Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Osted menighedsråds møder 2015"

Transkript

1 Referater af Osted menighedsråds møder 2015

2 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB Alan Bohn, BLL Børge Lundskov Larsen, FDJ Frank Damgaard, EB Erik Bidstrup, ABJ Allan Baunehøj Jensen, HBJ Hjarne Bjergager Jensen, Valgmenighedens repræsentant BM Benny Maibom, Regnskabsfører HK Hanne Knörr, Medarbejderrepræsentant Camilla Donovan. 1. Velkomst. Da der deltog en repræsentant fra valgmenigheden blev det besluttet at starte med punkt 6 og orientering fra valgmenigheds repræsentanten under punkt 9. Dagsordenen blev herefter godkendt, og referatet fra sidste møde blev ligeledes godkendt. 6. Afregning valgmenigheden. Vedtægt / notat fra november 1995 mellem Osted og Allerslev menighedsråd og valgmenigheden henvisende til aftaler fra hhv 1981 og 1984 fsv. Osted kirke og 1990 fsv. Allerslev Kirke var modtaget d.d. fra Valgmenigheden. Da aftalerne er ca. 30 år gamle ønsker Osted Menighedsråd, at disse tages op til revision. Dette var BM enig i kunne være en god idè, og han opfordrede til at Allerslev ligeledes blev taget med i denne revisionsopgave. Der vil blive nedsat et udvalg fra menighedsrådet til at se på denne opgave, og der vil i løbet af foråret blive indkaldt til samlet møde med valgmenigheden. 9. Orienteringer og meddelelser. Repræsentant for valgmenigheden BM. Valgmenigheden synes der er et godt samarbejde mellem Osted - og Allerslev menighedsråd, friskolen og valgmenigheden om specielt de fælles arrangementer. Herefter forlod Benny Maibom mødet. 2. Genoptagelse af samtaler om menighedens liv og vækst. TDJ mente, at det handler om forventningsafstemning mellem menighedsrådet og præsten, opbakning om sogne livet og præstens arbejde. For at komme videre i hæftet gennemlæses afsnit 3 og 4 til næste møde, således disse kan drøftes. Aktivitetsudvalget ønsker tillige emnet: Hvad skal vi bruge sogneanalysen til - optaget som særskilt punkt til næste møde. Aktivitetsudvalget holder møde d. 22/ sammen med Allerslev. 3. Økonomi. Foreløbig årsrapport for 2014 blev gennemgået, men der mangler enkelte periodiseringer, før det endelige resultat foreligger. Det forventes at endelig årsrapport er klar til godkendelse ved næste møde. Til næste møde skal alle udvalg komme med budget ønsker for Etablering af ekstra bank konto i andet pengeinstitut blev drøftet. Man afventer til næste møde. Prohiberet konto ønskes opgjort og overført til driftskonto. HK tager kontakt til provstiet i den anledning. 4. Gravermedhjælper. Ansættelse af ny gravermedhjælper på fuldtid som timelønnet. HBJ tager initiativ til udfærdigelse af stillingsannonce, der indrykkes i Lokalavisen Lejre, Dagbladet og midtsjællands Folkeblad, ligesom annoncen lægges op på hjemmesiden. Der sendes endvidere en forespørgsel til jobcenteret. 5. Henriettes oplæg. Samarbejde med dagplejerne i Osted Sogn m.m. Godt med initiativ til ny måde at få gang i brugen af kirken. Torsten kontakter Henriette med henblik på planlægning af aktiviteterne for dagplejemødrene og deres børn. Torsten vil gennem løbende evaluering med Henriette finde ud af, om det er et samarbejde der skal fortsætte, ligesom de sammen skal finde ud af, om der kan være andre muligheder for samarbejde omkring de yngre mulige kirkegængere. 6. Afregning valgmenigheden. Se starten af referatet. Side 1 af 3

