønskes god ferie. HBJ: Henriette har lavet et spørgeskema til dagplejemødrene, for at finde ud af om det nye tiltag med "legestue" i kirken med dagplejemødrene og deres børn, har været godt. Det konkluderedes at det har været en stor succes, og Henriette og TDJ arbejder videre med dette. Repræsentant fra valgmenigheden. OK. Ingen mødt. Eventuelt. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Næste menighedsrådsmøde afholdes i Stalden onsdag den. 7 oktober kl vært er FDJ. Referatet godkendes: Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donovan Referent: Hanne Clemmensen Knörr Side 3 af 3

Referater af Osted menighedsråds møder 2016

Referater af Osted menighedsråds møder 2016 Referater af Osted menighedsråds møder 2016 www.o-a-p.dk Referat af Osted menighedsrådsmøde onsdag den 1. juni 2016 Vært var Erik Bidstrup og Hanne Knörr Til stede: BLL Børge Lundskov Larsen ABJ Allan

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde

Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt. 2. Ad Pkt. 2. Holbæk den. 14. maj 2013. 1. Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Holbæk den. 14. maj 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Referat. Fraværende med afbud; Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Dagsorden

Læs mere

Referater fra Osted menighedsråds møder 2013

Referater fra Osted menighedsråds møder 2013 Referater fra Osted menighedsråds møder 2013 www.o-a-p.dk Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 i Stalden. Menighedsrådsmedlemmer: Torsten Dam-Jensen, Anne Birgitte

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00.

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/8-2016 kl.19:00 i sognehuset Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Til stede ved Menighedsrådsmødet: Gitte Nyvang Hartmeyer

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Menighedsrådsmøde 15.01.2013

Menighedsrådsmøde 15.01.2013 1 Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar 2013. Tid: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 19:00 21:00 Sted: Sognehuset, Ørbæk Til stede: Henry Jørgensen, Hanne Terndrup, Merethe Simonsen, Anne

Læs mere

Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl Kingos Minde

Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl Kingos Minde Referat - menighedsrådsmøde tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Erik Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Tilføjet pkt 7.5 og pkt. 7.6 2. Meddelelser fra

Læs mere

Referat offentligt menighedsrådsmøde

Referat offentligt menighedsrådsmøde Referat offentligt menighedsrådsmøde Dato Tid Sted Onsdag 25.2.2015 Kl. 19:00 Kingos Minde, Slangerup Deltagere ved dette åbne møde: Navn Initialer Tilstede Afbud Kom kl. Gik kl. Valgte medlemmer Peter

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Bilag: Klaver tilbud 2017, Klaver tilbud Kbh 2017 A: Menighedsmøde afholdes den 24. september lige efter høstgudstjenesten.

Bilag: Klaver tilbud 2017, Klaver tilbud Kbh 2017 A: Menighedsmøde afholdes den 24. september lige efter høstgudstjenesten. Dagsorden til menighedsrådsmøde Mødedato: Mødetid: Kl. 19.00 Afbud: Ingen Sted: Dybkær Sognegård Arendalsvej 1 8600 Silkeborg 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Orientering fra udvalg A. Aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård

Referat v. ordinært MR møde. Torsdag den kl Konfirmandstuen Kappel Præstegård Referat v. ordinært MR møde Torsdag den 13.10.2016 kl. 18.30 Konfirmandstuen Kappel Præstegård Tilstede: Ib Walbum, Ingelise Palm, Rigmor Hansen, Gert Larsen, Tom B Nielsen, Sognepræst Janne Svensson,

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30 Mødested: Frederiks Kirkecenter Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Dato: 2.10.2013 Blad nr. 31 Møde nr. 11 Formandens initialer: BH Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Deltagere: Mogens Birk, Bente Holst, Gurli

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Referat fra Menighedsrådsmøde Onsdag 16. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) * (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) *

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referent. Erling Aabye Dam Afbud. Marianne M. Holm 1 Godkendelse dagsorden. Dagsorden godkendt 2 Orientering fra formanden. Duerne på stokværket er fjernet og samtidig

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt.