3 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden 7. Indkaldelse til møder. HBJ sørger for - i samarbejde med formanden for Allerslev Menighedsråd - snarligt at indkalde til fællesmøde med Allerslev. Præstegårdsudvalget og Kirke-og Kirkegårdsudvalget: FDJ/BLL indkalder snarest til møder i disse udvalg, der afholdes samme dag. Fsv. gennemgang af præstegård inddrages Allerslev menighedsråd. ABJ vil deltage og sørge for, at der bliver taget referat. Alle i menighedsrådet er velkomne til at deltage, såfremt de måtte ønske det. 8. Datoer for fremtidige menighedsrådsmøder Onsdag den. 11 marts - onsdag den. 6 maj - onsdag den. 1 juli - onsdag den. 2 september - onsdag den. 4 november og onsdag den. 2 december. 9. Orienteringer og meddelelser. Præsten. Ønsker undersøgt mulighed for indlæggelse af internetadgang i Stalden - denne undersøgelse iværksættes af TDJ. Opfordring til indførelse af "kirke-kaffe" i våbenhuset efter kirkegangen. Dette syntes alle var en god idè. Menighedsrådsformanden. Raskmeldte sig pr. d.d. Takkede TDJ for arrangementet med champagne i våbenhuset efter gudstjenesten Nytårsaften. Kontaktpersonen/ næstformanden. Takkede formanden for raskmeldingen ellers ingen meddelelser. Kirkeværgen. Satser på snarest at få styr på Vedtægten for Osted Kirke. Har fundet en mappe vedrørende de fredede gravsteder på kirkegården. Kasserer. Spurgte til fastelavnsarrangement i samarbejde med Idrætsforeningen, idet der jo var lidt kollision sidste år mht. prædiken og tøndeslagningen. Aktivitetsudvalget er i dialog med idrætsforeningen og prædiken afkortes. Forslag til at Birgitte Borby sættes i gang med at få etableret et brugbart arkiv. Dette blev bifaldet af et enigt råd og Erik arbejder videre med det. Forslag til nedlæggelse af telefax-nummer, da præsten tilsyneladende ikke benytter telefax mere. HK kontakter TDC angående dette. Regnskabsfører. Ingen yderligere bemærkninger. Formand præstegårdsudvalget. Vi skal være opmærksomme på de forskellige målere, (hovedmålere og bimålere) samt aflæsning af disse, således bla. EL udgifter fordeles korrekt. Formand kirke og kirkegårdsudvalget. Der er ved at blive indhentet tilbud på beskæring af træerne på kirkegården, således at man kan komme i gang med beskæring af træerne så der ikke risikeres, at nogen kommer til skade i stormvejr ved nedfaldne grene. Er opmærksomme på, at provstiet skal kontaktes inden igangsætning. Snak om hvem der skal vedligeholde kirke stien - er det kommunen eller kirken? Aktivitetsudvalget. Møde afholdes d. 22/ hvor man snakker om kirkekaffe (jvf. tidligere) og der laves en plan for hvem der står for dette. Der skal også tales om alternative tidspunkter for gudstjenesterne. Musikudvalget holdte møde fredag d. 9/ og der er nu styr på de større arrangementer i Der sendes en liste til Hanne, der vil forsøge at lave en lille folder, der kan ligge i våbenhuset. Denne folder kan løbende revideres. Kandava udvalget. Formanden for udvalget - Finn Krog, Allerslev menighedsråd - er blevet bedt om at indkalde til møde i udvalget. Hus udvalget Stalden. Der indkaldes snarest til møde. Lis oplyser at hun sammen med Henriette har gjort hovedrent hvilket bla har betydet, at der nu er styr på antallet af tallerkner mm. Side 2 af 3

4 Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl i Stalden Medarbejderrepræsentant. Graveren har været på et kursus, som hun var meget glad for - opfordrede til at kontaktpersonen sørgede for at udfylde og underskrive alle relevante papirer i god tid for næste kursus. Henrik spillede trompet i kirketårnet i forbindelse med gudstjenesten juleaften, det lød rigtig godt, men omstændighederne taget i betragtning, gør han nok mere gavn i kirken sammen med organisten. Det har fungeret meget fin med hensyn til at få tilladelse til at kalde ekstra musikere ind Repræsentant for Valgmenigheden. Se først i referatet. 10. Eventuelt. Forslag til næste dagsorden: stillingtagen til udarbejdet plan for kirkekaffe og alternative tider til afholdelse af gudstjenester (jvf. tidligere). Endvidere forslag om mulighed for at bruge MobilePay i forbindelse med kirkeindsamlinger og til næste møde tages op, hvilke projekter menighedsrådet ønsker der indsamles til. På budget 2016 ønskes søgt om midler til brug for at få undersøgt muligheden med skitseforslag til nyt graverkontor med "maskin-stald". 11. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den 11 marts kl Vært Børge L Larsen. Referent Hanne Clemmensen Knörr Referatet godkendt: Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donova Side 3 af 3

5 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. Vært: Til stede: Børge Lundskov Larsen. Hjarne B. Jensen (HBJ), Erik Bidstrup (EB), Frank D. Jørgensen (FDJ), Børge Lundskov (BL), Camilla Donnovan (CD) og Hanne Clemmensen Knörr (HK) Afbud fra: Torsten Dam-Jensen (TDJ), Allan B. Jensen (ABJ) og Alan Bohn (AB). Der var ikke mødt nogen fra valgmenigheden 1 Velkomst. Dagsorden blev godkendt - med tilføjelse af: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Herefter blev dagsordenen godkendt. Referatet fra sidste møde blev gennemgået af HBJ - og herefter godkendt. 2 Samtaler om menighedens liv og vækst. Udsættes til næste møde, grundet flere medlemmers afbud. 3 Økonomi. Årsregnskabet for 2014 blev forelagt og minutiøst gennemgået hvorefter regnskabet - med bundteksten: Osted Sogns Menighedsråd, cvr , Regnskab 2014, Udkast. Udskrevet d :26 - blev godkendt. Prohiberet konto: Prohiberingen er ved brev fra Provstiudvalget ophævet under forudsætning af, at den bruges til til bevilgede formål. 4 Budget Budget ønsker: Omlægning af bevilligede penge til varmepumpe bruges til nyt gasfyr præstegården. Renovering af våbenhuset. Beskæring og fældning af store træer på kirkegården - i det omfang at det på budget 2014 bevilgede beløb ikk er dækkende. Renovering af stendiger efter rotteangreb. Nyt tag på graverbygningen. Beløb til udfærdigelse af skitseforslag til ny materielgård og graverkontor. 5 Gravermedhjælper. Gravermedhjælper Jens Graversen startede tirsdag den. 24 februar. 6 Afregning valgmenigheden. Udvalget arbejder på sagen, og vil kontakte Allerslev. Afventer udkast fra provstiet - Hanne sender forespørgsel til provstiet og spørger hvordan det går med deres udkast. 7 Kirke og Kirkegård. Der er indhentet 2 tilbud på beskæring af de store træer på kirkegården. Provstiet har bevilliget igangsætningen. Kirkegårdsudvalget sørger for igangsætning af projektet i foråret. Der er nu kommet ekstra tilbud på energibesparende elforbruget i Kirken m.m. HBJ spørger lidt mere ind til tilbudsgiverne, da man vil være er helt sikre på, at det er samme produkter der er givet tilbud på. Når dette er klarlagt anmodes provstiet om tilladelse til igangsætning for provstiets regning. Der er skrevet ny kontrakt frem til 2020 for forpagtning af kirke jorden. Ny forpagtnings afgift er aftalt til kr /år. Side 1 af 3