Læs mere

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing,

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 4. september 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud;

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden * Godkendt med tilføjelse af pkt. 15. Opfølgning på byggemøde d.d. kl * Evt. rykkes til pkt. 16

1. Godkendelse af dagsorden * Godkendt med tilføjelse af pkt. 15. Opfølgning på byggemøde d.d. kl * Evt. rykkes til pkt. 16 Referat af: Menighedsrådsmøde Onsdag d. 10. februar 2016 kl.19.00 i Sognehuset Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer Hans Pedersen Inge Lise Engelbrecht Lone Meyer Peter Ulrik Jensen (konst. sognepræst) Per

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 9. februar 2016 kl i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 9. februar 2016 kl i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Grindsted d. 12. februar 2016 Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 16.30 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Efter provstiudvalgsmødet afholdtes fællesmøde med Distriktsforeningen

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde Blad nr. 126 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika (AV), Benny (BR), Bo (BLL), Helle (HJ), Janne (JRP), Lars (LF), Tom (TVS), Kjeld (KM), Jens Chr. (JCB), Benny (BR), Tine (TS), Lene (LKA),

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 6. april 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 6. april 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 6. april 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Bjørn

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Dagsorden. Ad pkt. 72. Pkt. 72. Ad pkt. 73. Pkt. 73. Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 13. maj 2014

Dagsorden. Ad pkt. 72. Pkt. 72. Ad pkt. 73. Pkt. 73. Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 13. maj 2014 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 13. maj 2014 Afholdt i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat af sjette møde i menighedsrådet i kirkeåret 2014. Ove Nygaard Madsen (fm), Lis

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 11. juni 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Allan Hvid Olsen Hanne Mejlhede Kristine Høffding. Afholdes i

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2010. 27. januar 2010 via mail meddelt provstiudvalget

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Holbæk den. 17. august Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Hanne Norre.

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Holbæk den. 17. august Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Hanne Norre. Holbæk den. 17. august 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 17. august 2010 kl. 16.30 NB. Bemærk mødetid På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Gennemgang af revisionsprotokollater sammen med revisor Sag: Årsregnskab 2012 (1548) Revisor deltager

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Dato og tid: Onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00 ca. 21:30 Sted: Deltagere: Sognehuset, lille sal Hugo Uhrskov Larsen HUL, Pauline Rasmussen PAR, Victor Greve VIG,

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen, Lene Binderup

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde

Referat menighedsrådsmøde Referat menighedsrådsmøde Dato Tid Sted Onsdag 14.1.2015 Kl. 19:00 Kingos Minde, Slangerup Deltagere ved dette åbne møde: Navn Initialer Tilstede Afbud Kom kl. Gik kl. Valgte medlemmer Peter Nielsen PN

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Dagsorden. Ordinært. menighedsrådsmøde

Dagsorden. Ordinært. menighedsrådsmøde Blad nr. 106 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Helle (HJ), Kirsten (KKO), Lars (LF), Mai (MBA), Lene (LKA), Tom (TVS), Janne (JRP), Vibeke (VW), Annika (AV), Kisser (KW) Afbud: Jens Christian

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg. PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. Via mail

Læs mere

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen.

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl.19.00 Protokolblad: 5 Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: BG Ref. af MHR-møde

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Afbud fra: Charlotte Nørballe 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet 27.11.2013 Godkendt.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 18.00 i Skt. Nicolai Gården Til stede: Lars Olesen, Renate Rohde, Stig Mathiassen, Ib Zakarias, Bent Holm-Laursen, Erik Søndergaard, Eva Nordentoft,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 6. december Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 6. december Der indkaldes herved til Holbæk den. 6. december 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 6. december 2011 kl. 18.00 bemærk mødetid På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 10. januar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Henne Korsby Henning Petersen På kirkegårdskontoret Anders

Læs mere