6 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. 8 Skærtorsdag. Efter gudstjenesten kl fællesspisning i Stalden. HBJ tager kontakt til Lis for at høre om hun i lighed med tidligere år vil stå for arrangementet. HJB og BL sørger begge for at stege en lammekølle hver - og HBJ kontakter ABJ og AB om de i lighed med sidste år begge vil stege en kølle. 9 Rettelse for datoer vedr. menighedsrådsmøder. Husk onsdag den. 8 juli er rettet til onsdag den. 1 juli jvf. referatet fra sidste møde. 10 Henriettes oplæg. Godkendt på sidste møde, Henriette er i gang med planlægning, første musikalske legestue bliver mandag d. 16/3. Henriette anmodes om snarest at fremlægge et budget i forbindelse med disse legestuer. Bla. med hensyn til indkøb af tæpper til kirken. HBJ kontakter Henriette i den forbindelse. Menighedsrådet giver formand og kasserer prokura til godkendelse. 11 Indkaldelse til møder. Fællesmøde med Allerslev HBJ kar kontaktet formand fra Allerslev - men mangler at få svar. Præstegårdsudvalget - der indkaldes snarest til syns møde. Kirke og Kirkegårdsudvalget - der indkaldes snarest til syns møde. 12 Orienteringer og meddelelser. Præsten - konfirmander Roskilde Domkirke - udsættes til næste møde - pga. afbud. Menighedsrådsformand - Der var indsamling til folkekirkens nødhjælp søndag den 8. marts, 7 personer havde meldt sig - og der blev indsamlet ca kr. Hvordan får vi flere til at deltage i indsamlingen? Der afholdes formandsmøde d. 12 marts, bla. med henblik på budget Kontaktpersonen og Næstformand - ingen meddelelser pga. afbud. Kasser - Da præstesekretæren pt. er syg er projekt Arkiv udskudt - Erik tager fat i Birgitte, når hun kommer retur. Regnskabsfører - Ingen meddelelser. Formand præstegårdsudvalget - Muse sikringen i præstegården er en succes. Formand kirke og kirkegårdsudvalget - Der er ikke umiddelbart opbakning om kirkekaffe efter gudstjenester lige pt. Tages op løbende. Rottesikringen i stendigerne følges op. Aktivitetsudvalget - Ingen meddelelser - afbud Kandava udvalget - Ingen meddelelser - afbud Hus udvalget Stalden - Der er nu etableret internet i Stalden. Medarbejderrepræsentant - Det er tid til medarbejdermøde. AB bør indkalde snarest og senest d. 31/ til møde i april. Der ønskes udsendt dagsorden samt at der tages referat fra mødet. Der er udarbejdet nyt skema for vikarer, men der mangler en rubrik til afkrydsning om det er vikar for kirkesanger eller organist. HK får tilføjet denne mulighed på skemaet. Camilla har fået bevilget et kursus i "Orgel-improvisation", det er hun meget taknemlig for og glæder sig. Kursusdagene ligger om mandagen, så det giver ingen udfordringer mht. vikardækning. Den nye folder med kirkens aktiviteter er fin. Repræsentant for Valgmenigheden - Ingen meddelelser - ej mødt. Side 2 af 3

7 Osted menighedsråd Referat fra menighedsrådsmødet onsdag den.11 marts 2015 kl i Stalden. 13 Graver. Har været på kursus i uge 10 - og flere andre kurser i januar og februar - så ikke flere kurser foreløbig. Kursusforespørgsel vedrørende kursus fra Skovbo Data angående nyt system til optegnelse af kirkegården. Dette skubbes og tages op til vurdering senere. Ønske om indkøb af nye sten til urnegravstederne udsættes indtil videre. Graveren anmoder om at det indskærpes for valgmenigheds præsten, at salmer for kommende gudstjeneste og oplysninger om kommende uges aktiviteter i kirken, afleveres til graveren på graverkontoret senest fredage kl. 12. Menighedsrådet vil henstille til valgmenighedspræsten at sørge for at dette sker. HBJ er i kontakt med Laura om dette. Valgmenighedens bestyrelse anmodes om at bakke op om dette ønske fra graveren. 14 Eventuelt. Forslag til fremtidige dagsordener forsøges udarbejdet. 15 Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den. 6 maj kl værter er Erik og Hanne. Referatet godkendt: Referent: Hanne C. Knörr Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Camilla Donovan Side 3 af 3

8 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. Værter: Hanne og Erik. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen. AB Alan Bohn. BLL Børge Lundskov Larsen, FDJ Frank Damgaard. EB Erik Bidstrup. ABJ Allan Baunehøj Jensen. HBJ Hjarne Bjergager Jensen. Medarbejderrepræsentant Camilla Donovan. Regnskabsfører HK Hanne Knörr. 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og menighedsrådet godkendte dagsordenen med tilføjelsen: Hvad samles der ind til i kollekt-bøssen under pkt. 3 økonomi. 2. Samtaler om menighedens liv og vækst. Det blev besluttet, at den udleverede bog om menighedens liv og vækst skal gennemlæses af menighedsrådsmedlemmerne selv, og man kan så vælge at tage punkter/emner op ad hoc. I stedet blev det besluttet, at sognepræsten på hvert menighedsrådsmøde orienterer menighedsrådet om planlagte begivenheder frem til næste menighedsrådsmøde - og også orienterer om de begivenheder der har fundet sted siden sidste menighedsrådsmøde. På denne måde kan menighedsrådet følge med i sognets begivenheder i kirkens regi. Præsten foreslog, at dagsordenen til menighedsrådsmøderne blev lagt i våbenhuset søndagen før mødets afholdelse. Formanden vil bede graveren printe et antal dagsordener og lægge disse i våbenhuset fremadrettet. 3. Økonomi Kvartalsrapporten for 1. kvartal blev gennemgået af kassereren. Det blev besluttet at kollektindsamlingerne skal gå til: 1) Folkekirkens nødhjælp, 2) KFUM & K og 3) Kandava. 4. Budget for Der fremsendes anmodning til provstiet om tilladelse til at installere et gasfyr i præsteboligen frem for varmepumpe. Formanden sørger for dette i samarbejde med formanden for præstegårdsudvalget. Foreløbigt budget for 2016 blev godkendt. Der mangler blot beslutning om ansøgning af anlægsbevillinger. HBJ og HK sætter sig sammen inden udgangen af maj og får lavet anlægsansøgningerne. Det blev besluttet at søge om penge til renovering af stendiget (rep. efter rotteangreb), tag på graverbygning og renovering af graverkontoret, penge til arkitekt så der kan udarbejdes tegninger til ny materiel bygning, renovering af våbenhus fjernelse og rod fræsning af 2 stk. rådne træer på kirkegården. Der foreligger tilbud på de fleste af anlægsønskerne. Ifm. evt. ny materielgård, skal man være opmærksom på evt. fredningsbestemmelser. 5. Personale. Der har været afholdt personalemøde i Stalden torsdag den. 30 april kl Det var et godt og effektivt møde. Ferieplan ligger næsten klar. Birgitte Borby er raskmeldt pr. 30/ men er i indeværende uge til årsmøde i kordegneforeningen sammen med Antvorskov Kirke. Hun starter hos Torsten d. 12/ Gravermedhjælpervikar Carsten de Thurah forventes ansat som gravermedhjælper pr. 1/ Afregning valgmenigheden. HBJ og HK laver et oplæg til en nutidig afregning, som skal fremlægges på et fællesmøde mellem Allerslev Menighedsråd, Valgmenigheden og Osted Menighedsråd. Side 1 af 3

9 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. 7. Kirke og Kirkegården. Der er beskåret store træer, og budgettet blev overholdt. Ny kontrakt for forpagtning af kirkens jorden, skal godkendes af provstiet. Provstiet har modtaget kopi af indgået kontrakt. HBJ har haft kontakt med entreprenør Grøn for en afslutning af arbejdet. Grøn vil sørge for snarest at få afsluttet kloakarbejdet. 8. Skærtorsdag. Der var igen i år stor tilslutning til gudstjenesten og fællesspisning, der kom flere end de ca. 50 personer der havde tilmeldt sig. Stor tak til Lis og stegeholdene. 9. Henriettes budget. Henriettes lille budget for kirke-sang med dagplejemødrene i Osted og deres børn er fremsendt og godkendt. 10. Indkaldelse til møder. Fællesmøde med Allerslev menighedsråd aftalt til tirsdag den 16 juni 2015 og holdes i Stalden kl Forslag til dagsorden: Hjemmesiden, sogneanalysen, Kandva, vikardækning, kirkebladet, gudstjeneste tider, valgmenigheden og dens brug af kirkerne, menighedsrådsvalg Orienteringer og meddelelser. Præsten: TDJ forsøger at sammensætte et varieret program for konfirmanderne, fx. har der i år været besøg i Hvalsø Bio, hvor man så Exodus - om guder og konger. Det er vigtigt at mærke på konfirmanderne, hvad de er til, og hvad der interesserer dem, og derfor er der tilvalg og fravalg når årets konfirmandundervisning planlægges. Således henset til dette blev turen til Roskilde Domkirke med alle øvrige konfirmander fravalgt i år. TDJ har været på studietur med provstiets øvrige præster til Montenegro. Temaet for studiet var skyld og skam - tilgivelse og forsoning. Studiet bød bla. på et besøg på en meget smuk kloster ø. Præsten vil holde et foredrag med billeder om turen på et fredagstræf i foråret 2016, da der allerede er booket foredragsholdere for efteråret Næste fredagstræf er d. 22/5 med Dines Bogø i stalden. TDJ takkede Camilla for hendes indsats ifm. kirkevandringen. Menighedsrådsformand. HBJ orienterede fra menighedsrådsformands mødet, og efterlyste respons på mail udsendt d. 30/ hvor kun EB havde svaret. Kontaktperson og næstformand. AB der har været afholdt personalemøde og ferieplan er næsten klar. Mangler respons fra Allerslev vedrørende forslag til vikaremner/vikardækning. Kasser og regnskabsføreren EB - HK. HK efterlyste Birgittes ansættelseskontrakt - TDJ og AB henviste til Birgitte selv. Formand Præstegårdsudvalget. FDJ Der afholdes præstegårdssyn d. 29/ kl Formand Kirke og kirkegårdsudvalget. BLL. Der afholdes kirkegårdssyn d. 29/ kl Aktivitetsudvalget/ Kirkeværgen. ABJ Vores nye kirkegårds vedtægt er ved at være klar, der mangler nogle små justeringer. Vedtægten vil blive gennemgået med henblik på godkendelse på et fremtidigt menighedsrådsmøde. Omkring de fredede gravsteder, skal disse gennemgås med provstiet og Roskilde Museum. Størstedelen af de fredede gravsteder er valmenighedsmedlemmer - dette tages op på fremtidigt (før omtalt) møde med Allerslev og valgmenigheden. Der er møde i aktivitetsudvalget d. 28/ I løbet af efteråret forventes det, at alle arrangementer for 2016 planlægges. Kandava udvalget. Tages op på vores fællesmøde med Allerslev. Side 2 af 3

10 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmødet onsdag den. 6 maj 2015 kl i Stalden. Hus udvalget for Stalden. Udlejning lægges tilbage til graverkontoret 1 maj 2015 stor tak til Torsten og kirkekontor for den periode de stod for udlejningen. Janni har fået overdraget alle dokumenter i den forbindelse. Man ønsker kunst på væggene, men udvalget vil gerne have indflydelse på hvilken kunst der hænges op. Medarbejderrepræsentant.CD. Det var et godt, kort og effektivt medarbejdermøde, der var blevet afholdt - afventer stadig et referat fra AB. Sangaften afholdes d. 3/6 - hvor alle er velkomne, temaet er Carl Nielsen i anledning af hans 150 års fødselsdag (d. 9/6). Ønske fremsat om nye højskolesangbøger. Repræsentant for valgmenigheden. OK. Ej mødt. Graver. JH. Menighedsrådet har modtaget en liste over ønsker på værktøj mm. Det blev bevilget at Janni må finde priser på hække klippere (til erstatning for dem der er blevet stjålet), kabel samt en stor trillebør. Kirkegårdsudvalget har prokura til at godkende. 12. Eventuelt. Forslag til punkter næste dagsorden: TDJ: Juniorkonfirmander. 13. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Onsdag den. 1 juli 2015 kl vært bliver Alan Bohn. Referatet godkendt: Referent Hanne Knörr Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donovan Side 3 af 3

11 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Værter. Børge L Larsen og Hjarne B Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, BLL Børge Lundskov Larsen FDJ Frank Damgaard. EB Erik Bidstrup. ABJ Allan Baunehøj Jensen. HBJ Hjarne Bjergager Jensen. Medarbejderrepræsentant Camilla Donnovan. Regnskabsfører HK Hanne Knörr. Afbud fra Alan Bohn Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt Orientering fra sognepræsten Torsten Dam-Jensen. Høstfesten den. 6 september afholdes i samarbejde med Allerslev Menighedsråd, med præsentation af næste års konfirmander. Der startes med gudstjeneste og musik i kirken, herefter hygge med mad, drikke og konkurrencer i teltet i præstens have. Alle melder sig til Torsten, med hvad man kan hjælpe med. TDJ arbejder videre med hverdagsgudstjeneste - den sidste tirsdag i måneden kl. 19. Fg bliver d. 27.oktober i Munkehuset med besøg af borgmester Mette Touborg. Der satses på ved hver af disse gudstjenester, at have et indlæg med aktuelle emner fra hverdagen. Henriette har foreslået - i samarbejde med TDJ - en familie gudstjeneste for daglejemødrenes børns forældre. Der arbejdes videre med dette tiltag. TDJ holder ferie fra d. 27/7 til og med 23/ I denne periode afløser Marianne fra Rorup. Økonomi. Halvårsregnskabet (1/1-30/6-2015) blev gennemgået af HK og suppleret af EB. Der var ingen bemærkninger fra menighedsrådet til dette halvårsregnskab - udover, at det er svært at gennemskue regnskabet, pga. måden det er stillet op på med formål. Budget for Budget er afleveret d. 16/ til godkendelse i Lejre provsti. Kort gennemgang af anlægsbudgettet for Ingen bemærkninger i øvrigt. Referat fra sidste møde med godkendelse af budget 2016 blev underskrevet. Fællesmødet den. 16 juni mellem Osted - Allerslev. Fællesmødet blev afholdt tirsdag den 16. juni 2015 i Stalden. Det var et godt møde og ingen havde yderligere bemærkninger til referatet fra dette møde. Der er nedsat et arbejdsudvalg bestående af Kurt Bierbum og Erik Ravn Pedersen Allerslev samt Allan Baunehøj Jensen og Hjarne Bjergager Jensen Osted. Dette udvalg skal arbejde videre med beslutningerne fra mødet. Menighedsmøde for hele menigheden i Osted og Allerslev er fastsat til d. 10. september 2015 kl i Munkehuset. Udsat til afholdelse i foråret 2016 Personale. Carsten de Thurah er ansat som gravermedhjælper fra 1 juni Gravermedhjælperen Carsten de Thurah søger om barselsorlov i 14 dage fra ca. 9/7 til 26/ Dette blev bevilget. Vikarer til ferieafløsning. Vikardækningen er ikke fuldt afklaret endnu. Camilla sender vikarliste til HBJ der tager kontakt til Alan Bohn og Allerslev menighedsråd, så dette kan falde på plads. Vikar for Camilla d. 5/7, 12/7 samt 19/7 er på plads, men der mangler aftale om vikardækning i hverdagene samt d. 26/7. Der er pt. ikke nogen vikardækning for kirkesangeren. Afregning valgmenigheden. HBJ og HK aftaler møde i uge 30, hvor der ses på afregningsformen. Side 1 af 3

12 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Kirke og Kirkegården. Liste fra det årlige syn blev kort gennemgået. Enkelte punkter fra listen er allerede udbedret. Kirkemureren har udbedret kalk- skader, samt udskiftet revnet teglsten på kirkeskibet Der indarbejdes bestemmelse i kirkegårdsvedtægten om i hvilket omfang Osted Menighedsråd accepterer "uforgængeligt" materiale såsom solcellelamper, havenisser og legetøj på gravene. ABJ kontakter en kollega fra en kirkegård, der har denne beslutning indarbejdet i kirkegårdsvedtægten. Lejekontrakten vedrørende præstegårdsjorden er godkendt. Fakturaen fra Gefion på 1.765,00 kr. for godkendelsesarbejdet bestilt af provstiet er betalt af menighedsrådet under protest. Beslutning angående de fredede gravsteder, ligger pt. hos provsten. ABJ har rykket provsten for initiativ til gennemgang af disse gravsteder sammen med Roskilde Museum. ABJ rykker provsten igen. Præstegården. Liste for det årlige syn udsendt d. 1/ til menighedsrådet Der indhentet 2 tilbud for udskiftning af oliefyr til gasfyr i præstegården. Der er lige fyldt olie på, og det planlægges at udskifte fyret når denne olie er brugt. Orienteringer og meddelelser fra udvalg, repræsentanter og formænd. Menighedsrådsformanden. HBJ. Ikke yderligere meddelelser Kontaktperson og næstformand. AB. Vikar dækningen. HBJ tager kontakt til AB og Allerslev jvf. tidligere Kirkeværge /aktivitetsudvalget. ABJ. Der arbejdes på ny hjemmeside løsning med bla. kalenderløsning. Der er taget kontakt til DKM - Det Kirkelige Medie - og Kirke Web. Der arbejdes på at få etableret et fælles møde med Allerslev hvor de to udbydere kan præsentere deres produkter. Allerslevs repræsentant i dette arbejde er Finn Krog Christensen. Afslutning af nye vedtægter - er lige på trapperne - dog jvf. tidligere. Der er nogle solister, der har rettet henvendelse til aktivitetsudvalget, om at de gerne vil komme til Osted Kirke og underholde, der arbejdes videre med dette ligesom der arbejdes med SFO på Osted skole, der gerne vil have et samarbejde med aktivitets udvalget i lighed med arrangementet i påsken med Zielke. Aktivitetsudvalget ønskede menighedsrådets godkendelse af, at man arbejdede videre med dette initiativ. Menighedsrådet gav grønt lys. Kasserer og regnskabsfører. EB - HK. EB: Birgitte Borby er pt. ikke i stand til at arbejde med etablering af arkivet, hvorfor dette arbejde er sat i bero. HK opfordrer igen til tydelig angivelse af formål på regninger til betaling. Bla. også når der annonceres i Lokal Avisen - at bede Lokal Avisen om at anføre emnet i annoncen på fakturaen. Der er etableret en internetløsning i Stalden med Telia. Der undersøges om TDC kan levere en lignende løsning, da det vurderes, at løsningen hos Telia er dyr. HK rager kontakt til TDC. Formand Præstegårdsudvalget. FDJ. Ikke yderligere. Formand Kirke og Kirkegårdsudvalget. BLL. Ikke yderligere. Kandava udvalget. TDJ - AB - FDJ. Frank Damgaard Jørgensen indgår i udvalget i stedet for Hjarne Bjergager Jensen. Ikke yderligere Husudvalget for Stalden. TDJ. - AB. - HBJ. Der arbejdes fortsat med ny husorden Side 2 af 3

13 Osted menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde onsdag den. 1. juli 2015 kl i Stalden. Medarbejderrepræsentanten. CD. Ikke yderligere - men CD påpegede vigtigheden af, at vikardækningen SKAL være på plads, da hun tager på ferie d. 4/7 og 3 uger frem - og hun er ikke til at få fat i på denne ferie. Camilla ønskes god ferie. HBJ: Henriette har lavet et spørgeskema til dagplejemødrene, for at finde ud af om det nye tiltag med "legestue" i kirken med dagplejemødrene og deres børn, har været godt. Det konkluderedes at det har været en stor succes, og Henriette og TDJ arbejder videre med dette. Repræsentant fra valgmenigheden. OK. Ingen mødt. Eventuelt. Næste menighedsrådsmøde i Stalden. Næste menighedsrådsmøde afholdes i Stalden onsdag den. 7 oktober kl vært er FDJ. Referatet godkendes: Alan Bohn Allan B. Jensen Hjarne B. Jensen Børge L Larsen Erik Bidstrup Frank D. Jørgensen Torsten Dam Jensen Camilla Donovan Referent: Hanne Clemmensen Knörr Side 3 af 3

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00.

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. . BORGERFORENINGEN MOLS - 2002. side 01 Mødested: LYNGPARKEN, Den 18.02.2002, kl. 19,00. Tilstede var: Leif, Gitte, Lotte, Jørgen, Hans-Erik og Alice. Lone afbud p.g.a. sygdom. BESLUTNINGSPROTOKOL: Sag:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere